Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Yorumlu – Uygulamalı
Türk Ceza Kanunu
(2 Cilt)
Temmuz 2017 / 3. Baskı / 2879 Syf. / Ciltli

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Üçüncü baskısı gerçekleşen ve iki ciltten oluşan Eserde; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan maddeler tek tek madde gerekçesi, açıklama, Yargıtay'ın konu ile ilgili uygulama ve kararları ile birlikte incelenerek sade bir dille ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır.

Kitabın ikinci baskısından sonra Temmuz 2017 tarihine kadar, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda birçok değişiklik yapıldığından, üçüncü baskıda bu değişiklikler ilgili maddelere işlenmiş, gerekli açıklamalar yapılmış ve Yargıtay Kararlarına daha geniş bir şekilde yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Genel Anlamda Ceza Hukuku
Ceza Hukukunun Temel İlkeleri
Ceza Hukukuna İlişkin Görüşler
Ceza Hukukunun Tarihsel Gelişimi
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu (En Son Değişikliklerle), 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Karşılaştırmalı Açıklamalar
Güncel Yargıtay Kararları
Barkod: 9789750243523
Yayın Tarihi: Temmuz 2017
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 2879
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: CD
Takım: 2 Cilt

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
I. CİLT
Önsöz  7
Kısaltmalar  39
CEZA HUKUKUNA GİRİŞ  41
I. SUÇ VE CEZA KAVRAMLARI  41
II. CEZA HUKUKUNUN FONKSİYONU  44
III. CEZA KANUNUNUN AMACI  45
IV. CEZA HUKUKUNUN BİLİM DALI OLARAK HUKUK SİSTEMİ İÇERİSİNDEKİ YERİ  45
A. Maddi Ceza Hukuku  45
B. Ceza Muhakemesi (Usul) Hukuku (Şekli Ceza Hukuku)  47
C. İnfaz Hukuku  48
V. CEZA HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ  49
A. İnsancıllık İlkesi (Hümanite)  49
B. Yasallık (Kanunsuz Suç ve Ceza Olmaz) İlkesi (Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege)  51
1. İlkenin Tarihçesi  51
2. Yasallık İlkesinin Unsurları  54
3. Türk Hukukundaki Durum  56
C. Kusur (Kusursuz suç ve ceza olmaz) İlkesi; (nullum crimen sine culpa)  57
VI. CEZA HUKUKUNUN DİĞER BİLİM DALLARI İLE OLAN İLİŞKİSİ  59
A. Ceza Hukukunun Anayasa Hukuku İle İlişkisi  59
B. Ceza Hukukunun Devletler Hukuku İle İlişkisi  59
C. Ceza Hukukunun İdare Hukuku İle İlişkisi  60
D. Ceza Hukukunun Medeni Hukuk– Borçlar Hukuku İle İlişkisi  61
E. Ceza Hukukunun Kriminoloji (Suç Bilimi) ile İlişkisi  61
F. Ceza Hukukunun Adli ilimler (adli tıp) İle İlişkisi  62
VII. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI  62
A. Ceza Hukukunun Temel Kaynakları  62
1. Anayasa  62
2. Yasa  63
B. Tamamlayıcı (Dolaylı) Kaynaklar  63
1. Örf ve adet kuralları (gelenekler);  63
2. Ahlak Kuralları  64
3. Yüksek Mahkeme içtihatları (Kesinleşmiş, Kararlılık Kazanmış, Emsal Oluşturabilecek Nitelikteki Kararlar)  64
4. Öğreti (Doktrin)  65
5. Yorum  65
VIII. TÜRK CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI  70
A. Doğrudan kaynaklar  70
a. Anayasa  70
b. Türk Ceza Kanunu ve Diğer Özel Ceza Kanunları  71
c. Uluslararası Sözleşmeler  71
B. Dolaylı Kaynaklar  72
IX. CEZA HUKUKUNUN GELİŞİM SÜRECİ  72
A. İlkel Ceza Hukuku Dönemi (Kişisel Öç, İlahi ve Kamusal Öç Dönemi)  72
B. Roma – Cermen Hukuku Dönemi  73
C. İslam Ceza Hukuku (Ukubat);  73
D. Ortaçağ Ceza Hukuku (Kanonik Hukuk– Katolik Kilisesi Hukuku)  73
E. Müşterek Hukuk (Pandekt Hukuku)  73
F. Aydınlanma Dönemi Ceza Hukuku (İnsancıllık Dönemi– Çağdaş Dönem)  74
X. CEZA HUKUKUNUN UYGULAMA ALANI  75
A. Zaman Bakımından Uygulama  75
B. Yer Bakımından Uygulama (Uluslararası Ceza Hukuku)  76
XI. SUÇ GENEL TEORİSİ  77
A. Hukuka Aykırı Oldukları Halde Suç Oluşturmayan Fiiller  77
1. Haksız Fiiller  77
2. Güvenlik Tedbirini Gerektiren Fiiller  85
3. İdari Yaptırımı Gerektiren Fiiller  86
a. Disiplin Cezasını Gerektiren Fiiller  86
b. Kabahatler  87
B. Suçun Unsurları  89
1. Sistemler  90
a. Klasik Sistem  90
b. Neo–Klasik Sistem  90
c. Finalist Sistem  90
d. Teleolojik Sistem  90
2. Cezalandırmaya Etkili Diğer Koşullar  91
a. Objektif Cezalandırılabilme Koşulları  91
b. Kişisel Cezasızlık Nedenleri  91
3. Tipiklik  92
a. Tipikliğin Unsurları  93
aa. Objektif Unsurlar (Maddi Unsurlar)  93
XII. CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASLARI  97
A. Kusurluluk (Manevi Unsur)  97
1. Klasik Teori  97
2. Pozitivist Teori  98
3. Karma Teori  99
4. Toplumsal Savunma Akımı  100
BİRİNCİ KİTAP
GENEL HÜKÜMLER
BİRİNCİ KISIM
Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı
BİRİNCİ BÖLÜM
Temel İlkeler ve Tanımlar
MADDE 1: Ceza Kanununun Amacı  105
AÇIKLAMALAR  106
MADDE 2: Suçta ve Cezada Kanunîlik İlkesi  107
AÇIKLAMALAR  108
1. Maddi Unsurlar  110
a. Fiil  111
b. Netice  111
c. Nedensellik Bağı  111
d. Fail  112
e. Mağdur  112
f. Suçun Konusu  112
2. Manevi Unsurlar  113
a. Kast  113
b. Taksir  113
c. Amaç  113
d. Saik  113
3. Hukuka Aykırılık  114
YARGITAY KARARLARI  114
MADDE 3: Adalet ve Kanun Önünde Eşitlik İlkesi  116
AÇIKLAMALAR  116
Cezada Adalet (Orantılılık) İlkesi  117
Kanun Önünde Eşitlik İlkesi (Ayrımcılık Yasağı)  117
YARGITAY KARARLARI  118
MADDE 4: Kanunun Bağlayıcılığı  122
AÇIKLAMALAR  123
MADDE 5: Özel Kanunlarla İlişki  124
AÇIKLAMALAR  125
YARGITAY KARARLARI  127
MADDE 6: Tanımlar  128
AÇIKLAMALAR  131
a. Vatandaşlık  131
b. Çocuk  131
aa. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun “Çocuk”la İlgili Hükümleri  132
bb. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun “Çocuk” la ilgili hükümleri  133
cc. Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinin “Çocuk” ile İlgili 19’uncu Maddesi  134
dd. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda “Çocuk” ile İlgili Hükümler  135
c. Kamu Görevlisi  136
d. Yargı Görevi Yapan  139
e. Gece Vakti  139
f. Silah  139
g. Basın ve Yayın Yolu İle  141
h. İtiyadı Suçlu  141
i. Suçu Meslek Edinen Kişi  142
j. Örgüt Mensubu Suçlu  142
YARGITAY KARARLARI  143
MADDE 7: Zaman Bakımından Uygulama  163
AÇIKLAMALAR  165
YARGITAY KARARLARI  173
MADDE 8: Yer Bakımından Uygulama  186
AÇIKLAMALAR  187
YARGITAY KARARI  190
MADDE 9: Yabancı Ülkede Hüküm Verilmesi  191
AÇIKLAMALAR  192
MADDE 10: Görev Suçları  193
AÇIKLAMALAR  193
MADDE 11: Vatandaş Tarafından İşlenen Suç  195
AÇIKLAMALAR  197
YARGITAY KARARLARI  199
MADDE 12: Yabancı Tarafından İşlenen Suç  202
AÇIKLAMALAR  206
YARGITAY KARARLARI  208
MADDE 13: Diğer Suçlar  209
AÇIKLAMALAR  211
YARGITAY KARARI  212
MADDE 14: Seçimlik Cezalarda Soruşturma  213
AÇIKLAMALAR  213
MADDE 15: Soruşturma Koşulu Olan Cezanın Hesaplanması  214
AÇIKLAMALAR  214
MADDE 16: Cezadan Mahsup  214
AÇIKLAMALAR  215
YARGITAY KARARI  215
MADDE 17: Hak Yoksunlukları  217
AÇIKLAMALAR  218
MADDE 18: Geri Verme  218
AÇIKLAMALAR  238
YARGITAY KARARLARI  245
MADDE 19: Yabancı Kanunun Göz Önünde Bulundurulması  252
AÇIKLAMALAR  253
YARGITAY KARARLARI  254
İKİNCİ KISIM
Ceza Sorumluluğunun Esasları
BİRİNCİ BÖLÜM
Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği, Kast ve Taksir
MADDE 20: Ceza Sorumluluğunun Şahsîliği  257
AÇIKLAMALAR  258
Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği İlkesi  259
a. Genel Olarak  259
b. Cezanın Şahsiliği İlkesi  260
c. Kusurluluk İlkesi  261
Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu  262
a. Genel Olarak  262
b. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanabilmesinin Koşulları  264
aa. Orantılılık İlkesi  264
bb. Güvenlik Tedbirinin Sadece Kanunda Ayrıca Belirtilmiş Olan Suçlarda Uygulanması  264
c. Tüzel Kişiler Hakkında Uygulanacak Güvenlik Tedbirleri  265
aa. Faaliyet İzninin İptali  265
bb. Müsadere  266
MADDE 21: Kast  267
AÇIKLAMALAR  268
Kast Teorileri  269
Tasavvur Teorisi  270
İrade Teorisi  270
Bilinç ve İrade Teorisi  270
Kast ve Diğer Bazı Kavramlar  270
Kastın Unsurları  271
1. Bilme Unsuru  271
2. İsteme Unsuru  272
Kastın Türleri  274
a. Başlangıçta Kast–Eklenen Kast–Sonradan Oluşan Kast  275
b. Ani Kast–Düşünce Kastı (Tasarlama)  276
c. Tasarlama (Taammüt)  276
d. Zarar Kastı–Tehlike Kastı  277
e. Genel Kast–Özel Kast  277
f. Alternatifli (Seçimlik) Kast  277
g. Doğrudan Kast  277
h. Olası Kast  278
Kastın Belirlenmesi  279
YARGITAY KARARLARI  281
“Olası Kast”a İlişkin Yargıtay Kararları  285
MADDE 22: Taksir  289
AÇIKLAMALAR  292
Taksirin Unsurları  294
a. Eylemin Taksirli Bir Suçu Oluşturması  295
b. Neticenin Öngörülebilir Olması  295
c. Dikkat ve Özen Yükümlülüğüne Aykırılık  296
d. Hareketin İradi Olması  296
e. Neticenin İstenilmemesi  296
f. Hareketle Netice Arasında İlliyet (Nedensellik) Bağının Varlığı  297
Bilinçsiz/Normal/Basit Taksir – Bilinçli Taksir  297
Bilinçli Taksir – Olası Kast  298
Taksirli Sorumluluğu Ortadan Kaldıran Nedenler  298
Taksirli Suçlarda Sorumluluğun Belirlenmesi ve Cezanın Tayini  298
Şahsi Cezasızlık ya da Cezada İndirim Nedeni  299
Aile Kavramı  299
YARGITAY KARARLARI  301
MADDE 23: Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç  308
AÇIKLAMALAR  309
YARGITAY KARARLARI  313
İKİNCİ BÖLÜM
Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler
MADDE 24: Kanunun Hükmü ve Amirin Emri  322
AÇIKLAMALAR  323
Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  323
Hukuka Uygunluk Nedenleri  324
a. Kanunun Hükmünü Yerine Getirme  324
b. Amirin Emrinin Yerine Getirilmesi  333
YARGITAY KARARLARI  338
MADDE 25: Meşru Savunma ve Zorunluluk Hâli  338
AÇIKLAMALAR  340
Meşru Savunma  340
a. Sübjektif Teoriler  340
b. Objektif Teoriler  340
c. Saldırıya İlişkin Koşullar  342
d. Savunmaya İlişkin Koşulları  343
Zorunluluk Hali (Zaruret, Istırar)  344
YARGITAY KARARLARI  345
MADDE 26: Hakkın Kullanılması ve İlgilinin Rızası  347
AÇIKLAMALAR  348
Hakkın Kullanılması  348
İlgilinin Rızası  360
YARGITAY KARARLARI  361
MADDE 27: Sınırın Aşılması  362
AÇIKLAMALAR  364
Hukuka Uygunluk Nedenlerinde (TCK’ya Göre Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Nedenlerde) Sınırın Aşılması Koşulları  365
YARGITAY KARARLARI  366
MADDE 28: Cebir ve şiddet, korkutma ve tehdit  369
AÇIKLAMALAR  370
MADDE 29: Haksız Tahrik  371
AÇIKLAMALAR  372
YARGITAY KARARLARI  375
MADDE 30: Hata  387
AÇIKLAMALAR  389
Hata Halleri  390
a. Fiili Hata  390
b. Hukuki Hata  391
c. Şahısta Hata  392
Hedefte/İsabette Sapma  392
YARGITAY KARARLARI  392
MADDE 31: Yaş Küçüklüğü  394
AÇIKLAMALAR  398
Çocuklar Hakkında Soruşturma ve Kovuşturma  404
Çocuklar Hakkında Ceza Hukukumuzdaki Diğer Düzenlemeler  406
YARGITAY KARARLARI  407
MADDE 32: Akıl Hastalığı  409
AÇIKLAMALAR  411
Kusur Yeteneğini Etkileyen Akıl Hastalıkları  412
Kusur Yeteneğinin İncelenmesi  412
YARGITAY KARARLARI  414
MADDE 33: Sağır ve Dilsizlik  415
AÇIKLAMALAR  416
YARGITAY KARARLARI  417
MADDE 34: Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma  418
AÇIKLAMALAR  419
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Suça Teşebbüs
MADDE 35: Suça Teşebbüs  421
AÇIKLAMALAR  423
Teşebbüsün Cezalandırılması Gerektiğine İlişkin Görüşler  424
Suç Yolu (İter Criminist)  425
Teşebbüsün Koşulları  426
Teşebbüs Halinde Ceza Tayini  427
Teşebbüs ve Farklı Suç Tipleri  427
YARGITAY KARARLARI  429
MADDE 36: Gönüllü Vazgeçme  438
AÇIKLAMALAR  439
Gönüllü Vazgeçme/ Etkin Pişmanlık  439
YARGITAY KARARLARI  441
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Suça İştirak
MADDE 37: Faillik  443
AÇIKLAMALAR  445
Müşterek Faillik  445
Dolaylı Faillik  446
Suç Ortaklığı  447
Müşterek Failliğin Unsurları  447
YARGITAY KARARLARI  448
MADDE 38: Azmettirme  451
AÇIKLAMALAR  452
Azmettirmenin Koşulları  452
YARGITAY KARARLARI  453
MADDE 39: Yardım Etme  454
AÇIKLAMALAR  455
Yardım Etmenin Türleri  455
Yardım Etmenin Koşulları  456
YARGITAY KARARLARI  456
MADDE 40: Bağlılık Kuralı  461
AÇIKLAMALAR  462
Bağlılık Kuralının Koşulları  463
YARGITAY KARARI  463
MADDE 41: İştirak Hâlinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme  464
AÇIKLAMALAR  464
MADDE 42: Bileşik Suç  465
AÇIKLAMALAR  466
YARGITAY KARARLARI  470
MADDE 43: Zincirleme Suç  470
AÇIKLAMALAR  472
a. Birden Fazla Suç İşlenmiş Olması  474
b. Zincirleme Suçun Söz Konusu Olabilmesi İçin Fail Aynı Suç İşleme Kararını Yerine Getirmek Amacıyla Hareket Etmelidir  474
c. Kanunun Aynı Hükmü İhlal Edilmelidir  475
d. Failin Eylemi, Aynı Mağdura Karşı İse Farklı Zamanlarda Olmalı, Farklı Mağdurlara Karşı İse Aynı Zamanda Gerçekleştirilmelidir  476
Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanamayacağı Suçlar  476
Zincirleme Suçun Sonuçları  476
Zincirleme Suçta Cezanın Belirlenmesi  476
Zincirleme Suçta Zamanaşımının ve Yetkili Mahkemenin Saptanması  478
YARGITAY KARARLARI  478
MADDE 44: Fikrî İçtima  488
AÇIKLAMALAR  489
Fikri İçtimaın Koşulları  489
Fikri İçtimaın Sonuçları  492
YARGITAY KARARLARI  493
ÜÇÜNCÜ KISIM
Yaptırımlar
BİRİNCİ BÖLÜM
Cezalar
MADDE 45: Cezalar  495
AÇIKLAMALAR  496
MADDE 46: Hapis Cezaları  496
AÇIKLAMALAR  497
MADDE 47: Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası  497
AÇIKLAMALAR  498
MADDE 48: Müebbet Hapis Cezası  502
AÇIKLAMALAR  503
MADDE 49: Süreli Hapis Cezası  503
AÇIKLAMALAR  505
YARGITAY KARARLARI  508
MADDE 50: Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar  508
AÇIKLAMALAR  512
Seçenek Yaptırıma Çevirmenin Koşulları  512
Tedbire Çevirmede Takdir Yetkisinin Sınırları  513
Hapis Cezasının Çevrileceği Seçenek Yaptırımlar  515
Hapisten Çevrilen Adli Para Cezalarının İnfazı  516
YARGITAY KARARLARI  518
Madde 51: Hapis Cezasının Ertelenmesi  523
AÇIKLAMALAR  526
Hapis Cezasının Ertelenmesinin Koşulları  530
Hükmün Açıklanmasının Ertelenmesi (Geri Bırakılması)  533
YARGITAY KARARLARI  536
MADDE 52: Adli Para Cezası  539
AÇIKLAMALAR  542
Adli Para Cezasının İnfazı  546
YARGITAY KARARLARI  551
İKİNCİ BÖLÜM
Güvenlik Tedbirleri
MADDE 53: Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  555
AÇIKLAMALAR  571
Güvenlik Tedbirlerinin Hukuki Niteliği  571
Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılmanın Koşulları  576
Mahkûmiyetin Yasal Sonucu Olarak Uygulanacak Yasaklılıklar  579
Taksirli Suçlarda Hak Yoksunluğu  582
Memuriyete/Kamu Görevine Etkisi  583
YARGITAY KARARLARI  585
MADDE 54: Eşya Müsaderesi  592
AÇIKLAMALAR  595
Eşya Müsaderesinin Koşulları  596
a. Kasıtlı Bir Suç İşlenmelidir  596
b. Eşyanın Kasıtlı Bir Suçun İşlenmesinde Kullanılması, Suçun İşlenmesine Tahsis Edilmesi Veya Suçtan Meydana Gelmesi Ya Da Suç İçin Hazırlanması Gerekir  596
c. Eşyanın İyi Niyetli Üçüncü Kişilere Ait Olmaması Gerekir  597
d. Ele Geçirilemeyen Eşya Müsadere Edilemeyecektir  597
e. Eşyanın Müsadere Edilebilmesi İçin, Bu Müsaderenin Hakkaniyete Aykırı Olmaması Gerekir  598
f. Üretimi, Bulundurulması, Kullanılması, Taşınması, Alım ve Satımı Suç Oluşturan Eşya  598
g. Kısmen Müsadere  598
Müsadere Usulü  598
YARGITAY KARARLARI  599
MADDE 55: Kazanç Müsaderesi  601
AÇIKLAMALAR  603
Kazanç Müsaderesinin Koşulları  603
a. Kasıtlı Bir Suç İşlenmelidir  603
b. Kazanç Suçla Bağlantılı Olarak Elde Edilmiş Olmalıdır  603
c. Elde Edilen Maddi Menfaatler ve Ekonomik Kazançların İyi Niyetli Üçüncü Kişilere Ait Olmaması Veya Mağduruna İade Edilememesi Gerekir  604
YARGITAY KARARLARI  605
MADDE 56: Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri  605
AÇIKLAMALAR  606
YARGITAY KARARLARI  610
MADDE 57: Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri  611
AÇIKLAMALAR  613
YARGITAY KARARLARI  615
MADDE 58: Suçta Tekerrür ve Özel Tehlikeli Suçlular  620
AÇIKLAMALAR  623
Tekerrürün Koşulları  623
a. Sanığın Önceden İşlediği Suçtan Dolayı Kesinleşmiş Bir Mahkûmiyetinin Bulunması  623
b. Yeni Bir Suçun İşlenmiş Olması  630
c. Yeni Suçun Tekerrür Süresi Geçmeden İşlenmiş Olması  631
Tekerrürün Sonuçları  632
a. Tekerrür Halinde, Sonraki Suça İlişkin Kanun Maddesinde Seçimlik Olarak Hapis Cezası İle Adli Para Cezası Öngörülmüş İse Hapis Cezasına Hükmolunur  632
b. Tekerrür Halinde Hükmolunan Ceza Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilir  632
c. Tekerrür Halinde Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanacaktır  635
Tekerrürürün Çeşitleri  640
a. Genel Tekerrür– Özel Tekerrür  640
b. Ulusal Tekerrür–Uluslararası Tekerrür  641
YARGITAY KARARLARI  642
MADDE 59: Sınır Dışı Edilme  651
AÇIKLAMALAR  651
TCK’nın 59’uncu Maddesinin Uygulanma Koşulları  651
a. Mahkûm Yabancı Olmalıdır  651
b. Yabancı Kişi, Türkiye’de Hapis Cezasına Mahkûm Olmalıdır  652
c. Yabancıya Verilen Hapis Cezasının Tamamen İnfaz Edilmiş Olması Veya Yabancının Koşullu Salıverilmiş Olması Gerekmektedir  652
MADDE 60: Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri  652
AÇIKLAMALAR  654
Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanmasının Koşulları  654
a. Tüzel Kişinin Bir Özel Hukuk Tüzel Kişisi Olması Gerekir  654
b. Bir Suçla İlgili Olarak Tüzel Kişi Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanabilmesi İçin Kanunda Bu Konuda Açık Hüküm Olması Zorunludur  654
Tüzel Kişiler Hakkında Uygulanacak Güvenlik Tedbirleri  656
a. Faaliyet İzninin İptali  656
b. Müsadere  658
Güvenlik Tedbirleri Konusunda Hâkimin Takdir Hakkı  658
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi
MADDE 61: Cezanın Belirlenmesi  659
AÇIKLAMALAR  662
a. Soyut Aşama  664
b. Cezanın Çeşidinin Belirlenmesi Aşaması  664
c. Temel Cezanın Belirlenmesi Aşaması  664
d. Temel Cezanın Belirlenmesinden Sonraki Aşamalar  666
YARGITAY KARARLARI  670
MADDE 62: Takdiri İndirim Nedenleri  674
AÇIKLAMALAR  675
YARGITAY KARARLARI  677
MADDE 63: Mahsup  680
AÇIKLAMALAR  681
YARGITAY KARARLARI  682
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dava ve Cezanın Düşürülmesi
MADDE 64: Sanığın veya Hükümlünün Ölümü  683
AÇIKLAMALAR  683
YARGITAY KARARLARI  685
MADDE 65: Af  688
AÇIKLAMALAR  689
a. Bir Dönemi Kapatan Af  692
b. Yatıştırma ve Toplumsal Barış Affı  692
c. Hükmü Düzeltici Af  692
Affın Çeşitleri  692
a. Genel Af  692
b. Özel Af  693
MADDE 66: Dava Zamanaşımı  694
AÇIKLAMALAR  696
Dava Zamanaşımı  697
a. Zamanaşımı Süreleri  698
b. Zamanaşımı Sürelerinin Nasıl Tespit Edileceği Sorunu  699
c. Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı  699
YARGITAY KARARLARI  701
MADDE 67: Dava Zamanaşımı Süresinin Durması veya Kesilmesi  708
AÇIKLAMALAR  709
Dava Zamanaşımının Durması  710
a. İzin Alma  710
b. Karar Alma  711
c. Ön Mesele  712
d. Kaçaklık Durumu  713
e. Diğer Durma Sebepleri  715
Zamanaşımının Kesilmesi  719
a. Şüpheli Veya Sanıklardan Birinin, C.Savcısı Huzurunda İfadesinin Alınması Veya Mahkemece Sorguya Çekilmesi  720
b. Şüpheli veya Sanıklardan Birisi Hakkında Tutuklama Kararının Verilmesi  720
c. Suçla İlgili Olarak İddianame Düzenlenmesi  721
d. Sanıklardan Bir Kısmı Hakkında Da Olsa, Mahkûmiyet Kararı Verilmesi  721
Dava Zamanaşımı Süresinin Dolması Durumunda Verilecek Karar  722
YARGITAY KARARLARI  722
MADDE 68: Ceza Zamanaşımı  724
AÇIKLAMALAR  725
Ceza Zamanaşımını Durduran ve Kesen Nedenler  727
MADDE 69: Ceza Zamanaşımı ve Hak Yoksunlukları  729
AÇIKLAMALAR  729
MADDE 70: Müsaderede Zamanaşımı  730
AÇIKLAMALAR  730
MADDE 71: Ceza Zamanaşımının Kesilmesi  731
AÇIKLAMALAR  732
Ceza Zamanaşımını Kesen Sebepler  732
a. Mahkûmiyet Hükmünün İnfazı İçin Yapılan Tebligat  732
b. Mahkûmun (Hükümlünün) Yakalanması  733
c. Hükümlünün İki Yıldan Fazla Hapis Cezasını Gerektiren Başka Bir Kasıtlı Suç İşlemesi  735
Ceza Zamanaşımının Kesilmesinin Sonuçları  735
MADDE 72: Zamanaşımının Hesabı ve Uygulanması  735
AÇIKLAMALAR  736
MADDE 73: Soruşturulması ve Kovuşturulması Şikâyete Bağlı Suçlar  736
AÇIKLAMALAR  738
a. Şikâyet Fiile İlişkindir  741
b. Şikâyet Bölünemez  741
c. Şikâyet Edenin Eylemi Nitelendiriş Şekli Önemsizdir  742
d. Şikâyete Yetkili Olanlar  742
e. Şikâyet Süresi  742
f. Şikâyetten Vazgeçme  743
YARGITAY KARARLARI  746
MADDE 74: Dava veya Cezanın Düşmesinin Etkisi  748
AÇIKLAMALAR  749
MADDE 75: Önödeme  749
AÇIKLAMALAR  753
Önödeme Miktarının Belirlenmesi  759
Memnu Hakların İadesi Adli Sicildeki Bilgilerin Silinmesi  760
Adli Sicil Bilgilerinin Kayda Alınması ve Silinmesi  761
YARGITAY KARARLARI  767
İKİNCİ KİTAP
ÖZEL HÜKÜMLER
BİRİNCİ KISIM
Uluslararası Suçlar
BİRİNCİ BÖLÜM
Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlar
MADDE 76: Soykırım  769
AÇIKLAMALAR  771
Soykırım Suçunun Maddi Unsuru  772
a. Kasten Öldürme  773
b. Kişilerin Bedensel Veya Ruhsal Bütünlüklerine Ağır Zarar Verme  773
c. Grubun Tamamen Veya Kısmen Yok Edilmesi Sonucunu Doğuracak Koşullarda Yaşamaya Zorlanması  773
d. Grup İçinde Doğumlara Engel Olmaya Yönelik Tedbirlerin Alınması  774
e. Grup İçindeki Çocukları Başka Bir Gruba Zorla Nakletmek  774
Soykırım Suçunun Manevi Unsuru  774
Soykırım ve Teşebbüs  774
Soykırım Suçuna İştirak  775
Soykırım ve İçtima  775
MADDE 77: İnsanlığa karşı suçlar  775
AÇIKLAMALAR  776
İnsanlığa Karşı Suçların Maddi Unsuru  779
Suçun Manevi Unsuru  780
İnsanlığa Karşı Suçlar ve Teşebbüs  780
İnsanlığa Karşı Suçlara İştirak  780
İnsanlığa Karşı Suçlarda İçtima  781
MADDE 78: Örgüt  781
AÇIKLAMALAR  781
Suçun Maddi Unsuru  782
Suçun Manevi Unsuru  783
Örgüt Suçu ve İçtima, Teşebbüs, İştirak  783
İKİNCİ BÖLÜM
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti
MADDE 79: Göçmen Kaçakçılığı  784
AÇIKLAMALAR  787
Göçmen Kaçakçılığı Suçunun Maddi Unsuru  787
Göçmen Kaçakçılığı Suçunun Manevi Unsuru  789
Göçmen Kaçakçılığı ve Teşebbüs, İştirak, İçtima  790
YARGITAY KARARLARI  791
MADDE 80: İnsan Ticareti  794
AÇIKLAMALAR  796
İnsan Ticareti Suçunun Maddi Unsuru  797
İnsan Ticareti Suçunun Manevi Unsuru  799
İnsan Ticareti Suçuna Teşebbüs, İştirak, İçtima  800
YARGITAY KARARLARI  802
İKİNCİ KISIM
Kişilere Karşı Suçlar
BİRİNCİ BÖLÜM
Hayata Karşı Suçlar
MADDE 81: Kasten Öldürme  805
AÇIKLAMALAR  805
Kasten Öldürme Suçunun Maddi Unsuru  806
Teşebbüs  807
İştirak  807
İçtima  808
Suçun Manevi Unsuru  808
YARGITAY KARARLARI  810
MADDE 82: Nitelikli Hâller  842
AÇIKLAMALAR  845
Adam Öldürme Suçunun Nitelikli Halleri  846
Adam Öldürme Suçunun Tasarlayarak İşlenmesi;  846
Adam Öldürme Suçunun Canavarca Hisle Veya Eziyet Çektirerek İşlenmesi  847
Adam Öldürme Suçunun Yangın, Su Baskını, Tahrip, Batırma Veya Bombalama
ya da Nükleer, Biyolojik Veya Kimyasal Silâh Kullanmak Suretiyle İşlenmesi  850
Adam Öldürme Suçunun Üstsoy Veya Altsoydan Birine ya da Eşe Veya Kardeşe Karşı İşlenmesi  851
Adam Öldürme Suçunun Çocuğa Veya Beden Veya Ruh Bakımından Kendini Savunamayacak Durumda Olan Kimseye Karşı İşlenmesi  851
Kasten Öldürme Suçunun Gebe Olduğu Bilinen Kadına Karşı İşlenmesi  852
Kasten Adam Öldürme Suçunun, Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi  852
Adam Öldürme Suçunun Bir Suçu Gizlemek, Delillerini Ortadan Kaldırmak Veya İşlenmesini Kolaylaştırmak ya da Yakalanmamak Amacıyla İşlenmesi  853
Kasten Öldürme Suçunun, Bir Suçu İşleyememekten Dolayı Duyulan İnfialle İşlenmesi  854
Kasten Öldürme Suçunun, Kan Gütme Saikiyle İşlenmesi  854
Kasten Öldürme Suçunun Töre Saikiyle İşlenmesi  855
YARGITAY KARARLARI  857
MADDE 83: Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi  874
AÇIKLAMALAR  875
Suçun Maddi Unsurları  877
Suçun Manevi Unsuru  877
YARGITAY KARARI  879
MADDE 84: İntihara Yönlendirme  879
AÇIKLAMALAR  881
Suçun Maddi Unsuru  881
Suçun Manevi Unsuru  882
İtihara Yönlendirme ve Teşebbüs  882
Suçun Yaptırımı  883
YARGITAY KARARLARI  884
MADDE 85: Taksirle Öldürme  884
AÇIKLAMALAR  885
Suçun Maddi Unsuru  885
Suçun Manevi Unsuru  886
YARGITAY KARARLARI  889
İKİNCİ BÖLÜM
Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar
MADDE 86: Kasten Yaralama  907
AÇIKLAMALAR  910
Yaralama Suçunun Maddi Unsuru  910
a. Suçun, Üstsoya, Altsoya, Eşe Veya Kardeşe Karşı İşlenmesi  913
b. Suçun, Beden Veya Ruh Bakımından Kendini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi  914
c. Suçun, Kamu Görevlisine Karşı Görevi Nedeniyle İşlenmesi  914
d. Suçun, Kamu Görevlisinin Sahip Bulunduğu Nüfuzun Kötüye Kullanılması Suretiyle İşlenmesi  915
e. Suçun Silahla İşlenmesi  915
Suçun Manevi Unsuru  916
Hukuka Aykırılık Unsuru  916
Teşebbüs  917
Suça İştirak  917
Suçların İçtimaı  917
Kasten Yaralama Suçunun Yaptırımı  918
YARGITAY KARARLARI  918
MADDE 87: Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama  932
AÇIKLAMALAR  935
(4) üncü Fıkranın Uygulama Koşulları  937
Kasten Yaralama Suçunun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Halleri  940
a. 87’nci maddenin (1)’inci Fıkrası Hükmüne Göre  940
b. 87’nci maddenin (2)’nci fıkrası hükmüne göre;  942
YARGITAY KARARLARI  946
MADDE 88: Kasten Yaralamanın İhmali Davranışla İşlenmesi  951
AÇIKLAMALAR  952
MADDE 89: Taksirle Yaralama  952
AÇIKLAMALAR  954
Suçun Maddi Unsuru  954
Suçun Manevi Unsuru  955
YARGITAY KARARLARI  957
MADDE 90: İnsan Üzerinde Deney  963
AÇIKLAMALAR  966
Suçun Maddi Unsurları  966
Suçun Manevi Unsuru  969
MADDE 91: Organ veya Doku Ticareti  970
AÇIKLAMALAR  971
Suçun Maddi Unsurları  972
Suçların Manevi Unsuru  978
MADDE 92: Zorunluluk hali  979
AÇIKLAMALAR  979
MADDE 93: Etkin Pişmanlık  980
AÇIKLAMALAR  980
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İşkence ve Eziyet
MADDE 94: İşkence  982
AÇIKLAMALAR  987
Suçun Maddi Unsurları  988
İnsan Onuru ve İnsan Hakları İlişkisi  990
Suçun Manevi Unsuru  993
MADDE 95: Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış İşkence  994
AÇIKLAMALAR  995
MADDE 96: Eziyet  996
AÇIKLAMALAR  997
Suçun Maddi Unsurları  997
Suçun Manevi Unsuru  998
Eziyet Suçunun İşkence Suçundan Ayrımı  999
YARGITAY KARARLARI  1000
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Koruma, Gözetim, Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlali
MADDE 97: Terk  1001
AÇIKLAMALAR  1002
Suçun Maddi Unsurları  1002
Suçun Manevi Unsuru  1004
YARGITAY KARARLARI  1005
MADDE 98: Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi  1005
AÇIKLAMALAR  1006
Suçun Maddi Unsurları  1006
Suçun Manevi Unsuru  1007
BEŞİCİ BÖLÜM
Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma
MADDE 99: Çocuk Düşürtme  1009
AÇIKLAMALAR  1011
Suçun Maddi Unsurları  1011
Suçun Manevi Unsuru  1015
YARGITAY KARARLARI  1017
MADDE 100: Çocuk Düşürme  1018
AÇIKLAMALAR  1019
Suçun Maddi Unsurları  1019
Suçun Manevi Unsuru  1019
MADDE 101: Kısırlaştırma  1020
AÇIKLAMALAR  1021
Suçun Maddi Unsurları  1021
Suçun Manevi Unsuru  1022
ALTINCI BÖLÜM
Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar
MADDE 102: Cinsel Saldırı  1024
AÇIKLAMALAR  1029
Basit Cinsel Saldırı Suçu  1030
Nitelikli Cinsel Saldırı Suçu  1031
Suçun Basit Veya Nitelikli Haline Teşebbüs  1035
Suçun Netice Sebebiyle Ağırlaşan Haline Teşebbüs  1036
İçtima ve Başka Suçlardan Ayrımı  1036
YARGITAY KARARLARI  1037
MADDE 103: Çocukların cinsel istismarı  1041
AÇIKLAMALAR  1058
Suçun Maddi Unsurları  1059
a. On Beş Yaşını Tamamlamamış Çocuklar  1061
b. On Beş Yaşını Tamamlamış Çocuklar  1061
c. Onbeş Yaşını Tamamlamış Ancak, Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılama Yeteneği Bulunmayan Çocuklar  1061
Suçun Manevi Unsuru  1068
YARGITAY KARARLARI  1070
MADDE 104: Reşit Olmayanla Cinsel İlişki  1093
AÇIKLAMALAR  1095
Suçun Maddi Unsurları  1095
Suçun Manevi Unsuru  1097
YARGITAY KARARLARI  1101
MADDE 105: Cinsel Taciz  1107
AÇIKLAMALAR  1109
Suçun Maddi Unsurları  1109
Cinsel Taciz Suçunun Ağırlaştırıcı Nedenleri;  1112
Suçun Manevi Unsuru  1114
YARGITAY KARARLARI  1115
YEDİNCİ BÖLÜM
Hürriyete Karşı Suçlar
MADDE 106: Tehdit  1123
AÇIKLAMALAR  1126
Tehdit Suçunun Özellikleri  1128
Tehdit Suçunun Maddi Unsurları  1128
Tehdit Suçunun Manevi Unsuru  1133
YARGITAY KARARLARI  1134
MADDE 107: Şantaj  1137
AÇIKLAMALAR  1140
Suçun Maddi Unsurları  1141
Şantaj Suçunun Manevi Unsuru  1142
YARGITAY KARARLARI  1143
MADDE 108: Cebir  1144
AÇIKLAMALAR  1146
Suçun Maddi Unsurları  1146
Suçun Manevi Unsuru  1147
YARGITAY KARARI  1149
MADDE 109: Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma  1149
AÇIKLAMALAR  1154
Suçun Maddi Unsurları  1154
Suçun Nitelikli Halleri  1156
Suçun Manevi Unsuru  1159
MADDE 110: Etkin Pişmanlık  1169
AÇIKLAMALAR  1170
YARGITAY KARARLARI  1171
MADDE 111: Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması  1172
AÇIKLAMALAR  1172
MADDE 112: Eğitim ve Öğretim Hakkının Engellenmesi  1173
AÇIKLAMALAR  1175
Suçun Maddi Unsurları  1176
Suçun Manevi Unsuru  1179
YARGITAY KARARLARI  1179
MADDE 113: Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi  1180
AÇIKLAMALAR  1182
Suçun Maddi Unsurları  1182
Suçun Manevi Unsuru  1184
MADDE 114: Siyasî Hakların Kullanılmasının Engellenmesi  1185
AÇIKLAMALAR  1186
Suçun Maddi Unsurları  1187
Suçun Manevi Unsuru  1189
MADDE 115: İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme  1190
AÇIKLAMALAR  1192
Suçun Maddi Unsurları  1194
Suçun Manevi Unsuru  1195
YARGITAY KARARI  1196
MADDE 116: Konut Dokunulmazlığının İhlâli  1198
AÇIKLAMALAR  1200
Suçun Maddi Unsurları  1202
Suçun Manevi Unsuru  1207
YARGITAY KARARLARI  1208
MADDE 117: İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlâli  1212
AÇIKLAMALAR  1213
Suçun Maddi Unsurları  1215
Suçun Manevi Unsuru  1217
YARGITAY KARARLARI  1219
MADDE 118: Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi  1221
AÇIKLAMALAR  1221
Suçun Maddi Unsuru  1223
Suçun Manevi Unsuru  1227
MADDE 119: Ortak Hüküm  1229
AÇIKLAMALAR  1232
1. Suçun Silahla İşlenmesi  1232
2. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi  1233
3. Suçun Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle Gerçekleştirilmesi  1233
4. Suçun Kişinin Kendini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle İşlenmesi  1234
5. Suçun İmzasız Mektupla İşlenmesi  1234
6. Suçun Özel İşaretlerle İşlenmesi  1234
7. Suçun Var Olan Veya Varsayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi  1235
YARGITAY KARARLARI  1235
MADDE 120: Haksız Arama  1236
AÇIKLAMALAR  1236
Suçun Maddi Unsurları  1238
Suçun Manevi Unsuru  1241
MADDE 121: Dilekçe Hakkının Kullanılmasının Engellenmesi  1260
AÇIKLAMALAR  1260
Suçun Maddi Unsurları  1261
Suçun Manevi Unsuru  1263
MADDE 122: Nefret ve Ayırımcılık  1264
AÇIKLAMALAR  1266
Suçun Maddi Unsurları  1267
Suçun Manevi Unsuru  1268
MADDE 123: Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma  1269
AÇIKLAMALAR  1270
Suçun Maddi Unsurları  1270
Suçun Manevi Unsuru  1271
YARGITAY KARARLARI  1272
MADDE 124: Haberleşmenin Engellenmesi  1274
AÇIKLAMALAR  1275
Suçun Maddi Unsurları  1276
Suçun Manevi Unsuru  1278
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Şerefe Karşı Suçlar
MADDE 125: Hakaret  1279
AÇIKLAMALAR  1285
Suçun Maddi Unsuru  1286
Suçun Manevi Unsuru  1291
YARGITAY KARARLARI  1293
MADDE 126: Mağdurun Belirlenmesi  1301
AÇIKLAMALAR  1301
MADDE 127: İsnadın İspatı  1302
AÇIKLAMALAR  1304
MADDE 128: İddia ve Savunma Dokunulmazlığı  1307
AÇIKLAMALAR  1308
YARGITAY KARARLARI  1309
MADDE 129: Haksız Fiil Nedeniyle veya Karşılıklı Hakaret  1310
AÇIKLAMALAR  1310
YARGITAY KARARLARI  1313
MADDE 130: Kişinin Hatırasına Hakaret  1315
AÇIKLAMALAR  1316
Suçun Maddi Unsurları  1317
Suçun Manevi Unsuru  1318
MADDE 131: Soruşturma ve Kovuşturma Koşulu  1319
AÇIKLAMALAR  1320
YARGITAY KARARLARI  1321
DOKUZUNCU BÖLÜM
Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar
MADDE 132: Haberleşmenin Gizliliğini İhlâl  1322
AÇIKLAMALAR  1330
Suçun Maddi Unsurları  1330
Suçun Manevi Unsuru  1333
MADDE 133: Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması  1334
AÇIKLAMALAR  1337
Suçun Maddi Unsurları  1337
Suçun Manevi Unsuru  1339
MADDE 134: Özel Hayatın Gizliliğini İhlal  1340
AÇIKLAMALAR  1342
Suçun Maddi Unsurları  1343
Suçun Manevi Unsuru  1345
YARGITAY KARARLARI  1346
MADDE 135: Kişisel Verilerin Kaydedilmesi  1352
AÇIKLAMALAR  1354
Suçun Maddi Unsurları  1354
Suçun Manevi Unsuru  1356
MADDE 136: Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme  1374
AÇIKLAMALAR  1375
Suçun Maddi Unsurları  1375
Suçun Manevi Unsuru  1376
YARGITAY KARARLARI  1377
MADDE 137: Nitelikli hâller  1377
AÇIKLAMALAR  1378
MADDE 138: Verileri Yok Etmeme  1379
AÇIKLAMALAR  1379
Suçun Maddi Unsurları  1380
Suçun Manevi Unsuru  1382
YARGITAY KARARLARI  1382
MADDE 139: Şikâyet  1382
AÇIKLAMALAR  1383
MADDE 140: Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması  1383
AÇIKLAMALAR  1383
II. CİLT
İçindekiler
ONUNCU BÖLÜM
Malvarlığına Karşı Suçlar
MADDE 141: Hırsızlık  1419
AÇIKLAMALAR  1420
Suçun Maddi Unsurları  1421
Suçun Manevi Unsuru  1424
MADDE 142: Nitelikli Hırsızlık  1436
AÇIKLAMALAR  1444
YARGITAY KARARLARI  1452
MADDE 143: Suçun Gece Vakti İşlenmesi  1464
AÇIKLAMALAR  1465
YARGITAY KARARLARI  1466
MADDE 144: Daha Az Cezayı Gerektiren Hâller  1467
AÇIKLAMALAR  1468
MADDE 145: Malın Değerinin Az Olması  1469
AÇIKLAMALAR  1470
YARGITAY KARARLARI  1470
MADDE 146: Kullanma Hırsızlığı  1471
AÇIKLAMALAR  1472
MADDE 147: Zorunluluk Hâli  1474
AÇIKLAMALAR  1474
YARGITAY KARARLARI  1475
MADDE 148: Yağma  1475
AÇIKLAMALAR  1477
Suçun Maddi Unsurları  1478
Suçun Manevi Unsuru  1482
YARGITAY KARARLARI  1484
MADDE 149: Nitelikli Yağma  1487
AÇIKLAMALAR  1489
A. Yağma Suçunun Silahla İşlenmiş Olması  1489
B. Suçun Kişinin Kendini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle İşlenmesi  1489
C. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi  1490
D. Yağma Suçunun Yol Kesmek Suretiyle ya da Konut Veya İşyerinde veya Bunların Eklentilerinde İşlenmesi  1490
E. Yağma Suçunun Beden Veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi  1490
F. Yağma Suçunun Var Olan Veya Varsayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi  1491
G. Yağma Suçunun Suç Örgütüne Yarar Sağlamak Amacıyla İşlenmesi  1491
H. Yağma Suçunun Geceleyin İşlenmesi  1491
YARGITAY KARARLARI  1492
MADDE 150: Daha Az Cezayı Gerektiren Hâl  1507
AÇIKLAMALAR  1508
YARGITAY KARARLARI  1512
MADDE 151: Mala Zarar Verme  1515
AÇIKLAMALAR  1517
Suçun Maddi Unsurları  1517
Suçun Manevi Unsuru  1521
YARGITAY KARARLARI  1525
MADDE 152: Mala Zarar Vermenin Nitelikli Hâlleri  1529
AÇIKLAMALAR  1533
(1)’inci Fıkrada Belirlenen Nitelikli Haller Şunlardır;  1533
a. Mala Zarar Verme Suçunun Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kamu Hizmetine Tahsis Edilmiş Veya Kamunun Yararlanmasına Ayrılmış Yer, Bina, Tesis Veya Diğer Eşya Hakkında İşlenmesi  1533
b. Mala Zarar Verme Suçunun Yangına, Sel ve Taşkına, Kazaya ve Diğer Felaketlere Karşı Korunmaya Tahsis Edilmiş Her Türlü Eşya Veya Tesis Hakkında İşlenmesi  1533
c. Mala Zarar Verme Suçunun Her Türlü Dikili Ağaç, Fidan Veya Bağ Çubuğu Hakkında İşlenmesi  1533
d. Mala Zarar Verme Suçunun Sulamaya, İçme Sularının Sağlanmasına Veya Afetlerden Korumaya Yarayan Tesisler Hakkında İşlenmesi  1533
e. Mala Zarar Verme Suçunun Grev Veya Lokavt Hallerinde İşverenlerin Veya İşçilerin Veya İşveren Veya İşçi Sendika Veya Konfederasyonlarının Maliki Olduğu Veya Kullanımında Olan Bina, Tesis Veya Eşya Hakkında İşlenmesi  1534
f. Mala Zarar Verme Suçunun Siyasi Partilerin, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının ve Üst Kuruluşlarının Maliki Olduğu Veya Kullanımında Olan Bina, Tesis Veya Eşya Hakkında İşlenmesi  1534
g. Mala Zarar Verme Suçunun Sona Ermiş Olsa Bile Görevinden Ötürü Öç Almak Amacıyla Bir Kamu Görevlisinin Zararına Olarak İşlenmesi  1534
Maddenin (2)’nci Fıkrasında  1534
a. Mala Zarar Verme Suçunun Yakarak, Yakıcı Veya Patlayıcı Madde Kullanarak İşlenmesi  1534
b. Mala Zarar Verme Suçunun Toprak Kaymasına, Çığ Düşmesine, Sel Veya Taşkına Neden Olmak Suretiyle İşlenmesi  1535
c. Mala Zarar Verme Suçunun Radyasyona Maruz Bırakarak Nükleer, Biyolojik Veya Kimyasal Silah Kullanarak İşlenmesi  1535
YARGITAY KARARLARI  1535
MADDE 153: İbadethanelere ve Mezarlıklara Zarar Verme  1536
AÇIKLAMALAR  1537
Suçun Maddi Unsuru  1537
Suçun Manevi Unsuru  1538
MADDE 154: Hakkı Olmayan Yere Tecavüz  1539
AÇIKLAMALAR  1541
Suçun Maddi Unsurları  1541
Suçun Manevi Unsuru  1543
YARGITAY KARARLARI  1544
MADDE 155: Güveni Kötüye Kullanma  1544
AÇIKLAMALAR  1546
Suçun Maddi Unsurları  1547
Suçun Manevi Unsuru  1548
YARGITAY KARARLARI  1548
MADDE 156: Bedelsiz Senedi Kullanma  1552
AÇIKLAMALAR  1553
Suçun Maddi Unsurları  1553
Suçun Manevi Unsuru  1554
YARGITAY KARARLARI  1554
MADDE 157: Dolandırıcılık  1563
AÇIKLAMALAR  1564
Suçun Maddi Unsurları  1565
Suçun Manevi Unsuru  1568
YARGITAY KARARLARI  1570
MADDE 158: Nitelikli Dolandırıcılık  1574
AÇIKLAMALAR  1581
A. Dolandırıcılık Suçunun, Dini İnanç ve Duyguların İstismar Edilmesi Suretiyle İşlenmesi  1581
B. Dolandırıcılık Suçunun, Kişinin İçinde Bulunduğu Tehlikeli Durum Veya Zor Şartlardan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi  1582
C. Dolandırıcılık Suçunun, Kişinin Algılama Yeteneğinin Zayıflığından Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi  1582
D. Dolandırıcılık Suçunun, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Kamu Meslek Kuruluşlarının, Siyasi Parti, Vakıf Veya Dernek Tüzel Kişiliklerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle İşlenmesi  1582
E. Dolandırıcılık Suçunun, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Olarak İşlenmesi  1583
F. Dolandırıcılık Suçunun, Bilişim Sistemlerinin Banka Veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle İşlenmesi  1583
G. Dolandırıcılık Suçunun, Basın ve Yayın Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi  1584
H. Dolandırıcılık Suçunun, Tacir Veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Veya Kooperatif Yöneticilerinin Kooperatifin Faaliyetleri Kapsamında İşlenmesi  1584
İ. Dolandırıcılık Suçunun, Serbest Meslek Sahibi Kişiler Tarafından Mesleklerinden Dolayı Kendilerine Duyulan Güvenin Kötüye Kullanılması Suretiyle İşlenmesi  1584
J. Dolandırıcılık Suçunun, Banka Veya Diğer Kredi Kurumlarınca Tahsis Edilmemesi Gereken Bir Kredinin Açılmasını Sağlamak Maksadıyla İşlenmesi  1585
K. Dolandırıcılık Suçunun, Sigorta Bedelini Almak Maksadıyla İşlenmesi  1585
l. (6763 sayılı Kanunla ek.) Dolandırıcılık Suçunun Kişinin, Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka, Sigorta ya da Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması veya Bu Kurum ve Kuruluşlarla İlişkili Olduğunu Söylemesi Suretiyle İşlenmesi  1586
YARGITAY KARARLARI  1587
MADDE 159: Daha Az Cezayı Gerektiren Hâl  1592
AÇIKLAMALAR  1593
YARGITAY KARARI  1595
MADDE 160: Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf  1596
AÇIKLAMALAR  1596
Suçun Maddi Unsurları  1597
Suçun Manevi Unsuru  1598
YARGITAY KARARLARI  1598
MADDE 161: Hileli İflâs  1598
AÇIKLAMALAR  1600
Suçun Maddi Unsurları  1601
Suçun Manevi Unsuru  1603
YARGITAY KARARLARI  1604
MADDE 162: Taksirli İflâs  1605
AÇIKLAMALAR  1606
MADDE 163: Karşılıksız Yararlanma  1608
AÇIKLAMALAR  1610
Suçun Maddi Unsurları  1611
YARGITAY KARARLARI  1613
MADDE 164: Şirket veya Kooperatifler Hakkında Yanlış Bilgi  1613
AÇIKLAMALAR  1614
Suçun Maddi Unsurları  1614
Suçun Manevi Unsuru  1615
MADDE 165: Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi  1616
AÇIKLAMALAR  1618
Suçun Maddi Unsurları  1618
Suçun Manevi Unsuru  1619
YARGITAY KARARLARI  1621
MADDE 166: Bilgi Vermeme  1622
AÇIKLAMALAR  1622
Suçun Maddi Unsuru  1623
Suçun Manevi Unsuru  1623
MADDE 167: Şahsî Cezasızlık Sebebi veya Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsî Sebep  1624
AÇIKLAMALAR  1625
YARGITAY KARARLARI  1628
MADDE 168: Etkin pişmanlık  1628
AÇIKLAMALAR  1631
YARGITAY KARARLARI  1634
MADDE 169: Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması  1644
AÇIKLAMALAR  1644
ÜÇÜNCÜ KISIM
Topluma Karşı Suçlar
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Tehlike Yaratan Suçlar
MADDE 170: Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması  1645
AÇIKLAMALAR  1648
Suçun Maddi Unsurları  1650
a. Suçun Yangın Çıkarılması Suretiyle İşlenmesi  1651
b. Suçun Bina Çökmesine Neden Olunması Suretiyle İşlenmesi  1651
c. Suçun Toprak Kaymasına Neden Olunması Suretiyle İşlenmesi  1651
d. Suçun Çığ Düşmesine Neden Olmak Suretiyle İşlenmesi  1651
e. Suçun Sel Veya Taşkına Neden Olmak Suretiyle İşlenmesi  1651
f. Suçun Silahla Ateş Etmek Suretiyle İşlenmesi  1652
g. Suçun Patlayıcı Madde Kullanmak Suretiyle İşlenmesi  1652
Suçun Manevi Unsuru  1653
YARGITAY KARARLARI  1654
MADDE 171: Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye Sokulması  1656
AÇIKLAMALAR  1656
Suçun Maddi Unsurları  1657
Suçun Manevi Unsuru  1658
YARGITAY KARARLARI  1658
MADDE 172: Radyasyon Yayma  1661
AÇIKLAMALAR  1662
Suçun Maddi Unsurları  1662
Suçun Manevi Unsuru  1664
MADDE 173: Atom Enerjisi İle Patlamaya Sebebiyet Verme  1665
AÇIKLAMALAR  1665
Suçun Maddi Unsurları  1666
Suçun Manevi Unsuru  1666
MADDE 174: Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması Veya El Değiştirmesi  1667
AÇIKLAMALAR  1670
Suçun Maddi Unsurları  1671
Suçun Manevi Unsuru  1674
YARGITAY KARARLARI  1674
MADDE 175: Akıl Hastası Üzerindeki Bakım ve Gözetim Yükümlülüğünün İhlâli  1675
AÇIKLAMALAR  1676
Suçun Maddi Unsurları  1676
Suçun Manevi Unsuru  1677
MADDE 176: İnşaat veya Yıkımla İlgili Emniyet Kurallarına Uymama  1678
AÇIKLAMALAR  1679
Suçun Maddi Unsurları  1679
Suçun Manevi Unsuru  1682
MADDE 177: Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması  1683
AÇIKLAMALAR  1683
Suçun Maddi Unsurları  1683
Suçun Manevi Unsuru  1684
YARGITAY KARARLARI  1685
MADDE 178: İşaret ve Engel Koymama  1686
AÇIKLAMALAR  1687
Suçun Maddi Unsurları  1687
Suçun Manevi Unsuru  1688
MADDE 179: Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma  1688
AÇIKLAMALAR  1691
Suçun Maddi Unsurları  1691
Suçun Manevi Unsuru  1696
YARGITAY KARARLARI  1698
MADDE 180: Trafik Güvenliğini Taksirle Tehlikeye Sokma  1699
AÇIKLAMALAR  1699
Suçun Maddi Unsurları  1699
Suçun Manevi Unsuru  1700
YARGITAY KARARLARI  1701
İKİNCİ BÖLÜM
Çevreye Karşı Suçlar
MADDE 181: Çevrenin Kasten Kirletilmesi  1702
AÇIKLAMALAR  1703
Suçun Maddi Unsurları  1704
Suçun Manevi Unsuru  1708
MADDE 182: Çevrenin Taksirle Kirletilmesi  1731
AÇIKLAMALAR  1731
Suçun Maddi Unsurları  1731
Suçun Manevi Unsuru  1732
MADDE 183: Gürültüye Neden Olma  1732
AÇIKLAMALAR  1733
Suçun Maddi Unsurları  1734
Suçun Manevi Unsuru  1735
YARGITAY KARARLARI  1737
MADDE 184: İmar Kirliliğine Neden Olma  1737
AÇIKLAMALAR  1739
Suçun Maddi Unsurları  1739
Suçun Manevi Unsuru  1743
YARGITAY KARARLARI  1744
Anayasa Mahkemesi Kararı  1746
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar
MADDE 185: Zehirli Madde Katma  1747
AÇIKLAMALAR  1748
Suçun Maddi Unsurları  1748
Suçun Manevi Unsuru  1749
MADDE 186: Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti  1766
AÇIKLAMALAR  1767
Suçun Maddi Unsurları  1768
Suçun Manevi Unsuru  1769
MADDE 187: Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlâç Yapma veya Satma  1770
AÇIKLAMALAR  1770
Suçun Maddi Unsurları  1770
Suçun Manevi Unsuru  1772
MADDE 188: Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti  1772
AÇIKLAMALAR  1778
Suçun Maddi Unsurları  1778
a. Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal Etmek  1787
b. Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İthal Etmek  1789
c. Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İhraç Etmek  1790
Ağırlaştırıcı Nedenler  1793
a. Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddenin Eroin, Kokain, Morfin, Sentetik Kannabinoit ve türevleri veya Baz Morfin Olması  1793
b. Suçun Üç veya Daha Fazla Kişi Tarafından Veya Bir Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi  1793
c. Suçun Sağlık Mesleğinde Çalışanlar Tarafından İşlenmesi  1796
d. İnfaz Kurumuna Veya Tutukevine Uyuşturucu Madde Sokmak  1796
e. Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçunun Zincirleme Biçimde İşlenmesi  1797
Suçun Manevi Unsuru  1800
YARGITAY KARARLARI  1801
MADDE 189: Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması  1816
AÇIKLAMALAR  1816
MADDE 190: Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma  1817
AÇIKLAMALAR  1819
Suçun Maddi Unsurları  1819
a. Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddenin Kullanılmasını Kolaylaştırmak İçin Özel Yer, Donanım ve Malzeme Sağlama  1820
b. Uyuşturucu Veya Uyarıcı Maddeyi Kullananların Yakalanmasını Zorlaştıracak Önlemler Alma  1820
c. Uyuşturucu Veya Uyarıcı Maddelerin Kullanılması Yöntemi Hakkında Başkalarına Bilgi Verme  1820
Maddenin (2)’nci Fıkrasındaki Hareket Unsurları İse Şunlardır  1821
a. Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddelerin Kullanılmasını Alenen Özendirme  1821
b. Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddelerin Kullanılmasını Alenen Özendirici Nitelikte Yayın Yapmak  1821
Suçun Manevi Unsuru  1821
MADDE 191: Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak  1822
AÇIKLAMALAR  1828
Suçun Maddi Unsurları  1829
Suçun Manevi Unsuru  1833
YARGITAY KARARLARI  1835
MADDE 192: Etkin Pişmanlık  1840
AÇIKLAMALAR  1842
A. Failin, Etkin Pişmanlığı Suçun Resmi Makamlar Tarafından Haber Alınmasından Önce Göstermesi Gerekir  1843
B. Failin, Uyuşturucu Veya Uyarıcı Maddeyi Kimden, Nerede ve Ne Zaman Temin Ettiğini Yetkili Makamlara Bildirmesi Gerekir  1844
C. Fail Tarafından Verilen Bilginin, Suçluların Yakalanmasını Veya Uyuşturucu Veya Uyarıcı Maddenin Ele Geçirilmesini Kolaylaştırmış Olması Gerekir  1844
YARGITAY KARARLARI  1848
MADDE 193: Zehirli Madde İmal ve Ticareti  1850
AÇIKLAMALAR  1850
Suçun Maddi Unsurları  1851
Suçun Manevi Unsuru  1852
MADDE 194: Sağlık için tehlikeli madde temini  1852
AÇIKLAMALAR  1853
Suçun Maddi Unsurları  1853
Suçun Manevi Unsuru  1854
MADDE 195: Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma  1855
AÇIKLAMALAR  1855
Suçun Maddi Unsurları  1856
Suçun Manevi Unsuru  1857
MADDE 196: Usulsüz Ölü Gömülmesi  1858
AÇIKLAMALAR  1858
Suçun Maddi Unsurları  1858
Sucun Manevi Unsuru  1859
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kamu Güvenine Karşı Suçlar
MADDE 197: Parada Sahtecilik  1861
AÇIKLAMALAR  1862
Suçun Maddi Unsurları  1863
Suçun Manevi Unsuru  1866
YARGITAY KARARLARI  1867
MADDE 198: Paraya Eşit Sayılan Değerler  1867
AÇIKLAMALAR  1868
YARGITAY KARARLARI  1869
MADDE 199: Kıymetli Damgada Sahtecilik  1870
AÇIKLAMALAR  1872
Suçun Maddi Unsurları  1872
Suçun Manevi Unsuru  1873
YARGITAY KARARLARI  1874
MADDE 200: Para ve Kıymetli Damgaları Yapmaya Yarayan Araçlar  1875
AÇIKLAMALAR  1876
Suçun Maddi Unsurları  1876
Suçun Manevi Unsuru  1876
MADDE 201: Etkin Pişmanlık  1877
AÇIKLAMALAR  1878
YARGITAY KARARI  1879
MADDE 202: Mühürde Sahtecilik  1879
AÇIKLAMALAR  1881
Suçun Maddi Unsurları  1881
Suçun Manevi Unsuru  1882
YARGITAY KARARLARI  1883
MADDE 203: Mühür Bozma  1883
AÇIKLAMALAR  1884
Suçun Maddi Unsurları  1884
Suçun Manevi Unsuru  1885
YARGITAY KARARLARI  1887
MADDE 204: Resmî Belgede Sahtecilik  1889
AÇIKLAMALAR  1892
Suçun Maddi Unsurları  1893
Suçun Manevi Unsuru  1899
YARGITAY KARARLARI  1900
MADDE 205: Resmi Belgeyi Bozma, Yok Etme veya Gizleme  1911
AÇIKLAMALAR  1913
Suçun Maddi Unsurları  1913
Suçun Manevi Unsuru  1913
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  1914
MADDE 206: Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan  1914
AÇIKLAMALAR  1915
Suçun Maddi Unsurları  1915
Suçun Manevi Unsuru  1916
YARGITAY KARARLARI  1916
MADDE 207: Özel Belgede Sahtecilik  1918
AÇIKLAMALAR  1919
Suçun Maddi Unsurları  1919
Suçun Manevi Unsuru  1922
YARGITAY KARARLARI  1923
MADDE 208: Özel Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek  1924
AÇIKLAMALAR  1925
Suçun Maddi Unsurları  1925
Suçun Manevi Unsuru  1925
YARGITAY KARARLARI  1926
MADDE 209: Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması  1926
AÇIKLAMALAR  1927
Suçun Maddi Unsurları  1927
Suçun Manevi Unsuru  1928
YARGITAY KARARLARI  1928
MADDE 210: Resmi Belge Hükmünde Belgeler  1929
AÇIKLAMALAR  1931
A. Emre Veya Hamiline Yazılı Kambiyo Senetleri  1931
C. Hisse Senedi, Tahvil Veya Vasiyetnameler  1931
YARGITAY KARARLARI  1932
MADDE 211: Daha Az Cezayı Gerektiren Hâl  1937
AÇIKLAMALAR  1937
YARGITAY KARARLARI  1937
MADDE 212: İçtima  1939
AÇIKLAMALAR  1939
YARGITAY KARARLARI  1939
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kamu Barışına Karşı Suçlar
MADDE 213: Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit  1941
AÇIKLAMALAR  1942
Suçun Maddi Unsurları  1942
Suçun Manevi Unsuru  1943
MADDE 214: Suç İşlemeye Tahrik  1943
AÇIKLAMALAR  1944
Suçun Maddi Unsurları  1945
Suçun Manevi Unsuru  1946
YARGITAY KARARLARI  1946
MADDE 215: Suçu ve Suçluyu Övme  1947
AÇIKLAMALAR  1948
Suçun Maddi Unsurları  1948
Suçun Manevi Unsuru  1949
YARGITAY KARARLARI  1949
MADDE 216: Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama  1951
AÇIKLAMALAR  1953
Suçun Maddi Unsurları  1953
Suçun Manevi Unsuru  1957
YARGITAY KARARLARI  1957
MADDE 217: Kanunlara Uymamaya Tahrik  1962
AÇIKLAMALAR  1963
Suçun Maddi Unsurları  1963
Suçun Manevi Unsurları  1964
MADDE 218: Ortak Hüküm  1964
AÇIKLAMALAR  1965
MADDE 219: Görev Sırasında Din Hizmetlerini Kötüye Kullanma  1966
AÇIKLAMALAR  1967
Suçun Maddi Unsurları  1967
Suçun Manevi Unsuru  1969
MADDE 220: Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma  1970
AÇIKLAMALAR  1976
YARGITAY KARARLARI  1986
MADDE 221: Etkin Pişmanlık  2015
AÇIKLAMALAR  2017
YARGITAY KARARLARI  2022
MADDE 222: Şapka ve Türk Harfleri  2022
AÇIKLAMALAR  2022
Suçun Maddi Unsuru  2024
Suçun Manevi Unsuru  2025
YARGITAY KARARI  2026
ALTINCI BÖLÜM
Ulaşım Araçlarına veya Sabit Platformlara Karşı Suçlar
MADDE 223: Ulaşım Araçlarının Kaçırılması veya Alıkonulması  2027
AÇIKLAMALAR  2029
Suçun Maddi Unsurları  2029
Suçun Manevi Unsuru  2030
MADDE 224: Kıt’a Sahanlığında veya Münhasır Ekonomik Bölgedeki Sabit Platformların İşgali  2031
AÇIKLAMALAR  2032
Suçun Maddi Unsuru  2032
Suçun Maddi Unsuru  2033
YEDİNCİ BÖLÜM
Genel Ahlaka Karşı Suçlar
MADDE 225: Hayâsızca Hareketler  2034
AÇIKLAMALAR  2035
Suçun Maddi Unsuru  2035
Suçun Manevi Unsuru  2036
YARGITAY KARARLARI  2037
MADDE 226: Müstehcenlik  2037
AÇIKLAMALAR  2041
Suçun Maddi Unsurları  2041
YARGITAY KARARLARI  2056
MADDE 227: Fuhuş  2057
AÇIKLAMALAR  2062
Suçun Maddi Unsurları  2062
YARGITAY KARARLARI  2071
MADDE 228: Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama  2075
AÇIKLAMALAR  2077
Suçun Maddi Unsurları  2077
Suçun Manevi Unsuru  2079
YARGITAY KARARLARI  2080
MADDE 229: Dilencilik  2082
AÇIKLAMALAR  2083
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Aile Düzenine Karşı Suçlar
MADDE 230: Birden Çok Evlilik, Hileli Evlenme, Dinsel Tören  2086
AÇIKLAMALAR  2093
Suçun Maddi Unsurları  2093
Suçun Manevi Unsuru  2096
MADDE 231: Çocuğun Soybağını Değiştirme  2098
AÇIKLAMALAR  2099
Suçun Maddi Unsurları  2099
Suçun Manevi Unsurları  2101
YARGITAY KARARLARI  2102
MADDE 232: Kötü Muamele  2102
AÇIKLAMALAR  2104
Suçun Maddi Unsurları  2104
Suçun Manevi Unsuru  2106
YARGITAY KARARLARI  2107
MADDE 233: Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlâli  2107
AÇIKLAMALAR  2109
Suçun Maddi Unsurları  2109
Suçun Manevi Unsuru  2110
MADDE 234: Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması  2111
AÇIKLAMALAR  2112
Suçun Maddi Unsurları  2112
Suçun Manevi Unsuru  2114
YARGITAY KARARLARI  2114
DOKUZUNCU BÖLÜM
Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar
MADDE 235: İhaleye Fesat Karıştırma  2115
AÇIKLAMALAR  2120
Suçun Maddi Unsurları  2120
A. Hileli Davranışlarla  2134
1. İhaleye Katılma Yeterliğine Veya Koşullarına Sahip Olan Kişilerin İhaleye Veya İhale Sürecindeki İşlemlere Katılmalarına Engel Olmak  2134
2. İhaleye Katılma Yeterliğine Veya Koşullarına Sahip Olmayan Kişilerin İhaleye Katılmasını Sağlamak  2134
3. Teklif Edilen Malları, Şartnamesinde Belirtilen Niteliklere Sahip Olduğu Halde, Sahip Olmadığından Bahisle Değerlendirme Dışı Bırakmak  2135
4. Teklif Edilen Malları, Şartnamesinde Belirtilen Niteliklere Sahip Olmadığı Halde, Sahip Olduğundan Bahisle Değerlendirmeye Almak  2136
B. Tekliflerle İlgili Olup da İhale Mevzuatına Veya Şartnamelere Göre Gizli Tutulması Gereken Bilgilere Başkalarının Ulaşmasını Sağlamak  2136
C. Cebir veya Tehdit Kullanmak Suretiyle Ya Da Hukuka Aykırı Diğer Davranışlarla, İhaleye Katılma Yeterliliğine Veya Koşullarına Sahip Olan Kişilerin İhaleye, İhale Sürecindeki İşlemlere Katılmalarını Engellemek  2136
D. İhaleye Katılmak İsteyen Veya Katılan Kişilerin İhale Şartlarını ve Özellikle Fiyatı Etkilemek İçin Aralarında Açık Veya Gizli Anlaşma Yapmaları  2138
Suçun Manevi Unsuru  2140
YARGITAY KARARLARI  2142
MADDE 236: Edimin İfasına Fesat Karıştırma  2143
AÇIKLAMALAR  2144
Suçun Maddi Unsurları  2144
a. İhale Kararında Veya Sözleşmede Evsafı Belirtilen Maldan Başka Bir Malın Teslim Veya Kabul Edilmesi Suretiyle Edimin İfasına Fesat Karıştırma  2146
b. İhale Kararında Veya Sözleşmede Belirtilen Miktardan Eksik Malın Teslim Veya Kabul Edilmesi Suretiyle Edimin İfasına Fesat Karıştırma  2146
c. Edimin İhale Kararında Veya Sözleşmede Belirtilen Sürede İfa Edilmemesine Rağmen, Süresinde İfa Edilmiş Gibi Kabul Edilmesi Suretiyle Edimin İfasına Fesat Karıştırma  2147
d. Yapım İhalelerinde Eserin Veya Kullanılan Malzemenin Şartname Veya Sözleşmesinde Belirlenen Şartlara, Miktar Veya Niteliklere Uygun Olmamasına Rağmen Kabul Edilmesi Suretiyle Edimin İfasına Fesat Karıştırma  2147
e. Hizmet Niteliğindeki Edimin, İhale Kararında Veya Sözleşmede Belirtilen Şartlara Göre Verilmemesine Veya Eksik Verilmesine Rağmen, Verilmiş Gibi Kabul Edilmesi Suretiyle Edimin İfasına Fesat Karıştırma  2147
Suçun Manevi Unsuru  2148
MADDE 237: Fiyatları Etkileme  2149
AÇIKLAMALAR  2150
Suçun Maddi Unsurları  2151
Suçun Manevi Unsuru  2153
MADDE 238: Kamuya Gerekli Şeylerin Yokluğuna Neden Olma  2154
AÇIKLAMALAR  2155
Suçun Maddi Unsurları  2155
Suçun Manevi Unsuru  2156
MADDE 239: Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklanması  2156
AÇIKLAMALAR  2157
Suçun Maddi Unsurları  2158
Suçun Manevi Unsuru  2159
MADDE 240: Mal veya Hizmet Satımından Kaçınma  2160
AÇIKLAMALAR  2161
Suçun Maddi Unsurları  2162
Suçun Manevi Unsuru  2163
MADDE 241: Tefecilik  2163
AÇIKLAMALAR  2170
Suçun Maddi Unsurları  2170
Suçun Manevi Unsuru  2171
YARGITAY KARARLARI  2171
MADDE 242: Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması  2173
AÇIKLAMALAR  2173
ONUNCU BÖLÜM
Bilişim Alanında Suçlar
MADDE 243: Bilişim Sistemine Girme  2175
AÇIKLAMALAR  2176
Suçun Maddi Unsurları  2176
Suçun Manevi Unsuru  2178
MADDE 244: Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme  2179
AÇIKLAMALAR  2180
Suçun Maddi Unsurları  2180
Suçun Manevi Unsuru  2183
YARGITAY KARARLARI  2184
MADDE 245: Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması  2186
AÇIKLAMALAR  2188
Suçun Maddi Unsurları  2189
Suçun Manevi Unsuru  2194
YARGITAY KARARLARI  2209
MADDE 246: Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması  2210
AÇIKLAMALAR  2210
DÖRDÜNCÜ KISIM
Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar
MADDE 247: Zimmet Suçu  2211
AÇIKLAMALAR  2212
Suçun Maddi Unsurları  2212
Suçun Manevi Unsuru  2216
YARGITAY KARARLARI  2217
MADDE 248: Etkin Pişmanlık  2221
AÇIKLAMALAR  2222
YARGITAY KARARLARI  2224
MADDE 249: Daha Az Cezayı Gerektiren Hâl  2225
AÇIKLAMALAR  2225
MADDE 250: İrtikap  2226
AÇIKLAMALAR  2229
Suçun Maddi Unsurları  2229
Maddenin 6352 Sayılı Kananla Değişik (1) İnci Fıkrasında İcbar Suretiyle İrtikâp Suçu Düzenlenmiştir  2231
Görevin Sağladığı Nüfuzun Kötüye Kullanılması  2231
İcbar Öğesi  2232
Maddenin (2)’nci Fıkrasında İkna Suretiyle İrtikâp Suçu Düzenlenmiştir  2232
Görevin Sağladığı Güvenin Kötüye Kullanılması  2232
İkna Öğesi  2233
Maddenin (3) Üncü Fıkrasında Hatadan Yararlanılarak İşlenen İrtikâp Suçu Düzenlenmiştir  2233
Suçun Manevi Unsuru  2234
YARGITAY KARARLARI  2235
MADDE 251: Denetim Görevinin İhmali  2239
AÇIKLAMALAR  2240
YARGITAY KARARLARI  2241
MADDE 252: Rüşvet  2244
AÇIKLAMALAR  2251
Suçun Maddi Unsurları  2252
Suçun Manevi Unsuru  2259
YARGITAY KARARLARI  2261
MADDE 253: Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması  2264
AÇIKLAMALAR  2264
MADDE 254: Etkin Pişmanlık  2265
AÇIKLAMALAR  2267
YARGITAY KARARLARI  2269
MADDE 255: Nüfuz Ticareti  2270
AÇIKLAMALAR  2271
Suçun Maddi Unsuru  2272
Suçun Manevi Unsuru  2273
YARGITAY KARARLARI  2274
MADDE 256: Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması  2275
AÇIKLAMALAR  2275
YARGITAY KARARLARI  2277
MADDE 257: Görevi kötüye kullanma  2279
AÇIKLAMALAR  2284
Suçun Maddi Unsurları  2284
Suçun Manevi Unsuru  2287
YARGITAY KARARLARI  2298
A. Suç Öğeleriyle İlgili Kararlar  2311
1.Genel Olarak Suç Öğelerini Açıklayan Kararlar  2311
2. Kamu Zararına Neden Olan Fiiller İle İlgili Kararlar  2312
3. Kişilere Haksız Kazanç Sağlayan Fiiller  2317
4. Kişilerin Mağduriyetine Neden Olan Fiiller  2319
a. Yargı Kararına Uymama Fiili İle İlgili Kararlar  2319
b. Kişilerin Mağduriyetine Neden Olabilecek Diğer Fiiller  2325
6. İhmali Davranışla Görevi Kötüye Kullanma İle İlgili Kararlar (257/2)  2328
7. Çıkar Sağlayarak Görevi Kötüye Kullanma Suçu (M.257/3) İle İlgili Kararlar  2334
8. İçtima, İştirak ve Teşebbüs İle İlgili Kararlar  2336
MADDE 258: Göreve İlişkin Sırrın Açıklanması  2337
AÇIKLAMALAR  2337
Suçun Maddi Unsurları  2338
Suçun Manevi Unsuru  2338
YARGITAY KARARI  2339
MADDE 259: Kamu Görevlisinin Ticareti  2341
AÇIKLAMALAR  2341
YARGITAY KARARI  2342
MADDE 260: Kamu Görevinin Terki veya Yapılmaması  2342
AÇIKLAMALAR  2343
Suçun Maddi Unsuru  2343
YARGITAY KARARLARI  2345
MADDE 261: Kişilerin Malları Üzerinde Usulsüz Tasarruf  2345
AÇIKLAMALAR  2346
YARGITAY KARARLARI  2347
MADDE 262: Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi  2348
AÇIKLAMALAR  2348
YARGITAY KARARLARI  2349
MADDE 263: Kanuna Aykırı Eğitim Kurumu Açma ve İşletme  2350
AÇIKLAMALAR  2351
YARGITAY KARARLARI  2352
MADDE 264: Özel İşaret ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma  2356
AÇIKLAMALAR  2357
MADDE 265: Görevi Yaptırmamak İçin Direnme  2358
AÇIKLAMALAR  2360
Suçun Maddi Unsurları  2360
YARGITAY KARARLARI  2371
MADDE 266: Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçleri Suçta Kullanma  2386
AÇIKLAMALAR  2386
YARGITAY KARARLARI  2387
İKİNCİ BÖLÜM
Adliyeye Karşı Suçlar
MADDE 267: İftira  2388
AÇIKLAMALAR  2397
Suçun Maddi Unsurları  2398
Suçun Manevi Unsuru  2403
YARGITAY KARARLARI  2404
MADDE 268: Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması  2426
AÇIKLAMALAR  2427
Suçun Maddi Unsurları  2427
Suçun Manevi Unsuru  2429
Yaptırım  2431
Etkin Pişmanlık  2432
YARGITAY KARARLARI  2433
MADDE 269: Etkin Pişmanlık  2437
AÇIKLAMALAR  2438
Etkin Pişmanlığın Zamanı ve Hükümleri  2439
a. Suçlar Hakkında Etkin Pişmanlığın Hükümleri  2439
b. İdari Yaptırım Gerektiren Fiiller Hakkında Etkin Pişmanlık  2440
c. Basın ve yayın yoluyla iftirada etkin pişmanlık  2440
YARGITAY KARARLARI  2440
MADDE 270: Suç Üstlenme  2446
AÇIKLAMALAR  2447
Suçun Maddi Unsurları  2447
Suçun Manevi Unsuru  2450
YARGITAY KARARLARI  2453
MADDE 271: Suç Uydurma  2455
AÇIKLAMALAR  2455
Suçun Maddi Unsurları  2455
Suçun Manevi Unsuru  2460
İçtima  2460
YARGITAY KARARLARI  2462
MADDE 272: Yalan Tanıklık  2464
AÇIKLAMALAR  2471
Suçun Maddi Unsurları  2472
Suçun Manevi Unsuru  2479
İçtima  2479
YARGITAY KARARLARI  2481
MADDE 273: Şahsî Cezasızlık veya Cezanın Azaltılmasını Gerektiren Sebepler  2486
AÇIKLAMALAR  2487
MADDE 274: Etkin Pişmanlık  2488
AÇIKLAMALAR  2488
YARGITAY KARARLARI  2491
MADDE 275: Yalan Yere Yemin  2491
AÇIKLAMALAR  2492
Suçun Maddi Unsurları  2494
YARGITAY KARARLARI  2496
MADDE 276: Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik veya Tercümanlık  2497
AÇIKLAMALAR  2497
Suçun Maddi Unsurları  2498
Suçun Manevi Unsuru  2500
YARGITAY KARARLARI  2500
MADDE 277: Yargı Görevi Yapanı, Bilirkişiyi veya Tanığı Etkilemeye Teşebbüs  2501
AÇIKLAMALAR  2504
Suçun Maddi Unsurları  2505
Suçun Manevi Unsuru  2508
YARGITAY KARARLARI  2509
MADDE 278: Suçu Bildirmeme  2515
AÇIKLAMALAR  2518
Suçun Maddi Unsurları  2518
Suçun Manevi Unsuru  2523
MADDE 279: Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi  2527
AÇIKLAMALAR  2528
Suçun Maddi Unsurları  2528
Suçun Manevi Unsuru  2530
YARGITAY KARARLARI  2530
MADDE 280: Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi  2536
AÇIKLAMALAR  2536
Suçun Maddi Unsurları  2536
YARGITAY KARARLARI  2537
MADDE 281: Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme  2538
AÇIKLAMALAR  2539
Suçun Maddi Unsurları  2540
Suçun Manevi Unsuru  2541
YARGITAY KARARLARI  2542
MADDE 282: Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama  2545
AÇIKLAMALAR  2549
Suçun Maddi Unsurları  2549
Suçun Manevi Unsuru  2553
MADDE 283: Suçluyu Kayırma  2565
AÇIKLAMALAR  2566
Suçun Maddi Unsurları  2567
Manevi Unsur  2568
YARGITAY KARARLARI  2569
MADDE 284: Tutuklu, Hükümlü veya Suç Delillerini Bildirmeme  2571
AÇIKLAMALAR  2572
Suçun Maddi Unsurları  2572
Suçun Manevi Unsuru  2573
YARGITAY KARARI  2574
MADDE 285: Gizliliğin İhlali  2574
AÇIKLAMALAR  2580
Suçun Maddi Unsurları  2580
Suçun Manevi Unsuru  2584
YARGITAY KARARI  2584
MADDE 286: Ses veya Görüntülerin Kayda Alınması  2586
AÇIKLAMALAR  2586
Suçun Maddi Unsurları  2587
Suçun Manevi Unsuru  2587
MADDE 287: Genital Muayene  2588
AÇIKLAMALAR  2588
Suçun Maddi Unsurları  2589
Suçun Manevi Unsuru  2590
YARGITAY KARARI  2592
MADDE 288: Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs  2592
AÇIKLAMALAR  2593
Suçun Maddi Unsurları  2594
Suçun Manevi Unsuru  2596
YARGITAY KARARI  2596
MADDE 289: Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma  2598
AÇIKLAMALAR  2600
Suçun Maddi Unsurları  2601
Suçun Manevi Unsuru  2603
YARGITAY KARARLARI  2604
MADDE 290: Resmen Teslim Olunan Mala Elkonulması ve Bozulması  2613
AÇIKLAMALAR  2614
Suçun Maddi Unsurları  2614
Suçun Manevi Unsuru  2615
YARGITAY KARARLARI  2616
MADDE 291: Başkası Yerine Ceza İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Girme  2616
AÇIKLAMALAR  2617
Suçun Maddi Unsurları  2617
Suçun Manevi Unsuru  2617
MADDE 292: Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması  2618
AÇIKLAMALAR  2619
Suçun Maddi Unsuru  2620
Suçun Manevi Unsuru  2622
YARGITAY KARARLARI  2622
MADDE 293: Etkin Pişmanlık  2623
AÇIKLAMALAR  2623
MADDE 294: Kaçmaya İmkân Sağlama  2624
AÇIKLAMALAR  2627
Suçun Maddi Unsurları  2627
Suçun Manevi Unsuru  2629
MADDE 295: Muhafızın Görevini Kötüye Kullanması  2630
AÇIKLAMALAR  2631
Suçun Maddi Unsurları  2631
Suçun Manevi Unsuru  2632
YARGITAY KARARI  2632
MADDE 296: Hükümlü veya Tutukluların Ayaklanması  2633
AÇIKLAMALAR  2633
Suçun Maddi Unsurları  2633
Suçun Manevi Unsuru  2634
YARGITAY KARARLARI  2635
MADDE 297: İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokmak  2639
AÇIKLAMALAR  2641
Suçun Maddi Unsurları  2641
Suçun Manevi Unsuru  2647
YARGITAY KARARLARI  2647
MADDE 298: Hak Kullanımını ve Beslenmeyi Engelleme  2654
AÇIKLAMALAR  2655
Suçun Maddi Unsurları  2655
Suçun Manevi Unsuru  2657
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Devletin Egemenlik Alametlerine ve
Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar
MADDE 299: Cumhurbaşkanına Hakaret  2658
AÇIKLAMALAR  2659
Suçun Maddi Unsurları  2659
Suçun Manevi Unsuru  2661
YARGITAY KARARLARI  2662
MADDE 300: Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama  2663
AÇIKLAMALAR  2664
Suçun Maddi Unsurları  2665
Suçun Manevi Unsuru  2668
YARGITAY KARARLARI  2669
MADDE 301: Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını  2669
AÇIKLAMALAR  2671
Suçun Maddi Unsurları  2672
Suçun Manevi Unsuru  2675
YARGITAY KARARLARI  2677
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar
MADDE 302: Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak  2685
AÇIKLAMALAR  2688
Suçun Maddi Unsurları  2688
Suçun Manevi Unsuru  2694
YARGITAY KARARLARI  2696
MADDE 303: Düşmanla İşbirliği Yapmak: Düşmanla İşbirliği Yapmak  2700
AÇIKLAMALAR  2702
Suçun Maddi Unsurları  2702
MADDE 304: Devlete Karşı Savaşa Tahrik  2704
AÇIKLAMALAR  2705
Suçun Maddi Unsurları  2705
Suçun Manevi Unsuru  2706
MADDE 305: Temel Millî Yararlara Karşı Faaliyette Bulunmak İçin Yarar Sağlama  2707
AÇIKLAMALAR  2709
Suçun Maddi Unsurları  2709
Suçun Manevi Unsuru  2710
MADDE 306: Yabancı Devlet Aleyhine Asker Toplama  2710
AÇIKLAMALAR  2712
Suçun Maddi Unsurları  2712
Suçun Manevi Unsuru  2713
YARGITAY KARARLARI  2714
MADDE 307: Askerî Tesisleri Tahrip ve Düşman Askerî Hareketleri Yararına Anlaşma  2717
AÇIKLAMALAR  2720
Suçun Maddi Unsurları  2720
Suçun Manevi Unsuru  2722
YARGITAY KARARI  2722
MADDE 308: Düşman Devlete Maddî ve Malî Yardım  2723
AÇIKLAMALAR  2725
Suçun Maddi Unsurları  2725
BEŞİNCİ BÖLÜM
Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar
MADDE 309: Anayasayı İhlâl  2727
AÇIKLAMALAR  2729
Suçun Maddi Unsurları  2729
Suçun Manevi Unsuru  2734
YARGITAY KARARLARI  2735
MADDE 310: Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiilî Saldırı  2746
AÇIKLAMALAR  2746
Suçun Maddi Unsurları  2747
Suçun Manevi Unsuru  2748
MADDE 311: Yasama Organına Karşı Suç  2748
AÇIKLAMALAR  2750
Suçun Maddi Unsurları  2750
Suçun Manevi Unsuru  2751
MADDE 312: Hükümete Karşı Suç  2752
AÇIKLAMALAR  2752
Suçun Maddi Unsurları  2753
Suçun Manevi Unsuru  2754
YARGITAY KARARLARI  2754
MADDE 313: Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine Karşı Silâhlı İsyan  2793
AÇIKLAMALAR  2795
Suçun Maddi Unsurları  2795
Suçun Manevi Unsuru  2796
MADDE 314: Silâhlı Örgüt  2796
AÇIKLAMALAR  2797
Suçun Maddi Unsurları  2798
Suçun Manevi Unsuru  2810
YARGITAY KARARLARI  2812
MADDE 315: Silah Sağlama  2816
AÇIKLAMALAR  2817
Suçun Manevi Unsuru  2821
YARGITAY KARARLARI  2822
MADDE 316: Suç İçin Anlaşma  2823
AÇIKLAMALAR  2825
Suçun Maddi Unsurları  2825
Suçun Manevi Unsuru  2826
ALTINCI BÖLÜM
Millî Savunmaya Karşı Suçlar
MADDE 317: Askerî Komutanlıkların Gasbı  2827
MADDE 318: Halkı Askerlikten Soğutma  2827
MADDE 319: Askerleri İtaatsizliğe Teşvik  2828
MADDE 320: Yabancı Hizmetine Asker Yazma, Yazılma  2830
MADDE 321: Savaş Zamanında Emirlere Uymama  2831
MADDE 322: Savaş Zamanında Yükümlülükler  2832
MADDE 323: Savaşta Yalan Haber Yayma  2833
MADDE 324: Seferberlikle İlgili Görevin İhmali  2835
MADDE 325: Düşmandan Unvan ve Benzerî Payeler Kabulü  2836
YEDİNCİ BÖLÜM
Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk
MADDE 326: Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeler  2837
İLGİLİ YARGI KARARI  2838
MADDE 327: Devletin Güvenliğine İlişkin Bilgileri Temin Etme  2839
MADDE 328: Siyasal veya Askerî Casusluk  2840
MADDE 329: Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama  2842
MADDE 330: Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama  2844
MADDE 331: Uluslararası Casusluk  2844
MADDE 332: Askerî Yasak Bölgelere Girme  2845
MADDE 333: Devlet Sırlarından Yararlanma, Devlet Hizmetlerinde Sadakatsizlik  2846
MADDE 334: Yasaklanan Bilgileri Temin  2848
MADDE 335: Yasaklanan Bilgilerin Casusluk Maksadıyla Temini  2849
MADDE 336: Yasaklanan Bilgileri Açıklama  2849
MADDE 337: Yasaklanan Bilgileri Siyasal veya Askerî Casusluk Maksadıyla Açıklama  2850
MADDE 338: Taksir Sonucu Casusluk Fiillerinin İşlenmesi  2851
MADDE 339: Devlet Güvenliği İle İlgili Belgeleri Elinde Bulundurma  2852
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar
MADDE 340: Yabancı Devlet Başkanına Karşı Suç  2853
MADDE 341: Yabancı Devlet Bayrağına Karşı Hakaret  2853
MADDE 342: Yabancı Devlet Temsilcilerine Karşı Suç  2854
MADDE 343: Karşılıklılık Koşulu  2854
DOKUZUNCU BÖLÜM
Son Hükümler
MADDE 344: Yürürlük  2856
MADDE 345: Yürütme  2856
5237 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER  2857
TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN  2859
Kaynakça  2863
Kavram Dizini  2873
 


Özgür Küçüktaşdemir
Nisan 2018
107.50 TL
Sepete Ekle
Mustafa Arslantürk
Mart 2018
129.90 TL
Sepete Ekle
Remzi Özmen
Şubat 2018
9.90 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
I. CİLT
Önsöz  7
Kısaltmalar  39
CEZA HUKUKUNA GİRİŞ  41
I. SUÇ VE CEZA KAVRAMLARI  41
II. CEZA HUKUKUNUN FONKSİYONU  44
III. CEZA KANUNUNUN AMACI  45
IV. CEZA HUKUKUNUN BİLİM DALI OLARAK HUKUK SİSTEMİ İÇERİSİNDEKİ YERİ  45
A. Maddi Ceza Hukuku  45
B. Ceza Muhakemesi (Usul) Hukuku (Şekli Ceza Hukuku)  47
C. İnfaz Hukuku  48
V. CEZA HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ  49
A. İnsancıllık İlkesi (Hümanite)  49
B. Yasallık (Kanunsuz Suç ve Ceza Olmaz) İlkesi (Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege)  51
1. İlkenin Tarihçesi  51
2. Yasallık İlkesinin Unsurları  54
3. Türk Hukukundaki Durum  56
C. Kusur (Kusursuz suç ve ceza olmaz) İlkesi; (nullum crimen sine culpa)  57
VI. CEZA HUKUKUNUN DİĞER BİLİM DALLARI İLE OLAN İLİŞKİSİ  59
A. Ceza Hukukunun Anayasa Hukuku İle İlişkisi  59
B. Ceza Hukukunun Devletler Hukuku İle İlişkisi  59
C. Ceza Hukukunun İdare Hukuku İle İlişkisi  60
D. Ceza Hukukunun Medeni Hukuk– Borçlar Hukuku İle İlişkisi  61
E. Ceza Hukukunun Kriminoloji (Suç Bilimi) ile İlişkisi  61
F. Ceza Hukukunun Adli ilimler (adli tıp) İle İlişkisi  62
VII. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI  62
A. Ceza Hukukunun Temel Kaynakları  62
1. Anayasa  62
2. Yasa  63
B. Tamamlayıcı (Dolaylı) Kaynaklar  63
1. Örf ve adet kuralları (gelenekler);  63
2. Ahlak Kuralları  64
3. Yüksek Mahkeme içtihatları (Kesinleşmiş, Kararlılık Kazanmış, Emsal Oluşturabilecek Nitelikteki Kararlar)  64
4. Öğreti (Doktrin)  65
5. Yorum  65
VIII. TÜRK CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI  70
A. Doğrudan kaynaklar  70
a. Anayasa  70
b. Türk Ceza Kanunu ve Diğer Özel Ceza Kanunları  71
c. Uluslararası Sözleşmeler  71
B. Dolaylı Kaynaklar  72
IX. CEZA HUKUKUNUN GELİŞİM SÜRECİ  72
A. İlkel Ceza Hukuku Dönemi (Kişisel Öç, İlahi ve Kamusal Öç Dönemi)  72
B. Roma – Cermen Hukuku Dönemi  73
C. İslam Ceza Hukuku (Ukubat);  73
D. Ortaçağ Ceza Hukuku (Kanonik Hukuk– Katolik Kilisesi Hukuku)  73
E. Müşterek Hukuk (Pandekt Hukuku)  73
F. Aydınlanma Dönemi Ceza Hukuku (İnsancıllık Dönemi– Çağdaş Dönem)  74
X. CEZA HUKUKUNUN UYGULAMA ALANI  75
A. Zaman Bakımından Uygulama  75
B. Yer Bakımından Uygulama (Uluslararası Ceza Hukuku)  76
XI. SUÇ GENEL TEORİSİ  77
A. Hukuka Aykırı Oldukları Halde Suç Oluşturmayan Fiiller  77
1. Haksız Fiiller  77
2. Güvenlik Tedbirini Gerektiren Fiiller  85
3. İdari Yaptırımı Gerektiren Fiiller  86
a. Disiplin Cezasını Gerektiren Fiiller  86
b. Kabahatler  87
B. Suçun Unsurları  89
1. Sistemler  90
a. Klasik Sistem  90
b. Neo–Klasik Sistem  90
c. Finalist Sistem  90
d. Teleolojik Sistem  90
2. Cezalandırmaya Etkili Diğer Koşullar  91
a. Objektif Cezalandırılabilme Koşulları  91
b. Kişisel Cezasızlık Nedenleri  91
3. Tipiklik  92
a. Tipikliğin Unsurları  93
aa. Objektif Unsurlar (Maddi Unsurlar)  93
XII. CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASLARI  97
A. Kusurluluk (Manevi Unsur)  97
1. Klasik Teori  97
2. Pozitivist Teori  98
3. Karma Teori  99
4. Toplumsal Savunma Akımı  100
BİRİNCİ KİTAP
GENEL HÜKÜMLER
BİRİNCİ KISIM
Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı
BİRİNCİ BÖLÜM
Temel İlkeler ve Tanımlar
MADDE 1: Ceza Kanununun Amacı  105
AÇIKLAMALAR  106
MADDE 2: Suçta ve Cezada Kanunîlik İlkesi  107
AÇIKLAMALAR  108
1. Maddi Unsurlar  110
a. Fiil  111
b. Netice  111
c. Nedensellik Bağı  111
d. Fail  112
e. Mağdur  112
f. Suçun Konusu  112
2. Manevi Unsurlar  113
a. Kast  113
b. Taksir  113
c. Amaç  113
d. Saik  113
3. Hukuka Aykırılık  114
YARGITAY KARARLARI  114
MADDE 3: Adalet ve Kanun Önünde Eşitlik İlkesi  116
AÇIKLAMALAR  116
Cezada Adalet (Orantılılık) İlkesi  117
Kanun Önünde Eşitlik İlkesi (Ayrımcılık Yasağı)  117
YARGITAY KARARLARI  118
MADDE 4: Kanunun Bağlayıcılığı  122
AÇIKLAMALAR  123
MADDE 5: Özel Kanunlarla İlişki  124
AÇIKLAMALAR  125
YARGITAY KARARLARI  127
MADDE 6: Tanımlar  128
AÇIKLAMALAR  131
a. Vatandaşlık  131
b. Çocuk  131
aa. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun “Çocuk”la İlgili Hükümleri  132
bb. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun “Çocuk” la ilgili hükümleri  133
cc. Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinin “Çocuk” ile İlgili 19’uncu Maddesi  134
dd. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda “Çocuk” ile İlgili Hükümler  135
c. Kamu Görevlisi  136
d. Yargı Görevi Yapan  139
e. Gece Vakti  139
f. Silah  139
g. Basın ve Yayın Yolu İle  141
h. İtiyadı Suçlu  141
i. Suçu Meslek Edinen Kişi  142
j. Örgüt Mensubu Suçlu  142
YARGITAY KARARLARI  143
MADDE 7: Zaman Bakımından Uygulama  163
AÇIKLAMALAR  165
YARGITAY KARARLARI  173
MADDE 8: Yer Bakımından Uygulama  186
AÇIKLAMALAR  187
YARGITAY KARARI  190
MADDE 9: Yabancı Ülkede Hüküm Verilmesi  191
AÇIKLAMALAR  192
MADDE 10: Görev Suçları  193
AÇIKLAMALAR  193
MADDE 11: Vatandaş Tarafından İşlenen Suç  195
AÇIKLAMALAR  197
YARGITAY KARARLARI  199
MADDE 12: Yabancı Tarafından İşlenen Suç  202
AÇIKLAMALAR  206
YARGITAY KARARLARI  208
MADDE 13: Diğer Suçlar  209
AÇIKLAMALAR  211
YARGITAY KARARI  212
MADDE 14: Seçimlik Cezalarda Soruşturma  213
AÇIKLAMALAR  213
MADDE 15: Soruşturma Koşulu Olan Cezanın Hesaplanması  214
AÇIKLAMALAR  214
MADDE 16: Cezadan Mahsup  214
AÇIKLAMALAR  215
YARGITAY KARARI  215
MADDE 17: Hak Yoksunlukları  217
AÇIKLAMALAR  218
MADDE 18: Geri Verme  218
AÇIKLAMALAR  238
YARGITAY KARARLARI  245
MADDE 19: Yabancı Kanunun Göz Önünde Bulundurulması  252
AÇIKLAMALAR  253
YARGITAY KARARLARI  254
İKİNCİ KISIM
Ceza Sorumluluğunun Esasları
BİRİNCİ BÖLÜM
Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği, Kast ve Taksir
MADDE 20: Ceza Sorumluluğunun Şahsîliği  257
AÇIKLAMALAR  258
Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği İlkesi  259
a. Genel Olarak  259
b. Cezanın Şahsiliği İlkesi  260
c. Kusurluluk İlkesi  261
Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu  262
a. Genel Olarak  262
b. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanabilmesinin Koşulları  264
aa. Orantılılık İlkesi  264
bb. Güvenlik Tedbirinin Sadece Kanunda Ayrıca Belirtilmiş Olan Suçlarda Uygulanması  264
c. Tüzel Kişiler Hakkında Uygulanacak Güvenlik Tedbirleri  265
aa. Faaliyet İzninin İptali  265
bb. Müsadere  266
MADDE 21: Kast  267
AÇIKLAMALAR  268
Kast Teorileri  269
Tasavvur Teorisi  270
İrade Teorisi  270
Bilinç ve İrade Teorisi  270
Kast ve Diğer Bazı Kavramlar  270
Kastın Unsurları  271
1. Bilme Unsuru  271
2. İsteme Unsuru  272
Kastın Türleri  274
a. Başlangıçta Kast–Eklenen Kast–Sonradan Oluşan Kast  275
b. Ani Kast–Düşünce Kastı (Tasarlama)  276
c. Tasarlama (Taammüt)  276
d. Zarar Kastı–Tehlike Kastı  277
e. Genel Kast–Özel Kast  277
f. Alternatifli (Seçimlik) Kast  277
g. Doğrudan Kast  277
h. Olası Kast  278
Kastın Belirlenmesi  279
YARGITAY KARARLARI  281
“Olası Kast”a İlişkin Yargıtay Kararları  285
MADDE 22: Taksir  289
AÇIKLAMALAR  292
Taksirin Unsurları  294
a. Eylemin Taksirli Bir Suçu Oluşturması  295
b. Neticenin Öngörülebilir Olması  295
c. Dikkat ve Özen Yükümlülüğüne Aykırılık  296
d. Hareketin İradi Olması  296
e. Neticenin İstenilmemesi  296
f. Hareketle Netice Arasında İlliyet (Nedensellik) Bağının Varlığı  297
Bilinçsiz/Normal/Basit Taksir – Bilinçli Taksir  297
Bilinçli Taksir – Olası Kast  298
Taksirli Sorumluluğu Ortadan Kaldıran Nedenler  298
Taksirli Suçlarda Sorumluluğun Belirlenmesi ve Cezanın Tayini  298
Şahsi Cezasızlık ya da Cezada İndirim Nedeni  299
Aile Kavramı  299
YARGITAY KARARLARI  301
MADDE 23: Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç  308
AÇIKLAMALAR  309
YARGITAY KARARLARI  313
İKİNCİ BÖLÜM
Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler
MADDE 24: Kanunun Hükmü ve Amirin Emri  322
AÇIKLAMALAR  323
Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  323
Hukuka Uygunluk Nedenleri  324
a. Kanunun Hükmünü Yerine Getirme  324
b. Amirin Emrinin Yerine Getirilmesi  333
YARGITAY KARARLARI  338
MADDE 25: Meşru Savunma ve Zorunluluk Hâli  338
AÇIKLAMALAR  340
Meşru Savunma  340
a. Sübjektif Teoriler  340
b. Objektif Teoriler  340
c. Saldırıya İlişkin Koşullar  342
d. Savunmaya İlişkin Koşulları  343
Zorunluluk Hali (Zaruret, Istırar)  344
YARGITAY KARARLARI  345
MADDE 26: Hakkın Kullanılması ve İlgilinin Rızası  347
AÇIKLAMALAR  348
Hakkın Kullanılması  348
İlgilinin Rızası  360
YARGITAY KARARLARI  361
MADDE 27: Sınırın Aşılması  362
AÇIKLAMALAR  364
Hukuka Uygunluk Nedenlerinde (TCK’ya Göre Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Nedenlerde) Sınırın Aşılması Koşulları  365
YARGITAY KARARLARI  366
MADDE 28: Cebir ve şiddet, korkutma ve tehdit  369
AÇIKLAMALAR  370
MADDE 29: Haksız Tahrik  371
AÇIKLAMALAR  372
YARGITAY KARARLARI  375
MADDE 30: Hata  387
AÇIKLAMALAR  389
Hata Halleri  390
a. Fiili Hata  390
b. Hukuki Hata  391
c. Şahısta Hata  392
Hedefte/İsabette Sapma  392
YARGITAY KARARLARI  392
MADDE 31: Yaş Küçüklüğü  394
AÇIKLAMALAR  398
Çocuklar Hakkında Soruşturma ve Kovuşturma  404
Çocuklar Hakkında Ceza Hukukumuzdaki Diğer Düzenlemeler  406
YARGITAY KARARLARI  407
MADDE 32: Akıl Hastalığı  409
AÇIKLAMALAR  411
Kusur Yeteneğini Etkileyen Akıl Hastalıkları  412
Kusur Yeteneğinin İncelenmesi  412
YARGITAY KARARLARI  414
MADDE 33: Sağır ve Dilsizlik  415
AÇIKLAMALAR  416
YARGITAY KARARLARI  417
MADDE 34: Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma  418
AÇIKLAMALAR  419
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Suça Teşebbüs
MADDE 35: Suça Teşebbüs  421
AÇIKLAMALAR  423
Teşebbüsün Cezalandırılması Gerektiğine İlişkin Görüşler  424
Suç Yolu (İter Criminist)  425
Teşebbüsün Koşulları  426
Teşebbüs Halinde Ceza Tayini  427
Teşebbüs ve Farklı Suç Tipleri  427
YARGITAY KARARLARI  429
MADDE 36: Gönüllü Vazgeçme  438
AÇIKLAMALAR  439
Gönüllü Vazgeçme/ Etkin Pişmanlık  439
YARGITAY KARARLARI  441
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Suça İştirak
MADDE 37: Faillik  443
AÇIKLAMALAR  445
Müşterek Faillik  445
Dolaylı Faillik  446
Suç Ortaklığı  447
Müşterek Failliğin Unsurları  447
YARGITAY KARARLARI  448
MADDE 38: Azmettirme  451
AÇIKLAMALAR  452
Azmettirmenin Koşulları  452
YARGITAY KARARLARI  453
MADDE 39: Yardım Etme  454
AÇIKLAMALAR  455
Yardım Etmenin Türleri  455
Yardım Etmenin Koşulları  456
YARGITAY KARARLARI  456
MADDE 40: Bağlılık Kuralı  461
AÇIKLAMALAR  462
Bağlılık Kuralının Koşulları  463
YARGITAY KARARI  463
MADDE 41: İştirak Hâlinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme  464
AÇIKLAMALAR  464
MADDE 42: Bileşik Suç  465
AÇIKLAMALAR  466
YARGITAY KARARLARI  470
MADDE 43: Zincirleme Suç  470
AÇIKLAMALAR  472
a. Birden Fazla Suç İşlenmiş Olması  474
b. Zincirleme Suçun Söz Konusu Olabilmesi İçin Fail Aynı Suç İşleme Kararını Yerine Getirmek Amacıyla Hareket Etmelidir  474
c. Kanunun Aynı Hükmü İhlal Edilmelidir  475
d. Failin Eylemi, Aynı Mağdura Karşı İse Farklı Zamanlarda Olmalı, Farklı Mağdurlara Karşı İse Aynı Zamanda Gerçekleştirilmelidir  476
Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanamayacağı Suçlar  476
Zincirleme Suçun Sonuçları  476
Zincirleme Suçta Cezanın Belirlenmesi  476
Zincirleme Suçta Zamanaşımının ve Yetkili Mahkemenin Saptanması  478
YARGITAY KARARLARI  478
MADDE 44: Fikrî İçtima  488
AÇIKLAMALAR  489
Fikri İçtimaın Koşulları  489
Fikri İçtimaın Sonuçları  492
YARGITAY KARARLARI  493
ÜÇÜNCÜ KISIM
Yaptırımlar
BİRİNCİ BÖLÜM
Cezalar
MADDE 45: Cezalar  495
AÇIKLAMALAR  496
MADDE 46: Hapis Cezaları  496
AÇIKLAMALAR  497
MADDE 47: Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası  497
AÇIKLAMALAR  498
MADDE 48: Müebbet Hapis Cezası  502
AÇIKLAMALAR  503
MADDE 49: Süreli Hapis Cezası  503
AÇIKLAMALAR  505
YARGITAY KARARLARI  508
MADDE 50: Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar  508
AÇIKLAMALAR  512
Seçenek Yaptırıma Çevirmenin Koşulları  512
Tedbire Çevirmede Takdir Yetkisinin Sınırları  513
Hapis Cezasının Çevrileceği Seçenek Yaptırımlar  515
Hapisten Çevrilen Adli Para Cezalarının İnfazı  516
YARGITAY KARARLARI  518
Madde 51: Hapis Cezasının Ertelenmesi  523
AÇIKLAMALAR  526
Hapis Cezasının Ertelenmesinin Koşulları  530
Hükmün Açıklanmasının Ertelenmesi (Geri Bırakılması)  533
YARGITAY KARARLARI  536
MADDE 52: Adli Para Cezası  539
AÇIKLAMALAR  542
Adli Para Cezasının İnfazı  546
YARGITAY KARARLARI  551
İKİNCİ BÖLÜM
Güvenlik Tedbirleri
MADDE 53: Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  555
AÇIKLAMALAR  571
Güvenlik Tedbirlerinin Hukuki Niteliği  571
Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılmanın Koşulları  576
Mahkûmiyetin Yasal Sonucu Olarak Uygulanacak Yasaklılıklar  579
Taksirli Suçlarda Hak Yoksunluğu  582
Memuriyete/Kamu Görevine Etkisi  583
YARGITAY KARARLARI  585
MADDE 54: Eşya Müsaderesi  592
AÇIKLAMALAR  595
Eşya Müsaderesinin Koşulları  596
a. Kasıtlı Bir Suç İşlenmelidir  596
b. Eşyanın Kasıtlı Bir Suçun İşlenmesinde Kullanılması, Suçun İşlenmesine Tahsis Edilmesi Veya Suçtan Meydana Gelmesi Ya Da Suç İçin Hazırlanması Gerekir  596
c. Eşyanın İyi Niyetli Üçüncü Kişilere Ait Olmaması Gerekir  597
d. Ele Geçirilemeyen Eşya Müsadere Edilemeyecektir  597
e. Eşyanın Müsadere Edilebilmesi İçin, Bu Müsaderenin Hakkaniyete Aykırı Olmaması Gerekir  598
f. Üretimi, Bulundurulması, Kullanılması, Taşınması, Alım ve Satımı Suç Oluşturan Eşya  598
g. Kısmen Müsadere  598
Müsadere Usulü  598
YARGITAY KARARLARI  599
MADDE 55: Kazanç Müsaderesi  601
AÇIKLAMALAR  603
Kazanç Müsaderesinin Koşulları  603
a. Kasıtlı Bir Suç İşlenmelidir  603
b. Kazanç Suçla Bağlantılı Olarak Elde Edilmiş Olmalıdır  603
c. Elde Edilen Maddi Menfaatler ve Ekonomik Kazançların İyi Niyetli Üçüncü Kişilere Ait Olmaması Veya Mağduruna İade Edilememesi Gerekir  604
YARGITAY KARARLARI  605
MADDE 56: Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri  605
AÇIKLAMALAR  606
YARGITAY KARARLARI  610
MADDE 57: Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri  611
AÇIKLAMALAR  613
YARGITAY KARARLARI  615
MADDE 58: Suçta Tekerrür ve Özel Tehlikeli Suçlular  620
AÇIKLAMALAR  623
Tekerrürün Koşulları  623
a. Sanığın Önceden İşlediği Suçtan Dolayı Kesinleşmiş Bir Mahkûmiyetinin Bulunması  623
b. Yeni Bir Suçun İşlenmiş Olması  630
c. Yeni Suçun Tekerrür Süresi Geçmeden İşlenmiş Olması  631
Tekerrürün Sonuçları  632
a. Tekerrür Halinde, Sonraki Suça İlişkin Kanun Maddesinde Seçimlik Olarak Hapis Cezası İle Adli Para Cezası Öngörülmüş İse Hapis Cezasına Hükmolunur  632
b. Tekerrür Halinde Hükmolunan Ceza Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilir  632
c. Tekerrür Halinde Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanacaktır  635
Tekerrürürün Çeşitleri  640
a. Genel Tekerrür– Özel Tekerrür  640
b. Ulusal Tekerrür–Uluslararası Tekerrür  641
YARGITAY KARARLARI  642
MADDE 59: Sınır Dışı Edilme  651
AÇIKLAMALAR  651
TCK’nın 59’uncu Maddesinin Uygulanma Koşulları  651
a. Mahkûm Yabancı Olmalıdır  651
b. Yabancı Kişi, Türkiye’de Hapis Cezasına Mahkûm Olmalıdır  652
c. Yabancıya Verilen Hapis Cezasının Tamamen İnfaz Edilmiş Olması Veya Yabancının Koşullu Salıverilmiş Olması Gerekmektedir  652
MADDE 60: Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri  652
AÇIKLAMALAR  654
Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanmasının Koşulları  654
a. Tüzel Kişinin Bir Özel Hukuk Tüzel Kişisi Olması Gerekir  654
b. Bir Suçla İlgili Olarak Tüzel Kişi Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanabilmesi İçin Kanunda Bu Konuda Açık Hüküm Olması Zorunludur  654
Tüzel Kişiler Hakkında Uygulanacak Güvenlik Tedbirleri  656
a. Faaliyet İzninin İptali  656
b. Müsadere  658
Güvenlik Tedbirleri Konusunda Hâkimin Takdir Hakkı  658
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi
MADDE 61: Cezanın Belirlenmesi  659
AÇIKLAMALAR  662
a. Soyut Aşama  664
b. Cezanın Çeşidinin Belirlenmesi Aşaması  664
c. Temel Cezanın Belirlenmesi Aşaması  664
d. Temel Cezanın Belirlenmesinden Sonraki Aşamalar  666
YARGITAY KARARLARI  670
MADDE 62: Takdiri İndirim Nedenleri  674
AÇIKLAMALAR  675
YARGITAY KARARLARI  677
MADDE 63: Mahsup  680
AÇIKLAMALAR  681
YARGITAY KARARLARI  682
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dava ve Cezanın Düşürülmesi
MADDE 64: Sanığın veya Hükümlünün Ölümü  683
AÇIKLAMALAR  683
YARGITAY KARARLARI  685
MADDE 65: Af  688
AÇIKLAMALAR  689
a. Bir Dönemi Kapatan Af  692
b. Yatıştırma ve Toplumsal Barış Affı  692
c. Hükmü Düzeltici Af  692
Affın Çeşitleri  692
a. Genel Af  692
b. Özel Af  693
MADDE 66: Dava Zamanaşımı  694
AÇIKLAMALAR  696
Dava Zamanaşımı  697
a. Zamanaşımı Süreleri  698
b. Zamanaşımı Sürelerinin Nasıl Tespit Edileceği Sorunu  699
c. Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı  699
YARGITAY KARARLARI  701
MADDE 67: Dava Zamanaşımı Süresinin Durması veya Kesilmesi  708
AÇIKLAMALAR  709
Dava Zamanaşımının Durması  710
a. İzin Alma  710
b. Karar Alma  711
c. Ön Mesele  712
d. Kaçaklık Durumu  713
e. Diğer Durma Sebepleri  715
Zamanaşımının Kesilmesi  719
a. Şüpheli Veya Sanıklardan Birinin, C.Savcısı Huzurunda İfadesinin Alınması Veya Mahkemece Sorguya Çekilmesi  720
b. Şüpheli veya Sanıklardan Birisi Hakkında Tutuklama Kararının Verilmesi  720
c. Suçla İlgili Olarak İddianame Düzenlenmesi  721
d. Sanıklardan Bir Kısmı Hakkında Da Olsa, Mahkûmiyet Kararı Verilmesi  721
Dava Zamanaşımı Süresinin Dolması Durumunda Verilecek Karar  722
YARGITAY KARARLARI  722
MADDE 68: Ceza Zamanaşımı  724
AÇIKLAMALAR  725
Ceza Zamanaşımını Durduran ve Kesen Nedenler  727
MADDE 69: Ceza Zamanaşımı ve Hak Yoksunlukları  729
AÇIKLAMALAR  729
MADDE 70: Müsaderede Zamanaşımı  730
AÇIKLAMALAR  730
MADDE 71: Ceza Zamanaşımının Kesilmesi  731
AÇIKLAMALAR  732
Ceza Zamanaşımını Kesen Sebepler  732
a. Mahkûmiyet Hükmünün İnfazı İçin Yapılan Tebligat  732
b. Mahkûmun (Hükümlünün) Yakalanması  733
c. Hükümlünün İki Yıldan Fazla Hapis Cezasını Gerektiren Başka Bir Kasıtlı Suç İşlemesi  735
Ceza Zamanaşımının Kesilmesinin Sonuçları  735
MADDE 72: Zamanaşımının Hesabı ve Uygulanması  735
AÇIKLAMALAR  736
MADDE 73: Soruşturulması ve Kovuşturulması Şikâyete Bağlı Suçlar  736
AÇIKLAMALAR  738
a. Şikâyet Fiile İlişkindir  741
b. Şikâyet Bölünemez  741
c. Şikâyet Edenin Eylemi Nitelendiriş Şekli Önemsizdir  742
d. Şikâyete Yetkili Olanlar  742
e. Şikâyet Süresi  742
f. Şikâyetten Vazgeçme  743
YARGITAY KARARLARI  746
MADDE 74: Dava veya Cezanın Düşmesinin Etkisi  748
AÇIKLAMALAR  749
MADDE 75: Önödeme  749
AÇIKLAMALAR  753
Önödeme Miktarının Belirlenmesi  759
Memnu Hakların İadesi Adli Sicildeki Bilgilerin Silinmesi  760
Adli Sicil Bilgilerinin Kayda Alınması ve Silinmesi  761
YARGITAY KARARLARI  767
İKİNCİ KİTAP
ÖZEL HÜKÜMLER
BİRİNCİ KISIM
Uluslararası Suçlar
BİRİNCİ BÖLÜM
Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlar
MADDE 76: Soykırım  769
AÇIKLAMALAR  771
Soykırım Suçunun Maddi Unsuru  772
a. Kasten Öldürme  773
b. Kişilerin Bedensel Veya Ruhsal Bütünlüklerine Ağır Zarar Verme  773
c. Grubun Tamamen Veya Kısmen Yok Edilmesi Sonucunu Doğuracak Koşullarda Yaşamaya Zorlanması  773
d. Grup İçinde Doğumlara Engel Olmaya Yönelik Tedbirlerin Alınması  774
e. Grup İçindeki Çocukları Başka Bir Gruba Zorla Nakletmek  774
Soykırım Suçunun Manevi Unsuru  774
Soykırım ve Teşebbüs  774
Soykırım Suçuna İştirak  775
Soykırım ve İçtima  775
MADDE 77: İnsanlığa karşı suçlar  775
AÇIKLAMALAR  776
İnsanlığa Karşı Suçların Maddi Unsuru  779
Suçun Manevi Unsuru  780
İnsanlığa Karşı Suçlar ve Teşebbüs  780
İnsanlığa Karşı Suçlara İştirak  780
İnsanlığa Karşı Suçlarda İçtima  781
MADDE 78: Örgüt  781
AÇIKLAMALAR  781
Suçun Maddi Unsuru  782
Suçun Manevi Unsuru  783
Örgüt Suçu ve İçtima, Teşebbüs, İştirak  783
İKİNCİ BÖLÜM
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti
MADDE 79: Göçmen Kaçakçılığı  784
AÇIKLAMALAR  787
Göçmen Kaçakçılığı Suçunun Maddi Unsuru  787
Göçmen Kaçakçılığı Suçunun Manevi Unsuru  789
Göçmen Kaçakçılığı ve Teşebbüs, İştirak, İçtima  790
YARGITAY KARARLARI  791
MADDE 80: İnsan Ticareti  794
AÇIKLAMALAR  796
İnsan Ticareti Suçunun Maddi Unsuru  797
İnsan Ticareti Suçunun Manevi Unsuru  799
İnsan Ticareti Suçuna Teşebbüs, İştirak, İçtima  800
YARGITAY KARARLARI  802
İKİNCİ KISIM
Kişilere Karşı Suçlar
BİRİNCİ BÖLÜM
Hayata Karşı Suçlar
MADDE 81: Kasten Öldürme  805
AÇIKLAMALAR  805
Kasten Öldürme Suçunun Maddi Unsuru  806
Teşebbüs  807
İştirak  807
İçtima  808
Suçun Manevi Unsuru  808
YARGITAY KARARLARI  810
MADDE 82: Nitelikli Hâller  842
AÇIKLAMALAR  845
Adam Öldürme Suçunun Nitelikli Halleri  846
Adam Öldürme Suçunun Tasarlayarak İşlenmesi;  846
Adam Öldürme Suçunun Canavarca Hisle Veya Eziyet Çektirerek İşlenmesi  847
Adam Öldürme Suçunun Yangın, Su Baskını, Tahrip, Batırma Veya Bombalama
ya da Nükleer, Biyolojik Veya Kimyasal Silâh Kullanmak Suretiyle İşlenmesi  850
Adam Öldürme Suçunun Üstsoy Veya Altsoydan Birine ya da Eşe Veya Kardeşe Karşı İşlenmesi  851
Adam Öldürme Suçunun Çocuğa Veya Beden Veya Ruh Bakımından Kendini Savunamayacak Durumda Olan Kimseye Karşı İşlenmesi  851
Kasten Öldürme Suçunun Gebe Olduğu Bilinen Kadına Karşı İşlenmesi  852
Kasten Adam Öldürme Suçunun, Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi  852
Adam Öldürme Suçunun Bir Suçu Gizlemek, Delillerini Ortadan Kaldırmak Veya İşlenmesini Kolaylaştırmak ya da Yakalanmamak Amacıyla İşlenmesi  853
Kasten Öldürme Suçunun, Bir Suçu İşleyememekten Dolayı Duyulan İnfialle İşlenmesi  854
Kasten Öldürme Suçunun, Kan Gütme Saikiyle İşlenmesi  854
Kasten Öldürme Suçunun Töre Saikiyle İşlenmesi  855
YARGITAY KARARLARI  857
MADDE 83: Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi  874
AÇIKLAMALAR  875
Suçun Maddi Unsurları  877
Suçun Manevi Unsuru  877
YARGITAY KARARI  879
MADDE 84: İntihara Yönlendirme  879
AÇIKLAMALAR  881
Suçun Maddi Unsuru  881
Suçun Manevi Unsuru  882
İtihara Yönlendirme ve Teşebbüs  882
Suçun Yaptırımı  883
YARGITAY KARARLARI  884
MADDE 85: Taksirle Öldürme  884
AÇIKLAMALAR  885
Suçun Maddi Unsuru  885
Suçun Manevi Unsuru  886
YARGITAY KARARLARI  889
İKİNCİ BÖLÜM
Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar
MADDE 86: Kasten Yaralama  907
AÇIKLAMALAR  910
Yaralama Suçunun Maddi Unsuru  910
a. Suçun, Üstsoya, Altsoya, Eşe Veya Kardeşe Karşı İşlenmesi  913
b. Suçun, Beden Veya Ruh Bakımından Kendini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi  914
c. Suçun, Kamu Görevlisine Karşı Görevi Nedeniyle İşlenmesi  914
d. Suçun, Kamu Görevlisinin Sahip Bulunduğu Nüfuzun Kötüye Kullanılması Suretiyle İşlenmesi  915
e. Suçun Silahla İşlenmesi  915
Suçun Manevi Unsuru  916
Hukuka Aykırılık Unsuru  916
Teşebbüs  917
Suça İştirak  917
Suçların İçtimaı  917
Kasten Yaralama Suçunun Yaptırımı  918
YARGITAY KARARLARI  918
MADDE 87: Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama  932
AÇIKLAMALAR  935
(4) üncü Fıkranın Uygulama Koşulları  937
Kasten Yaralama Suçunun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Halleri  940
a. 87’nci maddenin (1)’inci Fıkrası Hükmüne Göre  940
b. 87’nci maddenin (2)’nci fıkrası hükmüne göre;  942
YARGITAY KARARLARI  946
MADDE 88: Kasten Yaralamanın İhmali Davranışla İşlenmesi  951
AÇIKLAMALAR  952
MADDE 89: Taksirle Yaralama  952
AÇIKLAMALAR  954
Suçun Maddi Unsuru  954
Suçun Manevi Unsuru  955
YARGITAY KARARLARI  957
MADDE 90: İnsan Üzerinde Deney  963
AÇIKLAMALAR  966
Suçun Maddi Unsurları  966
Suçun Manevi Unsuru  969
MADDE 91: Organ veya Doku Ticareti  970
AÇIKLAMALAR  971
Suçun Maddi Unsurları  972
Suçların Manevi Unsuru  978
MADDE 92: Zorunluluk hali  979
AÇIKLAMALAR  979
MADDE 93: Etkin Pişmanlık  980
AÇIKLAMALAR  980
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İşkence ve Eziyet
MADDE 94: İşkence  982
AÇIKLAMALAR  987
Suçun Maddi Unsurları  988
İnsan Onuru ve İnsan Hakları İlişkisi  990
Suçun Manevi Unsuru  993
MADDE 95: Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış İşkence  994
AÇIKLAMALAR  995
MADDE 96: Eziyet  996
AÇIKLAMALAR  997
Suçun Maddi Unsurları  997
Suçun Manevi Unsuru  998
Eziyet Suçunun İşkence Suçundan Ayrımı  999
YARGITAY KARARLARI  1000
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Koruma, Gözetim, Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlali
MADDE 97: Terk  1001
AÇIKLAMALAR  1002
Suçun Maddi Unsurları  1002
Suçun Manevi Unsuru  1004
YARGITAY KARARLARI  1005
MADDE 98: Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi  1005
AÇIKLAMALAR  1006
Suçun Maddi Unsurları  1006
Suçun Manevi Unsuru  1007
BEŞİCİ BÖLÜM
Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma
MADDE 99: Çocuk Düşürtme  1009
AÇIKLAMALAR  1011
Suçun Maddi Unsurları  1011
Suçun Manevi Unsuru  1015
YARGITAY KARARLARI  1017
MADDE 100: Çocuk Düşürme  1018
AÇIKLAMALAR  1019
Suçun Maddi Unsurları  1019
Suçun Manevi Unsuru  1019
MADDE 101: Kısırlaştırma  1020
AÇIKLAMALAR  1021
Suçun Maddi Unsurları  1021
Suçun Manevi Unsuru  1022
ALTINCI BÖLÜM
Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar
MADDE 102: Cinsel Saldırı  1024
AÇIKLAMALAR  1029
Basit Cinsel Saldırı Suçu  1030
Nitelikli Cinsel Saldırı Suçu  1031
Suçun Basit Veya Nitelikli Haline Teşebbüs  1035
Suçun Netice Sebebiyle Ağırlaşan Haline Teşebbüs  1036
İçtima ve Başka Suçlardan Ayrımı  1036
YARGITAY KARARLARI  1037
MADDE 103: Çocukların cinsel istismarı  1041
AÇIKLAMALAR  1058
Suçun Maddi Unsurları  1059
a. On Beş Yaşını Tamamlamamış Çocuklar  1061
b. On Beş Yaşını Tamamlamış Çocuklar  1061
c. Onbeş Yaşını Tamamlamış Ancak, Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılama Yeteneği Bulunmayan Çocuklar  1061
Suçun Manevi Unsuru  1068
YARGITAY KARARLARI  1070
MADDE 104: Reşit Olmayanla Cinsel İlişki  1093
AÇIKLAMALAR  1095
Suçun Maddi Unsurları  1095
Suçun Manevi Unsuru  1097
YARGITAY KARARLARI  1101
MADDE 105: Cinsel Taciz  1107
AÇIKLAMALAR  1109
Suçun Maddi Unsurları  1109
Cinsel Taciz Suçunun Ağırlaştırıcı Nedenleri;  1112
Suçun Manevi Unsuru  1114
YARGITAY KARARLARI  1115
YEDİNCİ BÖLÜM
Hürriyete Karşı Suçlar
MADDE 106: Tehdit  1123
AÇIKLAMALAR  1126
Tehdit Suçunun Özellikleri  1128
Tehdit Suçunun Maddi Unsurları  1128
Tehdit Suçunun Manevi Unsuru  1133
YARGITAY KARARLARI  1134
MADDE 107: Şantaj  1137
AÇIKLAMALAR  1140
Suçun Maddi Unsurları  1141
Şantaj Suçunun Manevi Unsuru  1142
YARGITAY KARARLARI  1143
MADDE 108: Cebir  1144
AÇIKLAMALAR  1146
Suçun Maddi Unsurları  1146
Suçun Manevi Unsuru  1147
YARGITAY KARARI  1149
MADDE 109: Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma  1149
AÇIKLAMALAR  1154
Suçun Maddi Unsurları  1154
Suçun Nitelikli Halleri  1156
Suçun Manevi Unsuru  1159
MADDE 110: Etkin Pişmanlık  1169
AÇIKLAMALAR  1170
YARGITAY KARARLARI  1171
MADDE 111: Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması  1172
AÇIKLAMALAR  1172
MADDE 112: Eğitim ve Öğretim Hakkının Engellenmesi  1173
AÇIKLAMALAR  1175
Suçun Maddi Unsurları  1176
Suçun Manevi Unsuru  1179
YARGITAY KARARLARI  1179
MADDE 113: Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi  1180
AÇIKLAMALAR  1182
Suçun Maddi Unsurları  1182
Suçun Manevi Unsuru  1184
MADDE 114: Siyasî Hakların Kullanılmasının Engellenmesi  1185
AÇIKLAMALAR  1186
Suçun Maddi Unsurları  1187
Suçun Manevi Unsuru  1189
MADDE 115: İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme  1190
AÇIKLAMALAR  1192
Suçun Maddi Unsurları  1194
Suçun Manevi Unsuru  1195
YARGITAY KARARI  1196
MADDE 116: Konut Dokunulmazlığının İhlâli  1198
AÇIKLAMALAR  1200
Suçun Maddi Unsurları  1202
Suçun Manevi Unsuru  1207
YARGITAY KARARLARI  1208
MADDE 117: İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlâli  1212
AÇIKLAMALAR  1213
Suçun Maddi Unsurları  1215
Suçun Manevi Unsuru  1217
YARGITAY KARARLARI  1219
MADDE 118: Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi  1221
AÇIKLAMALAR  1221
Suçun Maddi Unsuru  1223
Suçun Manevi Unsuru  1227
MADDE 119: Ortak Hüküm  1229
AÇIKLAMALAR  1232
1. Suçun Silahla İşlenmesi  1232
2. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi  1233
3. Suçun Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle Gerçekleştirilmesi  1233
4. Suçun Kişinin Kendini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle İşlenmesi  1234
5. Suçun İmzasız Mektupla İşlenmesi  1234
6. Suçun Özel İşaretlerle İşlenmesi  1234
7. Suçun Var Olan Veya Varsayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi  1235
YARGITAY KARARLARI  1235
MADDE 120: Haksız Arama  1236
AÇIKLAMALAR  1236
Suçun Maddi Unsurları  1238
Suçun Manevi Unsuru  1241
MADDE 121: Dilekçe Hakkının Kullanılmasının Engellenmesi  1260
AÇIKLAMALAR  1260
Suçun Maddi Unsurları  1261
Suçun Manevi Unsuru  1263
MADDE 122: Nefret ve Ayırımcılık  1264
AÇIKLAMALAR  1266
Suçun Maddi Unsurları  1267
Suçun Manevi Unsuru  1268
MADDE 123: Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma  1269
AÇIKLAMALAR  1270
Suçun Maddi Unsurları  1270
Suçun Manevi Unsuru  1271
YARGITAY KARARLARI  1272
MADDE 124: Haberleşmenin Engellenmesi  1274
AÇIKLAMALAR  1275
Suçun Maddi Unsurları  1276
Suçun Manevi Unsuru  1278
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Şerefe Karşı Suçlar
MADDE 125: Hakaret  1279
AÇIKLAMALAR  1285
Suçun Maddi Unsuru  1286
Suçun Manevi Unsuru  1291
YARGITAY KARARLARI  1293
MADDE 126: Mağdurun Belirlenmesi  1301
AÇIKLAMALAR  1301
MADDE 127: İsnadın İspatı  1302
AÇIKLAMALAR  1304
MADDE 128: İddia ve Savunma Dokunulmazlığı  1307
AÇIKLAMALAR  1308
YARGITAY KARARLARI  1309
MADDE 129: Haksız Fiil Nedeniyle veya Karşılıklı Hakaret  1310
AÇIKLAMALAR  1310
YARGITAY KARARLARI  1313
MADDE 130: Kişinin Hatırasına Hakaret  1315
AÇIKLAMALAR  1316
Suçun Maddi Unsurları  1317
Suçun Manevi Unsuru  1318
MADDE 131: Soruşturma ve Kovuşturma Koşulu  1319
AÇIKLAMALAR  1320
YARGITAY KARARLARI  1321
DOKUZUNCU BÖLÜM
Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar
MADDE 132: Haberleşmenin Gizliliğini İhlâl  1322
AÇIKLAMALAR  1330
Suçun Maddi Unsurları  1330
Suçun Manevi Unsuru  1333
MADDE 133: Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması  1334
AÇIKLAMALAR  1337
Suçun Maddi Unsurları  1337
Suçun Manevi Unsuru  1339
MADDE 134: Özel Hayatın Gizliliğini İhlal  1340
AÇIKLAMALAR  1342
Suçun Maddi Unsurları  1343
Suçun Manevi Unsuru  1345
YARGITAY KARARLARI  1346
MADDE 135: Kişisel Verilerin Kaydedilmesi  1352
AÇIKLAMALAR  1354
Suçun Maddi Unsurları  1354
Suçun Manevi Unsuru  1356
MADDE 136: Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme  1374
AÇIKLAMALAR  1375
Suçun Maddi Unsurları  1375
Suçun Manevi Unsuru  1376
YARGITAY KARARLARI  1377
MADDE 137: Nitelikli hâller  1377
AÇIKLAMALAR  1378
MADDE 138: Verileri Yok Etmeme  1379
AÇIKLAMALAR  1379
Suçun Maddi Unsurları  1380
Suçun Manevi Unsuru  1382
YARGITAY KARARLARI  1382
MADDE 139: Şikâyet  1382
AÇIKLAMALAR  1383
MADDE 140: Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması  1383
AÇIKLAMALAR  1383
II. CİLT
İçindekiler
ONUNCU BÖLÜM
Malvarlığına Karşı Suçlar
MADDE 141: Hırsızlık  1419
AÇIKLAMALAR  1420
Suçun Maddi Unsurları  1421
Suçun Manevi Unsuru  1424
MADDE 142: Nitelikli Hırsızlık  1436
AÇIKLAMALAR  1444
YARGITAY KARARLARI  1452
MADDE 143: Suçun Gece Vakti İşlenmesi  1464
AÇIKLAMALAR  1465
YARGITAY KARARLARI  1466
MADDE 144: Daha Az Cezayı Gerektiren Hâller  1467
AÇIKLAMALAR  1468
MADDE 145: Malın Değerinin Az Olması  1469
AÇIKLAMALAR  1470
YARGITAY KARARLARI  1470
MADDE 146: Kullanma Hırsızlığı  1471
AÇIKLAMALAR  1472
MADDE 147: Zorunluluk Hâli  1474
AÇIKLAMALAR  1474
YARGITAY KARARLARI  1475
MADDE 148: Yağma  1475
AÇIKLAMALAR  1477
Suçun Maddi Unsurları  1478
Suçun Manevi Unsuru  1482
YARGITAY KARARLARI  1484
MADDE 149: Nitelikli Yağma  1487
AÇIKLAMALAR  1489
A. Yağma Suçunun Silahla İşlenmiş Olması  1489
B. Suçun Kişinin Kendini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle İşlenmesi  1489
C. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi  1490
D. Yağma Suçunun Yol Kesmek Suretiyle ya da Konut Veya İşyerinde veya Bunların Eklentilerinde İşlenmesi  1490
E. Yağma Suçunun Beden Veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi  1490
F. Yağma Suçunun Var Olan Veya Varsayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi  1491
G. Yağma Suçunun Suç Örgütüne Yarar Sağlamak Amacıyla İşlenmesi  1491
H. Yağma Suçunun Geceleyin İşlenmesi  1491
YARGITAY KARARLARI  1492
MADDE 150: Daha Az Cezayı Gerektiren Hâl  1507
AÇIKLAMALAR  1508
YARGITAY KARARLARI  1512
MADDE 151: Mala Zarar Verme  1515
AÇIKLAMALAR  1517
Suçun Maddi Unsurları  1517
Suçun Manevi Unsuru  1521
YARGITAY KARARLARI  1525
MADDE 152: Mala Zarar Vermenin Nitelikli Hâlleri  1529
AÇIKLAMALAR  1533
(1)’inci Fıkrada Belirlenen Nitelikli Haller Şunlardır;  1533
a. Mala Zarar Verme Suçunun Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kamu Hizmetine Tahsis Edilmiş Veya Kamunun Yararlanmasına Ayrılmış Yer, Bina, Tesis Veya Diğer Eşya Hakkında İşlenmesi  1533
b. Mala Zarar Verme Suçunun Yangına, Sel ve Taşkına, Kazaya ve Diğer Felaketlere Karşı Korunmaya Tahsis Edilmiş Her Türlü Eşya Veya Tesis Hakkında İşlenmesi  1533
c. Mala Zarar Verme Suçunun Her Türlü Dikili Ağaç, Fidan Veya Bağ Çubuğu Hakkında İşlenmesi  1533
d. Mala Zarar Verme Suçunun Sulamaya, İçme Sularının Sağlanmasına Veya Afetlerden Korumaya Yarayan Tesisler Hakkında İşlenmesi  1533
e. Mala Zarar Verme Suçunun Grev Veya Lokavt Hallerinde İşverenlerin Veya İşçilerin Veya İşveren Veya İşçi Sendika Veya Konfederasyonlarının Maliki Olduğu Veya Kullanımında Olan Bina, Tesis Veya Eşya Hakkında İşlenmesi  1534
f. Mala Zarar Verme Suçunun Siyasi Partilerin, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının ve Üst Kuruluşlarının Maliki Olduğu Veya Kullanımında Olan Bina, Tesis Veya Eşya Hakkında İşlenmesi  1534
g. Mala Zarar Verme Suçunun Sona Ermiş Olsa Bile Görevinden Ötürü Öç Almak Amacıyla Bir Kamu Görevlisinin Zararına Olarak İşlenmesi  1534
Maddenin (2)’nci Fıkrasında  1534
a. Mala Zarar Verme Suçunun Yakarak, Yakıcı Veya Patlayıcı Madde Kullanarak İşlenmesi  1534
b. Mala Zarar Verme Suçunun Toprak Kaymasına, Çığ Düşmesine, Sel Veya Taşkına Neden Olmak Suretiyle İşlenmesi  1535
c. Mala Zarar Verme Suçunun Radyasyona Maruz Bırakarak Nükleer, Biyolojik Veya Kimyasal Silah Kullanarak İşlenmesi  1535
YARGITAY KARARLARI  1535
MADDE 153: İbadethanelere ve Mezarlıklara Zarar Verme  1536
AÇIKLAMALAR  1537
Suçun Maddi Unsuru  1537
Suçun Manevi Unsuru  1538
MADDE 154: Hakkı Olmayan Yere Tecavüz  1539
AÇIKLAMALAR  1541
Suçun Maddi Unsurları  1541
Suçun Manevi Unsuru  1543
YARGITAY KARARLARI  1544
MADDE 155: Güveni Kötüye Kullanma  1544
AÇIKLAMALAR  1546
Suçun Maddi Unsurları  1547
Suçun Manevi Unsuru  1548
YARGITAY KARARLARI  1548
MADDE 156: Bedelsiz Senedi Kullanma  1552
AÇIKLAMALAR  1553
Suçun Maddi Unsurları  1553
Suçun Manevi Unsuru  1554
YARGITAY KARARLARI  1554
MADDE 157: Dolandırıcılık  1563
AÇIKLAMALAR  1564
Suçun Maddi Unsurları  1565
Suçun Manevi Unsuru  1568
YARGITAY KARARLARI  1570
MADDE 158: Nitelikli Dolandırıcılık  1574
AÇIKLAMALAR  1581
A. Dolandırıcılık Suçunun, Dini İnanç ve Duyguların İstismar Edilmesi Suretiyle İşlenmesi  1581
B. Dolandırıcılık Suçunun, Kişinin İçinde Bulunduğu Tehlikeli Durum Veya Zor Şartlardan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi  1582
C. Dolandırıcılık Suçunun, Kişinin Algılama Yeteneğinin Zayıflığından Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi  1582
D. Dolandırıcılık Suçunun, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Kamu Meslek Kuruluşlarının, Siyasi Parti, Vakıf Veya Dernek Tüzel Kişiliklerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle İşlenmesi  1582
E. Dolandırıcılık Suçunun, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Olarak İşlenmesi  1583
F. Dolandırıcılık Suçunun, Bilişim Sistemlerinin Banka Veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle İşlenmesi  1583
G. Dolandırıcılık Suçunun, Basın ve Yayın Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi  1584
H. Dolandırıcılık Suçunun, Tacir Veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Veya Kooperatif Yöneticilerinin Kooperatifin Faaliyetleri Kapsamında İşlenmesi  1584
İ. Dolandırıcılık Suçunun, Serbest Meslek Sahibi Kişiler Tarafından Mesleklerinden Dolayı Kendilerine Duyulan Güvenin Kötüye Kullanılması Suretiyle İşlenmesi  1584
J. Dolandırıcılık Suçunun, Banka Veya Diğer Kredi Kurumlarınca Tahsis Edilmemesi Gereken Bir Kredinin Açılmasını Sağlamak Maksadıyla İşlenmesi  1585
K. Dolandırıcılık Suçunun, Sigorta Bedelini Almak Maksadıyla İşlenmesi  1585
l. (6763 sayılı Kanunla ek.) Dolandırıcılık Suçunun Kişinin, Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka, Sigorta ya da Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması veya Bu Kurum ve Kuruluşlarla İlişkili Olduğunu Söylemesi Suretiyle İşlenmesi  1586
YARGITAY KARARLARI  1587
MADDE 159: Daha Az Cezayı Gerektiren Hâl  1592
AÇIKLAMALAR  1593
YARGITAY KARARI  1595
MADDE 160: Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf  1596
AÇIKLAMALAR  1596
Suçun Maddi Unsurları  1597
Suçun Manevi Unsuru  1598
YARGITAY KARARLARI  1598
MADDE 161: Hileli İflâs  1598
AÇIKLAMALAR  1600
Suçun Maddi Unsurları  1601
Suçun Manevi Unsuru  1603
YARGITAY KARARLARI  1604
MADDE 162: Taksirli İflâs  1605
AÇIKLAMALAR  1606
MADDE 163: Karşılıksız Yararlanma  1608
AÇIKLAMALAR  1610
Suçun Maddi Unsurları  1611
YARGITAY KARARLARI  1613
MADDE 164: Şirket veya Kooperatifler Hakkında Yanlış Bilgi  1613
AÇIKLAMALAR  1614
Suçun Maddi Unsurları  1614
Suçun Manevi Unsuru  1615
MADDE 165: Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi  1616
AÇIKLAMALAR  1618
Suçun Maddi Unsurları  1618
Suçun Manevi Unsuru  1619
YARGITAY KARARLARI  1621
MADDE 166: Bilgi Vermeme  1622
AÇIKLAMALAR  1622
Suçun Maddi Unsuru  1623
Suçun Manevi Unsuru  1623
MADDE 167: Şahsî Cezasızlık Sebebi veya Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsî Sebep  1624
AÇIKLAMALAR  1625
YARGITAY KARARLARI  1628
MADDE 168: Etkin pişmanlık  1628
AÇIKLAMALAR  1631
YARGITAY KARARLARI  1634
MADDE 169: Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması  1644
AÇIKLAMALAR  1644
ÜÇÜNCÜ KISIM
Topluma Karşı Suçlar
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Tehlike Yaratan Suçlar
MADDE 170: Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması  1645
AÇIKLAMALAR  1648
Suçun Maddi Unsurları  1650
a. Suçun Yangın Çıkarılması Suretiyle İşlenmesi  1651
b. Suçun Bina Çökmesine Neden Olunması Suretiyle İşlenmesi  1651
c. Suçun Toprak Kaymasına Neden Olunması Suretiyle İşlenmesi  1651
d. Suçun Çığ Düşmesine Neden Olmak Suretiyle İşlenmesi  1651
e. Suçun Sel Veya Taşkına Neden Olmak Suretiyle İşlenmesi  1651
f. Suçun Silahla Ateş Etmek Suretiyle İşlenmesi  1652
g. Suçun Patlayıcı Madde Kullanmak Suretiyle İşlenmesi  1652
Suçun Manevi Unsuru  1653
YARGITAY KARARLARI  1654
MADDE 171: Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye Sokulması  1656
AÇIKLAMALAR  1656
Suçun Maddi Unsurları  1657
Suçun Manevi Unsuru  1658
YARGITAY KARARLARI  1658
MADDE 172: Radyasyon Yayma  1661
AÇIKLAMALAR  1662
Suçun Maddi Unsurları  1662
Suçun Manevi Unsuru  1664
MADDE 173: Atom Enerjisi İle Patlamaya Sebebiyet Verme  1665
AÇIKLAMALAR  1665
Suçun Maddi Unsurları  1666
Suçun Manevi Unsuru  1666
MADDE 174: Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması Veya El Değiştirmesi  1667
AÇIKLAMALAR  1670
Suçun Maddi Unsurları  1671
Suçun Manevi Unsuru  1674
YARGITAY KARARLARI  1674
MADDE 175: Akıl Hastası Üzerindeki Bakım ve Gözetim Yükümlülüğünün İhlâli  1675
AÇIKLAMALAR  1676
Suçun Maddi Unsurları  1676
Suçun Manevi Unsuru  1677
MADDE 176: İnşaat veya Yıkımla İlgili Emniyet Kurallarına Uymama  1678
AÇIKLAMALAR  1679
Suçun Maddi Unsurları  1679
Suçun Manevi Unsuru  1682
MADDE 177: Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması  1683
AÇIKLAMALAR  1683
Suçun Maddi Unsurları  1683
Suçun Manevi Unsuru  1684
YARGITAY KARARLARI  1685
MADDE 178: İşaret ve Engel Koymama  1686
AÇIKLAMALAR  1687
Suçun Maddi Unsurları  1687
Suçun Manevi Unsuru  1688
MADDE 179: Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma  1688
AÇIKLAMALAR  1691
Suçun Maddi Unsurları  1691
Suçun Manevi Unsuru  1696
YARGITAY KARARLARI  1698
MADDE 180: Trafik Güvenliğini Taksirle Tehlikeye Sokma  1699
AÇIKLAMALAR  1699
Suçun Maddi Unsurları  1699
Suçun Manevi Unsuru  1700
YARGITAY KARARLARI  1701
İKİNCİ BÖLÜM
Çevreye Karşı Suçlar
MADDE 181: Çevrenin Kasten Kirletilmesi  1702
AÇIKLAMALAR  1703
Suçun Maddi Unsurları  1704
Suçun Manevi Unsuru  1708
MADDE 182: Çevrenin Taksirle Kirletilmesi  1731
AÇIKLAMALAR  1731
Suçun Maddi Unsurları  1731
Suçun Manevi Unsuru  1732
MADDE 183: Gürültüye Neden Olma  1732
AÇIKLAMALAR  1733
Suçun Maddi Unsurları  1734
Suçun Manevi Unsuru  1735
YARGITAY KARARLARI  1737
MADDE 184: İmar Kirliliğine Neden Olma  1737
AÇIKLAMALAR  1739
Suçun Maddi Unsurları  1739
Suçun Manevi Unsuru  1743
YARGITAY KARARLARI  1744
Anayasa Mahkemesi Kararı  1746
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar
MADDE 185: Zehirli Madde Katma  1747
AÇIKLAMALAR  1748
Suçun Maddi Unsurları  1748
Suçun Manevi Unsuru  1749
MADDE 186: Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti  1766
AÇIKLAMALAR  1767
Suçun Maddi Unsurları  1768
Suçun Manevi Unsuru  1769
MADDE 187: Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlâç Yapma veya Satma  1770
AÇIKLAMALAR  1770
Suçun Maddi Unsurları  1770
Suçun Manevi Unsuru  1772
MADDE 188: Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti  1772
AÇIKLAMALAR  1778
Suçun Maddi Unsurları  1778
a. Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal Etmek  1787
b. Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İthal Etmek  1789
c. Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İhraç Etmek  1790
Ağırlaştırıcı Nedenler  1793
a. Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddenin Eroin, Kokain, Morfin, Sentetik Kannabinoit ve türevleri veya Baz Morfin Olması  1793
b. Suçun Üç veya Daha Fazla Kişi Tarafından Veya Bir Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi  1793
c. Suçun Sağlık Mesleğinde Çalışanlar Tarafından İşlenmesi  1796
d. İnfaz Kurumuna Veya Tutukevine Uyuşturucu Madde Sokmak  1796
e. Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçunun Zincirleme Biçimde İşlenmesi  1797
Suçun Manevi Unsuru  1800
YARGITAY KARARLARI  1801
MADDE 189: Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması  1816
AÇIKLAMALAR  1816
MADDE 190: Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma  1817
AÇIKLAMALAR  1819
Suçun Maddi Unsurları  1819
a. Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddenin Kullanılmasını Kolaylaştırmak İçin Özel Yer, Donanım ve Malzeme Sağlama  1820
b. Uyuşturucu Veya Uyarıcı Maddeyi Kullananların Yakalanmasını Zorlaştıracak Önlemler Alma  1820
c. Uyuşturucu Veya Uyarıcı Maddelerin Kullanılması Yöntemi Hakkında Başkalarına Bilgi Verme  1820
Maddenin (2)’nci Fıkrasındaki Hareket Unsurları İse Şunlardır  1821
a. Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddelerin Kullanılmasını Alenen Özendirme  1821
b. Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddelerin Kullanılmasını Alenen Özendirici Nitelikte Yayın Yapmak  1821
Suçun Manevi Unsuru  1821
MADDE 191: Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak  1822
AÇIKLAMALAR  1828
Suçun Maddi Unsurları  1829
Suçun Manevi Unsuru  1833
YARGITAY KARARLARI  1835
MADDE 192: Etkin Pişmanlık  1840
AÇIKLAMALAR  1842
A. Failin, Etkin Pişmanlığı Suçun Resmi Makamlar Tarafından Haber Alınmasından Önce Göstermesi Gerekir  1843
B. Failin, Uyuşturucu Veya Uyarıcı Maddeyi Kimden, Nerede ve Ne Zaman Temin Ettiğini Yetkili Makamlara Bildirmesi Gerekir  1844
C. Fail Tarafından Verilen Bilginin, Suçluların Yakalanmasını Veya Uyuşturucu Veya Uyarıcı Maddenin Ele Geçirilmesini Kolaylaştırmış Olması Gerekir  1844
YARGITAY KARARLARI  1848
MADDE 193: Zehirli Madde İmal ve Ticareti  1850
AÇIKLAMALAR  1850
Suçun Maddi Unsurları  1851
Suçun Manevi Unsuru  1852
MADDE 194: Sağlık için tehlikeli madde temini  1852
AÇIKLAMALAR  1853
Suçun Maddi Unsurları  1853
Suçun Manevi Unsuru  1854
MADDE 195: Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma  1855
AÇIKLAMALAR  1855
Suçun Maddi Unsurları  1856
Suçun Manevi Unsuru  1857
MADDE 196: Usulsüz Ölü Gömülmesi  1858
AÇIKLAMALAR  1858
Suçun Maddi Unsurları  1858
Sucun Manevi Unsuru  1859
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kamu Güvenine Karşı Suçlar
MADDE 197: Parada Sahtecilik  1861
AÇIKLAMALAR  1862
Suçun Maddi Unsurları  1863
Suçun Manevi Unsuru  1866
YARGITAY KARARLARI  1867
MADDE 198: Paraya Eşit Sayılan Değerler  1867
AÇIKLAMALAR  1868
YARGITAY KARARLARI  1869
MADDE 199: Kıymetli Damgada Sahtecilik  1870
AÇIKLAMALAR  1872
Suçun Maddi Unsurları  1872
Suçun Manevi Unsuru  1873
YARGITAY KARARLARI  1874
MADDE 200: Para ve Kıymetli Damgaları Yapmaya Yarayan Araçlar  1875
AÇIKLAMALAR  1876
Suçun Maddi Unsurları  1876
Suçun Manevi Unsuru  1876
MADDE 201: Etkin Pişmanlık  1877
AÇIKLAMALAR  1878
YARGITAY KARARI  1879
MADDE 202: Mühürde Sahtecilik  1879
AÇIKLAMALAR  1881
Suçun Maddi Unsurları  1881
Suçun Manevi Unsuru  1882
YARGITAY KARARLARI  1883
MADDE 203: Mühür Bozma  1883
AÇIKLAMALAR  1884
Suçun Maddi Unsurları  1884
Suçun Manevi Unsuru  1885
YARGITAY KARARLARI  1887
MADDE 204: Resmî Belgede Sahtecilik  1889
AÇIKLAMALAR  1892
Suçun Maddi Unsurları  1893
Suçun Manevi Unsuru  1899
YARGITAY KARARLARI  1900
MADDE 205: Resmi Belgeyi Bozma, Yok Etme veya Gizleme  1911
AÇIKLAMALAR  1913
Suçun Maddi Unsurları  1913
Suçun Manevi Unsuru  1913
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  1914
MADDE 206: Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan  1914
AÇIKLAMALAR  1915
Suçun Maddi Unsurları  1915
Suçun Manevi Unsuru  1916
YARGITAY KARARLARI  1916
MADDE 207: Özel Belgede Sahtecilik  1918
AÇIKLAMALAR  1919
Suçun Maddi Unsurları  1919
Suçun Manevi Unsuru  1922
YARGITAY KARARLARI  1923
MADDE 208: Özel Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek  1924
AÇIKLAMALAR  1925
Suçun Maddi Unsurları  1925
Suçun Manevi Unsuru  1925
YARGITAY KARARLARI  1926
MADDE 209: Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması  1926
AÇIKLAMALAR  1927
Suçun Maddi Unsurları  1927
Suçun Manevi Unsuru  1928
YARGITAY KARARLARI  1928
MADDE 210: Resmi Belge Hükmünde Belgeler  1929
AÇIKLAMALAR  1931
A. Emre Veya Hamiline Yazılı Kambiyo Senetleri  1931
C. Hisse Senedi, Tahvil Veya Vasiyetnameler  1931
YARGITAY KARARLARI  1932
MADDE 211: Daha Az Cezayı Gerektiren Hâl  1937
AÇIKLAMALAR  1937
YARGITAY KARARLARI  1937
MADDE 212: İçtima  1939
AÇIKLAMALAR  1939
YARGITAY KARARLARI  1939
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kamu Barışına Karşı Suçlar
MADDE 213: Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit  1941
AÇIKLAMALAR  1942
Suçun Maddi Unsurları  1942
Suçun Manevi Unsuru  1943
MADDE 214: Suç İşlemeye Tahrik  1943
AÇIKLAMALAR  1944
Suçun Maddi Unsurları  1945
Suçun Manevi Unsuru  1946
YARGITAY KARARLARI  1946
MADDE 215: Suçu ve Suçluyu Övme  1947
AÇIKLAMALAR  1948
Suçun Maddi Unsurları  1948
Suçun Manevi Unsuru  1949
YARGITAY KARARLARI  1949
MADDE 216: Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama  1951
AÇIKLAMALAR  1953
Suçun Maddi Unsurları  1953
Suçun Manevi Unsuru  1957
YARGITAY KARARLARI  1957
MADDE 217: Kanunlara Uymamaya Tahrik  1962
AÇIKLAMALAR  1963
Suçun Maddi Unsurları  1963
Suçun Manevi Unsurları  1964
MADDE 218: Ortak Hüküm  1964
AÇIKLAMALAR  1965
MADDE 219: Görev Sırasında Din Hizmetlerini Kötüye Kullanma  1966
AÇIKLAMALAR  1967
Suçun Maddi Unsurları  1967
Suçun Manevi Unsuru  1969
MADDE 220: Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma  1970
AÇIKLAMALAR  1976
YARGITAY KARARLARI  1986
MADDE 221: Etkin Pişmanlık  2015
AÇIKLAMALAR  2017
YARGITAY KARARLARI  2022
MADDE 222: Şapka ve Türk Harfleri  2022
AÇIKLAMALAR  2022
Suçun Maddi Unsuru  2024
Suçun Manevi Unsuru  2025
YARGITAY KARARI  2026
ALTINCI BÖLÜM
Ulaşım Araçlarına veya Sabit Platformlara Karşı Suçlar
MADDE 223: Ulaşım Araçlarının Kaçırılması veya Alıkonulması  2027
AÇIKLAMALAR  2029
Suçun Maddi Unsurları  2029
Suçun Manevi Unsuru  2030
MADDE 224: Kıt’a Sahanlığında veya Münhasır Ekonomik Bölgedeki Sabit Platformların İşgali  2031
AÇIKLAMALAR  2032
Suçun Maddi Unsuru  2032
Suçun Maddi Unsuru  2033
YEDİNCİ BÖLÜM
Genel Ahlaka Karşı Suçlar
MADDE 225: Hayâsızca Hareketler  2034
AÇIKLAMALAR  2035
Suçun Maddi Unsuru  2035
Suçun Manevi Unsuru  2036
YARGITAY KARARLARI  2037
MADDE 226: Müstehcenlik  2037
AÇIKLAMALAR  2041
Suçun Maddi Unsurları  2041
YARGITAY KARARLARI  2056
MADDE 227: Fuhuş  2057
AÇIKLAMALAR  2062
Suçun Maddi Unsurları  2062
YARGITAY KARARLARI  2071
MADDE 228: Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama  2075
AÇIKLAMALAR  2077
Suçun Maddi Unsurları  2077
Suçun Manevi Unsuru  2079
YARGITAY KARARLARI  2080
MADDE 229: Dilencilik  2082
AÇIKLAMALAR  2083
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Aile Düzenine Karşı Suçlar
MADDE 230: Birden Çok Evlilik, Hileli Evlenme, Dinsel Tören  2086
AÇIKLAMALAR  2093
Suçun Maddi Unsurları  2093
Suçun Manevi Unsuru  2096
MADDE 231: Çocuğun Soybağını Değiştirme  2098
AÇIKLAMALAR  2099
Suçun Maddi Unsurları  2099
Suçun Manevi Unsurları  2101
YARGITAY KARARLARI  2102
MADDE 232: Kötü Muamele  2102
AÇIKLAMALAR  2104
Suçun Maddi Unsurları  2104
Suçun Manevi Unsuru  2106
YARGITAY KARARLARI  2107
MADDE 233: Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlâli  2107
AÇIKLAMALAR  2109
Suçun Maddi Unsurları  2109
Suçun Manevi Unsuru  2110
MADDE 234: Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması  2111
AÇIKLAMALAR  2112
Suçun Maddi Unsurları  2112
Suçun Manevi Unsuru  2114
YARGITAY KARARLARI  2114
DOKUZUNCU BÖLÜM
Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar
MADDE 235: İhaleye Fesat Karıştırma  2115
AÇIKLAMALAR  2120
Suçun Maddi Unsurları  2120
A. Hileli Davranışlarla  2134
1. İhaleye Katılma Yeterliğine Veya Koşullarına Sahip Olan Kişilerin İhaleye Veya İhale Sürecindeki İşlemlere Katılmalarına Engel Olmak  2134
2. İhaleye Katılma Yeterliğine Veya Koşullarına Sahip Olmayan Kişilerin İhaleye Katılmasını Sağlamak  2134
3. Teklif Edilen Malları, Şartnamesinde Belirtilen Niteliklere Sahip Olduğu Halde, Sahip Olmadığından Bahisle Değerlendirme Dışı Bırakmak  2135
4. Teklif Edilen Malları, Şartnamesinde Belirtilen Niteliklere Sahip Olmadığı Halde, Sahip Olduğundan Bahisle Değerlendirmeye Almak  2136
B. Tekliflerle İlgili Olup da İhale Mevzuatına Veya Şartnamelere Göre Gizli Tutulması Gereken Bilgilere Başkalarının Ulaşmasını Sağlamak  2136
C. Cebir veya Tehdit Kullanmak Suretiyle Ya Da Hukuka Aykırı Diğer Davranışlarla, İhaleye Katılma Yeterliliğine Veya Koşullarına Sahip Olan Kişilerin İhaleye, İhale Sürecindeki İşlemlere Katılmalarını Engellemek  2136
D. İhaleye Katılmak İsteyen Veya Katılan Kişilerin İhale Şartlarını ve Özellikle Fiyatı Etkilemek İçin Aralarında Açık Veya Gizli Anlaşma Yapmaları  2138
Suçun Manevi Unsuru  2140
YARGITAY KARARLARI  2142
MADDE 236: Edimin İfasına Fesat Karıştırma  2143
AÇIKLAMALAR  2144
Suçun Maddi Unsurları  2144
a. İhale Kararında Veya Sözleşmede Evsafı Belirtilen Maldan Başka Bir Malın Teslim Veya Kabul Edilmesi Suretiyle Edimin İfasına Fesat Karıştırma  2146
b. İhale Kararında Veya Sözleşmede Belirtilen Miktardan Eksik Malın Teslim Veya Kabul Edilmesi Suretiyle Edimin İfasına Fesat Karıştırma  2146
c. Edimin İhale Kararında Veya Sözleşmede Belirtilen Sürede İfa Edilmemesine Rağmen, Süresinde İfa Edilmiş Gibi Kabul Edilmesi Suretiyle Edimin İfasına Fesat Karıştırma  2147
d. Yapım İhalelerinde Eserin Veya Kullanılan Malzemenin Şartname Veya Sözleşmesinde Belirlenen Şartlara, Miktar Veya Niteliklere Uygun Olmamasına Rağmen Kabul Edilmesi Suretiyle Edimin İfasına Fesat Karıştırma  2147
e. Hizmet Niteliğindeki Edimin, İhale Kararında Veya Sözleşmede Belirtilen Şartlara Göre Verilmemesine Veya Eksik Verilmesine Rağmen, Verilmiş Gibi Kabul Edilmesi Suretiyle Edimin İfasına Fesat Karıştırma  2147
Suçun Manevi Unsuru  2148
MADDE 237: Fiyatları Etkileme  2149
AÇIKLAMALAR  2150
Suçun Maddi Unsurları  2151
Suçun Manevi Unsuru  2153
MADDE 238: Kamuya Gerekli Şeylerin Yokluğuna Neden Olma  2154
AÇIKLAMALAR  2155
Suçun Maddi Unsurları  2155
Suçun Manevi Unsuru  2156
MADDE 239: Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklanması  2156
AÇIKLAMALAR  2157
Suçun Maddi Unsurları  2158
Suçun Manevi Unsuru  2159
MADDE 240: Mal veya Hizmet Satımından Kaçınma  2160
AÇIKLAMALAR  2161
Suçun Maddi Unsurları  2162
Suçun Manevi Unsuru  2163
MADDE 241: Tefecilik  2163
AÇIKLAMALAR  2170
Suçun Maddi Unsurları  2170
Suçun Manevi Unsuru  2171
YARGITAY KARARLARI  2171
MADDE 242: Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması  2173
AÇIKLAMALAR  2173
ONUNCU BÖLÜM
Bilişim Alanında Suçlar
MADDE 243: Bilişim Sistemine Girme  2175
AÇIKLAMALAR  2176
Suçun Maddi Unsurları  2176
Suçun Manevi Unsuru  2178
MADDE 244: Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme  2179
AÇIKLAMALAR  2180
Suçun Maddi Unsurları  2180
Suçun Manevi Unsuru  2183
YARGITAY KARARLARI  2184
MADDE 245: Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması  2186
AÇIKLAMALAR  2188
Suçun Maddi Unsurları  2189
Suçun Manevi Unsuru  2194
YARGITAY KARARLARI  2209
MADDE 246: Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması  2210
AÇIKLAMALAR  2210
DÖRDÜNCÜ KISIM
Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar
MADDE 247: Zimmet Suçu  2211
AÇIKLAMALAR  2212
Suçun Maddi Unsurları  2212
Suçun Manevi Unsuru  2216
YARGITAY KARARLARI  2217
MADDE 248: Etkin Pişmanlık  2221
AÇIKLAMALAR  2222
YARGITAY KARARLARI  2224
MADDE 249: Daha Az Cezayı Gerektiren Hâl  2225
AÇIKLAMALAR  2225
MADDE 250: İrtikap  2226
AÇIKLAMALAR  2229
Suçun Maddi Unsurları  2229
Maddenin 6352 Sayılı Kananla Değişik (1) İnci Fıkrasında İcbar Suretiyle İrtikâp Suçu Düzenlenmiştir  2231
Görevin Sağladığı Nüfuzun Kötüye Kullanılması  2231
İcbar Öğesi  2232
Maddenin (2)’nci Fıkrasında İkna Suretiyle İrtikâp Suçu Düzenlenmiştir  2232
Görevin Sağladığı Güvenin Kötüye Kullanılması  2232
İkna Öğesi  2233
Maddenin (3) Üncü Fıkrasında Hatadan Yararlanılarak İşlenen İrtikâp Suçu Düzenlenmiştir  2233
Suçun Manevi Unsuru  2234
YARGITAY KARARLARI  2235
MADDE 251: Denetim Görevinin İhmali  2239
AÇIKLAMALAR  2240
YARGITAY KARARLARI  2241
MADDE 252: Rüşvet  2244
AÇIKLAMALAR  2251
Suçun Maddi Unsurları  2252
Suçun Manevi Unsuru  2259
YARGITAY KARARLARI  2261
MADDE 253: Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması  2264
AÇIKLAMALAR  2264
MADDE 254: Etkin Pişmanlık  2265
AÇIKLAMALAR  2267
YARGITAY KARARLARI  2269
MADDE 255: Nüfuz Ticareti  2270
AÇIKLAMALAR  2271
Suçun Maddi Unsuru  2272
Suçun Manevi Unsuru  2273
YARGITAY KARARLARI  2274
MADDE 256: Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması  2275
AÇIKLAMALAR  2275
YARGITAY KARARLARI  2277
MADDE 257: Görevi kötüye kullanma  2279
AÇIKLAMALAR  2284
Suçun Maddi Unsurları  2284
Suçun Manevi Unsuru  2287
YARGITAY KARARLARI  2298
A. Suç Öğeleriyle İlgili Kararlar  2311
1.Genel Olarak Suç Öğelerini Açıklayan Kararlar  2311
2. Kamu Zararına Neden Olan Fiiller İle İlgili Kararlar  2312
3. Kişilere Haksız Kazanç Sağlayan Fiiller  2317
4. Kişilerin Mağduriyetine Neden Olan Fiiller  2319
a. Yargı Kararına Uymama Fiili İle İlgili Kararlar  2319
b. Kişilerin Mağduriyetine Neden Olabilecek Diğer Fiiller  2325
6. İhmali Davranışla Görevi Kötüye Kullanma İle İlgili Kararlar (257/2)  2328
7. Çıkar Sağlayarak Görevi Kötüye Kullanma Suçu (M.257/3) İle İlgili Kararlar  2334
8. İçtima, İştirak ve Teşebbüs İle İlgili Kararlar  2336
MADDE 258: Göreve İlişkin Sırrın Açıklanması  2337
AÇIKLAMALAR  2337
Suçun Maddi Unsurları  2338
Suçun Manevi Unsuru  2338
YARGITAY KARARI  2339
MADDE 259: Kamu Görevlisinin Ticareti  2341
AÇIKLAMALAR  2341
YARGITAY KARARI  2342
MADDE 260: Kamu Görevinin Terki veya Yapılmaması  2342
AÇIKLAMALAR  2343
Suçun Maddi Unsuru  2343
YARGITAY KARARLARI  2345
MADDE 261: Kişilerin Malları Üzerinde Usulsüz Tasarruf  2345
AÇIKLAMALAR  2346
YARGITAY KARARLARI  2347
MADDE 262: Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi  2348
AÇIKLAMALAR  2348
YARGITAY KARARLARI  2349
MADDE 263: Kanuna Aykırı Eğitim Kurumu Açma ve İşletme  2350
AÇIKLAMALAR  2351
YARGITAY KARARLARI  2352
MADDE 264: Özel İşaret ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma  2356
AÇIKLAMALAR  2357
MADDE 265: Görevi Yaptırmamak İçin Direnme  2358
AÇIKLAMALAR  2360
Suçun Maddi Unsurları  2360
YARGITAY KARARLARI  2371
MADDE 266: Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçleri Suçta Kullanma  2386
AÇIKLAMALAR  2386
YARGITAY KARARLARI  2387
İKİNCİ BÖLÜM
Adliyeye Karşı Suçlar
MADDE 267: İftira  2388
AÇIKLAMALAR  2397
Suçun Maddi Unsurları  2398
Suçun Manevi Unsuru  2403
YARGITAY KARARLARI  2404
MADDE 268: Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması  2426
AÇIKLAMALAR  2427
Suçun Maddi Unsurları  2427
Suçun Manevi Unsuru  2429
Yaptırım  2431
Etkin Pişmanlık  2432
YARGITAY KARARLARI  2433
MADDE 269: Etkin Pişmanlık  2437
AÇIKLAMALAR  2438
Etkin Pişmanlığın Zamanı ve Hükümleri  2439
a. Suçlar Hakkında Etkin Pişmanlığın Hükümleri  2439
b. İdari Yaptırım Gerektiren Fiiller Hakkında Etkin Pişmanlık  2440
c. Basın ve yayın yoluyla iftirada etkin pişmanlık  2440
YARGITAY KARARLARI  2440
MADDE 270: Suç Üstlenme  2446
AÇIKLAMALAR  2447
Suçun Maddi Unsurları  2447
Suçun Manevi Unsuru  2450
YARGITAY KARARLARI  2453
MADDE 271: Suç Uydurma  2455
AÇIKLAMALAR  2455
Suçun Maddi Unsurları  2455
Suçun Manevi Unsuru  2460
İçtima  2460
YARGITAY KARARLARI  2462
MADDE 272: Yalan Tanıklık  2464
AÇIKLAMALAR  2471
Suçun Maddi Unsurları  2472
Suçun Manevi Unsuru  2479
İçtima  2479
YARGITAY KARARLARI  2481
MADDE 273: Şahsî Cezasızlık veya Cezanın Azaltılmasını Gerektiren Sebepler  2486
AÇIKLAMALAR  2487
MADDE 274: Etkin Pişmanlık  2488
AÇIKLAMALAR  2488
YARGITAY KARARLARI  2491
MADDE 275: Yalan Yere Yemin  2491
AÇIKLAMALAR  2492
Suçun Maddi Unsurları  2494
YARGITAY KARARLARI  2496
MADDE 276: Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik veya Tercümanlık  2497
AÇIKLAMALAR  2497
Suçun Maddi Unsurları  2498
Suçun Manevi Unsuru  2500
YARGITAY KARARLARI  2500
MADDE 277: Yargı Görevi Yapanı, Bilirkişiyi veya Tanığı Etkilemeye Teşebbüs  2501
AÇIKLAMALAR  2504
Suçun Maddi Unsurları  2505
Suçun Manevi Unsuru  2508
YARGITAY KARARLARI  2509
MADDE 278: Suçu Bildirmeme  2515
AÇIKLAMALAR  2518
Suçun Maddi Unsurları  2518
Suçun Manevi Unsuru  2523
MADDE 279: Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi  2527
AÇIKLAMALAR  2528
Suçun Maddi Unsurları  2528
Suçun Manevi Unsuru  2530
YARGITAY KARARLARI  2530
MADDE 280: Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi  2536
AÇIKLAMALAR  2536
Suçun Maddi Unsurları  2536
YARGITAY KARARLARI  2537
MADDE 281: Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme  2538
AÇIKLAMALAR  2539
Suçun Maddi Unsurları  2540
Suçun Manevi Unsuru  2541
YARGITAY KARARLARI  2542
MADDE 282: Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama  2545
AÇIKLAMALAR  2549
Suçun Maddi Unsurları  2549
Suçun Manevi Unsuru  2553
MADDE 283: Suçluyu Kayırma  2565
AÇIKLAMALAR  2566
Suçun Maddi Unsurları  2567
Manevi Unsur  2568
YARGITAY KARARLARI  2569
MADDE 284: Tutuklu, Hükümlü veya Suç Delillerini Bildirmeme  2571
AÇIKLAMALAR  2572
Suçun Maddi Unsurları  2572
Suçun Manevi Unsuru  2573
YARGITAY KARARI  2574
MADDE 285: Gizliliğin İhlali  2574
AÇIKLAMALAR  2580
Suçun Maddi Unsurları  2580
Suçun Manevi Unsuru  2584
YARGITAY KARARI  2584
MADDE 286: Ses veya Görüntülerin Kayda Alınması  2586
AÇIKLAMALAR  2586
Suçun Maddi Unsurları  2587
Suçun Manevi Unsuru  2587
MADDE 287: Genital Muayene  2588
AÇIKLAMALAR  2588
Suçun Maddi Unsurları  2589
Suçun Manevi Unsuru  2590
YARGITAY KARARI  2592
MADDE 288: Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs  2592
AÇIKLAMALAR  2593
Suçun Maddi Unsurları  2594
Suçun Manevi Unsuru  2596
YARGITAY KARARI  2596
MADDE 289: Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma  2598
AÇIKLAMALAR  2600
Suçun Maddi Unsurları  2601
Suçun Manevi Unsuru  2603
YARGITAY KARARLARI  2604
MADDE 290: Resmen Teslim Olunan Mala Elkonulması ve Bozulması  2613
AÇIKLAMALAR  2614
Suçun Maddi Unsurları  2614
Suçun Manevi Unsuru  2615
YARGITAY KARARLARI  2616
MADDE 291: Başkası Yerine Ceza İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Girme  2616
AÇIKLAMALAR  2617
Suçun Maddi Unsurları  2617
Suçun Manevi Unsuru  2617
MADDE 292: Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması  2618
AÇIKLAMALAR  2619
Suçun Maddi Unsuru  2620
Suçun Manevi Unsuru  2622
YARGITAY KARARLARI  2622
MADDE 293: Etkin Pişmanlık  2623
AÇIKLAMALAR  2623
MADDE 294: Kaçmaya İmkân Sağlama  2624
AÇIKLAMALAR  2627
Suçun Maddi Unsurları  2627
Suçun Manevi Unsuru  2629
MADDE 295: Muhafızın Görevini Kötüye Kullanması  2630
AÇIKLAMALAR  2631
Suçun Maddi Unsurları  2631
Suçun Manevi Unsuru  2632
YARGITAY KARARI  2632
MADDE 296: Hükümlü veya Tutukluların Ayaklanması  2633
AÇIKLAMALAR  2633
Suçun Maddi Unsurları  2633
Suçun Manevi Unsuru  2634
YARGITAY KARARLARI  2635
MADDE 297: İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokmak  2639
AÇIKLAMALAR  2641
Suçun Maddi Unsurları  2641
Suçun Manevi Unsuru  2647
YARGITAY KARARLARI  2647
MADDE 298: Hak Kullanımını ve Beslenmeyi Engelleme  2654
AÇIKLAMALAR  2655
Suçun Maddi Unsurları  2655
Suçun Manevi Unsuru  2657
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Devletin Egemenlik Alametlerine ve
Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar
MADDE 299: Cumhurbaşkanına Hakaret  2658
AÇIKLAMALAR  2659
Suçun Maddi Unsurları  2659
Suçun Manevi Unsuru  2661
YARGITAY KARARLARI  2662
MADDE 300: Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama  2663
AÇIKLAMALAR  2664
Suçun Maddi Unsurları  2665
Suçun Manevi Unsuru  2668
YARGITAY KARARLARI  2669
MADDE 301: Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını  2669
AÇIKLAMALAR  2671
Suçun Maddi Unsurları  2672
Suçun Manevi Unsuru  2675
YARGITAY KARARLARI  2677
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar
MADDE 302: Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak  2685
AÇIKLAMALAR  2688
Suçun Maddi Unsurları  2688
Suçun Manevi Unsuru  2694
YARGITAY KARARLARI  2696
MADDE 303: Düşmanla İşbirliği Yapmak: Düşmanla İşbirliği Yapmak  2700
AÇIKLAMALAR  2702
Suçun Maddi Unsurları  2702
MADDE 304: Devlete Karşı Savaşa Tahrik  2704
AÇIKLAMALAR  2705
Suçun Maddi Unsurları  2705
Suçun Manevi Unsuru  2706
MADDE 305: Temel Millî Yararlara Karşı Faaliyette Bulunmak İçin Yarar Sağlama  2707
AÇIKLAMALAR  2709
Suçun Maddi Unsurları  2709
Suçun Manevi Unsuru  2710
MADDE 306: Yabancı Devlet Aleyhine Asker Toplama  2710
AÇIKLAMALAR  2712
Suçun Maddi Unsurları  2712
Suçun Manevi Unsuru  2713
YARGITAY KARARLARI  2714
MADDE 307: Askerî Tesisleri Tahrip ve Düşman Askerî Hareketleri Yararına Anlaşma  2717
AÇIKLAMALAR  2720
Suçun Maddi Unsurları  2720
Suçun Manevi Unsuru  2722
YARGITAY KARARI  2722
MADDE 308: Düşman Devlete Maddî ve Malî Yardım  2723
AÇIKLAMALAR  2725
Suçun Maddi Unsurları  2725
BEŞİNCİ BÖLÜM
Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar
MADDE 309: Anayasayı İhlâl  2727
AÇIKLAMALAR  2729
Suçun Maddi Unsurları  2729
Suçun Manevi Unsuru  2734
YARGITAY KARARLARI  2735
MADDE 310: Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiilî Saldırı  2746
AÇIKLAMALAR  2746
Suçun Maddi Unsurları  2747
Suçun Manevi Unsuru  2748
MADDE 311: Yasama Organına Karşı Suç  2748
AÇIKLAMALAR  2750
Suçun Maddi Unsurları  2750
Suçun Manevi Unsuru  2751
MADDE 312: Hükümete Karşı Suç  2752
AÇIKLAMALAR  2752
Suçun Maddi Unsurları  2753
Suçun Manevi Unsuru  2754
YARGITAY KARARLARI  2754
MADDE 313: Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine Karşı Silâhlı İsyan  2793
AÇIKLAMALAR  2795
Suçun Maddi Unsurları  2795
Suçun Manevi Unsuru  2796
MADDE 314: Silâhlı Örgüt  2796
AÇIKLAMALAR  2797
Suçun Maddi Unsurları  2798
Suçun Manevi Unsuru  2810
YARGITAY KARARLARI  2812
MADDE 315: Silah Sağlama  2816
AÇIKLAMALAR  2817
Suçun Manevi Unsuru  2821
YARGITAY KARARLARI  2822
MADDE 316: Suç İçin Anlaşma  2823
AÇIKLAMALAR  2825
Suçun Maddi Unsurları  2825
Suçun Manevi Unsuru  2826
ALTINCI BÖLÜM
Millî Savunmaya Karşı Suçlar
MADDE 317: Askerî Komutanlıkların Gasbı  2827
MADDE 318: Halkı Askerlikten Soğutma  2827
MADDE 319: Askerleri İtaatsizliğe Teşvik  2828
MADDE 320: Yabancı Hizmetine Asker Yazma, Yazılma  2830
MADDE 321: Savaş Zamanında Emirlere Uymama  2831
MADDE 322: Savaş Zamanında Yükümlülükler  2832
MADDE 323: Savaşta Yalan Haber Yayma  2833
MADDE 324: Seferberlikle İlgili Görevin İhmali  2835
MADDE 325: Düşmandan Unvan ve Benzerî Payeler Kabulü  2836
YEDİNCİ BÖLÜM
Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk
MADDE 326: Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeler  2837
İLGİLİ YARGI KARARI  2838
MADDE 327: Devletin Güvenliğine İlişkin Bilgileri Temin Etme  2839
MADDE 328: Siyasal veya Askerî Casusluk  2840
MADDE 329: Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama  2842
MADDE 330: Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama  2844
MADDE 331: Uluslararası Casusluk  2844
MADDE 332: Askerî Yasak Bölgelere Girme  2845
MADDE 333: Devlet Sırlarından Yararlanma, Devlet Hizmetlerinde Sadakatsizlik  2846
MADDE 334: Yasaklanan Bilgileri Temin  2848
MADDE 335: Yasaklanan Bilgilerin Casusluk Maksadıyla Temini  2849
MADDE 336: Yasaklanan Bilgileri Açıklama  2849
MADDE 337: Yasaklanan Bilgileri Siyasal veya Askerî Casusluk Maksadıyla Açıklama  2850
MADDE 338: Taksir Sonucu Casusluk Fiillerinin İşlenmesi  2851
MADDE 339: Devlet Güvenliği İle İlgili Belgeleri Elinde Bulundurma  2852
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar
MADDE 340: Yabancı Devlet Başkanına Karşı Suç  2853
MADDE 341: Yabancı Devlet Bayrağına Karşı Hakaret  2853
MADDE 342: Yabancı Devlet Temsilcilerine Karşı Suç  2854
MADDE 343: Karşılıklılık Koşulu  2854
DOKUZUNCU BÖLÜM
Son Hükümler
MADDE 344: Yürürlük  2856
MADDE 345: Yürütme  2856
5237 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER  2857
TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN  2859
Kaynakça  2863
Kavram Dizini  2873
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018