Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Uygulamacılar İçin
İcra ve İflas Hukuku El Kitabı
Ekim 2017 / 3. Baskı / 976 Syf. / Ciltli

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Takip hukuku özel hukuktan doğan hakların tesliminde son noktadır. Bir mahkeme kararı veya kambiyo senedi gibi haklılığı ortaya koyan güçlü kanıt bulunsa bile bunların doğru bir şekilde takibe konulmadığı durumlarda, haklılığın bir ilamla ya da diğer kanıtla saptanmasının hiçbir önemi kalmayabilir. Yine bir iflas tasfiyesinin yanlış yürütülmesi, tacirin ya da alacaklılarının mahvolmasına neden olabilir. Bu bakımdan takip hukukunun uygulamadaki önemi büyüktür.

Bu kitap tamamen uygulayıcılar (hâkim, avukat, icra müdürü) için hazırlanmış zengin bilgi içeriği ile not, karşılaştırma ve içtihatlardan oluşan bir el kitabı niteliğindedir. Kitapta özellikle İstanbul icra mahkemeleri ve dairelerinde sıklıkla karşılaşılan takip hukuku sorunları ve çözümleri ile Yargıtay uygulaması ışığında yaşayan takip hukuku irdelenmeye çalışılmıştır.

Konu Başlıkları
İcra ve İflas Hukuku
İyileştirme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku
Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler
Barkod: 9789750245350
Yayın Tarihi: Ekim 2017
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 976
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  37
TAKİP HUKUKUNA GİRİŞ
I. KAVRAM  39
II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR  41
A. Taraf Ehliyeti  41
1. Genel Olarak  41
2. Gerçek Kişiler  42
3. Tüzel Kişiler  44
4. Tüzel Kişiliği Olmayan Topluluklar  45
B. Takip Ehliyeti  48
C. Sıfat (Husumet)  49
D. Temsil  50
E. Takip Arkadaşlığı  50
F. Takip Sırasında Tarafların Değişmesi  51
III. TAKİP HUKUKUNDA SÜRELER  52
A. Genel Kurallar  52
B. Tatil ve Talikler (Erteleme)  53
1. Genel Olarak  53
2. Tatil Saat ve Günleri  54
3. Talik (Erteleme) Durumları  55
a. Genel Talikler  55
b. Özel Talik Durumları  56
IV. TAKİP HUKUKUNDA TEBLİGAT  57
A. Genel Olarak  57
B. Tebligat Yapılabilecek Kişiler  58
1. Muhatap  58
a. Gerçek Kişiler  58
b. Tüzel Kişiler  63
2. Muhatap Adına Tebligatı Kabule Yetkili Kişiler  63
C. Tebligatın Yapılabileceği Yer  70
1. Adreste Tebligat  70
a. Gerçek Kişiler  70
b. Tüzel Kişiler  73
2. Adres Değişikliği  76
D. Tebligatın Yapılabileceği Zaman  77
E. Tebligatın Yapılması  77
F. Tebliğ Olanaksızlığı ve Tebellüğden Kaçınma  80
G. İlanen Tebligat  84
H. Yurt Dışı Tebligat  88
1. Genel Olarak  88
2. Yabancı Ülkedeki Türk Vatandaşlarına Tebligat  88
3. Yabancı Ülkede Türk Memurlarına ve Askeri Kişilerine Tebligat  89
4. Türkiye’deki Elçilik veya Konsolosluklardan Tevdi Olunan Tebligat Evrakı  89
I. Tebligatın Yokluğu ve Usulsüzlüğü  90
1. Tebligatın Yokluğu  90
2. Tebligatın Usulsüzlüğü  91
a. Anlamı  91
b. Yaptırımı  92
c. İspat Yöntemi, Başvuru Yolu ve Süresi  93
d. Karar  94
BİRİNCİ KİTAP
İCRA HUKUKU
Birinci Kısım
Giriş
I. İCRA ORGANLARI (ÖRGÜTÜ)  97
A. Asıl İcra Organları  97
1. İcra Dairesi  97
a. Genel Olarak  97
b. İcra müdürlerinin Yükümlülükleri  100
aa. Olumlu Yükümlülükler  100
bb. Olumsuz Yükümlülükler  106
c. İcra Müdürünün İşlemlerini Şikâyet  107
aa. Genel Olarak  107
bb. Şikâyet Nedenleri  109
cc. Şikâyetin Tarafları  110
dd. Şikâyet Süresi  112
aaa. Kural  112
bbb. İstisna (Süresiz Şikâyet)  112
ee. Başvuru Makamı  115
ff. Usul  117
gg. Sonuçları  119
d. İcra (ve İflas) Dairesi Görevlilerinin Hukuksal Sorumluluğu  122
aa. Genel Olarak  122
bb. Usul  122
cc. Devletin Zimmet Nedeniyle Sorumluluğu  123
2. İcra Mahkemesi  123
a. Genel Olarak  123
b. Yargılama Usulü  126
c. İcra Yargıcının Reddi ve Olumsuz Yükümlülüğü  129
d. Yasa Yolları  129
aa. İstinaf  130
bb. Yargılamanın Yenilenmesi  132
3. Bölge Adliye Mahkemeleri  133
4. Yargıtay’ın İcra ve İflas İşleriyle Görevli Daireleri  135
B. Yardımcı İcra Organları  135
1. Genel Mahkemeler  135
2. Savcı ve Adalet Müfettişleri  136
II. İCRA HARÇ VE GİDERLERİ  136
A. İcra Harçları  136
1. İcra Takiplerinde Alınan Harçlar  137
a. İcraya Başvurma Harcı  137
b. Peşin Harç  137
c. Tahsil Harcı  138
d. İcranın Yerine Getirilmesi Harcı  143
e. Ceza Evleri Harcı  143
f. Feragat Harcı  144
g. Haciz, Teslim ve Satış Harcı  144
2. İcra Mahkemesinde Alınan Harçlar  144
3. Harçtan Bağışık (= Muaf) İcra İşlemleri  145
B. İcra Giderleri  147
İkinci Kısım
Takip Yolları
Birinci Bölüm
Haciz Yoluyla Takip
Birinci Ayrım
İlamsız Takip
I. GENEL OLARAK  149
II. GÖREV  150
III. YETKİ  151
A. Yetkili İcra Dairesi  151
1. Yetki Kuralları  151
a. Genel Yetki Kuralı  151
b. Özel Yetki Kuralları  151
aa. Sözleşmenin Kurulduğu Yer İcra Dairesi  151
bb. Sözleşmenin İfa Edileceği Yer İcra Dairesi  152
cc. Yetkisiz İcra Dairesinin Yetki Kazanması  152
dd. Yetki Sözleşmesiyle İcra Dairesinin Yetki Kazanması  153
c. Kamu Düzenine İlişkin Yetki Kuralları  155
2. Yetki İtirazı  156
a. Yetki İtirazının Kabul Edilmesi  158
b. Yetki İtirazının Kabul Edilmemesi  158
aa. Başvuru Yolu ve Görevli Mahkeme  158
aaa. Borçlunun Yalnızca Yetkiye İtiraz Etmesi  158
bbb. Borçlunun Hem Yetkiye Hem de Esasa İtiraz Etmesi  159
bb. Karar  160
aaa. Yetki İtirazının Haklı Bulunması  160
bbb. Yetki İtirazının Haksız Bulunması  161
B. Yetkili İcra Mahkemesi  161
C. Genel Mahkemelerin Yetkisi  161
Birinci Kesim
Genel Haciz Yoluyla Takip
I. KAVRAM  163
II. KOŞULLARI  163
A. Takip Konusunun Para ya da Teminat Alacağı Olması  163
1. Para Alacakları  163
2. Teminat Alacağı  165
B. Alacağın Rehinle Güvence Altına Alınmamış Olması  166
III. TAKİBİN AŞAMALARI  166
A. Takip Talebi  166
1. Genel Olarak  166
2. İçeriği  167
3. Takip Talebinin İcra Dairesine Verilmesi  173
4. Sonuçları  175
B. Ödeme Emri  176
1. Genel Olarak  176
2. Ödeme Emrinin İçeriği  177
3. Ödeme Emrinin Düzenlenmesi ve Tebliği  179
4. Ödeme Emrine İtiraz  181
a. Ödeme Emrine İtiraz Nedenleri  183
aa. Doğuş biçimine göre  183
bb. İleri sürülüş biçimi bakımından  184
aaa. İmzaya İtiraz  185
bbb. Borca İtiraz  186
b. Ödeme Emrine İtiraz Usulü  189
aa. İtirazın Yapılacağı Yer  189
bb. İtiraz Süresi  190
aaa. Genel İtiraz Süresi (Kural)  190
bbb. Gecikmiş İtiraz (İstisnai Süre)  190
c. İtiraz Nedenleri ile Bağlılık  193
d. İtirazın Sonucu  194
5. İtiraz ile Şikâyetin Karşılaştırılması  195
C. Takibin Kesinleşmesi  196
1. Genel Olarak  196
2. İtirazın İptali Davası  196
a. Genel Olarak  196
b. Koşulları  198
c. Usul  200
d. Sonuçları  204
aa. Davanın Kabulü  204
aaa. Genel Olarak  204
bbb. İcra İnkâr Tazminatı  204
bb. Davanın Reddi  211
cc. Davanın Konusuz Kalması  212
3. İtirazın Kaldırılması  213
a. İtirazın Kesin Kaldırılması  214
aa. İtirazın Kesin Kaldırılmasını Sağlayan Belgeler  214
bb. Yargılama  220
cc. Karar  221
b. İtirazın Geçici Kaldırılması  224
aa. Genel Olarak  224
bb. Yargılama  225
cc. Karar  227
aaa. Genel olarak  227
bbb. Borçtan kurtulma davası  227
4. Olumsuz Tespit Davası  230
a. Genel Olarak  230
b. Koşulları  232
c. Usul  234
d. Karar  238
aa. Davanın Kabulü  238
bb. Davanın Reddi  241
cc. Davanın Konusuz Kalması  242
5. Geri Alma Davası  242
6. Mal Beyanı  244
a. Genel Olarak  244
b. Mal Beyanında Bulunma Süresi  245
7. İcra Takibinin İptali ve Ertelenmesi  248
a. Takibin İptali  249
b. Takibin Ertelenmesi (= taliki)  250
D. Haciz  251
1. Genel Olarak  251
2. Haciz İsteminin Koşulları  253
3. Usul  255
a. Genel Olarak  255
b. Haciz Tutanağı  256
4. Haczin Konusu  259
a. Genel Olarak  259
b. Hacizde Tertip Kuralı  259
c. Haczedilemeyen Mal ve Haklar  260
aa. Tamamı Haczedilemeyen Mal Varlığı Değerleri  261
aaa. Maddi Hukuk Bakımından Başkasına Devri Mümkün Olmayan Mal ve Haklar  261
bbb. İİY’nin 82. Maddesine Göre Tamamı Haczedilemeyen Mal ve Haklar  261
ccc. Özel Yasalarda Haczedilemeyeceği Yazılı Olan Mal ve Haklar  278
bb. Bir Kısmı Haczedilemeyen Mal ve Haklar  283
d. Haczedilmezlikten Feragat  285
e. Haczedilmezliğin Belirlenmesi  286
f. Haczin Yapılması  286
aa. Taşınır Malların Haczi  286
bb. Taşınmaz Malların Haczi  291
cc. Maaş ve Ücret Haczi  292
dd. Yavrulu Hayvanların ve Yetişmemiş Ürünlerin (Mahsullerin) Haczi  297
ee. İntifa Hakkının Haczi  297
ff. Pay Haczi  298
gg. Teminat Mektuplarının Haczi  303
hh. Finansal Kiralama Sözleşmesine Konu Malların Haczi  304
g. Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Mal ve Alacaklarının Haczi  306
5. Haczin Sonuçları  316
6. Hacze Katılma  317
a. Adi Katılma  318
b. İmtiyazlı Katılma  319
c. Kamu Alacağı İçin Hacze Katılma  321
d. Usul  322
7. Hacizden Doğan İstihkak ve İstihkak İddiasının Reddi Davaları  323
a. Genel Olarak  323
b. İstihkak Süreci  325
aa. Hacizli Malın Borçlunun veya Borçluyla Birlikte Üçüncü Kişinin Elinde Olması  325
bb. Hacizli Malın Yalnızca Üçüncü Kişinin Elinde Olması  341
8. Borcun Taksitle Ödenmesi  349
a. Hacizden Önce  349
b. Hacizden Sonra  350
E. Satış (= Paraya Çevirme)  351
1. Genel Olarak  351
2. Satış İsteme Süreleri  357
3. Taşınır Malların Satılması  364
4. Taşınmaz Malların Satılması  370
5. İhalenin Feshi  388
F. Paraların Ödenmesi veya Paylaştırılması  398
1. Genel Olarak  398
2. Sıra Cetveli  401
a. Genel Olarak  401
b. Sıra Cetveline Karşı Konulması  405
aa. Genel Olarak  405
bb. Sıra Cetveline Karşı Şikâyet Yolu  405
cc. Sıra Cetveline Karşı İtiraz Davası  409
3. Aciz Belgesi  414
a. Genel Olarak  414
b. Türleri  415
aa. Kesin Aciz Belgesi  415
bb. Geçici (Muvakkat) Aciz Belgesi  418
4. Gemilere İlişkin Hükümler  418
İkinci Kesim
Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu ile Takip
I. GENEL OLARAK  419
II. YETKİ  425
III. TAKİBİN AŞAMALARI  426
A. Takip Talebi  426
1. Genel Olarak  426
2. Senet Aslının Takip Talebine Eklenmesi  428
3. Protestonun Takip Talebine Eklenmesi  430
a. Poliçede  430
b. Bonoda  431
c. Çekte  435
4. İcra Müdürünün Re’sen İnceleme Yükümlülüğü  435
B. Ödeme Emri  436
C. Takibin Kesinleşmesi  437
1. Ödeme Emrine İtiraz  438
a. Genel Olarak  438
b. İtiraz Türleri  440
aa. İmzaya İtiraz  440
aaa. İtirazın Kabulü  445
bbb. İtirazın Reddi  447
bb. Borca İtiraz  448
aaa. İtirazın Kabulü  451
aaaa. Genel Olarak  451
bbbb. Sonuçları  457
bbb. İtirazın reddi  458
2. Özel Şikâyet Yolu  459
a. Senedin Kambiyo Senedi Niteliğine İlişkin Şikâyet  459
b. Vadeye ve Senet Aslının Verilmemesine İlişkin Şikâyet  463
Üçüncü Kesim
Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi
I. GENEL OLARAK  465
II. TÜRLERİ  466
A. Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle İlamsız Tahliye  466
1. Genel Olarak  466
2. Takibin Aşamaları  467
a. Takip Talebi  467
b. Ödeme Emri  467
c. Takibin Kesinleşmesi  468
aa. Ödeme Emrine İtiraz Edilmemesi  468
bb. Ödeme Emrine İtiraz Edilmesi  470
B. Kira Süresinin Sona Ermesi Nedeniyle İlamsız Tahliye  482
1. Genel Olarak  482
2. Takibin Aşamaları  482
a. Takip Talebi  482
b. Tahliye Emri  482
c. Takibin Kesinleşmesi  483
d. Tahliye  484
III. TAŞINMAZDA ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN BULUNMASI  484
IV. KİRALAYANIN HAPİS HAKKININ KORUNMASI  487
İkinci Ayrım
İlamlı Takip
Birinci Kesim
GİRİŞ
I. GENEL OLARAK  489
II. KOŞULLARI  492
A. İlam veya İlam Niteliğinde Bir Belge Bulunması  492
1. İlam  492
2. İlam Niteliğinde Belgeler  495
a. İİY m. 38’e Göre İlam Niteliğinde Sayılan Belgeler  495
b. Özel Yasalara Göre İlam Niteliğinde Sayılan Belgeler  500
B. İlam veya İlam Niteliğindeki Belgenin Bir Edim (Eda) Hükmü İçermesi  502
C. İcra Edilebilmesi İçin Kesinleşmesi Gereken Bir İlam Söz Konusuysa İlamın Kesinleşmiş Olması  506
III. YETKİ  520
IV. TAKİBİN AŞAMALARI  521
A. Takip Talebi  521
B. İcra Emri  522
V. İCRANIN DURDURULMASI  524
A. Genel Olarak  524
B. İşleyiş Süreci  525
VI. İCRANIN GERİ BIRAKILMASI  529
A. Genel Olarak  529
B. Türleri  530
1. İcra Emrinin Tebliğinden Önceki Nedenlere Dayanma  530
2. İcra Emrinin Tebliğinden Sonraki Nedenlere Dayanma  534
VII. İCRANIN İADESİ  535
A. Genel Olarak  535
B. İşleyiş Süreci  535
İkinci Kesim
İlamların İcrası
I. PARA VE TEMİNAT VERİLMESİ HAKKINDAKİ İLAMLARIN İCRASI  541
II. ÖTEKİ İLAMLARIN İCRASI  543
İkinci Bölüm
Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip
I. GİRİŞ  561
II. ÖNCE REHNE BAŞVURMA KURALI  562
III. TAKİP TÜRLERİ  565
A. İlamsız Takip  565
1. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip  565
2. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip  567
B. İlamlı Takip  574
1. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip  574
2. Taşınmaz Rehninin (İpoteğin) Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip  574
a. Genel Olarak  574
aa. Alacak veya İpotek Hakkı ya da Her İkisinin Bir İlam veya İlam Niteliğinde Belgeye Bağlanmış Olması  574
bb. İpotek Akit Tablosunun Kayıtsız Koşulsuz Bir Para Borcu İkrarını İçermesi  575
cc. Kredi Kurumları İle İlgili Düzenleme  579
aaa. Genel Olarak  579
bbb. Koşulları  579
ccc. Usul  585
b. İpotek Alacaklısının Gaip Olması veya Borcu Almaktan Kaçınması  590
IV. ORTAK HÜKÜMLER  594
A. Paraya Çevirme ve Paraların Paylaştırılması  594
B. Rehin Açığı Belgesi  597
1. Genel Olarak  597
2. Türleri  597
a. Geçici Rehin Açığı Belgesi  597
b. Kesin Rehin Açığı Belgesi  598
V. GEMİLER HAKKINDAKİ HÜKÜMLER  599
Üçüncü Kısım
İhtiyati Haciz
I. GENEL OLARAK  601
II. KOŞULLARI  603
III. YARGILAMA USULÜ VE KARAR  612
IV. KARARIN YERİNE GETİRİLMESİ  615
V. SONUÇLARI  617
VI. KARARIN KALDIRILMASI  620
A. İhtiyati Haciz Kararına İtiraz  620
B. Teminat Karşılığı İhtiyati Haczin Kaldırılması  624
VII. KESİNLEŞMESİ (= TAMAMLAYICI MERASİM)  625
VIII. İHTİYATİ HACİZDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI  628
A. Genel Olarak  628
B. Yargılama Usulü  628
İKİNCİ KİTAP
İFLAS HUKUKU
Birinci Kısım
Giriş
I. GENEL OLARAK  633
II. İFLAS ORGANLARI  635
A. Resmi İflas Organları  635
1. Asıl İflas Organları  635
a. İcra Dairesi  635
b. Ticaret Mahkemesi  636
c. İflas Dairesi  637
d. İcra Mahkemesi  638
e. Bölge Adliye Mahkemeleri  639
f. Yargıtay’ın İlgili Hukuk Daireleri  639
2. Yardımcı İflas Organları  640
B. Özel İflas Organları  640
1. Birinci Alacaklılar Toplantısı  640
2. İflas Bürosu  641
3. İflas İdaresi  641
4. İkinci Alacaklılar Toplantısı  644
III. İFLASTA YETKİ  646
A. İcra Dairesi  646
B. Ticaret Mahkemesi  646
C. İflas Dairesi  647
IV. İFLAS HARÇ VE GİDERLERİ  647
A. İflas Harçları  647
B. İflas Giderleri  648
V. TAKİP YOLUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ  648
İkinci Kısım
İflas Yoluyla Takip
Birinci Bölüm
Koşulları
A. Borç: Para veya Teminat Gösterme  651
B. Borçlu: İflasa Tabi Bir Kişi  651
1. Tacirler  652
a. Gerçek Kişi Tacirler  652
b. Tüzel Kişi Tacirler  655
2. Tacir Gibi Sorumlu Olanlar  656
3. Tacir Olmamalarına Karşın Özel Yasa Hükümlerine Göre İflasa Tabi Olan Kişiler  656
a. Ticareti Terk Edenler  656
b. Kollektif Ortaklık (Şirket) Ortakları  657
c. Komandit Ortaklık (Şirket) Ortakları  658
d. Konkordato Mühleti Kaldırılan Veya Konkordatosu Onaylanmayan Veya Konkordato Tamamen Feshedilen Borçlu  658
e. Karar ve İşlemleriyle Bir Bankanın İflasına Neden Olanlar  658
f. Miras Ortaklığı (= Tereke)  659
C. Neden: İflas Nedenleri  659
1. Genel İflas Nedeni  660
2. Özel İflas Nedenleri  660
İkinci Bölüm
İFLAS YOLLARI
Birinci Ayrım
Takipli İflas
I. GENEL (ADİ) İFLAS YOLU  661
A. Takip Talebi  662
B. Ödeme Emri  662
C. Takibin Kesinleşmesi  662
D. İflas Davası  663
1. Genel Olarak  663
2. İflas Davasının İşleyişi  664
a. Takip Dosyasının Getirtilmesi ve Muhafaza Tedbirlerinin Alınması  664
b. İnceleme  664
c. İflas Takibinin Kesinleştiğinin İlanı  665
d. Alacaklıların Davaya Müdahalesi  666
e. Depo Kararı  666
f. İflas Kararı  666
g. İflas Kararına Karşı Yasa Yolları  668
II. KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ İFLAS YOLU  668
A. Takip Talebi  668
B. Ödeme Emri  668
C. Takibin Kesinleşmesi  669
D. İflas Davası  669
İkinci Ayrım
Takipsiz (= Doğrudan) İflas
I. ALACAKLININ İSTEMİNE DAYANAN TAKİPSİZ (DOĞRUDAN) İFLAS  671
A. İflas Nedenleri (İİY m. 177)  671
B. İşleyiş Usulü  674
II. BORÇLUNUN İSTEMİNE DAYANAN TAKİPSİZ (=DOĞRUDAN) İFLAS  675
A. İflas Nedenleri  675
1. İhtiyari İflas Nedeni  675
2. Zorunlu İflas Nedeni  675
B. İşleyiş Usulü  676
Üçüncü Ayrım
TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİ
Üçüncü Bölüm
İflasın Ertelenmesi
I. GENEL OLARAK  679
II. KOŞULLARI  680
A. Maddi Koşullar  680
B. Şekli Koşullar  682
III. USUL  687
A. Erteleme İsteminin Mahkemeye İletilmesi  687
B. Mahkemenin İncelemesi  688
1. Kayyım Atanması  688
2. İlan  689
3. Geçici Hukuksal Koruma Tedbirleri  690
C. Karar  693
1. Erteleme  693
2. Ret  694
3. İflas  694
D. Erteleme Kararının İlanı  694
E. Yasa Yolları  694
IV. ERTELEME KARARININ SONUÇLARI  695
A. Genel Olarak  695
B. Takiplere Etkisi  695
C. Davalara Etkisi  698
D. Ortaklık ya da Kooperatif Organlarının Yetkilerine Etkisi  699
E. Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Sürelere Etkisi  700
F. Müteselsil Kefil ve Müşterek Borçlulara Etkisi  700
Dördüncü Bölüm
İflasın Hukuksal Sonuçları
I. BORÇLU (MÜFLİS) AÇISINDAN SONUÇLARI  701
A. Özel Hukuk Bakımından  701
1. Ehliyet  701
2. İyi Niyet  702
3. Takipler  703
4. Davalar  705
a. Müflisin Davacı Olduğu Davalar  706
b. Müflisin Davalı Olduğu Davalar  706
B. Kamu Hukuku Bakımından  708
1. Adi İflas  708
2. Taksirli İflas  708
3. Dolanlı (Hileli) İflas  710
II. ALACAKLILAR AÇISINDAN SONUÇLARI  712
A. Vadesi Gelmemiş Alacaklara Etkisi  712
B. Bazı Alacak Türleri ve Faizlere Etkisi  712
C. Sözleşmelere Etkisi  713
D. Takas Hakkına Etkisi  714
E. Borçluları Aynı Zamanda İflas Eden Alacaklılara Etkisi  715
Beşinci Bölüm
İflas Tasfiyesi
I. MASANIN OLUŞMASI  717
A. Masa Nedir?  717
B. İflas Masasının Mevcudu  717
1. İflas Masasına Giren Mal ve Haklar  717
2. İflas Masasına Girmeyen Mal ve Haklar  719
a. Müflisin Ücreti  719
b. Üçüncü Kişilerin Verdiği Rehinler  719
c. İflasın Açılmasından Önce Paraya Çevrilmiş Olan Hacizli Mallarının Satış Bedeli  720
d. Haczedilemeyen (Haczi Caiz Olmayan) Mallar  720
e. Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Olup Da Devri Mümkün Olmayan Mallar İle Devredilemediği İçin Paraya Çevrilemeyen Mallar  720
3. Masadan Çıkarma Hakkı  720
4. İflas Alacaklarının Masa Alacaklarından Ayırt Edilmesi  721
II. DEFTER TUTULMASI VE TEDBİR ALINMASI  722
III. TASFİYE TÜRÜNÜN BELİRLENMESİ  723
IV. BASİT TASFİYE  723
V. ADİ TASFİYE  725
A. İlan  725
B. Birinci Alacaklılar Toplantısı  726
C. İflas İdaresi  726
D. İflasta İstihkak Davaları  727
E. Masa Alacaklarının Tahsili ve Acele Durumlarda Satış  729
F. İflas Alacaklarının İncelenmesi  729
G. Sıra Cetvelinin Düzenlenmesi  729
1. Genel Olarak  729
2. Adi ve Rehinli Alacaklıların Sırası  731
a. En Önce Ödenecek Alacaklar  731
b. Rehinli Alacaklar  732
c. Masa Alacakları  732
d. Adi Alacaklar  732
aa. Genel Olarak  732
bb. İmtiyazlı Alacaklar  733
cc. İmtiyazsız Alacaklar (Dördüncü Sıra)  735
3. Sıra Cetveline Karşı Başvuru Yolları  735
a. Şikâyet Yolu  735
b. Sıra Cetveline İtiraz Davası  737
4. Sıra Cetvelinin Kesinleşmesi  739
5. Kamu (= Amme) Alacağının İflas Sıra Cetveline Yazılması  739
H. Geç Bildirilen Alacaklar  741
I. İkinci Alacaklılar Toplantısı  741
J. Masa Mallarının Satışı  742
K. Paraların Paylaştırılması  742
1. Pay Cetveli ve Son Hesap  742
2. Paraların Dağıtılması  744
L. Borç Ödemeden Aciz Belgesi  745
1. Genel Olarak  745
2. Hacizdeki Aciz Belgesi ile Karşılaştırılması  745
M. Masaya Yazdırılmamış Alacaklar  747
N. İflasın Kapanması  748
Altıncı Bölüm
İflas Yasaklılıklarından Kurtulma Yolları
I. İFLASIN KALDIRILMASI  749
A. Genel Olarak  749
B. Koşulları  749
C. Usul ve Sonuçları  751
D. Yasa Yolları  752
II. İTİBARIN YERİNE GELMESİ  752
A. Genel Olarak  752
B. Koşulları  752
1. Genel Koşullar  752
2. Özel Koşullar  753
C. Karar  753
ÜÇÜNCÜ KİTAP
İYİLEŞTİRME (REHABİLİTASYON) HUKUKU
Birinci Kısım
Konkordato Hukuku
Birinci Bölüm
GENEL İLKELER
I. KAVRAM  757
II. TÜRLERİ  759
A. Oluşum Biçimine Göre  759
1. Mahkeme Dışı Konkordato  759
2. Mahkeme İçi Konkordato  759
B. Etkisine Göre  760
1. Adi Konkordato  760
2. Mal varlığının Terki Suretiyle Konkordato  760
İkinci Bölüm
ADİ KONKORDATO
Birinci Ayrım
İflas Dışı Konkordato
I. GENEL OLARAK  761
II. İŞLEYİŞ SÜRECİ  761
A. Konkordato Teklifi  761
B. Önlem Alınması  762
C. İlan  762
D. Konkordato Mühleti  762
1. Genel Olarak  762
2. Koşulları  763
3. Konkordato Teklifinin İncelenmesi ve Karar  763
4. Konkordato Mühletinin Sonuçları  765
a. Alacaklılar Bakımından Sonuçları  765
aa. Mühletin Takiplere Etkisi  765
bb. Mühletin Diğer Etkileri  766
b. Borçlu Bakımından Sonuçları  766
5. Konkordato Mühletinin ve Borçlunun Tasarruf Yetkisinin Kaldırılması  767
E. Konkordato Komiseri  768
1. Genel Olarak  768
2. Hukuksal Statüsü  769
3. Görevleri  770
F. Alacaklılar Toplantısı ve Konkordatonun Kabulü  771
1. Genel Olarak  771
2. Kabul İçin Gereken Çoğunluk  771
G. Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi  772
H. Konkordatonun Onaylanması (= Tasdiki)  774
1. Koşulları  774
2. Karar  777
I. Konkordatonun Hüküm ve Sonuçları  778
1. Alacaklılara Etkisi  778
2. Takiplere Etkisi  779
3. Müşterek Borçlu ve Kefillere Etkisi  780
4. Konkordatonun Borçluya Etkisi  780
5. Rehinli Taşınır ve Taşınmazın Satışına Etkisi  780
J. Konkordatonun Feshi  781
1. Kısmi Fesih  781
2. Tamamen Fesih  783
3. Usul  784
İkinci Ayrım
İflas İçi (İflastan Sonra) Konkordato
I. GENEL OLARAK  785
II. İŞLEYİŞ USULÜ  786
A. Konkordato Teklifi  786
B. Konkordatonun Onaylanması  786
Üçüncü Bölüm
Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordato
I. GENEL OLARAK  789
II. YETKİLİ ORGANLAR  789
A. Tasfiye Memurları  790
B. Alacaklılar Kurulu  791
III. İŞLEYİŞ USULÜ  791
A. Konkordato Masasının Oluşması  791
B. Tasfiyeye Katılacak Alacaklıların Belirlenmesi ve Sıra Cetveli Yapılması  792
C. Paraya Çevirme  792
D. Paraların Paylaştırılması  793
E. Faaliyet Raporu ve Tasfiyenin Sona Ermesi  794
İkinci Kısım
Yeniden Yapılandırma Hukuku
I. GENEL OLARAK  795
II. KOŞULLARI  796
III. USUL  799
IV. SONUÇLARI  802
V. FESİH VE TADİL  803
VI. PROJENİN İHLALİ VE DOĞRUDAN İFLAS  804
DÖRDÜNCÜ KİTAP
ALACAKLILARI KORUYUCU DİĞER ÖNLEMLER
Birinci Kısım
Tasarrufun İptali Davaları
I. GENEL OLARAK  807
II. HUKUKSAL NİTELİĞİ  808
A. Kişisel Nitelikte Bir Edim Davası Olması  808
B. İşlemin Hukuken Geçerli Olması ve Dava Sonucunda Geçersiz Kılınamaması  809
III. BENZER DAVALARLA KARŞILAŞTIRILMASI  810
A. Butlan Davası  810
B. Muvazaa Davası  810
C. İstihkak Davası  811
IV. KONUSU  812
A. Genel Olarak  812
B. İptale Tabi İşlemler  814
1. Karşılıksız Kazandırmalar (İvazsız Tasarruflar)  814
2. Aciz Durumunda Yapılan İşlemler  815
3. Zarar Verme Kastıyla Yapılan İşlemler  815
V. KOŞULLARI  816
VI. USUL  818
A. Genel Olarak  818
B. Taraflar  820
1. Davacı  820
2. Davalı  821
C. Yetkili ve Görevli Mahkeme  822
D. Dava Açma Süresi  822
VII. SONUÇLARI  823
A. Hacizdeki İptal Davası  823
B. İflastaki İptal Davası  826
C. Ortak Hükümler  827
İkinci Kısım
İcra ve İflas Suçları
Birinci Bölüm
GENEL HÜKÜMLER
I. GENEL OLARAK  829
II. ŞİKAYET HAKKI VE İHBAR  830
III. FAİL  831
IV. ŞİKÂYET SÜRESİ  834
V. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME  837
A. Görevli Mahkeme  837
B. Yetkili Mahkeme  837
VI. MUHAKEMENİN YÜRÜYÜŞÜ  838
VII. KARAR  842
A. Mahkûmiyet Kararı  843
1. Yaptırımı Tazyik Hapsi, Hapsen Tazyik veya Disiplin Hapsi Olan Suçlar  843
2. Yaptırımı Hapis veya Adli Para Cezası Olan Suçlar  845
a. Hapis Cezası  845
aa. Seçenek Yaptırımlara Çevirme  845
bb. Cezanın Ertelenmesi  847
cc. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  848
dd. Uzlaştırma  850
b. Adli Para Cezası  851
B. Beraat Kararı  851
C. Düşme Kararı  852
1. Şikâyetten Vazgeçme  852
2. Borcun Ödenmesi  852
3. Sanığın Ölümü  852
4. Süre Aşımı  852
4. Duruşmaya Katılmama  852
5. Zamanaşımı  853
a. Yaptırımı Tazyik Hapsi, Hapsen Tazyik veya Disiplin Hapsi Olan Suçlar  853
b. Yaptırımı Hapis veya Adli Para Cezası Olan Suçlar  853
D. Davanın Reddi Kararı  853
E. Yaptırım Uygulanmasına Yer Olmadığı Kararı  854
1. Tazyik/Disiplin Hapsi Uygulanmasına Yer Olmadığı Kararı  854
2. Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı  854
VIII. YASA YOLLARI  854
A. İtiraz  854
B. İstinaf  855
C. Temyiz  856
İkinci Bölüm
EN SIK İŞLENEN İCRA VE İFLAS SUÇLARI
I. ÖDEME TAAHHÜDÜNÜ İHLAL  857
A. Genel Olarak  857
B. Suçun Unsurları  857
1. Suçun Maddi Unsurları  857
a. Fail ve Mağdur  857
b. Eylem  857
2. Suçun Manevi Unsuru  863
C. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  865
1. Teşebbüs  865
2. İştirak  865
3. İçtima  865
D. Muhakeme, Yaptırım ve Zamanaşımı  866
II. NAFAKA KARARININ GEREĞİNİ YERİNE GETİRMEME  870
A. Genel Olarak  870
B. Suçun Unsurları  870
1. Suçun Maddi Unsurları  870
a. Fail ve Mağdur  870
b. Eylem  870
2. Suçun Manevi Unsuru  875
C. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  875
1. Teşebbüs  875
2. İştirak  875
3. İçtima  875
D. Muhakeme, Yaptırım ve Zamanaşımı  876
III. ALACAKLISINI ZARARA SOKMAK KASTIYLA MEVCUDU EKSİLTME  878
A. Genel Olarak  878
B. Suçun Unsurları  878
1. Suçun Maddi Unsurları  878
a. Fail ve Mağdur  878
b. Eylem  879
2. Suçun Manevi Unsuru  882
C. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  882
1. Teşebbüs  882
2. İştirak  882
3. İçtima  883
D. Muhakeme, Yaptırım ve Zamanaşımı  883
IV. TİCARETİ USULSÜZ TERK ETMEK  885
A. Genel Olarak  885
B. Suçun Unsurları  885
1. Suçun Maddi Unsurları  885
a. Fail ve Mağdur  885
b. Eylem  886
2. Suçun Manevi Unsuru  888
C. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  888
1. Teşebbüs  888
2. İştirak  888
3. İçtima  888
D. Muhakeme, Yaptırım ve Zamanaşımı  889
V. GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA  891
A. Genel Olarak  891
B. Suçun Unsurları  891
1. Suçun Maddi Unsurları  891
a. Fail ve Mağdur  891
b. Eylem  891
2. Suçun Manevi Unsuru  893
C. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  894
1. Teşebbüs  894
2. İştirak  894
3. İçtima  894
D. Muhakeme, Yaptırım ve Zamanaşımı  894
VI. HACİZ İHBARNAMESİNE GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA  895
A. Genel Olarak  895
B. Suçun Unsurları  895
1. Suçun Maddi Unsurları  895
a. Fail ve Mağdur  895
b. Eylem  895
2. Suçun Manevi Unsuru  896
C. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  897
1. Teşebbüs  897
2. İştirak  897
D. Muhakeme, Yaptırım ve Zamanaşımı  897
VII. SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İFLASINI İSTEMEME  899
A. Genel Olarak  899
B. Suçun Unsurları  899
1. Suçun Maddi Unsurları  899
a. Fail ve Mağdur  899
b. Eylem  900
2. Suçun Manevi Unsuru  902
C. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  902
1. Teşebbüs  902
2. İştirak  902
3. İçtima  902
D. Muhakeme, Yaptırım ve Zamanaşımı  902
VIII. MAL VARLIĞINDA SONRADAN OLUŞAN ARTIŞIN BİLDİRİLMEMESİ  904
A. Genel Olarak  904
B. Suçun Unsurları  904
1. Suçun Maddi Unsurları  904
a. Fail ve mağdur  904
b. Eylem  905
2. Suçun Manevi Unsuru  905
C. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  905
1. Teşebbüs  905
2. İştirak  906
3. İçtima  906
D. Muhakeme, Yaptırım ve Zamanaşımı  906
IX. ÇOCUK TESLİMİ VEYA ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI EMRİNE AYKIRILIK  907
A. Genel Olarak  907
B. Suçun Unsurları  908
1. Suçun Maddi Unsurları  908
a. Fail ve mağdur  908
b. Eylem  908
2. Suçun Manevi Unsuru  909
C. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  909
1. Teşebbüs  909
2. İştirak  910
3. İçtima  910
D. Muhakeme, Yaptırım ve Zamanaşımı  910
X. TİCARİ İŞLETME YÖNETİCİSİNİN İŞLETME BORCUNU ÖDEMEMESİ  911
A. Genel Olarak  911
B. Suçun Unsurları  911
1. Suçun Maddi Unsurları  911
a. Fail ve m>Ağdur  911
b. Eylem  911
2. Suçun Manevi Unsuru  913
C. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  913
1. Teşebbüs  913
2. İştirak  913
3. İçtima  913
D. Muhakeme, Yaptırım ve Zamanaşımı  914
XI. ACZİNE KENDİ EYLEMİYLE NEDEN OLMA VEYA DURUMUNUN KÖTÜLEŞTİĞİNİ BİLEREK AĞIRLAŞTIRMA  915
A. Genel Olarak  915
B. Suçun Unsurları  916
1. Suçun Maddi Unsurları  916
a. Fail ve mağdur  916
b. Eylem  916
2. Suçun Manevi Unsuru  918
C. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  918
1. Teşebbüs  918
2. İştirak  918
3. İçtima  918
D. Muhakeme, Yaptırım ve Zamanaşımı  918
XII. İFLAS VE KONKORDATO İŞLERİNDE ÖZEL ÇIKAR SAĞLANMASI  920
A. Genel Olarak  920
B. Suçun Unsurları  920
1. Suçun Maddi Unsurları  920
a. Fail ve mağdur  920
b. Eylem  920
2. Suçun Manevi Unsuru  920
C. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  921
1. Teşebbüs  921
2. İştirak  921
3. İçtima  921
D. Muhakeme, Yaptırım ve Zamanaşımı  921
XIII. KONKORDATODA VEYA YENİDEN YAPILANDIRMADA YETKİLİ KİMSELERİ HATAYA DÜŞÜRME YA DA BU KURUMLARIN KOŞULLARINA UYMAMA  922
A. Genel Olarak  922
B. Suçun Unsurları  923
1. Suçun Maddi Unsurları  923
a. Fail ve mağdur  923
b. Eylem  923
2. Suçun Manevi Unsuru  923
C. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  923
1. Teşebbüs  923
2. İştirak  924
3. İçtima  924
D. Muhakeme, Yaptırım ve Zamanaşımı  924
XIV. KİRACININ USULSÜZ TASARRUFU  925
A. Genel Olarak  925
B. Suçun Unsurları  925
1. Suçun Maddi Unsurları  925
a. Fail ve mağdur  925
b. Eylem  925
2. Suçun Manevi Unsuru  926
C. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  926
1. Teşebbüs  926
2. İştirak  926
3. İçtima  926
D. Muhakeme, Yaptırım ve Zamanaşımı  926
XV. HAKKINDA ACİZ BELGESİ ALINMIŞ BORÇLUNUN ASGARİ ÜCRETİN ÜSTÜNDE KALAN GELİRİNİ YATIRMAMASI  927
A. Genel Olarak  927
B. Suçun Unsurları  928
1. Suçun Maddi Unsurları  928
a. Fail ve mağdur  928
b. Eylem  928
2. Suçun Manevi Unsuru  929
C. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  929
1. Teşebbüs  929
2. İştirak  929
3. İçtima  929
D. Muhakeme, Yaptırım ve Zamanaşımı  929
XVI. MÜFLİSİN MALLARINI VERMEMEK  931
A. Genel Olarak  931
B. Suçun Unsurları  931
1. Suçun Maddi Unsurları  931
a. Fail ve mağdur  931
b. Eylem  931
2. Suçun Manevi Unsuru  931
C. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  931
1. Teşebbüs  931
2. İştirak  932
3. İçtima  932
D. Muhakeme, Yaptırım ve Zamanaşımı  932
XVII. YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ  933
A. Genel Olarak  933
B. Suçun Unsurları  933
1. Suçun Maddi Unsurları  933
a. Fail ve mağdur  933
b. Eylem  933
2. Suçun Manevi Unsuru  934
C. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  934
1. Teşebbüs  934
2. İştirak  934
3. İçtima  934
D. Muhakeme, Yaptırım ve Zamanaşımı  935
XVIII. HÜKMEN TESLİM EDİLEN YERE YENİDEN EL ATMA  936
A. Genel Olarak  936
B. Suçun Unsurları  936
1. Suçun Maddi Unsurları  936
a. Fail ve Mağdur  936
b. Eylem  936
2. Suçun Manevi Unsuru  938
C. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  938
1. Teşebbüs  938
2. İştirak  938
3. İçtima  938
D. Muhakeme, Yaptırım ve Zamanaşımı  939
XIX. İLAM HÜKMÜNE AYKIRI DAVRANMA  940
A. Genel Olarak  940
B. Suçun Unsurları  940
1. Suçun Maddi Unsurları  940
a. Fail ve mağdur  940
b. Eylem  940
2. Suçun Manevi Unsuru  941
C. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  941
1. Teşebbüs  941
2. İştirak  941
3. İçtima  941
D. Muhakeme, Yaptırım ve Zamanaşımı  942
XX. ARTIRMADAN ÇEKİLME  943
A. Genel Olarak  943
B. Suçun Unsurları  943
1. Suçun Maddi Unsurları  943
a. Fail ve Mağdur  943
b. Eylem  943
2. Suçun Manevi Unsuru  943
C. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  943
1. Teşebbüs  943
2. İştirak  944
3. İçtima  944
D. Muhakeme, Yaptırım ve Zamanaşımı  944
EK – 1: TAKİP HUKUKUNDA SÜRELER  946
EK – 2: TMSF’NİN ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI SORUNU  954
EK – 3: BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN GÖREVE BAŞLADIĞI 20.07.2016 TARİHİNE KADAR VERİLEN İCRA MAHKEMESİ KARARLARINA KARŞI UYGULANACAK YASA (KANUN) YOLLARI [ESKİ DÜZENLEME]  956
Kaynakça  959
Kavram Dizini  965
 


Murat Atalı ...
Ekim 2018
31.50 TL
Sepete Ekle
Murat Yavaş ...
Eylül 2018
29.50 TL
Sepete Ekle
Remzi Özmen
Haziran 2018
10.90 TL
Sepete Ekle
Mutlu Dinç ...
Haziran 2018
39.90 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  37
TAKİP HUKUKUNA GİRİŞ
I. KAVRAM  39
II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR  41
A. Taraf Ehliyeti  41
1. Genel Olarak  41
2. Gerçek Kişiler  42
3. Tüzel Kişiler  44
4. Tüzel Kişiliği Olmayan Topluluklar  45
B. Takip Ehliyeti  48
C. Sıfat (Husumet)  49
D. Temsil  50
E. Takip Arkadaşlığı  50
F. Takip Sırasında Tarafların Değişmesi  51
III. TAKİP HUKUKUNDA SÜRELER  52
A. Genel Kurallar  52
B. Tatil ve Talikler (Erteleme)  53
1. Genel Olarak  53
2. Tatil Saat ve Günleri  54
3. Talik (Erteleme) Durumları  55
a. Genel Talikler  55
b. Özel Talik Durumları  56
IV. TAKİP HUKUKUNDA TEBLİGAT  57
A. Genel Olarak  57
B. Tebligat Yapılabilecek Kişiler  58
1. Muhatap  58
a. Gerçek Kişiler  58
b. Tüzel Kişiler  63
2. Muhatap Adına Tebligatı Kabule Yetkili Kişiler  63
C. Tebligatın Yapılabileceği Yer  70
1. Adreste Tebligat  70
a. Gerçek Kişiler  70
b. Tüzel Kişiler  73
2. Adres Değişikliği  76
D. Tebligatın Yapılabileceği Zaman  77
E. Tebligatın Yapılması  77
F. Tebliğ Olanaksızlığı ve Tebellüğden Kaçınma  80
G. İlanen Tebligat  84
H. Yurt Dışı Tebligat  88
1. Genel Olarak  88
2. Yabancı Ülkedeki Türk Vatandaşlarına Tebligat  88
3. Yabancı Ülkede Türk Memurlarına ve Askeri Kişilerine Tebligat  89
4. Türkiye’deki Elçilik veya Konsolosluklardan Tevdi Olunan Tebligat Evrakı  89
I. Tebligatın Yokluğu ve Usulsüzlüğü  90
1. Tebligatın Yokluğu  90
2. Tebligatın Usulsüzlüğü  91
a. Anlamı  91
b. Yaptırımı  92
c. İspat Yöntemi, Başvuru Yolu ve Süresi  93
d. Karar  94
BİRİNCİ KİTAP
İCRA HUKUKU
Birinci Kısım
Giriş
I. İCRA ORGANLARI (ÖRGÜTÜ)  97
A. Asıl İcra Organları  97
1. İcra Dairesi  97
a. Genel Olarak  97
b. İcra müdürlerinin Yükümlülükleri  100
aa. Olumlu Yükümlülükler  100
bb. Olumsuz Yükümlülükler  106
c. İcra Müdürünün İşlemlerini Şikâyet  107
aa. Genel Olarak  107
bb. Şikâyet Nedenleri  109
cc. Şikâyetin Tarafları  110
dd. Şikâyet Süresi  112
aaa. Kural  112
bbb. İstisna (Süresiz Şikâyet)  112
ee. Başvuru Makamı  115
ff. Usul  117
gg. Sonuçları  119
d. İcra (ve İflas) Dairesi Görevlilerinin Hukuksal Sorumluluğu  122
aa. Genel Olarak  122
bb. Usul  122
cc. Devletin Zimmet Nedeniyle Sorumluluğu  123
2. İcra Mahkemesi  123
a. Genel Olarak  123
b. Yargılama Usulü  126
c. İcra Yargıcının Reddi ve Olumsuz Yükümlülüğü  129
d. Yasa Yolları  129
aa. İstinaf  130
bb. Yargılamanın Yenilenmesi  132
3. Bölge Adliye Mahkemeleri  133
4. Yargıtay’ın İcra ve İflas İşleriyle Görevli Daireleri  135
B. Yardımcı İcra Organları  135
1. Genel Mahkemeler  135
2. Savcı ve Adalet Müfettişleri  136
II. İCRA HARÇ VE GİDERLERİ  136
A. İcra Harçları  136
1. İcra Takiplerinde Alınan Harçlar  137
a. İcraya Başvurma Harcı  137
b. Peşin Harç  137
c. Tahsil Harcı  138
d. İcranın Yerine Getirilmesi Harcı  143
e. Ceza Evleri Harcı  143
f. Feragat Harcı  144
g. Haciz, Teslim ve Satış Harcı  144
2. İcra Mahkemesinde Alınan Harçlar  144
3. Harçtan Bağışık (= Muaf) İcra İşlemleri  145
B. İcra Giderleri  147
İkinci Kısım
Takip Yolları
Birinci Bölüm
Haciz Yoluyla Takip
Birinci Ayrım
İlamsız Takip
I. GENEL OLARAK  149
II. GÖREV  150
III. YETKİ  151
A. Yetkili İcra Dairesi  151
1. Yetki Kuralları  151
a. Genel Yetki Kuralı  151
b. Özel Yetki Kuralları  151
aa. Sözleşmenin Kurulduğu Yer İcra Dairesi  151
bb. Sözleşmenin İfa Edileceği Yer İcra Dairesi  152
cc. Yetkisiz İcra Dairesinin Yetki Kazanması  152
dd. Yetki Sözleşmesiyle İcra Dairesinin Yetki Kazanması  153
c. Kamu Düzenine İlişkin Yetki Kuralları  155
2. Yetki İtirazı  156
a. Yetki İtirazının Kabul Edilmesi  158
b. Yetki İtirazının Kabul Edilmemesi  158
aa. Başvuru Yolu ve Görevli Mahkeme  158
aaa. Borçlunun Yalnızca Yetkiye İtiraz Etmesi  158
bbb. Borçlunun Hem Yetkiye Hem de Esasa İtiraz Etmesi  159
bb. Karar  160
aaa. Yetki İtirazının Haklı Bulunması  160
bbb. Yetki İtirazının Haksız Bulunması  161
B. Yetkili İcra Mahkemesi  161
C. Genel Mahkemelerin Yetkisi  161
Birinci Kesim
Genel Haciz Yoluyla Takip
I. KAVRAM  163
II. KOŞULLARI  163
A. Takip Konusunun Para ya da Teminat Alacağı Olması  163
1. Para Alacakları  163
2. Teminat Alacağı  165
B. Alacağın Rehinle Güvence Altına Alınmamış Olması  166
III. TAKİBİN AŞAMALARI  166
A. Takip Talebi  166
1. Genel Olarak  166
2. İçeriği  167
3. Takip Talebinin İcra Dairesine Verilmesi  173
4. Sonuçları  175
B. Ödeme Emri  176
1. Genel Olarak  176
2. Ödeme Emrinin İçeriği  177
3. Ödeme Emrinin Düzenlenmesi ve Tebliği  179
4. Ödeme Emrine İtiraz  181
a. Ödeme Emrine İtiraz Nedenleri  183
aa. Doğuş biçimine göre  183
bb. İleri sürülüş biçimi bakımından  184
aaa. İmzaya İtiraz  185
bbb. Borca İtiraz  186
b. Ödeme Emrine İtiraz Usulü  189
aa. İtirazın Yapılacağı Yer  189
bb. İtiraz Süresi  190
aaa. Genel İtiraz Süresi (Kural)  190
bbb. Gecikmiş İtiraz (İstisnai Süre)  190
c. İtiraz Nedenleri ile Bağlılık  193
d. İtirazın Sonucu  194
5. İtiraz ile Şikâyetin Karşılaştırılması  195
C. Takibin Kesinleşmesi  196
1. Genel Olarak  196
2. İtirazın İptali Davası  196
a. Genel Olarak  196
b. Koşulları  198
c. Usul  200
d. Sonuçları  204
aa. Davanın Kabulü  204
aaa. Genel Olarak  204
bbb. İcra İnkâr Tazminatı  204
bb. Davanın Reddi  211
cc. Davanın Konusuz Kalması  212
3. İtirazın Kaldırılması  213
a. İtirazın Kesin Kaldırılması  214
aa. İtirazın Kesin Kaldırılmasını Sağlayan Belgeler  214
bb. Yargılama  220
cc. Karar  221
b. İtirazın Geçici Kaldırılması  224
aa. Genel Olarak  224
bb. Yargılama  225
cc. Karar  227
aaa. Genel olarak  227
bbb. Borçtan kurtulma davası  227
4. Olumsuz Tespit Davası  230
a. Genel Olarak  230
b. Koşulları  232
c. Usul  234
d. Karar  238
aa. Davanın Kabulü  238
bb. Davanın Reddi  241
cc. Davanın Konusuz Kalması  242
5. Geri Alma Davası  242
6. Mal Beyanı  244
a. Genel Olarak  244
b. Mal Beyanında Bulunma Süresi  245
7. İcra Takibinin İptali ve Ertelenmesi  248
a. Takibin İptali  249
b. Takibin Ertelenmesi (= taliki)  250
D. Haciz  251
1. Genel Olarak  251
2. Haciz İsteminin Koşulları  253
3. Usul  255
a. Genel Olarak  255
b. Haciz Tutanağı  256
4. Haczin Konusu  259
a. Genel Olarak  259
b. Hacizde Tertip Kuralı  259
c. Haczedilemeyen Mal ve Haklar  260
aa. Tamamı Haczedilemeyen Mal Varlığı Değerleri  261
aaa. Maddi Hukuk Bakımından Başkasına Devri Mümkün Olmayan Mal ve Haklar  261
bbb. İİY’nin 82. Maddesine Göre Tamamı Haczedilemeyen Mal ve Haklar  261
ccc. Özel Yasalarda Haczedilemeyeceği Yazılı Olan Mal ve Haklar  278
bb. Bir Kısmı Haczedilemeyen Mal ve Haklar  283
d. Haczedilmezlikten Feragat  285
e. Haczedilmezliğin Belirlenmesi  286
f. Haczin Yapılması  286
aa. Taşınır Malların Haczi  286
bb. Taşınmaz Malların Haczi  291
cc. Maaş ve Ücret Haczi  292
dd. Yavrulu Hayvanların ve Yetişmemiş Ürünlerin (Mahsullerin) Haczi  297
ee. İntifa Hakkının Haczi  297
ff. Pay Haczi  298
gg. Teminat Mektuplarının Haczi  303
hh. Finansal Kiralama Sözleşmesine Konu Malların Haczi  304
g. Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Mal ve Alacaklarının Haczi  306
5. Haczin Sonuçları  316
6. Hacze Katılma  317
a. Adi Katılma  318
b. İmtiyazlı Katılma  319
c. Kamu Alacağı İçin Hacze Katılma  321
d. Usul  322
7. Hacizden Doğan İstihkak ve İstihkak İddiasının Reddi Davaları  323
a. Genel Olarak  323
b. İstihkak Süreci  325
aa. Hacizli Malın Borçlunun veya Borçluyla Birlikte Üçüncü Kişinin Elinde Olması  325
bb. Hacizli Malın Yalnızca Üçüncü Kişinin Elinde Olması  341
8. Borcun Taksitle Ödenmesi  349
a. Hacizden Önce  349
b. Hacizden Sonra  350
E. Satış (= Paraya Çevirme)  351
1. Genel Olarak  351
2. Satış İsteme Süreleri  357
3. Taşınır Malların Satılması  364
4. Taşınmaz Malların Satılması  370
5. İhalenin Feshi  388
F. Paraların Ödenmesi veya Paylaştırılması  398
1. Genel Olarak  398
2. Sıra Cetveli  401
a. Genel Olarak  401
b. Sıra Cetveline Karşı Konulması  405
aa. Genel Olarak  405
bb. Sıra Cetveline Karşı Şikâyet Yolu  405
cc. Sıra Cetveline Karşı İtiraz Davası  409
3. Aciz Belgesi  414
a. Genel Olarak  414
b. Türleri  415
aa. Kesin Aciz Belgesi  415
bb. Geçici (Muvakkat) Aciz Belgesi  418
4. Gemilere İlişkin Hükümler  418
İkinci Kesim
Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu ile Takip
I. GENEL OLARAK  419
II. YETKİ  425
III. TAKİBİN AŞAMALARI  426
A. Takip Talebi  426
1. Genel Olarak  426
2. Senet Aslının Takip Talebine Eklenmesi  428
3. Protestonun Takip Talebine Eklenmesi  430
a. Poliçede  430
b. Bonoda  431
c. Çekte  435
4. İcra Müdürünün Re’sen İnceleme Yükümlülüğü  435
B. Ödeme Emri  436
C. Takibin Kesinleşmesi  437
1. Ödeme Emrine İtiraz  438
a. Genel Olarak  438
b. İtiraz Türleri  440
aa. İmzaya İtiraz  440
aaa. İtirazın Kabulü  445
bbb. İtirazın Reddi  447
bb. Borca İtiraz  448
aaa. İtirazın Kabulü  451
aaaa. Genel Olarak  451
bbbb. Sonuçları  457
bbb. İtirazın reddi  458
2. Özel Şikâyet Yolu  459
a. Senedin Kambiyo Senedi Niteliğine İlişkin Şikâyet  459
b. Vadeye ve Senet Aslının Verilmemesine İlişkin Şikâyet  463
Üçüncü Kesim
Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi
I. GENEL OLARAK  465
II. TÜRLERİ  466
A. Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle İlamsız Tahliye  466
1. Genel Olarak  466
2. Takibin Aşamaları  467
a. Takip Talebi  467
b. Ödeme Emri  467
c. Takibin Kesinleşmesi  468
aa. Ödeme Emrine İtiraz Edilmemesi  468
bb. Ödeme Emrine İtiraz Edilmesi  470
B. Kira Süresinin Sona Ermesi Nedeniyle İlamsız Tahliye  482
1. Genel Olarak  482
2. Takibin Aşamaları  482
a. Takip Talebi  482
b. Tahliye Emri  482
c. Takibin Kesinleşmesi  483
d. Tahliye  484
III. TAŞINMAZDA ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN BULUNMASI  484
IV. KİRALAYANIN HAPİS HAKKININ KORUNMASI  487
İkinci Ayrım
İlamlı Takip
Birinci Kesim
GİRİŞ
I. GENEL OLARAK  489
II. KOŞULLARI  492
A. İlam veya İlam Niteliğinde Bir Belge Bulunması  492
1. İlam  492
2. İlam Niteliğinde Belgeler  495
a. İİY m. 38’e Göre İlam Niteliğinde Sayılan Belgeler  495
b. Özel Yasalara Göre İlam Niteliğinde Sayılan Belgeler  500
B. İlam veya İlam Niteliğindeki Belgenin Bir Edim (Eda) Hükmü İçermesi  502
C. İcra Edilebilmesi İçin Kesinleşmesi Gereken Bir İlam Söz Konusuysa İlamın Kesinleşmiş Olması  506
III. YETKİ  520
IV. TAKİBİN AŞAMALARI  521
A. Takip Talebi  521
B. İcra Emri  522
V. İCRANIN DURDURULMASI  524
A. Genel Olarak  524
B. İşleyiş Süreci  525
VI. İCRANIN GERİ BIRAKILMASI  529
A. Genel Olarak  529
B. Türleri  530
1. İcra Emrinin Tebliğinden Önceki Nedenlere Dayanma  530
2. İcra Emrinin Tebliğinden Sonraki Nedenlere Dayanma  534
VII. İCRANIN İADESİ  535
A. Genel Olarak  535
B. İşleyiş Süreci  535
İkinci Kesim
İlamların İcrası
I. PARA VE TEMİNAT VERİLMESİ HAKKINDAKİ İLAMLARIN İCRASI  541
II. ÖTEKİ İLAMLARIN İCRASI  543
İkinci Bölüm
Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip
I. GİRİŞ  561
II. ÖNCE REHNE BAŞVURMA KURALI  562
III. TAKİP TÜRLERİ  565
A. İlamsız Takip  565
1. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip  565
2. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip  567
B. İlamlı Takip  574
1. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip  574
2. Taşınmaz Rehninin (İpoteğin) Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip  574
a. Genel Olarak  574
aa. Alacak veya İpotek Hakkı ya da Her İkisinin Bir İlam veya İlam Niteliğinde Belgeye Bağlanmış Olması  574
bb. İpotek Akit Tablosunun Kayıtsız Koşulsuz Bir Para Borcu İkrarını İçermesi  575
cc. Kredi Kurumları İle İlgili Düzenleme  579
aaa. Genel Olarak  579
bbb. Koşulları  579
ccc. Usul  585
b. İpotek Alacaklısının Gaip Olması veya Borcu Almaktan Kaçınması  590
IV. ORTAK HÜKÜMLER  594
A. Paraya Çevirme ve Paraların Paylaştırılması  594
B. Rehin Açığı Belgesi  597
1. Genel Olarak  597
2. Türleri  597
a. Geçici Rehin Açığı Belgesi  597
b. Kesin Rehin Açığı Belgesi  598
V. GEMİLER HAKKINDAKİ HÜKÜMLER  599
Üçüncü Kısım
İhtiyati Haciz
I. GENEL OLARAK  601
II. KOŞULLARI  603
III. YARGILAMA USULÜ VE KARAR  612
IV. KARARIN YERİNE GETİRİLMESİ  615
V. SONUÇLARI  617
VI. KARARIN KALDIRILMASI  620
A. İhtiyati Haciz Kararına İtiraz  620
B. Teminat Karşılığı İhtiyati Haczin Kaldırılması  624
VII. KESİNLEŞMESİ (= TAMAMLAYICI MERASİM)  625
VIII. İHTİYATİ HACİZDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI  628
A. Genel Olarak  628
B. Yargılama Usulü  628
İKİNCİ KİTAP
İFLAS HUKUKU
Birinci Kısım
Giriş
I. GENEL OLARAK  633
II. İFLAS ORGANLARI  635
A. Resmi İflas Organları  635
1. Asıl İflas Organları  635
a. İcra Dairesi  635
b. Ticaret Mahkemesi  636
c. İflas Dairesi  637
d. İcra Mahkemesi  638
e. Bölge Adliye Mahkemeleri  639
f. Yargıtay’ın İlgili Hukuk Daireleri  639
2. Yardımcı İflas Organları  640
B. Özel İflas Organları  640
1. Birinci Alacaklılar Toplantısı  640
2. İflas Bürosu  641
3. İflas İdaresi  641
4. İkinci Alacaklılar Toplantısı  644
III. İFLASTA YETKİ  646
A. İcra Dairesi  646
B. Ticaret Mahkemesi  646
C. İflas Dairesi  647
IV. İFLAS HARÇ VE GİDERLERİ  647
A. İflas Harçları  647
B. İflas Giderleri  648
V. TAKİP YOLUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ  648
İkinci Kısım
İflas Yoluyla Takip
Birinci Bölüm
Koşulları
A. Borç: Para veya Teminat Gösterme  651
B. Borçlu: İflasa Tabi Bir Kişi  651
1. Tacirler  652
a. Gerçek Kişi Tacirler  652
b. Tüzel Kişi Tacirler  655
2. Tacir Gibi Sorumlu Olanlar  656
3. Tacir Olmamalarına Karşın Özel Yasa Hükümlerine Göre İflasa Tabi Olan Kişiler  656
a. Ticareti Terk Edenler  656
b. Kollektif Ortaklık (Şirket) Ortakları  657
c. Komandit Ortaklık (Şirket) Ortakları  658
d. Konkordato Mühleti Kaldırılan Veya Konkordatosu Onaylanmayan Veya Konkordato Tamamen Feshedilen Borçlu  658
e. Karar ve İşlemleriyle Bir Bankanın İflasına Neden Olanlar  658
f. Miras Ortaklığı (= Tereke)  659
C. Neden: İflas Nedenleri  659
1. Genel İflas Nedeni  660
2. Özel İflas Nedenleri  660
İkinci Bölüm
İFLAS YOLLARI
Birinci Ayrım
Takipli İflas
I. GENEL (ADİ) İFLAS YOLU  661
A. Takip Talebi  662
B. Ödeme Emri  662
C. Takibin Kesinleşmesi  662
D. İflas Davası  663
1. Genel Olarak  663
2. İflas Davasının İşleyişi  664
a. Takip Dosyasının Getirtilmesi ve Muhafaza Tedbirlerinin Alınması  664
b. İnceleme  664
c. İflas Takibinin Kesinleştiğinin İlanı  665
d. Alacaklıların Davaya Müdahalesi  666
e. Depo Kararı  666
f. İflas Kararı  666
g. İflas Kararına Karşı Yasa Yolları  668
II. KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ İFLAS YOLU  668
A. Takip Talebi  668
B. Ödeme Emri  668
C. Takibin Kesinleşmesi  669
D. İflas Davası  669
İkinci Ayrım
Takipsiz (= Doğrudan) İflas
I. ALACAKLININ İSTEMİNE DAYANAN TAKİPSİZ (DOĞRUDAN) İFLAS  671
A. İflas Nedenleri (İİY m. 177)  671
B. İşleyiş Usulü  674
II. BORÇLUNUN İSTEMİNE DAYANAN TAKİPSİZ (=DOĞRUDAN) İFLAS  675
A. İflas Nedenleri  675
1. İhtiyari İflas Nedeni  675
2. Zorunlu İflas Nedeni  675
B. İşleyiş Usulü  676
Üçüncü Ayrım
TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİ
Üçüncü Bölüm
İflasın Ertelenmesi
I. GENEL OLARAK  679
II. KOŞULLARI  680
A. Maddi Koşullar  680
B. Şekli Koşullar  682
III. USUL  687
A. Erteleme İsteminin Mahkemeye İletilmesi  687
B. Mahkemenin İncelemesi  688
1. Kayyım Atanması  688
2. İlan  689
3. Geçici Hukuksal Koruma Tedbirleri  690
C. Karar  693
1. Erteleme  693
2. Ret  694
3. İflas  694
D. Erteleme Kararının İlanı  694
E. Yasa Yolları  694
IV. ERTELEME KARARININ SONUÇLARI  695
A. Genel Olarak  695
B. Takiplere Etkisi  695
C. Davalara Etkisi  698
D. Ortaklık ya da Kooperatif Organlarının Yetkilerine Etkisi  699
E. Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Sürelere Etkisi  700
F. Müteselsil Kefil ve Müşterek Borçlulara Etkisi  700
Dördüncü Bölüm
İflasın Hukuksal Sonuçları
I. BORÇLU (MÜFLİS) AÇISINDAN SONUÇLARI  701
A. Özel Hukuk Bakımından  701
1. Ehliyet  701
2. İyi Niyet  702
3. Takipler  703
4. Davalar  705
a. Müflisin Davacı Olduğu Davalar  706
b. Müflisin Davalı Olduğu Davalar  706
B. Kamu Hukuku Bakımından  708
1. Adi İflas  708
2. Taksirli İflas  708
3. Dolanlı (Hileli) İflas  710
II. ALACAKLILAR AÇISINDAN SONUÇLARI  712
A. Vadesi Gelmemiş Alacaklara Etkisi  712
B. Bazı Alacak Türleri ve Faizlere Etkisi  712
C. Sözleşmelere Etkisi  713
D. Takas Hakkına Etkisi  714
E. Borçluları Aynı Zamanda İflas Eden Alacaklılara Etkisi  715
Beşinci Bölüm
İflas Tasfiyesi
I. MASANIN OLUŞMASI  717
A. Masa Nedir?  717
B. İflas Masasının Mevcudu  717
1. İflas Masasına Giren Mal ve Haklar  717
2. İflas Masasına Girmeyen Mal ve Haklar  719
a. Müflisin Ücreti  719
b. Üçüncü Kişilerin Verdiği Rehinler  719
c. İflasın Açılmasından Önce Paraya Çevrilmiş Olan Hacizli Mallarının Satış Bedeli  720
d. Haczedilemeyen (Haczi Caiz Olmayan) Mallar  720
e. Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Olup Da Devri Mümkün Olmayan Mallar İle Devredilemediği İçin Paraya Çevrilemeyen Mallar  720
3. Masadan Çıkarma Hakkı  720
4. İflas Alacaklarının Masa Alacaklarından Ayırt Edilmesi  721
II. DEFTER TUTULMASI VE TEDBİR ALINMASI  722
III. TASFİYE TÜRÜNÜN BELİRLENMESİ  723
IV. BASİT TASFİYE  723
V. ADİ TASFİYE  725
A. İlan  725
B. Birinci Alacaklılar Toplantısı  726
C. İflas İdaresi  726
D. İflasta İstihkak Davaları  727
E. Masa Alacaklarının Tahsili ve Acele Durumlarda Satış  729
F. İflas Alacaklarının İncelenmesi  729
G. Sıra Cetvelinin Düzenlenmesi  729
1. Genel Olarak  729
2. Adi ve Rehinli Alacaklıların Sırası  731
a. En Önce Ödenecek Alacaklar  731
b. Rehinli Alacaklar  732
c. Masa Alacakları  732
d. Adi Alacaklar  732
aa. Genel Olarak  732
bb. İmtiyazlı Alacaklar  733
cc. İmtiyazsız Alacaklar (Dördüncü Sıra)  735
3. Sıra Cetveline Karşı Başvuru Yolları  735
a. Şikâyet Yolu  735
b. Sıra Cetveline İtiraz Davası  737
4. Sıra Cetvelinin Kesinleşmesi  739
5. Kamu (= Amme) Alacağının İflas Sıra Cetveline Yazılması  739
H. Geç Bildirilen Alacaklar  741
I. İkinci Alacaklılar Toplantısı  741
J. Masa Mallarının Satışı  742
K. Paraların Paylaştırılması  742
1. Pay Cetveli ve Son Hesap  742
2. Paraların Dağıtılması  744
L. Borç Ödemeden Aciz Belgesi  745
1. Genel Olarak  745
2. Hacizdeki Aciz Belgesi ile Karşılaştırılması  745
M. Masaya Yazdırılmamış Alacaklar  747
N. İflasın Kapanması  748
Altıncı Bölüm
İflas Yasaklılıklarından Kurtulma Yolları
I. İFLASIN KALDIRILMASI  749
A. Genel Olarak  749
B. Koşulları  749
C. Usul ve Sonuçları  751
D. Yasa Yolları  752
II. İTİBARIN YERİNE GELMESİ  752
A. Genel Olarak  752
B. Koşulları  752
1. Genel Koşullar  752
2. Özel Koşullar  753
C. Karar  753
ÜÇÜNCÜ KİTAP
İYİLEŞTİRME (REHABİLİTASYON) HUKUKU
Birinci Kısım
Konkordato Hukuku
Birinci Bölüm
GENEL İLKELER
I. KAVRAM  757
II. TÜRLERİ  759
A. Oluşum Biçimine Göre  759
1. Mahkeme Dışı Konkordato  759
2. Mahkeme İçi Konkordato  759
B. Etkisine Göre  760
1. Adi Konkordato  760
2. Mal varlığının Terki Suretiyle Konkordato  760
İkinci Bölüm
ADİ KONKORDATO
Birinci Ayrım
İflas Dışı Konkordato
I. GENEL OLARAK  761
II. İŞLEYİŞ SÜRECİ  761
A. Konkordato Teklifi  761
B. Önlem Alınması  762
C. İlan  762
D. Konkordato Mühleti  762
1. Genel Olarak  762
2. Koşulları  763
3. Konkordato Teklifinin İncelenmesi ve Karar  763
4. Konkordato Mühletinin Sonuçları  765
a. Alacaklılar Bakımından Sonuçları  765
aa. Mühletin Takiplere Etkisi  765
bb. Mühletin Diğer Etkileri  766
b. Borçlu Bakımından Sonuçları  766
5. Konkordato Mühletinin ve Borçlunun Tasarruf Yetkisinin Kaldırılması  767
E. Konkordato Komiseri  768
1. Genel Olarak  768
2. Hukuksal Statüsü  769
3. Görevleri  770
F. Alacaklılar Toplantısı ve Konkordatonun Kabulü  771
1. Genel Olarak  771
2. Kabul İçin Gereken Çoğunluk  771
G. Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi  772
H. Konkordatonun Onaylanması (= Tasdiki)  774
1. Koşulları  774
2. Karar  777
I. Konkordatonun Hüküm ve Sonuçları  778
1. Alacaklılara Etkisi  778
2. Takiplere Etkisi  779
3. Müşterek Borçlu ve Kefillere Etkisi  780
4. Konkordatonun Borçluya Etkisi  780
5. Rehinli Taşınır ve Taşınmazın Satışına Etkisi  780
J. Konkordatonun Feshi  781
1. Kısmi Fesih  781
2. Tamamen Fesih  783
3. Usul  784
İkinci Ayrım
İflas İçi (İflastan Sonra) Konkordato
I. GENEL OLARAK  785
II. İŞLEYİŞ USULÜ  786
A. Konkordato Teklifi  786
B. Konkordatonun Onaylanması  786
Üçüncü Bölüm
Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordato
I. GENEL OLARAK  789
II. YETKİLİ ORGANLAR  789
A. Tasfiye Memurları  790
B. Alacaklılar Kurulu  791
III. İŞLEYİŞ USULÜ  791
A. Konkordato Masasının Oluşması  791
B. Tasfiyeye Katılacak Alacaklıların Belirlenmesi ve Sıra Cetveli Yapılması  792
C. Paraya Çevirme  792
D. Paraların Paylaştırılması  793
E. Faaliyet Raporu ve Tasfiyenin Sona Ermesi  794
İkinci Kısım
Yeniden Yapılandırma Hukuku
I. GENEL OLARAK  795
II. KOŞULLARI  796
III. USUL  799
IV. SONUÇLARI  802
V. FESİH VE TADİL  803
VI. PROJENİN İHLALİ VE DOĞRUDAN İFLAS  804
DÖRDÜNCÜ KİTAP
ALACAKLILARI KORUYUCU DİĞER ÖNLEMLER
Birinci Kısım
Tasarrufun İptali Davaları
I. GENEL OLARAK  807
II. HUKUKSAL NİTELİĞİ  808
A. Kişisel Nitelikte Bir Edim Davası Olması  808
B. İşlemin Hukuken Geçerli Olması ve Dava Sonucunda Geçersiz Kılınamaması  809
III. BENZER DAVALARLA KARŞILAŞTIRILMASI  810
A. Butlan Davası  810
B. Muvazaa Davası  810
C. İstihkak Davası  811
IV. KONUSU  812
A. Genel Olarak  812
B. İptale Tabi İşlemler  814
1. Karşılıksız Kazandırmalar (İvazsız Tasarruflar)  814
2. Aciz Durumunda Yapılan İşlemler  815
3. Zarar Verme Kastıyla Yapılan İşlemler  815
V. KOŞULLARI  816
VI. USUL  818
A. Genel Olarak  818
B. Taraflar  820
1. Davacı  820
2. Davalı  821
C. Yetkili ve Görevli Mahkeme  822
D. Dava Açma Süresi  822
VII. SONUÇLARI  823
A. Hacizdeki İptal Davası  823
B. İflastaki İptal Davası  826
C. Ortak Hükümler  827
İkinci Kısım
İcra ve İflas Suçları
Birinci Bölüm
GENEL HÜKÜMLER
I. GENEL OLARAK  829
II. ŞİKAYET HAKKI VE İHBAR  830
III. FAİL  831
IV. ŞİKÂYET SÜRESİ  834
V. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME  837
A. Görevli Mahkeme  837
B. Yetkili Mahkeme  837
VI. MUHAKEMENİN YÜRÜYÜŞÜ  838
VII. KARAR  842
A. Mahkûmiyet Kararı  843
1. Yaptırımı Tazyik Hapsi, Hapsen Tazyik veya Disiplin Hapsi Olan Suçlar  843
2. Yaptırımı Hapis veya Adli Para Cezası Olan Suçlar  845
a. Hapis Cezası  845
aa. Seçenek Yaptırımlara Çevirme  845
bb. Cezanın Ertelenmesi  847
cc. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  848
dd. Uzlaştırma  850
b. Adli Para Cezası  851
B. Beraat Kararı  851
C. Düşme Kararı  852
1. Şikâyetten Vazgeçme  852
2. Borcun Ödenmesi  852
3. Sanığın Ölümü  852
4. Süre Aşımı  852
4. Duruşmaya Katılmama  852
5. Zamanaşımı  853
a. Yaptırımı Tazyik Hapsi, Hapsen Tazyik veya Disiplin Hapsi Olan Suçlar  853
b. Yaptırımı Hapis veya Adli Para Cezası Olan Suçlar  853
D. Davanın Reddi Kararı  853
E. Yaptırım Uygulanmasına Yer Olmadığı Kararı  854
1. Tazyik/Disiplin Hapsi Uygulanmasına Yer Olmadığı Kararı  854
2. Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı  854
VIII. YASA YOLLARI  854
A. İtiraz  854
B. İstinaf  855
C. Temyiz  856
İkinci Bölüm
EN SIK İŞLENEN İCRA VE İFLAS SUÇLARI
I. ÖDEME TAAHHÜDÜNÜ İHLAL  857
A. Genel Olarak  857
B. Suçun Unsurları  857
1. Suçun Maddi Unsurları  857
a. Fail ve Mağdur  857
b. Eylem  857
2. Suçun Manevi Unsuru  863
C. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  865
1. Teşebbüs  865
2. İştirak  865
3. İçtima  865
D. Muhakeme, Yaptırım ve Zamanaşımı  866
II. NAFAKA KARARININ GEREĞİNİ YERİNE GETİRMEME  870
A. Genel Olarak  870
B. Suçun Unsurları  870
1. Suçun Maddi Unsurları  870
a. Fail ve Mağdur  870
b. Eylem  870
2. Suçun Manevi Unsuru  875
C. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  875
1. Teşebbüs  875
2. İştirak  875
3. İçtima  875
D. Muhakeme, Yaptırım ve Zamanaşımı  876
III. ALACAKLISINI ZARARA SOKMAK KASTIYLA MEVCUDU EKSİLTME  878
A. Genel Olarak  878
B. Suçun Unsurları  878
1. Suçun Maddi Unsurları  878
a. Fail ve Mağdur  878
b. Eylem  879
2. Suçun Manevi Unsuru  882
C. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  882
1. Teşebbüs  882
2. İştirak  882
3. İçtima  883
D. Muhakeme, Yaptırım ve Zamanaşımı  883
IV. TİCARETİ USULSÜZ TERK ETMEK  885
A. Genel Olarak  885
B. Suçun Unsurları  885
1. Suçun Maddi Unsurları  885
a. Fail ve Mağdur  885
b. Eylem  886
2. Suçun Manevi Unsuru  888
C. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  888
1. Teşebbüs  888
2. İştirak  888
3. İçtima  888
D. Muhakeme, Yaptırım ve Zamanaşımı  889
V. GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA  891
A. Genel Olarak  891
B. Suçun Unsurları  891
1. Suçun Maddi Unsurları  891
a. Fail ve Mağdur  891
b. Eylem  891
2. Suçun Manevi Unsuru  893
C. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  894
1. Teşebbüs  894
2. İştirak  894
3. İçtima  894
D. Muhakeme, Yaptırım ve Zamanaşımı  894
VI. HACİZ İHBARNAMESİNE GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA  895
A. Genel Olarak  895
B. Suçun Unsurları  895
1. Suçun Maddi Unsurları  895
a. Fail ve Mağdur  895
b. Eylem  895
2. Suçun Manevi Unsuru  896
C. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  897
1. Teşebbüs  897
2. İştirak  897
D. Muhakeme, Yaptırım ve Zamanaşımı  897
VII. SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İFLASINI İSTEMEME  899
A. Genel Olarak  899
B. Suçun Unsurları  899
1. Suçun Maddi Unsurları  899
a. Fail ve Mağdur  899
b. Eylem  900
2. Suçun Manevi Unsuru  902
C. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  902
1. Teşebbüs  902
2. İştirak  902
3. İçtima  902
D. Muhakeme, Yaptırım ve Zamanaşımı  902
VIII. MAL VARLIĞINDA SONRADAN OLUŞAN ARTIŞIN BİLDİRİLMEMESİ  904
A. Genel Olarak  904
B. Suçun Unsurları  904
1. Suçun Maddi Unsurları  904
a. Fail ve mağdur  904
b. Eylem  905
2. Suçun Manevi Unsuru  905
C. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  905
1. Teşebbüs  905
2. İştirak  906
3. İçtima  906
D. Muhakeme, Yaptırım ve Zamanaşımı  906
IX. ÇOCUK TESLİMİ VEYA ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI EMRİNE AYKIRILIK  907
A. Genel Olarak  907
B. Suçun Unsurları  908
1. Suçun Maddi Unsurları  908
a. Fail ve mağdur  908
b. Eylem  908
2. Suçun Manevi Unsuru  909
C. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  909
1. Teşebbüs  909
2. İştirak  910
3. İçtima  910
D. Muhakeme, Yaptırım ve Zamanaşımı  910
X. TİCARİ İŞLETME YÖNETİCİSİNİN İŞLETME BORCUNU ÖDEMEMESİ  911
A. Genel Olarak  911
B. Suçun Unsurları  911
1. Suçun Maddi Unsurları  911
a. Fail ve m>Ağdur  911
b. Eylem  911
2. Suçun Manevi Unsuru  913
C. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  913
1. Teşebbüs  913
2. İştirak  913
3. İçtima  913
D. Muhakeme, Yaptırım ve Zamanaşımı  914
XI. ACZİNE KENDİ EYLEMİYLE NEDEN OLMA VEYA DURUMUNUN KÖTÜLEŞTİĞİNİ BİLEREK AĞIRLAŞTIRMA  915
A. Genel Olarak  915
B. Suçun Unsurları  916
1. Suçun Maddi Unsurları  916
a. Fail ve mağdur  916
b. Eylem  916
2. Suçun Manevi Unsuru  918
C. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  918
1. Teşebbüs  918
2. İştirak  918
3. İçtima  918
D. Muhakeme, Yaptırım ve Zamanaşımı  918
XII. İFLAS VE KONKORDATO İŞLERİNDE ÖZEL ÇIKAR SAĞLANMASI  920
A. Genel Olarak  920
B. Suçun Unsurları  920
1. Suçun Maddi Unsurları  920
a. Fail ve mağdur  920
b. Eylem  920
2. Suçun Manevi Unsuru  920
C. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  921
1. Teşebbüs  921
2. İştirak  921
3. İçtima  921
D. Muhakeme, Yaptırım ve Zamanaşımı  921
XIII. KONKORDATODA VEYA YENİDEN YAPILANDIRMADA YETKİLİ KİMSELERİ HATAYA DÜŞÜRME YA DA BU KURUMLARIN KOŞULLARINA UYMAMA  922
A. Genel Olarak  922
B. Suçun Unsurları  923
1. Suçun Maddi Unsurları  923
a. Fail ve mağdur  923
b. Eylem  923
2. Suçun Manevi Unsuru  923
C. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  923
1. Teşebbüs  923
2. İştirak  924
3. İçtima  924
D. Muhakeme, Yaptırım ve Zamanaşımı  924
XIV. KİRACININ USULSÜZ TASARRUFU  925
A. Genel Olarak  925
B. Suçun Unsurları  925
1. Suçun Maddi Unsurları  925
a. Fail ve mağdur  925
b. Eylem  925
2. Suçun Manevi Unsuru  926
C. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  926
1. Teşebbüs  926
2. İştirak  926
3. İçtima  926
D. Muhakeme, Yaptırım ve Zamanaşımı  926
XV. HAKKINDA ACİZ BELGESİ ALINMIŞ BORÇLUNUN ASGARİ ÜCRETİN ÜSTÜNDE KALAN GELİRİNİ YATIRMAMASI  927
A. Genel Olarak  927
B. Suçun Unsurları  928
1. Suçun Maddi Unsurları  928
a. Fail ve mağdur  928
b. Eylem  928
2. Suçun Manevi Unsuru  929
C. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  929
1. Teşebbüs  929
2. İştirak  929
3. İçtima  929
D. Muhakeme, Yaptırım ve Zamanaşımı  929
XVI. MÜFLİSİN MALLARINI VERMEMEK  931
A. Genel Olarak  931
B. Suçun Unsurları  931
1. Suçun Maddi Unsurları  931
a. Fail ve mağdur  931
b. Eylem  931
2. Suçun Manevi Unsuru  931
C. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  931
1. Teşebbüs  931
2. İştirak  932
3. İçtima  932
D. Muhakeme, Yaptırım ve Zamanaşımı  932
XVII. YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ  933
A. Genel Olarak  933
B. Suçun Unsurları  933
1. Suçun Maddi Unsurları  933
a. Fail ve mağdur  933
b. Eylem  933
2. Suçun Manevi Unsuru  934
C. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  934
1. Teşebbüs  934
2. İştirak  934
3. İçtima  934
D. Muhakeme, Yaptırım ve Zamanaşımı  935
XVIII. HÜKMEN TESLİM EDİLEN YERE YENİDEN EL ATMA  936
A. Genel Olarak  936
B. Suçun Unsurları  936
1. Suçun Maddi Unsurları  936
a. Fail ve Mağdur  936
b. Eylem  936
2. Suçun Manevi Unsuru  938
C. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  938
1. Teşebbüs  938
2. İştirak  938
3. İçtima  938
D. Muhakeme, Yaptırım ve Zamanaşımı  939
XIX. İLAM HÜKMÜNE AYKIRI DAVRANMA  940
A. Genel Olarak  940
B. Suçun Unsurları  940
1. Suçun Maddi Unsurları  940
a. Fail ve mağdur  940
b. Eylem  940
2. Suçun Manevi Unsuru  941
C. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  941
1. Teşebbüs  941
2. İştirak  941
3. İçtima  941
D. Muhakeme, Yaptırım ve Zamanaşımı  942
XX. ARTIRMADAN ÇEKİLME  943
A. Genel Olarak  943
B. Suçun Unsurları  943
1. Suçun Maddi Unsurları  943
a. Fail ve Mağdur  943
b. Eylem  943
2. Suçun Manevi Unsuru  943
C. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  943
1. Teşebbüs  943
2. İştirak  944
3. İçtima  944
D. Muhakeme, Yaptırım ve Zamanaşımı  944
EK – 1: TAKİP HUKUKUNDA SÜRELER  946
EK – 2: TMSF’NİN ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI SORUNU  954
EK – 3: BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN GÖREVE BAŞLADIĞI 20.07.2016 TARİHİNE KADAR VERİLEN İCRA MAHKEMESİ KARARLARINA KARŞI UYGULANACAK YASA (KANUN) YOLLARI [ESKİ DÜZENLEME]  956
Kaynakça  959
Kavram Dizini  965
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018