Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Muris Muvazaası Nedeniyle Açılan Tapu İptal ve Tescil Davaları
(Dava ve Cevap Dilekçesi Örnekleri Ekli)
Ocak 2021 / 4. Baskı / 584 Syf.
Fiyatı: 130.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 Baskı Tarih Fiyatı İndirimli
 3. Ocak2020 145.00 TL 89.90 TL (%38) Sepete Ekle
   

Uygulamada en çok görülen dava türlerinden biri muris muvazaası nedeniyle açılan tapu iptali ve tescil davalarıdır. Miras bırakan tarafından yapılan ve mirasçıların kanuni miras paylarını etkileyen muvazaalı işlemlerden zarar gören mirasçıların haklarına kavuşmasını hedef alan dava, kaynağını daha çok Yargıtay İçtihatlarından ve bilimsel görüşlerden almakta ise de, esas dayanağını 01.04.1974 tarih ve 1974/1-2 Sayılı Yargıtay içtihadı Birleştirme Kararı oluşturmaktadır.

Bu kitapta, borçlar hukukunun ve miras hukukunun ilgili konuları dahil, dava tüm yönleri ile ele alınarak, uygulamada hukuki nitelendirmede yapılan hatalar dikkate alınarak benzer hukuki nedenler ve terditli açılabilme halleri açıklanmış, tapu kütüğüne güven ilkesine ayrıntılı olarak yer verilmiş, her konuya ilişkin açıklama kısmının hemen altında yer alacak şekilde ilgili Yargıtay içtihatlarına, Bölge Adliye Mahkemesi kararlarına ve Yargıtay tarafından onanmış ilk derece mahkemesi kararlarına yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
İlgili Konu ve Kavramlar
Muris Muvazaası
Dava ve Cevap Dilekçesi Örnekleri
Barkod: 9789750264412
Yayın Tarihi: Ocak 2021
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 584
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  17
Birinci Bölüm
İLGİLİ KONU VE KAVRAMLAR
1. BORÇLAR HUKUKUNA İLİŞKİN KONU VE KAVRAMLAR  19
1.1. Sözleşme Özgürlüğü İlkesi  19
1.2. Ahde Vefa İlkesi  21
1.3. Sözleşmelerin Yorumu  22
1.4. Muvazaa  22
1.4.1. Genel Olarak  22
1.4.2. Muvazaanın Unsurları  25
a. Görünüşteki İşlem  25
aa. Yazılı Borç İkrarı  26
bb. Tapu Kütüğüne Güvenin Korunması (TMK 1023.)  26
cc. Dürüstlük Kuralı  26
b. Muvazaa Anlaşması  26
c. Aldatma Kastı  27
d. Gizli İşlem  28
1.4.3. Muvazaa Çeşitleri  30
a. Mutlak (Adi) Muvazaa  30
b. Nisbi (Nitelikli) Muvazaa  31
aa. Genel Olarak  31
bb. Nisbi Muvazaa Çeşitleri  31
1.4.4. Muvazaanın Sonuçları  33
1.4.5. Muvazaaya Rağmen Geçerli Sayılan İşlemler  36
a. Bedelde Muvazaa  36
b. Dürüstlük Kuralı  37
1.4.6. Muvazaa Halinde Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre  38
1.4.7. Muvazaa İddiasının İspatı  39
a. İşleme Taraf Olmayanlar Yönünden  39
b. İşleme Taraf Olanlar Yönünden  40
c. Mirasbırakana Teb’an Açılması Halinde  41
2. MİRAS HUKUKUNA İLİŞKİN KONU VE KAVRAMLAR  42
2.1. Mirasın Açılması  42
2.2. Mirasçı  43
2.2.1. Genel Olarak  43
2.2.2. Kanuni Mirasçılar ve Miras Payları  44
a. Birinci Zümre Mirasçılar  46
b. İkinci Zümre Mirasçılar  48
c. Üçüncü Zümre Mirasçılar  49
d. Evlatlığın Mirasçılığı  51
e. Devletin Mirasçılığı  51
f. Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı  52
aa. Genel Olarak  52
bb. İntifa Hakkı  53
2.2.3. Atanmış (İradi) Mirasçı  54
2.3. Mirasçılık Sıfatını Sona Erdiren Nedenler  54
2.3.1. Mirastan (Iskat) Çıkarma  54
a. Genel Olarak  54
b. Iskat Çeşitleri  58
aa. Cezai (Olağan) Iskat  58
aaa. Genel Olarak  58
bbb. Cezai Iskatın Nedenleri (TMK. 510.)  59
ccc. Cezai Iskatın Sonuçları (TMK. 511.)  60
bb. Koruyucu (Borç Ödemeden Aciz Nedeniyle) Iskat (TMK. 513.)  61
2.3.2. Mirastan Yoksunluk  62
a. Genel Olarak  62
b. Mirastan Yoksunluk Nedenleri  62
c. Iskat (Çıkarma) İle Benzerlikleri ve Farkları  63
2.3.3. Mirasın Reddi  64
a. Mirasın Gerçek Reddi  64
b. Terekenin Borca Batık Olması Nedeniyle Mirasın Hükmen Reddi  68
c. Mirasın Reddinin Sonuçları  71
d. Mirasın Reddi Halinde Mirasçıların Tereke Borçlarından Sorumluluğu  73
e. Mirası Ret Hakkının Düşmesi Nedeniyle Reddin İptali (TMK 610)  75
f. Alacaklılarına Zarar Vermek Amacıyla Yapılan Mirası Reddinin İptali (TMK 617/1)  78
g. Mirasın Reddinin İptali Halinde Mirasçıların Tereke Borçlarından Sorumluluğu (TMK 617/2–3)  80
h. Mirasın Reddinin Murisin Borcundan Dolayı İptali (TMK 618)  81
2.3.4. Mirastan Feragat  82
a. Genel Olarak  82
b. Feragat Eden Mirasçının Mirasbırakanın Borçlarından Sorumluluğu  84
2.4. Mirasın Kazanılması  84
2.4.1 Külli Halefiyet  84
2.4.2. Miras Ortaklığı  89
2.5. Tereke Temsilcisi  93
2.6. Mirasçıların Sorumluluğu  96
2.7. Mirasın Taksimi (Paylaştırılması)  98
2.7.1. Genel Olarak  98
2.7.2. Anlaşmaya Dayalı Paylaşma (İradi Taksim)  100
2.7.3. Miras Ortaklığının Giderilmesi (Taksimi) Davası  101
İkinci Bölüm
MURİS MUVAZAASI
1. GENEL OLARAK  105
2. MURİS MUVAZAASININ UNSURLARI  108
2.1. Genel Olarak  108
2.2. Görünüşteki İşlem  109
2.3. Muvazaa Anlaşması  110
2.4. Mirasçılarını Aldatma Kastı  111
2.5. Gizli Sözleşme  124
2.5.1. Gizli Sözleşenin Şekle Aykırılığı  124
2.5.2. Gizli Sözleşmenin Şekle Aykırılığı İleri Sürülemeyen Haller  125
a. Dürüstlük Kuralı  125
b. 3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun 13/B Maddesinin Uygulanması Halinde  126
3. TALEP VE HUKUKİ NİTELENDİRME  127
4. BENZER HUKUKİ KURUMLAR  131
4.1. Ehliyetsizlik ve Muris Muvazaasının Birlikte İleri Sürülmesi  131
4.2. İrade Bozuklukları  133
4.3. Vekâletin Kötüye Kullanılması  136
4.3. İnanç Sözleşmesi  137
5. TAPU KAYDININ İPTALİ İLE BİRLİKTE TESCİL İSTENİLMEMİŞSE  139
6. TAZMİNAT İSTEMİ İLE BİRLİKTE KADEMELİ AÇILABİLME ÖZELLİĞİ  141
7. TENKİS DAVASI İLE BİRLİKTE KADEMELİ AÇILABİLME ÖZELLİĞİ  145
7.1. Genel Olarak Tenkis Davası  145
7.2. Tenkis Davası İle Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali–Tescil Davasının Kademeli Açılabilme Özelliği  155
8. MURİS MUVAZAASI ŞEKİLLERİ  165
8.1. Gizli İşlem Bağışlama, Görünüşteki İşlem Satış  166
8.2. Gizli İşlem Bağışlama, Görünüşteki İşlem Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi  168
8.2.1. Genel Olarak Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri  168
8.2.2. Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmelerinde Muris Muvazaası  187
8.3. Gizli İşlem Bağış, Görünüşteki İşlem Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Sözleşmesi  198
8.4. Diğer Şekiller  201
9. MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE İPTAL EDİLEMEYEN İŞLEMLER  201
9.1. Tapusuz Taşınmazların Devri İşlemleri  202
9.2. Taşınırların Devri İşlemleri  206
9.3. Vasiyetname Yolu İle Yapılan Kazandırmalar  207
9.4. Bağışlama Yolu İle Yapılan Kazandırmalar  208
9.5. Gizli Bağış Yoluyla Yapılan Kazandırmalar  211
9.6. Kooperatif Ortaklık Payı Devri  215
9.7. Şirket Ortaklık Payının Devri  217
9.8. Harici Satış Sözleşmesinin Muris Tarafından Mahkemede Kabulü Nedeniyle Mahkemece Yapılan Tescil İşlemi  219
9.9. Noterde Düzenlenen Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Mahkemece Yapılan Tescil İşlemi  220
9.10. 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 12. Maddesindeki Hak Düşürücü Süreye Tabi İşlemler  221
9.11. 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 13/B. ve 14. Maddeleri Gereği Yapılan Tespitler Sonucu Oluşan Tapu Kayıtları  223
9.12. Araç Satışına İlişkin İşlemler  228
9.13. İyiniyetli Üçüncü Kişilere Yapılan Devirler (TMK 1023)  234
9.13.1. Genel Olarak  234
9.13.2. Tapu Kütüğüne Güven İlkesinden Yararlanma Koşulları  240
a. Üçüncü Şahısların Kazandığı Hakkın Bir Ayni Bir Hak Olması Gerekir  240
b. Bu İktisap Tapu Sicilindeki Yolsuz Bir Tescile Dayanmalıdır  243
c. Ayni Hak Edinimi Geçerli ve Tapu Sicilinin Yansıttığı Görüntüye Dayanmalıdır  250
d. Ayni Hak Edinen Üçüncü Kişi Olmalıdır  251
e. Ayni Hak Edinen Üçüncü Kişi İyiniyetli Olmalıdır  252
aa. Genel Olarak  252
bb. Karineler  260
9.13.3. Tapuya Güven İlkesinin İstisnaları  270
a. Üçüncü Şahsın Ayni Hakkı Edinmesi İçin Gerekli Kurucu Unsurlarda Eksiklik  270
b. Özel Mülkiyete Konu Olamayacak Taşınmazlarda  274
c. Çifte Tapu Halinde  274
d. Yardımcı Sicillere Dayalı Mülk Edinmelerde  275
9.13.4. Tapuya Güven İlkesinin Sonuçları  275
10. MURİS MUVAZAASINI İLERİ SÜRMEDE KÖTÜNİYET  277
11. MURİS MUVAZAASINDA ZAMANAŞIMI VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE  280
11.1. Genel Olarak  280
11.2. 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 12/3. Maddesinde Düzenlenen Hak Düşürücü Sürenin Uygulaması  283
11.3. Sürelerin Tespitinde Dikkate Alınacak Hükümler  289
12. MURİS MUVAZAASININ İSPATI  290
12.1. Genel Olarak  290
12.2. Mirasçının Miras Hakkına Dayalı Davalarda İspat  298
12.3. Mirasbırakanın Halefi (Ardılı) Sıfatıyla Açılan Davalarda İspat  312
12.4. Görünüşteki Satış Sözleşmesinin Muvazaalı Olduğunun İspatı  314
12.4.1. Genel Olarak  314
12.4.2. Satış Bedelinin İspat Açısından Önemi  320
12.4.3. Satış Bedelinin Hizmet veya Emek Olmasının Önemi  323
12.4.4. Satış Bedelinin Mirasbırakanın Malvarlığına Dâhil Olmasının Önemi  324
12.4.5. Satılanın Alıcıya Devri ile Fiili Hakimiyetinde Olmasının Önemi  325
12.4.6. Alıcının Satış Tarihindeki Mali ve Ekonomik Durumunun Önemi  326
12.4.7. Mirasbırakanın Başka Malvarlığının Bulunmasının Önemi  326
12.4.8. Mirasbırakanın Mal Satmasını Gerektirir Makul Bir Nedeninin Bulunmasının Önemi  329
12.4.9. Aynı İşlemle Satış Halinde İradenin Bölünemeyeceği İlkesinin Önemi  331
12.4.10. Mirasbırakanın Gerçek İrade ve Amacının Ortaya Çıkarılmasının Önemi  332
12.5. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmelerinde Muvazaa İddiasının İspatı  359
12.6. Belirli Bir Hizmet ve Emek Karşılığı Yapılan Devirlerde İspat  386
12.7. Adil Paylaştırma Yapıldığı İddiasının İspatı  406
13. DAVANIN TARAFLARI  426
13.1. Genel Olarak Taraf ve Dava Ehliyeti  426
13.2. Davacı  435
13.2.1. Miras Payı Oranında İptal İstemi Halinde Davacı  435
a. Miras Payı Zedelenen Her Mirasçı Davacı Olabilir  435
b. Mirasçılar Bağımsız veya Birlikte Dava Açabilirler  441
c. Mirasçılık Sıfatını Kaybedenler Davacı Olamazlar  446
d. Ara Mirasbırakan Dava Açmadan Ölürse Mirasçıları Dava Açabilir  448
e. Lehine Muayyen Mal Vasiyetinde Bulunulanın (musaleh) Dava Hakkı  450
f. Hazinenin Dava Hakkı  452
13.2.2. Tereke Adına Açılmışsa  452
a. Taşınmazın Terekeye Döndürülmesi veya Tüm Mirasçılar Adına Tescili İstenilmişse  452
b. Yargılama Esnasında İstem Miras Payı Oranında Tescil Şeklinde Daraltılırsa  464
c. Davada Tereke Temsilcisi Atanması Halinde  468
13.3. Davalı  468
13.3.1. Dava Açılırken Kayıt Sahibi Kimse Ona Karşı Açılmalıdır  468
13.3.2. Birlikte Mülkiyet Halinde Davalı  474
13.3.3. Dava Devam Ederken Taşınmaz Devredilirse  476
14. YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ  479
14.1. Yargılama Gideri  479
14.1.1. Genel Olarak  479
14.1.2. Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali–Tescil Davalarında Yargılama Giderlerinden Sorumluluk  486
a. Yargılama Giderlerinden Ayrı Ayrı Sorumluluk Halleri  488
b. Yargılama Giderlerinden Müteselsilen Sorumluluk Halleri  490
14.2. Harç  492
14.2.1. Genel Olarak  492
14.2.2. Başvurma Harcı  492
14.2.3. Karar ve İlam Harcı  492
14.2.4. Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali–Tescil Davasında Harç  498
14.3. Vekâlet Ücreti  507
14.3.1. Genel Olarak  507
14.3.2. Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali–Tescil Davalarında Vekâlet Ücreti  512
15. GÖREVLİ MAHKEME  520
15.1. Genel Olarak  520
15.2. Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali–Tescil Davasında Görevli Mahkeme  528
16. YETKİLİ MAHKEME  530
16.1. Genel Olarak  530
16.2. Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali–Tescil Davasında Yetkili Mahkeme  537
17. HÜKÜM KURULURKEN DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR  542
Üçüncü Bölüm
DAVA VE CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ
1. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ  563
1.1. Tapu İptali ile Tescil İstemi  563
1.2. Üçüncü Kişiye Devir Halinde Tapu İptali ile Tescil İstemi  564
1.3. Üçüncü Kişiye Devir Halinde Tazminat İstemi  566
2. CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ  567
2.1. Gerçek Satış Olduğu Savunması  567
2.2. Denkleştirme Savunması  568
2.3. Minnet Duygularıyla Yapıldığı Savunması  569
Yararlanılan Kaynaklar  571
Kavramlar Dizini  573
 


Ramazan Karakaya
Ocak 2021
135.00 TL
Sepete Ekle
Aydın Tekdoğan
Ocak 2021
135.00 TL
Sepete Ekle
Aydın Tekdoğan
Ocak 2021
135.00 TL
Sepete Ekle
Osman Gökhan Antalya ...
Ocak 2021
105.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  17
Birinci Bölüm
İLGİLİ KONU VE KAVRAMLAR
1. BORÇLAR HUKUKUNA İLİŞKİN KONU VE KAVRAMLAR  19
1.1. Sözleşme Özgürlüğü İlkesi  19
1.2. Ahde Vefa İlkesi  21
1.3. Sözleşmelerin Yorumu  22
1.4. Muvazaa  22
1.4.1. Genel Olarak  22
1.4.2. Muvazaanın Unsurları  25
a. Görünüşteki İşlem  25
aa. Yazılı Borç İkrarı  26
bb. Tapu Kütüğüne Güvenin Korunması (TMK 1023.)  26
cc. Dürüstlük Kuralı  26
b. Muvazaa Anlaşması  26
c. Aldatma Kastı  27
d. Gizli İşlem  28
1.4.3. Muvazaa Çeşitleri  30
a. Mutlak (Adi) Muvazaa  30
b. Nisbi (Nitelikli) Muvazaa  31
aa. Genel Olarak  31
bb. Nisbi Muvazaa Çeşitleri  31
1.4.4. Muvazaanın Sonuçları  33
1.4.5. Muvazaaya Rağmen Geçerli Sayılan İşlemler  36
a. Bedelde Muvazaa  36
b. Dürüstlük Kuralı  37
1.4.6. Muvazaa Halinde Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre  38
1.4.7. Muvazaa İddiasının İspatı  39
a. İşleme Taraf Olmayanlar Yönünden  39
b. İşleme Taraf Olanlar Yönünden  40
c. Mirasbırakana Teb’an Açılması Halinde  41
2. MİRAS HUKUKUNA İLİŞKİN KONU VE KAVRAMLAR  42
2.1. Mirasın Açılması  42
2.2. Mirasçı  43
2.2.1. Genel Olarak  43
2.2.2. Kanuni Mirasçılar ve Miras Payları  44
a. Birinci Zümre Mirasçılar  46
b. İkinci Zümre Mirasçılar  48
c. Üçüncü Zümre Mirasçılar  49
d. Evlatlığın Mirasçılığı  51
e. Devletin Mirasçılığı  51
f. Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı  52
aa. Genel Olarak  52
bb. İntifa Hakkı  53
2.2.3. Atanmış (İradi) Mirasçı  54
2.3. Mirasçılık Sıfatını Sona Erdiren Nedenler  54
2.3.1. Mirastan (Iskat) Çıkarma  54
a. Genel Olarak  54
b. Iskat Çeşitleri  58
aa. Cezai (Olağan) Iskat  58
aaa. Genel Olarak  58
bbb. Cezai Iskatın Nedenleri (TMK. 510.)  59
ccc. Cezai Iskatın Sonuçları (TMK. 511.)  60
bb. Koruyucu (Borç Ödemeden Aciz Nedeniyle) Iskat (TMK. 513.)  61
2.3.2. Mirastan Yoksunluk  62
a. Genel Olarak  62
b. Mirastan Yoksunluk Nedenleri  62
c. Iskat (Çıkarma) İle Benzerlikleri ve Farkları  63
2.3.3. Mirasın Reddi  64
a. Mirasın Gerçek Reddi  64
b. Terekenin Borca Batık Olması Nedeniyle Mirasın Hükmen Reddi  68
c. Mirasın Reddinin Sonuçları  71
d. Mirasın Reddi Halinde Mirasçıların Tereke Borçlarından Sorumluluğu  73
e. Mirası Ret Hakkının Düşmesi Nedeniyle Reddin İptali (TMK 610)  75
f. Alacaklılarına Zarar Vermek Amacıyla Yapılan Mirası Reddinin İptali (TMK 617/1)  78
g. Mirasın Reddinin İptali Halinde Mirasçıların Tereke Borçlarından Sorumluluğu (TMK 617/2–3)  80
h. Mirasın Reddinin Murisin Borcundan Dolayı İptali (TMK 618)  81
2.3.4. Mirastan Feragat  82
a. Genel Olarak  82
b. Feragat Eden Mirasçının Mirasbırakanın Borçlarından Sorumluluğu  84
2.4. Mirasın Kazanılması  84
2.4.1 Külli Halefiyet  84
2.4.2. Miras Ortaklığı  89
2.5. Tereke Temsilcisi  93
2.6. Mirasçıların Sorumluluğu  96
2.7. Mirasın Taksimi (Paylaştırılması)  98
2.7.1. Genel Olarak  98
2.7.2. Anlaşmaya Dayalı Paylaşma (İradi Taksim)  100
2.7.3. Miras Ortaklığının Giderilmesi (Taksimi) Davası  101
İkinci Bölüm
MURİS MUVAZAASI
1. GENEL OLARAK  105
2. MURİS MUVAZAASININ UNSURLARI  108
2.1. Genel Olarak  108
2.2. Görünüşteki İşlem  109
2.3. Muvazaa Anlaşması  110
2.4. Mirasçılarını Aldatma Kastı  111
2.5. Gizli Sözleşme  124
2.5.1. Gizli Sözleşenin Şekle Aykırılığı  124
2.5.2. Gizli Sözleşmenin Şekle Aykırılığı İleri Sürülemeyen Haller  125
a. Dürüstlük Kuralı  125
b. 3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun 13/B Maddesinin Uygulanması Halinde  126
3. TALEP VE HUKUKİ NİTELENDİRME  127
4. BENZER HUKUKİ KURUMLAR  131
4.1. Ehliyetsizlik ve Muris Muvazaasının Birlikte İleri Sürülmesi  131
4.2. İrade Bozuklukları  133
4.3. Vekâletin Kötüye Kullanılması  136
4.3. İnanç Sözleşmesi  137
5. TAPU KAYDININ İPTALİ İLE BİRLİKTE TESCİL İSTENİLMEMİŞSE  139
6. TAZMİNAT İSTEMİ İLE BİRLİKTE KADEMELİ AÇILABİLME ÖZELLİĞİ  141
7. TENKİS DAVASI İLE BİRLİKTE KADEMELİ AÇILABİLME ÖZELLİĞİ  145
7.1. Genel Olarak Tenkis Davası  145
7.2. Tenkis Davası İle Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali–Tescil Davasının Kademeli Açılabilme Özelliği  155
8. MURİS MUVAZAASI ŞEKİLLERİ  165
8.1. Gizli İşlem Bağışlama, Görünüşteki İşlem Satış  166
8.2. Gizli İşlem Bağışlama, Görünüşteki İşlem Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi  168
8.2.1. Genel Olarak Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri  168
8.2.2. Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmelerinde Muris Muvazaası  187
8.3. Gizli İşlem Bağış, Görünüşteki İşlem Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Sözleşmesi  198
8.4. Diğer Şekiller  201
9. MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE İPTAL EDİLEMEYEN İŞLEMLER  201
9.1. Tapusuz Taşınmazların Devri İşlemleri  202
9.2. Taşınırların Devri İşlemleri  206
9.3. Vasiyetname Yolu İle Yapılan Kazandırmalar  207
9.4. Bağışlama Yolu İle Yapılan Kazandırmalar  208
9.5. Gizli Bağış Yoluyla Yapılan Kazandırmalar  211
9.6. Kooperatif Ortaklık Payı Devri  215
9.7. Şirket Ortaklık Payının Devri  217
9.8. Harici Satış Sözleşmesinin Muris Tarafından Mahkemede Kabulü Nedeniyle Mahkemece Yapılan Tescil İşlemi  219
9.9. Noterde Düzenlenen Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Mahkemece Yapılan Tescil İşlemi  220
9.10. 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 12. Maddesindeki Hak Düşürücü Süreye Tabi İşlemler  221
9.11. 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 13/B. ve 14. Maddeleri Gereği Yapılan Tespitler Sonucu Oluşan Tapu Kayıtları  223
9.12. Araç Satışına İlişkin İşlemler  228
9.13. İyiniyetli Üçüncü Kişilere Yapılan Devirler (TMK 1023)  234
9.13.1. Genel Olarak  234
9.13.2. Tapu Kütüğüne Güven İlkesinden Yararlanma Koşulları  240
a. Üçüncü Şahısların Kazandığı Hakkın Bir Ayni Bir Hak Olması Gerekir  240
b. Bu İktisap Tapu Sicilindeki Yolsuz Bir Tescile Dayanmalıdır  243
c. Ayni Hak Edinimi Geçerli ve Tapu Sicilinin Yansıttığı Görüntüye Dayanmalıdır  250
d. Ayni Hak Edinen Üçüncü Kişi Olmalıdır  251
e. Ayni Hak Edinen Üçüncü Kişi İyiniyetli Olmalıdır  252
aa. Genel Olarak  252
bb. Karineler  260
9.13.3. Tapuya Güven İlkesinin İstisnaları  270
a. Üçüncü Şahsın Ayni Hakkı Edinmesi İçin Gerekli Kurucu Unsurlarda Eksiklik  270
b. Özel Mülkiyete Konu Olamayacak Taşınmazlarda  274
c. Çifte Tapu Halinde  274
d. Yardımcı Sicillere Dayalı Mülk Edinmelerde  275
9.13.4. Tapuya Güven İlkesinin Sonuçları  275
10. MURİS MUVAZAASINI İLERİ SÜRMEDE KÖTÜNİYET  277
11. MURİS MUVAZAASINDA ZAMANAŞIMI VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE  280
11.1. Genel Olarak  280
11.2. 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 12/3. Maddesinde Düzenlenen Hak Düşürücü Sürenin Uygulaması  283
11.3. Sürelerin Tespitinde Dikkate Alınacak Hükümler  289
12. MURİS MUVAZAASININ İSPATI  290
12.1. Genel Olarak  290
12.2. Mirasçının Miras Hakkına Dayalı Davalarda İspat  298
12.3. Mirasbırakanın Halefi (Ardılı) Sıfatıyla Açılan Davalarda İspat  312
12.4. Görünüşteki Satış Sözleşmesinin Muvazaalı Olduğunun İspatı  314
12.4.1. Genel Olarak  314
12.4.2. Satış Bedelinin İspat Açısından Önemi  320
12.4.3. Satış Bedelinin Hizmet veya Emek Olmasının Önemi  323
12.4.4. Satış Bedelinin Mirasbırakanın Malvarlığına Dâhil Olmasının Önemi  324
12.4.5. Satılanın Alıcıya Devri ile Fiili Hakimiyetinde Olmasının Önemi  325
12.4.6. Alıcının Satış Tarihindeki Mali ve Ekonomik Durumunun Önemi  326
12.4.7. Mirasbırakanın Başka Malvarlığının Bulunmasının Önemi  326
12.4.8. Mirasbırakanın Mal Satmasını Gerektirir Makul Bir Nedeninin Bulunmasının Önemi  329
12.4.9. Aynı İşlemle Satış Halinde İradenin Bölünemeyeceği İlkesinin Önemi  331
12.4.10. Mirasbırakanın Gerçek İrade ve Amacının Ortaya Çıkarılmasının Önemi  332
12.5. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmelerinde Muvazaa İddiasının İspatı  359
12.6. Belirli Bir Hizmet ve Emek Karşılığı Yapılan Devirlerde İspat  386
12.7. Adil Paylaştırma Yapıldığı İddiasının İspatı  406
13. DAVANIN TARAFLARI  426
13.1. Genel Olarak Taraf ve Dava Ehliyeti  426
13.2. Davacı  435
13.2.1. Miras Payı Oranında İptal İstemi Halinde Davacı  435
a. Miras Payı Zedelenen Her Mirasçı Davacı Olabilir  435
b. Mirasçılar Bağımsız veya Birlikte Dava Açabilirler  441
c. Mirasçılık Sıfatını Kaybedenler Davacı Olamazlar  446
d. Ara Mirasbırakan Dava Açmadan Ölürse Mirasçıları Dava Açabilir  448
e. Lehine Muayyen Mal Vasiyetinde Bulunulanın (musaleh) Dava Hakkı  450
f. Hazinenin Dava Hakkı  452
13.2.2. Tereke Adına Açılmışsa  452
a. Taşınmazın Terekeye Döndürülmesi veya Tüm Mirasçılar Adına Tescili İstenilmişse  452
b. Yargılama Esnasında İstem Miras Payı Oranında Tescil Şeklinde Daraltılırsa  464
c. Davada Tereke Temsilcisi Atanması Halinde  468
13.3. Davalı  468
13.3.1. Dava Açılırken Kayıt Sahibi Kimse Ona Karşı Açılmalıdır  468
13.3.2. Birlikte Mülkiyet Halinde Davalı  474
13.3.3. Dava Devam Ederken Taşınmaz Devredilirse  476
14. YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ  479
14.1. Yargılama Gideri  479
14.1.1. Genel Olarak  479
14.1.2. Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali–Tescil Davalarında Yargılama Giderlerinden Sorumluluk  486
a. Yargılama Giderlerinden Ayrı Ayrı Sorumluluk Halleri  488
b. Yargılama Giderlerinden Müteselsilen Sorumluluk Halleri  490
14.2. Harç  492
14.2.1. Genel Olarak  492
14.2.2. Başvurma Harcı  492
14.2.3. Karar ve İlam Harcı  492
14.2.4. Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali–Tescil Davasında Harç  498
14.3. Vekâlet Ücreti  507
14.3.1. Genel Olarak  507
14.3.2. Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali–Tescil Davalarında Vekâlet Ücreti  512
15. GÖREVLİ MAHKEME  520
15.1. Genel Olarak  520
15.2. Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali–Tescil Davasında Görevli Mahkeme  528
16. YETKİLİ MAHKEME  530
16.1. Genel Olarak  530
16.2. Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali–Tescil Davasında Yetkili Mahkeme  537
17. HÜKÜM KURULURKEN DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR  542
Üçüncü Bölüm
DAVA VE CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ
1. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ  563
1.1. Tapu İptali ile Tescil İstemi  563
1.2. Üçüncü Kişiye Devir Halinde Tapu İptali ile Tescil İstemi  564
1.3. Üçüncü Kişiye Devir Halinde Tazminat İstemi  566
2. CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ  567
2.1. Gerçek Satış Olduğu Savunması  567
2.2. Denkleştirme Savunması  568
2.3. Minnet Duygularıyla Yapıldığı Savunması  569
Yararlanılan Kaynaklar  571
Kavramlar Dizini  573
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021