Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Şirketler Hukuku
Eylül 2017 / 2. Baskı / 260 Syf.
Fiyatı: 32.50 TL
İndirimli: 22.90 TL (%30)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 3. Ağustos 2019 46.00 TL -     Sepete Ekle
 1. Nisan 2015 18.50 TL 13.90 TL (%25)Sepete Ekle
   

Son değişiklikler ışığında güncellenmiş 2. Baskısı yapılan kitap, üniversitelerde okutulmakta olan "Şirketler Hukuku " dersine uygun olarak hazırlanmıştır.

Kitapta konular işlenirken 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda yer alan "Adi Ortaklık" kısmına da yer verilerek, konunun daha iyi bir şekilde anlaşılması amaçlanmıştır.

Kitap, ders kitabı olarak hazırlanmış olsa da bu konu hakkında kendisini geliştirmek isteyenlere de hitap etmektedir.

Konu Başlıkları
Şirket Kavramı ve Unsurları
Adi Ortaklık
Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümler
Ehliyet–Birleşme
Tür Değiştirme–Bölünme
Topluluk Şirketleri
Kollektif Şirket
Komandit Şirket
Anonim Şirket
Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket
Limited Şirket
Barkod: 9789750244230
Yayın Tarihi: Eylül 2017
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 260
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  VII
2. Baskıya Önsöz  IX
Kısaltmalar  XXVII
ŞİRKETLER HUKUKU
§1. ŞİRKETLER HUKUKUNUN KONUSU, KAYNAKLARI ŞİRKET (ORTAKLIK) KAVRAMI, TANIMI VE TASNİFİ  1
I. ŞİRKETLER HUKUKUNUN KONUSU VE KAYNAKLARI  1
A. Şirketler Hukukunun Konusu  1
B. Şirketler Hukukunun Kaynakları  3
II. ŞİRKET KAVRAMI  5
III. ŞİRKETİN TANIMI VE UNSURLARI  7
A. Tanım  7
B. Şirketin Unsurları  8
1. Kişi Unsuru (Ortak)  9
2. Sözleşme Unsuru  11
3. Müşterek (Ortak) Amaç Unsuru  12
4. Affectio Societatis Unsuru (Müşterek Amaç Doğrultusunda Aktif Çalışma İlkesi)  14
5. Sermaye Unsuru  15
IV. ŞİRKETLERİN TASNİFİ  19
A. Tüzel Kişiliği Bulunan Şirketler – Tüzel Kişiliği Bulunmayan Şirketler  19
B. Kişi Şirketleri – Sermaye Şirketleri  20
C. Sınırsız Sorumluluk Esasına Dayanan Şirketler – Sınırlı Sorumluluk Esasına Dayanan Şirketler  21
§2. ADİ ŞİRKET  23
I. KAVRAM  23
A. Joint Venture  24
B. Konsorsiyum  25
II. ADİ ŞİRKETİN KURULUŞU  26
A. Sözleşmesi ve Şekli  26
1. Kural  26
2. İstisna  27
B. Sermayesi  27
III. ZARARA VE KAZANCA KATILIM  29
IV. ADİ ŞİRKETİN İDARESİ  30
A. Kural  30
B. Olağan ve Olağanüstü İşlerde Şirketin İdaresi  31
C. İdareci Ortaklar ile Diğer Ortaklar Arasındaki İlişkiler ve Özellikle İdareci Ortağın Hesap Vermek ve Kazanç Paylarını Ödemek Yükümlülüğü  32
D. İdare Yetkisinin Kaldırılması ve Sınırlandırılması  33
V. ORTAKLAR ARASINDAKİ SORUMLULUK İLİŞKİSİ  34
VI. ADİ ŞİRKETLERDE DENETİM  37
VII. ORTAKLAR ARASINDAKİ VE ŞİRKET YAPISINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER  37
A. Yeni Ortak Alımı ve Alt Katılım  37
B. Şirketten Çıkma ve Çıkarılma  38
1. Genel Olarak  38
2. Şirket Payının Tasfiyesi  39
3. Şirket Malvarlığının Yetersizliği ve Tamamlanmamış İşlerin Akıbeti  40
VIII. ADİ ŞİRKETİN TEMSİLİ – ŞİRKETLE ÜÇÜNCÜ KİŞİLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER  41
IX. ADİ ŞİRKETİN SONA ERMESİ  42
A. Genel Olarak  42
B. Kendiliğinden Sona Erme (İnfisah=Dağılma) Sebepleri  43
1. Şirket Sözleşmesinde Öngörülen Amacın Gerçekleşmesi veya Gerçekleşmesinin İmkânsız Hale Gelmesi  43
2. Sözleşmede Mirasçılarla Şirketin Sürdürülmesi Konusunda Bir Hükmün Bulunmaması Halinde Ortaklardan Birinin Ölmesi  44
3. Ortaklardan Birinin Tasfiye Payının Paraya Çevrilmesi, İflâs Etmesi, Kısıtlanması  44
a. Ortaklardan Birinin Tasfiye Payının Cebri İcra Yoluyla Paraya Çevrilmesi  44
b. Ortaklardan Birinin İflâsı  45
c. Ortaklardan Birinin Kısıtlanması  45
4. Şirket için Kararlaştırılan Sürenin Dolması  46
C. İradi Sona Erme Sebepleri (Fesih)  46
1. Bütün Ortakların Oybirliği İle Karar Vermesi  47
2. Tek Taraflı Fesih Hakkı ile Şirketin Sona Ermesi  47
3. Haklı Sebebe Dayanan Fesih İle Mahkeme Kararı İle Şirketi Sona Erdirme  47
X. ADİ ŞİRKETİN TASFİYESİ  48
XI. ZAMANAŞIMI  50
§3. TİCARET ŞİRKETLERİ GENEL HÜKÜMLER  51
I. TİCARET ŞİRKETİ TÜRLERİ  51
II. TİCARET ŞİRKETLERİNİN EHLİYETLERİ  53
III. TİCARET ŞİRKETLERİNE UYGULANACAK HÜKÜMLER  54
IV. TİCARET ŞİRKETLERİNDE SERMAYE  54
A. Genel Olarak  54
B. Ticaret Şirketlerine Getirilebilecek Sermayeler  55
C. Sermaye Koyma Borcu  56
D. Ortakların Faiz ve Ücret Talep Hakkı  59
V. TİCARET ŞİRKETLERİNDE BİRLEŞME  59
A. Kavram ve İlkeler  59
B. Birleşmenin Koşulları  61
C. Birleşme Prosedürü  61
1. Birleşme Sözleşmesi  62
2. Birleşme Raporu  63
3. İnceleme Hakkı ve İlan  65
4. Malvarlığındaki Değişikliklerin Bildirilmesi  66
5. Birleşme Kararı  66
6. Tescil  67
7. İlan  68
VI. TİCARET ŞİRKETLERİNDE TÜR DEĞİŞTİRME  68
A. Kavram ve İlkeler  68
B. TTK’da İzin Verilen Tür Değiştirmeler  69
C. Tür Değiştirmede Şirket Payının ve Haklarının Korunması  69
D. Tür Değiştirme Prosedürü  70
1. Kuruluş İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi ve Bilançonun Hazırlanması  70
2. Tür Değiştirme Planı  71
3. Tür Değiştirme Raporu  71
4. Ortakların İnceleme Hakkı  72
5. Genel Kurulun Tür Değiştirme Kararı  73
6. Tescil ve İlan  73
VII. TİCARET ŞİRKETLERİNDE BÖLÜNME  73
A. Kavram ve İlkeler  73
B. Bölünme Türleri  74
1. Tam Bölünme  74
2. Kısmi Bölünme  75
C. Bölünmenin Kanuni Sınırları  75
D. Bölünme Prosedürü  75
1. Esaslar  75
2. Ara Bilanço  76
3. Bölünme Sözleşmesi ve Bölünme Planı  76
4. Bölünme Raporu  78
5. İnceleme Hakkı  79
6. Bölünme Kararı  79
7. Ticaret Siciline Tescil  80
VIII. BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRMEYE İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER  81
A. Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi  81
B. Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları  81
C. Sorumluluk  82
IV. ŞİRKETLER TOPLULUĞU  82
A. Hâkim ve Bağlı Şirket  82
B. Hükümleri  84
1. Pay ve Oy Oranlarının Hesaplanması  84
2. Karşılıklı İştirak  84
3. Bildirim, Tescil ve İlan Yükümlülükleri  85
4. Bağlı ve Hâkim Şirketlerin Raporları  86
5. Bağlı Şirketler Hakkında Bilgi Alma  87
6. Sorumluluk  87
V. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞININ YETKİSİ  89
§4. KOLLEKTİF ŞİRKETLER  91
I. KAVRAM  91
A. Genel Olarak  91
B. Tanım ve Unsurlar  91
II. KURULUŞU  92
A. Kollektif Şirket Sözleşmesinin Hazırlanması ve Gerektiğinde Noter Tarafından Tasdik Edilmesi  92
1. Sözleşmenin Şekli  92
2. Sözleşmenin İçeriği  93
a. Sözleşmede Bulunması Gereken Zorunlu Kayıtlar (TTK m. 213)  93
b. Sözleşmeye Konabilecek Diğer Kayıtlar  94
B. Tescil ve İlan  94
III. ORTAKLARIN KÂRA VE ZARARA KATILIMI  96
IV. İDARESİ, TEMSİLİ VE DENETİMİ  97
A. İdaresi  97
1. İdareye Yetkili Olanlar  97
2. İdare Yetkisinin Geri Alınması  98
3. Şirketin İdaresinde Tek Başına veya Birlikte Hareket Etme  99
B. Temsili  101
1. Temsile Yetkili Olanlar  101
2. Temsil Yetkisinin Kapsamı, Sınırlandırılması ve Kaldırılması  101
a. Yetkinin Kapsamı ve Sınırlandırılması  101
b. Yetkinin Kaldırılması  102
3. Temsilin Hukuki Sonuçları  103
C. Denetimi  103
V. REKABET YASAĞI  104
VI. KOLLEKTİF ŞİRKETTEN ALACAKLI OLANLARIN HUKUKİ DURUMU  105
VII. İFLAS  106
VIII. TAKAS  107
IX. KOLLEKTİF ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE ORTAĞIN ÖLÜMÜ  108
A. Sona Erme Sebepleri  108
B. Sona Ermenin Hükümleri  110
C. Ortağın Ölümüne Bağlanan Hukuki Sonuçlar  111
§5. KOMANDİT ŞİRKETLER  113
I. KAVRAM (TANIMI VE UNSURLARI)  113
II. KURULUŞU  113
III. SERMAYE  114
IV. ORTAKLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER  114
A. Şirketin İdaresi ve Temsili  115
B. Denetimi  115
C. Rekabet Yasağı  116
D. Kâr ve Zarara Katılım  116
E. Ortaklık Payının Devri ve İntikali  116
V. ŞİRKETİN VE ORTAKLARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE OLAN İLİŞKİSİ  117
A. Temsil  117
B. Ortakların Sorumluluğu  117
VI. ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ  118
§6. ANONİM ŞİRKETLER  119
I. GENEL OLARAK  119
II. TANIM VE UNSURLARI  119
A. Tanımı  119
B. Unsurları  120
1. Ortak (Kişi) Unsuru  120
2. Esas Sözleşme Unsuru  121
3. Amaç ve Konu Unsuru  121
4. Ticaret Unvanı Unsuru  122
5. Sermaye Unsuru  122
6. Sınırlı Sorumluluk Unsuru  124
7. Tüzel Kişilik Unsuru  125
III. ANONİM ŞİRKETLERDE DEVLETİN GÖZETİMİ  125
A. Kuruluş ve Esas Sözleşme Değişikliği İçin Bakanlığın İznine İhtiyaç Duyulması  126
B. Kamu Tüzel Kişilerinin Yönetim Kurulunda Temsili  127
IV. KURULUŞU  127
A. Kuruluş Anı (Ön Anonim Şirket)  127
B. Kuruluş belgeleri  128
C. Kurucular  128
D. Kuruluş Türleri  129
1. Ani Kuruluş  129
2. Halka Arz Şartıyla Kuruluş  129
E. Esas Sözleşmenin Hazırlanması ve Noter Tarafından İmzaların Onaylanması  130
1. Şekli  130
2. İçeriği  130
F. Ayni Sermayeye Değer Biçme  132
G. Pay Bedellerinin Ödenmesi  132
H. Halka Arzedilecek Paylar  133
I. Kurucu Menfaatleri  133
İ. Bakanlığın İzni  134
J. Şirketin Tescili ve İlanı  134
K. Fesih Davası  135
L. Kanuna Karşı Hile  136
V. ANONİM ŞİRKETİN ORGANLARI  137
A. Yönetim Kurulu  137
1. Yönetim Kurulu Üyeliği  137
a. Üyelerin Atanması, Seçimi ve Süresi  137
b. Belirli Grupların Yönetim Kurulunda Temsil Edilmesi  138
c. Üyeliğin Boşalması  139
d. Üyeliğin Kendiliğinden Sona Ermesi  139
e. Görevden alma  140
2. Şirketin İdaresi ve Temsili  140
a. Yönetim Kurulunun Organizasyonu  140
b. İdare ve Temsil Yetkisi  141
aa. Şirketin İdaresi ve İdare Yetkisinin Devri  141
bb. Şirketin Temsili ve Temsil Yetkisinin Devri  142
3. İdare ve Temsil Dışındaki Görevleri ve Yetkileri  144
a. Genel Olarak  144
b. Yönetim Kurulunun Devredilemez Görev ve Yetkileri  144
c. Sermayenin Kaybı, Borca Batık Olma Durumunda Yönetim Kurulunun Görevleri  145
aa. Çağrı ve Bildirim Yükümü  145
bb. İflasın Ertelenmesi İsteme Yükümü  146
d. Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Görevi  146
4. Yönetim Kurulu Toplantıları  147
a. Toplantı Usulü ve Toplantı ve Karar Yeter Sayıları  147
b. Batıl Kararlar  148
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakları ve Borçları  148
a. Hakları  148
aa. İdari Hakları  148
bb. Mali Hakları  150
b. Borçları  150
aa. Müzakereye Katılma Yasağı  150
bb. Şirketle İşlem Yapma Yasağı  151
cc. Şirkete Borçlanma Yasağı  151
dd. Rekabet Yasağı  152
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu  152
B. Genel Kurul  153
1. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri  154
2. Genel Kurul Toplantıları  155
a. Toplantı Türleri  155
b. Toplantıya Katılacaklar  155
c. Toplantıya Çağrı  157
aa. Çağırmaya Yetkili Olanlar  157
bb. Çağrının Şekli ve Zamanı  158
cc. Çağrısız Genel Kurul  159
d. Toplantının Gündemi  159
e. Toplantının Yürütülmesi  160
aa. Hazır Bulunanlar Listesi  160
bb. Toplantı Başkanlığı ve İç Yönerge  161
cc. Toplantının Ertelenmesi  162
dd. Toplantı ve Karar Yetersayısı  162
aaa. Kural  162
bbb. Esas Sözleşme Değişikliklerinde Aranan Özel Yeter Sayıları  163
ee. Tutanak  164
3. Genel Kurul Kararlarının İptali ve Butlanı  164
a. İptali  164
aa. İptal Sebepleri  164
bb. İptal Davası Açabilecek Kişiler  164
b. Butlanı  165
c. İptal ve Butlana İlişkin Ortak Hükümler  166
VI. PAY SAHİBİNİN BORÇLARI VE HAKLARI  166
A. Pay Sahibinin Borçları  167
1. Pay Bedelini İfa Borcu ve İfa Etmemenin Sonuçları  167
2. İkincil (Tali) Mükellefiyetler  168
3. Haksız Alınan Kar Payını Geri Ödeme Borcu  169
B. Pay Sahibinin Hakları  169
1. Yönetime İlişkin Hakları  169
a. Genel Kurula Katılma Hakkı  169
b. Oy Hakkı  170
c. Bilgi Alma İnceleme ve Denetleme Hakkı  171
2. Pay Sahibinin Mali Hakları  172
a. Kar Payı Hakkı  172
b. Tasfiye Bakiyesi Hakkı  172
c. Hazırlık Dönemi Faizi  172
d. Rüçhan Hakkı  173
3. Azınlık (Azlık) Hakları  174
a. Genel Olarak  174
b. Olumsuz Azınlık Hakları  174
aa. Ağırlaştırılmış Çoğunluk Hâlleri  174
bb. Sulh ve İbrayı Engelleme  174
c. Olumlu Azınlık Hakları  175
aa. Genel Kurulu Toplantıya Çağırma veya Gündeme Madde Eklenmesini Talep Hakkı  175
bb. Özel Revizör (Özel Denetçi) Atanmasını İsteme  175
cc. Bilanço Görüşmelerini Erteleme  175
dd. Denetçinin (Revizör) Görevden Alınması ve Yeni Denetçisi Atanması Davası Açma  176
ee. Nama Yazılı Pay Senedi Basılmasını Talep Hakkı  176
ff. Haklı Sebeplerle Şirketin Feshini Talep Etme Hakkı  177
VII. ANONİM ŞİRKETLERDE ÜST GÖZETİMİN BİR TÜRÜ OLARAK DIŞ REVİZYON (DENETİM)  177
A. Genel Olarak  177
B. Üst Gözetime Dâhil Olan Kavramlar  178
1. Denetim Kavramı  178
2. Kontrol Kavramı  179
3. Revizyon/Tetkik Kavramı  180
a. Genel Olarak  180
b. İç Revizyon  181
c. Dış Revizyon  182
C. Anonim Şirketlerde Dış Revizyonun Konusu  184
D. Dış Revizyonun (Denetimin) Kapsamı  185
E. Dış Revizyonun Gerekleri  185
F. Dış Revizör: Hesap Revizör/Denetçi  186
1. Dış Revizörün Seçimi, Azli ve Sözleşmesinin Feshi  186
2. Dış Revizör (Denetçi) Olabilecekler  187
G. Yönetim Kurulunun İbraz Yükümü ve Dış Revizörün Bilgi Alma Hakkı  189
H. Dış Revizyon Raporu ve Görüş Yazıları  190
I. Dış Revizörlerin Sır Saklamadan Doğan Sorumluluğu  192
VIII. ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ  193
A. Genel Anlamda Esas Sözleşme Değişikliği  193
1. İzlenecek Usul ve Yeter Sayı  193
2. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı  194
3. Tescil  195
B. Esas Sözleşmenin Özel Değişiklikleri  196
1. Sermayenin Artırılması  196
2. Esas Sermayenin Azaltılması  198
IX. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE SERMAYE KOYMA BORCU  200
A. Pay  200
1. Genel Olarak  200
2. İmtiyazlı Paylar  201
B. Pay Bedelini İfa Borcu ve İfa Etmemenin Sonuçları  201
1. Pay Bedelini İfa Borcu  201
2. Pay Bedelinin İfa Edilmemesi ve Sonuçları  202
X. PAY SENETLERİ  204
A. Pay Senetlerinin Türleri ve Çıkartılabilmeleri İçin Gerekli Olan Koşullar  204
B. Pay Senetlerinin Devri  206
C. Pay Defteri  207
XI. KÂR, KAZANÇ VE TASFİYE PAYI  207
A. İlke  207
B. Hesaplama Biçimi  208
C. Faiz Yasağı ve İstisnaları  208
D. Kazanç Payları  209
E. Geri Ödeme Yükümlülüğü  209
XII. ANONİM ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ  210
A. Sona Erme  212
B. Tasfiye Aşaması  213
1. Tasfiyeyi Yürüten(ler)  213
2. Tasfiye İşleri  215
3. Tasfiye Sonucu  217
a. Tasfiye Sonucunu Dağıtma  217
b. Defterlerin Saklanması  217
c. Şirketin Ticaret Unvanının Silinmesi  218
§7. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETLER  219
I. TANIMI VE UYGULANACAK HÜKÜMLER  219
II. KURULUŞU  219
III. YÖNETİMİ  220
IV. REKABET YASAĞI  221
§8. LİMİTED ŞİRKETLER  223
I. KAVRAM  223
II. TANIMI VE UNSURLARI  224
A. Tanımı  224
B. Unsurları  224
1. Ticaret Unvanı Unsuru  224
2. Esas Sermaye Unsuru  224
3. Kişi (Ortak) Unsuru  226
4. Ortaklarının Sorumluluğu Unsuru  227
a. Kural  227
b. İstisna  228
5. Amaç ve Konu Unsuru  229
6. Tüzel Kişilik Unsuru  230
III. KURULUŞU  230
A. Şirket Sözleşmesi  230
B. Kuruluş Anı  233
C. Tescil  233
IV. LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ  235
A. Genel Olarak Şirket Sözleşmesinin Değiştirilmesi  235
B. Şirket Esas Sermayesinin Artırılması  235
C. Şirket Esas Sermayesinin Azaltılması  236
V. LİMİTED ŞİRKETLERDE ESAS SERMAYE PAYININ HUKUKİ İŞLEMLERE KONU OLMASI  236
A. Kural  236
1. Pay Senetleri  237
2. Pay Defteri  237
B. Esas Sermaye Payının Geçişi  237
1. Devir  237
2. Esas Sermaye Payının Diğer Yollarla Geçişi  238
3. Devir ve Geçişin Tescili  239
VI. LİMİTED ŞİRKETLERDE KÂR PAYI  239
A. Kâr Payı Ve Yedek Akçeler  239
B. Faiz Yasağı Ve Hazırlık Dönemi Faizi  240
C. Haksız Alınan Kâr Paylarının Geri Verilmesi  240
VII. LİMİTED ŞİRKETİN KENDİ ESAS SERMAYE PAYLARINI İKTİSAP ETMESİ  241
VIII. LİMİTED ŞİRKETLERDE SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE REKABET YASAĞI  241
IX. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI  242
X. LİMİTED ŞİRKETİN ORGANLARI  242
A. Genel Kurul  243
1. Yetkileri  243
2. Toplantıları  245
a. Çağrı ve Toplantı Usulü  245
b. Oy Hakkı, Hesaplanması ve Yoksunluk Halleri  246
c. Kararların Alınması, Geçersizliği  248
B. Müdürler  249
1. Atanması, Yetkileri, Karar Almaları  249
2. Müdürlerin Tabi Oldukları Yükümlülükler ve Sorumluluklar  252
a. Özen ve Bağlılık Yükümü, Rekabet Yasağı  252
b. Eşit İşlem Yapma Yükümlülüğü  252
3. Görevden Alınma, Yönetim ve Temsil Yetkisinin Kaldırılması ve Sınırlandırılması  252
4. Limited Şirkete Ticari Temsilci ve Ticari Vekil Atanması  253
XI. LİMİTED ŞİRKETLERDE ŞİRKETTEN AYRILMA  253
A. Çıkma  253
B. Çıkarılma  254
XII. LİMİTED ŞİRKETLERDE SONA ERME  254
XIII. ANONİM ŞİRKETLERE DAİR HÜKÜMLERİN LİMİTED ŞİRKETLERE UYGULANMASI  256
Yararlanılan Kaynaklar  257
Kavramlar Dizini  259
 


Şaban Kayıhan
Ağustos 2019
46.00 TL
Sepete Ekle
Mustafa Topaloğlu ...
Mayıs 2019
61.90 TL
Sepete Ekle
Tuğrul Ansay ...
Mayıs 2018
34.72 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  VII
2. Baskıya Önsöz  IX
Kısaltmalar  XXVII
ŞİRKETLER HUKUKU
§1. ŞİRKETLER HUKUKUNUN KONUSU, KAYNAKLARI ŞİRKET (ORTAKLIK) KAVRAMI, TANIMI VE TASNİFİ  1
I. ŞİRKETLER HUKUKUNUN KONUSU VE KAYNAKLARI  1
A. Şirketler Hukukunun Konusu  1
B. Şirketler Hukukunun Kaynakları  3
II. ŞİRKET KAVRAMI  5
III. ŞİRKETİN TANIMI VE UNSURLARI  7
A. Tanım  7
B. Şirketin Unsurları  8
1. Kişi Unsuru (Ortak)  9
2. Sözleşme Unsuru  11
3. Müşterek (Ortak) Amaç Unsuru  12
4. Affectio Societatis Unsuru (Müşterek Amaç Doğrultusunda Aktif Çalışma İlkesi)  14
5. Sermaye Unsuru  15
IV. ŞİRKETLERİN TASNİFİ  19
A. Tüzel Kişiliği Bulunan Şirketler – Tüzel Kişiliği Bulunmayan Şirketler  19
B. Kişi Şirketleri – Sermaye Şirketleri  20
C. Sınırsız Sorumluluk Esasına Dayanan Şirketler – Sınırlı Sorumluluk Esasına Dayanan Şirketler  21
§2. ADİ ŞİRKET  23
I. KAVRAM  23
A. Joint Venture  24
B. Konsorsiyum  25
II. ADİ ŞİRKETİN KURULUŞU  26
A. Sözleşmesi ve Şekli  26
1. Kural  26
2. İstisna  27
B. Sermayesi  27
III. ZARARA VE KAZANCA KATILIM  29
IV. ADİ ŞİRKETİN İDARESİ  30
A. Kural  30
B. Olağan ve Olağanüstü İşlerde Şirketin İdaresi  31
C. İdareci Ortaklar ile Diğer Ortaklar Arasındaki İlişkiler ve Özellikle İdareci Ortağın Hesap Vermek ve Kazanç Paylarını Ödemek Yükümlülüğü  32
D. İdare Yetkisinin Kaldırılması ve Sınırlandırılması  33
V. ORTAKLAR ARASINDAKİ SORUMLULUK İLİŞKİSİ  34
VI. ADİ ŞİRKETLERDE DENETİM  37
VII. ORTAKLAR ARASINDAKİ VE ŞİRKET YAPISINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER  37
A. Yeni Ortak Alımı ve Alt Katılım  37
B. Şirketten Çıkma ve Çıkarılma  38
1. Genel Olarak  38
2. Şirket Payının Tasfiyesi  39
3. Şirket Malvarlığının Yetersizliği ve Tamamlanmamış İşlerin Akıbeti  40
VIII. ADİ ŞİRKETİN TEMSİLİ – ŞİRKETLE ÜÇÜNCÜ KİŞİLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER  41
IX. ADİ ŞİRKETİN SONA ERMESİ  42
A. Genel Olarak  42
B. Kendiliğinden Sona Erme (İnfisah=Dağılma) Sebepleri  43
1. Şirket Sözleşmesinde Öngörülen Amacın Gerçekleşmesi veya Gerçekleşmesinin İmkânsız Hale Gelmesi  43
2. Sözleşmede Mirasçılarla Şirketin Sürdürülmesi Konusunda Bir Hükmün Bulunmaması Halinde Ortaklardan Birinin Ölmesi  44
3. Ortaklardan Birinin Tasfiye Payının Paraya Çevrilmesi, İflâs Etmesi, Kısıtlanması  44
a. Ortaklardan Birinin Tasfiye Payının Cebri İcra Yoluyla Paraya Çevrilmesi  44
b. Ortaklardan Birinin İflâsı  45
c. Ortaklardan Birinin Kısıtlanması  45
4. Şirket için Kararlaştırılan Sürenin Dolması  46
C. İradi Sona Erme Sebepleri (Fesih)  46
1. Bütün Ortakların Oybirliği İle Karar Vermesi  47
2. Tek Taraflı Fesih Hakkı ile Şirketin Sona Ermesi  47
3. Haklı Sebebe Dayanan Fesih İle Mahkeme Kararı İle Şirketi Sona Erdirme  47
X. ADİ ŞİRKETİN TASFİYESİ  48
XI. ZAMANAŞIMI  50
§3. TİCARET ŞİRKETLERİ GENEL HÜKÜMLER  51
I. TİCARET ŞİRKETİ TÜRLERİ  51
II. TİCARET ŞİRKETLERİNİN EHLİYETLERİ  53
III. TİCARET ŞİRKETLERİNE UYGULANACAK HÜKÜMLER  54
IV. TİCARET ŞİRKETLERİNDE SERMAYE  54
A. Genel Olarak  54
B. Ticaret Şirketlerine Getirilebilecek Sermayeler  55
C. Sermaye Koyma Borcu  56
D. Ortakların Faiz ve Ücret Talep Hakkı  59
V. TİCARET ŞİRKETLERİNDE BİRLEŞME  59
A. Kavram ve İlkeler  59
B. Birleşmenin Koşulları  61
C. Birleşme Prosedürü  61
1. Birleşme Sözleşmesi  62
2. Birleşme Raporu  63
3. İnceleme Hakkı ve İlan  65
4. Malvarlığındaki Değişikliklerin Bildirilmesi  66
5. Birleşme Kararı  66
6. Tescil  67
7. İlan  68
VI. TİCARET ŞİRKETLERİNDE TÜR DEĞİŞTİRME  68
A. Kavram ve İlkeler  68
B. TTK’da İzin Verilen Tür Değiştirmeler  69
C. Tür Değiştirmede Şirket Payının ve Haklarının Korunması  69
D. Tür Değiştirme Prosedürü  70
1. Kuruluş İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi ve Bilançonun Hazırlanması  70
2. Tür Değiştirme Planı  71
3. Tür Değiştirme Raporu  71
4. Ortakların İnceleme Hakkı  72
5. Genel Kurulun Tür Değiştirme Kararı  73
6. Tescil ve İlan  73
VII. TİCARET ŞİRKETLERİNDE BÖLÜNME  73
A. Kavram ve İlkeler  73
B. Bölünme Türleri  74
1. Tam Bölünme  74
2. Kısmi Bölünme  75
C. Bölünmenin Kanuni Sınırları  75
D. Bölünme Prosedürü  75
1. Esaslar  75
2. Ara Bilanço  76
3. Bölünme Sözleşmesi ve Bölünme Planı  76
4. Bölünme Raporu  78
5. İnceleme Hakkı  79
6. Bölünme Kararı  79
7. Ticaret Siciline Tescil  80
VIII. BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRMEYE İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER  81
A. Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi  81
B. Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları  81
C. Sorumluluk  82
IV. ŞİRKETLER TOPLULUĞU  82
A. Hâkim ve Bağlı Şirket  82
B. Hükümleri  84
1. Pay ve Oy Oranlarının Hesaplanması  84
2. Karşılıklı İştirak  84
3. Bildirim, Tescil ve İlan Yükümlülükleri  85
4. Bağlı ve Hâkim Şirketlerin Raporları  86
5. Bağlı Şirketler Hakkında Bilgi Alma  87
6. Sorumluluk  87
V. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞININ YETKİSİ  89
§4. KOLLEKTİF ŞİRKETLER  91
I. KAVRAM  91
A. Genel Olarak  91
B. Tanım ve Unsurlar  91
II. KURULUŞU  92
A. Kollektif Şirket Sözleşmesinin Hazırlanması ve Gerektiğinde Noter Tarafından Tasdik Edilmesi  92
1. Sözleşmenin Şekli  92
2. Sözleşmenin İçeriği  93
a. Sözleşmede Bulunması Gereken Zorunlu Kayıtlar (TTK m. 213)  93
b. Sözleşmeye Konabilecek Diğer Kayıtlar  94
B. Tescil ve İlan  94
III. ORTAKLARIN KÂRA VE ZARARA KATILIMI  96
IV. İDARESİ, TEMSİLİ VE DENETİMİ  97
A. İdaresi  97
1. İdareye Yetkili Olanlar  97
2. İdare Yetkisinin Geri Alınması  98
3. Şirketin İdaresinde Tek Başına veya Birlikte Hareket Etme  99
B. Temsili  101
1. Temsile Yetkili Olanlar  101
2. Temsil Yetkisinin Kapsamı, Sınırlandırılması ve Kaldırılması  101
a. Yetkinin Kapsamı ve Sınırlandırılması  101
b. Yetkinin Kaldırılması  102
3. Temsilin Hukuki Sonuçları  103
C. Denetimi  103
V. REKABET YASAĞI  104
VI. KOLLEKTİF ŞİRKETTEN ALACAKLI OLANLARIN HUKUKİ DURUMU  105
VII. İFLAS  106
VIII. TAKAS  107
IX. KOLLEKTİF ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE ORTAĞIN ÖLÜMÜ  108
A. Sona Erme Sebepleri  108
B. Sona Ermenin Hükümleri  110
C. Ortağın Ölümüne Bağlanan Hukuki Sonuçlar  111
§5. KOMANDİT ŞİRKETLER  113
I. KAVRAM (TANIMI VE UNSURLARI)  113
II. KURULUŞU  113
III. SERMAYE  114
IV. ORTAKLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER  114
A. Şirketin İdaresi ve Temsili  115
B. Denetimi  115
C. Rekabet Yasağı  116
D. Kâr ve Zarara Katılım  116
E. Ortaklık Payının Devri ve İntikali  116
V. ŞİRKETİN VE ORTAKLARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE OLAN İLİŞKİSİ  117
A. Temsil  117
B. Ortakların Sorumluluğu  117
VI. ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ  118
§6. ANONİM ŞİRKETLER  119
I. GENEL OLARAK  119
II. TANIM VE UNSURLARI  119
A. Tanımı  119
B. Unsurları  120
1. Ortak (Kişi) Unsuru  120
2. Esas Sözleşme Unsuru  121
3. Amaç ve Konu Unsuru  121
4. Ticaret Unvanı Unsuru  122
5. Sermaye Unsuru  122
6. Sınırlı Sorumluluk Unsuru  124
7. Tüzel Kişilik Unsuru  125
III. ANONİM ŞİRKETLERDE DEVLETİN GÖZETİMİ  125
A. Kuruluş ve Esas Sözleşme Değişikliği İçin Bakanlığın İznine İhtiyaç Duyulması  126
B. Kamu Tüzel Kişilerinin Yönetim Kurulunda Temsili  127
IV. KURULUŞU  127
A. Kuruluş Anı (Ön Anonim Şirket)  127
B. Kuruluş belgeleri  128
C. Kurucular  128
D. Kuruluş Türleri  129
1. Ani Kuruluş  129
2. Halka Arz Şartıyla Kuruluş  129
E. Esas Sözleşmenin Hazırlanması ve Noter Tarafından İmzaların Onaylanması  130
1. Şekli  130
2. İçeriği  130
F. Ayni Sermayeye Değer Biçme  132
G. Pay Bedellerinin Ödenmesi  132
H. Halka Arzedilecek Paylar  133
I. Kurucu Menfaatleri  133
İ. Bakanlığın İzni  134
J. Şirketin Tescili ve İlanı  134
K. Fesih Davası  135
L. Kanuna Karşı Hile  136
V. ANONİM ŞİRKETİN ORGANLARI  137
A. Yönetim Kurulu  137
1. Yönetim Kurulu Üyeliği  137
a. Üyelerin Atanması, Seçimi ve Süresi  137
b. Belirli Grupların Yönetim Kurulunda Temsil Edilmesi  138
c. Üyeliğin Boşalması  139
d. Üyeliğin Kendiliğinden Sona Ermesi  139
e. Görevden alma  140
2. Şirketin İdaresi ve Temsili  140
a. Yönetim Kurulunun Organizasyonu  140
b. İdare ve Temsil Yetkisi  141
aa. Şirketin İdaresi ve İdare Yetkisinin Devri  141
bb. Şirketin Temsili ve Temsil Yetkisinin Devri  142
3. İdare ve Temsil Dışındaki Görevleri ve Yetkileri  144
a. Genel Olarak  144
b. Yönetim Kurulunun Devredilemez Görev ve Yetkileri  144
c. Sermayenin Kaybı, Borca Batık Olma Durumunda Yönetim Kurulunun Görevleri  145
aa. Çağrı ve Bildirim Yükümü  145
bb. İflasın Ertelenmesi İsteme Yükümü  146
d. Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Görevi  146
4. Yönetim Kurulu Toplantıları  147
a. Toplantı Usulü ve Toplantı ve Karar Yeter Sayıları  147
b. Batıl Kararlar  148
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakları ve Borçları  148
a. Hakları  148
aa. İdari Hakları  148
bb. Mali Hakları  150
b. Borçları  150
aa. Müzakereye Katılma Yasağı  150
bb. Şirketle İşlem Yapma Yasağı  151
cc. Şirkete Borçlanma Yasağı  151
dd. Rekabet Yasağı  152
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu  152
B. Genel Kurul  153
1. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri  154
2. Genel Kurul Toplantıları  155
a. Toplantı Türleri  155
b. Toplantıya Katılacaklar  155
c. Toplantıya Çağrı  157
aa. Çağırmaya Yetkili Olanlar  157
bb. Çağrının Şekli ve Zamanı  158
cc. Çağrısız Genel Kurul  159
d. Toplantının Gündemi  159
e. Toplantının Yürütülmesi  160
aa. Hazır Bulunanlar Listesi  160
bb. Toplantı Başkanlığı ve İç Yönerge  161
cc. Toplantının Ertelenmesi  162
dd. Toplantı ve Karar Yetersayısı  162
aaa. Kural  162
bbb. Esas Sözleşme Değişikliklerinde Aranan Özel Yeter Sayıları  163
ee. Tutanak  164
3. Genel Kurul Kararlarının İptali ve Butlanı  164
a. İptali  164
aa. İptal Sebepleri  164
bb. İptal Davası Açabilecek Kişiler  164
b. Butlanı  165
c. İptal ve Butlana İlişkin Ortak Hükümler  166
VI. PAY SAHİBİNİN BORÇLARI VE HAKLARI  166
A. Pay Sahibinin Borçları  167
1. Pay Bedelini İfa Borcu ve İfa Etmemenin Sonuçları  167
2. İkincil (Tali) Mükellefiyetler  168
3. Haksız Alınan Kar Payını Geri Ödeme Borcu  169
B. Pay Sahibinin Hakları  169
1. Yönetime İlişkin Hakları  169
a. Genel Kurula Katılma Hakkı  169
b. Oy Hakkı  170
c. Bilgi Alma İnceleme ve Denetleme Hakkı  171
2. Pay Sahibinin Mali Hakları  172
a. Kar Payı Hakkı  172
b. Tasfiye Bakiyesi Hakkı  172
c. Hazırlık Dönemi Faizi  172
d. Rüçhan Hakkı  173
3. Azınlık (Azlık) Hakları  174
a. Genel Olarak  174
b. Olumsuz Azınlık Hakları  174
aa. Ağırlaştırılmış Çoğunluk Hâlleri  174
bb. Sulh ve İbrayı Engelleme  174
c. Olumlu Azınlık Hakları  175
aa. Genel Kurulu Toplantıya Çağırma veya Gündeme Madde Eklenmesini Talep Hakkı  175
bb. Özel Revizör (Özel Denetçi) Atanmasını İsteme  175
cc. Bilanço Görüşmelerini Erteleme  175
dd. Denetçinin (Revizör) Görevden Alınması ve Yeni Denetçisi Atanması Davası Açma  176
ee. Nama Yazılı Pay Senedi Basılmasını Talep Hakkı  176
ff. Haklı Sebeplerle Şirketin Feshini Talep Etme Hakkı  177
VII. ANONİM ŞİRKETLERDE ÜST GÖZETİMİN BİR TÜRÜ OLARAK DIŞ REVİZYON (DENETİM)  177
A. Genel Olarak  177
B. Üst Gözetime Dâhil Olan Kavramlar  178
1. Denetim Kavramı  178
2. Kontrol Kavramı  179
3. Revizyon/Tetkik Kavramı  180
a. Genel Olarak  180
b. İç Revizyon  181
c. Dış Revizyon  182
C. Anonim Şirketlerde Dış Revizyonun Konusu  184
D. Dış Revizyonun (Denetimin) Kapsamı  185
E. Dış Revizyonun Gerekleri  185
F. Dış Revizör: Hesap Revizör/Denetçi  186
1. Dış Revizörün Seçimi, Azli ve Sözleşmesinin Feshi  186
2. Dış Revizör (Denetçi) Olabilecekler  187
G. Yönetim Kurulunun İbraz Yükümü ve Dış Revizörün Bilgi Alma Hakkı  189
H. Dış Revizyon Raporu ve Görüş Yazıları  190
I. Dış Revizörlerin Sır Saklamadan Doğan Sorumluluğu  192
VIII. ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ  193
A. Genel Anlamda Esas Sözleşme Değişikliği  193
1. İzlenecek Usul ve Yeter Sayı  193
2. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı  194
3. Tescil  195
B. Esas Sözleşmenin Özel Değişiklikleri  196
1. Sermayenin Artırılması  196
2. Esas Sermayenin Azaltılması  198
IX. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE SERMAYE KOYMA BORCU  200
A. Pay  200
1. Genel Olarak  200
2. İmtiyazlı Paylar  201
B. Pay Bedelini İfa Borcu ve İfa Etmemenin Sonuçları  201
1. Pay Bedelini İfa Borcu  201
2. Pay Bedelinin İfa Edilmemesi ve Sonuçları  202
X. PAY SENETLERİ  204
A. Pay Senetlerinin Türleri ve Çıkartılabilmeleri İçin Gerekli Olan Koşullar  204
B. Pay Senetlerinin Devri  206
C. Pay Defteri  207
XI. KÂR, KAZANÇ VE TASFİYE PAYI  207
A. İlke  207
B. Hesaplama Biçimi  208
C. Faiz Yasağı ve İstisnaları  208
D. Kazanç Payları  209
E. Geri Ödeme Yükümlülüğü  209
XII. ANONİM ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ  210
A. Sona Erme  212
B. Tasfiye Aşaması  213
1. Tasfiyeyi Yürüten(ler)  213
2. Tasfiye İşleri  215
3. Tasfiye Sonucu  217
a. Tasfiye Sonucunu Dağıtma  217
b. Defterlerin Saklanması  217
c. Şirketin Ticaret Unvanının Silinmesi  218
§7. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETLER  219
I. TANIMI VE UYGULANACAK HÜKÜMLER  219
II. KURULUŞU  219
III. YÖNETİMİ  220
IV. REKABET YASAĞI  221
§8. LİMİTED ŞİRKETLER  223
I. KAVRAM  223
II. TANIMI VE UNSURLARI  224
A. Tanımı  224
B. Unsurları  224
1. Ticaret Unvanı Unsuru  224
2. Esas Sermaye Unsuru  224
3. Kişi (Ortak) Unsuru  226
4. Ortaklarının Sorumluluğu Unsuru  227
a. Kural  227
b. İstisna  228
5. Amaç ve Konu Unsuru  229
6. Tüzel Kişilik Unsuru  230
III. KURULUŞU  230
A. Şirket Sözleşmesi  230
B. Kuruluş Anı  233
C. Tescil  233
IV. LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ  235
A. Genel Olarak Şirket Sözleşmesinin Değiştirilmesi  235
B. Şirket Esas Sermayesinin Artırılması  235
C. Şirket Esas Sermayesinin Azaltılması  236
V. LİMİTED ŞİRKETLERDE ESAS SERMAYE PAYININ HUKUKİ İŞLEMLERE KONU OLMASI  236
A. Kural  236
1. Pay Senetleri  237
2. Pay Defteri  237
B. Esas Sermaye Payının Geçişi  237
1. Devir  237
2. Esas Sermaye Payının Diğer Yollarla Geçişi  238
3. Devir ve Geçişin Tescili  239
VI. LİMİTED ŞİRKETLERDE KÂR PAYI  239
A. Kâr Payı Ve Yedek Akçeler  239
B. Faiz Yasağı Ve Hazırlık Dönemi Faizi  240
C. Haksız Alınan Kâr Paylarının Geri Verilmesi  240
VII. LİMİTED ŞİRKETİN KENDİ ESAS SERMAYE PAYLARINI İKTİSAP ETMESİ  241
VIII. LİMİTED ŞİRKETLERDE SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE REKABET YASAĞI  241
IX. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI  242
X. LİMİTED ŞİRKETİN ORGANLARI  242
A. Genel Kurul  243
1. Yetkileri  243
2. Toplantıları  245
a. Çağrı ve Toplantı Usulü  245
b. Oy Hakkı, Hesaplanması ve Yoksunluk Halleri  246
c. Kararların Alınması, Geçersizliği  248
B. Müdürler  249
1. Atanması, Yetkileri, Karar Almaları  249
2. Müdürlerin Tabi Oldukları Yükümlülükler ve Sorumluluklar  252
a. Özen ve Bağlılık Yükümü, Rekabet Yasağı  252
b. Eşit İşlem Yapma Yükümlülüğü  252
3. Görevden Alınma, Yönetim ve Temsil Yetkisinin Kaldırılması ve Sınırlandırılması  252
4. Limited Şirkete Ticari Temsilci ve Ticari Vekil Atanması  253
XI. LİMİTED ŞİRKETLERDE ŞİRKETTEN AYRILMA  253
A. Çıkma  253
B. Çıkarılma  254
XII. LİMİTED ŞİRKETLERDE SONA ERME  254
XIII. ANONİM ŞİRKETLERE DAİR HÜKÜMLERİN LİMİTED ŞİRKETLERE UYGULANMASI  256
Yararlanılan Kaynaklar  257
Kavramlar Dizini  259
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019