Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İdari Davalar ve Çözüm Yolları
Temmuz 2020 / 2. Baskı / 1544 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 315.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 1. Nisan 2018 315.00 TL -     Sepete Ekle
   

İdari yargı alanındaki temel baş ucu kitaplarından biri olarak hazırlanan çalışma ilk baskısından kısa bir süre sonra tükenmiş ve tamamen gözden geçirilerek yeni baskısı hazırlanmıştır. Çalışmaya bu baskıda güncel idari yargı içtihatları eklenmiş ve kitap içerisinde yer alan mevzuat hükümlerindeki değişiklikler de kitaba işlenmiştir.

İki ana bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümünde idari yargı yerlerinde uygulanan usul kuralları başlığı altında idari yargı yerlerinde görülen dava türleri, idari davalara bakan ilk derece, istinaf makamı ve temyiz mercileri tanıtıldıktan sonra idari davanın açılmasından, mahkemece görülmesine, karara bağlanmasına ve karara karşı başvurulabilecek kanun yollarına kadar bütün usul kurallarına güncel Danıştay içtihatları eklenerek yer verilmiştir.

Çalışmanın ikinci bölümünde ise, idari yargı yerlerinde çok görülen dava türleri alt başlıklara ayrılarak her başlık altında konu ile ilgili temel bilgilere ve dikkat edilecek hususlar açıklandıktan sonra o konudaki güncel Danıştay içtihatları da eklenmiş ve hemen ardından incelenen konu hakkında örnek dava dilekçelerine yer verilerek yazılı yargılama usulünün geçerli olduğu idari yargı yerlerinde açılacak olan davalarda dikkat edilecek hususlar vurgulanmak istenmiştir.

Konu Başlıkları
İdari Yargı Yerleri ve İdari Dava Türleri
İdari Davanın Açılması ve Dava Dilekçesinin Özellikleri
İdari Dava Açma Süreleri
İdari Yargılama Usulünde Düzenlenen İdari Başvuru Türleri
İdari Davalarda Yürütmenin Durdurulması
İdari Davalarda Yetkili Merciler
İdari Kararlara Karşı Başvuru Yolları (İstinaf – Temyiz)
Memurlarla İlgili Davalar
İmar Mevzuatından Kaynaklanan Davalar
Yüksek Öğretim İşlerinden Kaynaklanan Davalar
Tam Yargı Davaları
Diğer İdari Dava Türleri
Barkod: 9789750260513
Yayın Tarihi: Temmuz 2020
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1544
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Baskı Sunuş  7
Birinci Baskı Sunuş  9
İkinci Baskı Önsöz  11
Birinci Baskı Önsöz  13
Kısaltmalar  35
BİRİNCİ BÖLÜM:
İDARİ YARGI YERLERİNDE GEÇERLİ OLAN USUL KURALLARI
GİRİŞ  39
I. İDARİ YARGI YERLERİ  41
A. İlk Derece İdari Yargı Yerleri  41
1. İdari Yargı Hâkimliğine Alınma ve Atanma  41
2. İdare Mahkemeleri  42
3. Vergi Mahkemeleri  43
4. Ülkemizde Yer Alan İdare ve Vergi Mahkemeleri  44
B. İkinci Derece (İstinaf) İdari Yargı Yerleri  45
1. Bölge İdare Mahkemeleri ve Yargı Çevreleri  45
2. Bölge İdare Mahkemelerinin Oluşumu  47
3. Bölge İdare Mahkemeleri'nin Görevleri  50
4. Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu  52
a. Başkanlar Kurulunun Oluşumu  52
b. Başkanlar Kurulunun Görevleri  52
5. İstinaf Dairelerinin Görevleri  54
C. Üçüncü Derece (Temyiz) Yargılama Yeri  55
1. Danıştay Üyeliği  56
2. Danıştay Başkanlık Kurulu  57
a. Danıştay Tetkik Hakim ve Savcılarının Atanmaları ve Dairelere Dağılımı  58
b. Başkan ve Üyelerin Dairelerinin Tespiti  59
c. İdari İşler Kurulu Seçimi  59
d. İdari Uyuşmazlık ve Davalarda Görev  60
e. Dava Dairelerinin Görevleri  60
3. Danıştay Başkanlar Kurulu  60
4. Danıştay İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurulları  61
5. İstinaf Dairelerinin Faaliyete Geçmesinden Sonra Danıştay’ın Durumu  62
a. Danıştay Başkanı ve Başsavcısı Seçilebilme Süresi  63
b. Daire Sayılarının Azaltılması  63
c. İdari işler Kurulu  63
d. İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurulları  64
e. Danıştay’ın Görevleri  64
f. Başkanlık Kurulunun Görevleri  65
g. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun Oluşumu, Çalışma Usulü ve Çalışma Süresi  65
II. İDARİ YARGI YERLERİNDE GÖRÜLEN DAVA TÜRLERİ  66
A. İptal Davaları  66
1. İdari İşlem Kavramı, Özellikleri ve Türleri  66
2. İdari İşlemin Unsurları ve İptal Davasında İleri Sürülebilecek Hukuka Aykırılık Halleri  70
a. İdari İşlemin Yetki Unsuru  70
aa. Yetki Unsuru  70
bb. Yetki Unsuru ile İlgili Hukuka Aykırılık Halleri  71
b. İdari İşlemin Şekil Unsuru  72
aa. Belli Başlı Şekil Kuralları  73
aaa. Yazılılık Kuralı  73
bbb. Gerekçe Kuralı  74
ccc. Hazırlık İşlemleri  75
ççç. Kolektif ve Karma İşlemlerde Şekil Kuralları  75
ddd. İlgilinin Savunmasının Alınması  76
eee. Başvuru Makamının ve Süresinin Bildirilmesi  77
fff. Şekil ve Usul Paralelliği İlkesi  77
bb. Şekil Kurallarına Aykırılığın Yaptırımları  78
c. İdari İşlemin Sebep Unsuru  79
d. İdari İşlemin Konu Unsuru  80
e. İdari İşlemin Maksat (Amaç) Unsuru  80
3. İdari İşlemin Tesisiyle Menfaat İhlalinin Bulunması  81
a. Genel Olarak  81
b. Menfaat İhlalinin Güncel Olması  83
c. Dava Devam Ederken Oluşan Değişikliğin Aktüel Menfaat Üzerine Etkisi  85
d. İdarece Sonradan Tesis Edilen Yeni İşlemin Menfaate Etkisi  88
e. İdari Dava Açma Şartı Olan Menfaatin Danıştay Kararlarındaki Yeri  89
B. Tam Yargı Davaları  98
1. Kusur Sorumluluğu  99
2. Kusursuz Sorumluluk  100
3. İdarenin Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran veya Azaltan Nedenler  101
4. Danıştay Kararlarında Sorumluluk Halleri  102
C. İdari Sözleşmelerden Doğan Davalar  105
D. İptal ve Tam Yargı Davaları  105
1. Doğrudan Doğruya Tam Yargı Davası Açılması  106
2. İptal ve Tam Yargı Davasının Birlikte Açılması  107
3. İptal Davası Karara Bağlandıktan Sonra Tam Yargı Davası Açılması  107
4. İşlemin İcrasından Sonra Açılan Tam Yargı Davaları  108
5. Konuyla İlgili Yargı Kararları Örnekleri  109
III. İDARİ DAVANIN AÇILMASI  116
A. İdari Dava Dilekçesinde Yer Alacak Hususlar  117
1. Hitabet Kısmı  117
2. Tarafların ve Temsilcilerinin Bilgileri  118
a. Davacı Taraf  118
b. Davacı Vekili  119
c. Davacının TC Kimlik Numarası  119
d. Davalı İdare  119
3. Dava Dilekçesinin İçeriği  120
a. Dava Konusu  120
b. Uyuşmazlık Miktarı  120
c. Tebliğ Tarihi  121
d. Verginin Özellikleri  121
e. Açıklamalar  122
f. Yürütmenin Durdurulması İstemi  122
g. Deliller  123
h. Sonuç ve İstem  123
i. İmza  124
4. Dilekçe Sayısı ve Ekleri  125
a. Dava Dilekçesinin Sayısı  125
b. Ekler Listesi  125
B. İdare Dava Dilekçesi Örneği  126
IV. DAVA DİLEKÇESİNİN VE DİĞER BELGELERİN VERİLECEĞİ YERLER  127
A. Dilekçe ve Belgelerin Sunulacağı Yerler ve Önemi  127
1. Davayı Görecek Merciiye Bizzat ve Posta Kanalıyla Sunulması  127
2. İdare ve/veya Vergi Mahkemesi Aracılığıyla  127
3. Asliye Hukuk Mahkemesi Aracılığıyla  128
4. Konsolosluklar Aracılığıyla  129
B. Dilekçenin Verileceği Yerler Konusundaki Danıştay Kararları  130
V. BİRLİKTE DAVA AÇILAN VE AÇILAMAYAN HALLER  134
A. Aynı Dava Dilekçesiyle Birden Fazla İdare İşleme Karşı Dava Açılması  134
1. Aralarında Maddi Yönden Bağlılık Bulunan İşlemler  134
2. Aralarında Hukuki Yönden Bağlılık Bulunan İşlemler  135
3. Aralarında Sebep – Sonuç İlişkisi Bulunan İşlemler  135
B. Birden Fazla Kişinin Tek Dilekçe İle Dava Açabilmesi  135
1. Davacıların Hak ve Menfaatlerinde İştirak Bulunan İşlemler  135
2. Davaya Yol Açan Maddi Olay ve ya Hukuki Sebepleri Aynı Olan İşlemler  136
C. Konuyla İlgili Yargı Kararlarından Örnekler  136
VI. DİLEKÇE ÜZERİNE UYGULANACAK İŞLEMLER  142
A. Esas Defterine Kayıt İşlemleri  143
B. Harç ve Posta Ücretlerinin Tahsili  144
1. Nisbi Harç  144
2. Maktu Harç  144
C. İdari Yargı Yerlerinde Başvuru Harcına Tabi Olmayan Haller  145
D. Vergi Yargısında Harçlar  145
E. Dava Açma Aşamasında Harç ve Posta Ücretinin Yetersiz Olması  146
F. Dava Açıldıktan Sonraki Aşamada Posta Avansının Yetersiz Hale Gelmesi  149
G. 2577 Sayılı Yasa’nın 6/4. Maddesi ile 6/5. Maddesi Arasındaki Farklılıklar  150
H. Konuyla İlgili Örnek Yargı Kararları  153
VII. İDARİ YARGIDA GÖRÜLEN DAVALARDA DAVA AÇMA SÜRELERİ  156
A. Genel Olarak İdari Yargıdaki Dava Açma Süresi  157
1. Danıştay ve İdare Mahkemelerinde  157
2. Danıştay ve Vergi Mahkemelerinde  157
B. Özel Dava Açma Süreleri Öngörülen Haller  158
1. 2575 sayılı Danıştay Kanununda Yer Alan Süreler  158
2. 213 sayılı Vergi Usul Kanununda Yer Alan Süre  158
3. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda Belirlenen Süre  159
4. 2872 sayılı Çevre Kanununda Belirlenen Süre  159
5. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Belirlenen Süre  160
6. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Belirlenen Süre  161
7. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununda Belirlenen Süre  161
8. 5393 sayılı Belediye Kanununda Belirlenen Süre  161
9. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Belirlenen Süre  161
10. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda Belirlenen Süre  162
11. 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Belirlenen Süre  162
12. 4733 sayılı Kanunda Belirlenen Süre  162
13. 6183 sayılı Kanunda Belirlenen Süreler  162
14. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda Belirlenen Özel Dava Açma Süreleri  163
15. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununda Belirlenen Süre  164
16. 6306 sayılı Kanunda Belirlenen Süre  164
C. Dava Açma Sürelerinin Başlangıcı  165
1. İdari Uyuşmazlıklarda  165
2. Vergi, Resim ve Harçlar ile Benzeri Mali Yükümlerle İlgili Uyuşmazlıklarda  166
3. İlanı Gereken veya İlan Edilen Bireysel İşlemlerde  167
4. İlanı Gereken veya İlan Edilen Düzenleyici İşlemlerde  168
D. Dava Açma Süresiyle İlgili Genel Esaslar  169
1. Sürelerin Başlangıç Tarihi  169
2. Sürenin Hesaplanması ve Bitim Tarihi  169
3. Adli Tatilin Sürelere Etkisi  170
4. Yasal Düzenleme İle Dava Açma Süresinin Durdurulması  171
E. Dava Açma Süreleriyle İlgili Yargı Kararları  172
VIII. GÖREVLİ OLMAYAN YERLERE BAŞVURU  180
A. Madde Hakkında Açıklamalar  180
B. Konuyla İlgili Yargı Kararlarından Örnekler  186
IX. İDARİ İŞLEM VE EYLEMLERE KARŞI YAPILACAK OLAN BAŞVURULAR  191
A. Etkisiz İdari Başvuru ve Etkili İdari Başvuru Ayrımı  191
B. Bir İdari İşlem veya Eylem Yapılmasına İlişkin Yapılan Başvurular  196
1. İdari Makamların Sukutu  196
2. Konuyla İlgili Örnek Yargı Kararları  200
C. Mevcut Bir İdari İşlemle İlişkin Yapılan Başvurular  215
1. Üst Makamlara Başvuru  215
2. Konuyla İlgili Kararlarından Örnekler  219
D. Zorunlu İdari Başvurular  239
1. Doğrudan Doğruya Tam Yargı Davası Açılması  239
2. Konuyla İlgili Örnek Yargı Kararları  241
E. İsteğe Bağlı İdari Başvurular  255
F. Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı Üzerine Yapılan İdari Başvurular  256
G. Düzenleyici İşlemin İptali Üzerine Yapılan İdari Başvurular  258
X. DAVA DİLEKÇELERİ ÜZERİNDEKİ İLK İNCELEMELER VE İLK İNCELEME ÜZERİNE VERİLECEK KARARLAR  261
A. İlk İnceleme Müessesesi ve İlk İnceleme Konuları  261
B. İlk İnceleme Üzerine Verilecek Kararlar  265
1. Görev ve Yetki Konusu  266
a. İdari Yargı Yerlerinin Görevli Olduğu Davalar  268
b. Danıştay’ın İlk Derece Mahkemesi Olarak Görevli Olduğu Davalar  271
c. İdari Yargının Görevine Girmeyen Davalar  273
d. Vergi Mahkemesinin Görevli Olduğu Davalar  274
e. Yetkisiz Makam Tarafından Verilen Kararlar  276
2. İdari Merci Tecavüzü  277
a. Açıklamalar  277
b. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  277
3. Dava Açma Ehliyeti  278
a. Açıklamalar  278
b. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  279
4. İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olması Gerektiği  290
a. Açıklamalar  290
b. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  291
5. Süre Aşımı (Davanın Süresinde Açılmaması)  298
a. Açıklamalar  298
b. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  299
6. Husumet Konusu  304
a. Açıklamalar  304
b. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  305
7. Dilekçenin Reddi Halleri  306
a. Açıklamalar  306
b. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  308
XI. TEBLİGAT VE CEVAP VERME  321
A. Dosyanın Tekemmülü  321
B. İdari Yargıda Islah Müessesesi  323
C. Danıştay Savcısının Görüşünün Tebliği  326
D. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  327
XII. İDARİ YARGI YERLERİNDE DURUŞMA KONUSU  337
A. İdari Yargı Yerlerinde Duruşma Hakkında Açıklamalar  337
B. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  340
XIII. İDARİ YARGI YERLERİNDE DOSYALARIN İNCELENMESİ KONUSU  342
A. Resen Araştırma İlkesi  343
B. Bilgi ve Belge İsteme Konusu  344
C. Dosyaların İncelenme Sırası  345
D. Tek Hakime Ara Kararı Yapabilme İmkanı  348
E. Sonradan İbraz Edilen Belgeler  349
F. Konu Hakkında Yargı Kararı Örnekleri  352
XIV. İVEDİ YARGILAMA USULLERİ  356
A. İvedi Yargılama Usulü  357
1. İvedi Yargılama Usulü Uygulanacak Davalar  357
2. Dava Açma Süresi  358
3. İlk İnceleme ve Tekemmül Konusu  360
4. Dosyaların Karara Bağlanması Konusu  360
5. İvedi Davalarda Verilen Kararların Temyizi  362
6. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  364
B. Çok İvedi Yargılama Usulü  374
1. Maddenin Başlığı ve Konusu  374
2. Dava Açma Süreleri  375
3. Dava Dilekçesi Üzerinde İlk İnceleme  377
4. Savunma Süresi  378
5. Yürütmeyi Durdurma Müessesesinin Uygulanması  379
6. Dosyanın Karara Bağlanma Süreci  380
7. Kararlara Karşı Kanun Yollarına Başvuru  381
8. Danıştayın Temyiz İncelemesi ve Karar Verme Süresi  382
9. Kararın Sonuçları  383
10. Konuyla İlgili Yargı Kararı Örnekleri  384
XV. İDARİ DAVALARIN KARARA BAĞLANMASI, KARAR TUTANAKLARI, KARARLARIN YAZIMI VE SAKLANMASI  395
A. Davaların Karara Bağlanması  395
B. Tutanaklar  396
1. Açıklamalar  396
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  397
D. Kararda Bulunacak Hususlar  399
1. Tarafların İsim ve Adres Bilgileri  399
2. Tarafların İddia ve Savunmalarının Özetleri  400
3. Danıştay’da Görülen Davalarda Yazılacak İsimler  401
4. Duruşmalı Davalarda Durum  401
5. Hukuki Sebep, Gerekçe ve Hüküm  402
6. Yargılama Giderleri  402
7. Karar Tarihi, Kararın Alınma Şekli  403
8. Hakimlerin İsim, Soy isim ve İmzaları  403
9. Karar Veren Merci, Dosya Numaraları  404
10. Konuyla İlgili Örnek Yargı Kararları  404
E. Kararların Saklanması ve Tebliği  408
1. Açıklamalar  408
2. Konuyla İlgili Örnek Yargı Kararları  410
XVI. TARAFLARIN KİŞİLİKLERİNDE VE NİTELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLİKLER  414
A. Davanın Taraf ve Kişiliğinde Değişiklik  414
B. Adres Değişikliği Durumu  415
C. 2577 sayılı Yasa’nın 26/3. Maddesinin Tebligat Kanunu’nun 35. Maddesi Karşısında Uygulanma Sorunu  416
D. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  418
XVII. İDARİ YARGIDA YÜRÜTMEYİ DURDURMA MÜESSESESİ  429
A. Yürütmeyi Durdurma Koşulları  429
B. Gerekçeli Olma Zorunluluğu ve Tebligat Süresi  431
C. Yürütmeyi Durdurma İstemli Davalarda Savunma Konusu  432
D. Yürütmeli Davalarda Teminat Alınması Meselesi  432
E. Yürütmeyi Durdurma Kararlarına Karşı İtiraz  433
F. Yürütmeyi Durdurma Kararlarının Yazım Süresi  434
G. İkinci Kez Yürütmeyi Durdurma İsteminde Bulunma  435
H. Konu Hakkında Yargı Kararı Örnekleri  435
XVIII. İDARİ YARGI YERLERİNCE VERİLEN KARARLARIN SONUÇLARI  439
A. Açıklamalar  439
B. 6352 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler  440
C. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  442
XIX. AÇIKLAMA VE YANLIŞLIĞIN DÜZELTELMESİ İSTEMLERİ  458
A. Açıklama İstemi  458
B. Yanlışlığın Düzeltilmesi  459
C. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  460
XX. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNA ATIF YAPILAN HALLER  476
A. Hukuk Muhakemeleri Kanuna Atıf Yapılan Hususlar  476
B. 6100 Sayılı Kanunun Atıf Yapılan Hükümleri  477
1. Hâkimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı ve Reddi  477
a. Yasaklılık Sebepleri  477
b. Çekinme Kararının Sonuçları  478
c. Ret Sebepleri  478
d. Hâkimin Bizzat Çekilmemesi Hâli  478
e. Ret Usulü  478
f. Çekilme Kararının İncelenmesi  479
g. Ret Talebini İncelemeye Yetkili Merci  479
h. Ret Talebinin Geri Çevrilmesi  479
i. Ret Talebinin İncelenmesi  479
k. Ret Talebine İlişkin Kararlara Karşı İstinaf  480
l. Ret Talebine İlişkin Kararların Temyizi  480
2. Ehliyet  480
a. Taraf Ehliyeti  480
b. Dava Ehliyeti  480
c. Davada Kanuni Temsil  481
d. Dava Takip Yetkisi  481
3. Davanın İhbarı  481
a. İhbar ve Şartları  481
b. İhbarın Şekli  481
c. İhbarda Bulunulan Kişinin Durumu  481
d. İhbarın Etkisi  481
e. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  481
4. Davaya Katılma (Müdahale)  483
a. Asli Müdahale  483
b. Fer’î Müdahale  483
c. Fer’î Müdahale Talebi ve İncelenmesi  483
ç. Fer’î Müdahilin Durumu  483
d. Fer’î Müdahalenin Etkisi  483
e. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  483
5. Tarafların Vekilleri  487
a. Genel Olarak  487
b. Davaya Vekâlet Hakkında Uygulanacak Hükümler  487
c. Davaya Vekâletin Kanuni Kapsamı  487
d. Davaya Vekâlette Özel Yetki Verilmesini Gerektiren Hâller  488
e. Birden Fazla Vekil Görevlendirilmesi  488
f. Vekâletnamenin İbrazı  488
g. Vekâletnamesiz Dava Açılması ve İşlem Yapılması  488
h. Vekilin Vekâlet Veren Huzurundaki Beyanı  489
ı. Vekilin veya Vekâlet Verenin Duruşmada Uygun Olmayan Tutum ve Davranışı  489
i. Tarafın Davasını Takip Edebilecek Ehliyette Olmaması  489
k. Vekilin Azli ve İstifasının Şekli  489
l. Vekilin İstifası  489
m. Vekilin Azli  490
6. Teminat  490
a. Teminat Gösterilecek Hâller  490
b. Teminat Gerektirmeyen Hâller  490
c. Teminat Kararı  490
d. Teminatın Tutarı ve Şekli  490
e. Teminat Gösterilmemesinin Sonuçları  491
f. Teminatın İadesi  491
7. Feragat ve Kabul  491
a. Davadan Feragat  491
b. Davayı Kabul  491
c. Feragat ve Kabulün Şekli  491
d. Feragat ve Kabulün Zamanı  491
e. Feragat ve Kabulün Sonuçları  491
f. Feragat ve Kabul Hâlinde Yargılama Giderleri  491
g. Konu Hakkında Yargı Kararı Örnekleri  492
8. Karşı Dava  494
a. Karşı Dava Açılabilmesinin Şartları  494
b. Karşı Davanın Açılması ve Süresi  495
c. Asıl Davanın Sona Ermesi  495
d. Uygulanacak Hükümler  495
9. Bilirkişi İncelemesi  495
a. Bilirkişiye Başvurulmasını Gerektiren Hâller  495
b. Bilirkişi Sayısının Belirlenmesi  495
c. Bilirkişilerin Görevlendirilmesi  495
d. Bilirkişilik Görevinin Kapsamı  496
e. Bilirkişilik Görevini Kabulle Yükümlü Olanlar  496
f. Bilirkişiye Yemin Verdirilmesi  496
g. Bilirkişinin Görevini Yapmaktan Yasaklı Olması ve Reddi  496
h. Bilirkişinin Görev Alanının Belirlenmesi  497
ı. Bilirkişinin Görev Süresi  497
i. Bilirkişinin Haber Verme Yükümlülüğü  498
j. Bilirkişinin Görevini Bizzat Yerine Getirme Yükümlülüğü  498
k. Bilirkişinin Sır Saklama Yükümlülüğü  498
l. Bilirkişinin Yetkileri  498
m. Bilirkişi Açıklamalarının Tespiti ve Rapor  498
n. Bilirkişi Raporunun Verilmesi  499
o. Bilirkişi Raporuna İtiraz  499
ö. Bilirkişinin Oy ve Görüşünün Değerlendirilmesi  499
p. Bilirkişi Gider ve Ücreti  499
r. Bilirkişinin Ceza Hukuku Bakımından Durumu  499
s. Bilirkişinin Hukuki Sorumluluğu  499
ş. Davaların Açılacağı Mahkeme  500
t. Rücu Davasında Zamanaşımı  500
v. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  500
10. Keşif  501
a. Keşif Kararı  501
b. Keşfe Yetkili Mahkeme  502
c. Keşfin Yapılması  502
d. Keşfe Katlanma Zorunluluğu  502
11. Delil Tespiti  502
a. Delil Tespitinin İstenebileceği Hâller  502
b. Görev ve Yetki  503
c. Delil Tespiti Talebi ve Karar  503
d. Acele Hâllerde Tespit  503
e. Delil Tespiti Kararında Uygulanacak Hükümler  503
f. Tutanak ve Diğer Belgeler  503
g. Diğer Geçici Hukuki Korumalar  503
12. Yargılama Giderleri  504
a. Yargılama Giderlerinin Kapsamı  504
b. Delil İkamesi İçin Avans  504
c. Resen Yapılması Gereken İşlemlere İlişkin Giderler  504
d. Yargılama Giderlerinden Sorumluluk  504
e. Dürüstlük Kuralına Aykırılık Sebebiyle Yargılama Giderlerinden Sorumluluk  505
f. Fer’î Müdahale Gideri  505
g. Kötüniyetle veya Haksız Dava Açılmasının Sonuçları  505
h. Vekâlet Ücretinin Taraf Lehine Hükmedilmesi  505
i. Esastan Sonuçlanmayan Davada Yargılama Gideri  505
ı. Yargılama Giderlerine Hükmedilmesi  506
j. Avansın İadesi  506
k. Konu İle İlgili Yargı Kararları Örnekleri  506
13. Adli Yardım  507
a. Adli Yardımdan Yararlanacak Kişiler  507
b. Adli Yardımın Kapsamı  507
c. Adli Yardım Talebi  507
d. Adli Yardım Talebinin İncelenmesi  508
e. Adli Yardım Kararının Kaldırılması  508
f. Adli Yardımla Ertelenen Yargılama Giderlerinin Tahsili  508
g. Adli Yardım Kararıyla Atanan Avukatın Ücretinin Ödenmesi  508
h. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  509
14. Duruşma İle İlgili Atıf Yapılan Konular  509
a. Vekilin veya Vekâlet Verenin Duruşmada Uygun Olmayan Tutum ve Davranışı  509
b. Duruşma düzeni  510
c. Kayıt ve yayın yasağı  510
15. Elektronik İşlemler  510
16. Bilirkişilik Kurulları ve Bilirkişilik Kanunu  511
a. Bilirkişilik Kanunu’nun Amaç ve Kapsamı  511
b. Bilirkişi Tanımı  511
c. Bilirkişilikle İlgili Temel İlkeler  512
d. Bilirkişi Danışma Kurulu  513
aa. Danışma Kurulu Üyeleri  513
bb. Danışma Kurulu Toplanma ve Karar Alma Usulü  516
cc. Bilirkişilik Danışma Kurulunun Görevleri:  516
e. Bilirkişilik Daire Başkanlığı  517
f. Bilirkişilik Daire Başkanlığı’nın Görevleri:  517
g. Bilirkişilik Bölge Kurulları  522
h. Bilirkişilik Bölge Kurulu Üyeleri  522
i. Bilirkişilik Bölge Kurulu Toplantı, Karar Alma Usulü ve Denetimi  523
ı. Bilirkişilik Bölge Kurullarının Görevleri  524
j. Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanının Görevleri  525
k. Bilirkişilik Kurulları  527
17. Eski Hale Getirme Müessesesinin İdari Yargıda Uygulanması Konusu  527
18. İcrayı Geri Bırakma Müessesesinin İdari Yargıda Uygulanması Konusu  528
XXI. İDARİ DAVALARDA YETKİLİ YARGI YERLERİ  529
A. İdari Davalarda Genel Yetki Kuralı  529
1. Konu Hakkında Açıklamalar  529
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  530
B. Kamu Görevlileri İle İlgili Davalarda Yetki  544
1. Konu Hakkında Açıklamalar  544
a. Atama – Nakil ve Atamama İşlemleri  544
b. Göreve Son Verilmesi ve Görevden Uzaklaştırma İşlemleri  545
c. Disiplin Cezaları, İlerleme, Sicil, Parasal Hak İşlemleri  546
d. Hakim ve Savcılar Tarafından Açılacak İdari Davalar  547
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  548
C. Taşınmaz Mallara İlişkin Davalarda Yetki  564
1. Konu Hakkında Açıklamalar  564
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  565
D. Taşınır Mallara İlişkin Davalarda Yetki  570
1. Konu Hakkında Açıklamalar  570
E. Tam Yargı Davalarında Yetki  570
1. Konu Hakkında Açıklamalar  570
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  571
F. Vergi Uyuşmazlıklarında Yetki  585
1. Konu Hakkında Açıklamalar  585
a. Vergi, Resim, Harç ve Benzeri Mali Yükümlülükler  585
b. Gümrük Vergileri ve Düzeltme Şikayet Yolu Uyuşmazlıkları  586
c. 6183 Sayılı Kanunla İlgili Uyuşmazlıklar  586
d. Diğer Vergi Uyuşmazlıkları  586
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  586
G. Görevsizlik ve Yetkisizlik Hallerinde Yapılacak İşlem  596
1. İlk Derece Mahkemeleri (İdare ve Vergi Mahkemesi) Arasında Çıkan Olumsuz Görev Uyuşmazlıklarda  596
a. Farklı Bölge İdare Mahkemesinin Yargı Çevresinde Bulunan İdare ve Vergi Mahkemesi Arasında Çıkan Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Çözümlenmesi  598
b. Aynı Bölge İdare Mahkemesinin Yargı Çevresinde Bulunan İdare ve Vergi Mahkemesi Arasında Çıkan Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Çözümlenmesi  599
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  603
3. İlk Derece Mahkemeleri ile Danıştay Arasında Çıkan Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Çözümlenmesi  604
4. Üst Derece Yargı Yerlerinde Çıkan Olumsuz Görev Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi  608
a. Danıştay Dava Daireleri Arasında Çıkan Görev Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi  608
b. Danıştay ile Bölge İdare Mahkemeleri Arasında Çıkan Görev Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi  609
c. Bölge İdare Mahkemesi Daireleri Arasında Çıkan Görev Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi  610
H. Olumlu Görev Uyuşmazlığının Çözümlenmesi  612
1. İlk Derece Mahkemesi Sıfatıyla Bakılan Davalarda  612
2. Üst Derece Mahkemesi Sıfatıyla Bakılan Davalarda  613
İ. Merci Tayini  613
XXII. BAĞLANTILI DAVALAR  614
A. Bağlantılı Dava Kavramı  614
B. Bağlantılı Davaların Danıştay’da İncelenmesi  615
C. Bağlantılı Davaların Bölge İdare Mahkemelerinde İncelenmesi  616
D. Bağlantının Varlığı  617
E. Bağlantıya İlişkin Diğer Esaslar  617
F. Konu Hakkında Yargı Kararı Örnekleri  618
XXIII. KARARLARA KARŞI BAŞVURU YOLLARI  636
A. İstinaf Başvuru Yolu  637
1. İstinaf Kavramı  637
2. Kimler İstinaf Yoluna Başvurabileceği Hakkında  639
3. İdari Yargıdaki İstinaf Yerleri  640
4. İstinaf Yoluna Başvuru Süresi  640
5. İstinaf Başvurusuna Gidilecek Dava Türleri  641
6. İstinaf Kararlarının Kesinliği Meselesi  642
7. İstinaf Başvurusu Yapılmayan Dava Türleri  642
8. İstinaf Yoluna Başvurulmayan Davalarda Başvuru Yolu  643
9. İstinaf Başvuruları Ne Şekilde Yapılacağı Konusu  646
10. İstinaf Başvuru Dilekçesi Üzerine Yapılacak İşlemler  647
11. İstinaf Başvurularında Dosyanın Tekemmülü  648
12. İstinaf Dairelerinde Tebligat ve Posta Hizmetlerinin Yürütülmesi  649
13. İstinaf Dairesine Doğrudan Açılan Davalar  650
14. İstinaf Dairesine Başvuruda Harçlar ve Yargılama Giderleri  651
15. İstinaf Dairesi Dosyaların İncelenme Usulü  652
16. İstinaf Başvurusu Üzerine Verilecek Olan Kararlar  653
a. İstinaf İsteminin Reddi Kararı  653
b. İstinaf İsteminin Kabulü Kararı, Mahkeme Kararının Kaldırılması  654
c. İstinaf İsteminin Gerekçeli Reddi Kararı  655
d. Düzelterek Onama Kararı  656
e. Dosyanın Mahkemesi'ne İadesine  656
17. İstinaf Mahkemesince Alt Derece Mahkemesine Not Verilmesi  657
18. İlk Derece Mahkemesince Verilen Usul Kararının İstinaf Mahkemesince Kaldırılması  658
19. İstinaf Dairesi Usulden Karar Verip Veremeyeceği Hakkında  659
20. İstinaf Dairesi İlk Derece Mahkemesi Kararını Esastan Kaldırılması Hali  660
21. İstinaf Dairelerinde Davaların Karara Bağlanma Süresi  660
22. İstinaf Dairesinin Bozma Kararına Karşı İlk Derece Mahkemesinin "Israr Hakkı"  661
23. İstinaf Dairesi Kararlarına Karşı Karar Düzeltme Yolu  662
24. Konu Hakkında Yargı Kararı Örnekleri  663
B. TEMYİZ  666
1. İstinaf Daireleri Kararlarına Karşı Temyiz Başvuru Yolu  667
2. Temyiz Süresi ve Temyiz Yeri  671
3. Temyiz Dilekçesi ve Temyiz İncelemesi  671
4. Temyiz İncelemesi Sonucu Verilen Kararlar  673
a. Onama Kararı  673
b. Bozma Kararı  674
c. Gerekçeli Onama  674
d. Düzelterek Onama  675
e. Dosyanın Mahkemesi'ne iadesine  675
5. İstinaf Dairesinin Bozma Kararına Karşı İlk Derece Mahkemesinin "Israr Hakkı"  675
6. Temyizen Verilen Karar Üzerine Yapılacak İşlemler  676
7. Danıştay Kararlarına Karşı İstinaf Mahkemesinin Israr Hakkı  678
8. Israr Kararı Üzerine Dosyanın Görüm ve Çözümü  678
a. Israr Kavramı ve Tanımı  678
b. Israr Kararının Özellikleri  680
c. Israr Kararının İçeriği Bozulan Kararla Aynı Olması Gerekip Gerekmediği  686
9. İstinaf Dairesi Kararlarının Temyizi Üzerine İstinaf Hakimlerine Not Verilmesi  688
10. Konu Hakkında Yargı Kararı Örnekleri  689
C. Kanun Yararına Bozma Müessesesi  709
1. Konu Hakkında Açıklamalar  709
2. Konu Hakkında Yargı Kararları Örnekleri  710
D. Temyiz veya İstinaf Aşamasında Mahkeme Kararının Yürütmenin Durdurulması  717
E. "Yargılamanın Yenilenmesi" Müessesesi  718
1. Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri  718
2. Yargılamanın Yenilenmesi Müessesesinin Uygulanması  719
3. Konu Hakkında Yargı Kararı Örnekleri  720
F. Karar Düzeltme Yolu  730
XXIV. DİGER ÖZEL DÜZENLEMELER  731
A. İdari Yargıda Hakimin Çekinmesi ve Reddi Müessesesi  731
1. İlk Derece ve İstinaf Mahkemelerinde Çekinme ve Hakimin Reddi  732
2. Danıştay’da Hakimin Çekinmesi ve Reddi  732
3. Konu Hakkında Yargı Kararları Örnekleri  734
B. İdari Yargıda "Delil Tespiti" Müessesesi  740
C. Yol Giderleri, Tazminat ve Gündelikler  741
D. Tebliğ İşleri ve Ücretler  741
E. Adli Tatil Uygulaması ve Adli Tatilde Nöbetçi Heyetin Görevleri  741
1. Konu Hakkında Açıklamalar  741
2. Konu Hakkında Yargı Kararı Örnekleri  743
F. Kaldırılan Hükümler, Ek Madde ve Geçici Hükümler  751
1. Kaldırılan Hükümler  751
2. Ek Maddeler  751
3. Geçici Maddeler  751
G. Yürürlük ve Yürütme Hükümleri  753
1. Yürürlük Hükmü  753
2. Yürütme Hükmü  753
İKİNCİ BÖLÜM:
İDARİ YARGI YERLERİNDE GÖRÜLEN DAVA TÜRLERİ
I. MEMURLARLA İLGİLİ DAVALAR  756
A. Atama ve Atamama İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  756
1. Konu Hakkında Açıklamalar  756
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  757
a. Öğrenim Özrü Nedeniyle Atanma Talebi Hakkında  757
b. İlk Atama, Göreve Başlama ve Yeniden Atamalar Hakkında  761
c. Genel Olarak Atama İşlemleri  768
d. Eş Özrü Nedeniyle Atama İşlemleri  778
e. Rotasyon Nedeniyle Yapılan Atama İşlemleri  784
f. Norm Kadro Nedeniyle Atama İşlemleri  785
g. Sağlık Özrü Nedeniyle Atama İşlemleri  786
h. Sınavlar Sonucu Yapılan Görevde Yükselme Atamaları Hakkında  787
i. Muvafakat Verilmemesi Nedeniyle Atamama İşlemleri  789
3. Konu İle İlgili Dava Dilekçesi Örnekleri  793
a. Münhal Bir Yöneticilik Kadrosuna Atanma Talebine İlişkin İşleme Dava Dilekçesi Örneği  793
b. İl İçi Atama İşlemine Karşı Açılacak Olan Davada Dilekçe Örneği  796
c. Eş Özrüne Bağlı Olarak Atanma Talebinin Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  798
d. Soruşturma Üzerine Yapılan Atama İşlemine Karşı Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  801
e. Öğretmen Olan Davacının Norm Kadro Fazlası Belirlenerek Tercih Dışında Bir Okula Atanmasına Karşı Açılacak Olan Davada Dilekçe Örneği  803
f. Norm Fazlası Belirlenerek Yapılan Atanma İşlemine Karşı Açılan Dava Dilekçesi Örneği  804
g. Soruşturma Üzerine Yapılan Atama İşleminin İptali İstemiyle Açılacak Dava Dilekçesinde  806
h. Belediye İçinde Gerçekleştirilen Atama İşlemine Karşı Açılan Davada Dilekçe Örneği  808
ı. Rotasyona Tabi Tutulamayacağından Ataması Yapılamayacağı Hakkında  809
B. Disiplin Cezaları  811
1. Konu Hakkında Açıklamalar  811
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  814
a. Uyarma Cezası  814
b. Kınama Cezası  816
c. Aylıktan Kesme Cezası  822
d. Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası  833
e. Memurluktan Çıkarma Cezası  843
f. Disiplin Hukukuna Hakim Olan İlkeler  852
g. Disiplin Cezalarına Karşı İdari İtirazda Bulunulması Hakkında  868
3. Konu İle İlgili Dava Dilekçesi Örnekleri  874
a. Aylıktan Kesme Cezasının İptali İstemindeki Dava Dilekçesi Örneği  874
b. 10 Ay Kısa Süreli Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasına İlişkin Dilekçe Örneği  876
c. Aylıktan Kesme Cezasına Karşı Açılacak Davalarda Dilekçe Örneği  878
d. Uyarma Cezasına Karşı Açılacak Olan Davadaki Dava Dilekçesi Örneği  880
e. Sendikal Eyleme Katılma Nedeniyle Verilen Disiplin Cezalarında Dava Dilekçesi Örneği  882
f. Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezasıyla İlgili Dava Dilekçesi Örneği  884
g. Uyarma Cezasına Karşı Dava Dilekçesi Örneği  886
h. Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasına Karşı Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  887
i. Kınama Cezasına Karşı Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  888
C. Memurların Parasal Haklarına İlişkin İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  889
1. Konu Hakkında Açıklamalar  889
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  891
a. Maaş Alacağı ve İkramiye İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  891
b. Döner Sermaye, Ek Ders ve Ek Ödemeyle İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  893
c. Kişi Borcu Çıkartılmasıyla İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  898
d. Sürekli ve Geçici Yollukla İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  901
3. Konu İle İlgili Dava Dilekçesi Örnekleri  912
a. Sözleşmesi Feshedilen Davacının Parasal Hak Talebine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği  912
b. Dava Konusu İşlemin Dayanağı KHK’nın Anayasa Mahkemesince İptal Edilmiş Olması Nedeniyle Davacının Parasal Hak Ödenmesi İstemiyle Açacağı Dava Dilekçe Örneği  914
c. Davacının Emsalleri Gibi Özlük ve Parasal Hak Alması Gerektiği Gerekçesiyle Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  916
d. Maaş Farkına İlişkin Olarak Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  918
e. Geçici Görev Yolluğu Talebinin Reddine İlişkin Karara Karşı Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  919
f. Eksik Ödenen Nöbet Ücretleri Farkının İstemine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği  921
g. 375 Sayılı KHK Uyarınca Ek Ödeme Talebine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği  923
D. Memur Özlük Haklarıyla İlgili Davalar  925
1. Konu Hakkında Açıklamalar  925
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  926
a. İntibak, Ek Gösterge, Kademe ve Derece İlerlemesi İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  926
b. Emeklilik İşleriyle İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  933
c. Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Diğer Sınav İşlemlerine İlişkin Davalar  946
d. Çalışma Süresi, Nöbet ve Mesaiyle İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  951
e. Sağlık ve Yemek Yardımıyla ve İzinle İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  954
3. Konu İle İlgili Dava Dilekçesi Örnekleri  956
a. İdari İzin Süresince Çalışma Nedeniyle Ek Ücret Talep Etme Konusunda Dava Dilekçesi Örneği  956
b. PMYO Mezunu Olan Kişinin Eksik Mecburi Hizmet Süresi Nedeniyle Kendisinden Ücret Talep Edilen Davacının Açacağı Dava Dilekçesi Örneği  957
E. Diğer Memur İşleriyle İlgili Davalar  962
1. Konu Hakkındaki Açıklamalar  962
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  964
a. Geçici Görevlendirme İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  964
b. Lojman İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  967
c. Müstafi Sayılma ve İstifa İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  971
d. Sicillerle İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  974
e. Görevden Uzaklaştırmayla İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  975
3. Konu Hakkında Dava Dilekçesi Örnekleri  980
a. Uzmanlık Alanı Dışında Görevlendirme İşlemine Karşı Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  980
b. Görevden Uzaklaştırma İşlemine Karşı Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  982
c. Geçiçi Görevlendirme İşlemine Karşı Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  984
d. Geçici Görevlendirme İşlemine Karşı Açılan Davada Dilekçe Örneği  986
II. İMAR MEZUATINDAN KAYNAKLANAN DAVALAR  988
A. İmar Plan Değişikliklerinden Kaynaklanan Davalar  988
1. Konu Hakkında Açıklamalar  988
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  994
3. Konu Hakkında Dava Dilekçesi Örnekleri  1011
a. İmar Plan Değişikliği Talebiyle İlgili Dava Dilekçesi Örneği  1011
b. İmar Plan Değişikliği Talebiyle İlgili Dava Dilekçesi Örneği  1014
c. İmar Plan Değişikliği İle İlgili Dava Dilekçesi Örneği  1016
B. İmar Uygulamasından Kaynaklanan Davalar  1019
1. Konu Hakkında Açıklamalar  1019
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  1022
3. Konu Hakkında Örnek Dava Dilekçeleri  1030
a. İmar Uygulamasıyla İlgili Örnek Dava Dilekçesi  1030
b. İmar Uygulamasıyla İlgili Örnek Dava Dilekçesi  1032
C. Yapı ile İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  1033
1. Konu Hakkında Yapılan Açıklamalar  1033
2. Konu Hakkında Yargı Kararı Örnekleri  1038
3. Konu Hakkında Örnek Dava Dilekleri  1041
a. Yıkım İşlemiyle İlgili Örnek Dava Dilekçesi  1041
b. Yıkım İşlemine Karşı Dava Dilekçesi Örneği  1043
D. Yıkım İşinden Kaynaklanan Davalar  1044
1. Konu Hakkında Açıklamalar  1044
2. Konu Hakkında Yargı Kararı Örnekleri  1049
3. Konu Hakkında Dava Dilekçesi Örnekleri  1057
a. İmar Kanunu Madde 39 Uyarınca Verilen Yıkım Kararıyla İlgili Dava Dilekçesi Örneği  1057
b. Yıkım ve İmar Para Cezasıyla İlgili Örnek Dava Dilekçesi  1058
E. İmar Para Cezasından Kaynaklanan Davalar  1060
1. Konu hakkında Açıklamalar  1060
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  1064
3. Konu Hakkında Örnek Dava Dilekçeleri  1071
a. İmar Para Cezasıyla İlgili Dava Dilekçesi Örneği  1071
F. İmar Barışı ve Yapı Kayıt Belgesi Konusu  1073
1. Konu Hakkında Açıklamalar  1073
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  1077
H. Diğer İmar İşlerinden Kaynaklanan Davalar  1082
1. Konu Hakkında Açıklamalar  1082
2. Konu Hakkında Yargı Kararları Örnekleri  1082
3. Konu Hakkında Örnek Dava Dilekçesi Örnekleri  1090
a. Mücavir Alanla İlgili Örnek Dava Dilekçesi  1090
b. Doğal Sit Alanında Kalan Taşınmazın Kısıtlanması Nedeniyle Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  1091
c. Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Tam Yargı Davası Dilekçesi Örneği  1093
İ. Kentsel Dönüşüm Konusu  1094
1. Konu Hakkında Açıklamalar  1094
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  1109
3. Konu Hakkında Dava Dilekçesi Örnekleri  1112
a. Kentsel Dönüşüm İle İlgili Dava Dilekçesi Örneği  1112
b. Kentsel Dönüşüm İşiyle İlgili Dava Dilekçesi Örneği  1114
III. YÜKSEKÖĞRETİM İŞLERİNDEN KAYNAKLANAN DAVALAR  1116
A. Akademik Personelle ve Memurlarla İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  1116
1. Konu Hakkında Açıklamalar  1116
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararlar  1119
a. Atama ve Atama İsteminin Reddi İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  1119
b. Disiplin İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  1126
c. Geçici Görevlendirme İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  1139
d. Mecburi Hizmet ve Kefalet Senediyle İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  1141
f. Akademik Personele İlişkin Diğer İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  1149
3. Konu Hakkında Dava Dilekçesi Örnekleri  1152
a. 2547 Sayılı Kanunun 13/b–4 Maddesi Uyarınca Yapılan Görevlendirme İşlemine Karşı Açılan Dava Dilekçesi Örneği  1152
b. Üniversite Akademik Kadro Atama İşiyle İlgili Dava Dilekçesi Örneği  1154
c. Üniversite İdari Personel Verilen Uyarma Cezasına Karşı Dava Dilekçesi Örneği  1156
d. Üniversite Akademik Personele Verilen Uyarma Cezasına Karşı Dava Dilekçesi Örneği  1157
B. Üniversite Öğrencileriyle İlgili Davalar  1158
1. Konu Hakkında Açıklamalar  1158
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  1159
a. Disiplin Cezalarına İlişkin İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  1159
b. Kayıt İşi ve Kayıt Silme İle İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  1173
c. Not Tespiti ve Sınav İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  1175
d. Diğer Öğrencileri İlişkin İdari Dava Konuları  1179
3. Konu Hakkında Dava Dilekçesi Örnekleri  1182
a. Üniversite Öğrencisi 1 yarıyıl uzaklaştırılması işleminin iptaline ilişkin dava dilekçesi örneği  1182
IV. TAM YARGI DAVALARI  1184
A. Konu Hakkında Açıklamalar  1184
B. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  1185
1. Tıbbi Müdahale İşlemlerinden Kaynaklı Tam Yargı Davaları  1185
2. Manevi Tazminat Hakkında Verilen Yargı Kararları  1199
3. Emniyet Hizmetleriyle İlgili Kusurlardan Doğan Zararlar  1208
4. Karayollarındaki Kusurlardan Doğan Zararların Tazmini İstemi  1210
5. Maddi Zarar Hesapları Hakkında Karar Örnekleri  1211
6. Terörle Mücadele İşlerinden Kaynaklı Zararlarla İlgili Karar Örnekleri  1221
7. Belediye Hizmetlerinden Doğan Tam Yargı Davaları  1233
8. Adalet ve Cezaevi Hizmetlerinden Kaynaklı Tam Yargı Davaları  1235
9. Birden Fazla İdarenin Sorumlu Olduğu Haller  1246
10. Tam Yargı Davalarında Vekalet Ücreti Hakkında  1248
11. Tam Yargı Davalarında Dava Açma Süresi Konusu Hakkında  1249
12. Kişisel Kusur ve Nedensellik Bağı Konusu Hakkında  1250
13. Emniyet Hizmetleri Nedeniyle Doğan Zararlarda Tam Yargı Davaları  1251
14. Kusursuz Sorumluluk Konusu  1252
C. Konu Hakkında Dava Dilekçesi Örnekleri  1255
1. Mahkeme Kararının Uygulanmaması Nedeniyle Açılacak Tam Yargı Davası Dilekçe Örneği  1255
2. Tıbbı Hizmette Kusur Nedeniyle Tam Yargı Dava Dilekçesi Örneği  1257
3. Kolluk Kuvvetlerinin Orantısız Güç Kullanımı Nedeniyle Açılan Tam Yargı Dava Dilekçesi Örneği  1261
4. Hatalı Tıbbı Müdahale Nedeniyle Açılacak Tam Yargı Dava Dilekçesi Örneği  1263
5. Sel Baskını Nedeniyle Doğan Zarara İlişkin Tam Yargı Dava Dilekçesi Örneği  1265
V. DİGER İDARİ DAVA TÜRLERİ  1267
A. Genel Olarak Diğer İdari Dava Türleri  1267
1. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Tarafından Tesis Edilen İşlemler Kaynaklı Davalar  1268
a. Enerji Piyasaları Düzenleme ve Denetleme Kurulu  1268
b. Rekabet Kurulu  1270
c. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu  1271
d. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu  1278
e. Tütün ve Alkol Piyasaları Düzenleme Kurulu  1280
2. Ecrimisil İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  1281
3. Kamulaştırma İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  1288
4. İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrenci İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  1295
5. Kültür ve Tabiat Varlıkları İle İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  1299
6. Madenlerle İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  1306
7. 3091 Sayılı Kanundan Kaynaklanan Davalar  1310
8. Kıyı İlgili İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  1312
9. Afet ve Hak Sahipliği İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  1316
10. İdari Para Cezalarından Kaynaklanan Davalar  1321
a. Tüketiciyi Koruma Mevzuatı Uyarınca Verilen İdari Para Cezaları  1323
b. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Para Cezaları  1334
c. Tütün Mamulleri İle İlgili Mevzuat Uyarınca Verilen İdari Para Cezaları  1339
11. Bakım, Muhtaçlık ve Sosyal Yardım İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  1344
12. Silah Ruhsatı İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  1348
13. İhale İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  1354
14. 6183 sayılı Kanundan Kaynaklanan Davalar  1371
15. Mera İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  1377
16. Sularla İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  1383
17. Ormanlarla İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  1385
18. Avukatlıkla İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  1388
19. Aile Hekimliği İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  1393
20. Çevre İle İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  1404
21. ÖSYM ve Yaptığı Sınav İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  1412
22. Belediye İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  1421
23. 2918 Sayılı Kanundan Kaynaklanan Davalar  1430
24. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İle İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  1452
25. Özel Güvenlik Görevlileri İle İlgili Davalar  1464
26. Değişik İdari Dava Türlerinde Verilen Karar Örnekleri  1467
B. Diğer İdari Davalar Hakkında Dava Dilekçesi Örnekleri  1484
1. Nakil Kaydının Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Dava Dilekçesi Örneği  1484
2. Ödeme Emrine Karşı Açılacak Dava Dilekçe Örneği  1485
3. Hazine Arazisinin İşgali Nedeniyle Düzenlenen Ödeme Emrine Karşı Dava Dilekçe Örneği  1486
4. SGK Para Cezasına Karşı Açılan Dava Dilekçesi Örneği  1488
5. 3901 Sayılı Kanun Verilen Karara Karşı Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  1489
6. Ecrimisil İhbarnamesinin İptali İstemiyle Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  1491
7. Aile Hekimine İhtar Puanı Cezasına Karşı Dava Dilekçesi Örneği  1493
8. SGK Para Cezalarına İlişkin İşleme Karşı Dava Dilekçesi Örneği  1495
9. Hazine Taşınmazların Tahsis ve Satışına İlişkin Dava Dilekçesi Örneği  1496
10. Öğretmen Çocuğu Devlet Yurdunda Parasız Kalma İstemli Dava Dilekçesi Örneği  1497
11. Orta Öğretim Öğrencisi Yerleştirme Kayıt Nakil İşiyle İlgili Dava Dilekçesi Örneği  1499
12. Maden Ruhsatı İstemine Genelge Nedeniyle İzin Verilmemesi Halinde Dilekçe Örneği  1501
13. Karayolları Trafik ve Taşımacılık Mevzuatına İlişkin Dava Dilekçesi Örneği  1503
14. Özürlü Maaşının Kesilmesi Nedeniyle Açılacak Olan Dava Dilekçesi Örneği  1505
15. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İptali İşleminin İptali İstemli Dava Dilekçesi Örneği  1506
16. Belediye Tahsis Kararının Kaldırılması Kararının İptali İçin Dava Dilekçesi Örneği  1508
17. Yabancılara İkamet İzni Verilmemesi İşlemine Karşı Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  1509
18. DGD Kesilmesine Nedeniyle Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  1511
19. İlköğretim Öğrencisine Verilen Disiplin Cezasına Karşı Açılan Dava Dilekçesi Örneği  1513
20. SGK Para Cezasına Karşı Açılan Dava Dilekçesi Örneği  1515
21. Pasaport İptaline Karşı Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  1516
22. Silah Taşıma Ruhsatı Verilmemesi İşlemine Karşı Açılacak Davada Dilekçe Örneği  1518
23. Toplulaştırma İşleminin İptali İstemiyle Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  1520
24. Turizm İşletme Belgesinin İptali Üzerine Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  1521
25. Korunması Gerekli Kültür Varlığı Sayılması Kararına Karşı Dava Dilekçesi Örneği  1523
Kaynakça  1525
DR. HÜSEYİN BİLGİN’İN ÖZGEÇMİŞİ  1537
Kavram Dizini  1539
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Baskı Sunuş  7
Birinci Baskı Sunuş  9
İkinci Baskı Önsöz  11
Birinci Baskı Önsöz  13
Kısaltmalar  35
BİRİNCİ BÖLÜM:
İDARİ YARGI YERLERİNDE GEÇERLİ OLAN USUL KURALLARI
GİRİŞ  39
I. İDARİ YARGI YERLERİ  41
A. İlk Derece İdari Yargı Yerleri  41
1. İdari Yargı Hâkimliğine Alınma ve Atanma  41
2. İdare Mahkemeleri  42
3. Vergi Mahkemeleri  43
4. Ülkemizde Yer Alan İdare ve Vergi Mahkemeleri  44
B. İkinci Derece (İstinaf) İdari Yargı Yerleri  45
1. Bölge İdare Mahkemeleri ve Yargı Çevreleri  45
2. Bölge İdare Mahkemelerinin Oluşumu  47
3. Bölge İdare Mahkemeleri'nin Görevleri  50
4. Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu  52
a. Başkanlar Kurulunun Oluşumu  52
b. Başkanlar Kurulunun Görevleri  52
5. İstinaf Dairelerinin Görevleri  54
C. Üçüncü Derece (Temyiz) Yargılama Yeri  55
1. Danıştay Üyeliği  56
2. Danıştay Başkanlık Kurulu  57
a. Danıştay Tetkik Hakim ve Savcılarının Atanmaları ve Dairelere Dağılımı  58
b. Başkan ve Üyelerin Dairelerinin Tespiti  59
c. İdari İşler Kurulu Seçimi  59
d. İdari Uyuşmazlık ve Davalarda Görev  60
e. Dava Dairelerinin Görevleri  60
3. Danıştay Başkanlar Kurulu  60
4. Danıştay İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurulları  61
5. İstinaf Dairelerinin Faaliyete Geçmesinden Sonra Danıştay’ın Durumu  62
a. Danıştay Başkanı ve Başsavcısı Seçilebilme Süresi  63
b. Daire Sayılarının Azaltılması  63
c. İdari işler Kurulu  63
d. İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurulları  64
e. Danıştay’ın Görevleri  64
f. Başkanlık Kurulunun Görevleri  65
g. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun Oluşumu, Çalışma Usulü ve Çalışma Süresi  65
II. İDARİ YARGI YERLERİNDE GÖRÜLEN DAVA TÜRLERİ  66
A. İptal Davaları  66
1. İdari İşlem Kavramı, Özellikleri ve Türleri  66
2. İdari İşlemin Unsurları ve İptal Davasında İleri Sürülebilecek Hukuka Aykırılık Halleri  70
a. İdari İşlemin Yetki Unsuru  70
aa. Yetki Unsuru  70
bb. Yetki Unsuru ile İlgili Hukuka Aykırılık Halleri  71
b. İdari İşlemin Şekil Unsuru  72
aa. Belli Başlı Şekil Kuralları  73
aaa. Yazılılık Kuralı  73
bbb. Gerekçe Kuralı  74
ccc. Hazırlık İşlemleri  75
ççç. Kolektif ve Karma İşlemlerde Şekil Kuralları  75
ddd. İlgilinin Savunmasının Alınması  76
eee. Başvuru Makamının ve Süresinin Bildirilmesi  77
fff. Şekil ve Usul Paralelliği İlkesi  77
bb. Şekil Kurallarına Aykırılığın Yaptırımları  78
c. İdari İşlemin Sebep Unsuru  79
d. İdari İşlemin Konu Unsuru  80
e. İdari İşlemin Maksat (Amaç) Unsuru  80
3. İdari İşlemin Tesisiyle Menfaat İhlalinin Bulunması  81
a. Genel Olarak  81
b. Menfaat İhlalinin Güncel Olması  83
c. Dava Devam Ederken Oluşan Değişikliğin Aktüel Menfaat Üzerine Etkisi  85
d. İdarece Sonradan Tesis Edilen Yeni İşlemin Menfaate Etkisi  88
e. İdari Dava Açma Şartı Olan Menfaatin Danıştay Kararlarındaki Yeri  89
B. Tam Yargı Davaları  98
1. Kusur Sorumluluğu  99
2. Kusursuz Sorumluluk  100
3. İdarenin Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran veya Azaltan Nedenler  101
4. Danıştay Kararlarında Sorumluluk Halleri  102
C. İdari Sözleşmelerden Doğan Davalar  105
D. İptal ve Tam Yargı Davaları  105
1. Doğrudan Doğruya Tam Yargı Davası Açılması  106
2. İptal ve Tam Yargı Davasının Birlikte Açılması  107
3. İptal Davası Karara Bağlandıktan Sonra Tam Yargı Davası Açılması  107
4. İşlemin İcrasından Sonra Açılan Tam Yargı Davaları  108
5. Konuyla İlgili Yargı Kararları Örnekleri  109
III. İDARİ DAVANIN AÇILMASI  116
A. İdari Dava Dilekçesinde Yer Alacak Hususlar  117
1. Hitabet Kısmı  117
2. Tarafların ve Temsilcilerinin Bilgileri  118
a. Davacı Taraf  118
b. Davacı Vekili  119
c. Davacının TC Kimlik Numarası  119
d. Davalı İdare  119
3. Dava Dilekçesinin İçeriği  120
a. Dava Konusu  120
b. Uyuşmazlık Miktarı  120
c. Tebliğ Tarihi  121
d. Verginin Özellikleri  121
e. Açıklamalar  122
f. Yürütmenin Durdurulması İstemi  122
g. Deliller  123
h. Sonuç ve İstem  123
i. İmza  124
4. Dilekçe Sayısı ve Ekleri  125
a. Dava Dilekçesinin Sayısı  125
b. Ekler Listesi  125
B. İdare Dava Dilekçesi Örneği  126
IV. DAVA DİLEKÇESİNİN VE DİĞER BELGELERİN VERİLECEĞİ YERLER  127
A. Dilekçe ve Belgelerin Sunulacağı Yerler ve Önemi  127
1. Davayı Görecek Merciiye Bizzat ve Posta Kanalıyla Sunulması  127
2. İdare ve/veya Vergi Mahkemesi Aracılığıyla  127
3. Asliye Hukuk Mahkemesi Aracılığıyla  128
4. Konsolosluklar Aracılığıyla  129
B. Dilekçenin Verileceği Yerler Konusundaki Danıştay Kararları  130
V. BİRLİKTE DAVA AÇILAN VE AÇILAMAYAN HALLER  134
A. Aynı Dava Dilekçesiyle Birden Fazla İdare İşleme Karşı Dava Açılması  134
1. Aralarında Maddi Yönden Bağlılık Bulunan İşlemler  134
2. Aralarında Hukuki Yönden Bağlılık Bulunan İşlemler  135
3. Aralarında Sebep – Sonuç İlişkisi Bulunan İşlemler  135
B. Birden Fazla Kişinin Tek Dilekçe İle Dava Açabilmesi  135
1. Davacıların Hak ve Menfaatlerinde İştirak Bulunan İşlemler  135
2. Davaya Yol Açan Maddi Olay ve ya Hukuki Sebepleri Aynı Olan İşlemler  136
C. Konuyla İlgili Yargı Kararlarından Örnekler  136
VI. DİLEKÇE ÜZERİNE UYGULANACAK İŞLEMLER  142
A. Esas Defterine Kayıt İşlemleri  143
B. Harç ve Posta Ücretlerinin Tahsili  144
1. Nisbi Harç  144
2. Maktu Harç  144
C. İdari Yargı Yerlerinde Başvuru Harcına Tabi Olmayan Haller  145
D. Vergi Yargısında Harçlar  145
E. Dava Açma Aşamasında Harç ve Posta Ücretinin Yetersiz Olması  146
F. Dava Açıldıktan Sonraki Aşamada Posta Avansının Yetersiz Hale Gelmesi  149
G. 2577 Sayılı Yasa’nın 6/4. Maddesi ile 6/5. Maddesi Arasındaki Farklılıklar  150
H. Konuyla İlgili Örnek Yargı Kararları  153
VII. İDARİ YARGIDA GÖRÜLEN DAVALARDA DAVA AÇMA SÜRELERİ  156
A. Genel Olarak İdari Yargıdaki Dava Açma Süresi  157
1. Danıştay ve İdare Mahkemelerinde  157
2. Danıştay ve Vergi Mahkemelerinde  157
B. Özel Dava Açma Süreleri Öngörülen Haller  158
1. 2575 sayılı Danıştay Kanununda Yer Alan Süreler  158
2. 213 sayılı Vergi Usul Kanununda Yer Alan Süre  158
3. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda Belirlenen Süre  159
4. 2872 sayılı Çevre Kanununda Belirlenen Süre  159
5. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Belirlenen Süre  160
6. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Belirlenen Süre  161
7. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununda Belirlenen Süre  161
8. 5393 sayılı Belediye Kanununda Belirlenen Süre  161
9. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Belirlenen Süre  161
10. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda Belirlenen Süre  162
11. 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Belirlenen Süre  162
12. 4733 sayılı Kanunda Belirlenen Süre  162
13. 6183 sayılı Kanunda Belirlenen Süreler  162
14. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda Belirlenen Özel Dava Açma Süreleri  163
15. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununda Belirlenen Süre  164
16. 6306 sayılı Kanunda Belirlenen Süre  164
C. Dava Açma Sürelerinin Başlangıcı  165
1. İdari Uyuşmazlıklarda  165
2. Vergi, Resim ve Harçlar ile Benzeri Mali Yükümlerle İlgili Uyuşmazlıklarda  166
3. İlanı Gereken veya İlan Edilen Bireysel İşlemlerde  167
4. İlanı Gereken veya İlan Edilen Düzenleyici İşlemlerde  168
D. Dava Açma Süresiyle İlgili Genel Esaslar  169
1. Sürelerin Başlangıç Tarihi  169
2. Sürenin Hesaplanması ve Bitim Tarihi  169
3. Adli Tatilin Sürelere Etkisi  170
4. Yasal Düzenleme İle Dava Açma Süresinin Durdurulması  171
E. Dava Açma Süreleriyle İlgili Yargı Kararları  172
VIII. GÖREVLİ OLMAYAN YERLERE BAŞVURU  180
A. Madde Hakkında Açıklamalar  180
B. Konuyla İlgili Yargı Kararlarından Örnekler  186
IX. İDARİ İŞLEM VE EYLEMLERE KARŞI YAPILACAK OLAN BAŞVURULAR  191
A. Etkisiz İdari Başvuru ve Etkili İdari Başvuru Ayrımı  191
B. Bir İdari İşlem veya Eylem Yapılmasına İlişkin Yapılan Başvurular  196
1. İdari Makamların Sukutu  196
2. Konuyla İlgili Örnek Yargı Kararları  200
C. Mevcut Bir İdari İşlemle İlişkin Yapılan Başvurular  215
1. Üst Makamlara Başvuru  215
2. Konuyla İlgili Kararlarından Örnekler  219
D. Zorunlu İdari Başvurular  239
1. Doğrudan Doğruya Tam Yargı Davası Açılması  239
2. Konuyla İlgili Örnek Yargı Kararları  241
E. İsteğe Bağlı İdari Başvurular  255
F. Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı Üzerine Yapılan İdari Başvurular  256
G. Düzenleyici İşlemin İptali Üzerine Yapılan İdari Başvurular  258
X. DAVA DİLEKÇELERİ ÜZERİNDEKİ İLK İNCELEMELER VE İLK İNCELEME ÜZERİNE VERİLECEK KARARLAR  261
A. İlk İnceleme Müessesesi ve İlk İnceleme Konuları  261
B. İlk İnceleme Üzerine Verilecek Kararlar  265
1. Görev ve Yetki Konusu  266
a. İdari Yargı Yerlerinin Görevli Olduğu Davalar  268
b. Danıştay’ın İlk Derece Mahkemesi Olarak Görevli Olduğu Davalar  271
c. İdari Yargının Görevine Girmeyen Davalar  273
d. Vergi Mahkemesinin Görevli Olduğu Davalar  274
e. Yetkisiz Makam Tarafından Verilen Kararlar  276
2. İdari Merci Tecavüzü  277
a. Açıklamalar  277
b. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  277
3. Dava Açma Ehliyeti  278
a. Açıklamalar  278
b. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  279
4. İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olması Gerektiği  290
a. Açıklamalar  290
b. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  291
5. Süre Aşımı (Davanın Süresinde Açılmaması)  298
a. Açıklamalar  298
b. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  299
6. Husumet Konusu  304
a. Açıklamalar  304
b. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  305
7. Dilekçenin Reddi Halleri  306
a. Açıklamalar  306
b. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  308
XI. TEBLİGAT VE CEVAP VERME  321
A. Dosyanın Tekemmülü  321
B. İdari Yargıda Islah Müessesesi  323
C. Danıştay Savcısının Görüşünün Tebliği  326
D. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  327
XII. İDARİ YARGI YERLERİNDE DURUŞMA KONUSU  337
A. İdari Yargı Yerlerinde Duruşma Hakkında Açıklamalar  337
B. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  340
XIII. İDARİ YARGI YERLERİNDE DOSYALARIN İNCELENMESİ KONUSU  342
A. Resen Araştırma İlkesi  343
B. Bilgi ve Belge İsteme Konusu  344
C. Dosyaların İncelenme Sırası  345
D. Tek Hakime Ara Kararı Yapabilme İmkanı  348
E. Sonradan İbraz Edilen Belgeler  349
F. Konu Hakkında Yargı Kararı Örnekleri  352
XIV. İVEDİ YARGILAMA USULLERİ  356
A. İvedi Yargılama Usulü  357
1. İvedi Yargılama Usulü Uygulanacak Davalar  357
2. Dava Açma Süresi  358
3. İlk İnceleme ve Tekemmül Konusu  360
4. Dosyaların Karara Bağlanması Konusu  360
5. İvedi Davalarda Verilen Kararların Temyizi  362
6. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  364
B. Çok İvedi Yargılama Usulü  374
1. Maddenin Başlığı ve Konusu  374
2. Dava Açma Süreleri  375
3. Dava Dilekçesi Üzerinde İlk İnceleme  377
4. Savunma Süresi  378
5. Yürütmeyi Durdurma Müessesesinin Uygulanması  379
6. Dosyanın Karara Bağlanma Süreci  380
7. Kararlara Karşı Kanun Yollarına Başvuru  381
8. Danıştayın Temyiz İncelemesi ve Karar Verme Süresi  382
9. Kararın Sonuçları  383
10. Konuyla İlgili Yargı Kararı Örnekleri  384
XV. İDARİ DAVALARIN KARARA BAĞLANMASI, KARAR TUTANAKLARI, KARARLARIN YAZIMI VE SAKLANMASI  395
A. Davaların Karara Bağlanması  395
B. Tutanaklar  396
1. Açıklamalar  396
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  397
D. Kararda Bulunacak Hususlar  399
1. Tarafların İsim ve Adres Bilgileri  399
2. Tarafların İddia ve Savunmalarının Özetleri  400
3. Danıştay’da Görülen Davalarda Yazılacak İsimler  401
4. Duruşmalı Davalarda Durum  401
5. Hukuki Sebep, Gerekçe ve Hüküm  402
6. Yargılama Giderleri  402
7. Karar Tarihi, Kararın Alınma Şekli  403
8. Hakimlerin İsim, Soy isim ve İmzaları  403
9. Karar Veren Merci, Dosya Numaraları  404
10. Konuyla İlgili Örnek Yargı Kararları  404
E. Kararların Saklanması ve Tebliği  408
1. Açıklamalar  408
2. Konuyla İlgili Örnek Yargı Kararları  410
XVI. TARAFLARIN KİŞİLİKLERİNDE VE NİTELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLİKLER  414
A. Davanın Taraf ve Kişiliğinde Değişiklik  414
B. Adres Değişikliği Durumu  415
C. 2577 sayılı Yasa’nın 26/3. Maddesinin Tebligat Kanunu’nun 35. Maddesi Karşısında Uygulanma Sorunu  416
D. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  418
XVII. İDARİ YARGIDA YÜRÜTMEYİ DURDURMA MÜESSESESİ  429
A. Yürütmeyi Durdurma Koşulları  429
B. Gerekçeli Olma Zorunluluğu ve Tebligat Süresi  431
C. Yürütmeyi Durdurma İstemli Davalarda Savunma Konusu  432
D. Yürütmeli Davalarda Teminat Alınması Meselesi  432
E. Yürütmeyi Durdurma Kararlarına Karşı İtiraz  433
F. Yürütmeyi Durdurma Kararlarının Yazım Süresi  434
G. İkinci Kez Yürütmeyi Durdurma İsteminde Bulunma  435
H. Konu Hakkında Yargı Kararı Örnekleri  435
XVIII. İDARİ YARGI YERLERİNCE VERİLEN KARARLARIN SONUÇLARI  439
A. Açıklamalar  439
B. 6352 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler  440
C. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  442
XIX. AÇIKLAMA VE YANLIŞLIĞIN DÜZELTELMESİ İSTEMLERİ  458
A. Açıklama İstemi  458
B. Yanlışlığın Düzeltilmesi  459
C. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  460
XX. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNA ATIF YAPILAN HALLER  476
A. Hukuk Muhakemeleri Kanuna Atıf Yapılan Hususlar  476
B. 6100 Sayılı Kanunun Atıf Yapılan Hükümleri  477
1. Hâkimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı ve Reddi  477
a. Yasaklılık Sebepleri  477
b. Çekinme Kararının Sonuçları  478
c. Ret Sebepleri  478
d. Hâkimin Bizzat Çekilmemesi Hâli  478
e. Ret Usulü  478
f. Çekilme Kararının İncelenmesi  479
g. Ret Talebini İncelemeye Yetkili Merci  479
h. Ret Talebinin Geri Çevrilmesi  479
i. Ret Talebinin İncelenmesi  479
k. Ret Talebine İlişkin Kararlara Karşı İstinaf  480
l. Ret Talebine İlişkin Kararların Temyizi  480
2. Ehliyet  480
a. Taraf Ehliyeti  480
b. Dava Ehliyeti  480
c. Davada Kanuni Temsil  481
d. Dava Takip Yetkisi  481
3. Davanın İhbarı  481
a. İhbar ve Şartları  481
b. İhbarın Şekli  481
c. İhbarda Bulunulan Kişinin Durumu  481
d. İhbarın Etkisi  481
e. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  481
4. Davaya Katılma (Müdahale)  483
a. Asli Müdahale  483
b. Fer’î Müdahale  483
c. Fer’î Müdahale Talebi ve İncelenmesi  483
ç. Fer’î Müdahilin Durumu  483
d. Fer’î Müdahalenin Etkisi  483
e. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  483
5. Tarafların Vekilleri  487
a. Genel Olarak  487
b. Davaya Vekâlet Hakkında Uygulanacak Hükümler  487
c. Davaya Vekâletin Kanuni Kapsamı  487
d. Davaya Vekâlette Özel Yetki Verilmesini Gerektiren Hâller  488
e. Birden Fazla Vekil Görevlendirilmesi  488
f. Vekâletnamenin İbrazı  488
g. Vekâletnamesiz Dava Açılması ve İşlem Yapılması  488
h. Vekilin Vekâlet Veren Huzurundaki Beyanı  489
ı. Vekilin veya Vekâlet Verenin Duruşmada Uygun Olmayan Tutum ve Davranışı  489
i. Tarafın Davasını Takip Edebilecek Ehliyette Olmaması  489
k. Vekilin Azli ve İstifasının Şekli  489
l. Vekilin İstifası  489
m. Vekilin Azli  490
6. Teminat  490
a. Teminat Gösterilecek Hâller  490
b. Teminat Gerektirmeyen Hâller  490
c. Teminat Kararı  490
d. Teminatın Tutarı ve Şekli  490
e. Teminat Gösterilmemesinin Sonuçları  491
f. Teminatın İadesi  491
7. Feragat ve Kabul  491
a. Davadan Feragat  491
b. Davayı Kabul  491
c. Feragat ve Kabulün Şekli  491
d. Feragat ve Kabulün Zamanı  491
e. Feragat ve Kabulün Sonuçları  491
f. Feragat ve Kabul Hâlinde Yargılama Giderleri  491
g. Konu Hakkında Yargı Kararı Örnekleri  492
8. Karşı Dava  494
a. Karşı Dava Açılabilmesinin Şartları  494
b. Karşı Davanın Açılması ve Süresi  495
c. Asıl Davanın Sona Ermesi  495
d. Uygulanacak Hükümler  495
9. Bilirkişi İncelemesi  495
a. Bilirkişiye Başvurulmasını Gerektiren Hâller  495
b. Bilirkişi Sayısının Belirlenmesi  495
c. Bilirkişilerin Görevlendirilmesi  495
d. Bilirkişilik Görevinin Kapsamı  496
e. Bilirkişilik Görevini Kabulle Yükümlü Olanlar  496
f. Bilirkişiye Yemin Verdirilmesi  496
g. Bilirkişinin Görevini Yapmaktan Yasaklı Olması ve Reddi  496
h. Bilirkişinin Görev Alanının Belirlenmesi  497
ı. Bilirkişinin Görev Süresi  497
i. Bilirkişinin Haber Verme Yükümlülüğü  498
j. Bilirkişinin Görevini Bizzat Yerine Getirme Yükümlülüğü  498
k. Bilirkişinin Sır Saklama Yükümlülüğü  498
l. Bilirkişinin Yetkileri  498
m. Bilirkişi Açıklamalarının Tespiti ve Rapor  498
n. Bilirkişi Raporunun Verilmesi  499
o. Bilirkişi Raporuna İtiraz  499
ö. Bilirkişinin Oy ve Görüşünün Değerlendirilmesi  499
p. Bilirkişi Gider ve Ücreti  499
r. Bilirkişinin Ceza Hukuku Bakımından Durumu  499
s. Bilirkişinin Hukuki Sorumluluğu  499
ş. Davaların Açılacağı Mahkeme  500
t. Rücu Davasında Zamanaşımı  500
v. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  500
10. Keşif  501
a. Keşif Kararı  501
b. Keşfe Yetkili Mahkeme  502
c. Keşfin Yapılması  502
d. Keşfe Katlanma Zorunluluğu  502
11. Delil Tespiti  502
a. Delil Tespitinin İstenebileceği Hâller  502
b. Görev ve Yetki  503
c. Delil Tespiti Talebi ve Karar  503
d. Acele Hâllerde Tespit  503
e. Delil Tespiti Kararında Uygulanacak Hükümler  503
f. Tutanak ve Diğer Belgeler  503
g. Diğer Geçici Hukuki Korumalar  503
12. Yargılama Giderleri  504
a. Yargılama Giderlerinin Kapsamı  504
b. Delil İkamesi İçin Avans  504
c. Resen Yapılması Gereken İşlemlere İlişkin Giderler  504
d. Yargılama Giderlerinden Sorumluluk  504
e. Dürüstlük Kuralına Aykırılık Sebebiyle Yargılama Giderlerinden Sorumluluk  505
f. Fer’î Müdahale Gideri  505
g. Kötüniyetle veya Haksız Dava Açılmasının Sonuçları  505
h. Vekâlet Ücretinin Taraf Lehine Hükmedilmesi  505
i. Esastan Sonuçlanmayan Davada Yargılama Gideri  505
ı. Yargılama Giderlerine Hükmedilmesi  506
j. Avansın İadesi  506
k. Konu İle İlgili Yargı Kararları Örnekleri  506
13. Adli Yardım  507
a. Adli Yardımdan Yararlanacak Kişiler  507
b. Adli Yardımın Kapsamı  507
c. Adli Yardım Talebi  507
d. Adli Yardım Talebinin İncelenmesi  508
e. Adli Yardım Kararının Kaldırılması  508
f. Adli Yardımla Ertelenen Yargılama Giderlerinin Tahsili  508
g. Adli Yardım Kararıyla Atanan Avukatın Ücretinin Ödenmesi  508
h. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  509
14. Duruşma İle İlgili Atıf Yapılan Konular  509
a. Vekilin veya Vekâlet Verenin Duruşmada Uygun Olmayan Tutum ve Davranışı  509
b. Duruşma düzeni  510
c. Kayıt ve yayın yasağı  510
15. Elektronik İşlemler  510
16. Bilirkişilik Kurulları ve Bilirkişilik Kanunu  511
a. Bilirkişilik Kanunu’nun Amaç ve Kapsamı  511
b. Bilirkişi Tanımı  511
c. Bilirkişilikle İlgili Temel İlkeler  512
d. Bilirkişi Danışma Kurulu  513
aa. Danışma Kurulu Üyeleri  513
bb. Danışma Kurulu Toplanma ve Karar Alma Usulü  516
cc. Bilirkişilik Danışma Kurulunun Görevleri:  516
e. Bilirkişilik Daire Başkanlığı  517
f. Bilirkişilik Daire Başkanlığı’nın Görevleri:  517
g. Bilirkişilik Bölge Kurulları  522
h. Bilirkişilik Bölge Kurulu Üyeleri  522
i. Bilirkişilik Bölge Kurulu Toplantı, Karar Alma Usulü ve Denetimi  523
ı. Bilirkişilik Bölge Kurullarının Görevleri  524
j. Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanının Görevleri  525
k. Bilirkişilik Kurulları  527
17. Eski Hale Getirme Müessesesinin İdari Yargıda Uygulanması Konusu  527
18. İcrayı Geri Bırakma Müessesesinin İdari Yargıda Uygulanması Konusu  528
XXI. İDARİ DAVALARDA YETKİLİ YARGI YERLERİ  529
A. İdari Davalarda Genel Yetki Kuralı  529
1. Konu Hakkında Açıklamalar  529
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  530
B. Kamu Görevlileri İle İlgili Davalarda Yetki  544
1. Konu Hakkında Açıklamalar  544
a. Atama – Nakil ve Atamama İşlemleri  544
b. Göreve Son Verilmesi ve Görevden Uzaklaştırma İşlemleri  545
c. Disiplin Cezaları, İlerleme, Sicil, Parasal Hak İşlemleri  546
d. Hakim ve Savcılar Tarafından Açılacak İdari Davalar  547
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  548
C. Taşınmaz Mallara İlişkin Davalarda Yetki  564
1. Konu Hakkında Açıklamalar  564
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  565
D. Taşınır Mallara İlişkin Davalarda Yetki  570
1. Konu Hakkında Açıklamalar  570
E. Tam Yargı Davalarında Yetki  570
1. Konu Hakkında Açıklamalar  570
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  571
F. Vergi Uyuşmazlıklarında Yetki  585
1. Konu Hakkında Açıklamalar  585
a. Vergi, Resim, Harç ve Benzeri Mali Yükümlülükler  585
b. Gümrük Vergileri ve Düzeltme Şikayet Yolu Uyuşmazlıkları  586
c. 6183 Sayılı Kanunla İlgili Uyuşmazlıklar  586
d. Diğer Vergi Uyuşmazlıkları  586
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  586
G. Görevsizlik ve Yetkisizlik Hallerinde Yapılacak İşlem  596
1. İlk Derece Mahkemeleri (İdare ve Vergi Mahkemesi) Arasında Çıkan Olumsuz Görev Uyuşmazlıklarda  596
a. Farklı Bölge İdare Mahkemesinin Yargı Çevresinde Bulunan İdare ve Vergi Mahkemesi Arasında Çıkan Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Çözümlenmesi  598
b. Aynı Bölge İdare Mahkemesinin Yargı Çevresinde Bulunan İdare ve Vergi Mahkemesi Arasında Çıkan Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Çözümlenmesi  599
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  603
3. İlk Derece Mahkemeleri ile Danıştay Arasında Çıkan Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Çözümlenmesi  604
4. Üst Derece Yargı Yerlerinde Çıkan Olumsuz Görev Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi  608
a. Danıştay Dava Daireleri Arasında Çıkan Görev Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi  608
b. Danıştay ile Bölge İdare Mahkemeleri Arasında Çıkan Görev Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi  609
c. Bölge İdare Mahkemesi Daireleri Arasında Çıkan Görev Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi  610
H. Olumlu Görev Uyuşmazlığının Çözümlenmesi  612
1. İlk Derece Mahkemesi Sıfatıyla Bakılan Davalarda  612
2. Üst Derece Mahkemesi Sıfatıyla Bakılan Davalarda  613
İ. Merci Tayini  613
XXII. BAĞLANTILI DAVALAR  614
A. Bağlantılı Dava Kavramı  614
B. Bağlantılı Davaların Danıştay’da İncelenmesi  615
C. Bağlantılı Davaların Bölge İdare Mahkemelerinde İncelenmesi  616
D. Bağlantının Varlığı  617
E. Bağlantıya İlişkin Diğer Esaslar  617
F. Konu Hakkında Yargı Kararı Örnekleri  618
XXIII. KARARLARA KARŞI BAŞVURU YOLLARI  636
A. İstinaf Başvuru Yolu  637
1. İstinaf Kavramı  637
2. Kimler İstinaf Yoluna Başvurabileceği Hakkında  639
3. İdari Yargıdaki İstinaf Yerleri  640
4. İstinaf Yoluna Başvuru Süresi  640
5. İstinaf Başvurusuna Gidilecek Dava Türleri  641
6. İstinaf Kararlarının Kesinliği Meselesi  642
7. İstinaf Başvurusu Yapılmayan Dava Türleri  642
8. İstinaf Yoluna Başvurulmayan Davalarda Başvuru Yolu  643
9. İstinaf Başvuruları Ne Şekilde Yapılacağı Konusu  646
10. İstinaf Başvuru Dilekçesi Üzerine Yapılacak İşlemler  647
11. İstinaf Başvurularında Dosyanın Tekemmülü  648
12. İstinaf Dairelerinde Tebligat ve Posta Hizmetlerinin Yürütülmesi  649
13. İstinaf Dairesine Doğrudan Açılan Davalar  650
14. İstinaf Dairesine Başvuruda Harçlar ve Yargılama Giderleri  651
15. İstinaf Dairesi Dosyaların İncelenme Usulü  652
16. İstinaf Başvurusu Üzerine Verilecek Olan Kararlar  653
a. İstinaf İsteminin Reddi Kararı  653
b. İstinaf İsteminin Kabulü Kararı, Mahkeme Kararının Kaldırılması  654
c. İstinaf İsteminin Gerekçeli Reddi Kararı  655
d. Düzelterek Onama Kararı  656
e. Dosyanın Mahkemesi'ne İadesine  656
17. İstinaf Mahkemesince Alt Derece Mahkemesine Not Verilmesi  657
18. İlk Derece Mahkemesince Verilen Usul Kararının İstinaf Mahkemesince Kaldırılması  658
19. İstinaf Dairesi Usulden Karar Verip Veremeyeceği Hakkında  659
20. İstinaf Dairesi İlk Derece Mahkemesi Kararını Esastan Kaldırılması Hali  660
21. İstinaf Dairelerinde Davaların Karara Bağlanma Süresi  660
22. İstinaf Dairesinin Bozma Kararına Karşı İlk Derece Mahkemesinin "Israr Hakkı"  661
23. İstinaf Dairesi Kararlarına Karşı Karar Düzeltme Yolu  662
24. Konu Hakkında Yargı Kararı Örnekleri  663
B. TEMYİZ  666
1. İstinaf Daireleri Kararlarına Karşı Temyiz Başvuru Yolu  667
2. Temyiz Süresi ve Temyiz Yeri  671
3. Temyiz Dilekçesi ve Temyiz İncelemesi  671
4. Temyiz İncelemesi Sonucu Verilen Kararlar  673
a. Onama Kararı  673
b. Bozma Kararı  674
c. Gerekçeli Onama  674
d. Düzelterek Onama  675
e. Dosyanın Mahkemesi'ne iadesine  675
5. İstinaf Dairesinin Bozma Kararına Karşı İlk Derece Mahkemesinin "Israr Hakkı"  675
6. Temyizen Verilen Karar Üzerine Yapılacak İşlemler  676
7. Danıştay Kararlarına Karşı İstinaf Mahkemesinin Israr Hakkı  678
8. Israr Kararı Üzerine Dosyanın Görüm ve Çözümü  678
a. Israr Kavramı ve Tanımı  678
b. Israr Kararının Özellikleri  680
c. Israr Kararının İçeriği Bozulan Kararla Aynı Olması Gerekip Gerekmediği  686
9. İstinaf Dairesi Kararlarının Temyizi Üzerine İstinaf Hakimlerine Not Verilmesi  688
10. Konu Hakkında Yargı Kararı Örnekleri  689
C. Kanun Yararına Bozma Müessesesi  709
1. Konu Hakkında Açıklamalar  709
2. Konu Hakkında Yargı Kararları Örnekleri  710
D. Temyiz veya İstinaf Aşamasında Mahkeme Kararının Yürütmenin Durdurulması  717
E. "Yargılamanın Yenilenmesi" Müessesesi  718
1. Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri  718
2. Yargılamanın Yenilenmesi Müessesesinin Uygulanması  719
3. Konu Hakkında Yargı Kararı Örnekleri  720
F. Karar Düzeltme Yolu  730
XXIV. DİGER ÖZEL DÜZENLEMELER  731
A. İdari Yargıda Hakimin Çekinmesi ve Reddi Müessesesi  731
1. İlk Derece ve İstinaf Mahkemelerinde Çekinme ve Hakimin Reddi  732
2. Danıştay’da Hakimin Çekinmesi ve Reddi  732
3. Konu Hakkında Yargı Kararları Örnekleri  734
B. İdari Yargıda "Delil Tespiti" Müessesesi  740
C. Yol Giderleri, Tazminat ve Gündelikler  741
D. Tebliğ İşleri ve Ücretler  741
E. Adli Tatil Uygulaması ve Adli Tatilde Nöbetçi Heyetin Görevleri  741
1. Konu Hakkında Açıklamalar  741
2. Konu Hakkında Yargı Kararı Örnekleri  743
F. Kaldırılan Hükümler, Ek Madde ve Geçici Hükümler  751
1. Kaldırılan Hükümler  751
2. Ek Maddeler  751
3. Geçici Maddeler  751
G. Yürürlük ve Yürütme Hükümleri  753
1. Yürürlük Hükmü  753
2. Yürütme Hükmü  753
İKİNCİ BÖLÜM:
İDARİ YARGI YERLERİNDE GÖRÜLEN DAVA TÜRLERİ
I. MEMURLARLA İLGİLİ DAVALAR  756
A. Atama ve Atamama İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  756
1. Konu Hakkında Açıklamalar  756
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  757
a. Öğrenim Özrü Nedeniyle Atanma Talebi Hakkında  757
b. İlk Atama, Göreve Başlama ve Yeniden Atamalar Hakkında  761
c. Genel Olarak Atama İşlemleri  768
d. Eş Özrü Nedeniyle Atama İşlemleri  778
e. Rotasyon Nedeniyle Yapılan Atama İşlemleri  784
f. Norm Kadro Nedeniyle Atama İşlemleri  785
g. Sağlık Özrü Nedeniyle Atama İşlemleri  786
h. Sınavlar Sonucu Yapılan Görevde Yükselme Atamaları Hakkında  787
i. Muvafakat Verilmemesi Nedeniyle Atamama İşlemleri  789
3. Konu İle İlgili Dava Dilekçesi Örnekleri  793
a. Münhal Bir Yöneticilik Kadrosuna Atanma Talebine İlişkin İşleme Dava Dilekçesi Örneği  793
b. İl İçi Atama İşlemine Karşı Açılacak Olan Davada Dilekçe Örneği  796
c. Eş Özrüne Bağlı Olarak Atanma Talebinin Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  798
d. Soruşturma Üzerine Yapılan Atama İşlemine Karşı Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  801
e. Öğretmen Olan Davacının Norm Kadro Fazlası Belirlenerek Tercih Dışında Bir Okula Atanmasına Karşı Açılacak Olan Davada Dilekçe Örneği  803
f. Norm Fazlası Belirlenerek Yapılan Atanma İşlemine Karşı Açılan Dava Dilekçesi Örneği  804
g. Soruşturma Üzerine Yapılan Atama İşleminin İptali İstemiyle Açılacak Dava Dilekçesinde  806
h. Belediye İçinde Gerçekleştirilen Atama İşlemine Karşı Açılan Davada Dilekçe Örneği  808
ı. Rotasyona Tabi Tutulamayacağından Ataması Yapılamayacağı Hakkında  809
B. Disiplin Cezaları  811
1. Konu Hakkında Açıklamalar  811
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  814
a. Uyarma Cezası  814
b. Kınama Cezası  816
c. Aylıktan Kesme Cezası  822
d. Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası  833
e. Memurluktan Çıkarma Cezası  843
f. Disiplin Hukukuna Hakim Olan İlkeler  852
g. Disiplin Cezalarına Karşı İdari İtirazda Bulunulması Hakkında  868
3. Konu İle İlgili Dava Dilekçesi Örnekleri  874
a. Aylıktan Kesme Cezasının İptali İstemindeki Dava Dilekçesi Örneği  874
b. 10 Ay Kısa Süreli Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasına İlişkin Dilekçe Örneği  876
c. Aylıktan Kesme Cezasına Karşı Açılacak Davalarda Dilekçe Örneği  878
d. Uyarma Cezasına Karşı Açılacak Olan Davadaki Dava Dilekçesi Örneği  880
e. Sendikal Eyleme Katılma Nedeniyle Verilen Disiplin Cezalarında Dava Dilekçesi Örneği  882
f. Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezasıyla İlgili Dava Dilekçesi Örneği  884
g. Uyarma Cezasına Karşı Dava Dilekçesi Örneği  886
h. Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasına Karşı Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  887
i. Kınama Cezasına Karşı Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  888
C. Memurların Parasal Haklarına İlişkin İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  889
1. Konu Hakkında Açıklamalar  889
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  891
a. Maaş Alacağı ve İkramiye İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  891
b. Döner Sermaye, Ek Ders ve Ek Ödemeyle İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  893
c. Kişi Borcu Çıkartılmasıyla İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  898
d. Sürekli ve Geçici Yollukla İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  901
3. Konu İle İlgili Dava Dilekçesi Örnekleri  912
a. Sözleşmesi Feshedilen Davacının Parasal Hak Talebine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği  912
b. Dava Konusu İşlemin Dayanağı KHK’nın Anayasa Mahkemesince İptal Edilmiş Olması Nedeniyle Davacının Parasal Hak Ödenmesi İstemiyle Açacağı Dava Dilekçe Örneği  914
c. Davacının Emsalleri Gibi Özlük ve Parasal Hak Alması Gerektiği Gerekçesiyle Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  916
d. Maaş Farkına İlişkin Olarak Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  918
e. Geçici Görev Yolluğu Talebinin Reddine İlişkin Karara Karşı Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  919
f. Eksik Ödenen Nöbet Ücretleri Farkının İstemine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği  921
g. 375 Sayılı KHK Uyarınca Ek Ödeme Talebine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği  923
D. Memur Özlük Haklarıyla İlgili Davalar  925
1. Konu Hakkında Açıklamalar  925
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  926
a. İntibak, Ek Gösterge, Kademe ve Derece İlerlemesi İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  926
b. Emeklilik İşleriyle İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  933
c. Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Diğer Sınav İşlemlerine İlişkin Davalar  946
d. Çalışma Süresi, Nöbet ve Mesaiyle İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  951
e. Sağlık ve Yemek Yardımıyla ve İzinle İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  954
3. Konu İle İlgili Dava Dilekçesi Örnekleri  956
a. İdari İzin Süresince Çalışma Nedeniyle Ek Ücret Talep Etme Konusunda Dava Dilekçesi Örneği  956
b. PMYO Mezunu Olan Kişinin Eksik Mecburi Hizmet Süresi Nedeniyle Kendisinden Ücret Talep Edilen Davacının Açacağı Dava Dilekçesi Örneği  957
E. Diğer Memur İşleriyle İlgili Davalar  962
1. Konu Hakkındaki Açıklamalar  962
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  964
a. Geçici Görevlendirme İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  964
b. Lojman İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  967
c. Müstafi Sayılma ve İstifa İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  971
d. Sicillerle İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  974
e. Görevden Uzaklaştırmayla İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  975
3. Konu Hakkında Dava Dilekçesi Örnekleri  980
a. Uzmanlık Alanı Dışında Görevlendirme İşlemine Karşı Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  980
b. Görevden Uzaklaştırma İşlemine Karşı Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  982
c. Geçiçi Görevlendirme İşlemine Karşı Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  984
d. Geçici Görevlendirme İşlemine Karşı Açılan Davada Dilekçe Örneği  986
II. İMAR MEZUATINDAN KAYNAKLANAN DAVALAR  988
A. İmar Plan Değişikliklerinden Kaynaklanan Davalar  988
1. Konu Hakkında Açıklamalar  988
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  994
3. Konu Hakkında Dava Dilekçesi Örnekleri  1011
a. İmar Plan Değişikliği Talebiyle İlgili Dava Dilekçesi Örneği  1011
b. İmar Plan Değişikliği Talebiyle İlgili Dava Dilekçesi Örneği  1014
c. İmar Plan Değişikliği İle İlgili Dava Dilekçesi Örneği  1016
B. İmar Uygulamasından Kaynaklanan Davalar  1019
1. Konu Hakkında Açıklamalar  1019
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  1022
3. Konu Hakkında Örnek Dava Dilekçeleri  1030
a. İmar Uygulamasıyla İlgili Örnek Dava Dilekçesi  1030
b. İmar Uygulamasıyla İlgili Örnek Dava Dilekçesi  1032
C. Yapı ile İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  1033
1. Konu Hakkında Yapılan Açıklamalar  1033
2. Konu Hakkında Yargı Kararı Örnekleri  1038
3. Konu Hakkında Örnek Dava Dilekleri  1041
a. Yıkım İşlemiyle İlgili Örnek Dava Dilekçesi  1041
b. Yıkım İşlemine Karşı Dava Dilekçesi Örneği  1043
D. Yıkım İşinden Kaynaklanan Davalar  1044
1. Konu Hakkında Açıklamalar  1044
2. Konu Hakkında Yargı Kararı Örnekleri  1049
3. Konu Hakkında Dava Dilekçesi Örnekleri  1057
a. İmar Kanunu Madde 39 Uyarınca Verilen Yıkım Kararıyla İlgili Dava Dilekçesi Örneği  1057
b. Yıkım ve İmar Para Cezasıyla İlgili Örnek Dava Dilekçesi  1058
E. İmar Para Cezasından Kaynaklanan Davalar  1060
1. Konu hakkında Açıklamalar  1060
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  1064
3. Konu Hakkında Örnek Dava Dilekçeleri  1071
a. İmar Para Cezasıyla İlgili Dava Dilekçesi Örneği  1071
F. İmar Barışı ve Yapı Kayıt Belgesi Konusu  1073
1. Konu Hakkında Açıklamalar  1073
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  1077
H. Diğer İmar İşlerinden Kaynaklanan Davalar  1082
1. Konu Hakkında Açıklamalar  1082
2. Konu Hakkında Yargı Kararları Örnekleri  1082
3. Konu Hakkında Örnek Dava Dilekçesi Örnekleri  1090
a. Mücavir Alanla İlgili Örnek Dava Dilekçesi  1090
b. Doğal Sit Alanında Kalan Taşınmazın Kısıtlanması Nedeniyle Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  1091
c. Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Tam Yargı Davası Dilekçesi Örneği  1093
İ. Kentsel Dönüşüm Konusu  1094
1. Konu Hakkında Açıklamalar  1094
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  1109
3. Konu Hakkında Dava Dilekçesi Örnekleri  1112
a. Kentsel Dönüşüm İle İlgili Dava Dilekçesi Örneği  1112
b. Kentsel Dönüşüm İşiyle İlgili Dava Dilekçesi Örneği  1114
III. YÜKSEKÖĞRETİM İŞLERİNDEN KAYNAKLANAN DAVALAR  1116
A. Akademik Personelle ve Memurlarla İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  1116
1. Konu Hakkında Açıklamalar  1116
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararlar  1119
a. Atama ve Atama İsteminin Reddi İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  1119
b. Disiplin İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  1126
c. Geçici Görevlendirme İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  1139
d. Mecburi Hizmet ve Kefalet Senediyle İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  1141
f. Akademik Personele İlişkin Diğer İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  1149
3. Konu Hakkında Dava Dilekçesi Örnekleri  1152
a. 2547 Sayılı Kanunun 13/b–4 Maddesi Uyarınca Yapılan Görevlendirme İşlemine Karşı Açılan Dava Dilekçesi Örneği  1152
b. Üniversite Akademik Kadro Atama İşiyle İlgili Dava Dilekçesi Örneği  1154
c. Üniversite İdari Personel Verilen Uyarma Cezasına Karşı Dava Dilekçesi Örneği  1156
d. Üniversite Akademik Personele Verilen Uyarma Cezasına Karşı Dava Dilekçesi Örneği  1157
B. Üniversite Öğrencileriyle İlgili Davalar  1158
1. Konu Hakkında Açıklamalar  1158
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  1159
a. Disiplin Cezalarına İlişkin İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  1159
b. Kayıt İşi ve Kayıt Silme İle İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  1173
c. Not Tespiti ve Sınav İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  1175
d. Diğer Öğrencileri İlişkin İdari Dava Konuları  1179
3. Konu Hakkında Dava Dilekçesi Örnekleri  1182
a. Üniversite Öğrencisi 1 yarıyıl uzaklaştırılması işleminin iptaline ilişkin dava dilekçesi örneği  1182
IV. TAM YARGI DAVALARI  1184
A. Konu Hakkında Açıklamalar  1184
B. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  1185
1. Tıbbi Müdahale İşlemlerinden Kaynaklı Tam Yargı Davaları  1185
2. Manevi Tazminat Hakkında Verilen Yargı Kararları  1199
3. Emniyet Hizmetleriyle İlgili Kusurlardan Doğan Zararlar  1208
4. Karayollarındaki Kusurlardan Doğan Zararların Tazmini İstemi  1210
5. Maddi Zarar Hesapları Hakkında Karar Örnekleri  1211
6. Terörle Mücadele İşlerinden Kaynaklı Zararlarla İlgili Karar Örnekleri  1221
7. Belediye Hizmetlerinden Doğan Tam Yargı Davaları  1233
8. Adalet ve Cezaevi Hizmetlerinden Kaynaklı Tam Yargı Davaları  1235
9. Birden Fazla İdarenin Sorumlu Olduğu Haller  1246
10. Tam Yargı Davalarında Vekalet Ücreti Hakkında  1248
11. Tam Yargı Davalarında Dava Açma Süresi Konusu Hakkında  1249
12. Kişisel Kusur ve Nedensellik Bağı Konusu Hakkında  1250
13. Emniyet Hizmetleri Nedeniyle Doğan Zararlarda Tam Yargı Davaları  1251
14. Kusursuz Sorumluluk Konusu  1252
C. Konu Hakkında Dava Dilekçesi Örnekleri  1255
1. Mahkeme Kararının Uygulanmaması Nedeniyle Açılacak Tam Yargı Davası Dilekçe Örneği  1255
2. Tıbbı Hizmette Kusur Nedeniyle Tam Yargı Dava Dilekçesi Örneği  1257
3. Kolluk Kuvvetlerinin Orantısız Güç Kullanımı Nedeniyle Açılan Tam Yargı Dava Dilekçesi Örneği  1261
4. Hatalı Tıbbı Müdahale Nedeniyle Açılacak Tam Yargı Dava Dilekçesi Örneği  1263
5. Sel Baskını Nedeniyle Doğan Zarara İlişkin Tam Yargı Dava Dilekçesi Örneği  1265
V. DİGER İDARİ DAVA TÜRLERİ  1267
A. Genel Olarak Diğer İdari Dava Türleri  1267
1. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Tarafından Tesis Edilen İşlemler Kaynaklı Davalar  1268
a. Enerji Piyasaları Düzenleme ve Denetleme Kurulu  1268
b. Rekabet Kurulu  1270
c. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu  1271
d. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu  1278
e. Tütün ve Alkol Piyasaları Düzenleme Kurulu  1280
2. Ecrimisil İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  1281
3. Kamulaştırma İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  1288
4. İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrenci İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  1295
5. Kültür ve Tabiat Varlıkları İle İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  1299
6. Madenlerle İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  1306
7. 3091 Sayılı Kanundan Kaynaklanan Davalar  1310
8. Kıyı İlgili İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  1312
9. Afet ve Hak Sahipliği İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  1316
10. İdari Para Cezalarından Kaynaklanan Davalar  1321
a. Tüketiciyi Koruma Mevzuatı Uyarınca Verilen İdari Para Cezaları  1323
b. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Para Cezaları  1334
c. Tütün Mamulleri İle İlgili Mevzuat Uyarınca Verilen İdari Para Cezaları  1339
11. Bakım, Muhtaçlık ve Sosyal Yardım İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  1344
12. Silah Ruhsatı İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  1348
13. İhale İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  1354
14. 6183 sayılı Kanundan Kaynaklanan Davalar  1371
15. Mera İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  1377
16. Sularla İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  1383
17. Ormanlarla İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  1385
18. Avukatlıkla İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  1388
19. Aile Hekimliği İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  1393
20. Çevre İle İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  1404
21. ÖSYM ve Yaptığı Sınav İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  1412
22. Belediye İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  1421
23. 2918 Sayılı Kanundan Kaynaklanan Davalar  1430
24. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İle İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  1452
25. Özel Güvenlik Görevlileri İle İlgili Davalar  1464
26. Değişik İdari Dava Türlerinde Verilen Karar Örnekleri  1467
B. Diğer İdari Davalar Hakkında Dava Dilekçesi Örnekleri  1484
1. Nakil Kaydının Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Dava Dilekçesi Örneği  1484
2. Ödeme Emrine Karşı Açılacak Dava Dilekçe Örneği  1485
3. Hazine Arazisinin İşgali Nedeniyle Düzenlenen Ödeme Emrine Karşı Dava Dilekçe Örneği  1486
4. SGK Para Cezasına Karşı Açılan Dava Dilekçesi Örneği  1488
5. 3901 Sayılı Kanun Verilen Karara Karşı Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  1489
6. Ecrimisil İhbarnamesinin İptali İstemiyle Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  1491
7. Aile Hekimine İhtar Puanı Cezasına Karşı Dava Dilekçesi Örneği  1493
8. SGK Para Cezalarına İlişkin İşleme Karşı Dava Dilekçesi Örneği  1495
9. Hazine Taşınmazların Tahsis ve Satışına İlişkin Dava Dilekçesi Örneği  1496
10. Öğretmen Çocuğu Devlet Yurdunda Parasız Kalma İstemli Dava Dilekçesi Örneği  1497
11. Orta Öğretim Öğrencisi Yerleştirme Kayıt Nakil İşiyle İlgili Dava Dilekçesi Örneği  1499
12. Maden Ruhsatı İstemine Genelge Nedeniyle İzin Verilmemesi Halinde Dilekçe Örneği  1501
13. Karayolları Trafik ve Taşımacılık Mevzuatına İlişkin Dava Dilekçesi Örneği  1503
14. Özürlü Maaşının Kesilmesi Nedeniyle Açılacak Olan Dava Dilekçesi Örneği  1505
15. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İptali İşleminin İptali İstemli Dava Dilekçesi Örneği  1506
16. Belediye Tahsis Kararının Kaldırılması Kararının İptali İçin Dava Dilekçesi Örneği  1508
17. Yabancılara İkamet İzni Verilmemesi İşlemine Karşı Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  1509
18. DGD Kesilmesine Nedeniyle Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  1511
19. İlköğretim Öğrencisine Verilen Disiplin Cezasına Karşı Açılan Dava Dilekçesi Örneği  1513
20. SGK Para Cezasına Karşı Açılan Dava Dilekçesi Örneği  1515
21. Pasaport İptaline Karşı Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  1516
22. Silah Taşıma Ruhsatı Verilmemesi İşlemine Karşı Açılacak Davada Dilekçe Örneği  1518
23. Toplulaştırma İşleminin İptali İstemiyle Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  1520
24. Turizm İşletme Belgesinin İptali Üzerine Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  1521
25. Korunması Gerekli Kültür Varlığı Sayılması Kararına Karşı Dava Dilekçesi Örneği  1523
Kaynakça  1525
DR. HÜSEYİN BİLGİN’İN ÖZGEÇMİŞİ  1537
Kavram Dizini  1539
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020