Medeni Hukuk Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman, Prof. Dr. Nami Barlas  - Kitap
29. Baskı, 
Eylül 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
381
Barkod:
9786254325779
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
285,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
29. basıya ulaşan kitabın bu yeni basısında da, son basıdan bu yana mevzuatta, doktrin alanında ve yargı kararlarında meydana gelen gelişmeler ve yenilikler gerekli olduğu ölçüde kitaba işlenmiş. Ayrıca, kitaptaki bazı konular ek açıklamalarla genişletilmiş.
Kitapta paragraf sistemi uygulandığından, kitabın içeriğinde yer alan dahilî atıflarda ve kavram ve madde endekslerinde zikredilen paragrafın, o paragrafta yer alan dipnotlarla birlikte okunmasına dikkat edilmelidir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Genel Bakış
.
Medenî Hukukun Yürürlük Kaynakları Ve Uygulanması
.
Medenî Hukukun Bazı Temel Kavramları
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER 
Birinci Bölüm 
Genel Bakış 
§1. Medeni Hukukun Anlamı ve Konusu 
I. "Hukuk" Kavramı 
II. Kamu Hukuku Özel Hukuk Ayırımı 
III. Medeni Hukukun Anlamı 
IV. Medeni Hukukun Konusu 
§2. Medeni Hukukun Düzenleniş Tarzı Bakımından Çeşitli Sistemler 
I. Roma Cermen Sisteminin Etkisi Altındaki Hukuk Düzenleri 
II. İslam Hukukunun Etkisi Altındaki Hukuk Düzenleri 
III. İngiliz Hukukunun Etkisini Taşıyan Hukuk Düzenleri 
IV. Sosyalist Prensiplerin Etkisi Altındaki Hukuk Düzenleri 
V. Avrupa Birliği Hukukunda Durum 
§3. Bulunduğumuz Grupta Kanunlaştırma Hareketi ve İsviçre Medeni Kanunu'nun Yapılışı 
I. Genel Bakış 
II. İsviçre'de Medeni Kanunun Yapılışı 
§4. Türkiye'de Medeni Hukuk Alanında Kanunlaştırma Hareketleri ve Medeni Kanun 
I. Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Kanunlaştırma 
II. Türkiye Cumhuriyeti Döneminde Kanunlaştırma Hareketi 
İkinci Bölüm 
Medeni Hukukun Yürürlük Kaynakları ve Uygulanması 
§1. Hukukta "Kaynak" Kavramı ve Medeni Hukukun Yürürlük Kaynaklarına Genel Bakış 
I. "Kaynak" Kavramı 
II. Medeni Hukukun Yürürlük Kaynaklarına Genel Bakış 
§2. Kanunlar, Tüzükler, Yönetmelikler 
I. Kavramlara Genel Bakış 
II. Yürürlüğe Koyma ve Yürürlükten Kaldırma 
III. Medeni Hukukla Doğrudan İlgili Temel Düzenlemeler 
IV. Kanunların Uygulanması 
§3. Örf ve Adet Hukuku 
I. Kavram 
II. Bir Örf ve Adet Hukuku Kuralının Doğumu İçin Gerekli Şartlar 
III. Örf ve Adet Hukukunun Rolü 
§4. Hakim Tarafından Yaratılan Hukuk 
I. Genel Bakış 
II. Hakimin Hukuk Yaratmasının Şartları 
III. Hakimin Hukuk Yaratırken Uygulayacağı Yöntem 
IV. Hakimin Hukuk Yaratırken Yararlanacağı İmkanlar 
V. Hakimin Yarattığı Hukuk Kuralının Rolü 
§5. Medeni Hukuk Uygulamasında Bilimsel Görüşlerin ve Yargı Kararlarının Rolü 
I. Genel Bakış 
II. Doktrinde Yer Alan Bilimsel Görüşler 
III. Yargısal İçtihatlar 
Üçüncü Bölüm 
Medeni Hukukun Bazı Temel Kavramları 
§1. "Hak" Kavramı 
I. Terim 
II. Hak Kavramını Açıklayan Görüşler 
§2. Hakların Çeşitleri 
I. Para ile Ölçülebilen Değeri Bulunup Bulunmaması Açısından: Malvarlığı Hakları Kişi Varlığı Hakları 
II. İleri Sürülebileceği Çevre Açısından: Mutlak Haklar – Nisbi Haklar 
III. Kullanılmasının Etkisi Bakımından: Alelade Haklar – Yenilik Doğuran Haklar 
IV. Kullanma Yetkisi Açısından: Şahsen Kullanılması Zorunlu Olan ve Olmayan Haklar 
V. Bağımsız Olup Olmama Açısından: Bağımsız Haklar – Bağlı Haklar 
§3. Hak Sahibi 
§4. Hakların Kazanılması ve Kaybedilmesi 
I. "Hukuki Olay", "Hukuki Fiil" ve "Hukuki İşlem" Kavramları 
II. Hakların Kazanılma (İktisap) Tarzı 
III. Hakların Kaybediliş Tarzı 
§5. Hakların Kazanılmasında İyiniyetin Rolü 
I. İyiniyet Kavramı 
II. İyiniyetin Rolü 
III. İyiniyetin Aranacağı Kişi ve İyiniyetin Aranacağı An 
A. İyiniyetin Aranacağı Kişi 
B. İyiniyetin Aranacağı An 
IV. İyiniyetin İspatı 
§6. Hakların Kullanılması ve Dürüstlük Kuralına Uyma Zorunluluğu 
I. Genel Bakış 
II. Dürüstlük Kuralı 
III. Hakkın Kötüye Kullanılması 
IV. Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağının Uygulama Alanı 
V. Medeni Kanunun 2. Maddesi Uygulanırken Göz Önünde Tutulacak Esaslar 
§7. Hakların Korunması 
I. Genel Bakış 
II. Talep 
III. Dava 
IV. Cebri İcra 
V. Hakkını Kendi Gücü ile Koruma 
VI. Uğranılan Zararı Tazmin Ettirme 
Kaynaklar