Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Arazi ve Arsa Düzenlemeleri
Haziran 2006 / 2. Baskı / 621 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Toplumların gelişmesinde önemli bir yere sahip olan mülkiyet olgusunu ve hakkını yakından ilgilendiren imar uygulamaları, mülk sahibi her bireyi etkilemektedir.

Bir kentin gelişmesinde imar dokusunun şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uygun olması gerekir. İmar yönünde gelişme ve yerleşmesini tamamlamış kentlerin insan yaşamını kolaylaştıracağı açıktır.

Mevzuatımızda imar hukuku ile ilgili yasa ve yönetmelik bazında birden çok düzenleme olduğu gibi, imar uygulamaları da değişik yasa ve yönetmeliklere göre yapılmaktadır. Kitapta bu değişik imar uygulamaları, yasa maddeleriyle birlikte açıklanmış, kendi aralarındaki hukuki benzerlik ve farklılıklar ile hangi hallerde hangi imar uygulamasının yapılacağı hususları incelenmiştir. İmar uygulamaları sonucunda hukuki yönden haksızlığa uğrayanların başvurabileceği idari yargı yolu ile ilgili açıklamalar yapılmıştır.

Bu çalışma, akademik usuller yerine, imar uygulamasının hukuki yönünün ve içtihatların bir araya ve gruplarına göre derlenmesi suretiyle hazırlanmıştır. İmar uygulaması yapımcıları harita ve kadastro mühendislerine, belediye ve valiliklere, bu uygulamaların denetleyicilerine, taşınmazları uygulamaya giren mülk sahiplerine ve avukatlara yardımcı olmasına özen gösterilmiştir.

Konu Başlıkları
3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine Göre İmar Uygulaması, İmar Uygulamasında Temel İlkeler
2981 – 3290 Sayılı Yasanın 10 – c Maddesi Uygulaması
Ek Madde 1 Uygulaması
Düzenleme Ortaklık Payı
İmar Parseli Oluşturulması – İmar Uygulaması Sırasında Aynı Yerden İmar Parseli Verilmesini Engelleyen Zorunluluk Halleri
İfraz, Tevhid, Tescil, Şüyuun İzalesi, Kamulaştırmadan Arta Kalan Kısımlar
İmar Uygulamasında Başlıca Hukuka Aykırılık Nedenleri
Yargılama Usulü, Yürütmenin Durdurulması, İptal ve Yürütmenin Durdurulması Kararlarının İnfazında Yaşanan Sorunlar
Dava Dilekçesi Örnekleri ve İlgili Mevzuat
Barkod: 9789750202537
Yayın Tarihi: Haziran 2006
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x23
Sayfa Sayısı: 621
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
İkinci Baskıya Önsöz  11
Kısaltmalar  17
Birinci Bölüm
3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİNE GÖRE ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ
I. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ  19
A. Giriş  19
B. İmar Uygulaması Tarihçesi  22
C. İmar Uygulamasıyla İlgili Yasa Hükümleri  25
D. Tanımlar  33
F. Islah İmar Uygulaması  68
1. 2981/3290 Sayılı Yasanın 10/C Maddesi Uyarınca Islah İmar Uygulaması  68
2. 2981/3290 Sayılı Yasanın 10/C Maddesi Uyarınca Parselasyon Yapılmasında Uyulması Gereken İlkeler  75
3. 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak İmar Uygulaması ile
2981/3290 Sayılı Yasanın 10/c Maddesi Uyarınca Yapılan Islah İmar Plânı Uygulaması Arasındaki Farklar 
 81
G. Ek Madde-1 Uygulaması  87
H. 2981 Sayılı Yasanın 10/b Maddesi Uygulaması  93
I. İmar Uygulamasının Hangi Yasa Maddesine Göre Yapılacağı Hususu  98
İ. Büyükşehir Belediyelerinin İmar Uygulaması Yetkisi  105
II. İFRAZ-TEVHİD İŞLEMLERİ  106
A. İfraz-Tevhid Tescil ve Şüyuun İzalesi  133
III. 18. MADDEYE GÖRE İMAR UYGULAMASI  145
A. İmar Uygulamasına Özet Bakış  146
B. Arazi ve Arsa Düzenlemesi Sırasında İşlem Safahatı  147
C. İmar Uygulamasını Yapacak Müellifler  149
D. İmar Uygulamalarının Dayanağı İmar Plânları  149
E. Düzenleme Sahalarının Tespiti ve Sınırı  161
F. Düzenleme Sırasında Korunacak Yapılar  169
G. İmar Uygulaması (Parselasyon)  171
H. 18. Madde Uygulamasında Temel İlkeler  180
I. Hamurlaştırma Yapılması  187
İ. İmar Uygulamalarında Gayrımenkul ve Mütemmim Cüz  188
J. Özel Durumu Olan Taşınmazlar  200
K. Sit Alanında İmar Uygulaması  207
A. Düzenleme Ortaklık Payı ile Kamuya Kazandırılabilecek Alanlar  215
B. Kamuya Ait Gayrimenkuller ve Kapanan Kadastral Yollar  230
D. Düzenleme Ortaklık Payı Kesintisi Yapılamayacak Parseller  238
E. Daha Önceden Terk Yapılmış Parsellerdeki DOP Kesintisinde Dikkat Edilecek Hususlar  245
F. Düzenleme Ortaklık Payı Oranı ve Kamulaştırılacak Alanın Hesabı  251
G. Düzenleme Ortaklık Payından Fazla Çıkan Miktarın Sağlanması  255
V. DAĞITIM - TAHSİS  259
A. İmar Uygulamasına Giren Kadastro Parselinin Dağılımı  259
B. İmar Uygulaması Sırasında Düzenleme Sahası Şu Alanlardan Oluşur  261
C. İmar Parsellerinin Oluşturulması ve Dağıtımına İlişkin Esaslar  264
VI. İMAR PARSELİ OLUŞTURULMASI  269
A. 2981/3290 Sayılı Yasanın 10/c Maddesi, Ek Madde 1 ve 3194 Sayılı İmar Kanununun
18. Maddesi Uyarınca Yapılacak İmar Uygulamalarında Mülkiyet Durumuna Göre İmar Parsel Tahsis Şekilleri 
 283
B. İmar Uygulamaları (Parselasyon) Sırasında Aynı Yerden İmar Parseli Verilmesini
Engelleyen Zorunluluk Halleri 
 292
1. Hukuki Zorunluluk  300
2. Teknik Zorunluluk  305
3. Fiili Zorunluluk  313
VII. İMAR UYGULAMASI SIRASINDA PARSEL DÜZENLEME - DAĞITIM AŞAMALARINDA HAZIRLANAN CETVELLER  317
A. Özet Cetveli  318
B. Tahsis Cetveli  320
C. Ada Dağıtım Cetveli  321
D. Kadastro Ayırma Çapı  321
E. Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) Hesap Cetveli  321
F. İmar Uygulaması Sırasında Düzenlenen Cetvellere Bakılarak Kadastral Parselden İmar Parseline Kadar Olan Yolun (Cetvellerin) Takip Edilmesi  322
VIII. İMAR UYGULAMASINDA DEĞER KORUNMASI (EŞDEĞER)  325
IX. PARSELASYON USULÜ İŞLEMLERİ  328
A. Parselasyon Plânlarının Düzenlenmesi  328
B. Parselasyon Plânlarının Onayı ve Kontrolü  331
C. Kadastro Yapılmayan Yerlerdeki Düzenleme İşleri  334
İkinci Bölüm
İMAR UYGULAMASINA İDARİ DAVA AÇILMASI YÜRÜTMENİN DURDURULMASI - İPTAL VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARLARININ UYGULANMASI
I. YARGILAMA USULÜ  335
A. Genel Olarak İdari Yargı  335
B. İptal Davası Açılması  337
C. Dava Dilekçesinin Şekli  349
1. Dava Dilekçelerine Eklenecek Belgeler  355
2. Dava Dilekçelerinin Verileceği Yerler  355
3. Aynı (Tek) Dilekçe ile Dava Açılması Hali  356
D. Görev  359
1. İmar Uygulamalarına İlişkin İşlemlere Karşı Açılacak Davalarda Görevli Mahkeme  370
2. Tescil Sonrası Tapu Kayıtları Üzerine İhtiyati Tedbir  378
E. Yetki Sorunu  379
2. İdari Yargıda Yetki Kuralının Kamu Düzenine İlişkin Olması  384
3. Genel Yetki  387
4. Taşınmaz Mallara ve Yerel Yönetimlere İlişkin Davalarda Yetki  389
5. İmar Uygulamalarında Yetkili Mahkeme  392
F. Ehliyet  393
1. Taraf (Hak) Ehliyeti  393
2. Fiili Ehliyeti  394
3. Tüzel Kişilikler  395
a. Hak Ehliyeti  395
b. Fiil Ehliyeti  395
c. Fiil Ehliyetinin Kullanılması  39 5
4. İdari Yargıda Subjektif Ehliyet  395
G. Süre  415
1. Dava Açma Süresi  415
2. Sürelerle İlgili Genel Esaslar  416
3. Görevli Olmayan Yerlere Başvurma  416
4. İdari Makamların Sükûtu  417
5. Üst Makamlara Başvurma  418
6. İptal ve Tam Yargı Davaları  419
7. İdari Yargıda Dava Açma Süresinin Özellikleri  435
8. İmar Uygulamalarına Karşı Açılacak Davalarda Dava Açma Süresi  435
9. İmar Uygulamalarına İlişkin Davalarda Diğer Süreler  447
H. İmar Uygulaması Hakkında Yeterince Bilgi Sahibi Olunabilmesi İçin Gerekli Belgeler  448
II. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI  449
A. Yasa Hükümleri  449
B. Yürütmenin Durdurulması  450
C. Temyizde Yürütmenin Durdurulması  457
D. Genel Olarak Yürütmenin Durdurulması Kararının Uygulanması  458
III. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI VE İPTAL KARARLARININ İNFAZINDA YAŞANAN SORUNLAR  461
A. Yürütmenin Durdurulması ve İptal Kararlarının Uygulanması  461
B. İmar Uygulamasına Dayanak Alınan İmar Plânının İptal Edilmesi Halinde Uygulama  477
C. İptal Davası Açılmasının Diğer Taşınmaz Maliklerine Etkisi  482
D. İmar Uygulaması Sonrasında Tazminat Durumu  483
E. İmar Uygulamasında Başlıca Hukuka Aykırılık Nedenleri  493
II. BAĞLI MEVZUAT  545
İmar Kanununun 18’inci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile
İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik 
 545
3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği  566
3290 Sayılı Kanun ile Bazı Maddeleri Değiştirilen ve Bazı Maddeler Eklenen
2981 Sayılı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 
 597
Yararlanılan Kaynaklar  613
Kavramlar Dizini  619
  

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
İkinci Baskıya Önsöz  11
Kısaltmalar  17
Birinci Bölüm
3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİNE GÖRE ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ
I. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ  19
A. Giriş  19
B. İmar Uygulaması Tarihçesi  22
C. İmar Uygulamasıyla İlgili Yasa Hükümleri  25
D. Tanımlar  33
F. Islah İmar Uygulaması  68
1. 2981/3290 Sayılı Yasanın 10/C Maddesi Uyarınca Islah İmar Uygulaması  68
2. 2981/3290 Sayılı Yasanın 10/C Maddesi Uyarınca Parselasyon Yapılmasında Uyulması Gereken İlkeler  75
3. 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak İmar Uygulaması ile
2981/3290 Sayılı Yasanın 10/c Maddesi Uyarınca Yapılan Islah İmar Plânı Uygulaması Arasındaki Farklar 
 81
G. Ek Madde-1 Uygulaması  87
H. 2981 Sayılı Yasanın 10/b Maddesi Uygulaması  93
I. İmar Uygulamasının Hangi Yasa Maddesine Göre Yapılacağı Hususu  98
İ. Büyükşehir Belediyelerinin İmar Uygulaması Yetkisi  105
II. İFRAZ-TEVHİD İŞLEMLERİ  106
A. İfraz-Tevhid Tescil ve Şüyuun İzalesi  133
III. 18. MADDEYE GÖRE İMAR UYGULAMASI  145
A. İmar Uygulamasına Özet Bakış  146
B. Arazi ve Arsa Düzenlemesi Sırasında İşlem Safahatı  147
C. İmar Uygulamasını Yapacak Müellifler  149
D. İmar Uygulamalarının Dayanağı İmar Plânları  149
E. Düzenleme Sahalarının Tespiti ve Sınırı  161
F. Düzenleme Sırasında Korunacak Yapılar  169
G. İmar Uygulaması (Parselasyon)  171
H. 18. Madde Uygulamasında Temel İlkeler  180
I. Hamurlaştırma Yapılması  187
İ. İmar Uygulamalarında Gayrımenkul ve Mütemmim Cüz  188
J. Özel Durumu Olan Taşınmazlar  200
K. Sit Alanında İmar Uygulaması  207
A. Düzenleme Ortaklık Payı ile Kamuya Kazandırılabilecek Alanlar  215
B. Kamuya Ait Gayrimenkuller ve Kapanan Kadastral Yollar  230
D. Düzenleme Ortaklık Payı Kesintisi Yapılamayacak Parseller  238
E. Daha Önceden Terk Yapılmış Parsellerdeki DOP Kesintisinde Dikkat Edilecek Hususlar  245
F. Düzenleme Ortaklık Payı Oranı ve Kamulaştırılacak Alanın Hesabı  251
G. Düzenleme Ortaklık Payından Fazla Çıkan Miktarın Sağlanması  255
V. DAĞITIM - TAHSİS  259
A. İmar Uygulamasına Giren Kadastro Parselinin Dağılımı  259
B. İmar Uygulaması Sırasında Düzenleme Sahası Şu Alanlardan Oluşur  261
C. İmar Parsellerinin Oluşturulması ve Dağıtımına İlişkin Esaslar  264
VI. İMAR PARSELİ OLUŞTURULMASI  269
A. 2981/3290 Sayılı Yasanın 10/c Maddesi, Ek Madde 1 ve 3194 Sayılı İmar Kanununun
18. Maddesi Uyarınca Yapılacak İmar Uygulamalarında Mülkiyet Durumuna Göre İmar Parsel Tahsis Şekilleri 
 283
B. İmar Uygulamaları (Parselasyon) Sırasında Aynı Yerden İmar Parseli Verilmesini
Engelleyen Zorunluluk Halleri 
 292
1. Hukuki Zorunluluk  300
2. Teknik Zorunluluk  305
3. Fiili Zorunluluk  313
VII. İMAR UYGULAMASI SIRASINDA PARSEL DÜZENLEME - DAĞITIM AŞAMALARINDA HAZIRLANAN CETVELLER  317
A. Özet Cetveli  318
B. Tahsis Cetveli  320
C. Ada Dağıtım Cetveli  321
D. Kadastro Ayırma Çapı  321
E. Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) Hesap Cetveli  321
F. İmar Uygulaması Sırasında Düzenlenen Cetvellere Bakılarak Kadastral Parselden İmar Parseline Kadar Olan Yolun (Cetvellerin) Takip Edilmesi  322
VIII. İMAR UYGULAMASINDA DEĞER KORUNMASI (EŞDEĞER)  325
IX. PARSELASYON USULÜ İŞLEMLERİ  328
A. Parselasyon Plânlarının Düzenlenmesi  328
B. Parselasyon Plânlarının Onayı ve Kontrolü  331
C. Kadastro Yapılmayan Yerlerdeki Düzenleme İşleri  334
İkinci Bölüm
İMAR UYGULAMASINA İDARİ DAVA AÇILMASI YÜRÜTMENİN DURDURULMASI - İPTAL VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARLARININ UYGULANMASI
I. YARGILAMA USULÜ  335
A. Genel Olarak İdari Yargı  335
B. İptal Davası Açılması  337
C. Dava Dilekçesinin Şekli  349
1. Dava Dilekçelerine Eklenecek Belgeler  355
2. Dava Dilekçelerinin Verileceği Yerler  355
3. Aynı (Tek) Dilekçe ile Dava Açılması Hali  356
D. Görev  359
1. İmar Uygulamalarına İlişkin İşlemlere Karşı Açılacak Davalarda Görevli Mahkeme  370
2. Tescil Sonrası Tapu Kayıtları Üzerine İhtiyati Tedbir  378
E. Yetki Sorunu  379
2. İdari Yargıda Yetki Kuralının Kamu Düzenine İlişkin Olması  384
3. Genel Yetki  387
4. Taşınmaz Mallara ve Yerel Yönetimlere İlişkin Davalarda Yetki  389
5. İmar Uygulamalarında Yetkili Mahkeme  392
F. Ehliyet  393
1. Taraf (Hak) Ehliyeti  393
2. Fiili Ehliyeti  394
3. Tüzel Kişilikler  395
a. Hak Ehliyeti  395
b. Fiil Ehliyeti  395
c. Fiil Ehliyetinin Kullanılması  39 5
4. İdari Yargıda Subjektif Ehliyet  395
G. Süre  415
1. Dava Açma Süresi  415
2. Sürelerle İlgili Genel Esaslar  416
3. Görevli Olmayan Yerlere Başvurma  416
4. İdari Makamların Sükûtu  417
5. Üst Makamlara Başvurma  418
6. İptal ve Tam Yargı Davaları  419
7. İdari Yargıda Dava Açma Süresinin Özellikleri  435
8. İmar Uygulamalarına Karşı Açılacak Davalarda Dava Açma Süresi  435
9. İmar Uygulamalarına İlişkin Davalarda Diğer Süreler  447
H. İmar Uygulaması Hakkında Yeterince Bilgi Sahibi Olunabilmesi İçin Gerekli Belgeler  448
II. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI  449
A. Yasa Hükümleri  449
B. Yürütmenin Durdurulması  450
C. Temyizde Yürütmenin Durdurulması  457
D. Genel Olarak Yürütmenin Durdurulması Kararının Uygulanması  458
III. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI VE İPTAL KARARLARININ İNFAZINDA YAŞANAN SORUNLAR  461
A. Yürütmenin Durdurulması ve İptal Kararlarının Uygulanması  461
B. İmar Uygulamasına Dayanak Alınan İmar Plânının İptal Edilmesi Halinde Uygulama  477
C. İptal Davası Açılmasının Diğer Taşınmaz Maliklerine Etkisi  482
D. İmar Uygulaması Sonrasında Tazminat Durumu  483
E. İmar Uygulamasında Başlıca Hukuka Aykırılık Nedenleri  493
II. BAĞLI MEVZUAT  545
İmar Kanununun 18’inci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile
İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik 
 545
3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği  566
3290 Sayılı Kanun ile Bazı Maddeleri Değiştirilen ve Bazı Maddeler Eklenen
2981 Sayılı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 
 597
Yararlanılan Kaynaklar  613
Kavramlar Dizini  619
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021