Tüm Yönleriyle Avukatların Vergilendirilmesi Oğuzhan Aslan  - Kitap
Tüm Yönleriyle

Avukatların Vergilendirilmesi

1. Baskı, 
Mart 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
380
Barkod:
9786052647691
Kapak Türü:
Ciltli
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
Çalışmayı hazırlarken bir yandan vergilendirmenin kendine has kurallarına karşı bilgilendirme yapılması ve vergi hukukuna giriş mahiyetinde birtakım bilgilere yer verilmesi amaçlanmış, bir yandan da mesleki faaliyete ilişkin hem maddi hem de şekli yükümlülüklere, karşı karşıya kalınan her türlü vergi bakımından değinilmeye gayret gösterilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Vergilendirmeye İlişkin Temel Kavramlar
.
Avukatların Mükellefiyetten Kaynaklanan Ödevleri
.
Avukatların Tâbi Olduğu Vergiler
.
Giderler ve İndirimler
.
Avukatlık Ortaklıklarının Vergilendirilmesi
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
7
İÇİNDEKİLER 
9
KISALTMALAR 
17
BİRİNCİ BÖLÜM
VERGİ HUKUKUNA GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR
I. VERGİNİN TANIMI 
19
II. VERGİ HUKUKUNUN TANIMI 
23
III. VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASI 
24
A. Yer Bakımından Uygulama 
25
1. Mülkîlik (Yersellik) İlkesi 
25
2. Şahsilik İlkesi 
26
B. Zaman Bakımından Uygulama 
27
C. Anlam Bakımından Uygulama (Vergi Hukukunda Yorum) 
28
IV. VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI 
29
A. Bağlayıcı (Aslî) Kaynaklar 
31
1. Anayasa 
31
2. Uluslararası Antlaşmalar 
32
3. Kanunlar 
32
4. Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) 
33
5. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 
33
6. Cumhurbaşkanı Kararları 
35
7. Tüzük 
35
8. Yönetmelik 
35
9. Bakanlar Kurulu Kararı 
36
10. İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararları 
36
11. Anayasa Mahkemesi Kararları 
37
12. Düzenleyici Genel Tebliğler 
38
B. Bağlayıcı Olmayan (Yardımcı) Kaynaklar 
38
1. Genelge 
38
2. Özelge (Mukteza) 
38
3. Sirküler 
41
4. Diğer Yargı Kararları 
41
5. Doktrin 
42
6. Örf ve Âdet 
42
V. VERGİ HUKUKUNA HÂKİM OLAN İLKELER 
42
A. Mali Güç Oranında Vergilendirme İlkesi 
42
B. Kanunilik İlkesi 
43
C. Kıyas Yasağı İlkesi 
44
D. Ekonomik Yaklaşım İlkesi 
44
VI. VERGİLENDİRMEDE BAZI TEMEL KAVRAMLAR 
46
A. Vergi Ödevi 
46
B. Verginin Konusu 
46
C. Vergi Mükellefi (Vergi Yükümlüsü) 
47
D. Vergi Sorumlusu 
49
E. Vergiyi Doğuran Olay 
51
F. Matrah 
53
G. Verginin Tarifesi ve Oranı 
55
VII. VERGİLENDİRME SÜRECİ 
55
A. Verginin Tarhı 
55
1. Tarh İşleminin Unsurları 
58
2. Tarhiyat Türleri 
60
a) Beyana Dayalı Tarhiyat (Tahakkuk Fişi Esası) 
61
b) İdarenin Tek Taraflı Olarak Yaptığı Tarhiyat Türleri 
66
aa) İkmalen Tarhiyat 
66
bb) İdarece Tarhiyat 
69
cc) Re’sen Tarhiyat 
71
B. Verginin Tebliği 
75
C. Verginin Tahakkuku 
77
D. Verginin Tahsili 
78
İKİNCİ BÖLÜM
VERGİ KANUNLARI KARŞISINDA AVUKAT
I. AVUKATIN TANIMI 
79
II. SERBEST MESLEK ERBABI 
82
A. Serbest Meslek Faaliyetinin Tanımı 
82
B. Serbest Meslek Erbabının Tanımı 
83
III. ÜCRETLİ ÇALIŞAN AVUKATLAR 
85
IV. VERGİ MÜKELLEFİYETİNİN BAŞLANGICI 
87
A. Serbest Meslek Erbabı Olan Avukatın İşe Başlaması 
87
B. CMK Gereğince Görevlendirilen Avukatın İşe Başlaması 
91
C. Tevkil Yoluyla İş Takibinde İşe Başlama 
93
D. Ücretli Çalışan Avukatların Haricen İş Almaları Durumunda İşe Başlama 
95
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SERBEST MESLEK KAZANCI
I. GENEL OLARAK GELİR VERGİSİ 
99
A. Tanımı 
99
B. Beyan ve Ödeme Zamanı 
101
C. Geçici Vergi Kavramı 
102
II. SERBEST MESLEK KAZANCININ TANIMI 
104
III. TAHSİLAT ESASI 
106
IV. HASILAT KAVRAMI 
107
V. GİDERLER VE İNDİRİMLER 
112
A. Giderler 
113
1. Genel Giderler 
113
2. Personel Giderleri 
116
3. Seyahat ve İkamet (Konaklama) Giderleri 
118
4. Amortismanlar 
119
5. Taşıt Giderleri 
122
6. Mesleki Yayın Bedelleri 
124
7. Mal ve Hizmet Alım Bedelleri 
124
8. SGK ve Aidat Ödemeleri 
125
9. Meslek, İlan ve Reklam Vergileri ile İş Yerleriyle İlgili Ayni Vergi,
Resim ve Harçlar 
126
10. Tazminatlar 
127
B. İndirimler 
128
1. Özel Sigorta Primleri 
129
2. Eğitim ve Sağlık Harcamaları 
131
3. Engelli İndirimi 
132
4. Yapılan Bağış ve Yardımlar 
132
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
AVUKATLIK FAALİYETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU
I. SERBEST MESLEK FAALİYETİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ 
135
A. Katma Değer Vergisinin Tanımı 
135
B. Avukatların KDV Karşısındaki Durumu 
136
C. Ücretsiz Takip Edilen İşlerde KDV 
139
D. Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranı 
140
E. Beyan ve Ödeme Zamanı 
142
F. Tevkifat Uygulaması 
142
II. KARŞI TARAF VEKÂLET ÜCRETLERİ, İCRA VEKÂLET ÜCRETLERİ VE BERAAT VEKALET ÜCRETLERİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU 
147
A. Tanımı 
147
1. Karşı Taraf Vekalet Ücreti 
147
2. İcra Vekâlet Ücreti 
148
3. Beraat Vekalet Ücreti 
150
B. KDV Yükümlülüğü 
151
C. Tevkifat 
151
III. ADLİ YARDIM ÜCRETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU 
153
A. Adli Yardım (Adlî Müzaharet) Ücretinin Tanımı 
153
B. Katma Değer Vergisi Uygulaması 
153
C. Tevkifat 
154
BEŞİNCİ BÖLÜM
AVUKATLIK FAALİYETLERİNİN DAMGA VERGİSİ
KARŞISINDAKİ DURUMU
I. DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI 
157
II. AVUKATLIK SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİ 
159
III. VERGİ VE SGK BEYANNAMALERİ ÜZERİNDEN ALINAN DAMGA VERGİSİ 
161
IV. VEKALET ÜCRETİ TAHSİLATLARINDA DAMGA VERGİSİ 
162
V. İŞ YERİ KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİ 
164
ALTINCI BÖLÜM
MÜKELLEFİYETTEN KAYNAKLANAN ÖDEVLER
I. MADDİ YÜKÜMLÜLÜK 
167
A. Ödeme 
167
B. Ödeme Zamanı 
168
1. Gelir Vergisi Bakımından 
168
2. KDV Bakımından 
169
3. Gelir Geçici Vergisi Bakımından 
169
4. Muhtasar Beyanname Bakımından 
170
5. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Bakımından 
171
6. Özel Ödeme Zamanları 
172
C. Ödeme Sürelerinin Uzaması 
175
1. Mücbir Sebepler 
176
2. Zor Durum Hali 
180
3. Ölüm 
181
4. Resmî Tatil 
182
5. Malî Tatil 
182
6. Özel Uzama Sebepleri 
184
D. Ödememenin Sonuçları 
185
1. Gecikme Faizi 
185
2. Gecikme Zammı 
187
3. Cebri Takibat 
188
II. ŞEKLİ YÜKÜMLÜLÜKLER 
192
A. Bildirim Yükümlülüğü 
192
1. İşe Başlamanın Bildirilmesi 
194
2. Adres Değişikliğinin Bildirilmesi 
196
3. İşi Terk Etmenin Bildirilmesi 
197
B. Defter Tutma Yükümlülüğü 
197
1. Serbest Meslek Kazanç Defteri 
198
2. Defter Beyan Sistemi 
200
C. Beyanname Verme Yükümlülüğü 
201
D. Serbest Meslek Makbuzu Düzenleme Yükümlülüğü 
202
1. Tanımı 
202
2. Zorunlu Unsurlar 
204
3. Düzenleme ve Talep Zorunluluğu 
206
4. Saklama ve İbraz Zorunluluğu 
207
5. Düzenleme Zamanı 
207
6. Makbuzun Tarafı 
210
7. Serbest Meslek Makbuzunda Tutarların Hesaplanması 
215
a) KDV VE Stopaj Dahil 
215
b) KDV Dâhil Stopaj Hariç 
219
c) KDV Hariç Stopaj Dâhil 
222
d) KDV ve Stopaj Hariç 
224
8. Elektronik Serbest Meslek Makbuzu (E–SMM) 
227
a) Yasal Dayanak 
227
b) E–SMM Başvurusu 
229
c) E–SMM’de Bulunması Gereken Hususlar 
230
d) E–SMM Düzenlenmesi 
232
e) Yaptırım 
233
D. Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü 
237
YEDİNCİ BÖLÜM
STOPAJ
I. TANIMI 
241
II. TEVKİFAT KAPSAMINDA OLANLAR 
243
III. MAHSUBEN VEYA NAKDEN İADE 
244
IV. STOPAJ YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ 
249
SEKİZİNCİ BÖLÜM
YEREL YÖNETİM VERGİLERİ
I. İLAN VE REKLÂM VERGİSİ 
254
II. ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 
259
III. EMLAK VERGİSİ 
262
A. Bina Vergisi 
262
1. Konusu 
262
2. Mükellefi 
263
3. Matrah ve Oran 
264
4. Mükellefiyetin Başlaması ve Bitmesi 
264
5. Verginin Tarh ve Tahakkuku 
265
6. Muafiyet Düzenlemeleri 
266
7. Ödeme Zamanı 
267
DOKUZUNCU BÖLÜM
ÖZELLİK ARZ EDEN UYGULAMALAR
I. AVUKATLIK ORTAKLIĞININ VERGİLENDİRİLMESİ 
269
A. Ortaklığın Tanımı 
269
B. Ortaklığa İlişkin Kurallar 
270
1. Ortaklık Sözleşmesi 
270
2. Ortaklık Payı 
270
3. Avukatlık Ortaklığı Kurmak İçin Başvuru 
271
4. Ortaklığın Kuruluşuna İlişkin Karar 
272
5. Ortaklık Kuruluş İsteminin Reddi ve İtiraz Yolu 
272
6. Ortaklık Sözleşmesinin Kapsamı 
273
7. Ortaklığın Unvanı ve Adresi 
274
8. Ortaklığın Süresi 
274
9. Ortaklık Payları 
275
10. Ortaklar Kurulu 
275
11. Ortaklığın Yönetimi ve Yönetici Ortak 
277
12. Ortaklar Arasındaki İlişkiler 
277
13. Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarılma 
278
14. Tutulması Zorunlu Olan Defterler 
278
15. Vekaletname 
280
16. Hukuki ve Cezai Sorumluluk 
280
17. Ortakığın Sona Ermesi 
281
a) Fesih 
281
b) İnfisah 
281
C. Ortaklığın Vergilendirilmesi 
282
II. GENÇ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ 
285
III. VERGİYE GÖNÜLLÜ UYUMDA VERGİ AVANTAJI 
288
ONUNCU BÖLÜM
YARGI KARARLARI 
291