Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Borçlar Hukuku Genel Hükümler
Ekim 2016 / 11. Baskı / 448 Syf.
Fiyatı: 41.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Borçlar hukuku, medenî hukukun malvarlığı hukukunun birinci alt dalını oluşturur. Düzenleme konusu borç ilişkileridir. Birincil yazılı kaynağının Türk Borçlar Kanunu olması, borçlar hukukunun medenî hukukun alt dallarından biri olması gerçeğini değiştirmez. Zira, Türk Borçlar Kanunu, Türk Medenî Kanununun ayrılmaz bir parçasıdır. Farklılık sadece şeklî nitelik taşır. Türk Borçlar Kanunu, biri genel hükümler ve diğeri özel borç ilişkileri olmak üzere iki kısımdan oluşur.

Genel hükümler başlığını taşıyan birinci kısımda, borç ilişkisinin doğması, borç ilişkisinin hükümleri ve borç ilişkisinin sona ermesi düzenlenmiştir. Özel borç ilişkileri başlığını taşıyan ikinci kısmın konusu ise, esas itibarıyla günlük hayatta en fazla karşılaşılan sözleşme tipleridir.

Bu kitabın konusu borçlar hukukunun genel hükümleridir. Bu çerçevede, borç ilişkisini doğuran kaynakların en önemlilerini oluşturan sözleşme, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme, borç ilişkisinden doğan borcun ifa edilmesi, borcun ifa edilmemesi ve buna bağlanmış hukukî sonuçlar ve borç ilişkisinin sona ermesi ele alınmıştır. Konular incelenirken salt teorik bilgi vermekle yetinilmemiş, dipnotlarda konuyla ilgili yargı kararlarına da değinilmiştir. Borçlar hukukunun genel esasları, özel hukukun diğer dalları için de genel hüküm mahiyetindedir.

Konu Başlıkları
Giriş, Genel Bilgiler
Borçlar Hukukunun Temel Kavramları
Borç İlişkisinin Doğması
Borç İlişkisinin Hükmü
Borç İlişkisinin Sona Ermesi
Barkod: 9789750240041
Yayın Tarihi: Ekim 2016
Baskı Sayısı:  11
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 448
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  5
Kısaltmalar Cetveli  25
Birinci Bölüm  
GİRİŞ, GENEL BİLGİLER  
§ 1. BORÇLAR HUKUKUNUN TANIMI, GENEL HUKUK SİSTEMİ İÇİNDEKİ YERİ, DİĞER HUKUK DALLARIYLA İLİŞKİSİ, KONUSU VE KAPSAMI  29
I. Borçlar Hukukunun Tanımı  29
II. Borçlar Hukukunun Genel Hukuk Sistemi İçindeki Yeri  29
III. Borçlar Hukukunun Diğer Hukuk Dallarıyla İlişkisi  30
IV. Borçlar Hukukunun Konusu ve Kapsamı  31
§ 2. BORÇLAR HUKUKUNA HÂKİM OLAN İLKELER  31
I. İrade Özerkliği İlkesi  32
A. Genel Olarak İrade Özerkliği ve Sözleşme Özgürlüğü Kavramları  32
B. Sözleşme Özgürlüğünün Çeşitli Görünümleri  32
1. Sözleşme Yapıp Yapmama Özgürlüğü  32
2. Sözleşmenin Karşı Tarafını Seçme Özgürlüğü  36
3. Sözleşmenin İçeriğini Belirleme Özgürlüğü  36
4. Sözleşmenin Şeklini Seçme Özgürlüğü  37
5. Sözleşmenin Hükümlerinde Değişiklik Yapma Özgürlüğü  37
6. Sözleşmeyi Ortadan Kaldırma Özgürlüğü  38
II. Nisbîlik İlkesi  38
III. Kusur Sorumluluğu İlkesi  38
IV. Sözleşmelerde İvazlılık İlkesi  39
§ 3. BORÇLAR HUKUKUNUN KAYNAKLARI  39
I. Genel Açıklama  39
II. Borçlar Hukukunun Yazılı Kaynakları  40
A. Kanunlar  40
B. Kanun Hükmünde Kararnameler  41
C. Tüzükler  41
D. Yönetmelikler  42
III. Borçlar Hukukunun Yazılı Olmayan Kaynağı  42
IV. Hâkimin Yarattığı Hukuk  42
V. Yargı Kararları ve Öğreti  42
İkinci Bölüm  
BORÇLAR HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI  
§ 4. GENEL OLARAK BORÇ VE BORÇ İLİŞKİSİ  45
§ 5. BORÇ İLİŞKİSİNİN KONUSU  45
I. Genel Olarak Edim Kavramı  45
II. Edimin Özellikleri  46
III. Edimin Çeşitleri  47
A. Yerine Getiriliş Tarzına Göre Edim  47
B. Borçlunun Kişisel Özelliklerinin Önem Taşıyıp Taşımamasına Göre Edim  48
C. Belirleniş Tarzına Göre Edim  49
D. İfa Süresine Göre Edim  50
E. Bölünebilir Olup Olmamasına Göre Edim  51
F. Borç İlişkisi İçinde Taşıdığı Öneme Göre Edim  51
§ 6. BORÇ İLİŞKİSİNİN TARAFLARI  52
I. Borç İlişkisinin Etken Tarafı  53
A. Alacaklının Tanımı  53
B. Alacaklının Sayısı  53
1. Alacaklı Tarafta Sadece Bir Kişinin Bulunması  53
2. Alacaklı Tarafta Birden Fazla Kişinin Bulunması  53
a. Kısmî Alacaklılık  53
b. Bölünmez Alacaklılık  54
c. Elbirliğiyle Alacaklılık  55
d. Müteselsil Alacaklılık  55
II. Borç İlişkisinin Edilgen Tarafı  56
A. Borçlunun Tanımı  56
B. Borçlunun Sayısı  56
1. Borçlu Tarafta Sadece Bir Kişinin Bulunması  56
2. Borçlu Tarafta Birden Fazla Kişinin Bulunması  56
a. Kısmî Borçluluk  57
b. Bölünmez Borçluluk  58
c. Elbirliğiyle Borçluluk  58
d. Müteselsil Borçluluk  59
aa. Kavram  59
bb. Kaynakları  60
cc. Hükümleri  61
aaa. Alacaklı ve Borçlular Arasındaki İlişki  61
bbb. Borçluların Kendi Aralarındaki İlişki  63
§ 7. BORÇ İLİŞKİSİNİN TARAFLARINDA DEĞİŞİKLİK  65
I. Borç İlişkisinin Etken Tarafında Değişiklik  66
A. Genel Açıklama  66
B. Alacağın Devri  66
1. Genel Olarak Alacağın Devri Kavramı, Alacağın Devrinin Çeşitleri ve Hukukî Niteliği  66
2. Alacağın Devrinin Şartları  69
a. Kanunî ve Kazaî Devirde  69
b. İradî Devirde  69
aa. Alacağın Devretmeye Elverişli Olması  69
bb. Tarafların Devir Üzerinde Anlaşmaları  70
3. Alacağın Devrinin Hükümleri  72
a. Yeni Alacaklı ve Borçlu Arasındaki İlişki  72
b. Eski Alacaklı ve Yeni Alacaklı Arasındaki İlişki  73
c. Eski Alacaklı ve Borçlu Arasındaki İlişki  75
C. Malvarlığının veya İşletmenin Devralınması  75
D. İşletmelerin Birleşmesi veya Şekil Değiştirmesi  75
E. Sözleşmenin Devri veya Sözleşmeye Katılma  75
1. Sözleşmenin Devri  75
2. Sözleşmeye Katılma  76
F. Borçluya Ödeme Yapan Üçüncü Kişinin Alacaklıya Halef Olması  76
G. Miras  77
II. Borç İlişkisinin Edilgen Tarafında Değişiklik  78
A. Genel Açıklama  78
B. Borcu Üstlenme  78
1. Genel Olarak Borcu Üstlenme Kavramı, Borcu Üstlenmenin Çeşitleri ve Hukukî Niteliği  78
2. Borcun Üstlenmenin Şartları  78
a. Borcun İç Üstlenilmesinde  79
b. Borcun Dış Üstlenilmesinde  79
3. Borcu Üstlenmenin Hükümleri  80
a. Borcun İç Üstlenilmesinde  80
b. Borcun Dış Üstlenilmesinde  80
C. Borca Katılma  81
D. Malvarlığının veya İşletmenin Devralınması  82
E. İşletmelerin Birleşmesi veya Şekil Değiştirmesi  85
F. Sözleşmenin Devri veya Sözleşmeye Katılma  86
G. Miras  87
§ 8. BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN HAKLAR  87
§ 9. BORÇ İLİŞKİSİNİN NİSBÎLİĞİ  88
I. Genel Olarak Borç İlişkisinin Nisbîliği Esası  88
II. Borç İlişkisinden Doğan Alacak Hakkının Güçlendirilmesi  89
III. Borç İlişkisinin Üçüncü Kişilere Etkisi  90
A. Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme  90
1. Genel Olarak Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme Kavramı  90
2. Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenmenin Hükümleri  91
B. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme  92
1. Genel Olarak Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme Kavramı  92
2. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşmenin Çeşitleri  92
3. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşmenin Hükümleri  93
§ 10. BORÇ İLİŞKİSİNİN YAPTIRIMI  94
I. Genel Olarak Sorumluluk Kavramı  94
II. Sorumluluğun Çeşitleri  94
A. Kaynağına Göre Sorumluluk  94
B. Konusuna Göre Sorumluluk  95
1. Şahısvarlığıyla Sorumluluk  95
2. Malvarlığıyla Sorumluluk  95
a. Kavram  95
b. Çeşitleri  96
aa. Malvarlığıyla Sınırsız Sorumluluk  96
bb. Malvarlığıyla Sınırlı Sorumluluk  98
III. Eksik Borçlar  99
A. Genel Olarak Eksik Borç Kavramı  99
B. Eksik Borcun Çeşitleri  99
1. Doğuştan Eksik Borçlar  99
2. Sonradan Eksikleşen Borçlar  100
3. Geçici Olarak Eksik Borçlar  100
C. Eksik Borcun Hükmü  101
§ 11. EDİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ  101
I. Bağlanma Parası  101
II. Cayma Parası  102
III. Ceza Koşulu  102
A. Genel Olarak Ceza Koşulu Kavramı ve Hukukî Niteliği  102
B. Ceza Koşulunun Çeşitleri  104
1. Seçimlik Ceza Koşulu  104
2. İfaya Eklenen Ceza Koşulu  104
3. Cayma Cezası  104
C. Hükümleri  105
1. Ceza ile İfa Arasındaki İlişki  105
2. Ceza ile Zarar Arasındaki İlişki  106
3. Aşırı Nitelik Taşıyan Cezanın İndirilmesi  106
§ 12. BORÇ İLİŞKİSİNİN KAYNAKLARI  108
Üçüncü Bölüm  
BORÇ İLİŞKİSİNİN DOĞMASI  
Birinci Alt Bölüm  
SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇLAR  
§ 13. GENEL AÇIKLAMA  113
§ 14. HUKUKÎ OLAYLAR  113
§ 15. HUKUKÎ FİİLLER  114
I. Kavram  114
II. Hukuka Aykırı Fiiller  115
III. Hukuka Uygun Fiiller  116
A. Duygu Açıklamaları  116
B. Bilgi Açıklamaları  116
C. İrade Açıklamaları  117
1. Hukukî İşlemler  117
2. Hukukî İşlem Benzerleri  117
3. Maddî Fiiller  118
§ 16. GENEL OLARAK HUKUKÎ İŞLEM KAVRAMI  119
§ 17. HUKUKÎ İŞLEMİN UNSURLARI  119
I. Hukukî İşlemin Kurucu Unsurları  119
A. İrade Açıklaması  119
1. Kavram  119
2. Çeşitleri  120
a. Açık İrade Açıklaması – Örtülü İrade Açıklaması  120
b. Doğrudan İrade Açıklaması – Dolaylı İrade Açıklaması  121
c. Yöneltilmesi Gerekli İrade Açıklaması – Varması Gerekli İrade Açıklaması  121
d. Şekil Şartına Tâbi İrade Açıklaması – Şekil Şartına Tâbi Olmayan İrade Açıklaması  122
B. Hukukî Sonuç  122
II. Hukukî İşlemin Geçerlilik Unsurları  123
A. Bütün Hukukî İşlemler İçin Aranan Geçerlilik Şartları  123
1. Tarafların Hukukî İşlem Ehliyetine Sahip Olması  123
2. Hukukî İşlemin Emredici Hukuk Kurallarına Aykırı Olmaması  123
3. Hukukî İşlemin Muvazaalı Olmaması  124
4. Hukukî İşlemin Serbestçe Açıklanmış Bir İradenin Ürünü Olması  124
B. Bazı Hukukî İşlemler İçin Aranan Geçerlilik Şartları  124
1. Şekil Şartı  124
2. Tasarruf Yetkisi  125
III. Hukukî İşlemin Etkinlik Unsurları  125
§ 18. UYULMASI ZORUNLU HUKUK KURALLARINA AYKIRI HAREKET EDİLMESİNİN HUKUKÎ İŞLEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ  126
I. Yokluk  127
II. Kesin Hükümsüzlük  127
III. İptal Edilebilirlik  129
IV. Tek Taraflı Bağlamazlık  130
V. Nisbî Etkisizlik  131
§ 19. HUKUKÎ İŞLEMİN ÇEŞİTLERİ  132
I. Ait Oldukları Hukuk Alanına Göre Hukukî İşlemler  132
II. Gerekli İrade Açıklamasının Sayısına Göre Hukukî İşlemler  133
III. Hüküm Doğuracakları Zamana Göre Hukukî İşlemler  135
IV. Malvarlığına Yaptıkları Etkiye Göre Hukukî İşlemler  137
V. Temelde Yer Alan Diğer İşlemin Geçersizliğinden Etkilenip Etkilenmemelerine Göre Hukukî İşlemler  138
VI. Koşula Bağlanmış Olup Olmamalarına Göre Hukukî İşlemler  141
A. Koşula Bağlı Olmayan Hukukî İşlemler  141
B. Koşula Bağlı Olan Hukukî İşlemler  142
1. Genel Olarak Koşul Kavramı  142
2. Koşulun Konusu  144
3. Koşulun Çeşitleri  145
a. Olumlu Koşul – Olumsuz Koşul  145
b. İradî Koşul – Tesadüfî Koşul – Karma Koşul  145
c. Geciktirici Koşul – Bozucu Koşul  146
4. Koşulun Hükümleri  146
a. Geciktirici Koşulda  147
aa. Askı Safhasına İlişkin Hükümler  147
bb. Askı Safhasının Bitimine İlişkin Hükümler  148
b. Bozucu Koşulda  149
aa. Askı Safhasına İlişkin Hükümler  149
bb. Askı Safhasının Bitimine İlişkin Hükümler  150
§ 20. SÖZLEŞMELER  151
I. Genel Olarak Sözleşme Kavramı  151
II. Sözleşmenin Kurucu Unsurları  151
III. Sözleşmenin Çeşitleri  152
A. Ait Oldukları Hukuk Alanına Göre Sözleşmeler  152
B. Borç Doğurup Doğurmamalarına Göre Sözleşmeler  153
C. Borç Yüklenenlerin Sayısına Göre Sözleşmeler  154
D. İvazlı Olup Olmamalarına Göre Sözleşmeler  156
E. Şekle Tâbi Olup Olmamalarına Göre Sözleşmeler  156
F. Kuruluş İçin Bir Şey Teslimini Gerektirip Gerektirmemelerine Göre Sözleşmeler  157
G. Kanunî Düzenlemeye Kavuşmuş Olup Olmamalarına Göre Sözleşmeler  158
1. Kanunî Düzenlemeye Kavuşmuş Olan Sözleşmeler  158
2. Kanunî Düzenlemeye Kavuşmamış Olan Sözleşmeler  159
a. Kendine Has Yapısı Olan Sözleşmeler  160
b. Karma Sözleşmeler  161
c. Bileşik Sözleşmeler  162
§ 21. SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE HÜKÜMLERİNİ MEYDANA GETİRMESİ  163
I. Sözleşmenin Kurulması  163
A. Sözleşmenin Kurulması İçin Gerekli Unsurlar  163
1. Genel Açıklama  163
2. Öneri  165
a. Genel Olarak Öneri Kavramı, Hukukî Niteliği ve Ayırıcı Özellikleri  165
b. Önerinin Bağlayıcılığı  166
aa. Süreli Öneride  167
bb. Süresiz Öneride  167
aaa. Öneri Hazır Olanlar Arasında Yapılmışsa  167
bbb. Öneri Hazır Olmayanlar Arasında Yapılmışsa  168
c. Önerinin Geri Alınması  169
d. Ölüm ve Ehliyetsizliğin Öneriye Etkisi  170
3. Kabul  170
a. Genel Olarak Kabul Kavramı, Hukukî Niteliği ve Ayırıcı Özellikleri  170
b. Kabulün Bağlayıcılığı  172
c. Kabulün Geri Alınması  172
d. Ölüm ve Ehliyetsizliğin Kabule Etkisi  173
B. Sözleşmenin Kurulduğu An  173
II. Sözleşmenin Hükümlerini Meydana Getirmesi  173
§ 22. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ  174
I. Genel Olarak Şekil Kavramı  174
II. Şekilin Yararları ve Sakıncaları  174
III. Şekilin Çeşitleri  175
A. Kaynağına Göre Şekil  175
1. Kanunî Şekil  176
2. İradî Şekil  176
B. Amacına Göre Şekil  176
1. Geçerlilik Şekli  176
2. İspat Şekli  177
C. Yapılış Tarzına Göre Şekil  177
1. Yazılı Şekil  178
a. Basit Yazılı Şekil  178
aa. Metin  178
bb. İmza  178
b. Vasıflı Yazılı Şekil  181
c. Resmî Yazılı Şekil  182
2. Sözlü Şekil  183
IV. Şekil Şartına Uymamanın Sonuçları  183
§ 23. SÖZLEŞMENİN KONUSU  186
I. Genel Olarak Sözleşme Özgürlüğü Kavramı ve Sözleşme Özgürlüğünün Çeşitli Görünümleri  186
II. Sözleşmenin Konusunu Belirleme Özgürlüğü  186
III. Sözleşmenin Konusunu Belirleme Özgürlüğüne Getirilmiş Sınırlamalar  187
A. Genel Nitelikli Sınırlamalar  187
B. Genel İşlem Koşulları  188
IV. Sözleşmenin Konusunu Belirleme Özgürlüğüne Getirilmiş Sınırlamaları Aşmanın Yaptırımı  190
V. Aşırı Yararlanma  191
A. Kavram  191
B. Şartları  191
1. Edimler Arasında Açık Bir Oransızlığın Bulunması  192
2. Edimler Arasındaki Açık Oransızlığın Diğer Tarafın İçinde Bulunduğu Özel Bir Durumdan Yararlanılarak Meydana Getirilmesi  192
3. Sömürme Kastının Bulunması  194
C. Hükümleri  194
§ 24. SÖZLEŞMENİN YORUMLANMASI VE İRADE İLE AÇIKLAMA ARASINDA UYGUNSUZLUK  197
I. Sözleşmenin Yorumlanması  197
A. Genel Olarak Yorum Kavramı  197
B. Yorum Teorileri  198
1. İrade Teorisi  198
2. Beyan Teorisi  199
3. Güven Teorisi  200
II. İrade İle Açıklama Arasında Uygunsuzluk  202
A. İrade İle Açıklama Arasında Bilerek Yaratılan Uygunsuzluk  202
1. Bir Tarafın İsteğiyle Yaratılan Uygunsuzluk  202
2. İki Tarafın İsteğiyle Yaratılan Uygunsuzluk  203
a. Genel Olarak Muvazaa Kavramı  203
b. Muvazaanın Konusu  205
c. Muvazaanın Çeşitleri  205
aa. Mutlak Muvazaa  205
bb. Nisbî Muvazaa  206
d. Muvazaanın Hükümleri  208
aa. Mutlak Muvazaada  208
bb. Nisbî Muvazaada  209
e. Muvazaanın İspatlanması  211
B. İrade İle Açıklama Arasında İstenmeden Ortaya Çıkan Uygunsuzluk  212
1. Genel Olarak İrade Bozukluğu Kavramı  212
2. Yanılma  212
a. Kavram  212
b. Esaslı Yanılma Sayılan Hâller  214
aa. Esaslı Sayılan Açıklamada Yanılmalar  214
aaa. Sözleşmenin Mahiyetinde Yanılma  214
bbb. Sözleşmenin Konusunda Yanılma  215
ccc. Sözleşmenin Karşı Tarafında Yanılma  215
ddd. Sözleşmenin İlişkin Olduğu Kişinin Niteliklerinde Yanılma  215
eee. Miktarda Yanılma  216
bb. Esaslı Sayılan Saikte Yanılmalar  217
c. Yanılmanın Hükmü  219
3. Aldatma  222
a. Kavram  222
b. Üçüncü Kişinin Aldatması  223
c. Aldatmanın Hükmü  223
4. Korkutma  225
a. Kavram  225
b. Üçüncü Kişinin Korkutması  227
c. Korkutmanın Hükmü  228
§ 25. SÖZLEŞMENİN TEMSİLCİ ARACILIĞIYLA YAPILMASI  229
I. Genel Olarak Temsil Kavramı  229
II. Temsilin Çeşitleri  231
A. Kaynağına Göre Temsil  231
1. Kanunî Temsil  231
2. İradî Temsil  232
B. Sonuçlarına Göre Temsil  232
1. Dolaylı Temsil  232
2. Dolaysız Temsil  233
C. Yetkiye Dayanıp Dayanmamasına Göre Temsil  233
1. Yetkili Temsil  234
a. Temsil Yetkisinin Verilmesi  234
b. Temsil Yetkisinin Kapsamı  234
c. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi  236
d. Temsil Yetkisinin Sona Ermesinin Hükmü  237
2. Yetkisiz Temsil  238
a. Kavram  238
b. Hükmü  238
§ 26. SÖZLEŞMENİN İSPATLANMASI  240
§ 27. SÖZLEŞMENİN YENİ ŞARTLARA UYARLANMASI  241
İkinci Alt Bölüm  
HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN BORÇLAR  
§ 28. GENEL OLARAK HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU KAVRAMI VE HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU İLE SÖZLEŞMEDEN DOĞAN SORUMLULUK ARASINDAKİ İLİŞKİ  247
I. Genel Olarak Haksız Fiil Sorumluluğu Kavramı  247
II. Haksız Fiil Sorumluluğu İle Sözleşmeden Doğan Sorumluluk Arasındaki İlişki  247
§ 29. HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞUNUN ÇEŞİTLERİ  249
§ 30. KUSURA DAYANAN SORUMLULUK  250
I. Genel Olarak Kusur Sorumluluğu Kavramı  250
II. Kusura Dayanan Sorumluluğun Şartları  250
A. Fiilin Hukuka Aykırı Olması  250
1. Genel Olarak Fiil Kavramı  250
2. Fiilin Hukuka Aykırı Olması  251
3. Hukuka Aykırılığı Kaldıran Hâller  253
a. Hukuk Düzeninin Tanıdığı Bir Yetkinin Kullanılması  254
aa. Kamu Hukukundan Doğan Bir Yetkinin Kullanılması  254
bb. Özel Hukuktan Doğan Bir Yetkinin Kullanılması  258
b. Zarar Görenin Rızası  259
c. Üstün Nitelikte Kamusal Yararın Bulunması  261
d. Haklı Savunma  263
aa. Kavram  263
bb. Şartları  264
cc. Hükmü  265
e. Zorunluluk Hâli  266
aa. Kavram  266
bb. Şartları  267
cc. Hükmü  268
f. Kişinin Hakkını Kendi Gücüyle Koruması  269
aa. Kavram  269
bb. Şartları  269
cc. Hükmü  270
g. Vekâletsiz İş Görme  270
B. Failin Kusurlu Olması  271
1. Genel Olarak Kusur Kavramı  271
2. Kusurun Çeşitleri  272
a. Kast  272
b. İhmal  273
C. Zarar Meydana Gelmiş Olması  275
1. Genel Olarak Zarar Kavramı  275
2. Zararın Çeşitleri  276
a. Maddî Zarar  276
b. Manevî Zarar  279
D. İlliyet Bağının Bulunması  282
1. Genel Olarak İlliyet Bağı Kavramı  282
2. İlliyet Bağı Teorileri  282
a. Şart Teorisi  282
b. Uygun İlliyet Bağı Teorisi  283
3. İlliyet Bağında Sebeplerin Çokluğu  283
a. Bütün Sebeplerin Birarada Zararlı Sonucu Gerçekleştirmeye Elverişli Olması  283
b. Her Sebebin Tek Başına Zararlı Sonucu Gerçekleştirmeye Elverişli Olması  284
aa. Yarışan İlliyet  284
bb. Seçimlik İlliyet  284
cc. Önüne Geçilen İlliyet  285
4. İlliyet Bağının Kesilmesi  285
a. Mücbir Sebep  285
b. Zarar Görenin Ağır Kusuru  286
c. Üçüncü Kişinin Ağır Kusuru  286
§ 31. KUSURA DAYANMAYAN SORUMLULUK  287
I. Genel Olarak Kusursuz Sorumluluk Kavramı  287
II. Hakkaniyet Sorumluluğu  288
III. Özen Sorumluluğu  290
A. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu  290
B. Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu  293
C. Yapı Malikinin Sorumluluğu  294
D. Çevreyi Kirletenlerin Sorumluluğu  298
IV. Tehlike Sorumluluğu  299
A. Genel Açıklama  299
B. Motorlu Araç İşleten İle Araç İşleticisinin Bağlı Olduğu Teşebbüs Sahibinin Sorumluluğu  300
1. İşleten ile Araç İşleticisinin Bağlı Olduğu Teşebbüs Sahibinin Sorumluluğu  300
a. Kavram  300
b. Şartları  302
aa. Bir Motorlu Araç Söz Konusu Olmalıdır  302
bb. Motorlu Araç Hareket Hâlinde Olmalıdır  302
cc. Zarar Meydana Gelmelidir  303
dd. Motorlu Aracın İşletilmesi İle Zarar Arasında Uygun İlliyet Bağı Bulunmalıdır  303
2. İşleten ile Araç İşleticisinin Bağlı Olduğu Teşebbüs Sahibinin Sorumluluktan Kurtulması  304
3. Zarar Verenlerin Birden Fazla Olması  305
4. İşletenler ile Araç İşleticisinin Bağlı Olduğu Teşebbüs Sahipleri Arasında Zararın Tazmini  305
5. Genel Hükümlerin Uygulanması  306
6. Malî Sorumluluk Sigortası  307
C. Sivil Hava Aracı İşletenin Sorumluluğu  310
§ 32. HUKUKA UYGUN MÜDAHALEDEN DOĞAN SORUMLULUK  311
§ 33. HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞUNUN SONUÇLARI  312
I. Genel Açıklama  312
II. Önleme Davası  313
III. Saldırıya Son Verme Davası  314
IV. Tespit Davası  315
V. Tazminat Davası  317
A. Genel Olarak Tazminat Davası Kavramı, Hukukî Niteliği ve Çeşitleri  317
B. Tazminat Davasının Konusu  318
1. Maddî Zararın Tazmini  318
2. Manevî Zararın Tazmini  323
C. Tazminat Davasının Şartları  324
D. Tazminat Davasının Tarafları  324
1. Davacı  324
2. Davalı  326
E. Tazminat Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme  329
F. Tazminat Davasında İspat  330
G. Tazminat Davasının Açılabileceği Süre  335
H. Tazminat Davasının Hükmü  338
§ 34. CEZA MAHKEMESİ TARAFINDAN VERİLEN KARARIN TAZMİNAT  
DAVASINA ETKİSİ  339
Üçüncü Alt Bölüm  
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN DOĞAN BORÇLAR  
§ 35. GENEL OLARAK SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME KAVRAMI  343
§ 36. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMENİN ŞARTLARI  344
I. Bir Malvarlığının Zenginleşmesi  344
II. Başka Bir Malvarlığının Fakirleşmesi  345
III. Zenginleşme İle Fakirleşme Arasında Uygun İlliyet Bağının Bulunması  345
IV. Haklı Bir Sebebin Bulunmaması  345
A. Hukukî Sebebin Geçersiz Olması  345
B. Hukukî Sebebin Gerçekleşmemesi  347
C. Hukukî Sebebin Ortadan Kalkmış Olması  347
D. Borç Olmayan Şeyin Ödenmesi  348
§ 37. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMENİN HÜKÜMLERİ  349
I. Genel Açıklama  349
II. Sebepsiz Zenginleşme Davası  349
A. Genel Olarak Sebepsiz Zenginleşme Davası Kavramı ve Hukukî Niteliği  349
B. Sebepsiz Zenginleşme Davasının Konusu  350
C. Sebepsiz Zenginleşme Davasının Şartları  350
D. Sebepsiz Zenginleşme Davasının Tarafları  350
1. Davacı  350
2. Davalı  350
E. Sebepsiz Zenginleşme Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme  351
F. Sebepsiz Zenginleşme Davasında İspat  351
G. Sebepsiz Zenginleşme Davasının Açılabileceği Süre  351
H. Sebepsiz Zenginleşme Davasının Hükmü  352
III. Sebepsiz Zenginleşenin Geri Verme Borcunun Kapsamı  353
A. Genel Açıklama  353
B. İyiniyetli Sebepsiz Zenginleşenin Geri Verme Borcu  353
1. İyiniyetli Sebepsiz Zenginleşenin Borçları  353
2. İyiniyetli Sebepsiz Zenginleşenin Hakları  354
C. Kötüniyetli Sebepsiz Zenginleşenin Geri Verme Borcu  354
1. Kötüniyetli Sebepsiz Zenginleşenin Borçları  354
2. Kötüniyetli Sebepsiz Zenginleşenin Hakları  355
Dördüncü Bölüm  
BORÇ İLİŞKİSİNİN HÜKMÜ  
Birinci Alt Bölüm  
BORCUN İFA EDİLMESİ  
§ 38. GENEL OLARAK İFA KAVRAMI VE HUKUKÎ NİTELİĞİ  359
§ 39. İFANIN TARAFLARI  360
I. Genel Açıklama  360
II. İfayı Yapacak Olan  360
A. Borçlunun İfası  361
B. Üçüncü Kişinin İfası  361
III. İfa Yapılacak Olan  362
A. Alacaklıya İfa  362
B. Üçüncü Kişiye İfa  362
§ 40. İFANIN KONUSU  363
I. İfanın Borçlanılmış Edime Uygun Olması Kuralı  363
II. Kısmen İfa  364
III. Bölünemeyen Edimlerde İfa  365
IV. Parça ve Çeşit Borçlarında İfa  365
V. Seçimlik Borçlarda İfa  366
VI. Para Borçlarında İfa  367
§ 41. İFANIN YERİ  372
I. Genel Olarak İfa Yeri Kavramı ve Önemi  372
II. İfa Yerinin Belirlenmesi  372
A. İfa Yerinin Taraflarca Belirlenmiş Olması  372
B. İfa Yerinin Taraflarca Belirlenmemiş Olması  372
§ 42. İFANIN ZAMANI  374
I. Genel Olarak İfa Zamanı Kavramı ve Önemi  374
II. İfa Zamanının Belirlenmesi  374
A. Süreye Bağlanmamış Borçlarda  374
B. Süreye Bağlı Borçlarda  375
§ 43. İFANIN İSPATLANMASI  377
İkinci Alt Bölüm  
BORCUN İFA EDİLMEMESİ  
§ 44. GENEL OLARAK İFA EDİLMEME KAVRAMI  381
§ 45. BORCUN HİÇ İFA EDİLMEMESİ  381
I. Genel Açıklama  381
II. İmkânsızlık  382
III. Alacaklının Temerrüdü  382
A. Genel Olarak Alacaklı Temerrüdü Kavramı  382
B. Alacaklı Temerrüdünün Şartları  382
C. Alacaklı Temerrüdünün Sonuçları  383
D. Alacaklının Şahsından Kaynaklanabilecek Diğer İfa Engelleri  384
IV. Borçlunun Temerrüdü  385
A. Genel Olarak Borçlu Temerrüdü Kavramı  385
B. Borçlu Temerrüdünün Şartları  385
1. Borcun Muaccel Olması  385
2. Borcun İfasının Mümkün Olması  385
3. Borçluya İhtarda Bulunulması  386
C. Borçlu Temerrüdünün Sonuçları  387
1. Genel Sonuçlar  387
a. Gecikme Tazminatı Ödeme Yükümlülüğü  388
b. Beklenmedik Hâlden Dolayı Sorumluluk  388
2. Özel Sonuçlar  388
a. Para Borcunu Konu Alan Sözleşmelerde  388
aa. Temerrüt Faizi  389
bb. Ek Tazminat  393
b. İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde  394
§ 46. BORCUN KÖTÜ İFA EDİLMESİ  398
§ 47. BORCUN HİÇ İFA EDİLMEMESİNİN VEYA KÖTÜ İFA EDİLMESİNİN SONUÇLARI  399
I. Genel Açıklama  399
II. Aynen İfa Davası  400
III. Tazminat Davası  401
IV. Sözleşmeden Dönme veya Fesih  403
V. Yardımcı Kişinin Fiilinden Sorumluluk  403
Beşinci Bölüm  
BORÇ İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ  
§ 48. GENEL AÇIKLAMA  409
§ 49. GENİŞ ANLAMDA BORCUN SONA ERMESİ  410
I. Bozma Sözleşmesi  410
II. Dönme  410
III. Fesih  411
IV. İptal  411
V. Geri Alma  412
§ 50. DAR ANLAMDA BORCUN SONA ERMESİ  412
I. İbra  412
A. Genel Olarak İbra Kavramı ve Hukukî Niteliği  412
B. İbranın Şartları  413
1. Alacaklı Alacağı Üzerinde Tasarruf Yetkisine Sahip Olmalıdır  413
2. İbranın Yapılması Konusunda Alacaklı ve Borçlu Anlaşmalıdır  413
C. İbranın Hükmü  414
II. Yenileme  414
A. Genel Olarak Yenileme Kavramı ve Hukukî Niteliği  414
B. Yenilemenin Şartları  414
1. Geçerli Bir Borç Mevcut Olmalıdır  414
2. Yeni Bir Borç Doğmuş Olmalıdır  415
3. Taraflar Yenileme Yapılması Konusunda Anlaşmalıdır  415
C. Yenilemenin Hükmü  416
III. Alacaklı ve Borçlu Sıfatlarının Birleşmesi  416
A. Kavram  416
B. Şartları  416
1. Alacaklı ve Borçlu Sıfatı Aynı Kişide Birleşmelidir  416
2. Alacağın Tamamı Borçluya Geçmelidir  416
3. Alacaklı ve Borçlu Sıfatının Birleşmesi Kesin Olmalıdır  416
C. Hükmü  417
IV. Takas  417
A. Genel Olarak Takas Kavramı ve Hukukî Niteliği  417
B. Takasın Konusu  418
C. Takasın Şartları  418
1. Olumlu Şartlar  419
a. Alacakların Karşılıklı Olması  419
b. Alacakların Özdeş Olması  419
c. Alacakların Muaccel Olması  419
2. Olumsuz Şartlar  420
D. Takasın Gerçekleştirilmesi  420
E. Takasın Hükmü  421
V. Kusursuz İmkânsızlık  422
A. Genel Olarak İmkânsızlık Kavramı  422
B. Kusursuz İmkânsızlığın Şartları  422
1. İmkânsızlık Sözleşmenin Kurulmasından Sonra Ortaya Çıkmalıdır  422
2. İmkânsızlık Borçlunun Kusurlu Bir Davranışından Kaynaklanmamalıdır  423
3. İmkânsızlık Borçlu Temerrüde Düşmeden Gerçekleşmiş Olmalıdır  424
C. Kusursuz İmkânsızlığın Hükmü  424
VI. Zamanaşımı  426
A. Genel Olarak Zamanaşımı Kavramı ve Hukukî Niteliği  426
B. Zamanaşımının Şartları  427
1. Zamanaşımına Elverişli Bir Borcun Bulunması  427
2. Borcun Muaccel Olması  427
3. Zamanaşımı Süresinin Dolması  427
a. Zamanaşımı Süreleri  428
b. Zamanaşımının İşlemesi  430
c. Zamanaşımının Durması  430
d. Zamanaşımının Kesilmesi  431
C. Zamanaşımının Hükmü  433
Kaynaklar  435
Kavramlara Göre Arama Cetveli  443
 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Mehmet Remzi ...
Temmuz 2017
40.00 TL
Sepete Ekle
Şaban Kayıhan
Mart 2016
32.90 TL
Sepete Ekle
Ercan Akyiğit
Mart 2015
10.00 TL
Sepete Ekle
İsmail Kayar
Şubat 2015
26.90 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017