Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Libra Mevzuat Dizisi – (LMD–1)
Türk Borçlar Kanunu / Karşılaştırmalı – Gerekçeli
 (Yayına Hazırlayan),  (Yayına Hazırlayan),  (Yayına Hazırlayan)
Ocak 2019 / 13. Baskı / 544 Syf. / Ciltli

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 11. Mart 2017 41.50 TL 14.90 TL (%65)Sepete Ekle
 10. Eylül 2016 37.00 TL 9.90 TL (%74)Sepete Ekle
   

Kitap, klasik Yeni Kanun Metni > Gerekçe > Eski Kanun Metni sistematiği temel alınarak hazırlandı. Fakat, bunun ötesinde okuyucuların yeni kanuna kolay uyum sağlayabilmesi için gerek içerik gerekse tasarım açısından önemli düzenlemeler yapıldı;

a)Kanun metni içerisinde geçen kanunlara yapılan atıflar ve önemli hususlar notlar şeklinde maddelerin altına işlendi.

b)Her maddenin sonuna kanunda yapılan değişikliğin kapsamını gösteren bir "Değişiklik Göstergesi" konuldu. Bu gösterge sayesinde okuyucuların, maddenin az veya çok değişikliğe uğradığını, yeni ihdas edildiğini veya aynen korunduğunu hızlı bir şekilde görmesi amaçlandı.

c)Kitabın ilk sayfalarında yer alan Karşılaştırma Tablosuyla okuyucuların hem eski kanundan yeniye, hem de yeni kanundan eskiye doğru maddeleri karşılaştırması sağlandı.

d)Kanunda dilin yeni Türkçe'ye uyarlanması nedeniyle, eski terminolojiye alışık okuyucular için kitaba mini bir sözlük eklendi.

e)Kitabın tasarımında da özel bir çalışma yapıldı ve metinlerin rahat algılanabilmesi için renk ve yazı stilleriyle hiyerarşik düzen vurgulandı.

f)Kanunda yer alan kavramlara rahat ulaşılabilmesi için kitabın sonuna bir alfabetik kavram dizini eklendi.

Bu işlemelerle okuyucularımızın yeni kanuna adapte olurken fazla zorlanmayacaklarına inanıyoruz.

Yeni mevzuatı karşılaşabileceğiniz sürprizlerden değil bu kitaptan öğrenin!
Konu Başlıkları
Gerekçe
Karşılaştırmalı Eski – Yeni Kanun Metni
Karşılaştırma Tablosu
Bilgi Notları ve Mevzuat İşlemeleri
Yeni Kavramlar Sözlüğü
Kavram Dizini
Madde Değişim Göstergesi
Barkod: 9789750252693
Yayın Tarihi: Ocak 2019
Baskı Sayısı:  13
Ebat: 12x23
Sayfa Sayısı: 544
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Bu Kitaptan Faydalanırken  5
Yeni Kavramlar Sözlüğü  27
Yeni – Eski Karşılaştırma Tablosu  31
Eski – Yeni Karşılaştırma Tablosu  39
GENEL GEREKÇE  47
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Borç İlişkisinin Kaynakları
BİRİNCİ AYIRIM
Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri
A. Sözleşmenin kurulması  67
I. İrade açıklaması  67
1. Genel olarak  67
2. İkinci derecedeki noktalar  68
II. Öneri ve kabul  68
1. Süreli öneri  68
2. Süresiz öneri  69
a. Hazır olanlar arasında  69
b. Hazır olmayanlar arasında  69
3. Örtülü kabul  70
4. Ismarlanmayan şeyin gönderilmesi  70
5. Bağlayıcı olmayan öneri ve herkese açık öneri  71
6. İlan yoluyla ödül sözü verme  72
7. Önerinin ve kabulün geri alınması  72
III. Hazır olmayanlar arasında kurulan sözleşmenin hüküm anı  73
B. Sözleşmelerin şekli  73
I. Genel kural  73
II. Yazılı şekil  74
1. Yasal şekil  74
a. Kapsamı  74
b. Unsurları  75
c. İmza  75
d. İmza yerine geçen işaretler  76
2. İradi şekil  77
C. Borç tanıması  78
D. Sözleşmelerin yorumu, muvazaalı işlemler  78
E. Genel işlem koşulları  79
I. Genel olarak  79
II. Kapsamı  81
1. Yazılmamış sayılma  81
2. Yazılmamış sayılmanın sözleşmeye etkisi  82
III. Yorumlanması  83
IV. Değiştirme yasağı  83
V. İçerik denetimi  84
F. Sözleşmenin içeriği  85
I. Sözleşme özgürlüğü  85
II. Kesin hükümsüzlük  85
III. Aşırı yararlanma  86
IV. Önsözleşme  87
G. İrade bozuklukları  87
I. Yanılma  87
1. Yanılmanın hükümleri  87
2. Yanılma hâlleri  88
a. Açıklamada yanılma  88
b. Saikte yanılma  89
c. İletmede yanılma  90
3. Yanılmada dürüstlük kuralları  91
4. Yanılmada kusur  91
II. Aldatma  92
III. Korkutma  93
1. Hükmü  93
2. Koşulları  93
IV. İrade bozukluğunun giderilmesi  94
H. Temsil  95
I. Yetkili temsil  95
1. Genel olarak  95
a. Temsilin hükmü  95
b. Temsil yetkisinin içeriği ve derecesi  96
2. Hukuki işlemden doğan yetki  96
a. Yetkinin sınırlanması ve geri alınması  96
b. Ölüm, ehliyetsizlik ve diğer durumlar  97
c. Yetki belgesinin geri verilmesi  98
d. Yetkinin sona erdiğinin ileri sürülememesi  98
II. Yetkisiz temsil  99
1. Onama hâlinde  99
2. Onamama hâlinde  99
III. Saklı hükümler  100
İKİNCİ AYIRIM
Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri
A. Sorumluluk  101
I. Genel olarak  101
II. Zararın ve kusurun ispatı  102
III. Tazminat  102
1. Belirlenmesi  102
2. İndirilmesi  103
IV. Özel durumlar  104
1. Ölüm ve bedensel zarar  104
a. Ölüm  104
b. Bedensel zarar  104
c. Belirlenmesi  105
d. Manevi tazminat  107
2. Haksız rekabet  108
3. Kişilik hakkının zedelenmesi  108
4. Ayırt etme gücünün geçici kaybı  109
V. Sorumluluk sebeplerinin çokluğu  110
1. Sebeplerin yarışması  110
2. Müteselsil sorumluluk  110
a. Dış ilişkide  110
b. İç ilişkide  111
VI. Hukuka aykırılığı kaldıran hâller  112
1. Genel olarak  112
2. Sorumluluk  113
B. Kusursuz sorumluluk  114
I. Hakkaniyet sorumluluğu  114
II. Özen sorumluluğu  115
1. Adam çalıştıranın sorumluluğu  115
2. Hayvan bulunduranın sorumluluğu  116
a. Giderim yükümlülüğü  116
b. Alıkoyma hakkı  117
3. Yapı malikinin sorumluluğu  117
a. Giderim yükümlülüğü  117
b. Zarar tehlikesini önleme  118
III. Tehlike sorumluluğu ve denkleştirme  119
C. Zamanaşımı  120
I. Kural  120
II. Rücu isteminde  121
D. Yargılama  122
I. Ceza hukuku ile ilişkisinde  122
II. Tazminat hükmünün değiştirilmesi  122
III. Geçici ödemeler  123
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri
A. Koşulları  124
I. Genel olarak  124
II. Borçlanılmamış edimin ifası  124
B. Geri vermenin kapsamı  125
I. Zenginleşenin yükümlülüğü  125
II. Giderleri isteme hakkı  126
C. Geri istenememe  126
D. Zamanaşımı  127
İKİNCİ BÖLÜM
Borç İlişkisinin Hükümleri
BİRİNCİ AYIRIM
Borçların İfası
A. Genel olarak  129
I. Şahsen ifa zorunluluğunun olmaması  129
II. İfanın konusu  129
1. Kısmen ifa  129
2. Bölünemeyen borç  130
3. Çeşit borcu  130
4. Seçimlik borç  131
5. Faiz  131
B. İfa yeri  132
C. İfa zamanı  133
I. Süreye bağlanmamış borç  133
II. Süreye bağlı borç  133
1. Aya ilişkin sürelerde vade  133
2. Diğer sürelerde vade  134
3. Tatil günleri  135
III. İş saatlerinde ifa  135
IV. Sürenin uzatılması  136
V. Erken ifa  136
VI. Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde  137
1. İfada sıra  137
2. İfa güçsüzlüğü  137
D. Ödeme  138
I. Ülke parası ile  138
II. Mahsup  139
1. Kısmen ödemede  139
2. Birden çok borçta  140
a. Borçlu ve alacaklının bildirimine göre  140
b. Kanuna göre  140
III. Makbuz ve senetlerin geri verilmesi  141
1. Borçlunun hakkı  141
2. Hükümleri  142
3. Senedin geri verilememesi  142
E. Alacaklının temerrüdü  143
I. Koşulları  143
II. Hükümleri  144
1. Bir şeyin teslimine ilişkin edimlerde  144
a. Tevdi hakkı  144
b. Satma hakkı  144
c. Tevdi konusunu geri alma  145
2. Diğer edimlerde  146
F. Diğer ifa engelleri  146
İKİNCİ AYIRIM
Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları
A. Borcun ifa edilmemesi  147
I. Giderim borcu  147
1. Genel olarak  147
2. Yapma ve yapmama borçlarında  147
II. Sorumluluğun ve giderim borcunun kapsamı  148
1. Genel olarak  148
2. Sorumsuzluk anlaşması  149
3. Yardımcı kişilerin fiillerinden sorumluluk  150
B. Borçlunun temerrüdü  151
I. Koşulları  151
II. Hükümleri  151
1. Genel olarak  151
a. Gecikme tazminatı  151
b. Beklenmedik hâlden sorumluluk  152
2. Temerrüt faizi  153
a. Genel olarak  153
b. Faizlerde, iratlarda ve bağışlamada temerrüt faizi  154
3. Aşkın zarar  154
4. Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde  155
a. Süre verilmesi  155
b. Süre verilmesini gerektirmeyen durumlar  155
c. Seçimlik haklar  156
d. Sürekli edimli sözleşmelerde  157
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Borç İlişkilerinin Üçüncü Kişilere Etkisi
A. Alacaklıya halef olma  158
B. Üçüncü kişinin fiilini üstlenme  158
C. Üçüncü kişi yararına sözleşme  159
I. Genel olarak  159
II. Sorumluluk sigortalarında  160
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, Zamanaşımı
BİRİNCİ AYIRIM
Sona Erme Hâlleri
A. Asıl borca bağlı hak ve borçların sona ermesi  161
B. İbra  162
C. Yenileme  162
I. Genel olarak  162
II. Cari hesaplarda  163
D. Birleşme  163
E. İfa imkânsızlığı  164
I. Genel olarak  164
II. Kısmi ifa imkânsızlığı  165
III. Aşırı ifa güçlüğü  165
F. Takas  166
I. Koşulları  166
1. Genel olarak  166
2. Kefalet hâlinde  167
3. Üçüncü kişi yararına sözleşme hâlinde  167
4. Borçlunun iflası hâlinde  168
II. Hükümleri  168
III. Alacaklının rızasıyla takas edilebilir alacaklar  169
IV. Takastan feragat  169
İKİNCİ AYIRIM
Zamanaşımı
A. Süreler  170
I. On yıllık zamanaşımı  170
II. Beş yıllık zamanaşımı  170
III. Sürelerin kesinliği  172
IV. Zamanaşımının başlangıcı  172
1. Genel olarak  172
2. Dönemsel edimlerde  173
V. Sürelerin hesaplanması  174
B. Bağlı alacaklarda zamanaşımı  174
C. Zamanaşımının durması  175
D. Zamanaşımının kesilmesi  176
I. Sebepleri  176
II. Birlikte borçlulara etkisi  176
III. Yeni sürenin başlaması  177
1. Borcun ikrar edilmesi veya karara bağlanması hâlinde  177
2. Alacaklının fiili hâlinde  177
E. Davanın reddinde ek süre  178
F. Taşınır rehni ile güvenceye bağlanmış alacakta  178
G. Zamanaşımından feragat  179
H. İleri sürülmesi  180
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Borç İlişkilerinde Özel Durumlar
BİRİNCİ AYIRIM
Teselsül
A. Müteselsil borçluluk  181
I. Doğuşu  181
II. Dış ilişki  181
1. Hükümleri  181
a. Borçluların sorumluluğu  181
b. Borçluların savunmaları  182
c. Borçluların bireysel davranışı  182
2. Borcun sona ermesi  183
III. İç ilişki  184
1. Paylaşım  184
2. Alacaklıya halef olma  184
B. Müteselsil alacaklılık  185
İKİNCİ AYIRIM
Koşullar
A. Geciktirici koşul  186
I. Genel olarak  186
II. Koşulun askıda olduğu sıradaki durum  186
III. Koşul gerçekleşinceye kadar elde edilen yararlar  187
B. Bozucu koşul  187
C. Ortak hükümler  188
I. Koşulun gerçekleşmesi  188
II. Dürüstlük kurallarına aykırı engelleme  188
III. Yasak koşullar  189
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Bağlanma Parası, Cayma Parası ve Ceza Koşulu
A. Bağlanma parası  190
B. Cayma parası  190
C. Ceza koşulu  191
I. Alacaklının hakları  191
1. Cezanın sözleşmenin ifası ile ilişkisi  191
2. Ceza ile zarar arasındaki ilişki  192
3. Kısmi ifanın yanması  192
II. Cezanın miktarı, geçersizliği ve indirilmesi  193
BEŞİNCİ BÖLÜM
Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri
BİRİNCİ AYIRIM
Alacağın Devri
A. Koşulları  194
I. İradi devir  194
1. Genel olarak  194
2. Şekli  194
II. Yasal veya yargısal devir ve etkisi  195
B. Devrin hükümleri  195
I. Borçlunun durumu  195
1. İyiniyetle yapılan ifa  195
2. İfadan kaçınma ve tevdi  196
3. Borçluya ait savunmalar  196
II. Öncelik hakları ve bağlı hakların geçişi  197
III. Senet ve belgelerin teslimi ve bilgi verilmesi  198
IV. Garanti  198
1. Genel olarak  198
2. İfaya yönelik devir  199
3. Sorumluluğun kapsamı  199
C. Özel hükümlerin saklılığı  200
İKİNCİ AYIRIM
Borcun Üstlenilmesi
A. İç üstlenme sözleşmesi  201
B. Dış üstlenme sözleşmesi  201
I. Öneri ve kabul  201
II. Önerinin bağlayıcılığı  202
C. Borçlunun değişmesinin sonuçları  203
I. Bağlı hak ve borçlar  203
II. Savunmalar  203
D. Sözleşmenin hükümsüzlüğü  204
E. Borca katılma  205
F. Malvarlığının veya işletmenin devralınması  205
G. İşletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi  206
H. Özel hükümlerin saklılığı  207
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye Katılma
A. Sözleşmenin devri  208
B. Sözleşmeye katılma  209
İKİNCİ KISIM
Özel Borç İlişkileri
BİRİNCİ BÖLÜM
Satış Sözleşmesi
BİRİNCİ AYIRIM
Genel Hükümler
A. Tanımı ve hükümleri  211
B. Yarar ve hasar  212
İKİNCİ AYIRIM
Taşınır Satışı
A. Konusu  214
B. Satıcının borçları  214
I. Zilyetliğin devri  214
1. Kural  214
2. Devir ve taşıma giderleri  215
3. Satıcının temerrüdü  216
a. Kural ve ayrık durum  216
b. Giderim borcu ve kapsamı  216
II. Zapttan sorumluluk  217
1. Konusu  217
2. Yargılama usulü  218
a. Davanın bildirimi  218
b. Mahkeme kararı olmaksızın satılanı verme  219
3. Alıcının hakları  220
a. Tam zapt hâlinde  220
b. Kısmi zapt hâlinde  221
III. Ayıptan sorumluluk  222
1. Konusu  222
a. Genel olarak  222
b. Hayvan satışında  222
2. Sorumsuzluk anlaşması  223
3. Alıcının bildiği ayıplar  223
4. Gözden geçirme ve satıcıya bildirme  224
a. Genel olarak  224
b. Hayvan satışında  225
5. Satıcının ağır kusurunun sonuçları  225
6. Satılanın başka yerden gönderilmesi  226
7. Alıcının seçimlik hakları  227
a. Genel olarak  227
b. Satılanın yok olması veya ağır biçimde zarara uğraması  229
8. Dönmenin sonuçları  229
a. Genel olarak  229
b. Birden çok mal satışında  230
9. Zamanaşımı  231
C. Alıcının borçları  232
I. Satış bedelinin ödenmesi ve satılanın devralınması  232
II. Satış bedelinin belirlenmesi  233
III. Satış bedelinin muacceliyeti ve faizi  234
IV. Alıcının temerrüdü  234
1. Satıcının dönme hakkı  234
2. Zararın hesaplanması ve giderimi  235
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Taşınmaz Satışı ve Satış İlişkisi Doğuran Haklar
A. Şekil  237
B. Satış ilişkisi doğuran haklar  237
I. Süresi ve şerhi  237
II. Devredilmesi ve miras yoluyla geçmesi  238
III. Önalım hakkı  238
1. İleri sürülmesi  238
2. Koşulları ve hükümleri  239
3. Kullanılması ve hükümleri  240
C. Taşınmaz satışı  240
I. Koşullu satış ve mülkiyetin saklı tutulması  240
II. Sorumluluk  241
III. Yarar ve hasar  242
IV. Taşınır satışına ilişkin kuralların uygulanması  243
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Bazı Satış Türleri
A. Örnek üzerine satış  244
I. Tanımı  244
II. İspat yükü  244
B. Beğenme koşuluyla satış  245
I. Tanımı  245
II. Hükümleri  245
III. Deneme veya gözden geçirme  246
1. Satıcının yanında  246
2. Alıcının yanında  247
C. Kısmi ödemeli satışlar  247
I. Taksitle satış  247
1. Tanımı, şekli ve içeriği  247
2. Yasal temsilcinin rızası  248
3. Sözleşmenin hüküm ve sonuçlarını doğurması ve geri alma açıklaması  249
4. Tarafların hak ve borçları  250
a. Peşinatı ödeme borcu ve sözleşmenin süresi  250
b. Alıcının def’ileri  250
c. Satış bedelinin tamamen ödenmesi  251
5. Alıcının temerrüdü  251
a. Satıcının seçimlik hakkı  251
b. Sözleşmeden dönme  252
c. Hâkimin müdahalesi  253
6. Yetkili mahkeme ve tahkim  253
7. Uygulama alanı  254
II. Ön ödemeli taksitle satış  255
1. Tanımı, şekli ve içeriği  255
2. Tarafların hak ve borçları  256
a. Ödemelerin güvenceye bağlanması  256
b. Alıcının malın devrini isteme hakkı  256
c. Satış bedelinin ödenmesi  257
d. Satış bedelinin belirlenmesi  258
3. Sözleşmenin sona ermesi  258
a. Cayma hakkı  258
b. Sözleşmenin süresi  259
c. Alıcının temerrüdü  260
4. Uygulama alanının sınırlanması  260
III. Ortak hükümler  261
D. Açık artırma yoluyla satış  261
I. Tanımı  261
II. Kurulması  262
III. Hükümleri  262
1. Artırmaya katılanın bağlandığı an  262
a. Genel olarak  262
b. Taşınmazın açık artırma yoluyla satışında  263
2. Ödemenin peşin olması gereği  264
3. Mülkiyetin geçmesi  264
4. Zapttan ve ayıptan sorumluluk  265
IV. Artırmanın iptali  266
İKİNCİ BÖLÜM
Mal Değişim Sözleşmesi
A. Tanımı  267
B. Tabi olduğu hükümler  267
C. Zapttan ve ayıptan sorumluluk  268
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bağışlama Sözleşmesi
A. Tanımı  269
B. Bağışlama ehliyeti  269
I. Bağışlayan için  269
II. Bağışlanan için  270
C. Kurulması  271
I. Bağışlama sözü verme  271
II. Elden bağışlama  271
III. Koşullu bağışlama  272
IV. Yüklemeli bağışlama  272
V. Bağışlayana dönme koşullu bağışlama  273
VI. Bağışlama önerisinin geri alınması  274
D. Bağışlayanın sorumluluğu  274
E. Bağışlamanın ortadan kalkması  275
I. Bağışlamanın geri alınması  275
II. Bağışlama sözü vermenin geri alınması ve ifadan kaçınma  276
III. Geri alma hakkının süresi ve mirasçılara geçmesi  277
IV. Bağışlayanın ölümü  278
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kira Sözleşmesi
BİRİNCİ AYIRIM
Genel Hükümler
A. Tanımı  280
B. Kira süresi  280
C. Kiraya verenin borçları  281
I. Teslim borcu  281
II. Vergi ve benzeri yükümlülüklere katlanma borcu  281
III. Yan giderlere katlanma borcu  282
IV. Kiraya verenin kiralananın ayıplarından sorumluluğu  283
1. Kiralananın teslim anındaki ayıplarından sorumluluk  283
2. Kiralananın sonradan ayıplı hâle gelmesinden sorumluluk  284
a. Genel olarak  284
b. Ayıbın giderilmesini isteme ve fesih  285
c. Kira bedelinin indirilmesi  285
d. Zararın giderimi  286
V. Üçüncü kişinin ileri sürdüğü haklar sebebiyle sorumluluk  287
1. Zapttan sorumluluk  287
2. Üçüncü kişinin sözleşmenin kurulmasından sonra üstün hak sahibi olması  287
a. Kiralananın el değiştirmesi  287
b. Üçüncü kişinin sınırlı ayni hak sahibi olması  288
c. Tapu siciline şerh  288
D. Kiracının borçları  289
I. Kira bedelini ödeme borcu  289
1. Genel olarak  289
2. İfa zamanı  289
3. Kiracının temerrüdü  290
II. Özenle kullanma ve komşulara saygı gösterme borcu  291
III. Temizlik ve bakım giderlerini ödeme borcu  292
IV. Ayıpları kiraya verene bildirme borcu  292
V. Ayıpların giderilmesine ve kiralananın gösterilmesine katlanma borcu  293
E. Özel durumlar  294
I. Kiralananda yenilik ve değişiklik yapılması  294
1. Kiraya veren tarafından  294
2. Kiracı tarafından  295
II. Alt kira ve kullanım hakkının devri  296
III. Kira ilişkisinin devri  297
IV. Kiralananın kullanılmaması  297
1. Genel olarak  297
2. Kiralananın sözleşmenin bitiminden önce geri verilmesi  298
V. Takastan feragat yasağı  299
F. Sözleşmenin sona ermesi  300
I. Sürenin geçmesi  300
II. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde fesih bildirimi  300
1. Genel olarak  300
2. Taşınmaz ve taşınır yapı kiralarında  301
3. Taşınır kiralarında  302
III. Olağanüstü fesih  302
1. Önemli sebepler  302
2. Kiracının iflası  303
3. Kiracının ölümü  304
G. Kiralananın geri verilmesi  304
I. Genel olarak  304
II. Kiralananın gözden geçirilmesi ve kiracıya bildirme  305
H. Kiraya verenin hapis hakkı  306
I. Konusu  306
II. Üçüncü kişilere ait olan eşya  306
III. Hakkın kullanılması  307
İKİNCİ AYIRIM
Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları
A. Uygulama alanı  308
B. Bağlantılı sözleşme  308
C. Kullanma giderleri  309
D. Kiracının güvence vermesi  310
E. Kira bedeli  310
I. Genel olarak  310
II. Belirlenmesi  311
III. Dava açma süresi ve kararın etkisi  312
IV. Kiracı aleyhine düzenleme yasağı  313
F. Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmenin sona ermesi  314
I. Bildirim yoluyla  314
1. Genel olarak  314
2. Bildirimin geçerliliği  315
a. Şekil  315
b. Aile konutu  315
II. Dava yoluyla  316
1. Kiraya verenden kaynaklanan sebeplerle  316
a. Gereksinim, yeniden inşa ve imar  316
b. Yeni malikin gereksinimi  317
2. Kiracıdan kaynaklanan sebeplerle  318
3. Dava süresinin uzaması  319
4. Dava sebeplerinin sınırlılığı  319
5. Yeniden kiralama yasağı  320
6. Kiracının ölümünde sözleşmenin sürdürülmesi  321
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Ürün Kirası
A. Tanımı  322
B. Genel hükümlerin uygulanması  322
C. Tutanak düzenleme  323
D. Kiraya verenin borçları  323
I. Teslim borcu  323
II. Esaslı onarımlar  324
E. Kiracının borçları  324
I. Kira bedelini ve yan giderleri ödeme borcu  324
1. Genel olarak  324
2. Olağanüstü durumlarda kira bedelinden indirim  325
II. Kiralananı kullanma ve işletme borcu  326
III. Bakım borcu  326
F. Alt kira ve kullanım hakkını devir yasağı  327
G. Sözleşmenin sona ermesi  328
I. Sona erme sebepleri  328
1. Sürenin geçmesi  328
2. Fesih bildirimi  328
3. Olağanüstü fesih  329
a. Önemli sebepler  329
b. Kiracının iflası  329
c. Kiracının ölümü  330
II. Sona ermenin sonuçları  330
1. Geri verme  330
2. Tutanağa geçirilmiş eşya  331
3. Ürün ve yetişme giderleri  332
4. Saman, gübre ve benzerleri  333
H. Hayvan kirası  333
I. Konusu  333
II. Sorumluluk  334
III. Fesih  335
BEŞİNCİ BÖLÜM
Ödünç Sözleşmeleri
BİRİNCİ AYIRIM
Kullanım Ödüncü
A. Tanımı  336
B. Hükümleri  336
I. Ödünç alanın kullanım hakkı  336
II. Bakım ve koruma giderleri  337
III. Müteselsil sorumluluk  337
C. Sona ermesi  338
I. Amacı belirlenmiş kullanmada  338
II. Amacı belirlenmemiş kullanmada  339
III. Ödünç alanın ölümü  339
İKİNCİ AYIRIM
Tüketim Ödüncü
A. Tanımı  340
B. Hükümleri  340
I. Faiz  340
1. Genel olarak  340
2. Faize ilişkin özel kurallar  341
II. Zamanaşımı  342
III. Ödünç alanın ödeme güçsüzlüğü  342
C. Para yerine verilen şeyler  343
D. Geri verme zamanı  343
ALTINCI BÖLÜM
Hizmet Sözleşmeleri
BİRİNCİ AYIRIM
Genel Hizmet Sözleşmesi
A. Tanımı  344
B. Kurulması  345
C. İşçinin borçları  346
I. Bizzat çalışma borcu  346
II. Özen ve sadakat borcu  346
III. Teslim ve hesap verme borcu  347
IV. Fazla çalışma borcu  348
V. Düzenlemelere ve talimata uyma borcu  348
VI. İşçinin sorumluluğu  349
D. İşverenin borçları  349
I. Ücret ödeme borcu  349
1. Ücret  349
a. Genel olarak  349
b. Fazla çalışma ücreti  350
c. İşin sonucundan pay alma  351
d. Aracılık ücreti  352
e. İkramiye  353
2. Ücretin ödenmesi  353
a. Ödeme süresi  353
b. Ücretin korunması  354
3. İşgörme ediminin ifasının engellenmesi hâlinde ücret  356
a. İşverenin temerrüdü hâlinde  356
b. İşçinin çalışmayı durdurması hâlinde  357
4. Ücret alacağının haczi, devri ve rehnedilmesi  358
5. Parça başına veya götürü iş  358
a. İş verme  358
b. Birim ücreti  359
II. İş araç ve malzemeleri  360
III. Giderler  360
1. Genel olarak  360
2. Taşıma araçları  361
3. Giderlerin ödenmesi  362
IV. İşçinin kişiliğinin korunması  363
1. Genel olarak  363
2. Ev düzeni içinde çalışmada  364
3. Kişisel verilerin kullanılmasında  365
V. Ceza koşulu ve ibra  365
VI. Tatil ve izinler  366
1. Hafta tatili ve iş arama izni  366
2. Yıllık izin  367
a. Süresi  367
b. İndirimi  367
c. Kullanılması  368
d. Ücreti  369
VII. Hizmet belgesi  370
E. Sınaî ve fikrî mülkiyet hakkı  370
F. Hizmet ilişkisinin devri  371
I. İşyerinin tamamının veya bir bölümünün devri  371
II. Sözleşmenin devri  372
G. Sözleşmenin sona ermesi  373
I. Belirli süreli sözleşmede  373
II. Belirsiz süreli sözleşmede  374
1. Genel olarak fesih hakkı  374
2. Fesih bildirim süresi  375
a. Genel olarak  375
b. Deneme süresi içinde  376
III. Feshe karşı koruma  376
IV. Derhâl fesih  377
1. Koşulları  377
a. Haklı sebepler  377
b. İşverenin ödeme güçsüzlüğüne düşmesi  378
2. Sonuçları  379
a. Haklı sebeple fesihte  379
b. Haklı sebebe dayanmayan fesihte  379
c. İşçinin haksız olarak işe başlamaması veya işi bırakması  380
V. İşçinin veya işverenin ölümü  381
1. İşçinin ölümü  381
2. İşverenin ölümü  381
VI. Sözleşmenin sona ermesinin sonuçları  382
1. Borçların muaccel olması  382
2. Geri verme yükümlülüğü  383
VII. Rekabet yasağı  384
1. Koşulları  384
2. Sınırlandırılması  384
3. Aykırı davranışların sonuçları  385
4. Sona ermesi  386
İKİNCİ AYIRIM
Pazarlamacılık Sözleşmesi
A. Tanımı ve kurulması  387
I. Tanımı  387
II. Kurulması  387
B. Pazarlamacının yükümlülük ve yetkileri  388
I. Yükümlülükleri  388
II. Garanti  389
III. Yetkileri  389
C. İşverenin özel yükümlülükleri  390
I. Faaliyet alanı  390
II. Ücret  391
1. Genel olarak  391
2. Komisyon  391
3. Pazarlama faaliyetinin engellenmesi  392
III. Harcamalar  393
IV. Hapis hakkı  393
D. Sona ermesi  394
I. Özel fesih süresi  394
II. Özel sonuçlar  395
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Evde Hizmet Sözleşmesi
A. Tanımı ve çalışma koşulları  396
I. Tanımı  396
II. Çalışma koşullarının bildirilmesi  396
III. İşçinin özel borçları  397
1. İşin yapılması  397
2. Malzeme ve iş araçları  397
IV. İşverenin özel borçları  398
1. Ürünün kabulü  398
2. Ücret  398
a. Ödenmesi  398
b. Çalışmanın engellenmesi hâlinde  399
V. Sona ermesi  400
B. Genel hükümlerin uygulanması  400
YEDİNCİ BÖLÜM
Eser Sözleşmesi
A. Tanımı  401
B. Hükümleri  401
I. Yüklenicinin borçları  401
1. Genel olarak  401
2. Malzeme bakımından  402
3. İşe başlama ve yürütme  403
4. Ayıp sebebiyle sorumluluk  404
a. Ayıbın belirlenmesi  404
b. İşsahibinin seçimlik hakları  405
c. İşsahibinin sorumluluğu  406
d. Eserin kabulü  406
e. Zamanaşımı  407
II. İşsahibinin borçları  408
1. Bedelin muacceliyeti  408
2. Bedel  409
a. Götürü bedel  409
b. Değere göre bedel  410
C. Sözleşmenin sona ermesi  411
I. Yaklaşık bedelin aşılması  411
II. Eserin yok olması  412
III. Tazminat karşılığı fesih  412
IV. İşsahibi yüzünden ifanın imkânsızlaşması  413
V. Yüklenicinin ölümü veya yeteneğini kaybetmesi  414
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Yayım Sözleşmesi
A. Tanımı  415
B. Şekli  415
C. Hükümleri  416
I. Yayımlatma hakkının geçişi ve sorumluluk  416
II. Yayımlatanın tasarruf hakkı  416
III. Basım sayısı ve baskı adedinin belirlenmesi  417
IV. Çoğaltma ve dağıtım  418
V. Düzeltme ve iyileştirme  419
VI. Birarada basım ve ayrı ayrı yayım  419
VII. Çeviri hakkı  420
VIII. Bedel isteme hakkı  420
1. Bedelin belirlenmesi  420
2. Bedelin ödenme zamanı, satış hesapları ve bedelsiz alma hakkı  421
D. Sona ermesi  422
I. Eserin yok olması  422
II. Basılanın yok olması  423
III. Kişisel sebeplerle sona ermesi  423
E. Sipariş üzerine yayım sözleşmesi  424
DOKUZUNCU BÖLÜM
Vekâlet İlişkileri
BİRİNCİ AYIRIM
Vekâlet Sözleşmesi
A. Tanımı  425
B. Kurulması  425
C. Hükümleri  426
I. Vekâletin kapsamı  426
II. Vekilin borçları  427
1. Talimata uygun ifa  427
2. Şahsen ifa, sadakat ve özen gösterme  427
a. Genel olarak  427
b. İşin üçüncü kişiye gördürülmesi hâlinde  428
3. Hesap verme  429
4. Edinilen hakların vekâlet verene geçişi  429
III. Vekâlet verenin borçları  430
IV. Birlikte vekâlet verenlerin ve birlikte vekillerin sorumluluğu  430
D. Sona ermesi  431
I. Sebepleri  431
1. Tek taraflı sona erdirme  431
2. Ölüm, ehliyetin kaybedilmesi ve iflas  432
II. Hükümleri  432
İKİNCİ AYIRIM
Kredi Mektubu ve Kredi Emri
A. Kredi mektubu  433
B. Kredi emri  434
I. Tanımı ve şekli  434
II. Kredi emrinden yararlananın ehliyetsizliği  434
III. Kredi emri verilenin önel vermesi  435
IV. Taraflar arasındaki ilişki  435
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Simsarlık Sözleşmesi
A. Tanımı ve şekli  436
B. Ücret  436
I. Hak etme zamanı  436
II. Ücretin belirlenmesi  437
III. Simsarın haklarını kaybetmesi  437
IV. Evlenme simsarlığı  438
V. Ücretten indirim  438
ONUNCU BÖLÜM
Vekâletsiz İşgörme
A. İşgörenin hak ve borçları  439
I. İşin görülmesi  439
II. Sorumluluk  439
III. İşgörenin ehliyetsizliği  440
B. İşsahibinin hak ve borçları  441
I. İşin işsahibinin menfaatine yapılması hâlinde  441
II. İşin işgörenin menfaatine yapılması hâlinde  441
III. İşin işsahibi tarafından uygun bulunması hâlinde  442
ONBİRİNCİ BÖLÜM
Komisyon Sözleşmesi
A. Alım veya satım komisyonculuğu  443
I. Tanımı  443
II. Komisyoncunun borçları  443
1. Bildirme ve sigortalama borcu  443
2. Özen borcu  444
3. Vekâlet verenin belirlediği bedel  445
4. Veresiye satma ve teslim almadan ödeme  445
5. Komisyoncunun garantisi  446
III. Komisyoncunun hakları  447
1. Ödediği paralar ve yaptığı giderler  447
2. Komisyon ücreti  447
a. İsteme hakkı  447
b. Kaybedilmesi  448
3. Hapis hakkı  448
4. Malın açık artırmayla satılması  449
5. Komisyoncunun kendisiyle işlem yapması  450
a. Bedel ve ücret  450
b. İşlemi kendisiyle yapmış sayılma  450
c. İşlemi kendisiyle yapma hakkının düşmesi  451
B. Diğer komisyon işleri  451
ONİKİNCİ BÖLÜM
Ticari Temsilciler, Ticari Vekiller ve Diğer Tacir Yardımcıları
A. Ticari temsilci  453
I. Tanımı ve yetki verilmesi  453
II. Temsil yetkisinin kapsamı  454
III. Temsil yetkisinin sınırlandırılması  454
IV. Temsil yetkisinin sona ermesi  455
B. Ticari vekil  456
C. Diğer tacir yardımcıları  456
D. Rekabet yasağı  457
E. Ticari temsilcilerin, ticari vekillerin ve diğer tacir yardımcılarının yetkilerinin sona ermesi  458
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Havale
A. Tanımı  460
B. Hükümleri  460
I. Havale eden ile havale alıcısı arasındaki ilişki  460
II. Havale ödeyicisinin borcu  461
III. İfa edilmeme hâlinde bildirim  462
C. Geri alma  462
D. Kıymetli evrak konusunda havale  463
ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Saklama Sözleşmeleri
A. Genel saklama sözleşmesi  464
I. Tanımı  464
II. Saklatanın borçları  464
III. Saklayanın borçları  465
1. Kullanım yasağı  465
2. Geri verme  465
a. Genel olarak  465
b. Özel durumlar  466
c. Geri verme yeri  467
3. Saklayanların sorumluluğu  467
4. Üçüncü kişilerin iddiaları  467
IV. Güvenilir kişiye bırakma  468
B. Mislî şeylerin saklanması  468
C. Ardiyeciye bırakma  469
I. Senet çıkarma  469
II. Ardiyecinin saklama borcu  469
III. Bırakılan şeylerin karışması  470
IV. Ardiyecinin hakları  471
V. Malların geri verilmesi  471
D. Konaklama yeri, garaj, otopark ve benzeri yerleri işletenlere bırakma  472
I. Konaklama yeri işletenlerin sorumluluğu  472
1. Koşulları ve kapsamı  472
2. Kıymetli eşya  473
3. Sorumluluğun kalkması  473
II. Garaj, otopark ve benzeri yerleri işletenlerin sorumluluğu  474
III. Hapis hakkı  475
ONBEŞİNCİ BÖLÜM
Kefalet Sözleşmesi
A. Tanımı  476
B. Koşulları  476
I. Asıl borç  476
II. Şekil  477
III. Eşin rızası  478
C. İçeriği  479
I. Türlerine göre  479
1. Adi kefalet  479
2. Müteselsil kefalet  480
3. Birlikte kefalet  481
4. Kefile kefil ve rücua kefil  482
II. Ortak hükümler  483
1. Kefil ile alacaklı arasındaki ilişki  483
a. Sorumluluğun kapsamı  483
b. Kefilin takibi  484
c. Def’iler  485
d. Özen gösterme, rehin ve borç senetlerinin teslimi  486
e. Ödemenin kabulünü isteme  488
f. Bildirim, iflasta ve konkordatoda kayıt  488
2. Kefil ile borçlu arasındaki ilişki  489
a. Güvence verilmesini ve borçtan kurtarılmasını isteme hakkı  489
b. Kefilin rücu hakkı  490
c. Kefilin bildirim yükü  491
D. Sona ermesi  492
I. Kanun gereğince  492
II. Kefaletten dönme  493
III. Süreli kefalette  494
IV. Süreli olmayan kefalette  494
V. Çalışanlara kefalette  495
E. Uygulama alanı  496
ONALTINCI BÖLÜM
Kumar ve Bahis
A. Alacağın dava ve takip edilememesi  497
B. Borç senedi verme ve isteyerek ödeme  497
C. Piyango ve diğer şans oyunları  498
ONYEDİNCİ BÖLÜM
Ömür Boyu Gelir ve Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri
BİRİNCİ AYIRIM
Ömür Boyu Gelir Sözleşmesi
A. Tanımı  499
B. Şekli  500
C. Gelir alacaklısının hakları  500
I. Hakkın kullanılması  500
II. Devredilebilmesi  501
İKİNCİ AYIRIM
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi
A. Tanımı  502
B. Şekli  502
C. Güvencesi  503
D. Konusu  503
E. İptali ve tenkisi  504
F. Sona ermesi  505
I. Önel verilerek fesih  505
II. Önel verilmeksizin fesih  505
III. Bakım borçlusunun ölümü  506
G. Devredilemezlik, iflas ve haciz hâlinde istem  507
ONSEKİZİNCİ BÖLÜM
Adi Ortaklık Sözleşmesi
A. Tanımı  508
B. Ortaklar arasındaki ilişki  508
I. Katılım payı  508
II. Kazanç ve zarar  509
1. Kazancın paylaşılması  509
2. Kazanç ve zarara katılma  509
III. Ortaklığın kararları  510
IV. Ortaklığın yönetimi  511
V. Ortaklar arasındaki sorumluluk  511
1. Rekabet yasağı  511
2. Ortakların yaptıkları giderler ve işler  512
3. Özen borcu  513
VI. Yönetim yetkisinin kaldırılması ve sınırlanması  513
VII. Yönetici ortaklar ile diğer ortaklar arasındaki ilişki  514
1. Genel olarak  514
2. Ortaklık işlerini inceleme  515
VIII. Ortaklar arasındaki ve ortaklık yapısındaki değişiklikler  515
1. Yeni ortak alımı ve alt katılım  515
2. Ortaklıktan çıkma ve çıkarılma  516
a. Genel olarak  516
b. Ortaklık payının tasfiyesi  517
c. Malvarlığının yetersizliği  518
d. Tamamlanmamış işler  518
C. Ortakların üçüncü kişilerle ilişkisi  519
I. Temsil  519
II. Temsilin sonuçları  520
D. Ortaklığın sona ermesi  520
I. Sona erme sebepleri  520
1. Genel olarak  520
2. Belirsiz süreli ortaklık  522
II. Sona ermenin ortaklığın yönetimine etkisi  522
III. Tasfiye  523
1. Katılım payı için yapılacak işlem  523
2. Kazanç ve zararın paylaşımı  524
3. Tasfiye usulü  524
IV. Üçüncü kişilere karşı sorumluluk  525
Türk Medenî Kanunu ile ilişkisi  526
Yürürlükten kaldırılan Kanun  526
Yürürlük  526
Yürütme  526
TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN  527
Kavramlar Dizini  535
 


Mutlu Dinç ...
Eylül 2016
32.50 TL
İndirimli: 9.90 TL (%69)
Sepete Ekle
Çağlar Özel
Haziran 2016
46.00 TL
Sepete Ekle
Ayşe Yaşar Ümütlü
Eylül 2020
74.00 TL
Sepete Ekle
Selma Çetiner
Eylül 2020
30.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Bu Kitaptan Faydalanırken  5
Yeni Kavramlar Sözlüğü  27
Yeni – Eski Karşılaştırma Tablosu  31
Eski – Yeni Karşılaştırma Tablosu  39
GENEL GEREKÇE  47
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Borç İlişkisinin Kaynakları
BİRİNCİ AYIRIM
Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri
A. Sözleşmenin kurulması  67
I. İrade açıklaması  67
1. Genel olarak  67
2. İkinci derecedeki noktalar  68
II. Öneri ve kabul  68
1. Süreli öneri  68
2. Süresiz öneri  69
a. Hazır olanlar arasında  69
b. Hazır olmayanlar arasında  69
3. Örtülü kabul  70
4. Ismarlanmayan şeyin gönderilmesi  70
5. Bağlayıcı olmayan öneri ve herkese açık öneri  71
6. İlan yoluyla ödül sözü verme  72
7. Önerinin ve kabulün geri alınması  72
III. Hazır olmayanlar arasında kurulan sözleşmenin hüküm anı  73
B. Sözleşmelerin şekli  73
I. Genel kural  73
II. Yazılı şekil  74
1. Yasal şekil  74
a. Kapsamı  74
b. Unsurları  75
c. İmza  75
d. İmza yerine geçen işaretler  76
2. İradi şekil  77
C. Borç tanıması  78
D. Sözleşmelerin yorumu, muvazaalı işlemler  78
E. Genel işlem koşulları  79
I. Genel olarak  79
II. Kapsamı  81
1. Yazılmamış sayılma  81
2. Yazılmamış sayılmanın sözleşmeye etkisi  82
III. Yorumlanması  83
IV. Değiştirme yasağı  83
V. İçerik denetimi  84
F. Sözleşmenin içeriği  85
I. Sözleşme özgürlüğü  85
II. Kesin hükümsüzlük  85
III. Aşırı yararlanma  86
IV. Önsözleşme  87
G. İrade bozuklukları  87
I. Yanılma  87
1. Yanılmanın hükümleri  87
2. Yanılma hâlleri  88
a. Açıklamada yanılma  88
b. Saikte yanılma  89
c. İletmede yanılma  90
3. Yanılmada dürüstlük kuralları  91
4. Yanılmada kusur  91
II. Aldatma  92
III. Korkutma  93
1. Hükmü  93
2. Koşulları  93
IV. İrade bozukluğunun giderilmesi  94
H. Temsil  95
I. Yetkili temsil  95
1. Genel olarak  95
a. Temsilin hükmü  95
b. Temsil yetkisinin içeriği ve derecesi  96
2. Hukuki işlemden doğan yetki  96
a. Yetkinin sınırlanması ve geri alınması  96
b. Ölüm, ehliyetsizlik ve diğer durumlar  97
c. Yetki belgesinin geri verilmesi  98
d. Yetkinin sona erdiğinin ileri sürülememesi  98
II. Yetkisiz temsil  99
1. Onama hâlinde  99
2. Onamama hâlinde  99
III. Saklı hükümler  100
İKİNCİ AYIRIM
Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri
A. Sorumluluk  101
I. Genel olarak  101
II. Zararın ve kusurun ispatı  102
III. Tazminat  102
1. Belirlenmesi  102
2. İndirilmesi  103
IV. Özel durumlar  104
1. Ölüm ve bedensel zarar  104
a. Ölüm  104
b. Bedensel zarar  104
c. Belirlenmesi  105
d. Manevi tazminat  107
2. Haksız rekabet  108
3. Kişilik hakkının zedelenmesi  108
4. Ayırt etme gücünün geçici kaybı  109
V. Sorumluluk sebeplerinin çokluğu  110
1. Sebeplerin yarışması  110
2. Müteselsil sorumluluk  110
a. Dış ilişkide  110
b. İç ilişkide  111
VI. Hukuka aykırılığı kaldıran hâller  112
1. Genel olarak  112
2. Sorumluluk  113
B. Kusursuz sorumluluk  114
I. Hakkaniyet sorumluluğu  114
II. Özen sorumluluğu  115
1. Adam çalıştıranın sorumluluğu  115
2. Hayvan bulunduranın sorumluluğu  116
a. Giderim yükümlülüğü  116
b. Alıkoyma hakkı  117
3. Yapı malikinin sorumluluğu  117
a. Giderim yükümlülüğü  117
b. Zarar tehlikesini önleme  118
III. Tehlike sorumluluğu ve denkleştirme  119
C. Zamanaşımı  120
I. Kural  120
II. Rücu isteminde  121
D. Yargılama  122
I. Ceza hukuku ile ilişkisinde  122
II. Tazminat hükmünün değiştirilmesi  122
III. Geçici ödemeler  123
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri
A. Koşulları  124
I. Genel olarak  124
II. Borçlanılmamış edimin ifası  124
B. Geri vermenin kapsamı  125
I. Zenginleşenin yükümlülüğü  125
II. Giderleri isteme hakkı  126
C. Geri istenememe  126
D. Zamanaşımı  127
İKİNCİ BÖLÜM
Borç İlişkisinin Hükümleri
BİRİNCİ AYIRIM
Borçların İfası
A. Genel olarak  129
I. Şahsen ifa zorunluluğunun olmaması  129
II. İfanın konusu  129
1. Kısmen ifa  129
2. Bölünemeyen borç  130
3. Çeşit borcu  130
4. Seçimlik borç  131
5. Faiz  131
B. İfa yeri  132
C. İfa zamanı  133
I. Süreye bağlanmamış borç  133
II. Süreye bağlı borç  133
1. Aya ilişkin sürelerde vade  133
2. Diğer sürelerde vade  134
3. Tatil günleri  135
III. İş saatlerinde ifa  135
IV. Sürenin uzatılması  136
V. Erken ifa  136
VI. Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde  137
1. İfada sıra  137
2. İfa güçsüzlüğü  137
D. Ödeme  138
I. Ülke parası ile  138
II. Mahsup  139
1. Kısmen ödemede  139
2. Birden çok borçta  140
a. Borçlu ve alacaklının bildirimine göre  140
b. Kanuna göre  140
III. Makbuz ve senetlerin geri verilmesi  141
1. Borçlunun hakkı  141
2. Hükümleri  142
3. Senedin geri verilememesi  142
E. Alacaklının temerrüdü  143
I. Koşulları  143
II. Hükümleri  144
1. Bir şeyin teslimine ilişkin edimlerde  144
a. Tevdi hakkı  144
b. Satma hakkı  144
c. Tevdi konusunu geri alma  145
2. Diğer edimlerde  146
F. Diğer ifa engelleri  146
İKİNCİ AYIRIM
Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları
A. Borcun ifa edilmemesi  147
I. Giderim borcu  147
1. Genel olarak  147
2. Yapma ve yapmama borçlarında  147
II. Sorumluluğun ve giderim borcunun kapsamı  148
1. Genel olarak  148
2. Sorumsuzluk anlaşması  149
3. Yardımcı kişilerin fiillerinden sorumluluk  150
B. Borçlunun temerrüdü  151
I. Koşulları  151
II. Hükümleri  151
1. Genel olarak  151
a. Gecikme tazminatı  151
b. Beklenmedik hâlden sorumluluk  152
2. Temerrüt faizi  153
a. Genel olarak  153
b. Faizlerde, iratlarda ve bağışlamada temerrüt faizi  154
3. Aşkın zarar  154
4. Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde  155
a. Süre verilmesi  155
b. Süre verilmesini gerektirmeyen durumlar  155
c. Seçimlik haklar  156
d. Sürekli edimli sözleşmelerde  157
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Borç İlişkilerinin Üçüncü Kişilere Etkisi
A. Alacaklıya halef olma  158
B. Üçüncü kişinin fiilini üstlenme  158
C. Üçüncü kişi yararına sözleşme  159
I. Genel olarak  159
II. Sorumluluk sigortalarında  160
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, Zamanaşımı
BİRİNCİ AYIRIM
Sona Erme Hâlleri
A. Asıl borca bağlı hak ve borçların sona ermesi  161
B. İbra  162
C. Yenileme  162
I. Genel olarak  162
II. Cari hesaplarda  163
D. Birleşme  163
E. İfa imkânsızlığı  164
I. Genel olarak  164
II. Kısmi ifa imkânsızlığı  165
III. Aşırı ifa güçlüğü  165
F. Takas  166
I. Koşulları  166
1. Genel olarak  166
2. Kefalet hâlinde  167
3. Üçüncü kişi yararına sözleşme hâlinde  167
4. Borçlunun iflası hâlinde  168
II. Hükümleri  168
III. Alacaklının rızasıyla takas edilebilir alacaklar  169
IV. Takastan feragat  169
İKİNCİ AYIRIM
Zamanaşımı
A. Süreler  170
I. On yıllık zamanaşımı  170
II. Beş yıllık zamanaşımı  170
III. Sürelerin kesinliği  172
IV. Zamanaşımının başlangıcı  172
1. Genel olarak  172
2. Dönemsel edimlerde  173
V. Sürelerin hesaplanması  174
B. Bağlı alacaklarda zamanaşımı  174
C. Zamanaşımının durması  175
D. Zamanaşımının kesilmesi  176
I. Sebepleri  176
II. Birlikte borçlulara etkisi  176
III. Yeni sürenin başlaması  177
1. Borcun ikrar edilmesi veya karara bağlanması hâlinde  177
2. Alacaklının fiili hâlinde  177
E. Davanın reddinde ek süre  178
F. Taşınır rehni ile güvenceye bağlanmış alacakta  178
G. Zamanaşımından feragat  179
H. İleri sürülmesi  180
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Borç İlişkilerinde Özel Durumlar
BİRİNCİ AYIRIM
Teselsül
A. Müteselsil borçluluk  181
I. Doğuşu  181
II. Dış ilişki  181
1. Hükümleri  181
a. Borçluların sorumluluğu  181
b. Borçluların savunmaları  182
c. Borçluların bireysel davranışı  182
2. Borcun sona ermesi  183
III. İç ilişki  184
1. Paylaşım  184
2. Alacaklıya halef olma  184
B. Müteselsil alacaklılık  185
İKİNCİ AYIRIM
Koşullar
A. Geciktirici koşul  186
I. Genel olarak  186
II. Koşulun askıda olduğu sıradaki durum  186
III. Koşul gerçekleşinceye kadar elde edilen yararlar  187
B. Bozucu koşul  187
C. Ortak hükümler  188
I. Koşulun gerçekleşmesi  188
II. Dürüstlük kurallarına aykırı engelleme  188
III. Yasak koşullar  189
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Bağlanma Parası, Cayma Parası ve Ceza Koşulu
A. Bağlanma parası  190
B. Cayma parası  190
C. Ceza koşulu  191
I. Alacaklının hakları  191
1. Cezanın sözleşmenin ifası ile ilişkisi  191
2. Ceza ile zarar arasındaki ilişki  192
3. Kısmi ifanın yanması  192
II. Cezanın miktarı, geçersizliği ve indirilmesi  193
BEŞİNCİ BÖLÜM
Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri
BİRİNCİ AYIRIM
Alacağın Devri
A. Koşulları  194
I. İradi devir  194
1. Genel olarak  194
2. Şekli  194
II. Yasal veya yargısal devir ve etkisi  195
B. Devrin hükümleri  195
I. Borçlunun durumu  195
1. İyiniyetle yapılan ifa  195
2. İfadan kaçınma ve tevdi  196
3. Borçluya ait savunmalar  196
II. Öncelik hakları ve bağlı hakların geçişi  197
III. Senet ve belgelerin teslimi ve bilgi verilmesi  198
IV. Garanti  198
1. Genel olarak  198
2. İfaya yönelik devir  199
3. Sorumluluğun kapsamı  199
C. Özel hükümlerin saklılığı  200
İKİNCİ AYIRIM
Borcun Üstlenilmesi
A. İç üstlenme sözleşmesi  201
B. Dış üstlenme sözleşmesi  201
I. Öneri ve kabul  201
II. Önerinin bağlayıcılığı  202
C. Borçlunun değişmesinin sonuçları  203
I. Bağlı hak ve borçlar  203
II. Savunmalar  203
D. Sözleşmenin hükümsüzlüğü  204
E. Borca katılma  205
F. Malvarlığının veya işletmenin devralınması  205
G. İşletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi  206
H. Özel hükümlerin saklılığı  207
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye Katılma
A. Sözleşmenin devri  208
B. Sözleşmeye katılma  209
İKİNCİ KISIM
Özel Borç İlişkileri
BİRİNCİ BÖLÜM
Satış Sözleşmesi
BİRİNCİ AYIRIM
Genel Hükümler
A. Tanımı ve hükümleri  211
B. Yarar ve hasar  212
İKİNCİ AYIRIM
Taşınır Satışı
A. Konusu  214
B. Satıcının borçları  214
I. Zilyetliğin devri  214
1. Kural  214
2. Devir ve taşıma giderleri  215
3. Satıcının temerrüdü  216
a. Kural ve ayrık durum  216
b. Giderim borcu ve kapsamı  216
II. Zapttan sorumluluk  217
1. Konusu  217
2. Yargılama usulü  218
a. Davanın bildirimi  218
b. Mahkeme kararı olmaksızın satılanı verme  219
3. Alıcının hakları  220
a. Tam zapt hâlinde  220
b. Kısmi zapt hâlinde  221
III. Ayıptan sorumluluk  222
1. Konusu  222
a. Genel olarak  222
b. Hayvan satışında  222
2. Sorumsuzluk anlaşması  223
3. Alıcının bildiği ayıplar  223
4. Gözden geçirme ve satıcıya bildirme  224
a. Genel olarak  224
b. Hayvan satışında  225
5. Satıcının ağır kusurunun sonuçları  225
6. Satılanın başka yerden gönderilmesi  226
7. Alıcının seçimlik hakları  227
a. Genel olarak  227
b. Satılanın yok olması veya ağır biçimde zarara uğraması  229
8. Dönmenin sonuçları  229
a. Genel olarak  229
b. Birden çok mal satışında  230
9. Zamanaşımı  231
C. Alıcının borçları  232
I. Satış bedelinin ödenmesi ve satılanın devralınması  232
II. Satış bedelinin belirlenmesi  233
III. Satış bedelinin muacceliyeti ve faizi  234
IV. Alıcının temerrüdü  234
1. Satıcının dönme hakkı  234
2. Zararın hesaplanması ve giderimi  235
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Taşınmaz Satışı ve Satış İlişkisi Doğuran Haklar
A. Şekil  237
B. Satış ilişkisi doğuran haklar  237
I. Süresi ve şerhi  237
II. Devredilmesi ve miras yoluyla geçmesi  238
III. Önalım hakkı  238
1. İleri sürülmesi  238
2. Koşulları ve hükümleri  239
3. Kullanılması ve hükümleri  240
C. Taşınmaz satışı  240
I. Koşullu satış ve mülkiyetin saklı tutulması  240
II. Sorumluluk  241
III. Yarar ve hasar  242
IV. Taşınır satışına ilişkin kuralların uygulanması  243
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Bazı Satış Türleri
A. Örnek üzerine satış  244
I. Tanımı  244
II. İspat yükü  244
B. Beğenme koşuluyla satış  245
I. Tanımı  245
II. Hükümleri  245
III. Deneme veya gözden geçirme  246
1. Satıcının yanında  246
2. Alıcının yanında  247
C. Kısmi ödemeli satışlar  247
I. Taksitle satış  247
1. Tanımı, şekli ve içeriği  247
2. Yasal temsilcinin rızası  248
3. Sözleşmenin hüküm ve sonuçlarını doğurması ve geri alma açıklaması  249
4. Tarafların hak ve borçları  250
a. Peşinatı ödeme borcu ve sözleşmenin süresi  250
b. Alıcının def’ileri  250
c. Satış bedelinin tamamen ödenmesi  251
5. Alıcının temerrüdü  251
a. Satıcının seçimlik hakkı  251
b. Sözleşmeden dönme  252
c. Hâkimin müdahalesi  253
6. Yetkili mahkeme ve tahkim  253
7. Uygulama alanı  254
II. Ön ödemeli taksitle satış  255
1. Tanımı, şekli ve içeriği  255
2. Tarafların hak ve borçları  256
a. Ödemelerin güvenceye bağlanması  256
b. Alıcının malın devrini isteme hakkı  256
c. Satış bedelinin ödenmesi  257
d. Satış bedelinin belirlenmesi  258
3. Sözleşmenin sona ermesi  258
a. Cayma hakkı  258
b. Sözleşmenin süresi  259
c. Alıcının temerrüdü  260
4. Uygulama alanının sınırlanması  260
III. Ortak hükümler  261
D. Açık artırma yoluyla satış  261
I. Tanımı  261
II. Kurulması  262
III. Hükümleri  262
1. Artırmaya katılanın bağlandığı an  262
a. Genel olarak  262
b. Taşınmazın açık artırma yoluyla satışında  263
2. Ödemenin peşin olması gereği  264
3. Mülkiyetin geçmesi  264
4. Zapttan ve ayıptan sorumluluk  265
IV. Artırmanın iptali  266
İKİNCİ BÖLÜM
Mal Değişim Sözleşmesi
A. Tanımı  267
B. Tabi olduğu hükümler  267
C. Zapttan ve ayıptan sorumluluk  268
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bağışlama Sözleşmesi
A. Tanımı  269
B. Bağışlama ehliyeti  269
I. Bağışlayan için  269
II. Bağışlanan için  270
C. Kurulması  271
I. Bağışlama sözü verme  271
II. Elden bağışlama  271
III. Koşullu bağışlama  272
IV. Yüklemeli bağışlama  272
V. Bağışlayana dönme koşullu bağışlama  273
VI. Bağışlama önerisinin geri alınması  274
D. Bağışlayanın sorumluluğu  274
E. Bağışlamanın ortadan kalkması  275
I. Bağışlamanın geri alınması  275
II. Bağışlama sözü vermenin geri alınması ve ifadan kaçınma  276
III. Geri alma hakkının süresi ve mirasçılara geçmesi  277
IV. Bağışlayanın ölümü  278
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kira Sözleşmesi
BİRİNCİ AYIRIM
Genel Hükümler
A. Tanımı  280
B. Kira süresi  280
C. Kiraya verenin borçları  281
I. Teslim borcu  281
II. Vergi ve benzeri yükümlülüklere katlanma borcu  281
III. Yan giderlere katlanma borcu  282
IV. Kiraya verenin kiralananın ayıplarından sorumluluğu  283
1. Kiralananın teslim anındaki ayıplarından sorumluluk  283
2. Kiralananın sonradan ayıplı hâle gelmesinden sorumluluk  284
a. Genel olarak  284
b. Ayıbın giderilmesini isteme ve fesih  285
c. Kira bedelinin indirilmesi  285
d. Zararın giderimi  286
V. Üçüncü kişinin ileri sürdüğü haklar sebebiyle sorumluluk  287
1. Zapttan sorumluluk  287
2. Üçüncü kişinin sözleşmenin kurulmasından sonra üstün hak sahibi olması  287
a. Kiralananın el değiştirmesi  287
b. Üçüncü kişinin sınırlı ayni hak sahibi olması  288
c. Tapu siciline şerh  288
D. Kiracının borçları  289
I. Kira bedelini ödeme borcu  289
1. Genel olarak  289
2. İfa zamanı  289
3. Kiracının temerrüdü  290
II. Özenle kullanma ve komşulara saygı gösterme borcu  291
III. Temizlik ve bakım giderlerini ödeme borcu  292
IV. Ayıpları kiraya verene bildirme borcu  292
V. Ayıpların giderilmesine ve kiralananın gösterilmesine katlanma borcu  293
E. Özel durumlar  294
I. Kiralananda yenilik ve değişiklik yapılması  294
1. Kiraya veren tarafından  294
2. Kiracı tarafından  295
II. Alt kira ve kullanım hakkının devri  296
III. Kira ilişkisinin devri  297
IV. Kiralananın kullanılmaması  297
1. Genel olarak  297
2. Kiralananın sözleşmenin bitiminden önce geri verilmesi  298
V. Takastan feragat yasağı  299
F. Sözleşmenin sona ermesi  300
I. Sürenin geçmesi  300
II. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde fesih bildirimi  300
1. Genel olarak  300
2. Taşınmaz ve taşınır yapı kiralarında  301
3. Taşınır kiralarında  302
III. Olağanüstü fesih  302
1. Önemli sebepler  302
2. Kiracının iflası  303
3. Kiracının ölümü  304
G. Kiralananın geri verilmesi  304
I. Genel olarak  304
II. Kiralananın gözden geçirilmesi ve kiracıya bildirme  305
H. Kiraya verenin hapis hakkı  306
I. Konusu  306
II. Üçüncü kişilere ait olan eşya  306
III. Hakkın kullanılması  307
İKİNCİ AYIRIM
Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları
A. Uygulama alanı  308
B. Bağlantılı sözleşme  308
C. Kullanma giderleri  309
D. Kiracının güvence vermesi  310
E. Kira bedeli  310
I. Genel olarak  310
II. Belirlenmesi  311
III. Dava açma süresi ve kararın etkisi  312
IV. Kiracı aleyhine düzenleme yasağı  313
F. Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmenin sona ermesi  314
I. Bildirim yoluyla  314
1. Genel olarak  314
2. Bildirimin geçerliliği  315
a. Şekil  315
b. Aile konutu  315
II. Dava yoluyla  316
1. Kiraya verenden kaynaklanan sebeplerle  316
a. Gereksinim, yeniden inşa ve imar  316
b. Yeni malikin gereksinimi  317
2. Kiracıdan kaynaklanan sebeplerle  318
3. Dava süresinin uzaması  319
4. Dava sebeplerinin sınırlılığı  319
5. Yeniden kiralama yasağı  320
6. Kiracının ölümünde sözleşmenin sürdürülmesi  321
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Ürün Kirası
A. Tanımı  322
B. Genel hükümlerin uygulanması  322
C. Tutanak düzenleme  323
D. Kiraya verenin borçları  323
I. Teslim borcu  323
II. Esaslı onarımlar  324
E. Kiracının borçları  324
I. Kira bedelini ve yan giderleri ödeme borcu  324
1. Genel olarak  324
2. Olağanüstü durumlarda kira bedelinden indirim  325
II. Kiralananı kullanma ve işletme borcu  326
III. Bakım borcu  326
F. Alt kira ve kullanım hakkını devir yasağı  327
G. Sözleşmenin sona ermesi  328
I. Sona erme sebepleri  328
1. Sürenin geçmesi  328
2. Fesih bildirimi  328
3. Olağanüstü fesih  329
a. Önemli sebepler  329
b. Kiracının iflası  329
c. Kiracının ölümü  330
II. Sona ermenin sonuçları  330
1. Geri verme  330
2. Tutanağa geçirilmiş eşya  331
3. Ürün ve yetişme giderleri  332
4. Saman, gübre ve benzerleri  333
H. Hayvan kirası  333
I. Konusu  333
II. Sorumluluk  334
III. Fesih  335
BEŞİNCİ BÖLÜM
Ödünç Sözleşmeleri
BİRİNCİ AYIRIM
Kullanım Ödüncü
A. Tanımı  336
B. Hükümleri  336
I. Ödünç alanın kullanım hakkı  336
II. Bakım ve koruma giderleri  337
III. Müteselsil sorumluluk  337
C. Sona ermesi  338
I. Amacı belirlenmiş kullanmada  338
II. Amacı belirlenmemiş kullanmada  339
III. Ödünç alanın ölümü  339
İKİNCİ AYIRIM
Tüketim Ödüncü
A. Tanımı  340
B. Hükümleri  340
I. Faiz  340
1. Genel olarak  340
2. Faize ilişkin özel kurallar  341
II. Zamanaşımı  342
III. Ödünç alanın ödeme güçsüzlüğü  342
C. Para yerine verilen şeyler  343
D. Geri verme zamanı  343
ALTINCI BÖLÜM
Hizmet Sözleşmeleri
BİRİNCİ AYIRIM
Genel Hizmet Sözleşmesi
A. Tanımı  344
B. Kurulması  345
C. İşçinin borçları  346
I. Bizzat çalışma borcu  346
II. Özen ve sadakat borcu  346
III. Teslim ve hesap verme borcu  347
IV. Fazla çalışma borcu  348
V. Düzenlemelere ve talimata uyma borcu  348
VI. İşçinin sorumluluğu  349
D. İşverenin borçları  349
I. Ücret ödeme borcu  349
1. Ücret  349
a. Genel olarak  349
b. Fazla çalışma ücreti  350
c. İşin sonucundan pay alma  351
d. Aracılık ücreti  352
e. İkramiye  353
2. Ücretin ödenmesi  353
a. Ödeme süresi  353
b. Ücretin korunması  354
3. İşgörme ediminin ifasının engellenmesi hâlinde ücret  356
a. İşverenin temerrüdü hâlinde  356
b. İşçinin çalışmayı durdurması hâlinde  357
4. Ücret alacağının haczi, devri ve rehnedilmesi  358
5. Parça başına veya götürü iş  358
a. İş verme  358
b. Birim ücreti  359
II. İş araç ve malzemeleri  360
III. Giderler  360
1. Genel olarak  360
2. Taşıma araçları  361
3. Giderlerin ödenmesi  362
IV. İşçinin kişiliğinin korunması  363
1. Genel olarak  363
2. Ev düzeni içinde çalışmada  364
3. Kişisel verilerin kullanılmasında  365
V. Ceza koşulu ve ibra  365
VI. Tatil ve izinler  366
1. Hafta tatili ve iş arama izni  366
2. Yıllık izin  367
a. Süresi  367
b. İndirimi  367
c. Kullanılması  368
d. Ücreti  369
VII. Hizmet belgesi  370
E. Sınaî ve fikrî mülkiyet hakkı  370
F. Hizmet ilişkisinin devri  371
I. İşyerinin tamamının veya bir bölümünün devri  371
II. Sözleşmenin devri  372
G. Sözleşmenin sona ermesi  373
I. Belirli süreli sözleşmede  373
II. Belirsiz süreli sözleşmede  374
1. Genel olarak fesih hakkı  374
2. Fesih bildirim süresi  375
a. Genel olarak  375
b. Deneme süresi içinde  376
III. Feshe karşı koruma  376
IV. Derhâl fesih  377
1. Koşulları  377
a. Haklı sebepler  377
b. İşverenin ödeme güçsüzlüğüne düşmesi  378
2. Sonuçları  379
a. Haklı sebeple fesihte  379
b. Haklı sebebe dayanmayan fesihte  379
c. İşçinin haksız olarak işe başlamaması veya işi bırakması  380
V. İşçinin veya işverenin ölümü  381
1. İşçinin ölümü  381
2. İşverenin ölümü  381
VI. Sözleşmenin sona ermesinin sonuçları  382
1. Borçların muaccel olması  382
2. Geri verme yükümlülüğü  383
VII. Rekabet yasağı  384
1. Koşulları  384
2. Sınırlandırılması  384
3. Aykırı davranışların sonuçları  385
4. Sona ermesi  386
İKİNCİ AYIRIM
Pazarlamacılık Sözleşmesi
A. Tanımı ve kurulması  387
I. Tanımı  387
II. Kurulması  387
B. Pazarlamacının yükümlülük ve yetkileri  388
I. Yükümlülükleri  388
II. Garanti  389
III. Yetkileri  389
C. İşverenin özel yükümlülükleri  390
I. Faaliyet alanı  390
II. Ücret  391
1. Genel olarak  391
2. Komisyon  391
3. Pazarlama faaliyetinin engellenmesi  392
III. Harcamalar  393
IV. Hapis hakkı  393
D. Sona ermesi  394
I. Özel fesih süresi  394
II. Özel sonuçlar  395
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Evde Hizmet Sözleşmesi
A. Tanımı ve çalışma koşulları  396
I. Tanımı  396
II. Çalışma koşullarının bildirilmesi  396
III. İşçinin özel borçları  397
1. İşin yapılması  397
2. Malzeme ve iş araçları  397
IV. İşverenin özel borçları  398
1. Ürünün kabulü  398
2. Ücret  398
a. Ödenmesi  398
b. Çalışmanın engellenmesi hâlinde  399
V. Sona ermesi  400
B. Genel hükümlerin uygulanması  400
YEDİNCİ BÖLÜM
Eser Sözleşmesi
A. Tanımı  401
B. Hükümleri  401
I. Yüklenicinin borçları  401
1. Genel olarak  401
2. Malzeme bakımından  402
3. İşe başlama ve yürütme  403
4. Ayıp sebebiyle sorumluluk  404
a. Ayıbın belirlenmesi  404
b. İşsahibinin seçimlik hakları  405
c. İşsahibinin sorumluluğu  406
d. Eserin kabulü  406
e. Zamanaşımı  407
II. İşsahibinin borçları  408
1. Bedelin muacceliyeti  408
2. Bedel  409
a. Götürü bedel  409
b. Değere göre bedel  410
C. Sözleşmenin sona ermesi  411
I. Yaklaşık bedelin aşılması  411
II. Eserin yok olması  412
III. Tazminat karşılığı fesih  412
IV. İşsahibi yüzünden ifanın imkânsızlaşması  413
V. Yüklenicinin ölümü veya yeteneğini kaybetmesi  414
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Yayım Sözleşmesi
A. Tanımı  415
B. Şekli  415
C. Hükümleri  416
I. Yayımlatma hakkının geçişi ve sorumluluk  416
II. Yayımlatanın tasarruf hakkı  416
III. Basım sayısı ve baskı adedinin belirlenmesi  417
IV. Çoğaltma ve dağıtım  418
V. Düzeltme ve iyileştirme  419
VI. Birarada basım ve ayrı ayrı yayım  419
VII. Çeviri hakkı  420
VIII. Bedel isteme hakkı  420
1. Bedelin belirlenmesi  420
2. Bedelin ödenme zamanı, satış hesapları ve bedelsiz alma hakkı  421
D. Sona ermesi  422
I. Eserin yok olması  422
II. Basılanın yok olması  423
III. Kişisel sebeplerle sona ermesi  423
E. Sipariş üzerine yayım sözleşmesi  424
DOKUZUNCU BÖLÜM
Vekâlet İlişkileri
BİRİNCİ AYIRIM
Vekâlet Sözleşmesi
A. Tanımı  425
B. Kurulması  425
C. Hükümleri  426
I. Vekâletin kapsamı  426
II. Vekilin borçları  427
1. Talimata uygun ifa  427
2. Şahsen ifa, sadakat ve özen gösterme  427
a. Genel olarak  427
b. İşin üçüncü kişiye gördürülmesi hâlinde  428
3. Hesap verme  429
4. Edinilen hakların vekâlet verene geçişi  429
III. Vekâlet verenin borçları  430
IV. Birlikte vekâlet verenlerin ve birlikte vekillerin sorumluluğu  430
D. Sona ermesi  431
I. Sebepleri  431
1. Tek taraflı sona erdirme  431
2. Ölüm, ehliyetin kaybedilmesi ve iflas  432
II. Hükümleri  432
İKİNCİ AYIRIM
Kredi Mektubu ve Kredi Emri
A. Kredi mektubu  433
B. Kredi emri  434
I. Tanımı ve şekli  434
II. Kredi emrinden yararlananın ehliyetsizliği  434
III. Kredi emri verilenin önel vermesi  435
IV. Taraflar arasındaki ilişki  435
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Simsarlık Sözleşmesi
A. Tanımı ve şekli  436
B. Ücret  436
I. Hak etme zamanı  436
II. Ücretin belirlenmesi  437
III. Simsarın haklarını kaybetmesi  437
IV. Evlenme simsarlığı  438
V. Ücretten indirim  438
ONUNCU BÖLÜM
Vekâletsiz İşgörme
A. İşgörenin hak ve borçları  439
I. İşin görülmesi  439
II. Sorumluluk  439
III. İşgörenin ehliyetsizliği  440
B. İşsahibinin hak ve borçları  441
I. İşin işsahibinin menfaatine yapılması hâlinde  441
II. İşin işgörenin menfaatine yapılması hâlinde  441
III. İşin işsahibi tarafından uygun bulunması hâlinde  442
ONBİRİNCİ BÖLÜM
Komisyon Sözleşmesi
A. Alım veya satım komisyonculuğu  443
I. Tanımı  443
II. Komisyoncunun borçları  443
1. Bildirme ve sigortalama borcu  443
2. Özen borcu  444
3. Vekâlet verenin belirlediği bedel  445
4. Veresiye satma ve teslim almadan ödeme  445
5. Komisyoncunun garantisi  446
III. Komisyoncunun hakları  447
1. Ödediği paralar ve yaptığı giderler  447
2. Komisyon ücreti  447
a. İsteme hakkı  447
b. Kaybedilmesi  448
3. Hapis hakkı  448
4. Malın açık artırmayla satılması  449
5. Komisyoncunun kendisiyle işlem yapması  450
a. Bedel ve ücret  450
b. İşlemi kendisiyle yapmış sayılma  450
c. İşlemi kendisiyle yapma hakkının düşmesi  451
B. Diğer komisyon işleri  451
ONİKİNCİ BÖLÜM
Ticari Temsilciler, Ticari Vekiller ve Diğer Tacir Yardımcıları
A. Ticari temsilci  453
I. Tanımı ve yetki verilmesi  453
II. Temsil yetkisinin kapsamı  454
III. Temsil yetkisinin sınırlandırılması  454
IV. Temsil yetkisinin sona ermesi  455
B. Ticari vekil  456
C. Diğer tacir yardımcıları  456
D. Rekabet yasağı  457
E. Ticari temsilcilerin, ticari vekillerin ve diğer tacir yardımcılarının yetkilerinin sona ermesi  458
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Havale
A. Tanımı  460
B. Hükümleri  460
I. Havale eden ile havale alıcısı arasındaki ilişki  460
II. Havale ödeyicisinin borcu  461
III. İfa edilmeme hâlinde bildirim  462
C. Geri alma  462
D. Kıymetli evrak konusunda havale  463
ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Saklama Sözleşmeleri
A. Genel saklama sözleşmesi  464
I. Tanımı  464
II. Saklatanın borçları  464
III. Saklayanın borçları  465
1. Kullanım yasağı  465
2. Geri verme  465
a. Genel olarak  465
b. Özel durumlar  466
c. Geri verme yeri  467
3. Saklayanların sorumluluğu  467
4. Üçüncü kişilerin iddiaları  467
IV. Güvenilir kişiye bırakma  468
B. Mislî şeylerin saklanması  468
C. Ardiyeciye bırakma  469
I. Senet çıkarma  469
II. Ardiyecinin saklama borcu  469
III. Bırakılan şeylerin karışması  470
IV. Ardiyecinin hakları  471
V. Malların geri verilmesi  471
D. Konaklama yeri, garaj, otopark ve benzeri yerleri işletenlere bırakma  472
I. Konaklama yeri işletenlerin sorumluluğu  472
1. Koşulları ve kapsamı  472
2. Kıymetli eşya  473
3. Sorumluluğun kalkması  473
II. Garaj, otopark ve benzeri yerleri işletenlerin sorumluluğu  474
III. Hapis hakkı  475
ONBEŞİNCİ BÖLÜM
Kefalet Sözleşmesi
A. Tanımı  476
B. Koşulları  476
I. Asıl borç  476
II. Şekil  477
III. Eşin rızası  478
C. İçeriği  479
I. Türlerine göre  479
1. Adi kefalet  479
2. Müteselsil kefalet  480
3. Birlikte kefalet  481
4. Kefile kefil ve rücua kefil  482
II. Ortak hükümler  483
1. Kefil ile alacaklı arasındaki ilişki  483
a. Sorumluluğun kapsamı  483
b. Kefilin takibi  484
c. Def’iler  485
d. Özen gösterme, rehin ve borç senetlerinin teslimi  486
e. Ödemenin kabulünü isteme  488
f. Bildirim, iflasta ve konkordatoda kayıt  488
2. Kefil ile borçlu arasındaki ilişki  489
a. Güvence verilmesini ve borçtan kurtarılmasını isteme hakkı  489
b. Kefilin rücu hakkı  490
c. Kefilin bildirim yükü  491
D. Sona ermesi  492
I. Kanun gereğince  492
II. Kefaletten dönme  493
III. Süreli kefalette  494
IV. Süreli olmayan kefalette  494
V. Çalışanlara kefalette  495
E. Uygulama alanı  496
ONALTINCI BÖLÜM
Kumar ve Bahis
A. Alacağın dava ve takip edilememesi  497
B. Borç senedi verme ve isteyerek ödeme  497
C. Piyango ve diğer şans oyunları  498
ONYEDİNCİ BÖLÜM
Ömür Boyu Gelir ve Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri
BİRİNCİ AYIRIM
Ömür Boyu Gelir Sözleşmesi
A. Tanımı  499
B. Şekli  500
C. Gelir alacaklısının hakları  500
I. Hakkın kullanılması  500
II. Devredilebilmesi  501
İKİNCİ AYIRIM
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi
A. Tanımı  502
B. Şekli  502
C. Güvencesi  503
D. Konusu  503
E. İptali ve tenkisi  504
F. Sona ermesi  505
I. Önel verilerek fesih  505
II. Önel verilmeksizin fesih  505
III. Bakım borçlusunun ölümü  506
G. Devredilemezlik, iflas ve haciz hâlinde istem  507
ONSEKİZİNCİ BÖLÜM
Adi Ortaklık Sözleşmesi
A. Tanımı  508
B. Ortaklar arasındaki ilişki  508
I. Katılım payı  508
II. Kazanç ve zarar  509
1. Kazancın paylaşılması  509
2. Kazanç ve zarara katılma  509
III. Ortaklığın kararları  510
IV. Ortaklığın yönetimi  511
V. Ortaklar arasındaki sorumluluk  511
1. Rekabet yasağı  511
2. Ortakların yaptıkları giderler ve işler  512
3. Özen borcu  513
VI. Yönetim yetkisinin kaldırılması ve sınırlanması  513
VII. Yönetici ortaklar ile diğer ortaklar arasındaki ilişki  514
1. Genel olarak  514
2. Ortaklık işlerini inceleme  515
VIII. Ortaklar arasındaki ve ortaklık yapısındaki değişiklikler  515
1. Yeni ortak alımı ve alt katılım  515
2. Ortaklıktan çıkma ve çıkarılma  516
a. Genel olarak  516
b. Ortaklık payının tasfiyesi  517
c. Malvarlığının yetersizliği  518
d. Tamamlanmamış işler  518
C. Ortakların üçüncü kişilerle ilişkisi  519
I. Temsil  519
II. Temsilin sonuçları  520
D. Ortaklığın sona ermesi  520
I. Sona erme sebepleri  520
1. Genel olarak  520
2. Belirsiz süreli ortaklık  522
II. Sona ermenin ortaklığın yönetimine etkisi  522
III. Tasfiye  523
1. Katılım payı için yapılacak işlem  523
2. Kazanç ve zararın paylaşımı  524
3. Tasfiye usulü  524
IV. Üçüncü kişilere karşı sorumluluk  525
Türk Medenî Kanunu ile ilişkisi  526
Yürürlükten kaldırılan Kanun  526
Yürürlük  526
Yürütme  526
TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN  527
Kavramlar Dizini  535
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020