Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Hukuki Unsurları Açısından
Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemleri ve Bu İşlemlere Karşı İtiraz ve Dava
Ekim 2016 / 1. Baskı / 492 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 125.00 TL
24 saatte kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 2. Nisan 2019 110.00 TL -     Sepete Ekle
   

Bu çalışma, imar hukukuyla ilgilenen hukukçular ve akademisyenler için parselasyon işlemlerinin tüm yönleriyle incelenmesi açısından kaynak kitap niteliğindedir. Çalışmada parselasyon işlemleri ve bunlara karşı açılabilecek davalarla ilgili hususlar, konu bütünlüğü içerisinde değerlendirilmiştir. Çalışma bu işlemlere karşı açılacak davaları tüm yönleriyle incelemesi açısından konunun en önemli kaynaklarından birisi olmaya adaydır.

Çalışmada, arazi ve arsa düzenlemeleri yetki, şekil, sebep, konu gibi hukuki unsurları açısından incelenmiş ve sonrasında bu işlemlere karşı açılacak davalarla ilgili hususlar, Danıştay kararları ışığında açıklanmıştır.

Çalışmanın ilk kısmında parselasyon işlemleri; yetki, şekil, sebep, konu ve amaç unsurları açısından incelenmiştir. Bu kapsamda parselasyon işlemlerinin hangi idareler tarafından, hangi şekilde kurallarına uyularak nasıl yapılacağı, hangi taşınmazların parselasyona tabi tutulabileceği ayrıntılarıyla izah edilmiştir. Çalışma parselasyon işlemlerinde parsel dağıtım kurallarını ve düzenleme ortaklık payı ile ilgili ilkeleri kapsamlı şekilde açıklamaktadır. Ayrıca çalışmada kamu mallarının ve Hazine taşınmazlarının imar uygulamalarındaki durumu ayrıntılarıyla incelenmiştir.

Çalışmanın ikinci kısmında ise parselasyon işlemlerine karşı açılacak davalar, idari yargı işlem sürecine uygun olarak açıklanmıştır. Bu kapsamda ilk olarak süre, ehliyet, görevli ve yetkili yargı gibi iptal davası ön koşulları açsısından inceleme yapılmıştır. Daha sonra parselasyon işlemlerine karşı açılan davaların esasının görülmesi, bilirkişi incelemesi gibi hususlar açıklanmıştır. Sonrasında ise iptal davasının karara bağlanması, bu kararın sonuçları ve uygulanması, kararın uygulanmaması durumunda yapılabilecek işlemler ayrıntılarıyla izah edilmiştir.

Konu Başlıkları
Genel Olarak İmar Planları ve Bu Planları Uygulamak İçin Kullanılabilecek Araçlar
Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Hukuki Açıdan Unsurları ve Bu Unsurlar Açısından Muhtemel Hukuka Aykırılık Nedenleri
Arazi ve Arsa Düzenlemesine İtiraz ve Dava
Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin İptaline İlişkin Yargı Kararının Yerine Getirilmesi
Barkod: 9789750240010
Yayın Tarihi: Ekim 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 492
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Özgeçmiş  5
Önsöz  7
Şekiller Tablosu  25
Kısaltmalar  27
Birinci Bölüm  
GENEL OLARAK İMAR PLANLARI VE BU PLANLARI UYGULAMAK İÇİN KULLANILABİLECEK ARAÇLAR  
I. İMAR PLANLARI VE TÜRLERİ  29
A. Mekânsal Strateji Planları  29
B. Çevre Düzeni Planları  32
C. İmar Planları  33
1. Nazım İmar Planları  33
2. Uygulama İmar Planları  35
II. İMAR PLANLARINI UYGULAMAK İÇİN KULLANILABİLECEK ARAÇLAR  36
A. Ayırma ve Birleştirme İşlemleri  38
B. Kamulaştırma  40
C. Arazi ve Arsa Düzenlemesi  42
III. İMAR PLANI UYGULAMA ARACI OLARAK ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ  42
A. Genel Olarak  42
B. Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Tarihçesi  44
C. Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Avantajları  48
1. İmar Planlarının Bütüncül Şekilde Uygulanmasına İmkân Tanıması  49
2. Kadastral Durumun Sorunlu Olduğu Bölgelerde Kadastral Durumun Bütüncül Şekilde Düzeltilmesine İmkan Tanıması  50
3. Kamulaştırma Külfetini Ortadan Kaldırması  50
4. Maliklerin Muvafakatine Gerek kalmadan Hızlı Bir Şekilde Uygulamaya İmkan Tanıması  50
5. Maliklerden Yapılan Kesintilerin Yasal Dayanağının Bulunması  51
6. Eşitlik İlkesine Uygun Olması  51
7. Daha Fazla Türde Umumi Hizmet Alanı İçin Kesinti İmkânı Tanıması  53
İkinci Bölüm  
ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İŞLEMLERİNİN HUKUKİ AÇIDAN UNSURLARI VE BU UNSURLAR AÇISINDAN MUHTEMEL HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ  
Giriş  55
I. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİNİN SEBEP VE AMAÇ UNSURU  56
A. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Sebep Unsuru: İmar Planlarının Uygulanmasını Sağlamak  56
1. Sadece İmar Planı Bulunan Alanlarda Parselasyon Yapılabilmesi  57
2. İmar Planına Uygunluk Şartı  59
3. İkinci Kez Parselasyon Yapma Yasağı  59
4. İdarelerin Arazi ve Arsa Düzenlemesi Yapmaya Zorlanıp Zorlanmayacağı  62
a. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Görüşü  63
b. Anayasa Mahkemesinin Görüşü  65
c. Yargıtay’ın Görüşü  67
d. Danıştay’ın Görüşü  69
5. Uygulama İmar Planının Yargı Kararıyla İptal Edilmesi Durumu  73
6. Uygulama İmar Planı Değişikliği Durumu  73
B. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Amacı  74
1. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Genel Amacı: Kamu Yararının Sağlanması  74
2. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Asli Amacı ve Bu Amacın Ortaya Çıkardığı Gereklilikler: İnşaata Elverişli İmar Parseli Üretmek  74
a. Yapılaşmaya Elverişli Parsel Tahsis Zorunluluğu  78
b. Artık Parsel Oluşturulmaması Gerekliliği  79
c. Müstakil Parsel Oluşturma Zorunluluğu  80
d. İnşaat Yapmaya Elverişli Parsel Üretilmesi Mümkün Olmayan Alanların Düzenlemeye Tabi Tutulamaması  81
3. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Tali Amacı  81
II. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİNDE YETKİ KURALLARI VE BU KURALLARA (YETKİ YÖNÜNDEN HUKUKA) AYKIRILIK HALLERİ  82
A. Yer Yönünden Yetki Kuralları  82
1. Yer Yönünden Genel Yetki Kuralları  82
a. Belediye Sınırları İçerisinde  83
b. Büyükşehir Belediyesi Olan Yerlerde  83
ba. Genel Kural: Parselasyon Yapmaya İlçe Belediyelerinin Yetkili Olması  83
bb. Büyükşehir Mücavir Alanlarında Arazi ve Arsa Düzenlemesi Yapma Yetkisi  84
bc. Büyükşehir Belediyelerinin Parselasyon Yapmaya Yetkili Olduğu Durumlar  84
bd. İlçe Belediyelerinin Yaptığı Parselasyon İşlemlerinin Büyükşehir Belediyesinin Denetimine Tabi Olması  85
bda. Büyükşehir Belediyesinin Onay ve Denetim Yetkisinin Niteliği  85
bdb. Parselasyon İşlemlerini Büyükşehir Belediyesine Gönderme Zorunluluğu  85
bdc. Gönderme Zorunluluğunun Kapsamı  86
bdd. Gönderme Zamanı  87
bde. Büyükşehirlerde Onay Mercii  87
bdf. Büyükşehir Belediyesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7/b Maddesindeki Denetim Yetkisinin Kapsamı  87
be. İlçe Belediyelerinin Yetkilerini Devredebilmeleri  88
c. Belediye Sınırları Dışına  88
d. Mücavir Alanlarda  89
e. 2981 sayılı Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda  90
2. Özel Yetki Kuralları  90
a. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri  91
b. Organize Sanayi Bölgelerinde  92
ba. Genel Olarak  92
bb. Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri  93
c. Endüstri Bölgelerinde  94
ç. TCDD’ye Ait Taşınmazlarla İlgili Yetkiler  94
d. Gecekondu Alanlarında  96
e. Atatürk Kültür Merkezi Alanında  98
f. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgeleri İle Turizm Alan ve Merkezlerinde  98
g. Merkezi İdarenin Yetkisi Dâhilindeki Kamu Yatırımları ve Tesisleri İçin Gerekli Alanlarda  99
h. Atatürk Orman Çiftliğinde  99
ı. Haydarpaşa Limanı İle İlgili Yetkiler  99
i. Kentsel Dönüşüm Alanlarında  100
ia. Büyükşehir Belediyelerinin Genel Yetkili Olması  100
ib. İlçe Belediyelerinin Yetkilendirilmesi  101
ic. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanlarında Toplu Konut İdaresi Başkanlığının Yetkisi  101
j. Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu Kapsamında Kalan Yerler  102
k. Özel Çevre Koruma Bölgelerinde  102
l. Toplu Konut Alanlarında  103
m. GAP Projesi Kapsamında Kalan Yerlerde Planlama  104
n. 1164 Sayılı Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda  105
o. Tabii Afetlerle İlgili Kanunlar Kapsamındaki Yerlerde  106
ö. Boğaziçi Alanında Planlama  107
p. Özelleştirme Programındaki Kuruluşlara Ait Taşınmalarda  108
r. Şehirlerin Marka Değerini Artırmaya Yönelik Projeler İçin Gerekli Alanlarda  108
s. Milletvekilleri Lojmanları  109
ş. Türk Boğazlar Bölgesinde  109
t. Olimpiyat Köyünde  110
u. 6292 Sayılı Kanununa Göre Belirlenen Proje Alanlarında  110
ü. Kamu ve Özel Sektör Yatırımları İçin Gereken Alanlarda  111
v. Patlayıcı Madde Üretmek/İşlemek Üzere Kurulacak Tesislerde  111
y. Türk Silahlı Kuvvetlerine Ait Savunma ve Eğitim Amaçlı Alanlarda  112
z. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda  113
za. Taşınmaz Maliklerinin Dönüşüm Yaptıkları Durumda Planlama ve Plan Uygulama Yetkisi  113
zb. Maliklerin Dönüşümü Yapmadığı Durumlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkili Olması  113
zc. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının TOKİ Başkanlığını veya Belediyeleri Yetkilendirmesi  113
B. Kişi Yönünden Yetki Kuralları  115
1. Parselasyon İşleminin, Kamu İdarelerinin Parselasyon Yapmaya Yetkili Organları Tarafından Yapılması Zorunluluğu  115
a. Belediyelerde  115
b. İl Özel İdarelerinde  117
c. Diğer İdarelerde  117
2. Parselasyon İşleminin Teknik Açıdan Yeterli Personel Tarafından Yapılması Gerekliliği  117
a. Meslek Türü Açısından Gereklilik  118
b. Mesleki Yeterlilik Şartı  118
c. İdarenin Parselasyon İşlemini Kendisinin Yapması Durumunda Müellifin Memur ya da Diğer Kamu Görevlisi Olması Şartı  120
C. Zaman Yönünden Yetki  120
III. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİNDE ŞEKİL KURALLARI (DÜZENLEMENİN YAPILIŞ ŞEKLİ)  122
A. Düzenleme Alanının Tespiti ve Uygulayıcıların Görevlendirilmesi  124
1. Arazi ve Arsa Düzenlemesi Yapılabilmesi İçin İmar Planı Şartı: İmar Planı Olmayan Alanda Düzenleme Yapılamaması  124
2. Düzenleme Sonucu Oluşturulacak İmar Parseli Sayısının Bir Önceki Yıl Verilen İnşaat Ruhsatından Az Olmaması Gerekliliği  126
3. Yapılaşmış Alanla İrtibatlı ve Şehrin Gelişme Yönündeki Alanların Tercih Edilmesi  127
4. Düzenleme Alanının, Düzenleme Ortaklık Payının ve Kamu Tesisleri Alanına Tahsis Payının Dengeli Çıkmasını Sağlayacak Şekilde Belirlenmesi  127
5. Bir İmar Adasından Küçük Alanda Parselasyon İşlemi Yapılamaması  130
6. Benzer İmar Koşulları Olan Bölgelerin Seçilmesi ve Uygulama İmar Planı Kararlarının Dikkate Alınması  132
7. Düzenleme Alanında Bulunan Tüm Parsellerin Uygulamaya Dahil Edilmesi Gerekliliği  133
8. Düzenleme Alanının Parsel Maliklerinin İsteği Üzerine Belirlenmesi  133
9. Uygulayıcıların Görevlendirilmesi  133
a. İdarelerin Kendi Personelleri Aracılığıyla Parselasyon Yapmaları  133
b. Parselasyon İşinin İhale Yoluyla Yaptırılması  134
B. Tarım Arazileri, Meralar ve Sit Alanları İçin Gerekli İzinlerin Alınması ve Meraların Tescilinin Yanlış Şekilde Yapılması  135
1. Tarım Arazileri  135
a. Mutlak Tarım Arazileri, Özel Ürün Arazileri, Dikili Tarım Arazileri ve Sulu Tarım Arazileri  135
b. Diğer Araziler  137
c. Tarım Arazileri İçin İzin Prosedürü  137
2. Mera, Yaylak ve Kışlaklar  138
a. Mera Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesinden Önce İmar Planları Kapsamında Kalan Meralar  138
b. Mera Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesinden Sonra İmar Planları Kapsamında Kalan Meralar  139
ba. Başvuru  139
bb. İnceleme Raporunun Hazırlanması  140
bc. Mera Komisyonunun ve Defterdarlığın Uygun Görüşü ve Tescil  140
3. Sit Alanları İçin İzin Zorunluluğu  140
C. Gerekli Kayıt ve Haritaların Elde Edilmesi  141
1. Kadastro Haritalarının ve Diğer Teknik Belgelerin Temin Edilmesi  142
a. Başvuru  142
b. Döner Sermaye Ücretinin Yatırılması  143
c. Talep İstem Belgesinin Düzenlenmesi  143
d. İşlemin Gerçekleştirilmesi  143
2. Onaylı İmar Planının ve Hâlihazır Haritanın Temini, Hâlihazır Haritanın Güncellenmesi  144
D. Kadastral Parsellerin Hâlihazır Haritaya Aktarılması  145
1. Genel Olarak  145
2. Aktarımım Kadastro Müdürlüğü Tarafından Kontrolü  145
3. Kadastro Görmemiş Alanlarda Yapılacak İşlemler  145
E. Düzenleme Sınırının Geçirilmesi  147
1. Düzenleme Sınırının Belediye Encümeni Tarafından Belirlenmesi Gerekliliği  147
2. Düzenleme Sınırının Geçirilmesiyle İlgili Kurallar  148
3. Düzenlemeye Giren Parsellerin Belirlenmesi  150
4. Düzenleme Sınırının ve Ayırma Çaplarının Encümen Tarafından Onaylanması  152
F. Düzenlemeye Tabi Tutulan Parsellerin Tapu Kayıtlarının İstenmesi ve Tapu Kayıtlarında Belirtme Yapılması  152
1. Düzenlemeye Giren Parsellerin Bilgilerinin İstenmesi  152
2. Tapu Kayıtlarında Belirtme Yapılması  153
3. İmar Uygulamasına Alınan Parsellerde Satış, İfraz, Tevhit  153
4. Malik Hanesi Boş Olan Ya da Mülkiyeti Davalı Olan Parsellerde Yapılacak İşlem  154
a. Genel Kural  154
b. Malik Hanesi Boş Olan Taşınmazlar  155
c. Mülkiyeti Davalı Olan Parseller  156
d. Tescilsiz İktisap Halleri  156
G. Düzenlemeye Tabi Tutulan Parsellerin Yüzölçümlerinin Kontrolü  158
1. Yüzölçümü Kontrolünün Zorunluluğu  158
2. Yüzölçümü Kontrolünün Şekli  159
3. Yüzölçümü Düzeltmesinin Şekli  160
a. Tecviz Dahilinde Kalan Yüzölçümü Farklılıkları  160
b. Tecvizi Aşan Fakat Kaba Olmayan Yüzölçümü Farklılıkları  161
c. Kaba Hatalar  162
ca. Tapudaki Yüzölçümünün Yanlış Yazılmış Olması  164
cb. Ölçü, Sınırlandırma, Tersimat ve Hesaplamalardan Doğan Hatalar  166
cc. Sayısallaştırmadan Sırasında Tespit Edilen Hatalar  167
d. Kısmen Düzenlemeye Tabi Tutulan Parsellerde Yapılacak İşlem  168
H. Poligon Tesisi, Ölçü ve Hesap İşleri  168
I. Uygulama Haritaların Hazırlanması ve İmar Adalarının Teşekkülü  168
İ. İmar Adalarının Numaralandırılması, Krokilendirilmesi ve Aplikasyonu  170
1. İmar Adalarının Numaralandırılması  170
2. Ada Uygulama Krokilerinin Hazırlanması ve İmar Adalarının Zemine Uygulanması  171
3. İmar Adalarının Kesin Boyutlarının Tespiti  172
J. Tescil Harici Yerlerin Ölçümü ve Numaralandırılması  173
K. Parselasyon Haritasının Hazırlanması ve Kadastro Paftasıyla Çakıştırılması  174
1. Genel Olarak  174
2. Kadastro Parsellerinin Uygulama Haritasına Aktarılması  175
L. Düzenleme Ortaklık Payının Hesaplanması  177
1. Umumi Hizmetlere Ayrılacak Alanın Hesabı  178
a. Umumi Hizmet Alanları Toplamında Dikkate Alınacak (DOP’tan Karşılanabilecek) Alanlar  179
b. Şahıslar Tarafından Yapılan Bağışların Umumi Hizmetler Alanı Toplamından Düşülmesi  179
c. Kapanan Yolların DOP’tan Düşülüp Düşülmeyeceği  180
d. Hazine Ya da Belediye Tarafından Umumi Hizmetler İçin Tahsis Edilen Alanların DOP’tan Düşülmesi  181
e. Kamulaştırılacak Alanların Düşülmesi  181
f. Düzenleme Alanında Kalan Park, Yeşil Alan Gibi Tescil Harici Alanların Düşülmesi  182
2. Düzenleme Alanının (Katılım Kütlesinin) Yüzölçümünün Belirlenmesi  182
a. İhdasların Katılım Kütlesine Dahil Edilmesi  182
b. Daha Önceden DOP Kesintisi Yapılmış Eski İmar Parsellerinin Düşülmesi  183
c. Değer Artışı Olmayan Parsellerin Katılım Kütlesinden Düşülmesi  183
d. Şahıslar Tarafından Bağışlanan Alanların Katılım Kütlesinden Düşülmesi  184
e. Hazine ya da Belediye Tarafından Umumi Hizmet Alanları İçin Terk Edilen Parsellerin Katılım Kütlesinden Düşülmesi  184
f. Kamulaştırılacak Alanın Katılım Kütlesinden Düşülmesi  184
3. Düzenleme Ortaklık Payının Hesap Şekli  185
4. Düzenleme Ortaklık Payı Kesintisinin ve Dağıtımının Yapılması  185
a. Genel Olarak Kesinti Şekli  185
b. Okul, İbadet Yeri ve Karakol Alanlarının Hazine Adına Dağıtım Görmesi ve Tescil Edilmesi  186
ba. Genel Olarak  186
bb. Karakol Yerleri  186
bc. İbadet Yerleri  186
bd. İlk Öğretim Alanları  187
c. Yol, Meydan, Park, Otopark, Çocuk Bahçesi, Yeşil Saha Gibi Alanların Durumu  188
d. Düzenleme Ortaklık Payının Bedele Dönüştürülmesi  188
e. Üzerinde Yapılaşma Olan Parsellerde Düzenleme Ortaklık Payı Kesintisinin Yapılaşma Olmayan Kısımdan Yapılması  189
5. Düzenleme Ortaklık Payının Yasal Orandan Fazla Çıkması Durumunda Yapılması Gereken İşlemler  189
M. Umumi Hizmet Alanları İçin Kamulaştırılacak Alanın Hesabı  191
1. Genel Olarak  191
2. Kamulaştırılacak Alanın Hesap Edilmesi  192
3. Kamulaştırma Oranının ve Her Bir Parselden Kamulaştırılacak Alanın Hesaplanması  194
4. DOP Kesintisi Yapılan ve İkinci Kez Düzenlemeye Tabi Tutulan Parsellerden Kamulaştırılacak Alan Kesintisi Yapılması  195
5. Kamulaştırılacak Alanların Temin Edilmesi  195
6. Kamulaştırılacak Alanların Tescili  195
N. Kamu Tesisleri Alanına Tahsis (KOP) ve Hesaplanması  196
1. Yasal Dayanak  198
2. KOP’tan Oluşturulabilecek Alanlar  199
3. KOP Oranının Hesaplanması  200
4. KOP’tan Oluşan Alanların Tescili  202
5. KOP’tan Oluşturulması Gereken Alanların DOP’tan Karşılanması  202
O. İmar Parsellerinin Teşkili (Geçici Parselleme)  203
1. Her Bir Parselden İmar Parsellerine Yapılacak Tahsis Miktarının Belirlenmesi  203
2. Özet Cetvelinin Düzenlenmesi  203
3. Tahsis Cetvelinin Düzenlenmesi  206
Ö. Dağıtım Kurallarına ve Parsel Üretim Şekillerine Göre İmar Parsellerinin Oluşturulması ve Müstakil, Hisseli ya da Kat Mülkiyeti Esasına Göre Dağıtımın Yapılması  207
1. Müstakil/Hisseli Parsel Verilmesi  208
2. Kat Mülkiyetine Göre Hisselendirme  208
3. İmar Parsellerinin Numaralandırılması  209
P. İmar Parsellerine Kesin Şeklin Verilmesi  209
R. Parselasyon Haritasının ve Cetvellerin Düzenlenmesi  210
1. Parselasyon Haritasının Düzenlenmesi  210
2. Ada Dağıtım Cetvelinin Düzenlenmesi  212
3. Mal Sahipleri Araştırma ve Özet Formu (Kadastro Parseline Sıralı)  213
4. Tescile Esas Dağıtım Cetveli (İmar Parseline Sıralı)  215
S. Parselasyonun Onayı  216
Ş. Parselasyon Planlarının Kadastro Müdürlükleri Tarafından Kontrolü  217
1. İstenen Belgeler  217
2. Kontrol Yetkisinin Kapsamı ve Şekli  219
3. Kontrol  219
a. Düzenleme Sahasına Giren Parsellerin Ayırma Çapları, Özet Cetvelleri, Tahsis Cetvelleri, Dağıtım Cetvelleri Kontrolü  220
b. Röleve Ölçü Krokileri ve Yüzölçümü Hesapları Kontrolü  221
c. Pafta Kontrolü  221
d. Kontrol Noktalarının Tesis, Röper, Ölçü, Hesap ve Kanavalarının Kontrolü  222
e. İmar Ada ve Parsellerinin Detay Noktalarının Konum Kontrolü  222
4. İşlemin Mali Yönü (Döner Sermaye Ücreti)  222
5. Kontrol Sonucu  223
T. İmar Uygulamasının Tapuya Tescili, Beyan ve Şerhlerin Nakli  224
1. Genel Olarak Tescilin Şekli  224
2. Mülkiyeti Davalı Yerlerde İmar Uygulamasının Tescil Şekli  225
3. Kat Mülkiyetine Göre Hisselendirme  226
4. Kat İrtifakı Kurulmuş Parsellerin Tescili  226
5. Uygulamaya Tabi Tutulan Parsellerdeki Ayni veya Şahsi Hakların, İrtifak Haklarının, Rehinlerin, Şerhlerin, Beyanların, Takyitlerin Yeni İmar Parsellerine Aktarılması  227
6. Tescilde Maddi Hata Yapılması  229
7. Tescildeki Hatanın Parselasyon İşleminin İptaline Neden Olup Olmayacağı  230
U. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Tebliği  231
1. Genel Tebligat Zorunluluğu  231
2. Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve Mazbut Vakıflara Ait Taşınmazlarla İlgili Tebligat Zorunluluğu  234
3. Tebligatın Kapsamı ve Tebligattaki Hatanın Parselasyon İşlemini Sakatlayıp Sakatlamayacağı  235
Ü. İlk Parselasyon Harcı ve Bu Harcın Yanlış Hesaplanmasının Parselasyon İşleminin İptaline Neden Olup Olmayacağı  235
1. Genel Olarak İlk Parselasyon Harcı  235
2. İstisnalar  236
3. Matrah ve Tarife  237
4. Harçtaki Hatanın Parselasyon İşleminin İptaline Neden Olup Olmayacağı  238
IV. DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI İLE İLGİLİ İLKELER  238
A. Düzenleme Ortaklık Payının, Mülkiyet Hakkına ve Anayasaya Aykırı Olup Olmadığı  239
B. Düzenleme Ortaklık Payı Oranı  244
1. Genel Olarak  244
2. Düzenleme Ortaklık Payının Hesap Zorunluluğu/Bu Oranın İmar Planı ya da Meclis Kararıyla Belirlenememesi  245
3. Düzenleme Ortaklık Payının Hesaplamaya Göre Alınması ve En Fazla %40 Alınabilmesi  246
C. Düzenleme Ortaklık Payı Alınması İçin Parselasyon Yapma Zorunluluğu  247
D. Birden Fazla Kez Düzenleme Ortaklık Payı Alınması Yasağı  247
1. İkinci Kez Düzenleme Ortaklık Payı Alınması Yasağı  248
2. İkinci Kez Düzenleme Ortaklık Payı Alınması Yasağı Kapsamında, Daha Önceden Yapılmış Düzenleme Ortaklık Payı Kesintisi Sayılacak Durumlar  248
a. 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi Gereği Yapılan Kesintiler  249
b. 6785 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesi Kapsamında Yapılan Kesintiler  249
c. 2981 Sayılı Kanun’un 10/c Maddesine Göre Kesinti Yapılan Taşınmazlar  250
3. İkinci Kez Düzenleme Ortaklık Payı Alınması Yasağının İstisnası  251
4. Daha Önceden Kesinti Yapıldığı Halde Düzenleme Ortaklık Payı Alınabilecek Durumlar  252
a. 6785 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesine Göre Terk Yapılmış Parseller  255
b. 3194 Sayılı İmar Kanunu’na Göre Terk Yapılan Parseller  255
c. 2981 sayılı Kanun’un 10/b Uygulaması Yapılmış Yerlerde  259
d. Belediye Yapı ve Yollar Kanunu’na Göre Terkler  261
5. Terk Edilen Miktarın DOP Miktarından Fazla Çıkması Durumunda İade Yapılıp Yapılamayacağı  262
E. Düzenleme Ortaklık Payının Tüm Parsellerden Eşit Şekilde Alınması  262
1. Genel Olarak Eşitlik Zorunluluğu  262
2. Düzenleme Ortaklık Payından Oluşması Gereken Yerlerin Hazine’den Karşılanması  264
F. Düzenleme Ortaklık Payından Karşılanabilecek Alanlar  265
1. Kanun’da Sayılanlar  266
a. Yollar  266
b. Meydanlar  266
c. Parklar  267
d. Yeşil Alanlar  267
e. Çocuk Bahçeleri  267
f. Otoparklar  268
g. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı İlk ve Ortaöğretim Kurumları  268
h. İbadet Yerleri  268
ı. Karakollar  269
i. Su Yolları  269
2. Kanun’da Sayılmayanlar  269
a. Pazaryerleri  270
b. Semt Spor Alanları  270
c. Ağaçlandırılacak Alanlar  270
ç. Çay Bahçeleri  272
G. Düzenleme Ortaklık Payının Değer Artışı Karşılığı Alınabilmesi  272
V. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİNDE DAĞITIM KURALLARI  274
A. Aynı Yerden Parsel Verilmesi İlkesi  274
1. Genel Olarak Aynı Yerden Parsel Verilmesi Zorunluluğu  274
2. İmar Kanunu’nun 18. Maddesi Kapsamında Yapılan Uygulamalarda Aynı Yerden Parsel Verilmesi Zorunluluğu  276
a. Zorunluluk  276
b. Hak Sahiplerine Aynı Yerden Parsel Tahsisi Olanağını Kaldıran Durumlar  277
ba. Hukuki Zorunluluk Halleri  278
baa. Kadastro Parselinin Düzenleme Ortaklık Payından Oluşturulması Gereken Alanda Kalması  278
bab. Kadastro Parselinin Umumi Hizmet Alanlarında Kalması  279
bac. Kadastro Parselinin Özel Mülkiyete Konu Olamayacak Alanda Kalması  280
bad. Kadastro Parselinin Resmi Hizmet Alanlarında Kalması  280
bb. Teknik Zorunluluk Halleri  280
bba. Aynı Parselden Yer Tahsis Edilmesi Gereken Birden Fazla Parsel ya da Hak Sahibi Bulunması  281
bbb. Müstakil İmar Parseli Oluşturamayacak Parseller  281
bc. Fiili Zorunluluk Halleri  283
bca. Taşınmazın Yapı Yapılamayacak Alanlarda Kalması  283
bcb. Mevcut Kullanım Şeklinden Farklı Bir Amaca Ayrılmış Alanda Kalan Taşınmazların Durumu  284
c. Başka Yerden Parsel Verilirken Dikkat Edilecek Hususlar  285
ca. En Yakın Yerden Parsel Verilmesi İlkesi  286
cb. Eşdeğer Yer Verilmesi İlkesi  286
cc. İlkeler Çatışması  288
cd. En Yakın Yerden ya da Eşdeğer Yerden Parsel Tahsisinde Yapılaşma Olmayan Alanların Tercih Edilmesi  288
3. 2981/10–c Uygulamalarında Aynı Yerden Parsel Verilmesi Sorunu  289
a. Genel Olarak  289
b. Aynı Yerden Parsel Verilmesini Engelleyen Durumlar  290
ba. 2981 sayılı Kanunun 14. Maddesinde Sayılan Durumlar  290
bb. Fiili, Hukuki ve Teknik Zorunluluk Halleri  291
bc. Hissenin Bedele Dönüştürülmesi Hali  291
c. Aynı Yerden Parsel Verilememesi Halinde Yapılacak İşlem  292
ca. Başka Yerden Arsa Tahsisi  292
cb. Enkaz Bedeli Ödenmesi  293
B. Hisse Çözümü (Ferdileştirme) Yapılamaması  293
1. Genel Olarak Müşterek Mülkiyet ve Sona Ermesi  293
2. Hisse Çözümünün Mümkün Olduğu Durumlar  296
a. Ek 1. Madde Uygulamaları  296
aa. Genel Olarak Ek 1. Madde Uygulamaları  296
ab. Ek 1. Madde Uygulamalarının Şartları  297
ac. Şartların Denetimi  300
b. Paydaşların Muvafakati ya da Anlaşması  301
c. Kayden Hisseli Fiilen Müstakil Parseller  302
d. 2981/10–c Uygulamasında Hisse Çözümü  303
C. Korunmasında Sakınca Olmayan Yapıların Tek Bir İmar Parselinde Bırakılması  304
1. Genel Olarak  304
2. Hisseli Parsel Üzerinde Kalan Yapıların Durumu  305
a. Korunamadığı İçin Hisseli Parsel Üzerinde Kalan Yapıların Malikleri Tarafından Kullanımına Devam Edilmesi İlkesi  305
b. Bu Yapıların Malikleri Tarafından Kullanımına Devam Edilmesinin Şartları  306
c. Bu Yapıların Malikleri Tarafından Kullanımına Devam Edilmesinde Süre  308
d. Yapı Sahibinin Şerh Talebinde Bulunabilmesi  309
e. Ecrimisil İstenilmesi, Müdahalenin Önlenmesi ve Yıkım Davaları  309
f. Ağaç vb. Muhdesatın Durumu  310
D. Müstakil Parsel Verilmesi Zorunluluğu  311
1. Genel Olarak  311
2. Hisselendirmenin Mümkün Olduğu Durumlar  315
3. Hisselendirme Halinde Yapılabilecek İşlemler  316
E. Kat Mülkiyetine Tabi Taşınmazlarda Şuyulandırma ve Kat Mülkiyetinin Bozulmaması İçin Yapılabilecek İşlemler  317
F. Kooperatif Evleri, Siteler, Toplu Konut Alanlarında Parselasyon Planlarının Düzenlenmesi  319
G. Hisse Yerine Bedel Verilmesi  319
1. 2981 sayılı Kanun Uyarınca Yapılacak İşlemlerde  319
2. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Madde Uyarınca Yapılacak İşlemlerde  321
VI. KONU YÖNÜNDEN HUKUKA AYKIRILIK HALLERİ  321
A. Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Konusu: Uygulama İmar Planı İçindeki Taşınmazlar  322
1. Genel Olarak İmar Planı Şartı  322
2. Parsel Maliklerinin Muvafakatinin Gerekmemesi  322
3. Yapılı ve Yapısız Parsellerin Uygulamaya Tabi Tutulabilmesi  323
4. Encümen Kararında Belirtilmeyen Taşınmazların Arazi ve Arsa Düzenlemesine Tabi Tutulması  324
5. Daha Önceden İmar Uygulamasına Tabi Tutulmuş Taşınmazların İkinci Kez Parselasyon Yapılıp Yapılamayacağı  324
B. Kamu Mallarının İmar Uygulamasın Tabi Tutulması  327
1. Genel Olarak  327
2. Kamu Malı Kavramı  328
3. Kamu Mallarının Özellikleri  329
4. Kamu Mallarının Türleri  331
5. Hizmet Mallarında İmar Uygulaması  332
a. Genel Olarak Hizmet Malları  332
b. Hizmet Mallarının İmar Uygulamasına Tabi Tutulması  332
ba. Genel Olarak  332
bb. Üzerinde Tesis Bulunmayan Resmi Kurum Alanlarının Durumu  333
bc. Üzerinde Hizmet Binası ya da Tesis Bulunan Parsellerin Durumu  335
c. Hizmet Mallarından Düzenleme Ortaklık Payı Kesintisi  336
6. Orta Mallarının İmar Uygulamasına Tabi Tutulması  337
a. Genel Olarak Orta Malları  337
b. Meraların Uygulamaya Tabi Tutulması  337
ba. Mera Kanunu’ndan Önceki Dönem  339
bb. Mera Kanunu’ndan Sonraki Dönem  343
c. Yolların Parselasyona Tabi Tutulması  344
d. Özel Parselasyon Yapılan Alanlarda Kamu Alanları İçin Ayrılan Alanlar  344
7. Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İmar Uygulamasına Tabi Tutulması  345
a. Genel Olarak  345
b. Tarıma Elverişli Olmayan Tescil Harici Alanlar  346
ba. Bu Alanların Belediyeler Adına Tesciline Dair Uygulama  346
bb. Bu Alanların DOP Hesabında Değerlendirilmesine Yönelik Uygulama  346
bc. Sadece Özel Mülkiyete Konu Alanlara Denk Gelenlerin İhdasına Yönelik Uygulama  347
bd. Bu Alanların Hazine Adına İhdas Edilmesi Yönündeki Uygulama  347
be. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Görüşü  347
bf. Değerlendirmemiz  349
c. Kıyılarda ve Sahil Şeritlerinde İmar Uygulaması  351
ca. Kıyılar  351
cb. Sahil Şeritleri  356
d. Düzenleme Sahasında Kalan Ormanların Durumu  358
e. Genel Sular ve Bunların Metrukatı  359
f. Mezarlıkların İmar Uygulamasına Tabi Tutulması  361
8. Kamu Mallarında Mevzuata Aykırı Olarak Yapılan Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Yok Hükmünde Olması  362
C. 2/B Alanlarının Düzenlemeye Tabi Tutulması  363
D. Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların İmar Uygulamasına Tabi Tutulması  367
1. Koruma Amaçlı İmar Planı Şartı  367
2. Geçiş Döneminde Parselasyon Yapılamaması  368
E. Sulak Alanların Düzenlemeye Tabi Tutulması  368
F. Askeri Yasak Bölgelerin ve Güvenlik Bölgelerinin Parselasyona Tabi Tutulması  368
G. Düzenleme Alanındaki Kapanan Yolların Durumu  369
1. Hazine Adına Tescil Edilmesi Gerekenler  370
a. İmar Kanunu’nun 11. Maddesi veya Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’un 7. Maddesi Kapsamında Terk Edilen Yerlerin Durumu  371
b. Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Satın Alma, Kamulaştırma veya Maliye Bakanlığından Devralınmak Suretiyle Edinilen ve Sonrasında Yol Ağı İçin Terk Edilen Yollar  373
c. Turizmi Teşvik Kanunu Kapsamında Kalan Yollar  374
d. Afet Bölgesi İçinde İmar Planına Göre İnşaat Alanında Kalan Yollar  375
2. Organize Sanayi Bölgeleri İçinde Kapanan Yoların OSB Adına Tescil Edilmesi  376
3. Kapanan Diğer Yollar ve Meydanların İhdası Konusundaki Farklı Uygulamalar  376
a. Belediyelerin Uygulamaları  376
b. TKGM’nin Yolların İhdas Edilip Edilmeyeceği, İhdasın Kimin Adına Yapılacağı Konusundaki Görüşü  377
c. Anayasa Mahkemesi’nin Görüşü  379
d. Danıştay’ın Görüşü  381
e. Değerlendirme  388
ea. Görüşümüz  388
eb. Anayasa Mahkemesinin Görüşünün ve Tüm Yolların Belediye Adına İhdas Edilebileceğine Dair Yaklaşımın Eleştirisi  391
ec. Danıştay Kararlarının Değerlendirilmesi  392
4. Kapanan Yolların İmar Uygulaması Öncesi İmar Kanunu’nun 15. Maddesine Göre İhdas Edilmesi  394
H. Malikleri Tarafından Kamu Hizmetleri İçin Terk Edilen Yerlerin Durumu  395
1. Anayasa Mahkemesi’nin Görüşü  396
2. Yargıtay’ın Görüşü  397
3. Danıştay’ın Görüşü  399
4. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Uygulaması  401
5. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Görüşü  402
a. Malikin İade Beklentisinin Mülkiyet Hakkı Kapsamına Girip Girmeyeceği  402
b. Terk Edilen Fakat Terk Amacında Kullanılamayan Taşınmazların Eski Malike İade Edilmemesinin Mülkiyet Hakkına Aykırılığı  404
6. Değerlendirme  405
Üçüncü Bölüm  
ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİNE İTİRAZ VE DAVA  
Giriş  411
I. İTİRAZ  411
A. Genel Olarak  411
B. İtirazın Yapılacağı Merci  412
C. İtirazı Karara Bağlanması İçin Süre  412
II. İPTAL DAVASININ ÖN KOŞULLARI  413
A. Görev ve Yetki  413
1. Görevli Yargı  413
2. Yetkili Mahkeme  415
B. İdari Merci Tecavüzü  416
C. Ehliyet  416
1. Tapu Maliklerinin Ehliyeti  417
a. Genel Olarak  417
b. Paylı Mülkiyette Bulunan Taşınmazlar Açısından Paydaşların Dava Açma Ehliyeti  419
c. Elbirliği Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazlar Açısından Ortakların Dava Açma Ehliyeti  419
d. Tapu Malikleri Açısından Menfaatin Devamı Şartı  420
2. Malik Olmayan Kişilerin Ehliyeti  422
a. Meslek Odalarının ve Semt/Mahalle/Kent Sakinlerinin Dava Açma Ehliyeti  422
b. Zilyedin Dava Açma Ehliyeti  423
c. Sınırlı Ayni Hak Lehtarının Dava Açma Ehliyeti  423
d. Kuvvetlendirilmiş Alacak Hakkı Sahiplerinin Dava Açma Ehliyeti  424
e. Alacak Hakkı Sahiplerinin Dava Açma Ehliyeti  425
f. Yapı Sahiplerinin Dava Açma Ehliyeti  425
g. Yatırımcıların Dava Açma Ehliyeti  426
h. Taşınmazın Mülkiyetini Tescilden Önce İktisap Eden Kişilerin Dava Açma Ehliyeti  427
ı. Satış Vaadi Alacaklısının Dava Açma Ehliyeti  428
D. Parselasyon İşleminin Kesin ve İcrai İşlem Niteliği  428
E. Dava Açma Süresi  430
1. Encümene İtiraz Edilmişse Dava Açma Süresi  431
2. Encümene İtiraz Edilmemişse Dava Açma Süresi  433
3. İşlem Yok Hükmünde İse Dava Açma Süresi  437
4. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 11. Maddesine Göre Başvuru Halinde Dava Açma Süresi  438
F. Husumet  440
G. Dilekçenin 2577 sayılı Kanun’un 3. ve 5. Maddesine Uygun Olması  441
1. Dava Dilekçesinde Bulunması Gereken Hususlar  441
2. Birden Fazla İşleme Karşı Tek Dilekçe ile Dava Açılması  441
3. Birden Fazla Kişinin Tek Dilekçe ile Dava Açması  443
III. DAVANIN ESASININ GÖRÜLMESİ  444
A. Arazi ve Arsa Düzenlemesine Karşı Açılacak Davalarda Bilirkişi Müessesi  445
1. Arazi ve Arsa Düzenlemesinde Bilirkişiye Başvurulmasını Gerektiren Haller  445
2. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerine Karşı Açılacak Davalarda Bilirkişi Olarak Görevlendirilebilecekler  447
B. Yürütmenin Durdurulması  448
1. Yürütmeyi Durdurma Kararı Verilmesi  448
2. Yürütmeyi Durdurma Kararının Uygulanması  448
C. İptal Davasının Karara Bağlanması  449
1. Uygulama İmar Planı– Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemi  449
2. Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Kısmen mi, Tamamen mi İptal Edileceği Sorunu  451
3. İptal Kararının Tapu Siciline Etkisi  453
Dördüncü Bölüm  
ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İŞLEMLERİNİN İPTALİNE İLİŞKİN YARGI KARARININ YERİNE GETİRİLMESİ  
I. GENEL OLARAK  455
II. YERİNE GETİRME ZORUNLULUĞU  456
III. YARGI KARARININ YERİNE GETİRİLMESİ İÇİN İDAREYE BAŞVURU  456
A. İdareye Başvurunun Zorunlu Olup Olmadığı  456
B. Başvuruda Süre ve Zaman Aşımı  457
IV. YERİNE GETİRME ŞEKLİ  458
A. Genel Olarak  458
B. İptal Kararından Önce Mülkiyeti Değişen Taşınmazların Durumu  460
C. İptal Kararından Sonra Mülkiyeti Değişen Taşınmazların Durumu  460
D. Düzenleme Ortaklık Payının İadesi Meselesi  462
V. YARGI KARARININ YERİNE GETİRİLMEMESİ HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER  463
A. İmar Uygulaması Sonucu Oluşan Parsellerin İptali ile Eski Kaydın İhyası Davası Açılması  463
1. Eski Kaydın İhyası Davası Açılması İçin Parselasyonun İdari Yargı Kararı İle İptal Edilmesi Gerekliliği  464
2. Yok Hükmünde Olan Parselasyonlar İçin Doğrudan İmar Uygulaması Sonucu Oluşan Parsellerin İptali ile Eski Kaydın İhyası Davası Açılması  466
3. İmar Uygulaması Sonucu Oluşan Parsellerin İptali ile Eski Kaydın İhyası Davasında Görev Meselesi  467
a. Uyuşmazlık Mahkemesinin Görüşü  467
b. Danıştay’ın Görüşü  469
c. Yargıtay’ın Görüşü  470
d. Değerlendirmemiz  471
4. Kararın Sonuçları  473
B. Parselasyonun İptaline İlişkin Yargı Kararını Uygulamayan İdare Aleyhine Tazminat Davası Açılması  474
1. Genel Olarak  474
2. Tam Yargı Davasının Ön Koşulları  475
a. Görev ve Yetki  475
b. İdari Merci Tecavüzü (İdareye Başvurunun Zorunlu Olup Olmadığı)  475
c. Ehliyet  480
d. İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olup Olmadığı  480
e. Süre  480
ea. Tam Yargı Davası Açma Süresi  480
eb. Sürenin Başlangıcı  480
f. Husumet  481
3. Tam Yargı Davasının Esası  481
C. Kamu Görevlisi Hakkında Şikayette Bulunma ve Tazminat Davası Açılması  482
1. Şikayet  482
2. Kamu Görevlisi Aleyhine Tazminat Davası Açılması  483
Kaynakça  485
Kavramlar Dizini  491
 


Suat Şimşek
Suat ŞİMŞEK, 15.03.1977 tarihinde Çiçekdağı/Kırşehir’de doğmuştur. İlkokulu Kabaklı Köyü İlkokulunda (Çiçekdağı/Kırşehir), ortaokulu Sekili Ortaokulunda (Yerköy/Yozgat), liseyi Kütahya Sağlık Meslek Lisesinde okumuştur. 2002 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmuştur. 2003 yılında Milli Emlak Denetmen Yardımcılığını, 2004 yılında ise Stajyer Milli Emlak Kontrolörlüğünü kazanmıştır. 2007 yılında yapılan yeterlik sınavını birincilikle bitirerek Milli Emlak Kontrolörlüğüne atanmaya hak kazanmıştır. Halen (659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği) Maliye Uzmanı olarak görev yapmaktadır.

“İmar Hukuku” (2010) ve “Türk Hukukunda ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Mülkiyet Hakkı” (2011), “Hazine Taşınmazlarında Yatırım Fırsatları”, “Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamaları” (2012) ve “Yatırımlara Devlet Yardımı” (2012) isimli beş adet kitabı bulunmaktadır. Ulusal dergilerde yayımlanmış çok sayıda bilimsel ve mesleki makalesi bulunmaktadır.

Evli ve bir çocuk babasıdır.
Oğuz Sancakdar ...
Eylül 2020
32.00 TL
Sepete Ekle
Ali Rıza İlgezdi ...
Eylül 2020
135.00 TL
Sepete Ekle
Ersan Durulgan ...
Eylül 2020
62.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Özgeçmiş  5
Önsöz  7
Şekiller Tablosu  25
Kısaltmalar  27
Birinci Bölüm  
GENEL OLARAK İMAR PLANLARI VE BU PLANLARI UYGULAMAK İÇİN KULLANILABİLECEK ARAÇLAR  
I. İMAR PLANLARI VE TÜRLERİ  29
A. Mekânsal Strateji Planları  29
B. Çevre Düzeni Planları  32
C. İmar Planları  33
1. Nazım İmar Planları  33
2. Uygulama İmar Planları  35
II. İMAR PLANLARINI UYGULAMAK İÇİN KULLANILABİLECEK ARAÇLAR  36
A. Ayırma ve Birleştirme İşlemleri  38
B. Kamulaştırma  40
C. Arazi ve Arsa Düzenlemesi  42
III. İMAR PLANI UYGULAMA ARACI OLARAK ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ  42
A. Genel Olarak  42
B. Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Tarihçesi  44
C. Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Avantajları  48
1. İmar Planlarının Bütüncül Şekilde Uygulanmasına İmkân Tanıması  49
2. Kadastral Durumun Sorunlu Olduğu Bölgelerde Kadastral Durumun Bütüncül Şekilde Düzeltilmesine İmkan Tanıması  50
3. Kamulaştırma Külfetini Ortadan Kaldırması  50
4. Maliklerin Muvafakatine Gerek kalmadan Hızlı Bir Şekilde Uygulamaya İmkan Tanıması  50
5. Maliklerden Yapılan Kesintilerin Yasal Dayanağının Bulunması  51
6. Eşitlik İlkesine Uygun Olması  51
7. Daha Fazla Türde Umumi Hizmet Alanı İçin Kesinti İmkânı Tanıması  53
İkinci Bölüm  
ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İŞLEMLERİNİN HUKUKİ AÇIDAN UNSURLARI VE BU UNSURLAR AÇISINDAN MUHTEMEL HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ  
Giriş  55
I. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİNİN SEBEP VE AMAÇ UNSURU  56
A. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Sebep Unsuru: İmar Planlarının Uygulanmasını Sağlamak  56
1. Sadece İmar Planı Bulunan Alanlarda Parselasyon Yapılabilmesi  57
2. İmar Planına Uygunluk Şartı  59
3. İkinci Kez Parselasyon Yapma Yasağı  59
4. İdarelerin Arazi ve Arsa Düzenlemesi Yapmaya Zorlanıp Zorlanmayacağı  62
a. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Görüşü  63
b. Anayasa Mahkemesinin Görüşü  65
c. Yargıtay’ın Görüşü  67
d. Danıştay’ın Görüşü  69
5. Uygulama İmar Planının Yargı Kararıyla İptal Edilmesi Durumu  73
6. Uygulama İmar Planı Değişikliği Durumu  73
B. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Amacı  74
1. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Genel Amacı: Kamu Yararının Sağlanması  74
2. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Asli Amacı ve Bu Amacın Ortaya Çıkardığı Gereklilikler: İnşaata Elverişli İmar Parseli Üretmek  74
a. Yapılaşmaya Elverişli Parsel Tahsis Zorunluluğu  78
b. Artık Parsel Oluşturulmaması Gerekliliği  79
c. Müstakil Parsel Oluşturma Zorunluluğu  80
d. İnşaat Yapmaya Elverişli Parsel Üretilmesi Mümkün Olmayan Alanların Düzenlemeye Tabi Tutulamaması  81
3. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Tali Amacı  81
II. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİNDE YETKİ KURALLARI VE BU KURALLARA (YETKİ YÖNÜNDEN HUKUKA) AYKIRILIK HALLERİ  82
A. Yer Yönünden Yetki Kuralları  82
1. Yer Yönünden Genel Yetki Kuralları  82
a. Belediye Sınırları İçerisinde  83
b. Büyükşehir Belediyesi Olan Yerlerde  83
ba. Genel Kural: Parselasyon Yapmaya İlçe Belediyelerinin Yetkili Olması  83
bb. Büyükşehir Mücavir Alanlarında Arazi ve Arsa Düzenlemesi Yapma Yetkisi  84
bc. Büyükşehir Belediyelerinin Parselasyon Yapmaya Yetkili Olduğu Durumlar  84
bd. İlçe Belediyelerinin Yaptığı Parselasyon İşlemlerinin Büyükşehir Belediyesinin Denetimine Tabi Olması  85
bda. Büyükşehir Belediyesinin Onay ve Denetim Yetkisinin Niteliği  85
bdb. Parselasyon İşlemlerini Büyükşehir Belediyesine Gönderme Zorunluluğu  85
bdc. Gönderme Zorunluluğunun Kapsamı  86
bdd. Gönderme Zamanı  87
bde. Büyükşehirlerde Onay Mercii  87
bdf. Büyükşehir Belediyesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7/b Maddesindeki Denetim Yetkisinin Kapsamı  87
be. İlçe Belediyelerinin Yetkilerini Devredebilmeleri  88
c. Belediye Sınırları Dışına  88
d. Mücavir Alanlarda  89
e. 2981 sayılı Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda  90
2. Özel Yetki Kuralları  90
a. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri  91
b. Organize Sanayi Bölgelerinde  92
ba. Genel Olarak  92
bb. Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri  93
c. Endüstri Bölgelerinde  94
ç. TCDD’ye Ait Taşınmazlarla İlgili Yetkiler  94
d. Gecekondu Alanlarında  96
e. Atatürk Kültür Merkezi Alanında  98
f. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgeleri İle Turizm Alan ve Merkezlerinde  98
g. Merkezi İdarenin Yetkisi Dâhilindeki Kamu Yatırımları ve Tesisleri İçin Gerekli Alanlarda  99
h. Atatürk Orman Çiftliğinde  99
ı. Haydarpaşa Limanı İle İlgili Yetkiler  99
i. Kentsel Dönüşüm Alanlarında  100
ia. Büyükşehir Belediyelerinin Genel Yetkili Olması  100
ib. İlçe Belediyelerinin Yetkilendirilmesi  101
ic. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanlarında Toplu Konut İdaresi Başkanlığının Yetkisi  101
j. Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu Kapsamında Kalan Yerler  102
k. Özel Çevre Koruma Bölgelerinde  102
l. Toplu Konut Alanlarında  103
m. GAP Projesi Kapsamında Kalan Yerlerde Planlama  104
n. 1164 Sayılı Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda  105
o. Tabii Afetlerle İlgili Kanunlar Kapsamındaki Yerlerde  106
ö. Boğaziçi Alanında Planlama  107
p. Özelleştirme Programındaki Kuruluşlara Ait Taşınmalarda  108
r. Şehirlerin Marka Değerini Artırmaya Yönelik Projeler İçin Gerekli Alanlarda  108
s. Milletvekilleri Lojmanları  109
ş. Türk Boğazlar Bölgesinde  109
t. Olimpiyat Köyünde  110
u. 6292 Sayılı Kanununa Göre Belirlenen Proje Alanlarında  110
ü. Kamu ve Özel Sektör Yatırımları İçin Gereken Alanlarda  111
v. Patlayıcı Madde Üretmek/İşlemek Üzere Kurulacak Tesislerde  111
y. Türk Silahlı Kuvvetlerine Ait Savunma ve Eğitim Amaçlı Alanlarda  112
z. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda  113
za. Taşınmaz Maliklerinin Dönüşüm Yaptıkları Durumda Planlama ve Plan Uygulama Yetkisi  113
zb. Maliklerin Dönüşümü Yapmadığı Durumlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkili Olması  113
zc. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının TOKİ Başkanlığını veya Belediyeleri Yetkilendirmesi  113
B. Kişi Yönünden Yetki Kuralları  115
1. Parselasyon İşleminin, Kamu İdarelerinin Parselasyon Yapmaya Yetkili Organları Tarafından Yapılması Zorunluluğu  115
a. Belediyelerde  115
b. İl Özel İdarelerinde  117
c. Diğer İdarelerde  117
2. Parselasyon İşleminin Teknik Açıdan Yeterli Personel Tarafından Yapılması Gerekliliği  117
a. Meslek Türü Açısından Gereklilik  118
b. Mesleki Yeterlilik Şartı  118
c. İdarenin Parselasyon İşlemini Kendisinin Yapması Durumunda Müellifin Memur ya da Diğer Kamu Görevlisi Olması Şartı  120
C. Zaman Yönünden Yetki  120
III. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİNDE ŞEKİL KURALLARI (DÜZENLEMENİN YAPILIŞ ŞEKLİ)  122
A. Düzenleme Alanının Tespiti ve Uygulayıcıların Görevlendirilmesi  124
1. Arazi ve Arsa Düzenlemesi Yapılabilmesi İçin İmar Planı Şartı: İmar Planı Olmayan Alanda Düzenleme Yapılamaması  124
2. Düzenleme Sonucu Oluşturulacak İmar Parseli Sayısının Bir Önceki Yıl Verilen İnşaat Ruhsatından Az Olmaması Gerekliliği  126
3. Yapılaşmış Alanla İrtibatlı ve Şehrin Gelişme Yönündeki Alanların Tercih Edilmesi  127
4. Düzenleme Alanının, Düzenleme Ortaklık Payının ve Kamu Tesisleri Alanına Tahsis Payının Dengeli Çıkmasını Sağlayacak Şekilde Belirlenmesi  127
5. Bir İmar Adasından Küçük Alanda Parselasyon İşlemi Yapılamaması  130
6. Benzer İmar Koşulları Olan Bölgelerin Seçilmesi ve Uygulama İmar Planı Kararlarının Dikkate Alınması  132
7. Düzenleme Alanında Bulunan Tüm Parsellerin Uygulamaya Dahil Edilmesi Gerekliliği  133
8. Düzenleme Alanının Parsel Maliklerinin İsteği Üzerine Belirlenmesi  133
9. Uygulayıcıların Görevlendirilmesi  133
a. İdarelerin Kendi Personelleri Aracılığıyla Parselasyon Yapmaları  133
b. Parselasyon İşinin İhale Yoluyla Yaptırılması  134
B. Tarım Arazileri, Meralar ve Sit Alanları İçin Gerekli İzinlerin Alınması ve Meraların Tescilinin Yanlış Şekilde Yapılması  135
1. Tarım Arazileri  135
a. Mutlak Tarım Arazileri, Özel Ürün Arazileri, Dikili Tarım Arazileri ve Sulu Tarım Arazileri  135
b. Diğer Araziler  137
c. Tarım Arazileri İçin İzin Prosedürü  137
2. Mera, Yaylak ve Kışlaklar  138
a. Mera Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesinden Önce İmar Planları Kapsamında Kalan Meralar  138
b. Mera Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesinden Sonra İmar Planları Kapsamında Kalan Meralar  139
ba. Başvuru  139
bb. İnceleme Raporunun Hazırlanması  140
bc. Mera Komisyonunun ve Defterdarlığın Uygun Görüşü ve Tescil  140
3. Sit Alanları İçin İzin Zorunluluğu  140
C. Gerekli Kayıt ve Haritaların Elde Edilmesi  141
1. Kadastro Haritalarının ve Diğer Teknik Belgelerin Temin Edilmesi  142
a. Başvuru  142
b. Döner Sermaye Ücretinin Yatırılması  143
c. Talep İstem Belgesinin Düzenlenmesi  143
d. İşlemin Gerçekleştirilmesi  143
2. Onaylı İmar Planının ve Hâlihazır Haritanın Temini, Hâlihazır Haritanın Güncellenmesi  144
D. Kadastral Parsellerin Hâlihazır Haritaya Aktarılması  145
1. Genel Olarak  145
2. Aktarımım Kadastro Müdürlüğü Tarafından Kontrolü  145
3. Kadastro Görmemiş Alanlarda Yapılacak İşlemler  145
E. Düzenleme Sınırının Geçirilmesi  147
1. Düzenleme Sınırının Belediye Encümeni Tarafından Belirlenmesi Gerekliliği  147
2. Düzenleme Sınırının Geçirilmesiyle İlgili Kurallar  148
3. Düzenlemeye Giren Parsellerin Belirlenmesi  150
4. Düzenleme Sınırının ve Ayırma Çaplarının Encümen Tarafından Onaylanması  152
F. Düzenlemeye Tabi Tutulan Parsellerin Tapu Kayıtlarının İstenmesi ve Tapu Kayıtlarında Belirtme Yapılması  152
1. Düzenlemeye Giren Parsellerin Bilgilerinin İstenmesi  152
2. Tapu Kayıtlarında Belirtme Yapılması  153
3. İmar Uygulamasına Alınan Parsellerde Satış, İfraz, Tevhit  153
4. Malik Hanesi Boş Olan Ya da Mülkiyeti Davalı Olan Parsellerde Yapılacak İşlem  154
a. Genel Kural  154
b. Malik Hanesi Boş Olan Taşınmazlar  155
c. Mülkiyeti Davalı Olan Parseller  156
d. Tescilsiz İktisap Halleri  156
G. Düzenlemeye Tabi Tutulan Parsellerin Yüzölçümlerinin Kontrolü  158
1. Yüzölçümü Kontrolünün Zorunluluğu  158
2. Yüzölçümü Kontrolünün Şekli  159
3. Yüzölçümü Düzeltmesinin Şekli  160
a. Tecviz Dahilinde Kalan Yüzölçümü Farklılıkları  160
b. Tecvizi Aşan Fakat Kaba Olmayan Yüzölçümü Farklılıkları  161
c. Kaba Hatalar  162
ca. Tapudaki Yüzölçümünün Yanlış Yazılmış Olması  164
cb. Ölçü, Sınırlandırma, Tersimat ve Hesaplamalardan Doğan Hatalar  166
cc. Sayısallaştırmadan Sırasında Tespit Edilen Hatalar  167
d. Kısmen Düzenlemeye Tabi Tutulan Parsellerde Yapılacak İşlem  168
H. Poligon Tesisi, Ölçü ve Hesap İşleri  168
I. Uygulama Haritaların Hazırlanması ve İmar Adalarının Teşekkülü  168
İ. İmar Adalarının Numaralandırılması, Krokilendirilmesi ve Aplikasyonu  170
1. İmar Adalarının Numaralandırılması  170
2. Ada Uygulama Krokilerinin Hazırlanması ve İmar Adalarının Zemine Uygulanması  171
3. İmar Adalarının Kesin Boyutlarının Tespiti  172
J. Tescil Harici Yerlerin Ölçümü ve Numaralandırılması  173
K. Parselasyon Haritasının Hazırlanması ve Kadastro Paftasıyla Çakıştırılması  174
1. Genel Olarak  174
2. Kadastro Parsellerinin Uygulama Haritasına Aktarılması  175
L. Düzenleme Ortaklık Payının Hesaplanması  177
1. Umumi Hizmetlere Ayrılacak Alanın Hesabı  178
a. Umumi Hizmet Alanları Toplamında Dikkate Alınacak (DOP’tan Karşılanabilecek) Alanlar  179
b. Şahıslar Tarafından Yapılan Bağışların Umumi Hizmetler Alanı Toplamından Düşülmesi  179
c. Kapanan Yolların DOP’tan Düşülüp Düşülmeyeceği  180
d. Hazine Ya da Belediye Tarafından Umumi Hizmetler İçin Tahsis Edilen Alanların DOP’tan Düşülmesi  181
e. Kamulaştırılacak Alanların Düşülmesi  181
f. Düzenleme Alanında Kalan Park, Yeşil Alan Gibi Tescil Harici Alanların Düşülmesi  182
2. Düzenleme Alanının (Katılım Kütlesinin) Yüzölçümünün Belirlenmesi  182
a. İhdasların Katılım Kütlesine Dahil Edilmesi  182
b. Daha Önceden DOP Kesintisi Yapılmış Eski İmar Parsellerinin Düşülmesi  183
c. Değer Artışı Olmayan Parsellerin Katılım Kütlesinden Düşülmesi  183
d. Şahıslar Tarafından Bağışlanan Alanların Katılım Kütlesinden Düşülmesi  184
e. Hazine ya da Belediye Tarafından Umumi Hizmet Alanları İçin Terk Edilen Parsellerin Katılım Kütlesinden Düşülmesi  184
f. Kamulaştırılacak Alanın Katılım Kütlesinden Düşülmesi  184
3. Düzenleme Ortaklık Payının Hesap Şekli  185
4. Düzenleme Ortaklık Payı Kesintisinin ve Dağıtımının Yapılması  185
a. Genel Olarak Kesinti Şekli  185
b. Okul, İbadet Yeri ve Karakol Alanlarının Hazine Adına Dağıtım Görmesi ve Tescil Edilmesi  186
ba. Genel Olarak  186
bb. Karakol Yerleri  186
bc. İbadet Yerleri  186
bd. İlk Öğretim Alanları  187
c. Yol, Meydan, Park, Otopark, Çocuk Bahçesi, Yeşil Saha Gibi Alanların Durumu  188
d. Düzenleme Ortaklık Payının Bedele Dönüştürülmesi  188
e. Üzerinde Yapılaşma Olan Parsellerde Düzenleme Ortaklık Payı Kesintisinin Yapılaşma Olmayan Kısımdan Yapılması  189
5. Düzenleme Ortaklık Payının Yasal Orandan Fazla Çıkması Durumunda Yapılması Gereken İşlemler  189
M. Umumi Hizmet Alanları İçin Kamulaştırılacak Alanın Hesabı  191
1. Genel Olarak  191
2. Kamulaştırılacak Alanın Hesap Edilmesi  192
3. Kamulaştırma Oranının ve Her Bir Parselden Kamulaştırılacak Alanın Hesaplanması  194
4. DOP Kesintisi Yapılan ve İkinci Kez Düzenlemeye Tabi Tutulan Parsellerden Kamulaştırılacak Alan Kesintisi Yapılması  195
5. Kamulaştırılacak Alanların Temin Edilmesi  195
6. Kamulaştırılacak Alanların Tescili  195
N. Kamu Tesisleri Alanına Tahsis (KOP) ve Hesaplanması  196
1. Yasal Dayanak  198
2. KOP’tan Oluşturulabilecek Alanlar  199
3. KOP Oranının Hesaplanması  200
4. KOP’tan Oluşan Alanların Tescili  202
5. KOP’tan Oluşturulması Gereken Alanların DOP’tan Karşılanması  202
O. İmar Parsellerinin Teşkili (Geçici Parselleme)  203
1. Her Bir Parselden İmar Parsellerine Yapılacak Tahsis Miktarının Belirlenmesi  203
2. Özet Cetvelinin Düzenlenmesi  203
3. Tahsis Cetvelinin Düzenlenmesi  206
Ö. Dağıtım Kurallarına ve Parsel Üretim Şekillerine Göre İmar Parsellerinin Oluşturulması ve Müstakil, Hisseli ya da Kat Mülkiyeti Esasına Göre Dağıtımın Yapılması  207
1. Müstakil/Hisseli Parsel Verilmesi  208
2. Kat Mülkiyetine Göre Hisselendirme  208
3. İmar Parsellerinin Numaralandırılması  209
P. İmar Parsellerine Kesin Şeklin Verilmesi  209
R. Parselasyon Haritasının ve Cetvellerin Düzenlenmesi  210
1. Parselasyon Haritasının Düzenlenmesi  210
2. Ada Dağıtım Cetvelinin Düzenlenmesi  212
3. Mal Sahipleri Araştırma ve Özet Formu (Kadastro Parseline Sıralı)  213
4. Tescile Esas Dağıtım Cetveli (İmar Parseline Sıralı)  215
S. Parselasyonun Onayı  216
Ş. Parselasyon Planlarının Kadastro Müdürlükleri Tarafından Kontrolü  217
1. İstenen Belgeler  217
2. Kontrol Yetkisinin Kapsamı ve Şekli  219
3. Kontrol  219
a. Düzenleme Sahasına Giren Parsellerin Ayırma Çapları, Özet Cetvelleri, Tahsis Cetvelleri, Dağıtım Cetvelleri Kontrolü  220
b. Röleve Ölçü Krokileri ve Yüzölçümü Hesapları Kontrolü  221
c. Pafta Kontrolü  221
d. Kontrol Noktalarının Tesis, Röper, Ölçü, Hesap ve Kanavalarının Kontrolü  222
e. İmar Ada ve Parsellerinin Detay Noktalarının Konum Kontrolü  222
4. İşlemin Mali Yönü (Döner Sermaye Ücreti)  222
5. Kontrol Sonucu  223
T. İmar Uygulamasının Tapuya Tescili, Beyan ve Şerhlerin Nakli  224
1. Genel Olarak Tescilin Şekli  224
2. Mülkiyeti Davalı Yerlerde İmar Uygulamasının Tescil Şekli  225
3. Kat Mülkiyetine Göre Hisselendirme  226
4. Kat İrtifakı Kurulmuş Parsellerin Tescili  226
5. Uygulamaya Tabi Tutulan Parsellerdeki Ayni veya Şahsi Hakların, İrtifak Haklarının, Rehinlerin, Şerhlerin, Beyanların, Takyitlerin Yeni İmar Parsellerine Aktarılması  227
6. Tescilde Maddi Hata Yapılması  229
7. Tescildeki Hatanın Parselasyon İşleminin İptaline Neden Olup Olmayacağı  230
U. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Tebliği  231
1. Genel Tebligat Zorunluluğu  231
2. Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve Mazbut Vakıflara Ait Taşınmazlarla İlgili Tebligat Zorunluluğu  234
3. Tebligatın Kapsamı ve Tebligattaki Hatanın Parselasyon İşlemini Sakatlayıp Sakatlamayacağı  235
Ü. İlk Parselasyon Harcı ve Bu Harcın Yanlış Hesaplanmasının Parselasyon İşleminin İptaline Neden Olup Olmayacağı  235
1. Genel Olarak İlk Parselasyon Harcı  235
2. İstisnalar  236
3. Matrah ve Tarife  237
4. Harçtaki Hatanın Parselasyon İşleminin İptaline Neden Olup Olmayacağı  238
IV. DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI İLE İLGİLİ İLKELER  238
A. Düzenleme Ortaklık Payının, Mülkiyet Hakkına ve Anayasaya Aykırı Olup Olmadığı  239
B. Düzenleme Ortaklık Payı Oranı  244
1. Genel Olarak  244
2. Düzenleme Ortaklık Payının Hesap Zorunluluğu/Bu Oranın İmar Planı ya da Meclis Kararıyla Belirlenememesi  245
3. Düzenleme Ortaklık Payının Hesaplamaya Göre Alınması ve En Fazla %40 Alınabilmesi  246
C. Düzenleme Ortaklık Payı Alınması İçin Parselasyon Yapma Zorunluluğu  247
D. Birden Fazla Kez Düzenleme Ortaklık Payı Alınması Yasağı  247
1. İkinci Kez Düzenleme Ortaklık Payı Alınması Yasağı  248
2. İkinci Kez Düzenleme Ortaklık Payı Alınması Yasağı Kapsamında, Daha Önceden Yapılmış Düzenleme Ortaklık Payı Kesintisi Sayılacak Durumlar  248
a. 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi Gereği Yapılan Kesintiler  249
b. 6785 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesi Kapsamında Yapılan Kesintiler  249
c. 2981 Sayılı Kanun’un 10/c Maddesine Göre Kesinti Yapılan Taşınmazlar  250
3. İkinci Kez Düzenleme Ortaklık Payı Alınması Yasağının İstisnası  251
4. Daha Önceden Kesinti Yapıldığı Halde Düzenleme Ortaklık Payı Alınabilecek Durumlar  252
a. 6785 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesine Göre Terk Yapılmış Parseller  255
b. 3194 Sayılı İmar Kanunu’na Göre Terk Yapılan Parseller  255
c. 2981 sayılı Kanun’un 10/b Uygulaması Yapılmış Yerlerde  259
d. Belediye Yapı ve Yollar Kanunu’na Göre Terkler  261
5. Terk Edilen Miktarın DOP Miktarından Fazla Çıkması Durumunda İade Yapılıp Yapılamayacağı  262
E. Düzenleme Ortaklık Payının Tüm Parsellerden Eşit Şekilde Alınması  262
1. Genel Olarak Eşitlik Zorunluluğu  262
2. Düzenleme Ortaklık Payından Oluşması Gereken Yerlerin Hazine’den Karşılanması  264
F. Düzenleme Ortaklık Payından Karşılanabilecek Alanlar  265
1. Kanun’da Sayılanlar  266
a. Yollar  266
b. Meydanlar  266
c. Parklar  267
d. Yeşil Alanlar  267
e. Çocuk Bahçeleri  267
f. Otoparklar  268
g. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı İlk ve Ortaöğretim Kurumları  268
h. İbadet Yerleri  268
ı. Karakollar  269
i. Su Yolları  269
2. Kanun’da Sayılmayanlar  269
a. Pazaryerleri  270
b. Semt Spor Alanları  270
c. Ağaçlandırılacak Alanlar  270
ç. Çay Bahçeleri  272
G. Düzenleme Ortaklık Payının Değer Artışı Karşılığı Alınabilmesi  272
V. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİNDE DAĞITIM KURALLARI  274
A. Aynı Yerden Parsel Verilmesi İlkesi  274
1. Genel Olarak Aynı Yerden Parsel Verilmesi Zorunluluğu  274
2. İmar Kanunu’nun 18. Maddesi Kapsamında Yapılan Uygulamalarda Aynı Yerden Parsel Verilmesi Zorunluluğu  276
a. Zorunluluk  276
b. Hak Sahiplerine Aynı Yerden Parsel Tahsisi Olanağını Kaldıran Durumlar  277
ba. Hukuki Zorunluluk Halleri  278
baa. Kadastro Parselinin Düzenleme Ortaklık Payından Oluşturulması Gereken Alanda Kalması  278
bab. Kadastro Parselinin Umumi Hizmet Alanlarında Kalması  279
bac. Kadastro Parselinin Özel Mülkiyete Konu Olamayacak Alanda Kalması  280
bad. Kadastro Parselinin Resmi Hizmet Alanlarında Kalması  280
bb. Teknik Zorunluluk Halleri  280
bba. Aynı Parselden Yer Tahsis Edilmesi Gereken Birden Fazla Parsel ya da Hak Sahibi Bulunması  281
bbb. Müstakil İmar Parseli Oluşturamayacak Parseller  281
bc. Fiili Zorunluluk Halleri  283
bca. Taşınmazın Yapı Yapılamayacak Alanlarda Kalması  283
bcb. Mevcut Kullanım Şeklinden Farklı Bir Amaca Ayrılmış Alanda Kalan Taşınmazların Durumu  284
c. Başka Yerden Parsel Verilirken Dikkat Edilecek Hususlar  285
ca. En Yakın Yerden Parsel Verilmesi İlkesi  286
cb. Eşdeğer Yer Verilmesi İlkesi  286
cc. İlkeler Çatışması  288
cd. En Yakın Yerden ya da Eşdeğer Yerden Parsel Tahsisinde Yapılaşma Olmayan Alanların Tercih Edilmesi  288
3. 2981/10–c Uygulamalarında Aynı Yerden Parsel Verilmesi Sorunu  289
a. Genel Olarak  289
b. Aynı Yerden Parsel Verilmesini Engelleyen Durumlar  290
ba. 2981 sayılı Kanunun 14. Maddesinde Sayılan Durumlar  290
bb. Fiili, Hukuki ve Teknik Zorunluluk Halleri  291
bc. Hissenin Bedele Dönüştürülmesi Hali  291
c. Aynı Yerden Parsel Verilememesi Halinde Yapılacak İşlem  292
ca. Başka Yerden Arsa Tahsisi  292
cb. Enkaz Bedeli Ödenmesi  293
B. Hisse Çözümü (Ferdileştirme) Yapılamaması  293
1. Genel Olarak Müşterek Mülkiyet ve Sona Ermesi  293
2. Hisse Çözümünün Mümkün Olduğu Durumlar  296
a. Ek 1. Madde Uygulamaları  296
aa. Genel Olarak Ek 1. Madde Uygulamaları  296
ab. Ek 1. Madde Uygulamalarının Şartları  297
ac. Şartların Denetimi  300
b. Paydaşların Muvafakati ya da Anlaşması  301
c. Kayden Hisseli Fiilen Müstakil Parseller  302
d. 2981/10–c Uygulamasında Hisse Çözümü  303
C. Korunmasında Sakınca Olmayan Yapıların Tek Bir İmar Parselinde Bırakılması  304
1. Genel Olarak  304
2. Hisseli Parsel Üzerinde Kalan Yapıların Durumu  305
a. Korunamadığı İçin Hisseli Parsel Üzerinde Kalan Yapıların Malikleri Tarafından Kullanımına Devam Edilmesi İlkesi  305
b. Bu Yapıların Malikleri Tarafından Kullanımına Devam Edilmesinin Şartları  306
c. Bu Yapıların Malikleri Tarafından Kullanımına Devam Edilmesinde Süre  308
d. Yapı Sahibinin Şerh Talebinde Bulunabilmesi  309
e. Ecrimisil İstenilmesi, Müdahalenin Önlenmesi ve Yıkım Davaları  309
f. Ağaç vb. Muhdesatın Durumu  310
D. Müstakil Parsel Verilmesi Zorunluluğu  311
1. Genel Olarak  311
2. Hisselendirmenin Mümkün Olduğu Durumlar  315
3. Hisselendirme Halinde Yapılabilecek İşlemler  316
E. Kat Mülkiyetine Tabi Taşınmazlarda Şuyulandırma ve Kat Mülkiyetinin Bozulmaması İçin Yapılabilecek İşlemler  317
F. Kooperatif Evleri, Siteler, Toplu Konut Alanlarında Parselasyon Planlarının Düzenlenmesi  319
G. Hisse Yerine Bedel Verilmesi  319
1. 2981 sayılı Kanun Uyarınca Yapılacak İşlemlerde  319
2. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Madde Uyarınca Yapılacak İşlemlerde  321
VI. KONU YÖNÜNDEN HUKUKA AYKIRILIK HALLERİ  321
A. Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Konusu: Uygulama İmar Planı İçindeki Taşınmazlar  322
1. Genel Olarak İmar Planı Şartı  322
2. Parsel Maliklerinin Muvafakatinin Gerekmemesi  322
3. Yapılı ve Yapısız Parsellerin Uygulamaya Tabi Tutulabilmesi  323
4. Encümen Kararında Belirtilmeyen Taşınmazların Arazi ve Arsa Düzenlemesine Tabi Tutulması  324
5. Daha Önceden İmar Uygulamasına Tabi Tutulmuş Taşınmazların İkinci Kez Parselasyon Yapılıp Yapılamayacağı  324
B. Kamu Mallarının İmar Uygulamasın Tabi Tutulması  327
1. Genel Olarak  327
2. Kamu Malı Kavramı  328
3. Kamu Mallarının Özellikleri  329
4. Kamu Mallarının Türleri  331
5. Hizmet Mallarında İmar Uygulaması  332
a. Genel Olarak Hizmet Malları  332
b. Hizmet Mallarının İmar Uygulamasına Tabi Tutulması  332
ba. Genel Olarak  332
bb. Üzerinde Tesis Bulunmayan Resmi Kurum Alanlarının Durumu  333
bc. Üzerinde Hizmet Binası ya da Tesis Bulunan Parsellerin Durumu  335
c. Hizmet Mallarından Düzenleme Ortaklık Payı Kesintisi  336
6. Orta Mallarının İmar Uygulamasına Tabi Tutulması  337
a. Genel Olarak Orta Malları  337
b. Meraların Uygulamaya Tabi Tutulması  337
ba. Mera Kanunu’ndan Önceki Dönem  339
bb. Mera Kanunu’ndan Sonraki Dönem  343
c. Yolların Parselasyona Tabi Tutulması  344
d. Özel Parselasyon Yapılan Alanlarda Kamu Alanları İçin Ayrılan Alanlar  344
7. Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İmar Uygulamasına Tabi Tutulması  345
a. Genel Olarak  345
b. Tarıma Elverişli Olmayan Tescil Harici Alanlar  346
ba. Bu Alanların Belediyeler Adına Tesciline Dair Uygulama  346
bb. Bu Alanların DOP Hesabında Değerlendirilmesine Yönelik Uygulama  346
bc. Sadece Özel Mülkiyete Konu Alanlara Denk Gelenlerin İhdasına Yönelik Uygulama  347
bd. Bu Alanların Hazine Adına İhdas Edilmesi Yönündeki Uygulama  347
be. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Görüşü  347
bf. Değerlendirmemiz  349
c. Kıyılarda ve Sahil Şeritlerinde İmar Uygulaması  351
ca. Kıyılar  351
cb. Sahil Şeritleri  356
d. Düzenleme Sahasında Kalan Ormanların Durumu  358
e. Genel Sular ve Bunların Metrukatı  359
f. Mezarlıkların İmar Uygulamasına Tabi Tutulması  361
8. Kamu Mallarında Mevzuata Aykırı Olarak Yapılan Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Yok Hükmünde Olması  362
C. 2/B Alanlarının Düzenlemeye Tabi Tutulması  363
D. Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların İmar Uygulamasına Tabi Tutulması  367
1. Koruma Amaçlı İmar Planı Şartı  367
2. Geçiş Döneminde Parselasyon Yapılamaması  368
E. Sulak Alanların Düzenlemeye Tabi Tutulması  368
F. Askeri Yasak Bölgelerin ve Güvenlik Bölgelerinin Parselasyona Tabi Tutulması  368
G. Düzenleme Alanındaki Kapanan Yolların Durumu  369
1. Hazine Adına Tescil Edilmesi Gerekenler  370
a. İmar Kanunu’nun 11. Maddesi veya Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’un 7. Maddesi Kapsamında Terk Edilen Yerlerin Durumu  371
b. Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Satın Alma, Kamulaştırma veya Maliye Bakanlığından Devralınmak Suretiyle Edinilen ve Sonrasında Yol Ağı İçin Terk Edilen Yollar  373
c. Turizmi Teşvik Kanunu Kapsamında Kalan Yollar  374
d. Afet Bölgesi İçinde İmar Planına Göre İnşaat Alanında Kalan Yollar  375
2. Organize Sanayi Bölgeleri İçinde Kapanan Yoların OSB Adına Tescil Edilmesi  376
3. Kapanan Diğer Yollar ve Meydanların İhdası Konusundaki Farklı Uygulamalar  376
a. Belediyelerin Uygulamaları  376
b. TKGM’nin Yolların İhdas Edilip Edilmeyeceği, İhdasın Kimin Adına Yapılacağı Konusundaki Görüşü  377
c. Anayasa Mahkemesi’nin Görüşü  379
d. Danıştay’ın Görüşü  381
e. Değerlendirme  388
ea. Görüşümüz  388
eb. Anayasa Mahkemesinin Görüşünün ve Tüm Yolların Belediye Adına İhdas Edilebileceğine Dair Yaklaşımın Eleştirisi  391
ec. Danıştay Kararlarının Değerlendirilmesi  392
4. Kapanan Yolların İmar Uygulaması Öncesi İmar Kanunu’nun 15. Maddesine Göre İhdas Edilmesi  394
H. Malikleri Tarafından Kamu Hizmetleri İçin Terk Edilen Yerlerin Durumu  395
1. Anayasa Mahkemesi’nin Görüşü  396
2. Yargıtay’ın Görüşü  397
3. Danıştay’ın Görüşü  399
4. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Uygulaması  401
5. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Görüşü  402
a. Malikin İade Beklentisinin Mülkiyet Hakkı Kapsamına Girip Girmeyeceği  402
b. Terk Edilen Fakat Terk Amacında Kullanılamayan Taşınmazların Eski Malike İade Edilmemesinin Mülkiyet Hakkına Aykırılığı  404
6. Değerlendirme  405
Üçüncü Bölüm  
ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİNE İTİRAZ VE DAVA  
Giriş  411
I. İTİRAZ  411
A. Genel Olarak  411
B. İtirazın Yapılacağı Merci  412
C. İtirazı Karara Bağlanması İçin Süre  412
II. İPTAL DAVASININ ÖN KOŞULLARI  413
A. Görev ve Yetki  413
1. Görevli Yargı  413
2. Yetkili Mahkeme  415
B. İdari Merci Tecavüzü  416
C. Ehliyet  416
1. Tapu Maliklerinin Ehliyeti  417
a. Genel Olarak  417
b. Paylı Mülkiyette Bulunan Taşınmazlar Açısından Paydaşların Dava Açma Ehliyeti  419
c. Elbirliği Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazlar Açısından Ortakların Dava Açma Ehliyeti  419
d. Tapu Malikleri Açısından Menfaatin Devamı Şartı  420
2. Malik Olmayan Kişilerin Ehliyeti  422
a. Meslek Odalarının ve Semt/Mahalle/Kent Sakinlerinin Dava Açma Ehliyeti  422
b. Zilyedin Dava Açma Ehliyeti  423
c. Sınırlı Ayni Hak Lehtarının Dava Açma Ehliyeti  423
d. Kuvvetlendirilmiş Alacak Hakkı Sahiplerinin Dava Açma Ehliyeti  424
e. Alacak Hakkı Sahiplerinin Dava Açma Ehliyeti  425
f. Yapı Sahiplerinin Dava Açma Ehliyeti  425
g. Yatırımcıların Dava Açma Ehliyeti  426
h. Taşınmazın Mülkiyetini Tescilden Önce İktisap Eden Kişilerin Dava Açma Ehliyeti  427
ı. Satış Vaadi Alacaklısının Dava Açma Ehliyeti  428
D. Parselasyon İşleminin Kesin ve İcrai İşlem Niteliği  428
E. Dava Açma Süresi  430
1. Encümene İtiraz Edilmişse Dava Açma Süresi  431
2. Encümene İtiraz Edilmemişse Dava Açma Süresi  433
3. İşlem Yok Hükmünde İse Dava Açma Süresi  437
4. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 11. Maddesine Göre Başvuru Halinde Dava Açma Süresi  438
F. Husumet  440
G. Dilekçenin 2577 sayılı Kanun’un 3. ve 5. Maddesine Uygun Olması  441
1. Dava Dilekçesinde Bulunması Gereken Hususlar  441
2. Birden Fazla İşleme Karşı Tek Dilekçe ile Dava Açılması  441
3. Birden Fazla Kişinin Tek Dilekçe ile Dava Açması  443
III. DAVANIN ESASININ GÖRÜLMESİ  444
A. Arazi ve Arsa Düzenlemesine Karşı Açılacak Davalarda Bilirkişi Müessesi  445
1. Arazi ve Arsa Düzenlemesinde Bilirkişiye Başvurulmasını Gerektiren Haller  445
2. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerine Karşı Açılacak Davalarda Bilirkişi Olarak Görevlendirilebilecekler  447
B. Yürütmenin Durdurulması  448
1. Yürütmeyi Durdurma Kararı Verilmesi  448
2. Yürütmeyi Durdurma Kararının Uygulanması  448
C. İptal Davasının Karara Bağlanması  449
1. Uygulama İmar Planı– Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemi  449
2. Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Kısmen mi, Tamamen mi İptal Edileceği Sorunu  451
3. İptal Kararının Tapu Siciline Etkisi  453
Dördüncü Bölüm  
ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İŞLEMLERİNİN İPTALİNE İLİŞKİN YARGI KARARININ YERİNE GETİRİLMESİ  
I. GENEL OLARAK  455
II. YERİNE GETİRME ZORUNLULUĞU  456
III. YARGI KARARININ YERİNE GETİRİLMESİ İÇİN İDAREYE BAŞVURU  456
A. İdareye Başvurunun Zorunlu Olup Olmadığı  456
B. Başvuruda Süre ve Zaman Aşımı  457
IV. YERİNE GETİRME ŞEKLİ  458
A. Genel Olarak  458
B. İptal Kararından Önce Mülkiyeti Değişen Taşınmazların Durumu  460
C. İptal Kararından Sonra Mülkiyeti Değişen Taşınmazların Durumu  460
D. Düzenleme Ortaklık Payının İadesi Meselesi  462
V. YARGI KARARININ YERİNE GETİRİLMEMESİ HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER  463
A. İmar Uygulaması Sonucu Oluşan Parsellerin İptali ile Eski Kaydın İhyası Davası Açılması  463
1. Eski Kaydın İhyası Davası Açılması İçin Parselasyonun İdari Yargı Kararı İle İptal Edilmesi Gerekliliği  464
2. Yok Hükmünde Olan Parselasyonlar İçin Doğrudan İmar Uygulaması Sonucu Oluşan Parsellerin İptali ile Eski Kaydın İhyası Davası Açılması  466
3. İmar Uygulaması Sonucu Oluşan Parsellerin İptali ile Eski Kaydın İhyası Davasında Görev Meselesi  467
a. Uyuşmazlık Mahkemesinin Görüşü  467
b. Danıştay’ın Görüşü  469
c. Yargıtay’ın Görüşü  470
d. Değerlendirmemiz  471
4. Kararın Sonuçları  473
B. Parselasyonun İptaline İlişkin Yargı Kararını Uygulamayan İdare Aleyhine Tazminat Davası Açılması  474
1. Genel Olarak  474
2. Tam Yargı Davasının Ön Koşulları  475
a. Görev ve Yetki  475
b. İdari Merci Tecavüzü (İdareye Başvurunun Zorunlu Olup Olmadığı)  475
c. Ehliyet  480
d. İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olup Olmadığı  480
e. Süre  480
ea. Tam Yargı Davası Açma Süresi  480
eb. Sürenin Başlangıcı  480
f. Husumet  481
3. Tam Yargı Davasının Esası  481
C. Kamu Görevlisi Hakkında Şikayette Bulunma ve Tazminat Davası Açılması  482
1. Şikayet  482
2. Kamu Görevlisi Aleyhine Tazminat Davası Açılması  483
Kaynakça  485
Kavramlar Dizini  491
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020