Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Suç Örgütleri
Ağustos 2017 / 10. Baskı / 355 Syf.
Fiyatı: 72.90 TL
İndirimli: 39.90 TL (%46)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 11. Şubat 2018 74.90 TL -     Sepete Ekle
   

Kitapta, suç işlemek suretiyle veya suç işlemek dolayısıyla elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması fiilleri maddi ceza hukuku bakımından irdelemeye tabi tutulmuştur. Keza, aralarındaki benzerlikler ve farklılıklar bakımından suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunun diğer suçlarla ilişkisi bağlamında a) suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, b) suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ve c) suçluyu kayırma suçları ile ilgili açıklamalarda bulunulmuştur.

Bütün bu suçlar bağlamında, suçun yapısına ilişkin olarak yeni TCK'nın Genel Hükümler kısmında yer verilen hükümlerle bağdaşmayan uygulama örneklerine tanık olunmakta ve uygulayıcılara hitap eden kitaplarda günümüz ceza hukuku anlayışında terkedilmiş olan anlatım yöntemleriyle açıklamalarda bulunulmaktadır.

Konu Başlıkları
Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme veya Örgüte Üye Olma Suçları
Terör Örgütü
Suç Gelirlerini (Karapara) Aklama Suçu ve Benzer Suçlar
"Terörizmin Finansmanı" Suçu
Anayasal Düzeni İhlal Suçları
Devlet Sırları ve Ceza Hukuku
Barkod: 9789750243851
Yayın Tarihi: Ağustos 2017
Baskı Sayısı:  10
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 355
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  5
§ 1. SUÇ ÖRGÜTÜ  13
I. GENEL OLARAK “ÖRGÜTLÜ SUÇLULUK” KAVRAMI  13
II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  14
III. SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA VEYA KURULMUŞ ÖRGÜTÜ YÖNETME SUÇU  16
A. Suçun Maddî Unsurları  16
B. Suçun Manevî Unsurları  23
IV. SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULMUŞ ÖRGÜTE ÜYE OLMA SUÇU  24
A. Suçun Maddi Unsurları  24
B. Suçun Manevî Unsurları  25
C. Suç İşlemek Amacıyla Kurulmuş Örgüte Üye Olmak Suçu ve Kusurluluk Sorunu  25
V. ÖRGÜTÜN FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE SUÇ İŞLENMESİ  26
VI. ÖRGÜT ÜYESİ OLMAYAN KİŞİLERİN ÖRGÜT ADINA VEYA ÖRGÜTÜN KORKUTUCU GÜCÜNDEN YARARLANARAK SUÇ İŞLEMESİ  30
VII. MÜEYYİDE VE ETKİN PİŞMANLIK  35
VIII. SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULMUŞ ÖRGÜTE YARDIM ETME  39
IX. DEVLETİN GÜVENLİĞİNE VEYA ANAYASAL DÜZENE VE BU DÜZENİN İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA VEYA KURULMUŞ ÖRGÜTÜ YÖNETME YA DA BU ÖRGÜTE ÜYE OLMA SUÇLARI  46
X. TERÖR ÖRGÜTÜ KURMA VEYA KURULMUŞ TERÖR ÖRGÜTÜNÜ YÖNETME YA DA BU ÖRGÜTE ÜYE OLMA SUÇLARI  50
EKSKURS 1. ÖRGÜTLÜ SUÇLULUK BAĞLAMINDA YAPILAN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMALARDA İNSAN HAKKI İHLÂLLERİ  52
EKSKURS 2. HÜKÜMLÜ OLARAK ABDULLAH ÖCALAN’IN PKK TERÖR ÖRGÜTÜYLE OLAN İLİŞKİSİNİN HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  60
EKSKURS 3. "ABDULLAH ÖCALAN'IN CEZASI AFFEDİLEBİLİR VEYA KONUTUNDA ÇEKTİRİLEBİLİR Mİ?" SORUSU ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER  64
EKSKURS 4. KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ VE PKK’NIN TASFİYESİ İLE İLGİLİ USUL ÖNERİSİ  66
EKSKURS 5. PKK’YA TÜZEL KİŞİLİK İZAFESİ GAYRETLERİ  76
EKSKURS 6. İDARİ KARARLARLA TERÖR ÖRGÜTÜ İHDASI VE TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYELİK SORUNU  82
EKSKURS 7. 15 TEMMUZ 2016 TARİHLİ DARBE TEŞEBBÜSÜ BAĞLAMINDA CEZA SORUMLULUĞU  85
EKSKURS 8. VATANDAŞLIK HAKKI VE SUÇ SEBEBİYLE VATANDAŞLIKTAN ÇIKARMANIN HUKUKİ SONUÇLARI  95
EKSKURS 9: SUÇ SORUŞTURMASI ÇERÇEVESİNDE ŞİRKET YÖNETİMİNE KAYYIM TAYİNİ  98
EKSKURS 10. YARGITAY 16. CEZA DAİRESİNİN “FETÖ” KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ  104
§2. SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ (“KARAPARA”) AKLAMA SUÇU  117
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  117
II. SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİN AKLANMASINI ÖNLEMEYE YÖNELİK MİLLETLERARASI YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ  118
III. SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ (“KARAPARA”) AKLAMASI SUÇUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELER  128
IV. İNCELEME YÖNTEMİ  129
V. 4208 SAYILI KANUNUN “KARAPARA” AKLAMA SUÇUNA İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN AÇIKLAMASI  129
A. Suçun Maddî Unsurları  129
1) Suçun Konusu Olarak, “Karapara”  129
2) Fiil Olarak, “Karapara” Aklama  132
3) Fail ve Mağdur  136
a) Fail  136
b) Mağdur  138
B. Suçun Manevi Unsurları  138
C. “Karapara” Aklama Suçunun Müeyyidesi  139
VI. 4208 SAYILI KANUNDA YER ALAN “KARAPARA” AKLAMA SUÇUNA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ  141
VII. 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇUNA İLİŞKİN 282. MADDESİ HÜKÜMLERİNİN AÇIKLAMASI  143
A. Suçun Maddî Unsurları  144
1) Suçun Konusu: Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerleri  144
2) Fiil: Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama  154
3) Fail ve Mağdur  157
a) Fail  157
b) Mağdur  159
B. Suçun Manevi Unsurları  159
C. Suçun Nitelikli Unsurları  163
Ç. Suçun Müeyyidesi  164
D. Etkin Pişmanlık  167
VIII. YENİ BİR SUÇ TANIMI OLARAK, SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERİNİN SATIN ALINMASI, KABUL EDİLMESİ, BULUNDURULMASI VEYA KULLANILMASI SUÇUNA İLİŞKİN 282. MADDESİ HÜKÜMLERİNİN AÇIKLAMASI  168
§ 3. ARALARINDAKİ BENZERLİKLER VE FARKLAR BAKIMINDAN SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇUNUN DİĞER SUÇLARLA OLAN İLİŞKİSİ  171
§ 4. SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ SUÇU  173
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  173
II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI  173
A. Suçun Konusu  173
B. Fiil: Seçimlik Hareketli Suç  178
C. Fail  179
Ç. Mağdur  180
III. SUÇUN MANEVİ UNSURU  181
IV. YAPTIRIM  183
V. BİLGİ VERMEME SUÇU  184
§ 5. SUÇ DELİLLERİNİ YOK ETME, GİZLEME VEYA DEĞİŞTİRME SUÇU  187
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  187
II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI  188
A. Suçun Konusu  188
B. Fiil  189
C. Fail  193
Ç. Mağdur  194
III. SUÇUN MANEVİ UNSURLARI  194
IV. YAPTIRIM VE ETKİN PİŞMANLIK  195
§ 6. SUÇLUYU KAYIRMA SUÇU  197
§ 7. “TERÖRİZMİN FİNANSMANI” SUÇU  211
I. “KARAPARA İLE “TERÖRİZMİN FİNANSMANI” ARASINDAKİ İLİŞKİ  211
II. TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR ULUSLARARASI YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ  213
III. “TERÖRİZMİN FİNANSMANI” VE “MALVARLIĞININ DONDURULMASI” SORUNU  224
IV. “TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN”  242
§ 8. ANAYASAYI İHLÂL SUÇU, YASAMA ORGANINA KARŞI SUÇ, HÜKÛMETE KARŞI SUÇ VE SUÇ İÇİN ANLAŞMA SUÇU ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER  247
GİRİŞ  247
I. ANAYASAYI İHLÂL SUÇU (TCK, m. 309)  248
A. Korunan Hukukî Değer  248
B. Suçun Maddi Unsurları  249
1) Suçun Konusu  249
2) Fiil  249
3) Fail ve Mağdur  262
C. Suçun Manevi Unsurları  262
Ç. Anayasayı İhlâl Suçuna Teşebbüs Sorunu  263
D. Anayasayı İhlâl Suçu ve İçtima Sorunu  263
E. “Terör Suçu” Olarak Anayasayı İhlâl Suçu  264
II. YASAMA ORGANINA KARŞI SUÇ (TCK, m. 311)  265
A. Korunan Hukuki Değer  265
B. Suçun Maddi Unsurları  266
1) Suçun Konusu  266
2) Fiil  266
3) Fail ve Mağdur  267
C. Suçun Manevi Unsurları  267
D. “Yasama Organına Karşı Suç”a Teşebbüs Sorunu  267
E. “Yasama Organına Karşı Suç” ve İçtima Sorunu  267
F. “Terör Suçu” Olarak “Yasama Organına Karşı Suç”  268
III. HÜKÛMETE KARŞI SUÇ (TCK, m. 312)  268
A. Korunan Hukukî Değer  268
B. Suçun Maddi Unsurları  268
1) Suçun Konusu  268
2) Fiil  268
3) Fail ve Mağdur  270
C. Suçun Manevi Unsurları  270
D. “Hükûmete Karşı Suç”a Teşebbüs Sorunu  270
E. “Hükûmete Karşı Suç” ve İçtima Sorunu  270
F. “Terör Suçu” Olarak “Hükûmete Karşı Suç”  270
IV. SUÇ İÇİN ANLAŞMA SUÇU (TCK, m. 316)  270
SONUÇ  273
EKSKURS 11. “BALYOZ DAVASI” KARARINA İLİŞKİN TESPİT VE HUKUKİ DEĞERLENDİRMELERİMİZ  277
EKSKURS 12. 15 TEMMUZ 2016 TARİHLİ DARBE TEŞEBBÜSÜ BAĞLAMINDA CEZA SORUMLULUĞU – II  314
§ 9. DEVLET SIRRI VE CEZA HUKUKU  323
I. GİZLİLİK VE BİLGİ İLİŞKİSİ  323
II. KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ  323
III. KAMU GÖREVLİSİNİN GÖREVİYLE BAĞLANTILI OLARAK ÖĞRENDİĞİ BİLGİLERİN GİZLİLİĞİNİN İHLALİ  325
IV. DEVLETİN GÜVENLİĞİ VEYA MİLLETLERARASI İLİŞKİLERİ BAKIMINDAN ÖNEM ARZ EDEN BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ, “DEVLET SIRRI” KAVRAMI  327
V. TÜRK HUKUKUNDA DEVLET SIRRI OLARAK KORUMA ALTINA ALINABİLECEK BİLGİLER  330
VI. “DEVLET SIRRI” VE CEZA HUKUKU  348
Kaynakça  355
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  5
§ 1. SUÇ ÖRGÜTÜ  13
I. GENEL OLARAK “ÖRGÜTLÜ SUÇLULUK” KAVRAMI  13
II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  14
III. SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA VEYA KURULMUŞ ÖRGÜTÜ YÖNETME SUÇU  16
A. Suçun Maddî Unsurları  16
B. Suçun Manevî Unsurları  23
IV. SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULMUŞ ÖRGÜTE ÜYE OLMA SUÇU  24
A. Suçun Maddi Unsurları  24
B. Suçun Manevî Unsurları  25
C. Suç İşlemek Amacıyla Kurulmuş Örgüte Üye Olmak Suçu ve Kusurluluk Sorunu  25
V. ÖRGÜTÜN FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE SUÇ İŞLENMESİ  26
VI. ÖRGÜT ÜYESİ OLMAYAN KİŞİLERİN ÖRGÜT ADINA VEYA ÖRGÜTÜN KORKUTUCU GÜCÜNDEN YARARLANARAK SUÇ İŞLEMESİ  30
VII. MÜEYYİDE VE ETKİN PİŞMANLIK  35
VIII. SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULMUŞ ÖRGÜTE YARDIM ETME  39
IX. DEVLETİN GÜVENLİĞİNE VEYA ANAYASAL DÜZENE VE BU DÜZENİN İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA VEYA KURULMUŞ ÖRGÜTÜ YÖNETME YA DA BU ÖRGÜTE ÜYE OLMA SUÇLARI  46
X. TERÖR ÖRGÜTÜ KURMA VEYA KURULMUŞ TERÖR ÖRGÜTÜNÜ YÖNETME YA DA BU ÖRGÜTE ÜYE OLMA SUÇLARI  50
EKSKURS 1. ÖRGÜTLÜ SUÇLULUK BAĞLAMINDA YAPILAN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMALARDA İNSAN HAKKI İHLÂLLERİ  52
EKSKURS 2. HÜKÜMLÜ OLARAK ABDULLAH ÖCALAN’IN PKK TERÖR ÖRGÜTÜYLE OLAN İLİŞKİSİNİN HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  60
EKSKURS 3. "ABDULLAH ÖCALAN'IN CEZASI AFFEDİLEBİLİR VEYA KONUTUNDA ÇEKTİRİLEBİLİR Mİ?" SORUSU ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER  64
EKSKURS 4. KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ VE PKK’NIN TASFİYESİ İLE İLGİLİ USUL ÖNERİSİ  66
EKSKURS 5. PKK’YA TÜZEL KİŞİLİK İZAFESİ GAYRETLERİ  76
EKSKURS 6. İDARİ KARARLARLA TERÖR ÖRGÜTÜ İHDASI VE TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYELİK SORUNU  82
EKSKURS 7. 15 TEMMUZ 2016 TARİHLİ DARBE TEŞEBBÜSÜ BAĞLAMINDA CEZA SORUMLULUĞU  85
EKSKURS 8. VATANDAŞLIK HAKKI VE SUÇ SEBEBİYLE VATANDAŞLIKTAN ÇIKARMANIN HUKUKİ SONUÇLARI  95
EKSKURS 9: SUÇ SORUŞTURMASI ÇERÇEVESİNDE ŞİRKET YÖNETİMİNE KAYYIM TAYİNİ  98
EKSKURS 10. YARGITAY 16. CEZA DAİRESİNİN “FETÖ” KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ  104
§2. SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ (“KARAPARA”) AKLAMA SUÇU  117
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  117
II. SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİN AKLANMASINI ÖNLEMEYE YÖNELİK MİLLETLERARASI YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ  118
III. SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ (“KARAPARA”) AKLAMASI SUÇUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELER  128
IV. İNCELEME YÖNTEMİ  129
V. 4208 SAYILI KANUNUN “KARAPARA” AKLAMA SUÇUNA İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN AÇIKLAMASI  129
A. Suçun Maddî Unsurları  129
1) Suçun Konusu Olarak, “Karapara”  129
2) Fiil Olarak, “Karapara” Aklama  132
3) Fail ve Mağdur  136
a) Fail  136
b) Mağdur  138
B. Suçun Manevi Unsurları  138
C. “Karapara” Aklama Suçunun Müeyyidesi  139
VI. 4208 SAYILI KANUNDA YER ALAN “KARAPARA” AKLAMA SUÇUNA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ  141
VII. 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇUNA İLİŞKİN 282. MADDESİ HÜKÜMLERİNİN AÇIKLAMASI  143
A. Suçun Maddî Unsurları  144
1) Suçun Konusu: Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerleri  144
2) Fiil: Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama  154
3) Fail ve Mağdur  157
a) Fail  157
b) Mağdur  159
B. Suçun Manevi Unsurları  159
C. Suçun Nitelikli Unsurları  163
Ç. Suçun Müeyyidesi  164
D. Etkin Pişmanlık  167
VIII. YENİ BİR SUÇ TANIMI OLARAK, SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERİNİN SATIN ALINMASI, KABUL EDİLMESİ, BULUNDURULMASI VEYA KULLANILMASI SUÇUNA İLİŞKİN 282. MADDESİ HÜKÜMLERİNİN AÇIKLAMASI  168
§ 3. ARALARINDAKİ BENZERLİKLER VE FARKLAR BAKIMINDAN SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇUNUN DİĞER SUÇLARLA OLAN İLİŞKİSİ  171
§ 4. SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ SUÇU  173
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  173
II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI  173
A. Suçun Konusu  173
B. Fiil: Seçimlik Hareketli Suç  178
C. Fail  179
Ç. Mağdur  180
III. SUÇUN MANEVİ UNSURU  181
IV. YAPTIRIM  183
V. BİLGİ VERMEME SUÇU  184
§ 5. SUÇ DELİLLERİNİ YOK ETME, GİZLEME VEYA DEĞİŞTİRME SUÇU  187
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  187
II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI  188
A. Suçun Konusu  188
B. Fiil  189
C. Fail  193
Ç. Mağdur  194
III. SUÇUN MANEVİ UNSURLARI  194
IV. YAPTIRIM VE ETKİN PİŞMANLIK  195
§ 6. SUÇLUYU KAYIRMA SUÇU  197
§ 7. “TERÖRİZMİN FİNANSMANI” SUÇU  211
I. “KARAPARA İLE “TERÖRİZMİN FİNANSMANI” ARASINDAKİ İLİŞKİ  211
II. TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR ULUSLARARASI YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ  213
III. “TERÖRİZMİN FİNANSMANI” VE “MALVARLIĞININ DONDURULMASI” SORUNU  224
IV. “TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN”  242
§ 8. ANAYASAYI İHLÂL SUÇU, YASAMA ORGANINA KARŞI SUÇ, HÜKÛMETE KARŞI SUÇ VE SUÇ İÇİN ANLAŞMA SUÇU ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER  247
GİRİŞ  247
I. ANAYASAYI İHLÂL SUÇU (TCK, m. 309)  248
A. Korunan Hukukî Değer  248
B. Suçun Maddi Unsurları  249
1) Suçun Konusu  249
2) Fiil  249
3) Fail ve Mağdur  262
C. Suçun Manevi Unsurları  262
Ç. Anayasayı İhlâl Suçuna Teşebbüs Sorunu  263
D. Anayasayı İhlâl Suçu ve İçtima Sorunu  263
E. “Terör Suçu” Olarak Anayasayı İhlâl Suçu  264
II. YASAMA ORGANINA KARŞI SUÇ (TCK, m. 311)  265
A. Korunan Hukuki Değer  265
B. Suçun Maddi Unsurları  266
1) Suçun Konusu  266
2) Fiil  266
3) Fail ve Mağdur  267
C. Suçun Manevi Unsurları  267
D. “Yasama Organına Karşı Suç”a Teşebbüs Sorunu  267
E. “Yasama Organına Karşı Suç” ve İçtima Sorunu  267
F. “Terör Suçu” Olarak “Yasama Organına Karşı Suç”  268
III. HÜKÛMETE KARŞI SUÇ (TCK, m. 312)  268
A. Korunan Hukukî Değer  268
B. Suçun Maddi Unsurları  268
1) Suçun Konusu  268
2) Fiil  268
3) Fail ve Mağdur  270
C. Suçun Manevi Unsurları  270
D. “Hükûmete Karşı Suç”a Teşebbüs Sorunu  270
E. “Hükûmete Karşı Suç” ve İçtima Sorunu  270
F. “Terör Suçu” Olarak “Hükûmete Karşı Suç”  270
IV. SUÇ İÇİN ANLAŞMA SUÇU (TCK, m. 316)  270
SONUÇ  273
EKSKURS 11. “BALYOZ DAVASI” KARARINA İLİŞKİN TESPİT VE HUKUKİ DEĞERLENDİRMELERİMİZ  277
EKSKURS 12. 15 TEMMUZ 2016 TARİHLİ DARBE TEŞEBBÜSÜ BAĞLAMINDA CEZA SORUMLULUĞU – II  314
§ 9. DEVLET SIRRI VE CEZA HUKUKU  323
I. GİZLİLİK VE BİLGİ İLİŞKİSİ  323
II. KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ  323
III. KAMU GÖREVLİSİNİN GÖREVİYLE BAĞLANTILI OLARAK ÖĞRENDİĞİ BİLGİLERİN GİZLİLİĞİNİN İHLALİ  325
IV. DEVLETİN GÜVENLİĞİ VEYA MİLLETLERARASI İLİŞKİLERİ BAKIMINDAN ÖNEM ARZ EDEN BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ, “DEVLET SIRRI” KAVRAMI  327
V. TÜRK HUKUKUNDA DEVLET SIRRI OLARAK KORUMA ALTINA ALINABİLECEK BİLGİLER  330
VI. “DEVLET SIRRI” VE CEZA HUKUKU  348
Kaynakça  355
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018