Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Uygulamalı
Bono Rehberi
Nisan 2018 / 1. Baskı / 543 Syf.
Fiyatı: 125.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Kitapta, 2004 sayılı İİK'da yer alan kambiyo senetlerinden "bono" konusu "kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip ve takibin iptali" yönüyle incelenmiştir.

Birinci bölümde: Ticaret Hukuku kapsamında "bono ve bazı hukuki kavramların anlamı";

İkinci bölümde: Ticaret Hukuku uygulamasında "bononun unsurları ve unsur yokluğu";

Üçüncü bölümde: İcra İflas Kanunu düzenlemesine göre "kambiyo senetlerinden bono yönüyle haciz takip usulü, takibe itiraz ve takibin iptali işlemleri";

Dördüncü bölümde: Ticaret Kanunu m. 778 göndermesiyle bonolar hakkında uygulanması gereken "poliçe ile ilgili yasal hükümler";

Beşinci bölümde: İcra İflas Kanunundaki "kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takibe karşı borçlu itiraz ve şikayetinin değerlendirilmesi suretiyle takibin iptaline" ilişkin uygulama;

Altıncı bölümde: Türk Ceza Hukuku düzenlenmesine göre "kambiyo senetleri üzerinde işlenen suçlar" ayrıntılı biçimde anlatılmıştır.

Kitap, soru ve yanıtlı anlatım ile 6102 sayılı TTK (mülga 6762 s. TTK) ve 2004 sayılı İİK hükümleri üzerinde odaklanarak bonoya ilişkin Yargıtay kararları ve öğreti görüşünden yararlanarak hazırlanmıştır.

Konu Başlıkları
Bononun Unsurları ve Unsurların Yokluğu
Bono Hakkında Uygulanacak Poliçe Hükümleri
Kambiyo Takibinde Bono Uygulaması
Kambiyo Senetleri Üzerinde İslenen Suçlar
Barkod: 9789750248269
Yayın Tarihi: Nisan 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 543
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
BİRİNCİ BÖLÜM
6102 SAYILI TİCARET KANUNU YÖNÜYLE “BONO”
BONO NEDİR?  27
BAZI KAVRAMLARIN ANLAMI  28
Açık Bono  28
Keşideci  28
Aval  28
Lehtar  29
Yetkili Hamil  29
Ciranta  30
Ciro Zinciri  30
Dönüş Cirosu  30
Beyaz Ciro  30
Ciro Edilemez Kaydı  31
Protesto  31
Protestodan Muafiyet  31
Nakden/Malen Kaydı  32
Araya girerek ödeme  32
Yenileme  32
Kambiyo Senedinde Sorumluluk  33
Kambiyo senedinde imza  33
Kambiyo taahhüdünün hukuksal niteliği  33
Soyutluk ilkesi  33
İKİNCİ BÖLÜM
BONODA UNSURLAR ve UNSURLARIN YOKLUĞU
BONODA UNSURLAR  35
İlgili Madde TTK. 776  35
UNSURLARIN YOKLUĞU  36
İlgili Madde TTK 777  36
GENEL OLARAK ŞEKİL KOŞULLARININ TÜRLERİ  36
Zorunlu şekil koşulları  37
Seçimlik şekil koşulları  37
İsteğe bağlı koşullar  38
UNSURLARIN AYRINTILI ANLATIMI  39
Bono Veya Emre Yazılı Senet Kelimesi  39
Yargıtay Kararları  39
Kayıtsız Şartsız Belirli Bir Bedeli Ödemek Vaadi  39
YARGITAY KARARLARI  40
BONODA VADE  56
YARGITAY KARARLARI  57
ÖDEME YERİ  58
KİME VEYA KİMİN EMRİNE ÖDENECEK İSE ONUN ADI  59
YARGITAY KARARLARI  60
DÜZENLEME TARİHİ VE YERİ  64
Yargıtay Kararları  67
DÜZENLEYENİN İMZASI  68
Yargıtay Kararları  72
DÜZENLEYENİN SORUMLULUĞU  77
İlg. Madde 779  77
Bononun Ödenmesinden Keşideci Poliçeyi Kabul Eden Gibi Mi Sorumludur?  78
Bono Bedelinin Ödenmesinden Kimler Hangi Sıfatla Sorumludur?  79
Ödeme İçin Bono Hangi Sürede Keşideciye İbraz Olunmalıdır?  80
İbraz Keyfiyeti Keşideci Tarafından Ne Şekilde Doğrulanacaktır?  80
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KAMBİYO TAKİBİNE İLİŞKİN (Haciz) BONO UYGULAMASI
(Soru ve yanıtlarıyla)
TAKİBİN KABULÜ ŞARTLARI  81
İlg. Madde İİK m. 167  81
TAKİP TALEBİ  81
İlg. Madde İİK m. 58  81
Bonoda Alacaklı Sıfatıyla Kimler Takipte Bulunabilir?  82
Alacaklıların Birden Fazla Olması Halinde Senetle Takip Hakkı Ne Şekilde Kullanılır?  83
Kambiyo Takibinde Taraf Değişikliği Hangi Durumda Yapılabilir?  84
Takip Talebinde Alacaklının Adresi Ve Kimlik Numarası Yoksa Bu, Ödeme Emrinin İptalini Gerektirir mi?  84
Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Ve İflas Yolu Takibine Konu Hangi Senetlerdir?  85
Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takibin Safhaları Nasıldır?  85
Bono ile genel haciz yoluyla takip yapılabilir mi?  85
Takip Talebinde Takip Yollarından Hangisinin Seçildiği Açıkça Belirtilmeli midir?  86
Vadesi Gelmemiş Senet Yönüyle Borçlu Menfi Tespit Davası Açabilir mi?  87
Kambiyo Senedine Dayalı Takipte Senet Aslı İbraz Edilmeli midir?  87
Kambiyo Takibine Hangi Durumda “Protesto Belgeleri” Eklenmelidir?  88
Hamil, cirantalar hakkında hangi koşulu yerine getirirse takip yapabilir?  89
Takip Talebi, İcrada İşleme Konulduğunda Tbk Yönüyle Zamanaşımı Kesilmiş Olur mu?  89
Ödemenin Takipten Sonra Yapılması Halinde Borçlu İşlemiş Faizden Sorumlu mudur?  90
HACİZ YOLU İLE TAKİP  90
İlg. Madde İİK 168 (ÖDEME EMRİ)  90
İCRA MÜDÜRÜNÜN SENEDİ İNCELEMESİ VE ÖDEME EMRİ GÖNDERMESİ  91
İcra Müdürü Takibe Konu Senedi Hangi Yönüyle İnceleyebilir?  91
Ödeme Emri Kime Ne Zaman Ve Hangi Ekle Gönderilir?  93
Takip Talebine Uygun Olmayan Ödeme Emrine Karşı Borçlunun Süresiz Şikayet Hakkı Var mıdır?  95
Ödeme Emrine Eklemeler Yapılarak Tebliğe Çıkarılabilir mi?  96
Ödeme Emri Tebliğ İşleminin Usulsüzlüğü, Nerede, Kaç Gün İçinde Şikayet Konusudur?  96
İcra Müdürü Borçluya Ödeme Emri Göndermezse Alacaklının Ne Gibi Bir Hakkı Vardır?  97
Ödeme Emri Borçluya Tebliğ Edilmese Dahi Borçlunun İtiraz Hakkı Hangi Halde Doğar?  97
İcra Müdürü Borçlunun Bilinen Adresi Yerine Doğrudan Mernis Adresine Tebligat Yapabilir mi?  98
İTİRAZ SÜRESİ  99
Kambiyo Takibine Karşı (Haciz) Hangi Nedenle Ve Ne Süre İçinde İtiraz Edilebilir?  99
Hak Dürücü Süre Nedir?  100
Borçlunun Dilekçesinde “Gecikmiş İtiraz” Diye Belirtmesi Yasal İtiraz Süresini Etkiler mi?  101
Hak Düşürücü Şikayet Ve İtiraz Süresi Hangi Halde Uzar?  102
Ödeme Emri Tebliğ Edilmeden Beş Günlük Hak Düşürücü Süre Başlamış Sayılır mı?  103
Ödeme Emrine Borçlu İtiraz Ve Şikayeti Hangi Süreye Tabidir?  104
İcra Müdürlüğünün Hangi İşlemleri Yedi Günlük Şikayet Süresine Tabidir?  104
Ödeme Emrinde Borcun Ödenmesi İçin Verilen On Günlük Süre Geçmeden Haciz Yapılır Mı?  105
Kambiyo Senedine Özgü Haciz Yoluyla Takipte “Mükerrirlik” İtirazında Süre Var mıdır?  105
Yabancı Para Borcunu İçeren Bononun Takibe Konması Halinde İşlemiş Ve İşleyecek Faiz Miktarı Nasıl Belirlenecektir?  107
MENFİ TESPİT DAVASI  107
Senedin Sahteliğine Dayalı Menfi Tespit Davasında Görevli Yer Hangi Mahkemedir?  107
İcraya Konulmamış (Tahsile Verilmemiş) Bir Bono İçin Menfi Tespit Davası Açılabilir mi?  107
Menfi tespit davasında ispat yükü alacaklı mı yoksa borçlu tarafa mı aittir?  108
YARGITAY KARARLARI  111
BORCA İTİRAZ  112
İlg. Madde 169  112
Borca itirazdan amaç nedir?  112
Borca İtiraz Sebepleri Uygulamada Neler Olabilmektedir?  113
Kambiyo Takibine Konu Borca Karşı Kimlerin İtiraz Hakkı Vardır?  114
Kambiyo Takibine İlişkin İtiraz Ve Şikayetler Nereye Yapılır?  115
İtiraz Üzerine Takip Geçici Olarak Hangi Halde Durdurulabilir?  115
Senet Metninden Anlaşılanlar Dışında İtiraz Sebepleri Değiştirilebilir mi?  115
Borçlunun Dilekçesinde Bildireceği Yasal İtiraz Nedenleri Nelerdir?  115
YARGITAY KARARLARI  117
BORCA İTİRAZIN İNCELENMESİ  120
İlg. Madde 169/a  120
İcra Mahkemesinde İmza Ve Borca İtiraz Hmk Anlamında Bir Dava mıdır?  121
Takip Kesinleşmeden Önce Ya Da Sonra Vaki Ödeme Hangi Yasal Hükümlere Göre Değerlendirilmelidir?  121
İNKAR TAZMİNATI–PARA CEZASI  122
Borçlu Aleyhine İcra İnkar Tazminatı Hangi Halde Hükmedilir?  122
Alacaklı Aleyhine İcra İnkar Tazminatı Hangi Halde Hükmedilir?  122
İcra Takibinden Feragat Edilmesi İnkar Tazminatı Hükmedilmesini Engeller mi?  123
İmza İncelemesi Yapılmadan Alacaklının Alacak Ve Takipten Vazgeçmesi Aleyhine İnkar Tazminatı Ve Para Cezasına Hükmedilmesini Engeller mi?  123
YETKİ  124
Bonolar Yönüyle Yetkili İcra Daireleri Hangisidir?  124
İcra Dairesinin Yetkisine İtiraz Nereye, Kaç Gün İçinde Yapılır Ve Nasıl İncelenir?  125
Birden Fazla Borçluya Karşı Başlatılan Takipte Yetkili İcra Dairesi Neresidir?  125
İcra Mahkemesinin Birden Fazla Dairesi Arasındaki İlişki Yetki Mi Yoksa İşbölümü İlişkisidir?  125
Yetkisizlik Kararının Kesinleşmesinden İtibaren Ne Sürede Yetkili İcra Müdürlüğüne Dosyanın Gönderilmesi İstenmelidir?  125
Yetki İtirazı Taraflar Gelmese De İcra Mahkemesince Hükme Bağlanacak mıdır?  126
Yetki İtirazı İncelemesi Evrak Üzerinde Mi Yapılıp Karara Bağlanacaktır?  126
İhtiyati haciz kararının verildiği mahkeme çevresinde senetle takip yapılabilir mi?  126
Takibin Geçici Durdurulması Kararı Hangi Durumda İhtiyati Haczin İnfazını Engeller?  126
Yetki İtirazı Yalnız Yetki Sözleşmesinde Belirlenen Mahkemede Mi Yapılır?  127
YARGITAY KARARLARI ve BAM Kararı  127
İMZAYA İTİRAZ  145
İlg. Madde 170  145
Hangi halde imza incelemesine gerek yoktur?  145
Kambiyo senedinde kimin imzasına kimler itiraz edemez?  146
Senetteki İmzanın Borçluya Ait Olduğunu İspat Külfeti Kime Aittir?  146
İmzaya İtiraz İle Yazının Sahteliğine İlişkin İtirazın İncelenmesinde Hangi Yasal Hüküm Söz Konusu Olur?  146
Borçlu, İmza İtirazını Hangi Hükme Dayanarak Hangi Mahkemede İleri Sürebilir?  147
İcra Mahkemesi, Hangi Durumda Duruşmadan Önce İcra Takibini Geçici Olarak Durdurma Kararı Verebilir?  147
Hangi Halde Borçlunun İmzaya İlişkin İtirazının Kabulüne Karar Verilir?  147
Borçlunun Senetteki İmzasına İtirazı İcra Takibini Durdurur mu?  147
İcra takibi başka hangi davada durdurulabilir?  148
Hangi Halde Borçluya İnkar Tazminatı İle Para Cezası Yükletilir?  148
Hangi Halde Borçluya Yükletilen İnkar Tazminatı Ve Para Cezasının Tahsili Tehir Edilir?  149
Hangi Halde Borçluya Verilen İnkar Tazminatı Ve Para Cezası Ortadan Kalkar?  149
Hangi Halde Alacaklı Tazminata Ve Para Cezasına Mahkum Edilir?  149
Hangi Halde Alacaklı Aleyhine Tazminat Ve Para Cezasına Hükmolunamaz?  149
Hangi Halde Alacaklıya Yüklenen Para Cezasının Tahsili Tehir Olunur?  149
Hangi Halde Alacaklıya Yüklenen Para Cezası Kalkar?  149
YARGITAY KARARLARI  149
BORÇLUNUN KAMBİYO HUKUKU BAKIMINDAN ŞİKAYETİ  164
İlg. Madde 170/a  164
Kambiyo Takibine Şikayet Halinde Uygulamada Süreklilik Gösteren Kurallar Nelerdir?  165
Borçlu Şikayet Yoluyla Hangi İddiaları İleri Sürebilir?  166
Kambiyo Vasfı Olmayan Senet Yönüyle Borçlunun Diğer İtirazlarını İncelemek Gerekir mi?  166
Sair İtiraz ve Şikayetler İncelenmeden Bunları Kapsar Biçimde Davanın Reddine Karar Verilebilir mi?  166
Borç, Kısmen Veya Tamamen Kabul Edilmişse Kambiyo Vasfı Yoktur Gerekçesiyle Takip İptal Olunur mu?  167
Şikayet Hangi Konuda İse, İcra Mahkemesince Yalnızca Bu Konu Mu İncelenecektir?  167
Senedin Kambiyo Vasfında Olmadığı Veya Alacaklının Takip Hakkının Bulunmadığına İlişkin Şikayet Süresi Kaç Gündür?  168
Kambiyo Takibinde Borçlunun Genel Olarak Şikayet Şekli, Sonucu Ve Süresiz Şikayet Nedir?  168
Kambiyo Vasfına Karşı Vaki Şikayet Üzerine Duruşma Açılması Zorunlu mudur?  169
YARGITAY KARARLARI  170
UYGULANACAK DİĞER HÜKÜMLER  173
İlg. Madde 170/b  173
İlg. Madde–61  173
İlg. Madde 68/a,4  174
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BONOLAR HAKKINDA DA UYGULANACAK
POLİÇE HÜKÜMLERİ
İlg. Madde 6102 s. TTK m. 778  175
Türk Ticaret Kanununda “Gönderme Maddesi” Olarak İlgili Hüküm Hangisidir?  176
1. BONOLARDA CİRO (TTK m. 778/1, a göndermesiyle m. 681 ilâ 690)  177
POLİÇELERİN DEVREDİLMESİ  177
İlg. Madde 681 ())  177
Bonodan Doğan Haklar Ne Şekilde Devredilebilir?  177
Ciro Zincirinde Şahıslar Kimlerdir?  178
Ciro ile Senedi Devralan Hamiller Hangi Şartla Yetkili Hamil Olurlar?  179
Uygulamada Ciro Ne Şekilde Yapılmaktadır?  180
Ciro, Hangi Şartlarla Geçerli Olur?  180
Bonoda “Ciro Edilemez” Kaydının Varlığı Senedin Kambiyo Vasfını Etkiler mi?  181
Ciro Hangi Amaçla Yapılır Ve Kaç Türlü Ciro Vardır?  181
YARGITAY KARARLARI  182
CİRO/KAYITSIZ, ŞARTSIZ OLMASI  184
Madde 682  184
Senedi Kısmi Ciro İle Hamil Olan Kişi Takip Yapabilir mi?  185
Cironun Kayıtsız Şartsız Olması Kuralının İstisnası Hangi Kayıt Olabilir?  185
YARGITAY KARARLARI  185
CİRONUN ŞEKLİ  189
Madde 683  189
Bononun Cirosu Ne Şekilde Yazılmalı Ve İmzalanmalıdır?  189
Beyaz Ciro Nedir, Ne Şekilde Yapılabilir?  191
Ciro Zincirinde Ciroların Tam Ya Da Beyaz Ciro Olmasının Önemi Var mıdır?  191
Beyaz Ciro Hangi Halde Temlik Cirosu Olarak Kabul Edilir?  191
YARGITAY KARARLARI  192
CİRONUN HÜKÜMLERİ/DEVİR İŞLEVİ  193
Madde 684  193
Ciro ve Teslimle Senetten Doğan Bütün Haklar Devredilmiş Sayılır mı?  193
Beyaz Ciro ile Senedi Eline Geçiren Hamilin Ne Gibi Yetkileri Vardır?  194
YARGITAY KARARLARI  195
CİRONUN/TEMİNAT İŞLEVİ  196
Madde 685  196
Senette Güvence Borcu Kimlere Yüklenmiştir?  196
Ciranta, Garanti Borcunu Kaç Şekilde Ortadan Kaldırabilir?  196
Cironun Teminat Fonksiyonu Ne Zaman Başlar ve Ne Zaman Sona Erer?  196
Bono Üzerine “Ciro Edilemez” Kaydını Keşideci Koyabilir mi?  197
Keşideci Tarafından Senet Üzerine “Ciro Edilemez” Kaydının Konulması Halinde Lehtar Ona Karşı Kambiyo Takibinde Bulunabilir mi?  197
Ciranta ve Keşideci Tarafından Konan “Ciro Edilemez” Kaydı Senedin Türünü Değiştirir mi?  197
YARGITAY KARARLARI  197
CİRO/HAMİLİN HAK SAHİPLİĞİ  199
Madde 686  199
Çizilmiş Ciro Ne Demektir?  199
Hamilin Hak Sahibi Olabilmesinin Şartı Nedir?  200
Ciro Zincirindeki Bozukluk Kimler Arasındaki Takibi Etkilemez?  200
Temlik Cirosunun Ne Gibi Fonksiyonları Vardır?  200
Keşideci İmzasının Ona Ait Olmaması Cirantayı Sorumluluktan Kurtarır mı?  201
YARGITAY KARARLARI  201
DEF’İLER  204
Madde 687  204
Senetten Dolayı Kendisine Başvurulan Kişilerin İleri Sürebileceği Defiler Kaç Kısma Ayrılır?  204
Mutlak (objektif) savular  205
Hatır Senedi İddiasını Keşideci Hangi Durumda Hamile Karşı İleri Sürebilir?  205
Borcun Lehtara Ödendiği Defi Hamile Karşı İleri Sürülebilir mi?  206
Kısmi Ödeme Hangi Halde Hamile Karşı İleri Sürülemez?  206
Senede Yazılı Kısmi Ödeme Hamile İleri Sürülebilir mi?  206
Senet Borçluya İade Edilmeden Yapılan İbra Kime Karşı İtiraz Ve Defi Hakkı Doğurur?  207
YARGITAY VE İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI  207
CİRONUN ÇEŞİTLERİ/TAHSİL CİROSU  217
Madde 688  217
Tahsil Cirosunun Mahiyeti Ve Amacı Nedir?  217
Tahsil Cirosuyla Senede Hamil Olan Kişinin Yapabileceği/Yapamayacağı İşlemler Nelerdir?  218
Temlik Cirosunun Mahiyeti Ve Amacı Nedir?  219
Tahsil Cirosu İle Temlik Cirosu Arasında Ne Gibi Fark Vardır?  219
Tahsil Cirosunda Keşideci Cirantaya Karşı İleri Sürebileceği Defileri Hamile Karşı Da İleri Sürebilir mi?  219
Tahsil, Temlik Ve Rehin Cirosunda Senet Metnindeki Kayıt Ne Şekilde Yazılır?  220
Tahsil Cirosunda Ciranta İle Hamil Arasındaki İlişkinin Ne Gibi Özelliği Vardır?  220
YARGITAY KARARLARI  221
REHİN CİROSU  222
Madde 689  222
Rehin Cirosundan Amaç Nedir?  222
Senedi Rehin Cirosuyla Alan Kişi Hangi Ciro Yolu İle Senedi Devredebilir?  222
Rehin Cirosunda Senetten Sorumlu Olanlar Hamile Karşı Hangi Def’ileri İleri Süremezler?  223
Rehin Cirosu İle Hamil Olan Kişinin Yapabileceği/Yapamayacağı İşlemler Nelerdir?  223
YARGITAY KARARLARI  223
VADEDEN SONRAKİ CİRO  226
Madde 690  226
Ciro Yapmanın Başlangıcı ve Sonu Hangi Tarihtir?  227
Bononun Protesto Tarihinden Sonra Devredilmeleri Kambiyo Senedi Vasfını Kaybettirir mi?  228
YARGITAY KARARLARI  228
2. BONODA ÖDEMEDE VADE (TTK m. 778/1, b göndermesiyle m. 703 ilâ 707)  234
VADE/VADENİN BELİRLENMESİ/GENEL OLARAK  234
Madde 703  234
Senette Vade Gününden Amaç Nedir?  234
Yasada Öngörülen Vade Türlerinin Anlamı Nedir?  235
Vadeye ilişkin uygulamayı yönlendiren olgular nelerdir?  235
YARGITAY VE İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI  236
GÖRÜLDÜĞÜNDE ÖDENECEK POLİÇE  239
Madde 704  239
Vadesi Bulunmayan Bononun İbraz Edilmemesi Kimleri Sorumluluktan Kurtarır Ya Da Kurtarmaz?  240
Keşideci ve Cirantalar Senedin İbraz Sürelerini Uzatıp, Kısaltabilir mi?  240
YARGITAY KARARLARI  240
GÖRÜLDÜKTEN BELİRLİ BİR SÜRE SONRA ÖDENECEK POLİÇE  244
Madde 705  244
İcra Takibi Başlatılması Hangi Halde Keşideciye İbraz Yerine Geçer?  244
YARGITAY KARARLARI  245
SÜRELERİN HESABI/GENEL OLARAK  245
Madde 706  245
Vade Sürelerinin Hesaplanmasını Örneklemek Mümkün mü?  246
TAKVİMLERİN ÇATIŞMASI  246
Madde 707  246
3. BONODA ÖDEME (TTK m. 778/1, c göndermesiyle m. 708 ilâ 712)  247
ÖDEME/İBRAZ  247
Madde 708  247
Borçlu, Hangi Tarihte Ne Gibi Bir İşlemle Mütemerrit Olur?  247
Keşidecinin Senet Borcundan Temerrüde Düşmüş Sayılması İçin Protesto Edilmesi Şart mıdır?  248
Bono Ödenmek İçin Borçluya Hangi Yerde İbraz Edilmelidir?  248
İbraz ve Ödemeden Kaçınma Halinin Varlığı Hangi İşlem İçin Önemlidir?  248
İş Günü İbaresinden Amaç Nedir?  248
İbrazında Ödenmeyen Senet Dolayısıyla Hamilin Kime Karşı Başvurma Hakkı Doğar?  248
YARGITAY KARARLARI  248
ÖDEME/MAKBUZ İSTEME HAKKI  251
Madde 709  251
Senet Bedelini Ödeyen Makbuz İsteminde İhmal Yapmışsa Ayrıca Dava Açabilir mi?  251
Senet Geri Alınmamış, Ödeme Senede Yazılmamış Ve Makbuz Alınmamışsa Bedelin Ödendiği Nasıl Kanıtlanacaktır  252
Kısmi Ödemenin Senet Üzerine İşaret Edilmesi Ve Makbuz Verilmesi Gerekir mi?  252
YARGITAY KARARLARI  252
VADEDEN ÖNCE VE VADESİNDE ÖDEME  254
Madde 710  254
YARGITAY KARARLARI  254
YABANCI ÜLKE PARASI İLE ÖDEME  255
Madde 711  255
YARGITAY KARARLARI  256
TEVDİ  257
Madde 712  257
Vadesinde İbraz Edilmeyen Senet Borcundan Borçlu Hangi İşlemle Kurtulmuş Olur?  257
Tevdi Zorunluluğu Vadesi Görüldüğünde Ödenecek Bonoda Da Aranacak mıdır?  258
YARGITAY KARARLARI  258
4. ÖDEMEME HALİNDE BAŞVURMA HAKLARI
(TTK m. 778/1, d göndermesiyle 713 ilâ 727 ve 729 ilâ 732)  259
BAŞVURMA HAKKI/GENEL OLARAK  259
Madde 713  259
Hamil, Hangi Koşullarda Başvurma Hakkını Kullanabilir?  260
YARGITAY KARARLARI  261
PROTESTO/SÜRELER VE ŞARTLARI  262
Madde 714  262
Bonoda Ödememe Protestosu Kimlere Çekilir?  263
Ödememe Protestosu Keşide Etmemenin Ne Gibi Sonuçları Vardır?  264
Lehtarın Ciranta Tarafından Takip Edilmesi İçin Keşidecinin Protesto Edilmesi Şart mıdır?  264
Vadenin Tatil Gününe Rastlaması Halinde Protesto Hangi Gün Çekilecektir?  265
YARGITAY KARARLARI  265
ŞEKİL/NOTERLİKÇE DÜZENLENMESİ  268
Madde 715  268
Protesto Evrakının Keşideciye Tebliği Zorunlu mudur?  268
Keşidecinin Ödemeyi Reddettiğini Senet Arkasına Yazıp İmzalaması Hamilin Müracaat Hakkını Kullanması İçin Yeterli midir?  269
YARGITAY KARARLARI  269
PROTESTONUN İÇİNDEKİLERİ  269
Madde 716  269
YARGITAY KARARLARI  270
PROTESTO BELGESİ  271
Madde 717  271
KISMİ KABUL HALİNDE  271
Madde 718  271
BİRDEN FAZLA KİŞİYE KARŞI DÜZENLENEN PROTESTO  271
Madde 719  271
SAKLAMA YÜKÜMÜ  272
Madde 720  272
SAKAT PROTESTO  272
Madde 721  272
İçeriği Yanlış Protesto Hangi Hakkın Korunması Amacı Nedeniyle Geçerli Sayılmıştır?  272
PROTESTO DÜZENLENMESİ GEREKMEYEN HALLER  273
Madde 722  273
Hamil Hangi Durumda Protesto Çekmek Yükümlülüğünden Kurtulur?  273
Keşideci ya da Ciranta Ve Aval Veren Tarafından Konulan Muafiyet Kaydının Sonuçları Farklı mıdır?  274
Muafiyet Şartına Rağmen Protesto Çekilmesi Ne Gibi Sonuçlar Doğurur?  274
YARGITAY KARARLARI  274
İHBAR ZORUNLULUĞU  275
Madde 723  275
Hamil ve Cirantaların İhbar Süreleri Farklı mıdır?  276
YARGITAY KARARLARI  277
TESELSÜL  277
Madde 724  277
Bononun Ödenmemesinden Dolayı Hamile Karşı Kimler Ne Surette Sorumludur?  278
Kendisine Başvurulan Kimse Hangi Durumda Alacaklı Konuma Geçebilir?  278
Hamil veya Hamil Konumuna Geçmiş Kişi Kimlere Müracaat Edebilir?  279
Yetkili Hamil, Kendisinden Önce Veya Sonra Gelen Senet Borçlularına Karşı Takip Yapabilir mi?  279
Sorumlulardan biri hakkında dava açılması öteki sorumlular hakkında dava hakkını ortadan kaldırır mı?  280
YARGITAY KARARLARI  280
BAŞVURMA HAKKININ KAPSAMI/HAMİLİN HAKKI  281
Madde 725  281
Hamil, Müracaat Hakkıyla Ne Gibi Talepte Bulunabilir?  282
Hangi Halde Başvurma İsteğinden İskonto Yapılır?  282
YARGITAY KARARLARI  282
ÖDEYEN KİŞİNİN HAKKI  283
Madde 726  283
MAKBUZ/GENEL OLARAK  283
Madde 727  283
RETRET  284
Madde 729  284
Retret nedir?  284
BAŞVURMA HAKKININ DÜŞMESİ/GENEL OLARAK  285
Madde 730  285
Bonoda Protestodan Amaç Nedir?  286
Protesto Belgesinin Keşideciye Tebliği Şart mıdır?  286
Protesto evrakı hangi belgeye eklenmeli ya da ne zaman sunulmalıdır?  287
YARGITAY KARARLARI  287
MÜCBİR SEBEPLER  290
Madde 731  290
Mücbir Sebep Nedir?  291
YARGITAY KARARLARI  291
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME  292
Madde 732  292
Hamil, Keşideciye Karşı Hangi Süre İçinde Sebepsiz Zenginleşme Davası Açabilir?  293
YARGITAY VE BAM KARARLARI  293
5. ARAYA GİRME SURETİYLE ÖDEME
(TTK m. 778/1, e göndermesiyle m. 734, 738 ilâ 742)  299
ARAYA GİRME/GENEL HÜKÜMLER  299
Madde 734  299
Lehine Araya Girilebilecek Kişiler Kimlerdir?  300
Keşideci Lehine Araya Girerek Ödeyen Kişinin Dava Hakkı Kaç Yıllık Zamanaşımına Tabidir?  300
ARAYA GİREREK ÖDEME ŞARTLARI  301
Madde 738  301
Araya girerek ödeme ne demektir?  301
Araya Girerek Ödeme En Geç Ne Zaman Yapılabilir?  301
Araya Girerek Ödeyen Kişi Kimlere Karşı Dava Açabilir Ve Takip Yapabilir?  302
HAMİLİN İBRAZ YÜKÜMLÜLÜĞÜ  302
Madde 739  302
REDDİN SONUCU  303
Madde 740  303
MAKBUZ  303
Madde 741  303
Araya Girerek Ödeme Hangi Halde Düzenleyen İçin Yapılmış Sayılır?  303
Araya Girerek Ödeme Üzerine Ne Gibi İşlem Yapılmalıdır?  303
HAKLARIN DEVRİ, ARAYA GİRENLERİN BİRDEN FAZLA OLMASI HALİ  304
Madde 742  304
Lehine Ödemede Bulunulan Şahıstan Sonra Gelenler Borçlarından Hangi Şartla Kurtulur?  304
Araya Girerek Ödemede Bulunan Kişi Senedi Ciro Edebilir mi?  305
Araya Girerek Ödeme Yapan Kişi Kimlere Rücu Edebilir?  305
YARGITAY KARARLARI  305
6. SURETLER
(TTK m. 778/1, f göndermesiyle m. 746 ve 747)  306
POLİÇE SURETLERİ/ŞEKİL VE HÜKÜMLERİ  306
Madde 746  306
SENET ASLININ TESLİMİ  306
Madde 747  306
7. DEĞİŞTİRME
(TTK m. 778/1, g göndermesiyle m. 748)  307
SENET METNİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER  307
Madde 748  307
Senette Tahrifattan Amaç Nedir?  307
Senette Özellikle Hangi Unsurlarında Değişiklik Yapılmaktadır?  307
Senet Bedelindeki Tahrifat Nedeniyle Senet Ne Miktarla Geçerli Sayılacaktır?  308
Senet Vadesi, Bedelindeki Tahrifat Ne Şekilde Kambiyo Takibini Etkiler?  308
YARGITAY KARARLARI  308
8. BONODA ZAMANAŞIMI
(TTK m. 778/1, h göndermesiyle m. 749 ilâ 751)  315
SÜRELER  315
Madde 749  315
Keşideciye ve Cirantaya Karşı Başlatılacak Takipte Zamanaşımı Süresi Ne Kadardır?  315
İcra Aşamasında Kaç Türlü Zamanaşımı Defi İleri Sürülmektedir?  315
İcra Takibi Kesinleştikten Sonra Zamanaşımı Defi Ne Zaman İleri Sürülebilir?  316
Kambiyo Vasfında Olmayan Senet Kaç Yıllık Zamanaşımına Tabidir?  316
YARGITAY KARARLARI  317
KESİLME/SEBEPLERİ  326
Madde 750  326
Zamanaşımını Kesen “Dava Açılmasından Amaç” Nedir?  326
YARGITAY KARARLARI  326
HÜKÜMLERİ  328
Madde 751  328
Hukukta Genel Olarak Alacağın Zamanaşımına Uğraması Ne Demektir?  328
YARGITAY KARARLARI  328
9. İPTAL
(TTK m. 778/1, ı göndermesiyle m. 757 ilâ 765)  330
Keşideci Elindeyken Zayi Olan Çek Dolayısıyla Keşideci Çek İptal Davası Açabilir mi?  330
Keşideci Zayi Nedeniyle Çeki Ödemekten Men Ettirebilir mi?  332
Muhatap Banka Nezdinde Zayi Olan Ancak Yasal Sorumluluk Bedeli Ödenen Çekin İptalini Banka İsteyebilir mi?  333
Tahsil İçin Bankaya İbraz Olunan Çekin Banka Nezdinde Kaybolması Nedeniyle Bankanın Sorumlu Olabilmesi İçin Ne Gibi Koşullar Aranır?  335
Çekin Hamil Elindeyken Zayi Olması Üzerine Ne Gibi “Önleyici Önlemler” Alınabilir?  337
Muhatabın Çeki Ödemekten Men İstemi Hangi Görevli Ve Yetkili Mahkemeden İstenir?  337
Çeki Ödemeden Men Edilmesinin Bağımsız Olarak İstenmesinde Değer Esasına Göre Mi Görev Belirlenecektir?  338
Ödemeden Men İstemli İptal Davasına İlişkin Dilekçe Kapsamında Neler Yazılmalıdır?  339
Davacının Çekin Hamili Olduğunu İspatı Yeterli Mi, Yoksa Zayi Olduğuna Dair Delillerin De İspatı Aranacak mıdır?  340
Delillerin Yeterliliği Yargı Denetimine Tabi midir?  341
İhtiyati Tedbir İstemli Ödemeden Men Taleplerinde Teminat Göstermek Gerekir mi?  342
Zayi Nedenine İlişkin Çek İptal Kararları Bağlayıcı Nitelikte midir?  342
Zayi Dolayısıyla Verilen Çek İptal Kararının Niteliğinden Doğan Sonuçlar Nedir?  342
Borçlu, İptal Kararını Alan Kişiye Karşı Ne Gibi Defi İleri Sürebilir?  343
Senet Zilyedi Üçüncü Kişi, İfada Bulunan Borçluya Mı Yoksa Kendisine İfada Bulunulan Kişiye Mi Başvurabilir?  344
Çekin Zayi Nedeniyle İptal Kararı Alınmadan Keşideciye Karşı Alacak (İfa) Davası Açılabilir mi?  344
İptal Davası Sırasında Çek Aslının Üçüncü Kişide Olması Halinde Dava Reddedilmeli midir?  345
İade Davasının Açılması Ya Da Açılmamasının Sonucu Nedir?  345
Çek İptali Davalarına Üçüncü Kişilerin Asli Ya Da Fer’i Müdahale İmkanı Var mıdır?  346
Çeki Mahkemeye Vekil Eliyle Sunan Üçüncü Kişi Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilir mi?  346
Zamanaşımına Uğramış Çekin Zayi Nedeniyle İptali İstenebilir mi?  347
İptali İstenen Senetlerin Ödenmiş Olduğunun Anlaşılması Halinde İptal Kararı Verilmesine Gerek Var mıdır?  348
Çekin Elektronik Ortamda Kaybedilmesi, Zayi Nedeniyle İptal Davası Açılmasına Ve Hüküm Verilmesine Engel Oluşturur mu?  348
Çekin Takasa İbraz Edilmiş Olması Zayi Nedeniyle İptal İstemine Engel midir?  349
Çekin İadesi Davasında Neler Kanıtlanmalıdır?  349
Çekin İadesi Davasının Kabul Veya Reddi Halinde Ne Türlü Karar Verilir?  350
Çekin İadesi Davasını Kimler, Kime Karşı Açabilir?  350
Çekin Zayii Nedeniyle İptal Davasının Koşulları Nedir?  350
İPTAL/ÖNLEYİCİ ÖNLEMLER  352
Madde 757  352
YARGITAY KARARLARI  352
POLİÇEYİ ELİNE GEÇİREN KİŞİNİN BİLİNMESİ  352
Madde 758  352
POLİÇEYİ ELİNE GEÇİRENİN BİLİNMEMESİ/DİLEKÇE SAHİBİNİN Yükümlülükleri  353
Madde 759  353
İHTAR/İÇERİĞİ  353
Madde 760  353
SÜRELER  353
Madde 761  353
İLAN  354
Madde 762  354
İADE DAVASI  354
Madde 763  354
İPTAL KARARI  354
Madde 764  354
TEMİNAT  355
Madde 765  355
İPTAL KARARI/ŞARTLARI  355
Madde 651  355
HÜKÜMLERİ  355
Madde 652  355
İptal Kararını Almış Hamil Keşideciden Ne Gibi İstemde Bulunabilir?  356
İptal Kararının Niteliğinden Doğan Sonuçlar Nelerdir?  356
Borçlu, İptal Kararı Almış Kişiye Karşı Herhangi Bir Defi İleri Sürebilir mi?  357
Senet Zilyedi, İptal Kararı Alan Ve Borçludan İfayı Elde Eden Kişiye Karşı Ne Gibi Dava Açabilir?  357
İptal Kararı Alan Kişi, İlamların İcrası Yoluyla Takip Yapabilir mi?  357
10. TATİL GÜNLERİ, SÜRE HESABI, ATIFET SÜRELERİ, V s.
(TTK m. 778/1, i göndermesiyle m. 752 ilâ 756)  357
SÜRELER/TATİL GÜNLERİ  357
Madde 752  357
İdari Tatil Günü İşgünü Sayılır mı?  358
SÜRENİN HESAPLANMASI  359
Madde 753  359
ATIFET SÜRELERİ  359
Madde 754  359
POLİÇEYE İLİŞKİN İŞLEMLERİN YAPILACAĞI YER  359
Madde 755  359
İMZALAR  359
Madde 756  359
11. KANUNLAR İHTİLAFI
(TTK m. 778/1, j göndermesiyle m. 766 ilâ 775)  360
EHLİYET  360
Madde 766  360
ŞEKİL VE SÜRELER/Genel olarak  360
Madde 767  360
YARGITAY KARARLARI  361
HAKLARIN KULLANILMASI VE KORUNMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER  362
Madde 768  362
BAŞVURMA HAKKI  362
Madde 769  362
BORÇLANMANIN HÜKÜMLERİ/Genel olarak  362
Madde 770  362
KISMİ KABUL VE ÖDEME  363
Madde 771  363
ÖDEME  363
Madde 772  363
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN DOĞAN HAKLAR  363
Madde 773  363
KARŞILIĞIN HAMİLE GEÇMESİ  363
Madde 774  363
İPTAL KARARI  364
Madde 775  364
YARGITAY KARARLARI  364
12. ÖDEMEYE İLİŞKİN YERLEŞİM YERLERİ
(TTK m. 778/2, a göndermesiyle m. 674 ve 697)  364
ADRESLİ VE YERLEŞİM YERLİ POLİÇE  364
Madde 674  364
ADRESLİ VE YERLEŞİM YERLİ POLİÇE  364
Madde 697  364
13. FAİZ ŞARTI (TTK m. 778/2, b göndermesiyle m. 675)  365
FAİZ ŞARTI  365
Madde 675  365
Faiz Şartı Hangi Tür Bonolara Konulabilir?  365
14. ÖDENECEK BEDELE DAİR ÇEŞİTLİ BEYANLAR
(TTK m. 778/2, c göndermesiyle m. 676)  366
POLİÇE BEDELİNİN ÇEŞİTLİ ŞEKİLLERDE GÖSTERİLMESİ  366
Madde 676  366
Yazı ve Rakamla Gösterilen Bedeller Arasında Fark Olması Halinde Yazı İle Gösterilen Bedel Üstün Tutulur Kuralı Hangi Halde Uygulanmaz?  366
Bedeli Tahrifatlı Senedi Takibe Koyan Alacaklı Tazminat Ödemeye Mahkum Edilecek midir?  367
YARGITAY KARARLARI  367
15. GEÇERLİ OLMAYAN İMZANIN SONUÇLARI
(TTK m. 778/2, d göndermesiyle m. 677)  369
GEÇERLİ OLMAYAN İMZALARIN BULUNMASI  369
Madde 677  369
Ciro Zincirinde Geçerli Olmayan İmzanın Varlığı Diğer İmzaların Geçerliliğini Etkiler mi?  369
Lehtarın Ciro İmzasının Lehtara Ait Olmaması Keşideciyi Sorumluluktan Kurtarır mı?  370
YARGITAY KARARLARI  370
16. YETKİSİZ VEYA YETKİYİ AŞAN KİMSENİN İMZASI
(TTK m. 778/2,e göndermesiyle m. 678 ve 679)  372
YETKİSİZ İMZA  372
Madde 678  372
Temsil Yetkisi Hangi Tarih İtibariyle Dikkate Alınacaktır?  372
YARGITAY KARARLARI  372
DÜZENLEYENİN SORUMLULĞU  374
Madde 679  374
YARGITAY KARARLARI  374
17. AÇIK BONO
(TTK m. 778/2, f göndermesiyle m. 680)  376
AÇIK POLİÇE  376
Madde 680  376
Açık Bono Düzenlenmesi Mümkün müdür?  376
Eksik Bono İle Açık Bono Birbirinden Farklı mıdır?  377
Borçlunun Borç Karşılığında Açık Senet Vermesi Ve Kambiyo Vasfı Yönüyle Şikayet Etmesinde Haklılık Var mıdır?  377
İmzalayıp Boş Senet Veren Kişinin Gerçekte Borcunun Olmadığını Beyan Etmesinde Haklılık Var mıdır?  377
Senedin Anlaşmaya Aykırı Doldurulduğu İddiası Kimin Tarafından Kime Karşı İleri Sürülebilir?  378
Bononun Anlaşmaya Aykırı Doldurulduğu İddiasını Kanıtlama Yükü Kime Aittir?  378
Açık Bononun, Bir Başkasına Devri Mümkün müdür?  379
Bononun Boş Olarak Alacaklıya Verilip, Alacaklı Yanca Tedavül Öncesinde Doldurulması Mümkün müdür?  379
YARGITAY KARARLARI  380
18. BONODA AVAL
(TTK m. 778/3 göndermesiyle m. 700 ilâ 702)  381
AVAL/AVAL VERENLER  381
Madde 700  381
Aval Nedir?  381
Kefalet ile avalin farkı nedir?  382
Aval Kimin Tarafından Verilebilir?  383
Senet Üzerinde Birden Çok Kişinin Aval Vermesi Mümkün müdür?  383
Kısmi Aval Mümkün müdür?  384
Aval Verenin Sorumluluk Miktarı Ne Kadardır?  384
YARGITAY KARARLARI  384
AVAL ŞEKLİ  387
Madde 701  387
Aval Veren Senedi Tedavüle Sokabilir mi?  388
Aval Şerhinin Kapsamında Hangi Kayıtlar Olmalıdır?  388
YARGITAY KARARLARI  388
AVAL HÜKÜMLERİ  389
Madde 702  389
Aval Verenin Sorumluğu İçin Senedin Nasıl İmzalanması Gerekir?  389
Aval Verene Ne Zaman Başvurulabilir?  390
Aval Veren Hangi Nedenle Borcu Ödeme Sorumluluğundan Kurtulur?  390
Aval Ne Zaman Verilebilir Ve Aval Vermekle Keşidecinin Sorumluluğu Değişir mi?  390
Keşideci İmzası Bulunmayan Bonoya Verilen Aval Geçerli midir?  390
Düzenleyenin İmzası Onu Bağlamasa Dahi Aval Veren Yine de Sorumlu mudur?  391
Tacir Lehtar İle Tacir Keşideci Arasındaki Yetki Sözleşmesi Tacir Olmayan Avalisti Bağlar mı?  391
Aval Veren Hakkında İcra Takibi Yapılabilmesi İçin Keşidecinin Protesto Çekilmesine Gerek Var mıdır?  391
Bono Bedelini Ödeyen Aval Veren Bonodan Doğan Haklarını Senedi Düzenleyenden İsteyebilir mi?  392
YARGITAY KARARLARI  392
BEŞİNCİ BÖLÜM
KAMBİYO TAKİBİNDE “BONO” UYGULAMASI
Soru ve yanıtlarıyla borçlu itiraz ve şikayetinin
değerlendirilmesi–takibin iptali
USULSÜZ ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ ŞİKAYETİ  399
Borçlu Usulsüz Ödeme Emri Tebligatına Karşı Ne Sürede Ve Nerede Şikayette Bulunabilir?  399
Tebliğ İşleminin Usulsüzlüğü Şikayet Şeklinde İleri Sürülmedikçe Mahkeme Resen Bu Usulsüzlüğü Dikkate Alır mı?  399
Tebligatın Usulsüz Olduğunun Belirlenmesi Halinde Ne Şekilde Karar Verilecektir?  400
Ödeme Emri Tebligatı Usulsüzlüğü, Diğer İtirazlardan Önce Mi Değerlendirilmelidir  401
Tebligat Usulsüzlüğü İddiasının İcra Mahkemesince İncelenmesinde Duruşma Açılmalı mıdır?  401
Uygulamaya Yansıyan “Usulsüz Ödeme Emri Tebligatlarına” Yönelik Örnekler  402
Tebligatın Borçluya Ait Adreste Yapılmaması  402
Tebligat Kanunu m. 35’e Göre Tebligat Yapılmasının Koşulu Nedir?  408
Muhatabın Tebliği Öğrenme Tarihinin Aksi İspat Edilebilir mi?  408
Tebligat Parçasında Yazılı Hususların Aksi İspat Edilebilir mi?  409
SORUMLULUK  409
Kambiyo Senedinde Kimler Hangi Sebeple Sorumludur?  409
Ciranta Bonodan Dolayı Garanti Borcunu Ne Şekilde Ortadan Kaldırabilir?  411
Kambiyo Senetlerinde Müteselsil Sorumluluktan Amaç Nedir?  411
Temsilcisine Ait Olmayan İmzadan Dolayı Şirketin İyi Niyetli Hamile Karşı Sorumluluğu Var mıdır?  412
Senedin Ortaklık (Şirket) Unvanı Altına İmzalanmış Olması Halinde Senetle İmzacı Kişiye Karşı Takibe Geçildiğinde Ortaklık Bu Senetten Sorumlu Olur mu?  412
Uygulamada Senet Keşidecisine Ait İmzanın Şirket Temsilcisine Ait Olmadığına İlişkin İtirazı Nasıl İncelenmektedir?  413
Şirketin Tescilinden Önce Kambiyo Taahhüdünde Bulunanların Sorumluluğu Var mıdır?  413
Sorumluluk İçin Düzenleyenin Medeni Hakları Kullanma Ehliyetine Sahip Olması Gerekir mi?  414
Muris Hakkındaki Kambiyo Takibi Mirasçıları Hangi Sebeple Sorumlu Kılar?  414
Mirasçılar Aleyhine İcra Takibi Başlatılmak İçin Hangi Yasal Sürenin Geçmiş Olması Gerekir?  414
YARGITAY KARARLARI  414
BEDELSİZLİK Özellikle ÖDEME (İTFA)  421
Bedelsizlik İtirazı Yargılamayı Gerektirir mi?  421
Senedin Bedelsizlik Nedenleri Neler Olabilir?  423
Bedelsizlik İddiasına Dayalı Menfi Tespit Davasında Hangi Durumda Ceza Mahkemesi Kararı Bekletici Mesele Yapılmalıdır?  423
Borçlu “Malen/Nakden” Kaydı Bulunan Bononun Bedelsizliğini İleri Sürebilir mi?  424
Bono Bedelinin Ödendiği İtirazı Borçlu Tarafından Ne Şekilde Kanıtlanmalıdır?  425
Senede Yazılı “Kısmi Ödeme” Hamile Karşı İleri Sürülebilir mi?  427
Takibin Kesinleşmesinden Önce Veya Sonra Ödeme İtirazı İçin Bir Süre Var mıdır?  427
Senedin Ödendiğini Karine Oluşturan Olgular Yargıtay Kararlarında Nasıl İfade Edilmiştir?  428
Ödemenin Başka Bir Alacak İçin Olduğu İddiasında İspat Yükü Hangi Taraftadır?  429
Ödeme İtirazı Tanık Ve Yemin Deliliyle Kanıtlanabilir mi?  429
Keşideci, Hamile Yaptığı Ödemeyi Vadeden Sonra Senedi Eline Geçiren Lehtara Karşı İleri Sürebilir mi?  430
Borcun Ödenmesi Ne Gibi Sonuçlar Doğurur?  430
YARGITAY KARARLARI  430
HATIR SENEDİ  433
Hatır Senedi Nedir?  433
MUACCELİYET  435
Senedin Vadesi Gelmeden Takibe Konulduğu İtirazı Yapılabilir mi?  435
Hangi İşlemle Senet Vadesi Gelmeden Borçlu Hakkında Muacceliyet Kesbeder?  436
YARGITAY KARARLARI  437
TEMİNAT SENEDİ  439
Bononun Teminat Senedi Olduğunun İleri Sürülmesi Şikayet Midir Yoksa Borca İtiraz mıdır?  439
Senedin Teminat Senedi Olduğu Nasıl İspatlanacaktır?  439
Senet Arka Yüzünde “Teminat Senedidir” İbaresi Senedin Teminat Senedi Olarak Kabulü İçin Yeteli midir?  441
Senedin Hangi İlişkinin Teminatı Olduğu Nasıl İspatlanacaktır?  442
Sözleşmedeki Cezai Şartın Teminatı Olan Bono İle Kambiyo Takibi Yapılması Usule Uygun mudur?  442
YARGITAY KARARLARI  443
İMZA  444
Senetteki Keşideci İmzasının Kaşe İmza Olması Senedin Kambiyo Vasfını Etkiler mi?  444
İmzaya İtiraz Halinde, İmzanın Borçluya Ait Olduğunu İspat Yükü Alacaklıya Mı Aittir?  445
İmza İncelemesi Borçlunun Medarı Tatbik İmzalarının İncelenmesiyle Mi Tespit Edilmelidir?  445
Kambiyo Sorumluluğu Yönüyle Senede Atılan İmzaların Bağımsızlığı İlkesi Ne Anlama Gelir?  445
Takip Alacaklısı Lehtar Keşideci İmzasının Sıhhatini Kontrol Etmek Zorunda mıdır?  448
TAKİP HAKKI (yetkili hamil, şikayet)  449
Protesto Çekmeyen Hamil, Ciranta Hakkında Kambiyo Takibi Yapabilir mi?  449
Yetkili Hamil, Kendisinden Önce Veya Sonra Gelen Senet Borçlularına Karşı Takip Yapabilir mi?  449
Hangi Halde Lehtar Adına İbaresiyle Yapılan Ciro İle Senedi Edinen Yetkili Hamil Sayılır?  450
Uygulamaya Yansıyan Yetkili Hamil Sayılma/Sayılmama Halleri Nelerdir?  450
YARGITAY KARARLARI  454
SENETTE TAHRİFAT  456
Senet Bedelinde Değişiklik (Tahrifat) İddiası Borca İtiraz Sayılıp, Hangi Halde Alacaklı Tazminata Mahkum Edilebilir?  456
Tahrifat İddiasının Ceza Mahkemesince Belirlenmesi Hukuk Hakimini Bağlar mı?  457
Tahrifat İddiasıyla Takip İptal Olunduğu Durumda Alacaklı Aleyhine Tazminata Hükmedilir mi?  457
Takip Dayanağı Bononun Vade Tarihindeki Tahrifat Kambiyo Vasfını Etkilemiyorsa Takip İptal Edilir mi?  458
Bedele İlişkin Olarak Yazı Ve Rakam Farklı İse Yazıya Hangi Durumda İtibar Olunur?  459
YARGITAY KARARLARI  460
ZAMANAŞIMI  461
Takip Kesinleşmeden Ya Da Kesinleştikten Sonra Zamanaşımı İddiası Hangi Yasal Hükümlere Göre İncelenmelidir?  461
Zamanaşımına Uğramış Senedin Hamili Hangi Başvuru Yollarından Yararlanabilir?  463
Takip Kesinleştikten Sonra Zamanaşımı Gerçekleşmişse İcra Hakkında Ne Türlü Karar Verilecektir?  464
Hamilin Ciranta Hakkındaki Bonoya Dayalı Takip Hangi Süre Geçerse Zamanaşımına Uğramış Sayılır?  465
KANUN VE AHLAKA v s. AYKIRILIK  465
Başlık Parası Olarak Verilen Bononun Takibe Konulması Mümkün müdür?  465
Hangi Hallerde Ahlaka Aykırı/Ya Da Değil Senet Düzenlenmesi Mümkün Olur Veya Olmaz?  466
KUMAR BORCU  466
Kumar Borcu Karşılığında Düzenlenen Bono İle Kambiyo Takibi Yapılabilir mi?  466
Kumar borcu için düzenlenen bononun 3. Kişiye devri halinde hangi durumda alacak hakkı doğurur?  468
İRADEDE FESAT–İPTAL  469
İradeye Fesat Karıştırıldığı İddiasıyla Kambiyo Senedi İptal Edilebilir mi?  469
Aşırı Yararlanma  469
YARGITAY KARARLARI (GABİN)  472
Yanılma  475
YARGITAY KARARLARI  477
Aldatma  477
YARGITAY KARARLARI  478
Korkutma  480
YARGITAY KARARLARI  482
İrade Bozuklukların Giderilmesi  482
YARGITAY KARARLARI  485
Muvazaa  486
YARGITAY KARARLARI  488
Ehliyetsizlik  489
YARGITAY KARARLARI  489
ZORUNLU UNSUR YOKLUĞU  491
Senette Lehtar Olarak Tüzel Kişiliği Olmayan Bir Kurum Gösterildiğinde Takip İptal Olunur mu?  491
Senette Lehtar İsmi Çizilmiş, Paraf Yapılmadan Alacaklının İsmi Yazılmışsa Bu Senetle Yapılan Takip İptal Olunur mu?  491
Bono Veya Emre Muharrer İbaresinden Yoksun Senet İle Kambiyo Takibi Yapılabilir mi?  492
Senette İki Farklı Vadenin Varlığı Halinde Senet Bono Vasfını Kaybeder mi?  492
Senette Eksik Tanzim Tarihinin Varlığı Senedin Kambiyo Vasfını Etkiler mi?  493
Tanzim tarihinin ileri bir tarih olarak yazılması bononun niteliğini etkiler mi?  493
Senetteki Hangi Kayıtlar Senedin Kambiyo Niteliğini Etkilemez?  493
ALTINCI BÖLÜM
KAMBİYO SENETLERİ ÜZERİNDE İŞLENEN SUÇLAR
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU  495
YARGITAY KARARLARI  497
RESMİ BELGEYİ BOZMAK, YOK ETMEK VEYA GİZLEMEK SUÇU  502
Madde 205  502
YARGITAY KARARLARI  503
RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN SUÇU  505
Madde 206  505
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU  507
Madde 207  507
YARGITAY KARARLARI  509
ÖZEL BELGEYİ BOZMAK, YOK ETMEK VEYA GİZLEMEK SUÇU  510
Madde 208  510
YARGITAY KARARLARI  511
AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU  511
Madde 209  511
YARGITAY KARARLARI  514
RESMİ BELGE HÜKMÜNDE BELGELER  515
Madde 210  515
YARGITAY KARARLARI  517
DAHA AZ CEZAYI GEREKTİREN HAL  518
Madde 211  518
YARGITAY KARARLARI  519
İÇTİMA  520
Madde 212  520
YARGITAY KARARLARI  520
ÖRNEKLERİYLE (uygulamalı) olay–suçlama–savunma–hüküm  522
Resmi Belge Hükmünde Sayılan Belgeyi (Bono) Bozmak (Yırtmak) (TCK m.208/1)  522
Bonoda Sahtecilik–Teselsül–Güveni Kötüye Kullanma (TCK m.204/1, 43)  523
Zincirleme Özel Belgede Sahtecilik–Güveni Kötüye Kullanma Suçu  527
Sahte çek ile dolandırıcılık (TCK m.207/1; m. 157)  529
Kaynakça  533
Yazarın Yayınlanmış Eserleri  535
Kavram Dizini  541
 


Numan S. Sönmez
Ocak 2019
60.00 TL
Sepete Ekle
Erhan Günay
Ocak 2019
99.90 TL
Sepete Ekle
Ecrin Baydak
Aralık 2018
70.00 TL
Sepete Ekle
Ali Bozer ...
Kasım 2018
55.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
BİRİNCİ BÖLÜM
6102 SAYILI TİCARET KANUNU YÖNÜYLE “BONO”
BONO NEDİR?  27
BAZI KAVRAMLARIN ANLAMI  28
Açık Bono  28
Keşideci  28
Aval  28
Lehtar  29
Yetkili Hamil  29
Ciranta  30
Ciro Zinciri  30
Dönüş Cirosu  30
Beyaz Ciro  30
Ciro Edilemez Kaydı  31
Protesto  31
Protestodan Muafiyet  31
Nakden/Malen Kaydı  32
Araya girerek ödeme  32
Yenileme  32
Kambiyo Senedinde Sorumluluk  33
Kambiyo senedinde imza  33
Kambiyo taahhüdünün hukuksal niteliği  33
Soyutluk ilkesi  33
İKİNCİ BÖLÜM
BONODA UNSURLAR ve UNSURLARIN YOKLUĞU
BONODA UNSURLAR  35
İlgili Madde TTK. 776  35
UNSURLARIN YOKLUĞU  36
İlgili Madde TTK 777  36
GENEL OLARAK ŞEKİL KOŞULLARININ TÜRLERİ  36
Zorunlu şekil koşulları  37
Seçimlik şekil koşulları  37
İsteğe bağlı koşullar  38
UNSURLARIN AYRINTILI ANLATIMI  39
Bono Veya Emre Yazılı Senet Kelimesi  39
Yargıtay Kararları  39
Kayıtsız Şartsız Belirli Bir Bedeli Ödemek Vaadi  39
YARGITAY KARARLARI  40
BONODA VADE  56
YARGITAY KARARLARI  57
ÖDEME YERİ  58
KİME VEYA KİMİN EMRİNE ÖDENECEK İSE ONUN ADI  59
YARGITAY KARARLARI  60
DÜZENLEME TARİHİ VE YERİ  64
Yargıtay Kararları  67
DÜZENLEYENİN İMZASI  68
Yargıtay Kararları  72
DÜZENLEYENİN SORUMLULUĞU  77
İlg. Madde 779  77
Bononun Ödenmesinden Keşideci Poliçeyi Kabul Eden Gibi Mi Sorumludur?  78
Bono Bedelinin Ödenmesinden Kimler Hangi Sıfatla Sorumludur?  79
Ödeme İçin Bono Hangi Sürede Keşideciye İbraz Olunmalıdır?  80
İbraz Keyfiyeti Keşideci Tarafından Ne Şekilde Doğrulanacaktır?  80
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KAMBİYO TAKİBİNE İLİŞKİN (Haciz) BONO UYGULAMASI
(Soru ve yanıtlarıyla)
TAKİBİN KABULÜ ŞARTLARI  81
İlg. Madde İİK m. 167  81
TAKİP TALEBİ  81
İlg. Madde İİK m. 58  81
Bonoda Alacaklı Sıfatıyla Kimler Takipte Bulunabilir?  82
Alacaklıların Birden Fazla Olması Halinde Senetle Takip Hakkı Ne Şekilde Kullanılır?  83
Kambiyo Takibinde Taraf Değişikliği Hangi Durumda Yapılabilir?  84
Takip Talebinde Alacaklının Adresi Ve Kimlik Numarası Yoksa Bu, Ödeme Emrinin İptalini Gerektirir mi?  84
Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Ve İflas Yolu Takibine Konu Hangi Senetlerdir?  85
Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takibin Safhaları Nasıldır?  85
Bono ile genel haciz yoluyla takip yapılabilir mi?  85
Takip Talebinde Takip Yollarından Hangisinin Seçildiği Açıkça Belirtilmeli midir?  86
Vadesi Gelmemiş Senet Yönüyle Borçlu Menfi Tespit Davası Açabilir mi?  87
Kambiyo Senedine Dayalı Takipte Senet Aslı İbraz Edilmeli midir?  87
Kambiyo Takibine Hangi Durumda “Protesto Belgeleri” Eklenmelidir?  88
Hamil, cirantalar hakkında hangi koşulu yerine getirirse takip yapabilir?  89
Takip Talebi, İcrada İşleme Konulduğunda Tbk Yönüyle Zamanaşımı Kesilmiş Olur mu?  89
Ödemenin Takipten Sonra Yapılması Halinde Borçlu İşlemiş Faizden Sorumlu mudur?  90
HACİZ YOLU İLE TAKİP  90
İlg. Madde İİK 168 (ÖDEME EMRİ)  90
İCRA MÜDÜRÜNÜN SENEDİ İNCELEMESİ VE ÖDEME EMRİ GÖNDERMESİ  91
İcra Müdürü Takibe Konu Senedi Hangi Yönüyle İnceleyebilir?  91
Ödeme Emri Kime Ne Zaman Ve Hangi Ekle Gönderilir?  93
Takip Talebine Uygun Olmayan Ödeme Emrine Karşı Borçlunun Süresiz Şikayet Hakkı Var mıdır?  95
Ödeme Emrine Eklemeler Yapılarak Tebliğe Çıkarılabilir mi?  96
Ödeme Emri Tebliğ İşleminin Usulsüzlüğü, Nerede, Kaç Gün İçinde Şikayet Konusudur?  96
İcra Müdürü Borçluya Ödeme Emri Göndermezse Alacaklının Ne Gibi Bir Hakkı Vardır?  97
Ödeme Emri Borçluya Tebliğ Edilmese Dahi Borçlunun İtiraz Hakkı Hangi Halde Doğar?  97
İcra Müdürü Borçlunun Bilinen Adresi Yerine Doğrudan Mernis Adresine Tebligat Yapabilir mi?  98
İTİRAZ SÜRESİ  99
Kambiyo Takibine Karşı (Haciz) Hangi Nedenle Ve Ne Süre İçinde İtiraz Edilebilir?  99
Hak Dürücü Süre Nedir?  100
Borçlunun Dilekçesinde “Gecikmiş İtiraz” Diye Belirtmesi Yasal İtiraz Süresini Etkiler mi?  101
Hak Düşürücü Şikayet Ve İtiraz Süresi Hangi Halde Uzar?  102
Ödeme Emri Tebliğ Edilmeden Beş Günlük Hak Düşürücü Süre Başlamış Sayılır mı?  103
Ödeme Emrine Borçlu İtiraz Ve Şikayeti Hangi Süreye Tabidir?  104
İcra Müdürlüğünün Hangi İşlemleri Yedi Günlük Şikayet Süresine Tabidir?  104
Ödeme Emrinde Borcun Ödenmesi İçin Verilen On Günlük Süre Geçmeden Haciz Yapılır Mı?  105
Kambiyo Senedine Özgü Haciz Yoluyla Takipte “Mükerrirlik” İtirazında Süre Var mıdır?  105
Yabancı Para Borcunu İçeren Bononun Takibe Konması Halinde İşlemiş Ve İşleyecek Faiz Miktarı Nasıl Belirlenecektir?  107
MENFİ TESPİT DAVASI  107
Senedin Sahteliğine Dayalı Menfi Tespit Davasında Görevli Yer Hangi Mahkemedir?  107
İcraya Konulmamış (Tahsile Verilmemiş) Bir Bono İçin Menfi Tespit Davası Açılabilir mi?  107
Menfi tespit davasında ispat yükü alacaklı mı yoksa borçlu tarafa mı aittir?  108
YARGITAY KARARLARI  111
BORCA İTİRAZ  112
İlg. Madde 169  112
Borca itirazdan amaç nedir?  112
Borca İtiraz Sebepleri Uygulamada Neler Olabilmektedir?  113
Kambiyo Takibine Konu Borca Karşı Kimlerin İtiraz Hakkı Vardır?  114
Kambiyo Takibine İlişkin İtiraz Ve Şikayetler Nereye Yapılır?  115
İtiraz Üzerine Takip Geçici Olarak Hangi Halde Durdurulabilir?  115
Senet Metninden Anlaşılanlar Dışında İtiraz Sebepleri Değiştirilebilir mi?  115
Borçlunun Dilekçesinde Bildireceği Yasal İtiraz Nedenleri Nelerdir?  115
YARGITAY KARARLARI  117
BORCA İTİRAZIN İNCELENMESİ  120
İlg. Madde 169/a  120
İcra Mahkemesinde İmza Ve Borca İtiraz Hmk Anlamında Bir Dava mıdır?  121
Takip Kesinleşmeden Önce Ya Da Sonra Vaki Ödeme Hangi Yasal Hükümlere Göre Değerlendirilmelidir?  121
İNKAR TAZMİNATI–PARA CEZASI  122
Borçlu Aleyhine İcra İnkar Tazminatı Hangi Halde Hükmedilir?  122
Alacaklı Aleyhine İcra İnkar Tazminatı Hangi Halde Hükmedilir?  122
İcra Takibinden Feragat Edilmesi İnkar Tazminatı Hükmedilmesini Engeller mi?  123
İmza İncelemesi Yapılmadan Alacaklının Alacak Ve Takipten Vazgeçmesi Aleyhine İnkar Tazminatı Ve Para Cezasına Hükmedilmesini Engeller mi?  123
YETKİ  124
Bonolar Yönüyle Yetkili İcra Daireleri Hangisidir?  124
İcra Dairesinin Yetkisine İtiraz Nereye, Kaç Gün İçinde Yapılır Ve Nasıl İncelenir?  125
Birden Fazla Borçluya Karşı Başlatılan Takipte Yetkili İcra Dairesi Neresidir?  125
İcra Mahkemesinin Birden Fazla Dairesi Arasındaki İlişki Yetki Mi Yoksa İşbölümü İlişkisidir?  125
Yetkisizlik Kararının Kesinleşmesinden İtibaren Ne Sürede Yetkili İcra Müdürlüğüne Dosyanın Gönderilmesi İstenmelidir?  125
Yetki İtirazı Taraflar Gelmese De İcra Mahkemesince Hükme Bağlanacak mıdır?  126
Yetki İtirazı İncelemesi Evrak Üzerinde Mi Yapılıp Karara Bağlanacaktır?  126
İhtiyati haciz kararının verildiği mahkeme çevresinde senetle takip yapılabilir mi?  126
Takibin Geçici Durdurulması Kararı Hangi Durumda İhtiyati Haczin İnfazını Engeller?  126
Yetki İtirazı Yalnız Yetki Sözleşmesinde Belirlenen Mahkemede Mi Yapılır?  127
YARGITAY KARARLARI ve BAM Kararı  127
İMZAYA İTİRAZ  145
İlg. Madde 170  145
Hangi halde imza incelemesine gerek yoktur?  145
Kambiyo senedinde kimin imzasına kimler itiraz edemez?  146
Senetteki İmzanın Borçluya Ait Olduğunu İspat Külfeti Kime Aittir?  146
İmzaya İtiraz İle Yazının Sahteliğine İlişkin İtirazın İncelenmesinde Hangi Yasal Hüküm Söz Konusu Olur?  146
Borçlu, İmza İtirazını Hangi Hükme Dayanarak Hangi Mahkemede İleri Sürebilir?  147
İcra Mahkemesi, Hangi Durumda Duruşmadan Önce İcra Takibini Geçici Olarak Durdurma Kararı Verebilir?  147
Hangi Halde Borçlunun İmzaya İlişkin İtirazının Kabulüne Karar Verilir?  147
Borçlunun Senetteki İmzasına İtirazı İcra Takibini Durdurur mu?  147
İcra takibi başka hangi davada durdurulabilir?  148
Hangi Halde Borçluya İnkar Tazminatı İle Para Cezası Yükletilir?  148
Hangi Halde Borçluya Yükletilen İnkar Tazminatı Ve Para Cezasının Tahsili Tehir Edilir?  149
Hangi Halde Borçluya Verilen İnkar Tazminatı Ve Para Cezası Ortadan Kalkar?  149
Hangi Halde Alacaklı Tazminata Ve Para Cezasına Mahkum Edilir?  149
Hangi Halde Alacaklı Aleyhine Tazminat Ve Para Cezasına Hükmolunamaz?  149
Hangi Halde Alacaklıya Yüklenen Para Cezasının Tahsili Tehir Olunur?  149
Hangi Halde Alacaklıya Yüklenen Para Cezası Kalkar?  149
YARGITAY KARARLARI  149
BORÇLUNUN KAMBİYO HUKUKU BAKIMINDAN ŞİKAYETİ  164
İlg. Madde 170/a  164
Kambiyo Takibine Şikayet Halinde Uygulamada Süreklilik Gösteren Kurallar Nelerdir?  165
Borçlu Şikayet Yoluyla Hangi İddiaları İleri Sürebilir?  166
Kambiyo Vasfı Olmayan Senet Yönüyle Borçlunun Diğer İtirazlarını İncelemek Gerekir mi?  166
Sair İtiraz ve Şikayetler İncelenmeden Bunları Kapsar Biçimde Davanın Reddine Karar Verilebilir mi?  166
Borç, Kısmen Veya Tamamen Kabul Edilmişse Kambiyo Vasfı Yoktur Gerekçesiyle Takip İptal Olunur mu?  167
Şikayet Hangi Konuda İse, İcra Mahkemesince Yalnızca Bu Konu Mu İncelenecektir?  167
Senedin Kambiyo Vasfında Olmadığı Veya Alacaklının Takip Hakkının Bulunmadığına İlişkin Şikayet Süresi Kaç Gündür?  168
Kambiyo Takibinde Borçlunun Genel Olarak Şikayet Şekli, Sonucu Ve Süresiz Şikayet Nedir?  168
Kambiyo Vasfına Karşı Vaki Şikayet Üzerine Duruşma Açılması Zorunlu mudur?  169
YARGITAY KARARLARI  170
UYGULANACAK DİĞER HÜKÜMLER  173
İlg. Madde 170/b  173
İlg. Madde–61  173
İlg. Madde 68/a,4  174
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BONOLAR HAKKINDA DA UYGULANACAK
POLİÇE HÜKÜMLERİ
İlg. Madde 6102 s. TTK m. 778  175
Türk Ticaret Kanununda “Gönderme Maddesi” Olarak İlgili Hüküm Hangisidir?  176
1. BONOLARDA CİRO (TTK m. 778/1, a göndermesiyle m. 681 ilâ 690)  177
POLİÇELERİN DEVREDİLMESİ  177
İlg. Madde 681 ())  177
Bonodan Doğan Haklar Ne Şekilde Devredilebilir?  177
Ciro Zincirinde Şahıslar Kimlerdir?  178
Ciro ile Senedi Devralan Hamiller Hangi Şartla Yetkili Hamil Olurlar?  179
Uygulamada Ciro Ne Şekilde Yapılmaktadır?  180
Ciro, Hangi Şartlarla Geçerli Olur?  180
Bonoda “Ciro Edilemez” Kaydının Varlığı Senedin Kambiyo Vasfını Etkiler mi?  181
Ciro Hangi Amaçla Yapılır Ve Kaç Türlü Ciro Vardır?  181
YARGITAY KARARLARI  182
CİRO/KAYITSIZ, ŞARTSIZ OLMASI  184
Madde 682  184
Senedi Kısmi Ciro İle Hamil Olan Kişi Takip Yapabilir mi?  185
Cironun Kayıtsız Şartsız Olması Kuralının İstisnası Hangi Kayıt Olabilir?  185
YARGITAY KARARLARI  185
CİRONUN ŞEKLİ  189
Madde 683  189
Bononun Cirosu Ne Şekilde Yazılmalı Ve İmzalanmalıdır?  189
Beyaz Ciro Nedir, Ne Şekilde Yapılabilir?  191
Ciro Zincirinde Ciroların Tam Ya Da Beyaz Ciro Olmasının Önemi Var mıdır?  191
Beyaz Ciro Hangi Halde Temlik Cirosu Olarak Kabul Edilir?  191
YARGITAY KARARLARI  192
CİRONUN HÜKÜMLERİ/DEVİR İŞLEVİ  193
Madde 684  193
Ciro ve Teslimle Senetten Doğan Bütün Haklar Devredilmiş Sayılır mı?  193
Beyaz Ciro ile Senedi Eline Geçiren Hamilin Ne Gibi Yetkileri Vardır?  194
YARGITAY KARARLARI  195
CİRONUN/TEMİNAT İŞLEVİ  196
Madde 685  196
Senette Güvence Borcu Kimlere Yüklenmiştir?  196
Ciranta, Garanti Borcunu Kaç Şekilde Ortadan Kaldırabilir?  196
Cironun Teminat Fonksiyonu Ne Zaman Başlar ve Ne Zaman Sona Erer?  196
Bono Üzerine “Ciro Edilemez” Kaydını Keşideci Koyabilir mi?  197
Keşideci Tarafından Senet Üzerine “Ciro Edilemez” Kaydının Konulması Halinde Lehtar Ona Karşı Kambiyo Takibinde Bulunabilir mi?  197
Ciranta ve Keşideci Tarafından Konan “Ciro Edilemez” Kaydı Senedin Türünü Değiştirir mi?  197
YARGITAY KARARLARI  197
CİRO/HAMİLİN HAK SAHİPLİĞİ  199
Madde 686  199
Çizilmiş Ciro Ne Demektir?  199
Hamilin Hak Sahibi Olabilmesinin Şartı Nedir?  200
Ciro Zincirindeki Bozukluk Kimler Arasındaki Takibi Etkilemez?  200
Temlik Cirosunun Ne Gibi Fonksiyonları Vardır?  200
Keşideci İmzasının Ona Ait Olmaması Cirantayı Sorumluluktan Kurtarır mı?  201
YARGITAY KARARLARI  201
DEF’İLER  204
Madde 687  204
Senetten Dolayı Kendisine Başvurulan Kişilerin İleri Sürebileceği Defiler Kaç Kısma Ayrılır?  204
Mutlak (objektif) savular  205
Hatır Senedi İddiasını Keşideci Hangi Durumda Hamile Karşı İleri Sürebilir?  205
Borcun Lehtara Ödendiği Defi Hamile Karşı İleri Sürülebilir mi?  206
Kısmi Ödeme Hangi Halde Hamile Karşı İleri Sürülemez?  206
Senede Yazılı Kısmi Ödeme Hamile İleri Sürülebilir mi?  206
Senet Borçluya İade Edilmeden Yapılan İbra Kime Karşı İtiraz Ve Defi Hakkı Doğurur?  207
YARGITAY VE İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI  207
CİRONUN ÇEŞİTLERİ/TAHSİL CİROSU  217
Madde 688  217
Tahsil Cirosunun Mahiyeti Ve Amacı Nedir?  217
Tahsil Cirosuyla Senede Hamil Olan Kişinin Yapabileceği/Yapamayacağı İşlemler Nelerdir?  218
Temlik Cirosunun Mahiyeti Ve Amacı Nedir?  219
Tahsil Cirosu İle Temlik Cirosu Arasında Ne Gibi Fark Vardır?  219
Tahsil Cirosunda Keşideci Cirantaya Karşı İleri Sürebileceği Defileri Hamile Karşı Da İleri Sürebilir mi?  219
Tahsil, Temlik Ve Rehin Cirosunda Senet Metnindeki Kayıt Ne Şekilde Yazılır?  220
Tahsil Cirosunda Ciranta İle Hamil Arasındaki İlişkinin Ne Gibi Özelliği Vardır?  220
YARGITAY KARARLARI  221
REHİN CİROSU  222
Madde 689  222
Rehin Cirosundan Amaç Nedir?  222
Senedi Rehin Cirosuyla Alan Kişi Hangi Ciro Yolu İle Senedi Devredebilir?  222
Rehin Cirosunda Senetten Sorumlu Olanlar Hamile Karşı Hangi Def’ileri İleri Süremezler?  223
Rehin Cirosu İle Hamil Olan Kişinin Yapabileceği/Yapamayacağı İşlemler Nelerdir?  223
YARGITAY KARARLARI  223
VADEDEN SONRAKİ CİRO  226
Madde 690  226
Ciro Yapmanın Başlangıcı ve Sonu Hangi Tarihtir?  227
Bononun Protesto Tarihinden Sonra Devredilmeleri Kambiyo Senedi Vasfını Kaybettirir mi?  228
YARGITAY KARARLARI  228
2. BONODA ÖDEMEDE VADE (TTK m. 778/1, b göndermesiyle m. 703 ilâ 707)  234
VADE/VADENİN BELİRLENMESİ/GENEL OLARAK  234
Madde 703  234
Senette Vade Gününden Amaç Nedir?  234
Yasada Öngörülen Vade Türlerinin Anlamı Nedir?  235
Vadeye ilişkin uygulamayı yönlendiren olgular nelerdir?  235
YARGITAY VE İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI  236
GÖRÜLDÜĞÜNDE ÖDENECEK POLİÇE  239
Madde 704  239
Vadesi Bulunmayan Bononun İbraz Edilmemesi Kimleri Sorumluluktan Kurtarır Ya Da Kurtarmaz?  240
Keşideci ve Cirantalar Senedin İbraz Sürelerini Uzatıp, Kısaltabilir mi?  240
YARGITAY KARARLARI  240
GÖRÜLDÜKTEN BELİRLİ BİR SÜRE SONRA ÖDENECEK POLİÇE  244
Madde 705  244
İcra Takibi Başlatılması Hangi Halde Keşideciye İbraz Yerine Geçer?  244
YARGITAY KARARLARI  245
SÜRELERİN HESABI/GENEL OLARAK  245
Madde 706  245
Vade Sürelerinin Hesaplanmasını Örneklemek Mümkün mü?  246
TAKVİMLERİN ÇATIŞMASI  246
Madde 707  246
3. BONODA ÖDEME (TTK m. 778/1, c göndermesiyle m. 708 ilâ 712)  247
ÖDEME/İBRAZ  247
Madde 708  247
Borçlu, Hangi Tarihte Ne Gibi Bir İşlemle Mütemerrit Olur?  247
Keşidecinin Senet Borcundan Temerrüde Düşmüş Sayılması İçin Protesto Edilmesi Şart mıdır?  248
Bono Ödenmek İçin Borçluya Hangi Yerde İbraz Edilmelidir?  248
İbraz ve Ödemeden Kaçınma Halinin Varlığı Hangi İşlem İçin Önemlidir?  248
İş Günü İbaresinden Amaç Nedir?  248
İbrazında Ödenmeyen Senet Dolayısıyla Hamilin Kime Karşı Başvurma Hakkı Doğar?  248
YARGITAY KARARLARI  248
ÖDEME/MAKBUZ İSTEME HAKKI  251
Madde 709  251
Senet Bedelini Ödeyen Makbuz İsteminde İhmal Yapmışsa Ayrıca Dava Açabilir mi?  251
Senet Geri Alınmamış, Ödeme Senede Yazılmamış Ve Makbuz Alınmamışsa Bedelin Ödendiği Nasıl Kanıtlanacaktır  252
Kısmi Ödemenin Senet Üzerine İşaret Edilmesi Ve Makbuz Verilmesi Gerekir mi?  252
YARGITAY KARARLARI  252
VADEDEN ÖNCE VE VADESİNDE ÖDEME  254
Madde 710  254
YARGITAY KARARLARI  254
YABANCI ÜLKE PARASI İLE ÖDEME  255
Madde 711  255
YARGITAY KARARLARI  256
TEVDİ  257
Madde 712  257
Vadesinde İbraz Edilmeyen Senet Borcundan Borçlu Hangi İşlemle Kurtulmuş Olur?  257
Tevdi Zorunluluğu Vadesi Görüldüğünde Ödenecek Bonoda Da Aranacak mıdır?  258
YARGITAY KARARLARI  258
4. ÖDEMEME HALİNDE BAŞVURMA HAKLARI
(TTK m. 778/1, d göndermesiyle 713 ilâ 727 ve 729 ilâ 732)  259
BAŞVURMA HAKKI/GENEL OLARAK  259
Madde 713  259
Hamil, Hangi Koşullarda Başvurma Hakkını Kullanabilir?  260
YARGITAY KARARLARI  261
PROTESTO/SÜRELER VE ŞARTLARI  262
Madde 714  262
Bonoda Ödememe Protestosu Kimlere Çekilir?  263
Ödememe Protestosu Keşide Etmemenin Ne Gibi Sonuçları Vardır?  264
Lehtarın Ciranta Tarafından Takip Edilmesi İçin Keşidecinin Protesto Edilmesi Şart mıdır?  264
Vadenin Tatil Gününe Rastlaması Halinde Protesto Hangi Gün Çekilecektir?  265
YARGITAY KARARLARI  265
ŞEKİL/NOTERLİKÇE DÜZENLENMESİ  268
Madde 715  268
Protesto Evrakının Keşideciye Tebliği Zorunlu mudur?  268
Keşidecinin Ödemeyi Reddettiğini Senet Arkasına Yazıp İmzalaması Hamilin Müracaat Hakkını Kullanması İçin Yeterli midir?  269
YARGITAY KARARLARI  269
PROTESTONUN İÇİNDEKİLERİ  269
Madde 716  269
YARGITAY KARARLARI  270
PROTESTO BELGESİ  271
Madde 717  271
KISMİ KABUL HALİNDE  271
Madde 718  271
BİRDEN FAZLA KİŞİYE KARŞI DÜZENLENEN PROTESTO  271
Madde 719  271
SAKLAMA YÜKÜMÜ  272
Madde 720  272
SAKAT PROTESTO  272
Madde 721  272
İçeriği Yanlış Protesto Hangi Hakkın Korunması Amacı Nedeniyle Geçerli Sayılmıştır?  272
PROTESTO DÜZENLENMESİ GEREKMEYEN HALLER  273
Madde 722  273
Hamil Hangi Durumda Protesto Çekmek Yükümlülüğünden Kurtulur?  273
Keşideci ya da Ciranta Ve Aval Veren Tarafından Konulan Muafiyet Kaydının Sonuçları Farklı mıdır?  274
Muafiyet Şartına Rağmen Protesto Çekilmesi Ne Gibi Sonuçlar Doğurur?  274
YARGITAY KARARLARI  274
İHBAR ZORUNLULUĞU  275
Madde 723  275
Hamil ve Cirantaların İhbar Süreleri Farklı mıdır?  276
YARGITAY KARARLARI  277
TESELSÜL  277
Madde 724  277
Bononun Ödenmemesinden Dolayı Hamile Karşı Kimler Ne Surette Sorumludur?  278
Kendisine Başvurulan Kimse Hangi Durumda Alacaklı Konuma Geçebilir?  278
Hamil veya Hamil Konumuna Geçmiş Kişi Kimlere Müracaat Edebilir?  279
Yetkili Hamil, Kendisinden Önce Veya Sonra Gelen Senet Borçlularına Karşı Takip Yapabilir mi?  279
Sorumlulardan biri hakkında dava açılması öteki sorumlular hakkında dava hakkını ortadan kaldırır mı?  280
YARGITAY KARARLARI  280
BAŞVURMA HAKKININ KAPSAMI/HAMİLİN HAKKI  281
Madde 725  281
Hamil, Müracaat Hakkıyla Ne Gibi Talepte Bulunabilir?  282
Hangi Halde Başvurma İsteğinden İskonto Yapılır?  282
YARGITAY KARARLARI  282
ÖDEYEN KİŞİNİN HAKKI  283
Madde 726  283
MAKBUZ/GENEL OLARAK  283
Madde 727  283
RETRET  284
Madde 729  284
Retret nedir?  284
BAŞVURMA HAKKININ DÜŞMESİ/GENEL OLARAK  285
Madde 730  285
Bonoda Protestodan Amaç Nedir?  286
Protesto Belgesinin Keşideciye Tebliği Şart mıdır?  286
Protesto evrakı hangi belgeye eklenmeli ya da ne zaman sunulmalıdır?  287
YARGITAY KARARLARI  287
MÜCBİR SEBEPLER  290
Madde 731  290
Mücbir Sebep Nedir?  291
YARGITAY KARARLARI  291
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME  292
Madde 732  292
Hamil, Keşideciye Karşı Hangi Süre İçinde Sebepsiz Zenginleşme Davası Açabilir?  293
YARGITAY VE BAM KARARLARI  293
5. ARAYA GİRME SURETİYLE ÖDEME
(TTK m. 778/1, e göndermesiyle m. 734, 738 ilâ 742)  299
ARAYA GİRME/GENEL HÜKÜMLER  299
Madde 734  299
Lehine Araya Girilebilecek Kişiler Kimlerdir?  300
Keşideci Lehine Araya Girerek Ödeyen Kişinin Dava Hakkı Kaç Yıllık Zamanaşımına Tabidir?  300
ARAYA GİREREK ÖDEME ŞARTLARI  301
Madde 738  301
Araya girerek ödeme ne demektir?  301
Araya Girerek Ödeme En Geç Ne Zaman Yapılabilir?  301
Araya Girerek Ödeyen Kişi Kimlere Karşı Dava Açabilir Ve Takip Yapabilir?  302
HAMİLİN İBRAZ YÜKÜMLÜLÜĞÜ  302
Madde 739  302
REDDİN SONUCU  303
Madde 740  303
MAKBUZ  303
Madde 741  303
Araya Girerek Ödeme Hangi Halde Düzenleyen İçin Yapılmış Sayılır?  303
Araya Girerek Ödeme Üzerine Ne Gibi İşlem Yapılmalıdır?  303
HAKLARIN DEVRİ, ARAYA GİRENLERİN BİRDEN FAZLA OLMASI HALİ  304
Madde 742  304
Lehine Ödemede Bulunulan Şahıstan Sonra Gelenler Borçlarından Hangi Şartla Kurtulur?  304
Araya Girerek Ödemede Bulunan Kişi Senedi Ciro Edebilir mi?  305
Araya Girerek Ödeme Yapan Kişi Kimlere Rücu Edebilir?  305
YARGITAY KARARLARI  305
6. SURETLER
(TTK m. 778/1, f göndermesiyle m. 746 ve 747)  306
POLİÇE SURETLERİ/ŞEKİL VE HÜKÜMLERİ  306
Madde 746  306
SENET ASLININ TESLİMİ  306
Madde 747  306
7. DEĞİŞTİRME
(TTK m. 778/1, g göndermesiyle m. 748)  307
SENET METNİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER  307
Madde 748  307
Senette Tahrifattan Amaç Nedir?  307
Senette Özellikle Hangi Unsurlarında Değişiklik Yapılmaktadır?  307
Senet Bedelindeki Tahrifat Nedeniyle Senet Ne Miktarla Geçerli Sayılacaktır?  308
Senet Vadesi, Bedelindeki Tahrifat Ne Şekilde Kambiyo Takibini Etkiler?  308
YARGITAY KARARLARI  308
8. BONODA ZAMANAŞIMI
(TTK m. 778/1, h göndermesiyle m. 749 ilâ 751)  315
SÜRELER  315
Madde 749  315
Keşideciye ve Cirantaya Karşı Başlatılacak Takipte Zamanaşımı Süresi Ne Kadardır?  315
İcra Aşamasında Kaç Türlü Zamanaşımı Defi İleri Sürülmektedir?  315
İcra Takibi Kesinleştikten Sonra Zamanaşımı Defi Ne Zaman İleri Sürülebilir?  316
Kambiyo Vasfında Olmayan Senet Kaç Yıllık Zamanaşımına Tabidir?  316
YARGITAY KARARLARI  317
KESİLME/SEBEPLERİ  326
Madde 750  326
Zamanaşımını Kesen “Dava Açılmasından Amaç” Nedir?  326
YARGITAY KARARLARI  326
HÜKÜMLERİ  328
Madde 751  328
Hukukta Genel Olarak Alacağın Zamanaşımına Uğraması Ne Demektir?  328
YARGITAY KARARLARI  328
9. İPTAL
(TTK m. 778/1, ı göndermesiyle m. 757 ilâ 765)  330
Keşideci Elindeyken Zayi Olan Çek Dolayısıyla Keşideci Çek İptal Davası Açabilir mi?  330
Keşideci Zayi Nedeniyle Çeki Ödemekten Men Ettirebilir mi?  332
Muhatap Banka Nezdinde Zayi Olan Ancak Yasal Sorumluluk Bedeli Ödenen Çekin İptalini Banka İsteyebilir mi?  333
Tahsil İçin Bankaya İbraz Olunan Çekin Banka Nezdinde Kaybolması Nedeniyle Bankanın Sorumlu Olabilmesi İçin Ne Gibi Koşullar Aranır?  335
Çekin Hamil Elindeyken Zayi Olması Üzerine Ne Gibi “Önleyici Önlemler” Alınabilir?  337
Muhatabın Çeki Ödemekten Men İstemi Hangi Görevli Ve Yetkili Mahkemeden İstenir?  337
Çeki Ödemeden Men Edilmesinin Bağımsız Olarak İstenmesinde Değer Esasına Göre Mi Görev Belirlenecektir?  338
Ödemeden Men İstemli İptal Davasına İlişkin Dilekçe Kapsamında Neler Yazılmalıdır?  339
Davacının Çekin Hamili Olduğunu İspatı Yeterli Mi, Yoksa Zayi Olduğuna Dair Delillerin De İspatı Aranacak mıdır?  340
Delillerin Yeterliliği Yargı Denetimine Tabi midir?  341
İhtiyati Tedbir İstemli Ödemeden Men Taleplerinde Teminat Göstermek Gerekir mi?  342
Zayi Nedenine İlişkin Çek İptal Kararları Bağlayıcı Nitelikte midir?  342
Zayi Dolayısıyla Verilen Çek İptal Kararının Niteliğinden Doğan Sonuçlar Nedir?  342
Borçlu, İptal Kararını Alan Kişiye Karşı Ne Gibi Defi İleri Sürebilir?  343
Senet Zilyedi Üçüncü Kişi, İfada Bulunan Borçluya Mı Yoksa Kendisine İfada Bulunulan Kişiye Mi Başvurabilir?  344
Çekin Zayi Nedeniyle İptal Kararı Alınmadan Keşideciye Karşı Alacak (İfa) Davası Açılabilir mi?  344
İptal Davası Sırasında Çek Aslının Üçüncü Kişide Olması Halinde Dava Reddedilmeli midir?  345
İade Davasının Açılması Ya Da Açılmamasının Sonucu Nedir?  345
Çek İptali Davalarına Üçüncü Kişilerin Asli Ya Da Fer’i Müdahale İmkanı Var mıdır?  346
Çeki Mahkemeye Vekil Eliyle Sunan Üçüncü Kişi Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilir mi?  346
Zamanaşımına Uğramış Çekin Zayi Nedeniyle İptali İstenebilir mi?  347
İptali İstenen Senetlerin Ödenmiş Olduğunun Anlaşılması Halinde İptal Kararı Verilmesine Gerek Var mıdır?  348
Çekin Elektronik Ortamda Kaybedilmesi, Zayi Nedeniyle İptal Davası Açılmasına Ve Hüküm Verilmesine Engel Oluşturur mu?  348
Çekin Takasa İbraz Edilmiş Olması Zayi Nedeniyle İptal İstemine Engel midir?  349
Çekin İadesi Davasında Neler Kanıtlanmalıdır?  349
Çekin İadesi Davasının Kabul Veya Reddi Halinde Ne Türlü Karar Verilir?  350
Çekin İadesi Davasını Kimler, Kime Karşı Açabilir?  350
Çekin Zayii Nedeniyle İptal Davasının Koşulları Nedir?  350
İPTAL/ÖNLEYİCİ ÖNLEMLER  352
Madde 757  352
YARGITAY KARARLARI  352
POLİÇEYİ ELİNE GEÇİREN KİŞİNİN BİLİNMESİ  352
Madde 758  352
POLİÇEYİ ELİNE GEÇİRENİN BİLİNMEMESİ/DİLEKÇE SAHİBİNİN Yükümlülükleri  353
Madde 759  353
İHTAR/İÇERİĞİ  353
Madde 760  353
SÜRELER  353
Madde 761  353
İLAN  354
Madde 762  354
İADE DAVASI  354
Madde 763  354
İPTAL KARARI  354
Madde 764  354
TEMİNAT  355
Madde 765  355
İPTAL KARARI/ŞARTLARI  355
Madde 651  355
HÜKÜMLERİ  355
Madde 652  355
İptal Kararını Almış Hamil Keşideciden Ne Gibi İstemde Bulunabilir?  356
İptal Kararının Niteliğinden Doğan Sonuçlar Nelerdir?  356
Borçlu, İptal Kararı Almış Kişiye Karşı Herhangi Bir Defi İleri Sürebilir mi?  357
Senet Zilyedi, İptal Kararı Alan Ve Borçludan İfayı Elde Eden Kişiye Karşı Ne Gibi Dava Açabilir?  357
İptal Kararı Alan Kişi, İlamların İcrası Yoluyla Takip Yapabilir mi?  357
10. TATİL GÜNLERİ, SÜRE HESABI, ATIFET SÜRELERİ, V s.
(TTK m. 778/1, i göndermesiyle m. 752 ilâ 756)  357
SÜRELER/TATİL GÜNLERİ  357
Madde 752  357
İdari Tatil Günü İşgünü Sayılır mı?  358
SÜRENİN HESAPLANMASI  359
Madde 753  359
ATIFET SÜRELERİ  359
Madde 754  359
POLİÇEYE İLİŞKİN İŞLEMLERİN YAPILACAĞI YER  359
Madde 755  359
İMZALAR  359
Madde 756  359
11. KANUNLAR İHTİLAFI
(TTK m. 778/1, j göndermesiyle m. 766 ilâ 775)  360
EHLİYET  360
Madde 766  360
ŞEKİL VE SÜRELER/Genel olarak  360
Madde 767  360
YARGITAY KARARLARI  361
HAKLARIN KULLANILMASI VE KORUNMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER  362
Madde 768  362
BAŞVURMA HAKKI  362
Madde 769  362
BORÇLANMANIN HÜKÜMLERİ/Genel olarak  362
Madde 770  362
KISMİ KABUL VE ÖDEME  363
Madde 771  363
ÖDEME  363
Madde 772  363
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN DOĞAN HAKLAR  363
Madde 773  363
KARŞILIĞIN HAMİLE GEÇMESİ  363
Madde 774  363
İPTAL KARARI  364
Madde 775  364
YARGITAY KARARLARI  364
12. ÖDEMEYE İLİŞKİN YERLEŞİM YERLERİ
(TTK m. 778/2, a göndermesiyle m. 674 ve 697)  364
ADRESLİ VE YERLEŞİM YERLİ POLİÇE  364
Madde 674  364
ADRESLİ VE YERLEŞİM YERLİ POLİÇE  364
Madde 697  364
13. FAİZ ŞARTI (TTK m. 778/2, b göndermesiyle m. 675)  365
FAİZ ŞARTI  365
Madde 675  365
Faiz Şartı Hangi Tür Bonolara Konulabilir?  365
14. ÖDENECEK BEDELE DAİR ÇEŞİTLİ BEYANLAR
(TTK m. 778/2, c göndermesiyle m. 676)  366
POLİÇE BEDELİNİN ÇEŞİTLİ ŞEKİLLERDE GÖSTERİLMESİ  366
Madde 676  366
Yazı ve Rakamla Gösterilen Bedeller Arasında Fark Olması Halinde Yazı İle Gösterilen Bedel Üstün Tutulur Kuralı Hangi Halde Uygulanmaz?  366
Bedeli Tahrifatlı Senedi Takibe Koyan Alacaklı Tazminat Ödemeye Mahkum Edilecek midir?  367
YARGITAY KARARLARI  367
15. GEÇERLİ OLMAYAN İMZANIN SONUÇLARI
(TTK m. 778/2, d göndermesiyle m. 677)  369
GEÇERLİ OLMAYAN İMZALARIN BULUNMASI  369
Madde 677  369
Ciro Zincirinde Geçerli Olmayan İmzanın Varlığı Diğer İmzaların Geçerliliğini Etkiler mi?  369
Lehtarın Ciro İmzasının Lehtara Ait Olmaması Keşideciyi Sorumluluktan Kurtarır mı?  370
YARGITAY KARARLARI  370
16. YETKİSİZ VEYA YETKİYİ AŞAN KİMSENİN İMZASI
(TTK m. 778/2,e göndermesiyle m. 678 ve 679)  372
YETKİSİZ İMZA  372
Madde 678  372
Temsil Yetkisi Hangi Tarih İtibariyle Dikkate Alınacaktır?  372
YARGITAY KARARLARI  372
DÜZENLEYENİN SORUMLULĞU  374
Madde 679  374
YARGITAY KARARLARI  374
17. AÇIK BONO
(TTK m. 778/2, f göndermesiyle m. 680)  376
AÇIK POLİÇE  376
Madde 680  376
Açık Bono Düzenlenmesi Mümkün müdür?  376
Eksik Bono İle Açık Bono Birbirinden Farklı mıdır?  377
Borçlunun Borç Karşılığında Açık Senet Vermesi Ve Kambiyo Vasfı Yönüyle Şikayet Etmesinde Haklılık Var mıdır?  377
İmzalayıp Boş Senet Veren Kişinin Gerçekte Borcunun Olmadığını Beyan Etmesinde Haklılık Var mıdır?  377
Senedin Anlaşmaya Aykırı Doldurulduğu İddiası Kimin Tarafından Kime Karşı İleri Sürülebilir?  378
Bononun Anlaşmaya Aykırı Doldurulduğu İddiasını Kanıtlama Yükü Kime Aittir?  378
Açık Bononun, Bir Başkasına Devri Mümkün müdür?  379
Bononun Boş Olarak Alacaklıya Verilip, Alacaklı Yanca Tedavül Öncesinde Doldurulması Mümkün müdür?  379
YARGITAY KARARLARI  380
18. BONODA AVAL
(TTK m. 778/3 göndermesiyle m. 700 ilâ 702)  381
AVAL/AVAL VERENLER  381
Madde 700  381
Aval Nedir?  381
Kefalet ile avalin farkı nedir?  382
Aval Kimin Tarafından Verilebilir?  383
Senet Üzerinde Birden Çok Kişinin Aval Vermesi Mümkün müdür?  383
Kısmi Aval Mümkün müdür?  384
Aval Verenin Sorumluluk Miktarı Ne Kadardır?  384
YARGITAY KARARLARI  384
AVAL ŞEKLİ  387
Madde 701  387
Aval Veren Senedi Tedavüle Sokabilir mi?  388
Aval Şerhinin Kapsamında Hangi Kayıtlar Olmalıdır?  388
YARGITAY KARARLARI  388
AVAL HÜKÜMLERİ  389
Madde 702  389
Aval Verenin Sorumluğu İçin Senedin Nasıl İmzalanması Gerekir?  389
Aval Verene Ne Zaman Başvurulabilir?  390
Aval Veren Hangi Nedenle Borcu Ödeme Sorumluluğundan Kurtulur?  390
Aval Ne Zaman Verilebilir Ve Aval Vermekle Keşidecinin Sorumluluğu Değişir mi?  390
Keşideci İmzası Bulunmayan Bonoya Verilen Aval Geçerli midir?  390
Düzenleyenin İmzası Onu Bağlamasa Dahi Aval Veren Yine de Sorumlu mudur?  391
Tacir Lehtar İle Tacir Keşideci Arasındaki Yetki Sözleşmesi Tacir Olmayan Avalisti Bağlar mı?  391
Aval Veren Hakkında İcra Takibi Yapılabilmesi İçin Keşidecinin Protesto Çekilmesine Gerek Var mıdır?  391
Bono Bedelini Ödeyen Aval Veren Bonodan Doğan Haklarını Senedi Düzenleyenden İsteyebilir mi?  392
YARGITAY KARARLARI  392
BEŞİNCİ BÖLÜM
KAMBİYO TAKİBİNDE “BONO” UYGULAMASI
Soru ve yanıtlarıyla borçlu itiraz ve şikayetinin
değerlendirilmesi–takibin iptali
USULSÜZ ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ ŞİKAYETİ  399
Borçlu Usulsüz Ödeme Emri Tebligatına Karşı Ne Sürede Ve Nerede Şikayette Bulunabilir?  399
Tebliğ İşleminin Usulsüzlüğü Şikayet Şeklinde İleri Sürülmedikçe Mahkeme Resen Bu Usulsüzlüğü Dikkate Alır mı?  399
Tebligatın Usulsüz Olduğunun Belirlenmesi Halinde Ne Şekilde Karar Verilecektir?  400
Ödeme Emri Tebligatı Usulsüzlüğü, Diğer İtirazlardan Önce Mi Değerlendirilmelidir  401
Tebligat Usulsüzlüğü İddiasının İcra Mahkemesince İncelenmesinde Duruşma Açılmalı mıdır?  401
Uygulamaya Yansıyan “Usulsüz Ödeme Emri Tebligatlarına” Yönelik Örnekler  402
Tebligatın Borçluya Ait Adreste Yapılmaması  402
Tebligat Kanunu m. 35’e Göre Tebligat Yapılmasının Koşulu Nedir?  408
Muhatabın Tebliği Öğrenme Tarihinin Aksi İspat Edilebilir mi?  408
Tebligat Parçasında Yazılı Hususların Aksi İspat Edilebilir mi?  409
SORUMLULUK  409
Kambiyo Senedinde Kimler Hangi Sebeple Sorumludur?  409
Ciranta Bonodan Dolayı Garanti Borcunu Ne Şekilde Ortadan Kaldırabilir?  411
Kambiyo Senetlerinde Müteselsil Sorumluluktan Amaç Nedir?  411
Temsilcisine Ait Olmayan İmzadan Dolayı Şirketin İyi Niyetli Hamile Karşı Sorumluluğu Var mıdır?  412
Senedin Ortaklık (Şirket) Unvanı Altına İmzalanmış Olması Halinde Senetle İmzacı Kişiye Karşı Takibe Geçildiğinde Ortaklık Bu Senetten Sorumlu Olur mu?  412
Uygulamada Senet Keşidecisine Ait İmzanın Şirket Temsilcisine Ait Olmadığına İlişkin İtirazı Nasıl İncelenmektedir?  413
Şirketin Tescilinden Önce Kambiyo Taahhüdünde Bulunanların Sorumluluğu Var mıdır?  413
Sorumluluk İçin Düzenleyenin Medeni Hakları Kullanma Ehliyetine Sahip Olması Gerekir mi?  414
Muris Hakkındaki Kambiyo Takibi Mirasçıları Hangi Sebeple Sorumlu Kılar?  414
Mirasçılar Aleyhine İcra Takibi Başlatılmak İçin Hangi Yasal Sürenin Geçmiş Olması Gerekir?  414
YARGITAY KARARLARI  414
BEDELSİZLİK Özellikle ÖDEME (İTFA)  421
Bedelsizlik İtirazı Yargılamayı Gerektirir mi?  421
Senedin Bedelsizlik Nedenleri Neler Olabilir?  423
Bedelsizlik İddiasına Dayalı Menfi Tespit Davasında Hangi Durumda Ceza Mahkemesi Kararı Bekletici Mesele Yapılmalıdır?  423
Borçlu “Malen/Nakden” Kaydı Bulunan Bononun Bedelsizliğini İleri Sürebilir mi?  424
Bono Bedelinin Ödendiği İtirazı Borçlu Tarafından Ne Şekilde Kanıtlanmalıdır?  425
Senede Yazılı “Kısmi Ödeme” Hamile Karşı İleri Sürülebilir mi?  427
Takibin Kesinleşmesinden Önce Veya Sonra Ödeme İtirazı İçin Bir Süre Var mıdır?  427
Senedin Ödendiğini Karine Oluşturan Olgular Yargıtay Kararlarında Nasıl İfade Edilmiştir?  428
Ödemenin Başka Bir Alacak İçin Olduğu İddiasında İspat Yükü Hangi Taraftadır?  429
Ödeme İtirazı Tanık Ve Yemin Deliliyle Kanıtlanabilir mi?  429
Keşideci, Hamile Yaptığı Ödemeyi Vadeden Sonra Senedi Eline Geçiren Lehtara Karşı İleri Sürebilir mi?  430
Borcun Ödenmesi Ne Gibi Sonuçlar Doğurur?  430
YARGITAY KARARLARI  430
HATIR SENEDİ  433
Hatır Senedi Nedir?  433
MUACCELİYET  435
Senedin Vadesi Gelmeden Takibe Konulduğu İtirazı Yapılabilir mi?  435
Hangi İşlemle Senet Vadesi Gelmeden Borçlu Hakkında Muacceliyet Kesbeder?  436
YARGITAY KARARLARI  437
TEMİNAT SENEDİ  439
Bononun Teminat Senedi Olduğunun İleri Sürülmesi Şikayet Midir Yoksa Borca İtiraz mıdır?  439
Senedin Teminat Senedi Olduğu Nasıl İspatlanacaktır?  439
Senet Arka Yüzünde “Teminat Senedidir” İbaresi Senedin Teminat Senedi Olarak Kabulü İçin Yeteli midir?  441
Senedin Hangi İlişkinin Teminatı Olduğu Nasıl İspatlanacaktır?  442
Sözleşmedeki Cezai Şartın Teminatı Olan Bono İle Kambiyo Takibi Yapılması Usule Uygun mudur?  442
YARGITAY KARARLARI  443
İMZA  444
Senetteki Keşideci İmzasının Kaşe İmza Olması Senedin Kambiyo Vasfını Etkiler mi?  444
İmzaya İtiraz Halinde, İmzanın Borçluya Ait Olduğunu İspat Yükü Alacaklıya Mı Aittir?  445
İmza İncelemesi Borçlunun Medarı Tatbik İmzalarının İncelenmesiyle Mi Tespit Edilmelidir?  445
Kambiyo Sorumluluğu Yönüyle Senede Atılan İmzaların Bağımsızlığı İlkesi Ne Anlama Gelir?  445
Takip Alacaklısı Lehtar Keşideci İmzasının Sıhhatini Kontrol Etmek Zorunda mıdır?  448
TAKİP HAKKI (yetkili hamil, şikayet)  449
Protesto Çekmeyen Hamil, Ciranta Hakkında Kambiyo Takibi Yapabilir mi?  449
Yetkili Hamil, Kendisinden Önce Veya Sonra Gelen Senet Borçlularına Karşı Takip Yapabilir mi?  449
Hangi Halde Lehtar Adına İbaresiyle Yapılan Ciro İle Senedi Edinen Yetkili Hamil Sayılır?  450
Uygulamaya Yansıyan Yetkili Hamil Sayılma/Sayılmama Halleri Nelerdir?  450
YARGITAY KARARLARI  454
SENETTE TAHRİFAT  456
Senet Bedelinde Değişiklik (Tahrifat) İddiası Borca İtiraz Sayılıp, Hangi Halde Alacaklı Tazminata Mahkum Edilebilir?  456
Tahrifat İddiasının Ceza Mahkemesince Belirlenmesi Hukuk Hakimini Bağlar mı?  457
Tahrifat İddiasıyla Takip İptal Olunduğu Durumda Alacaklı Aleyhine Tazminata Hükmedilir mi?  457
Takip Dayanağı Bononun Vade Tarihindeki Tahrifat Kambiyo Vasfını Etkilemiyorsa Takip İptal Edilir mi?  458
Bedele İlişkin Olarak Yazı Ve Rakam Farklı İse Yazıya Hangi Durumda İtibar Olunur?  459
YARGITAY KARARLARI  460
ZAMANAŞIMI  461
Takip Kesinleşmeden Ya Da Kesinleştikten Sonra Zamanaşımı İddiası Hangi Yasal Hükümlere Göre İncelenmelidir?  461
Zamanaşımına Uğramış Senedin Hamili Hangi Başvuru Yollarından Yararlanabilir?  463
Takip Kesinleştikten Sonra Zamanaşımı Gerçekleşmişse İcra Hakkında Ne Türlü Karar Verilecektir?  464
Hamilin Ciranta Hakkındaki Bonoya Dayalı Takip Hangi Süre Geçerse Zamanaşımına Uğramış Sayılır?  465
KANUN VE AHLAKA v s. AYKIRILIK  465
Başlık Parası Olarak Verilen Bononun Takibe Konulması Mümkün müdür?  465
Hangi Hallerde Ahlaka Aykırı/Ya Da Değil Senet Düzenlenmesi Mümkün Olur Veya Olmaz?  466
KUMAR BORCU  466
Kumar Borcu Karşılığında Düzenlenen Bono İle Kambiyo Takibi Yapılabilir mi?  466
Kumar borcu için düzenlenen bononun 3. Kişiye devri halinde hangi durumda alacak hakkı doğurur?  468
İRADEDE FESAT–İPTAL  469
İradeye Fesat Karıştırıldığı İddiasıyla Kambiyo Senedi İptal Edilebilir mi?  469
Aşırı Yararlanma  469
YARGITAY KARARLARI (GABİN)  472
Yanılma  475
YARGITAY KARARLARI  477
Aldatma  477
YARGITAY KARARLARI  478
Korkutma  480
YARGITAY KARARLARI  482
İrade Bozuklukların Giderilmesi  482
YARGITAY KARARLARI  485
Muvazaa  486
YARGITAY KARARLARI  488
Ehliyetsizlik  489
YARGITAY KARARLARI  489
ZORUNLU UNSUR YOKLUĞU  491
Senette Lehtar Olarak Tüzel Kişiliği Olmayan Bir Kurum Gösterildiğinde Takip İptal Olunur mu?  491
Senette Lehtar İsmi Çizilmiş, Paraf Yapılmadan Alacaklının İsmi Yazılmışsa Bu Senetle Yapılan Takip İptal Olunur mu?  491
Bono Veya Emre Muharrer İbaresinden Yoksun Senet İle Kambiyo Takibi Yapılabilir mi?  492
Senette İki Farklı Vadenin Varlığı Halinde Senet Bono Vasfını Kaybeder mi?  492
Senette Eksik Tanzim Tarihinin Varlığı Senedin Kambiyo Vasfını Etkiler mi?  493
Tanzim tarihinin ileri bir tarih olarak yazılması bononun niteliğini etkiler mi?  493
Senetteki Hangi Kayıtlar Senedin Kambiyo Niteliğini Etkilemez?  493
ALTINCI BÖLÜM
KAMBİYO SENETLERİ ÜZERİNDE İŞLENEN SUÇLAR
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU  495
YARGITAY KARARLARI  497
RESMİ BELGEYİ BOZMAK, YOK ETMEK VEYA GİZLEMEK SUÇU  502
Madde 205  502
YARGITAY KARARLARI  503
RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN SUÇU  505
Madde 206  505
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU  507
Madde 207  507
YARGITAY KARARLARI  509
ÖZEL BELGEYİ BOZMAK, YOK ETMEK VEYA GİZLEMEK SUÇU  510
Madde 208  510
YARGITAY KARARLARI  511
AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU  511
Madde 209  511
YARGITAY KARARLARI  514
RESMİ BELGE HÜKMÜNDE BELGELER  515
Madde 210  515
YARGITAY KARARLARI  517
DAHA AZ CEZAYI GEREKTİREN HAL  518
Madde 211  518
YARGITAY KARARLARI  519
İÇTİMA  520
Madde 212  520
YARGITAY KARARLARI  520
ÖRNEKLERİYLE (uygulamalı) olay–suçlama–savunma–hüküm  522
Resmi Belge Hükmünde Sayılan Belgeyi (Bono) Bozmak (Yırtmak) (TCK m.208/1)  522
Bonoda Sahtecilik–Teselsül–Güveni Kötüye Kullanma (TCK m.204/1, 43)  523
Zincirleme Özel Belgede Sahtecilik–Güveni Kötüye Kullanma Suçu  527
Sahte çek ile dolandırıcılık (TCK m.207/1; m. 157)  529
Kaynakça  533
Yazarın Yayınlanmış Eserleri  535
Kavram Dizini  541
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019