Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Mirasçılık Sıfatının Yitirilmesi
Ocak 2018 / 2. Baskı / 296 Syf.
Fiyatı: 74.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 1. Ocak 2016 54.90 TL 19.90 TL (%64)Sepete Ekle
   

Miras hukukunda mirasçılık sıfatının yitirilmesini neden olan bazı davranışlar vardır ki mirasçı bu durumda mirastan hak alamaz. Mirasçılıktan çıkarma, mirastan yoksunluk, mirası ret, mirastan feragat kurumları kitabın kapsamını oluşturmaktadır.

Özellikle mirasçılıktan çıkarma ve mirastan yoksunluk hallerinde miras bırakana karşı olumsuz davranan kişinin bir de onun mirasından hak istemesine imkan vermek insancıl duyguları zedeler. Dolayısıyla, miras bırakanın mirasçısı tarafından uğradığı haksızlığa karşı tepki göstermesi doğaldır. Yasa bu gerçeği göz önünde bulundurarak mirasçının hak istemesini engellemiştir. Esasen yoksunluğun hukuki sonuç doğurması yargısal karar verilmesine bağlı değildir. Miras bırakanın ölümüyle birlikte mirastan yoksun olma gerçekleşir. Ne var ki yoksun olan kişinin karşı koyması ya da mirasçıların kuşkuya düşmeleri halinde yargı yoluyla da nedenlerin tespitine engel yoktur. Ancak mirasçılıktan çıkarma nedenlerinin tespiti için yargı yoluna başvurulamaz.

Mirasın reddi, mirasın açılmasıyla mümkün olur. Miras açılmadan mirasın reddi söz konusu olmaz; keza, mirastan feragat eden kişi, miras açıldığı zaman mirasçı sıfatıyla hak istemekten yoksun olur, yani sağ değilmiş gibi miras dışında kalır.

Kitap, mirasçılık sıfatının kaybedilmesini olabildiğince yargısal kararlardan yararlanma suretiyle inceleme kapsamına almakta ve yalın bir anlatımla pratikleştirilerek okuyucuya sunulmaktadır.

Konu Başlıkları
Mirasçılıktan Çıkarma
Mirastan Yoksunluk
Mirası Ret
Mirastan Feragat
Barkod: 9789750245428
Yayın Tarihi: Ocak 2018
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 296
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
2. Baskıya Önsöz  5
Önsöz  7
Giriş Bölümü
MİRAS HUKUKUNDA KAVRAMLARIN TANIMI
1. Medeni Kanun Sistemi  15
2. Miras  15
3. Miras Bırakan  16
4. Mirasçı  16
5. Hısımlık  18
6. Zümre  18
7. Birinci Derece Mirasçı  19
8. Ana–Babanın Mirasçılığı  22
9. Büyük Ana ve Büyük Babanın Mirasçılığı  24
10. Ölüme Bağlı Tasarruf  25
11. Ölüme Bağlı Tasarruflara İlişkin İptal Davasında Hak Düşürücü Süreler  27
12. Tasarruf Edilebilir Kısım  30
13. Saklı Pay  31
14. Saklı Paylı Mirasçı  32
15. Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı  36
16. Evlilik Dışı Hısımlar  38
17. Devletin Mirasçılığı  40
18. Mirasın Açılması ve Edinilmesi  42
19. Hukuk Muhakeme Hukuku Yönüyle Bazı Kavramların Yargı Kararlarında Tanımı  44
– Hukuk Davalarında İzlenmesi Gereken Yöntem  44
– Usulü Kazanılmış Hak  45
– İspat Yükü  47
– Dava Yenileninceye Kadar Dosyanın İşlemden Kaldırılması  51
– Gerekçe  52
– Süresinde Cevap ve Delil Bildirmeyen Davalının Ön İnceleme Duruşması Yapılmadan, Delil Listesi Sunmasına Olanak Var Mıdır?  54
– Fazlaya İlişkin Hak Saklı Tutulmamışsa, Islah Yoluyla İstek Arttırılabilir Mi?  54
– Temyiz Aşamasında Davadan Feragat Nedeniyle Yerel Mahkemece Bozma Yapılmadan Resen Davanın Düşürülmesine Karar Verilebilir mi?  55
– Tanık Dinlenmesi Sırasında Salonda Bulunan Tanığın Dinlenmesi Talebi Reddedilir mi?  56
– Öninceleme Duruşması Yapılmadan Evrak Üzerinde Karar Verilebilir mi?  57
– İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yargılamanın Hangi Aşamasında Serbesttir ya da Yasaktır?  58
Birinci Bölüm
MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA VE İLGİLİ DAVALAR
(TMK m. 510–513)
1. Giriş  59
2. Mirastan Çıkarma Sebepleri  60
a. Cezai Çıkarma Sebepleri  60
b. Mirasçılıktan Çıkarmanın Kapsamı  61
c. Cezai Çıkarma Sebeplerinden Birincisi  61
d. Mirasçılıktan Çıkarmanın Şekli  66
3. Borç Ödemekten Aciz Sebebiyle Mirasçılıktan Çıkarma  73
a. Amaç  74
b. Aciz Nedeniyle Mirasçılıktan Çıkarmanın Şartları  74
c. İptal İstemi  76
4. Mirasçılıktan Çıkarmanın Hükümleri  77
5. Mirastan Çıkarma Tasarrufunun Sonuçlarının Etkisi (Örnekli)  81
a. Mirasçılıktan Çıkartılan Mirasçının Altsoyu Yoksa  81
b. Mirasçılıktan Çıkarılan Mirasçının Altsoyu Varsa  82
c. Borç Ödemekten Aciz Sebebiyle Mirasçılıktan Çıkarma  84
d. Çıkarma Sebebinin Kanıtlanmasına Göre Çıkarılan Mirasçının Alacağı Pay Miktarı  84
6. Mirastan Çıkarma Tasarrufuna İtiraz Edilmesi  85
a. Görev  85
b. Yetki  86
c. Davacı  89
d. Davalı  90
e. İstek Şekli  91
f. İspat  93
g. Hükmün Etkisi  94
7. Mirastan Çıkarılanın Affedilmesi  96
8. Dava Dilekçesi  98
9. Soru ve Yanıtlarıyla “Mirasçılıktan Çıkarmaya” İlişkin Özet Bilgi  100
10. Mirastan Çıkarmanın Benzer Diğer Tasarruflardan Farkı  115
a. Mirastan Yoksunluk  115
b. Mirastan Feragat  117
c. Mirastan Çıkarma Sayılmayan Tasarruf  117
Yargıtay Kararları  118
İkinci Bölüm
MİRASTAN YOKSUNLUK VE İLGİLİ TESPİT DAVASI
(TMK m. 578–579)
1. Giriş  147
2. Mirastan Yoksunluk Sebepleri  148
a. Miras Bırakanı Kasten ve Hukuka Aykırı Olarak Öldüren veya Öldürmeye Teşebbüs Edenler  149
b. Miras Bırakanı Ölüme Bağlı Tasarruf Yapamayacak Duruma Getirenler  151
c. Miras Bırakanın Ölüme Bağlı Tasarruf Yapmasına Ya Da Böyle Bir Ölüme Bağlı Tasarrufundan Dönmesine Aldatma, Zorlama veya Korkutma Yoluyla Sağlayanlar ve Engelleyenler  152
d. Miras Bırakanın Artık Yeniden Yapamayacağı Bir Durumda ve Zamanda Ölüme Bağlı Bir Tasarrufu Kasten ve Hukuka Aykırı Olarak Ortadan Kaldıranlar veya Bozanlar  154
e. Mirastan Yoksunluğun Miras Bırakanın Affıyla Ortadan Kalkması  155
3. Mirastan Yoksunluğun Sonuçları  156
a. Mirasçı Olunamayacağı, Ölüme Bağlı Tasarrufla Hak Edinilemeyeceği  156
b. Mirastan Yoksunluk Nispidir  157
c. Mirastan Yoksunluk Kişiseldir  158
d. Mirastan Yoksunluk Geriye Şamildir  161
e. Mirastan Yoksunluk Kendiliğinden Hüküm Doğurur  161
f. Mirastan Yoksunluk, Miras Bırakanın Tasarruf Nisabını Etkiler  162
4. Mirastan Yoksunluğun Tespiti Davasında Usul Hükümleri  163
a. Görev  166
b. Yetki  166
c. Davacı  167
d. Davalı  169
e. İstek Kapsamı  169
f. Hukuki Sonuçları  170
5. Örnek Dava Dilekçesi  170
6. Soru ve Yanıtlarıyla “Mirastan Yoksunluğa” İlişkin Özet Bilgi  171
Yargıtay Kararları  174
Üçüncü Bölüm
MİRASIN REDDİ VE İLGİLİ DAVALAR (TMK m. 605–618)
1. Giriş  181
2. Mirasta Ret Beyanı  182
a. Ret Hakkına Sahip Olanlar  182
b. Mirasın Reddedilmiş Sayılması  183
3. Rette Süre  183
a. Yasal Mirasçılar Yönüyle Ret Süresinin Başlangıcı  184
b. Vasiyetname İle Atanmış Mirasçı Yönüyle Ret Süresinin Başlangıcı  185
c. Miras Sözleşmesiyle Atanmış Mirasçı Yönüyle Ret Süresinin Başlangıcı  185
d. Koruma Amaçlı Tereke Yazımında Mirası Ret Süresinin Başlangıcı  185
4. Ret Hakkının Geçmesi  186
5. Reddin Şekli  189
6. Ret Hakkının Düşmesi  191
a. Yasal Süre İçinde Mirasın Reddedilmemiş Olması  191
b. Örtülü Kabul  191
c. Belirli Amaçla Dava Açılması ve İcra Takibi Yapılması  192
7. Ret Süresinin Uzatılması veya Yeni Süre Tanınması  193
8. Reddin Çeşitleri  194
9. Mirası Reddin Hüküm ve Sonuçları  196
a. Yasal Mirasçılardan Biri veya Birkaçı Tarafından Ret  196
b. Atanmış Mirasçının Mirası Reddetmesi  197
c. En Yakın Mirasçıların Tamamı Tarafından Mirasın Reddi  197
d. Altsoyun Mirası Reddetmesi Sonucu Mirasın Sağ Kalan Eşe Geçmesi  199
e. Sonra Gelen Mirasçılar Yararına Ret  199
10. Vasiyetin Reddi  200
11. Mirası Reddeden Mirasçıların Alacaklılarının Korunması  201
a. Mirasçının Alacaklılarının Açacağı Reddin İptali Davasının Koşulları  202
b. Görev  203
c. Yetki  203
d. Davacı  204
e. Davalı  204
f. İstek Kapsamı  204
g. İspat Yükü  204
ğ. Dava Süresi  204
h. Reddin İptaline Karar Verilmesi  205
12. Mirasın Reddi Halinde Miras Bırakanın Alacaklılarının Korunması  205
a. Tereke Alacaklılarının Reddin İptali Davasının Koşulları  207
b. Görev  207
c. Yetki  207
d. Davacı  207
e. Davalı  207
f. İstek Konusu  208
g. Hükmün Etkisi  208
13. Soru ve Yanıtlarıyla “Mirasın Reddine” İlişkin Özet Bilgi  208
14. Gerçek Retle İlgili Dava Dilekçesi Örneği  221
Yargıtay Kararları  222
Dördüncü Bölüm
MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ VE İLGİLİ DAVALAR
(TMK m. 528–530; 573–574)
1. Olumlu Miras Sözleşmesi  249
2. Mirastan Feragat Sözleşmesi  250
a. Kapsamı  250
b. Mirastan Feragat Sözleşmesinin Şekli  251
c. Feragat Sözleşmesinin Feshi (İptali)  252
d. Mirastan Feragatin Çeşitleri  257
e. Feragat Sözleşmesinin Hükümden Düşmesi  258
f. Tereke Alacaklılarının Hakları  260
3. Mirastan Feragat Durumunda Tenkis ve Geri Verme  261
a. Tenkis  261
b. Geri Verme  262
4. Mirastan Feragat Sözleşmesinin Ortadan Kaldırılması  264
a. Anlaşma  264
b. Ehliyetsizlik, Şekil Eksikliği  264
c. Borç ve Yükümlülüğün Yerine Getirilmemesi  264
d. Miras Bırakana Karşı Mirastan Çıkarılmayı Gerektiren Davranışta Bulunma  264
5. Soru ve Yanıtlarıyla “Mirastan Feragat Sözleşmesine” İlişkin Özet Bilgi  265
6. Dava Dilekçesi Örneği  276
Yargıtay Kararları  276
Kaynakça  287
Kavramlar Dizini  289
Yazarın Yayınlanmış Eserleri  291
 


Zeynep Dönmez ...
Aralık 2018
45.00 TL
Sepete Ekle
Aydın Zevkliler ...
Kasım 2018
60.00 TL
Sepete Ekle
Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman ...
Kasım 2018
30.00 TL
Sepete Ekle
A. Dilşad Keskin ...
Kasım 2018
21.90 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
2. Baskıya Önsöz  5
Önsöz  7
Giriş Bölümü
MİRAS HUKUKUNDA KAVRAMLARIN TANIMI
1. Medeni Kanun Sistemi  15
2. Miras  15
3. Miras Bırakan  16
4. Mirasçı  16
5. Hısımlık  18
6. Zümre  18
7. Birinci Derece Mirasçı  19
8. Ana–Babanın Mirasçılığı  22
9. Büyük Ana ve Büyük Babanın Mirasçılığı  24
10. Ölüme Bağlı Tasarruf  25
11. Ölüme Bağlı Tasarruflara İlişkin İptal Davasında Hak Düşürücü Süreler  27
12. Tasarruf Edilebilir Kısım  30
13. Saklı Pay  31
14. Saklı Paylı Mirasçı  32
15. Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı  36
16. Evlilik Dışı Hısımlar  38
17. Devletin Mirasçılığı  40
18. Mirasın Açılması ve Edinilmesi  42
19. Hukuk Muhakeme Hukuku Yönüyle Bazı Kavramların Yargı Kararlarında Tanımı  44
– Hukuk Davalarında İzlenmesi Gereken Yöntem  44
– Usulü Kazanılmış Hak  45
– İspat Yükü  47
– Dava Yenileninceye Kadar Dosyanın İşlemden Kaldırılması  51
– Gerekçe  52
– Süresinde Cevap ve Delil Bildirmeyen Davalının Ön İnceleme Duruşması Yapılmadan, Delil Listesi Sunmasına Olanak Var Mıdır?  54
– Fazlaya İlişkin Hak Saklı Tutulmamışsa, Islah Yoluyla İstek Arttırılabilir Mi?  54
– Temyiz Aşamasında Davadan Feragat Nedeniyle Yerel Mahkemece Bozma Yapılmadan Resen Davanın Düşürülmesine Karar Verilebilir mi?  55
– Tanık Dinlenmesi Sırasında Salonda Bulunan Tanığın Dinlenmesi Talebi Reddedilir mi?  56
– Öninceleme Duruşması Yapılmadan Evrak Üzerinde Karar Verilebilir mi?  57
– İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yargılamanın Hangi Aşamasında Serbesttir ya da Yasaktır?  58
Birinci Bölüm
MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA VE İLGİLİ DAVALAR
(TMK m. 510–513)
1. Giriş  59
2. Mirastan Çıkarma Sebepleri  60
a. Cezai Çıkarma Sebepleri  60
b. Mirasçılıktan Çıkarmanın Kapsamı  61
c. Cezai Çıkarma Sebeplerinden Birincisi  61
d. Mirasçılıktan Çıkarmanın Şekli  66
3. Borç Ödemekten Aciz Sebebiyle Mirasçılıktan Çıkarma  73
a. Amaç  74
b. Aciz Nedeniyle Mirasçılıktan Çıkarmanın Şartları  74
c. İptal İstemi  76
4. Mirasçılıktan Çıkarmanın Hükümleri  77
5. Mirastan Çıkarma Tasarrufunun Sonuçlarının Etkisi (Örnekli)  81
a. Mirasçılıktan Çıkartılan Mirasçının Altsoyu Yoksa  81
b. Mirasçılıktan Çıkarılan Mirasçının Altsoyu Varsa  82
c. Borç Ödemekten Aciz Sebebiyle Mirasçılıktan Çıkarma  84
d. Çıkarma Sebebinin Kanıtlanmasına Göre Çıkarılan Mirasçının Alacağı Pay Miktarı  84
6. Mirastan Çıkarma Tasarrufuna İtiraz Edilmesi  85
a. Görev  85
b. Yetki  86
c. Davacı  89
d. Davalı  90
e. İstek Şekli  91
f. İspat  93
g. Hükmün Etkisi  94
7. Mirastan Çıkarılanın Affedilmesi  96
8. Dava Dilekçesi  98
9. Soru ve Yanıtlarıyla “Mirasçılıktan Çıkarmaya” İlişkin Özet Bilgi  100
10. Mirastan Çıkarmanın Benzer Diğer Tasarruflardan Farkı  115
a. Mirastan Yoksunluk  115
b. Mirastan Feragat  117
c. Mirastan Çıkarma Sayılmayan Tasarruf  117
Yargıtay Kararları  118
İkinci Bölüm
MİRASTAN YOKSUNLUK VE İLGİLİ TESPİT DAVASI
(TMK m. 578–579)
1. Giriş  147
2. Mirastan Yoksunluk Sebepleri  148
a. Miras Bırakanı Kasten ve Hukuka Aykırı Olarak Öldüren veya Öldürmeye Teşebbüs Edenler  149
b. Miras Bırakanı Ölüme Bağlı Tasarruf Yapamayacak Duruma Getirenler  151
c. Miras Bırakanın Ölüme Bağlı Tasarruf Yapmasına Ya Da Böyle Bir Ölüme Bağlı Tasarrufundan Dönmesine Aldatma, Zorlama veya Korkutma Yoluyla Sağlayanlar ve Engelleyenler  152
d. Miras Bırakanın Artık Yeniden Yapamayacağı Bir Durumda ve Zamanda Ölüme Bağlı Bir Tasarrufu Kasten ve Hukuka Aykırı Olarak Ortadan Kaldıranlar veya Bozanlar  154
e. Mirastan Yoksunluğun Miras Bırakanın Affıyla Ortadan Kalkması  155
3. Mirastan Yoksunluğun Sonuçları  156
a. Mirasçı Olunamayacağı, Ölüme Bağlı Tasarrufla Hak Edinilemeyeceği  156
b. Mirastan Yoksunluk Nispidir  157
c. Mirastan Yoksunluk Kişiseldir  158
d. Mirastan Yoksunluk Geriye Şamildir  161
e. Mirastan Yoksunluk Kendiliğinden Hüküm Doğurur  161
f. Mirastan Yoksunluk, Miras Bırakanın Tasarruf Nisabını Etkiler  162
4. Mirastan Yoksunluğun Tespiti Davasında Usul Hükümleri  163
a. Görev  166
b. Yetki  166
c. Davacı  167
d. Davalı  169
e. İstek Kapsamı  169
f. Hukuki Sonuçları  170
5. Örnek Dava Dilekçesi  170
6. Soru ve Yanıtlarıyla “Mirastan Yoksunluğa” İlişkin Özet Bilgi  171
Yargıtay Kararları  174
Üçüncü Bölüm
MİRASIN REDDİ VE İLGİLİ DAVALAR (TMK m. 605–618)
1. Giriş  181
2. Mirasta Ret Beyanı  182
a. Ret Hakkına Sahip Olanlar  182
b. Mirasın Reddedilmiş Sayılması  183
3. Rette Süre  183
a. Yasal Mirasçılar Yönüyle Ret Süresinin Başlangıcı  184
b. Vasiyetname İle Atanmış Mirasçı Yönüyle Ret Süresinin Başlangıcı  185
c. Miras Sözleşmesiyle Atanmış Mirasçı Yönüyle Ret Süresinin Başlangıcı  185
d. Koruma Amaçlı Tereke Yazımında Mirası Ret Süresinin Başlangıcı  185
4. Ret Hakkının Geçmesi  186
5. Reddin Şekli  189
6. Ret Hakkının Düşmesi  191
a. Yasal Süre İçinde Mirasın Reddedilmemiş Olması  191
b. Örtülü Kabul  191
c. Belirli Amaçla Dava Açılması ve İcra Takibi Yapılması  192
7. Ret Süresinin Uzatılması veya Yeni Süre Tanınması  193
8. Reddin Çeşitleri  194
9. Mirası Reddin Hüküm ve Sonuçları  196
a. Yasal Mirasçılardan Biri veya Birkaçı Tarafından Ret  196
b. Atanmış Mirasçının Mirası Reddetmesi  197
c. En Yakın Mirasçıların Tamamı Tarafından Mirasın Reddi  197
d. Altsoyun Mirası Reddetmesi Sonucu Mirasın Sağ Kalan Eşe Geçmesi  199
e. Sonra Gelen Mirasçılar Yararına Ret  199
10. Vasiyetin Reddi  200
11. Mirası Reddeden Mirasçıların Alacaklılarının Korunması  201
a. Mirasçının Alacaklılarının Açacağı Reddin İptali Davasının Koşulları  202
b. Görev  203
c. Yetki  203
d. Davacı  204
e. Davalı  204
f. İstek Kapsamı  204
g. İspat Yükü  204
ğ. Dava Süresi  204
h. Reddin İptaline Karar Verilmesi  205
12. Mirasın Reddi Halinde Miras Bırakanın Alacaklılarının Korunması  205
a. Tereke Alacaklılarının Reddin İptali Davasının Koşulları  207
b. Görev  207
c. Yetki  207
d. Davacı  207
e. Davalı  207
f. İstek Konusu  208
g. Hükmün Etkisi  208
13. Soru ve Yanıtlarıyla “Mirasın Reddine” İlişkin Özet Bilgi  208
14. Gerçek Retle İlgili Dava Dilekçesi Örneği  221
Yargıtay Kararları  222
Dördüncü Bölüm
MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ VE İLGİLİ DAVALAR
(TMK m. 528–530; 573–574)
1. Olumlu Miras Sözleşmesi  249
2. Mirastan Feragat Sözleşmesi  250
a. Kapsamı  250
b. Mirastan Feragat Sözleşmesinin Şekli  251
c. Feragat Sözleşmesinin Feshi (İptali)  252
d. Mirastan Feragatin Çeşitleri  257
e. Feragat Sözleşmesinin Hükümden Düşmesi  258
f. Tereke Alacaklılarının Hakları  260
3. Mirastan Feragat Durumunda Tenkis ve Geri Verme  261
a. Tenkis  261
b. Geri Verme  262
4. Mirastan Feragat Sözleşmesinin Ortadan Kaldırılması  264
a. Anlaşma  264
b. Ehliyetsizlik, Şekil Eksikliği  264
c. Borç ve Yükümlülüğün Yerine Getirilmemesi  264
d. Miras Bırakana Karşı Mirastan Çıkarılmayı Gerektiren Davranışta Bulunma  264
5. Soru ve Yanıtlarıyla “Mirastan Feragat Sözleşmesine” İlişkin Özet Bilgi  265
6. Dava Dilekçesi Örneği  276
Yargıtay Kararları  276
Kaynakça  287
Kavramlar Dizini  289
Yazarın Yayınlanmış Eserleri  291
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018