Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Ticari İşletme Hukuku
100 Adet Test Sorusu ile Desteklenmiş Anlatımlı
Nisan 2015 / 3. Baskı / 248 Syf.
Fiyatı: 15.90 TL
İndirimli: 11.50 TL (%28)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 4. Şubat 2017 18.90 TL -     Sepete Ekle
 1. Şubat 2012 14.90 TL 4.90 TL (%68)Sepete Ekle
   

Gözden geçirilmiş ve son değişiklikler ışığında güncellenmiş 3. Baskısını yapan kitap, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde, yüksekokullarda ve meslek yüksekokullarında okutulmakta olan “Ticari İşletme Hukuku” dersine uygun olarak hazırlanmıştır. Ayrıca kitabı derslerinde kullanan akademisyenlerden ve öğrencilerden gelen istek ve öneriler de dikkate alınarak, kitabın kullanıcı dostu bir kitap olması amaçlanmıştır.

Kitapta konular öğrencilerin kolayca anlayabileceği bir dille ele alınmış, önemli konular dipnot ve detaylı bilgiler eşliğinde işlenmiştir. Kitapta işlenen konuların daha iyi anlaşılması için kitabın sonuna 100 adet örnek test sorusu ve kısa hukuk sözlüğü eklenmiştir.

Kitap, ders kitabı olarak hazırlanmış olsa da bu konu hakkında kendisini geliştirmek isteyenler de hitap etmektedir.

Konu Başlıkları
Ticari işletme Kavramı
Ticari İş ve Tacir Kavramları
İşletmenin Devri ve Rehni
Ticari Yargı
Tacir Olmanın Hukuki Sonuçları
Ticaret Sicili
Ticaret Unvanı ve Diğer Ticari İsimler
Ticari Defterler
Haksız Rekabet
Cari Hesap Sözleşmesi
Tacir Yardımcıları
Barkod: 9789750232954
Yayın Tarihi: Nisan 2015
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 248
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  
2. Baskıya Önsöz  
3. Baskıya Önsöz  
Kısaltmalar  
TİCARİ İŞLETME HUKUKU
§1. TİCARET HUKUKUNA GİRİŞ  
I. TİCARET HUKUKU KAVRAMI  
II. TİCARET HUKUKUNUN TARİHÇESİ  
III. TİCARET HUKUKUNUN SİSTEMLERİ  
A. Subjektif Sistem  
B. Objektif Sistem  
C. Modern Sistem  
IV. TİCARET HUKUKUNUN ULUSLARARASI ALANDA DÜZENLENİŞİ  
V. TÜRK TİCARET HUKUKUNUN GELİŞİMİ  
§2. TİCARİ İŞLETME KAVRAMI  
I. GENEL OLARAK  
II. TİCARİ İŞLETME  
A. Genel Olarak  
B. Tanımı ve Unsurları  
1. Tanımı  
2. Unsurları  
a. Gelir Sağlama Amacı  
b. Devamlılık  
c. Bağımsızlık  
ç. Amaçlanan Gelirin Esnaf İşletmesi İçin Öngörülen Sınırı Aşan Düzeyde Olması  
III. TİCARİ İŞLETMEDE MERKEZ VE ŞUBE KAVRAMLARI  
A. Merkez  
B. Şube  
1. Tanımı ve Unsurları  
2. Şube Olmaya Bağlanan Hukuki Sonuçlar  
IV. TİCARİ İŞLETMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ  
A. Maddi Unsur  
B. Maddi Olmayan Unsur  
V. TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ  
VI. TİCARİ İŞLETMENİN REHNİ  
A. Rehin Verebilecek Kişiler  
B. Lehine Rehin Hakkı Kurulabilecekler  
1. Tüzel Kişiliği Haiz ve Sermaye Şirketi Olarak Kurulmuş Kredi Müesseseleri  
2. Kredili Satış Yapan Gerçek veya Tüzel Kişiler  
3. Kooperatifler  
C. Rehnin Kapsamı  
Ç. Sözleşmenin Şekli ve Tescili  
D. Müteaddit Ticari İşletme Rehinlerinde Sıra  
E. Rehin Hakkının Ayni Hak Niteliği  
F. Ticari İşletme Rehninde Üçüncü Kişilerin Durumu  
G. Ticari İşletme Rehninin Son Bulması  
1. Alacağın Son Bulması  
2. Borçlunun Borcunu İfa Etmemesi Durumu  
3. Ticari İşletmenin Sicilden Terkini Durumu  
H. Yetkili Mahkeme  
§3. TİCARİ İŞLER VE TİCARİ İŞ OLMAYA BAĞLANAN
SONUÇLAR 
 
I. TİCARİ İŞ KRİTERLERİ  
A. TTK m.3’e Göre Ticari İşler  
1. TTK’da Düzenlenen Bütün Hususlar  
2. Bir Ticari İşletmeyi İlgilendiren Bütün İşlem ve Fiiller  
B. TTK m.19’a Göre Ticari İşler  
1. Ticari İş Karinesi  
2. Taraflardan Biri İçin Ticari İş Niteliğinde Olan Sözleşmeler  
II. TİCARİ İŞ SAYILMAYA BAĞLANAN ÖZEL SONUÇLAR  
A. Ticari İşlerde Zamanaşımı  
B. Ticari İşlerde Faiz  
1. Faizin Çeşitleri  
a. Niteliği Açısından Yapılan Faiz Ayrımı  
aa. Kapital (Anapara) Faizi  
bb. Temerrüt Faizi  
b. Hesaplanması Bakımından Faiz  
aa. Basit Faiz  
bb. Mürekkep (Bileşik) Faiz  
c. Kaynağı Açısından Faiz  
aa. İradi (Sözleşme veya Akdi) Faiz  
bb. Kanuni Faiz  
d. Ticari Nitelikte Olup Olmamasına Göre Faiz (Ticari Faiz – Adi Faiz Ayrımı)  
2. Ticari İşlerde Faizin Özellikleri  
a. Sözleşmede Kararlaştırılmamış Olsa Dahi Faiz Yürütülmesi  
b. Faiz Oranının Serbestçe Belirlenebilmesi  
aa. Anapara Faizinde Kanuni Oran  
bb. Temerrüt Faizinde Kanuni Oran  
cc. Yabancı Para Borçlarında Kanuni Faiz Oranı  
c. Mürekkep (Bileşik) Faiz veya Faize Faiz Yürütülmesi  
ç. Temerrüt Faizinin İşlemeye Başlayacağı Tarih  
C. Ticari İşlerde Müteselsil Sorumluluk Esası  
§4. TİCARİ HÜKÜMLER VE UYUŞMAZLIKLARA UYGULANMASI  
I. TİCARİ HÜKÜMLER  
II. TİCARİ İŞTEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE UYGULANACAK HÜKÜMLERİN SIRASI  
A. Emredici Hükümler  
B. Sözleşme Hükümleri  
C. Emredici Olmayan Ticari Hükümler  
D. Ticari Örf ve Âdet  
E. Genel Hükümler  
§5. TİCARİ YARGI  
I. TİCARİ DAVA TÜRLERİ  
A. Mutlak (Salt) Ticari Davalar  
1. TTK m.4 f.1 b.a – f’da Sayılan İşlerden Doğan Davalar  
a. TTK’da Düzenlenen Tüm İşler  
b. 4721 sayılı TMK’dan Doğan Bazı İşler  
c. 6098 sayılı TBK’dan Doğan Bazı İşler  
ç. Fikrî Mülkiyet Hukukuna Dair Mevzuattan Doğan İşler  
d. Ticarete Ayrılmış Yerlere İlişkin Özel Düzenlemelerden Doğan İşler  
e. Bankalar ve Diğer Finans Kuruluşlarına İlişkin Düzenlemelerden Doğan İşler  
2. Özel Düzenlemelerdeki Açık Hüküm Gereğince Mutlak Ticari Sayılan Davalar  
B. Havale, Saklama ve Fikir ve Sanat Eserlerine İlişkin Haklardan Doğan Davalar  
C. Her İki Tarafın da Ticari İşletmesiyle İlgili Olan Uyuşmazlıklardan Doğan Davalar (Nispi Ticari Davalar)  
II. TİCARİ DAVALARIN GÖRÜLECEĞİ MAHKEMELER  
III. YARGILAMA USULÜ  
§6. TACİR VE TACİR OLMANIN SONUÇLARI  
I. TACİR SIFATININ KAZANILMASI  
A. Gerçek Kişilerde Tacir Sıfatının Kazanılması  
1. Ticari İşletmenin Kısmen Dahi Olsa Kendi Adına ve Fiilen İşletilmeye Başlanması  
2. Ticari İşletme Açmasına Rağmen Fiilen İşletmeye Başlamayan Gerçek Kişinin Tacir Sayılması  
a. Fiilen İşletmeye Başlamadan Reklamlar Yapmak Suretiyle  
b. Fiilen İşletmeye Başlamadan Ticaret Siciline Tescil ve TTSG’de İlanıyla  
3. Gerçek Kişinin Tacir Gibi Sorumlu Olması  
4. Ticaretten Yasaklanan Kişilerin Tacir Sıfatları  
B. Tüzel Kişilerde Tacir Sıfatının Kazanılması  
1. Ticaret Şirketleri  
2. Ticari İşletme İşleten Dernekler  
3. Ticari İşletme İşleten Vakıflar  
4. Kendi Kuruluş Kanunları Gereğince Özel Hukuk Hükümlerine Göre Yönetilmek veya Ticari Şekilde İşletilmek Üzere Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Kurulan Kurum ve Kuruluşlar  
a. Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Bunlara Ait Müesseseler  
b. Özel Hukuk Hükümleri Uyarınca Yönetilen veya Ticari Şekilde İşletilen Diğer Kurum ve Kuruluşlar  
C. Donatma İştiraki  
II. TACİR OLMANIN SONUÇLARI (TACİR OLMAYA BAĞLANAN HUKUKİ SONUÇLAR)  
A. Ticaret Unvanı Seçme ve Kullanma  
B. İflasa Tabi Olma  
C. Ticaret Siciline Kaydolma  
Ç. Ticari Defterleri Tutma ve Saklama  
D. Ticaret ve Sanayi Odalarına Kaydolma  
E. Basiretli İş Adamı Gibi Hareket Etme  
F. Ücret ve Faiz İsteme  
G. Ticari İş Karinesine Tabi Olma  
H. Fatura Verme  
I. Ücret ve Cezai Şartın İndirilmesini İsteyememe  
İ. Fatura ve Teyit Mektubuna Sekiz Gün İçerisinde İtiraz Etme  
J. Ticari Örf ve Âdetin Uygulanması  
K. İhtar ve İhbarları Belirli Şekillerde Yapma  
L. Satış ve Mal Değişimlerinde Özel Hükümlere Tabi Olma  
1. Kısım Kısım Yerine Getirilecek Satışlar  
2. Alıcının Temerrüdü  
3. Satılan veya Değişilen Malın Ayıplı Olması  
M. Hapis Hakkından Yararlanmada Kolaylık  
III. TACİR SIFATININ SON BULMASI  
§7. ESNAF  
§8. TİCARET SİCİLİ  
I. TİCARET SİCİLİ ÖRGÜTÜ VE YÖNETİMİ  
II. TİCARET SİCİLİNİN ALENİYETİ (KAMUYA AÇIKLIK PRENSİBİ)  
III. SİCİL İŞLEMLERİ  
IV. TESCİL PROSEDÜRÜ  
A. Tescil Çeşitleri  
1. Talep Üzerine Tescil  
2. Re’sen veya Bildirim Üzerine Tescil  
B. Sicil Müdürünün İnceleme Yetkisi  
C. Sicil Müdürünün İncelemesinin Sonuçları  
D. Muvakkat (Geçici) Tescil  
V. TESCİLİN SONUÇLARI (SİCİLİN KAMUYA AÇIK OLMASININ SONUÇLARI)  
A. Tescilin İzhari (Açıklayıcı) ve İhdasi (Yaratıcı) Sonuçları  
1. Tescilin İzhari (Açıklayıcı) Sonucu  
2. Tescilin İhdasi (Kurucu) Sonucu  
B. Tescilin Müspet (Olumlu) ve Menfi (Olumsuz) Sonucu  
1. Tescilin Müspet (Olumlu) Sonucu  
2. Tescilin Menfi (Olumsuz) Sonucu  
VI. TİCARET SİCİLİNDEN DOĞAN SORUMLULUK  
A. Hukuki Sorumluluk  
B. Cezai Sorumluluk  
§9. TİCARET UNVANI VE DİĞER TİCARİ ADLAR  
I. TİCARET UNVANI  
A. Ticaret Unvanının Şekli  
1. Gerçek Kişi Tacirin Ticaret Unvanı  
2. Ticaret Şirketlerinin Ticaret Unvanı  
a. Kollektif Şirket  
b. Komandit Şirket  
c. Anonim, Limited ve Kooperatif Şirketler  
3. Tacir Sayılan Diğer Tüzel Kişiler  
4. Donatma iştiraki  
B. Zorunlu ve İhtiyari Ek Seçmede Kanuni Sınır  
C. Ticaret Unvanının Korunması  
1. Hukuki Sorumluluk  
2. Cezai Sorumluluk  
II. İŞLETME ADI  
III. MARKA  
A. Marka Kavramı ve Unsurları  
B. Markanın Hukuki Niteliği ve Sınıflandırılması  
1. Hukuki Niteliği  
2. Markanın Sınıflandırılması  
a. Ticaret Markaları  
b. Hizmet Markaları  
c. Garanti Markaları  
ç. Bireysel Markalar  
d. Ortak Markalar  
IV. COĞRAFİ İŞARETLER  
§10. HAKSIZ REKABET  
I. HAKSIZ REKABETİN TANIMI VE UNSURLARI  
II. BAŞLICA HAKSIZ REKABET HÂLLERİ  
III. HAKSIZ REKABETİN SONUÇLARI  
A. Hukuki Sorumluluk  
1. Hukuki Sorumluluğa İlişkin Davalar  
a. Tespit Davası  
b. Men Davası  
c. Sonuçların Ortadan Kaldırılması Davası  
ç. Maddi Tazminat Davası  
d. Manevi Tazminat Davası  
2. Davacı ve Davalı Olabilme Ehliyeti  
a. Aktif Dava Ehliyeti (Davacı olabilecekler)  
aa. Rakip  
bb. Müşteriler  
cc. Mesleki ve Ekonomik Birlikler  
b. Pasif Dava Ehliyeti (Davalı Olabilecekler)  
aa. Fail  
bb. Çalıştıran (İstihdam Eden Kişi)  
cc. Basın, Yayın, İletişim ve Bilişim Kuruluşları  
3. Kararların İlanı  
4. Zamanaşımı  
B. Cezai Sorumluluk  
§11. TİCARİ DEFTERLER  
I. KAVRAM  
II. TİCARİ DEFTER TUTMA VE ENVANTER ÇIKARMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  
A. Defter Tutma Yükümlülüğü ve Tabi Olduğu Esaslar  
1. Defter Tutma Yükümlülüğünün Kapsamı  
2. Yükümlülüğün Konusu Olan Defterlerin Belirlenmesi  
3. Defterlerin Tutulmasında Şekil Şartları  
B. Envanter Çıkarmak Yükümlülüğü  
III. AÇILIŞ BİLANÇOSU VE YILSONU FİNANSAL TABLOLARI  
IV. TİCARİ DEFTER VE BELGELERİN SAKLANMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ  
A. Genel Esaslar  
B. Saklamanın Gerçekleştirileceği Ortam  
C. Saklama Süresi  
Ç. Defter ve Belgelerin Zayi Olması  
V. TİCARİ DEFTER VE BELGELERİN HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARDAKİ FONKSİYONU  
A. Ticari Defterlerin İncelenmek Üzere İbrazı ve Teslimi  
B. Ticari Defterlerin İspat Fonksiyonu  
VI. KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMUNUN YETKİSİ  
§12. CARİ HESAP  
I. TANIMI, ŞEKLİ VE ESASLARI  
II. CARİ HESAPTA BAKİYE  
III. BAKİYENİN HACZİ  
IV. CARİ HESABIN SONA ERMESİ  
V. CARİ HESAPTA ZAMANAŞIMI  
§13. TACİR YARDIMCILARI  
I. BAĞIMLI TACİR YARDIMCILARI  
A. Ticari Temsilci  
1. Tanımı  
2. Hukuki Niteliği  
3. Tayini  
a. Tayinin Şekli  
b. Tayine Yetkili Kişi  
c. Tayin Edilecek Kişi  
4. Temsil Yetkisinin Kapsamı  
a. Yetki Kapsamına Dâhil İşlemler  
b. Ticari Temsilcinin Temsil Yetkisinin Doğal ve Kanuni Sınırlamaları  
c. Temsil Yetkisinin Tacirin İradesi ile Sınırlandırılması  
aa. Ticari Temsilcinin Yetkisinin Şube İşleriyle Sınırlandırılması  
bb. Ticari temsilcinin Yetkisinin Birlikte Temsil Yoluyla Sınırlandırılması  
5. Ticari Temsilcinin Rekabet Yasağına Tabi Olması  
6. Ticari Temsilcinin Temsil Yetkisinin Sona Ermesi  
a. Azil ve İstifa  
b. Ölüm ve Fiil Ehliyetinin Kaybı  
c. İflas  
ç. İşletmenin Devri ve Tasfiyesi  
B. Ticari Vekil  
1. Tanım  
2. Tayini  
3. Yetkileri ve Sınırlandırılması  
4. Rekabet Yasağı  
5. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi  
C. Diğer Tacir Yardımcıları  
1. Kavram  
2. Yetkileri  
3. Rekabet Yasağı ve Temsil Yetkisinin Sona Ermesi  
Ç. Pazarlamacı  
1. Tanımı  
2. Pazarlamacılık İlişkisinin Kurulması  
3. Pazarlamacının Yükümlülükleri  
4. Pazarlamacının Yetkileri  
5. Pazarlamacılık İlişkisinin Sona Ermesi  
II. BAĞIMSIZ TACİR YARDIMCILARI  
A. Simsar  
1. Mevzuattaki Yeri  
2. Simsarın Tanımı ve Unsurları  
3. Ücrete Hak Kazanma, Ücretin Miktarının Belirlenmesi ve Masrafların Ödenmesi  
4. Simsarın Haklarını Kaybetmesi  
5. Simsarlık İlişkisinin Sona Ermesi  
B. Acente  
1. Tanımı  
2. Unsurları  
a. Tacirden Bağımsız Olması  
b. Bir Ticari İşletme İle İlgili Olması  
c. Belirli Bir Yer veya Bölge İçinde Faaliyetin İcra Edilmesi  
ç. Faaliyetin Süreklilik Arz Etmesi ve Meslek Edinilmesi  
d. Faaliyetin Bir Sözleşmeye Dayanması  
e. Aracılık Etme veya Sözleşme Yapma Yetkisi  
3. Acentenin Hakları  
a. Tekel Hakkı  
b. Olağanüstü Masrafları İsteme Hakkı  
c. Ücret ve Tahsil Komisyonu Hakkı  
ç. Hapis Hakkı  
4. Acentenin Temsil Yetkisinin Kapsamı  
a. Beyanda Bulunma, Beyanları Kabul, Davacı ve Davalı Olabilme  
b. Mal Bedellerini Kabul, Malları Teslim, Alacağın Yenilenmesi ve Alacağın Miktarının İndirilmesi  
c. Sözleşme Yapma  
ç. Acentenin Yetkisiz Temsilciliği  
5. Acentenin Borç ve Yükümlülükleri  
a. Rekabet Yasağı  
b. Müvekkilinin İşlerini Görme ve Menfaatlerini Koruma  
c. Haber Verme Yükümlülüğü  
ç. Müvekkilinin Talimatlarına Uygun Hareket Etme  
d. Önlemler Alma  
e. Müvekkiline Ait Parayı Ödeme veya Teslim Etme  
6. Acentelik Sözleşmesinin Sona Ermesi  
a. Sona Erme Sebepleri  
aa. Fesih  
bb. Sürenin Dolması  
cc. Ölüm, İflas ve Kısıtlanma  
b. Sona Ermenin Sonuçları  
aa. Genel Sonuçları  
bb. Denkleştirme İstemi ve Rekabet Yasağı Anlaşması  
aaa. Denkleştirme İstemi  
bbb. Rekabet Yasağı Anlaşması  
7. Acentelik İlişkisine Tabi Bazı İş ve İşlemler  
C. Alım Satım İşlerinde Komisyoncu  
1. Hukukumuzdaki Düzenlenişi  
2. Tanımı ve Unsurları  
3. Komisyoncunun Hakları  
a. Masrafları, Avansları ve Faizleri İsteme Hakkı  
b. Ücret İsteme Hakkı  
c. Hapis ve Malı Açık Artırma İle Sattırma Hakları  
ç. Komisyoncunun Kendisiyle İşlem Yapma Hakkı  
4. Komisyoncunun Borçları  
a. Bildirme ve Sigortalama Borcu  
b. Özen Borcu  
c. Bedel İle İlgili Müvekkilinin Talimatına Uyma Borcu  
ç. Veresiye Satmama ve Teslim Almadan Ödememe Borcu  
d. Garanti Borcu  
5. Komisyonculuk Sözleşmesinin Sona Ermesi  
6. Zamanaşımı  
Ç. Taşıma İşleri Komisyoncusu  
1. Kavram  
2. Komisyoncunun “Eşyanın Taşıtılması” Borcu  
3. Gönderenin Bildirimde Bulunma Yükümlülüğü  
4. Komisyoncunun Ücret Alacağının Muacceliyeti  
5. Hapis Hakkı  
6. Komisyoncunun Taşıma İşini Üzerine Alması  
7. Taşıma İşleri Komisyoncusunun Sorumluluğu  
8. Zamanaşımı  
Yararlanılan Kaynaklar  
Ticari İşletme Hukuku Örnek Test Soruları  
Kavramlar Dizini  
 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Selma Çetiner ...
Ekim 2017
36.90 TL
Sepete Ekle
Sevilay Uzunallı ...
Eylül 2017
21.50 TL
Sepete Ekle
Ali Bozer ...
Haziran 2017
40.00 TL
Sepete Ekle
Serhan Dinç
Mayıs 2017
42.90 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017