Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Suç Örgütü
Mayıs 2018 / 1. Baskı / 743 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 165.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Temel görüşümüz; "suç örgütü" fiilinin bağımsız bir suç tipi olarak değil, bazı suçların nitelikli hali veya kasten işlenen suçların ağırlaştırıcı sebebi olarak Türk Ceza Kanunu'nun "Genel Hükümler" kısmında tanımlanması olduğu halde, bu konu ile ilgili mevcut ceza normları hakkında ayrıntılı açıklamalar yapmayı, meselenin teorisi ve uygulaması açısından gerekli gördük. Çünkü bir mesele hakkında doğru olduğuna inandığınız düşünceleri ne kadar savunsanız da, pozitif hukuk kurallarına, yani yürürlükteki hukuka duyarsız kalabilmeniz mümkün değildir.

Olması gereken bakımından eleştirilse de yürürlükte olan ceza normları; gerek kural içerikleri ve gerekse uygulamaları itibariyle incelenmeli, değerlendirilmeli, aksayan yönleri ile değiştirilmesi önerilen hükümleri hukukçuların ve ilgililerin dikkatlerine sunulmalıdır.

Bu çalışmada; Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nda düzenlenen "suç örgütü" ve "terör örgütü" kavramlarının unsurları tüm yönleriyle incelenmiş, TCK m.220'de düzenlenen suç tipleri ve "suç örgütü" ile ilgili genel düzenlemeler hakkında açıklamalarda bulunulmuş, Anayasayı ihlal, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni veya Hükümeti devirmeye teşebbüs, yani darbe suçları ayrıntılı şekilde tartışılmış, silahlı örgüt, suç örgütünü diğer toplu suçlardan ayıran hususlar ile Türk Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Hukuku ve Ceza İnfaz Hukuku müesseseleri açısından "suç örgütü kurma" fiili değerlendirilmiş, ayrıca örgütlü suçlardan elde edilen malvarlığına elkoyma ve müsadere, terörizmin finansmanının önlenmesi konularına ilişkin açıklamalara da yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Suç Örgütleri
Terör Örgütleri
Örgüt Adına Suç İşleme
Bilerek ve İsteyerek Örgüte Yardım
Darbe Suçları
Propaganda
Terörizmin Finansmanı
Etkin Pişmanlık
Yeni Nesil Delil
Savunma Hakkı
Örgütlü Suçlarda İnfaz
Barkod: 9789750248252
Yayın Tarihi: Mayıs 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 743
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
GİRİŞ  17
ÖRGÜTLENME HAKKI KARŞISINDA SUÇ ÖRGÜTÜ KAVRAMINA GENEL BAKIŞ  21
A. Örgütlü Suçluluğun Önlenmesi Suretiyle Kamu Barışı ile Düzeninin Sağlanması  26
B. Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Fiilinin Bağımsız Bir Suç Tipi Olarak Düzenlenmesi ve TCK m.220 Kapsamında Suçun Genel Özellikleri  35
C. Suç Örgütü Fiilinin Bağımsız Bir Suç Tipi Olarak Düzenlenmesinin Sonuçları  47
TCK m.78, 220 VE 314 KAPSAMINDA SUÇ ÖRGÜTÜ  51
SUÇ ÖRGÜTÜ KURMA SUÇUNUN UNSURLARI  55
A. Suç Örgütünün Varlığı için Gereken Unsurlar  55
B. Sayısı Belirsiz Suçu İşleme Amacı  62
C. Hiyerarşik Yapılanma  68
D. Üye Sayısı  74
E. Devamlılık Unsuru  79
F. Suç Örgütünün Amaç Suçları İşlemesi veya İşlemeye Teşebbüs Etmesi  83
G. Elverişlilik Unsuru  84
H. Korkutuculuk Unsuru  90
İ. Suçun Örgüt Faaliyeti Kapsamında İşlenmesi  90
J. Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçunun Manevi Unsuru  92
TCK m.220 HÜKÜMLERİNİN AYRINTILI İZAHI  99
A. Örgüt Kurma ve Yönetme (TCK m.220/1)  99
1. Örgüt Kurma  99
2. Örgüt Yönetme  105
B. Örgüte Üye Olma (TCK m.220/2)  110
C. TMK m.7/1’in İkinci Cümlesi ve Yöneticilik ile Üyelik Mukayesesi  139
1. Giriş  139
2. Terörle Mücadele Kanunu m.7/1’in İkinci Cümlesi  140
3. Yargıtay Kararlarında Yöneticilik ve Üyelik Mukayesesi  144
D. Nitelikli Unsur Olarak Örgütün Silahlı Olması (TCK m.220/3)  149
E. Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde Suç İşlenmesi (TCK m.220/4)  155
F. Suç Örgütü Yöneticisinin “Genişletilmiş” Ceza Sorumluluğu
(TCK m.220/5)  162
G. Üyesi Olmadığı Örgüt Adına Suç İşleme (TCK m.220/6)  178
H. Üyesi Olmadığı Suç Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme
(TCK m.220/7)  192
İ. Örgüt Propagandası Yapma (TCK m.220/8)  231
“SUÇ ÖRGÜTÜ” KAVRAMININ ANAYASAL DÜZEN İLE BU DÜZENİN İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇLAR VE “TERÖR” KAVRAMI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  257
A. Anayasal Düzen İle Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar Hakkında Genel Açıklama  257
B. Anayasayı İhlal, Yasama Organını ve Hükümeti Engelleme (Darbe) Suçları  259
C. Darbe ve Postmodern Darbede Cebir, Şiddet ve Tehdit Unsurları  278
D. Terör Örgütü Faaliyeti Kapsamında Darbe Suçları  282
E. Silahlı – Silahsız Terör Örgütü Tartışması  284
TCK m.314 VE 315 KAPSAMINDA SİLAHLI ÖRGÜT VE SİLAH
SAĞLAMA SUÇLARI  291
SUÇ ÖRGÜTÜ İLE SUÇA İŞTİRAK, SUÇ İÇİN ANLAŞMA VE TOPLU
SUÇUN FARKI  301
ÖRGÜTLÜ SUÇLARA TEŞEBBÜS  313
ÖRGÜTLÜ SUÇLARDA İÇTİMA  325
ETKİN PİŞMANLIK  341
A. TCK m.221/1 Kapsamında Kurucu ve Yöneticiler Bakımından Etkin Pişmanlık  343
B. TCK m.221/2 Kapsamında Örgüt Üyesi Bakımından Etkin Pişmanlık  344
C. TCK m.221/3 Kapsamında Yakalanan Örgüt Üyesi Bakımından Etkin Pişmanlık  347
D. TCK m.221/4 Kapsamında Örgüt Kuran, Yöneten veya Örgüte Üye Olan ya da Üye Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşleyen veya Örgüte Bilerek ve İsteyerek Yardım Eden Bakımından Etkin Pişmanlık  353
E. TCK m.221’de Düzenlenen Etkin Pişmanlık Hükümlerine İlişkin Bazı Meseleler  358
F. TCK m.221/5 Uyarınca Etkin Pişmanlıktan Yararlananlar Hakkında Denetimli Serbestlik Uygulanması  371
G. TCK m.221/6 Uyarınca Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Tekrar Uygulanması Yasağı  372
SUÇ ÖRGÜTÜ VARLIĞININ İSPATI VE SONA ERMESİ TARTIŞMASI  373
ÖRGÜTLÜ SUÇLARDA ZAMANAŞIMI  383
ÖRGÜTLÜ SUÇLARA İLİŞKİN MÜLAHAZALAR  385
A. CEZA HUKUKU  385
1. Bir veya Birkaç Suç Kavramı  385
2. Örgüt Adına Suç ve Örgüte Yardım Hakkında Mülahazalar  387
3. TCK m.220/6’nın Öngörülebilirliği ve Hakkaniyeti  391
3.1. Başvuruya Konu Somut Olay  391
3.2. Başvuru ve İHAM’ın Gerekçesi  393
3.2.1. Başvurucunun İddiası  393
3.2.2. Çoğunluk Görüşü  394
3.2.3. Yargıçlar Lemmens ve Gritco’nun Mutabık Görüşü  395
3.2.4. Değerlendirme  395
4. Örgüt Mensubiyeti, Örgüte Yardım ve Terörizmin Finansmanı  396
5. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi  405
6. Türk Ceza Kanunu m.221 Yeterli mi?  420
7. Terörün “Kanunilik” Serüveni  422
8. Terörle Mücadele Kanunu Tatbikinde Önşart  431
9. Terör Suçunda Cezanın Artırılması  436
10. TCK ve TMK İçin Bazı Değişiklik Önerileri  438
10.1. Genel Açıklama ve Gerekçe  438
10.2. Türk Ceza Kanunu için Değişiklik Önerileri  439
11. Darbe Suçu İhmali Davranışla İşlenebilir mi?  448
12. Darbe Suçları Birlikte İşlenebilir mi?  458
13. “Postmodern Darbe” Suç mudur?  465
14. Örgüt ve Darbe Suçlarının İçtimaı Meselesi  469
15. Balyoz Kararı: Darbeye Teşebbüs  476
16. 28 Şubat Süreci ve Hükümete Karşı Suç  483
17. 12 Eylül 1980’in Yargılanması: Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar  494
18. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk  500
18.1. TCK m.326: Devletin güvenliğine ilişkin belgeler  500
18.2. TCK m.327: Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme  502
18.3. TCK m.328: Siyasal veya askeri casusluk  506
18.4. TCK m.329: Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama  511
18.5. TCK m.330: Gizli kalması gereken bilgileri açıklama  511
B. CEZA YARGILAMASI HUKUKU  512
1. Mafyaya Karşı Sembol Hukukçu: G. Falcone ve Düşündürdükleri  512
2. “Suç Örgütü” Kavramı Üzerinden “Fiili Durum” Pratiği  519
3. Suç Örgütlerinde Soruşturma İzni  523
4. Gizli Soruşturmacı  528
5. Gizli Soruşturmalarda Verilen Hakim Kararlarına İtiraz  533
6. Gizli Soruşturmacı Tanık Olarak Dinlenebilir mi?  536
6.1. Gizli Soruşturmacı  536
6.2. Muhbir  539
6.3. Muhbirin Tanıklığı  540
6.4. Muhbirin Tanıklığı ile İlgili Yargıtay Kararları  541
6.5. Gizli Soruşturmacının Tanıklığı  543
7. Suç Örgütlerinde Dinlemede Yeni Dönem  546
8. Örgüt Faaliyetleri Kapsamında Yapılan Dinlemede Uzatma  551
9. 6526 Sayılı Kanun Sonrası Telefon Dinleme  554
9.1. Önleme Dinlemesi  554
9.2. Adli Dinleme  555
10. Ergenekon Bozma Kararının “İletişim” Kısmına Eleştiriler  560
11. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Elde Ettiği Bilgi ve Belgelerin Delil Değeri  575
11.1. MİT’in Görev ve Yetkileri Açısından Değerlendirmemiz  583
11.2. CMK m.134 ve m.135 Açısından Değerlendirmemiz  586
11.3. ByLock ve Benzeri Haberleşme Sistemlerinin Örgüt Üyeliği İçin Delil Gücü  589
11.4. Haberleşme Programı ile İlgili Diğer Bazı Mahkeme Kararları  596
12. Bylock’a İlişkin İki Kriter ve Görüşme İçerikleri  601
12.1. Giriş  601
12.2. Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin 24.04.2017 ve 19.07.2017 Tarihli Kararları  603
12.3. Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin 19.09.2017 ve 11.12.2017 Tarihli Kararları  605
12.4. Değerlendirme  608
13. ByLock Kararlarında Gerekçenin Önemi  612
14. Tanıklık ve Gizli Tanıklık  616
14.1. Tanıklık  616
14.2. Gizli Tanıklık  620
15. Gündemdeki Sorun: “Gizli Tanık”  629
16. Örgütlü Suçlardan Elde Edilen Malvarlığına Elkoyma ve Müsadere  630
17. 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Elkoyma  633
18. Örgütte Etkin Pişmanlıktan Takipsizlik Mümkün mü?  636
19. CMK m.151/1 ile 188/1 Çelişkisi  643
20. Sanığın Müdafii ile Görüşme Hakkı Kısıtlanamaz  651
21. Avukatın Tutuklu ile Gizli ve Özel Görüşme Hakkı  655
22. Hükümlünün ve Tutuklunun Avukatı ile Görüşme Hakkı  661
23. Tutuklunun Giydirilmesi  668
23.1. Guantanamo Benzetmesi  668
23.2. Tek Tip Kıyafet  671
23.2.1. Tutukevi veya Ceza İnfaz Kurumlarında Tek Tip Kıyafet  671
23.2.2. Duruşmada Tek Tip Kıyafet  673
23.3. Çözüm  676
24. Tek Tip Kıyafetli Duruşmaya Katılma  678
24.1. Düzenleme  678
24.2. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Nezdinde Tek Tip Kıyafet Uygulaması  680
24.2.1. Jiga – Romanya Kararı ve Suçsuzluk/Masumiyet Karinesi Yönünden Tek TipKıyafet  681
24.2.2. Hadade – Romanya Kararı ve Aşağılayıcı Muamele Yönünden Tek Tip Kıyafet  682
24.3. Mukayeseli Hukuk ve Uluslararası Ceza Hukuku Örneği  683
24.4. Değerlendirme  684
25. ÖYM’ler Süreci: Yargı Güvencesi ve Delil  685
26. Özel Yetkili Mahkemeler Kaldırılırken Akla Gelen Sorular  687
C. İNFAZ HUKUKU  692
1. Ceza İnfaz Kanunu Hükümleri  692
2. Örgütlü Suçlarda Koşullu Salıverilme Sorunu  703
3. 671 Sayılı KHK’nın Özel İnfaz Usulü Örgütte Uygulanır mı?  708
4. İnfaz Hukuku Açısından Örgütten Ayrılmanın Tespiti  710
5. Örgüte Yardımdan Mahkumiyetin Sonuçları  714
6. TCK m.220/7 Açısından Açık Cezaevine Ayrılma Engeli  719
7. Örgüt Propagandası Suçunun İnfazı Usulü  725
8. Etkin Pişmanlıktan Yararlanan Örgüt Üyesinin Açık İnfaz Kurumuna
Geçebilmesi  729
Kaynakça  737
Kavram Dizini  741
 


Nurullah Bodur ...
Mart 2018
74.50 TL
Sepete Ekle
Yasin Aydın
Ocak 2019
43.00 TL
Sepete Ekle
Handan Yokuş Sevük
Ocak 2019
58.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
GİRİŞ  17
ÖRGÜTLENME HAKKI KARŞISINDA SUÇ ÖRGÜTÜ KAVRAMINA GENEL BAKIŞ  21
A. Örgütlü Suçluluğun Önlenmesi Suretiyle Kamu Barışı ile Düzeninin Sağlanması  26
B. Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Fiilinin Bağımsız Bir Suç Tipi Olarak Düzenlenmesi ve TCK m.220 Kapsamında Suçun Genel Özellikleri  35
C. Suç Örgütü Fiilinin Bağımsız Bir Suç Tipi Olarak Düzenlenmesinin Sonuçları  47
TCK m.78, 220 VE 314 KAPSAMINDA SUÇ ÖRGÜTÜ  51
SUÇ ÖRGÜTÜ KURMA SUÇUNUN UNSURLARI  55
A. Suç Örgütünün Varlığı için Gereken Unsurlar  55
B. Sayısı Belirsiz Suçu İşleme Amacı  62
C. Hiyerarşik Yapılanma  68
D. Üye Sayısı  74
E. Devamlılık Unsuru  79
F. Suç Örgütünün Amaç Suçları İşlemesi veya İşlemeye Teşebbüs Etmesi  83
G. Elverişlilik Unsuru  84
H. Korkutuculuk Unsuru  90
İ. Suçun Örgüt Faaliyeti Kapsamında İşlenmesi  90
J. Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçunun Manevi Unsuru  92
TCK m.220 HÜKÜMLERİNİN AYRINTILI İZAHI  99
A. Örgüt Kurma ve Yönetme (TCK m.220/1)  99
1. Örgüt Kurma  99
2. Örgüt Yönetme  105
B. Örgüte Üye Olma (TCK m.220/2)  110
C. TMK m.7/1’in İkinci Cümlesi ve Yöneticilik ile Üyelik Mukayesesi  139
1. Giriş  139
2. Terörle Mücadele Kanunu m.7/1’in İkinci Cümlesi  140
3. Yargıtay Kararlarında Yöneticilik ve Üyelik Mukayesesi  144
D. Nitelikli Unsur Olarak Örgütün Silahlı Olması (TCK m.220/3)  149
E. Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde Suç İşlenmesi (TCK m.220/4)  155
F. Suç Örgütü Yöneticisinin “Genişletilmiş” Ceza Sorumluluğu
(TCK m.220/5)  162
G. Üyesi Olmadığı Örgüt Adına Suç İşleme (TCK m.220/6)  178
H. Üyesi Olmadığı Suç Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme
(TCK m.220/7)  192
İ. Örgüt Propagandası Yapma (TCK m.220/8)  231
“SUÇ ÖRGÜTÜ” KAVRAMININ ANAYASAL DÜZEN İLE BU DÜZENİN İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇLAR VE “TERÖR” KAVRAMI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  257
A. Anayasal Düzen İle Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar Hakkında Genel Açıklama  257
B. Anayasayı İhlal, Yasama Organını ve Hükümeti Engelleme (Darbe) Suçları  259
C. Darbe ve Postmodern Darbede Cebir, Şiddet ve Tehdit Unsurları  278
D. Terör Örgütü Faaliyeti Kapsamında Darbe Suçları  282
E. Silahlı – Silahsız Terör Örgütü Tartışması  284
TCK m.314 VE 315 KAPSAMINDA SİLAHLI ÖRGÜT VE SİLAH
SAĞLAMA SUÇLARI  291
SUÇ ÖRGÜTÜ İLE SUÇA İŞTİRAK, SUÇ İÇİN ANLAŞMA VE TOPLU
SUÇUN FARKI  301
ÖRGÜTLÜ SUÇLARA TEŞEBBÜS  313
ÖRGÜTLÜ SUÇLARDA İÇTİMA  325
ETKİN PİŞMANLIK  341
A. TCK m.221/1 Kapsamında Kurucu ve Yöneticiler Bakımından Etkin Pişmanlık  343
B. TCK m.221/2 Kapsamında Örgüt Üyesi Bakımından Etkin Pişmanlık  344
C. TCK m.221/3 Kapsamında Yakalanan Örgüt Üyesi Bakımından Etkin Pişmanlık  347
D. TCK m.221/4 Kapsamında Örgüt Kuran, Yöneten veya Örgüte Üye Olan ya da Üye Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşleyen veya Örgüte Bilerek ve İsteyerek Yardım Eden Bakımından Etkin Pişmanlık  353
E. TCK m.221’de Düzenlenen Etkin Pişmanlık Hükümlerine İlişkin Bazı Meseleler  358
F. TCK m.221/5 Uyarınca Etkin Pişmanlıktan Yararlananlar Hakkında Denetimli Serbestlik Uygulanması  371
G. TCK m.221/6 Uyarınca Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Tekrar Uygulanması Yasağı  372
SUÇ ÖRGÜTÜ VARLIĞININ İSPATI VE SONA ERMESİ TARTIŞMASI  373
ÖRGÜTLÜ SUÇLARDA ZAMANAŞIMI  383
ÖRGÜTLÜ SUÇLARA İLİŞKİN MÜLAHAZALAR  385
A. CEZA HUKUKU  385
1. Bir veya Birkaç Suç Kavramı  385
2. Örgüt Adına Suç ve Örgüte Yardım Hakkında Mülahazalar  387
3. TCK m.220/6’nın Öngörülebilirliği ve Hakkaniyeti  391
3.1. Başvuruya Konu Somut Olay  391
3.2. Başvuru ve İHAM’ın Gerekçesi  393
3.2.1. Başvurucunun İddiası  393
3.2.2. Çoğunluk Görüşü  394
3.2.3. Yargıçlar Lemmens ve Gritco’nun Mutabık Görüşü  395
3.2.4. Değerlendirme  395
4. Örgüt Mensubiyeti, Örgüte Yardım ve Terörizmin Finansmanı  396
5. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi  405
6. Türk Ceza Kanunu m.221 Yeterli mi?  420
7. Terörün “Kanunilik” Serüveni  422
8. Terörle Mücadele Kanunu Tatbikinde Önşart  431
9. Terör Suçunda Cezanın Artırılması  436
10. TCK ve TMK İçin Bazı Değişiklik Önerileri  438
10.1. Genel Açıklama ve Gerekçe  438
10.2. Türk Ceza Kanunu için Değişiklik Önerileri  439
11. Darbe Suçu İhmali Davranışla İşlenebilir mi?  448
12. Darbe Suçları Birlikte İşlenebilir mi?  458
13. “Postmodern Darbe” Suç mudur?  465
14. Örgüt ve Darbe Suçlarının İçtimaı Meselesi  469
15. Balyoz Kararı: Darbeye Teşebbüs  476
16. 28 Şubat Süreci ve Hükümete Karşı Suç  483
17. 12 Eylül 1980’in Yargılanması: Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar  494
18. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk  500
18.1. TCK m.326: Devletin güvenliğine ilişkin belgeler  500
18.2. TCK m.327: Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme  502
18.3. TCK m.328: Siyasal veya askeri casusluk  506
18.4. TCK m.329: Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama  511
18.5. TCK m.330: Gizli kalması gereken bilgileri açıklama  511
B. CEZA YARGILAMASI HUKUKU  512
1. Mafyaya Karşı Sembol Hukukçu: G. Falcone ve Düşündürdükleri  512
2. “Suç Örgütü” Kavramı Üzerinden “Fiili Durum” Pratiği  519
3. Suç Örgütlerinde Soruşturma İzni  523
4. Gizli Soruşturmacı  528
5. Gizli Soruşturmalarda Verilen Hakim Kararlarına İtiraz  533
6. Gizli Soruşturmacı Tanık Olarak Dinlenebilir mi?  536
6.1. Gizli Soruşturmacı  536
6.2. Muhbir  539
6.3. Muhbirin Tanıklığı  540
6.4. Muhbirin Tanıklığı ile İlgili Yargıtay Kararları  541
6.5. Gizli Soruşturmacının Tanıklığı  543
7. Suç Örgütlerinde Dinlemede Yeni Dönem  546
8. Örgüt Faaliyetleri Kapsamında Yapılan Dinlemede Uzatma  551
9. 6526 Sayılı Kanun Sonrası Telefon Dinleme  554
9.1. Önleme Dinlemesi  554
9.2. Adli Dinleme  555
10. Ergenekon Bozma Kararının “İletişim” Kısmına Eleştiriler  560
11. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Elde Ettiği Bilgi ve Belgelerin Delil Değeri  575
11.1. MİT’in Görev ve Yetkileri Açısından Değerlendirmemiz  583
11.2. CMK m.134 ve m.135 Açısından Değerlendirmemiz  586
11.3. ByLock ve Benzeri Haberleşme Sistemlerinin Örgüt Üyeliği İçin Delil Gücü  589
11.4. Haberleşme Programı ile İlgili Diğer Bazı Mahkeme Kararları  596
12. Bylock’a İlişkin İki Kriter ve Görüşme İçerikleri  601
12.1. Giriş  601
12.2. Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin 24.04.2017 ve 19.07.2017 Tarihli Kararları  603
12.3. Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin 19.09.2017 ve 11.12.2017 Tarihli Kararları  605
12.4. Değerlendirme  608
13. ByLock Kararlarında Gerekçenin Önemi  612
14. Tanıklık ve Gizli Tanıklık  616
14.1. Tanıklık  616
14.2. Gizli Tanıklık  620
15. Gündemdeki Sorun: “Gizli Tanık”  629
16. Örgütlü Suçlardan Elde Edilen Malvarlığına Elkoyma ve Müsadere  630
17. 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Elkoyma  633
18. Örgütte Etkin Pişmanlıktan Takipsizlik Mümkün mü?  636
19. CMK m.151/1 ile 188/1 Çelişkisi  643
20. Sanığın Müdafii ile Görüşme Hakkı Kısıtlanamaz  651
21. Avukatın Tutuklu ile Gizli ve Özel Görüşme Hakkı  655
22. Hükümlünün ve Tutuklunun Avukatı ile Görüşme Hakkı  661
23. Tutuklunun Giydirilmesi  668
23.1. Guantanamo Benzetmesi  668
23.2. Tek Tip Kıyafet  671
23.2.1. Tutukevi veya Ceza İnfaz Kurumlarında Tek Tip Kıyafet  671
23.2.2. Duruşmada Tek Tip Kıyafet  673
23.3. Çözüm  676
24. Tek Tip Kıyafetli Duruşmaya Katılma  678
24.1. Düzenleme  678
24.2. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Nezdinde Tek Tip Kıyafet Uygulaması  680
24.2.1. Jiga – Romanya Kararı ve Suçsuzluk/Masumiyet Karinesi Yönünden Tek TipKıyafet  681
24.2.2. Hadade – Romanya Kararı ve Aşağılayıcı Muamele Yönünden Tek Tip Kıyafet  682
24.3. Mukayeseli Hukuk ve Uluslararası Ceza Hukuku Örneği  683
24.4. Değerlendirme  684
25. ÖYM’ler Süreci: Yargı Güvencesi ve Delil  685
26. Özel Yetkili Mahkemeler Kaldırılırken Akla Gelen Sorular  687
C. İNFAZ HUKUKU  692
1. Ceza İnfaz Kanunu Hükümleri  692
2. Örgütlü Suçlarda Koşullu Salıverilme Sorunu  703
3. 671 Sayılı KHK’nın Özel İnfaz Usulü Örgütte Uygulanır mı?  708
4. İnfaz Hukuku Açısından Örgütten Ayrılmanın Tespiti  710
5. Örgüte Yardımdan Mahkumiyetin Sonuçları  714
6. TCK m.220/7 Açısından Açık Cezaevine Ayrılma Engeli  719
7. Örgüt Propagandası Suçunun İnfazı Usulü  725
8. Etkin Pişmanlıktan Yararlanan Örgüt Üyesinin Açık İnfaz Kurumuna
Geçebilmesi  729
Kaynakça  737
Kavram Dizini  741
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019