Vergi Hukuku (Genel Hükümler) Vergi Tekniği – Vergi Yargısı – Vergi İcra Prof. Dr. Murat Batı  - Kitap

Vergi Hukuku (Genel Hükümler)

Vergi Tekniği – Vergi Yargısı – Vergi İcra

2. Baskı, 
Eylül 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
664
Barkod:
9789750279379
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
365,00
İndirimli (%64):
130,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
3. baskı Yeni Baskı
Eylül 2023
375,00
375,00 (%0)
1. baskı
Ağustos 2021
345,00
99,00 (%71)
Kitabın Açıklaması
Kitap gördüğü yoğun ilgi sonucunda kısa sürede 2. Baskısını yapmış olup, Ağustos 2022 itibariyle vergi kanunularına ilişkin tüm değişiklikler kitaba işlenmiştir.
Hukuk fakültelerinde uzun yıllardır "Vergi Hukuku" derslerini anlatan yazar BATI'nın kaleme aldığı bu kitap, ağdalı bir dilden kaçınılarak olabildiğince yalın bir dille hazırlanmıştır. Kitabın ilgili yerlerine güncel ve yeni Danıştay kararları ve diğer yargı kararları açıklanarak konulmuştur. Kitabın birçok yerinde konunun anlaşılması için örnekleme yapılarak konunun daha anlaşılır hale getirilmesi sağlanmıştır.
Kitapta ayrıca vergi idaresinin görüşlerine de yer verilmiş olup yazar tarafından hem bu görüşler hem de ilgili güncel yargı kararları dikkate alınarak yorumlanmıştır.
Vergi hukukunun genel hükümlerine ilişkin aranılan hemen hemen her konunun yer aldığı bu kitap; 213 sayılı VUK, 6183 sayılı AATUHK, 2577 sayılı İYUK ve diğer ilgili mevzuat kapsamında kaleme alınmıştır.
Bu kitap hukuk fakültesi öğrencilerinin yanı sıra, YMM ve adaylarına vergi tekniği sınavı için, SMMM ve adaylarına, hukuk ve İİBF mezunlarına, ÖSYM'nin meslek sınavlarına hazırlananlara, avukatlara, akademisyenlere, vergi müfettişlerine, gelir uzmanlarına ve vergiyle ilgilenen herkese yönelik hazırlanmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Mülkiyet Hakkı
.
Müsadere ve Vergilendirilmesi
.
Ortakların Sorumluluğu
.
Kamu icra Hukuku
.
Vergi Tekniği
.
Vergi Yargısı
.
Vergi Ceza Hukuku
.
Vergide İspat ve Yorum
.
Peçeleme
.
Kıyas Yasağı
.
Vergi Hataları
Kitabın İçindekileri
İkinci Baskıya Önsöz 
7
Kısaltmalar Listesi 
23
Birinci Bölüm
VERGİ HUKUKUNA GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR
1. GİRİŞ 
25
2. HUKUKUN SINIFLANDIRILMASI 
26
2.1. Kamu Hukuku–Özel Hukuk Ayrımı 
26
2.2. İdeal Hukuk–Pozitif Hukuk Ayrımı 
28
2.3. Ulusal Hukuk–Uluslararası Hukuk Ayrımı 
28
2.4. Maddi Hukuk–Şekli Hukuk Ayrımı 
28
2.5. Objektif–Subjektif Hukuk Ayırımı 
29
2.6. Mali Hukuk 
30
3. VERGİ HUKUKUNUN KAPSAMI 
31
3.1. Vergi Usul Kanunu’nun Kapsamı 
37
4. VERGİ HUKUKUNUN KONULARINA GÖRE BÖLÜMLERİ 
38
4.1. Vergi Usul Hukuku 
38
4.2. Vergi Ceza Hukuku 
39
4.3. Kamu İcra Hukuku 
40
4.4. Vergi Yargılama Hukuku 
40
4.5. Uluslararası Vergi Hukuku 
40
4.6. Bireysel Vergi Hukuku 
42
5. VERGİ(LENDİRME)YE İLİŞKİN ANAYASAL İLKELER 
42
5.1. Hukuk Devleti İlkesi 
42
5.1.1. Belirli Olma 
43
5.1.2. Vergi Yasalarının Geçmişe Yürümemesi 
45
5.2. Ölçülülük 
46
5.3. Mülkiyet Hakkı 
50
5.4. Vergi(leme)de Kanunilik 
52
5.5. Eşitlik 
58
6. VERGİYİ DOĞURAN OLAY 
60
6.1. Türk Ceza Kanunu Kapsamında Müsadere 
62
6.2. Müsadere Sonucunda Vergilendirme 
67
6.3. Vergilendirme İşleminin Unsurları 
70
7. VERGİNİN KONUSU 
72
8. VERGİNİN MATRAHI 
72
9. VERGİ EHLİYETİ 
73
10. SÜRELER 
74
10.1. Sürelerin Hesaplanması 
75
10.2. Süre ile Vade Farkı 
76
10.3. Vergi Hukukunda Sürelerin Uzamasını Gerektiren Haller 
76
10.3.1. Resmi Tatil 
76
10.3.2. Mali Tatil 
78
10.3.2.1. Mali Tatil Nedeniyle Uzayan Süreler 
79
10.3.2.2. Mali Tatil Nedeniyle İşlemeyen Süreler 
81
10.3.2.3. Mali Tatil Uygulanmayan Amme Alacakları 
83
10.3.2.4. Mali Tatilin Sona Erdiği Günü İzleyen Beş Gün İçinde Biten Süreler 
84
10.3.2.5. Beyanname Verme Süresi Mali Tatil Nedeniyle Uzamış Olan Vergilerde Ödeme Süresi 
84
10.3.3. Adli Tatil 
85
10.3.4. Mücbir Sebepler 
87
10.3.4.1. Mücbir Sebebin Yargı Yoluna Başvuru Süresine Etkisi 
90
10.3.4.2. Mücbir Sebep Dolayısıyla Süreler Ne Kadar Uzar? 
92
10.3.5. Zor Durum Hali 
92
10.3.6. Ölüm Halinde Sürelerin Uzaması 
93
10.3.7. Süreleri Uzatan Diğer Sebepler 
94
İkinci Bölüm
VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI
1. GİRİŞ 
97
2. BAĞLAYICILIĞINA GÖRE KAYNAKLAR 
98
2.1. Asli Kaynaklar 
98
2.1.1. Anayasa 
98
2.1.1.1. Benzeri Mali Yükümlülükler 
100
2.1.1.2. Kamu Gideri Kavramı 
101
2.1.2. Yasalar 
103
2.1.3. Uluslararası Vergi An(d)laşmaları 
105
2.1.4. Kanun Hükmünde Kararnameler 
109
2.1.5. Tüzükler 
109
2.1.6. Bakanlar Kurulu Kararları 
109
2.1.7. Yönetmelikler 
109
2.1.8. Anayasa Mahkemesi Kararları 
110
2.1.9. İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararları 
111
2.1.10. Genel Tebliğler 
112
2.1.11. Genelgeler 
113
2.1.12. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
113
2.1.13. Cumhurbaşkanı Kararı 
115
2.2. Tali Kaynaklar 
117
2.2.1. Mukteza 
117
2.2.2. Doktrin 
121
2.2.3. Diğer Yargı Kararları 
121
3. KAYNAĞI ÇIKARAN MERCİYE GÖRE 
123
4. ÖRF VE ÂDETTEN DOĞAN KAYNAKLAR 
123
Üçüncü Bölüm
VERGİ HUKUKUNDA YORUM, İSPAT VE KANUN BOŞLUĞU
1. GİRİŞ 
125
2. VERGİ HUKUKUNDA KIYAS YASAĞI 
127
3. TİPLEŞTİRME–TİPİKLİK 
129
4. FONKSİYON GASPI 
130
4.1. Mahkemeler ve Kamu İdarelerince Yapılan Fonksiyon Gaspı 
131
5. VERGİ HUKUKUNDA İSPAT 
135
5.1. Delil Serbestisi 
136
5.2. Şahit/Tanık Beyanı 
139
5.3. Vergi Hukukunda Ekonomik Yaklaşım İlkesi ve Peçeleme 
143
5.3.1. Vergi Hukukunda Peçeleme ile Muvazaa İlişkisi 
146
5.4. İspat Külfeti 
148
5.5. İspata İhtiyaç Duyulmayan Hususlar 
149
Dördüncü Bölüm
VERGİNİN TARAFLARI
1. GİRİŞ 
151
2. VERGİ İDARESİ 
151
2.1. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Görevleri 
151
2.2. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Hizmet Birimleri 
153
2.3. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Taşra Teşkilatı 
153
2.4. Vergi Dairesi Başkanlığının Amacı 
154
2.5. Vergi Dairesi 
154
2.6. Takdir Komisyonları 
155
3. HAK ve HAK EHLİYETİ KAVRAMI 
156
4. KİŞİ KAVRAMI 
160
5. VERGİNİN YÜKÜMLÜSÜ 
161
5.1. Vergi Mükellefi 
161
5.2. Vergi Sorumlusu 
163
5.2.1. Vergi Kesen Durumunda Olanların Vergi Sorumluluğu 
165
5.2.2. Temsilcilerin Sorumluluğu 
167
5.2.2.1. Kanuni Temsil 
168
5.2.2.1.1. VUK Uyarınca Kanuni Temsil 
169
5.2.2.1.1.1. Küçük ve Kısıtlıların Kanuni Temsilcilerinin Vergi Sorumluluğu 
170
5.2.2.1.1.2. Tüzel Kişilerin ve Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekküllerin Kanuni Temsilcilerinin Vergi Sorumluluğu 
171
5.2.2.1.1.3. Türkiye’de Bulunmayan Mükelleflerin Türkiye’deki Kanuni Temsilcilerinin Vergi Sorumluluğu 
177
5.2.2.1.1.4. Tasfiye Dönemine İlişkin Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu 
177
5.2.2.1.2. 6183 sayılı AATUHK mük. m.35 Uyarınca Kanuni Temsil 
178
5.2.2.1.2.1. VUK m.10 ile 6183 sayılı Yasa mük. m.35’teki Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğunun Karşılaştırılması 
182
5.2.2.1.3. 6183 sayılı Yasa m.35 Uyarınca Limited Şirket Ortaklarının Vergi Borçlarından Dolayı Sorumluluğu 
183
5.2.2.2. İradi Temsil 
187
5.2.3. Mirasçıların Sorumluluğu 
188
5.2.4. Emlak Vergisi Kanunu’nda Sorumluluk 
190
5.2.5. Vergi Hukukunda Müteselsil Sorumluluk 
190
5.2.5.1. Motorlu Taşıt Alımına İlişkin Sorumluluk 
192
5.2.5.2. Tasfiye Memurlarının Müteselsil Sorumluluğu 
192
5.2.5.3. ÖTV Kanunu’nda Müteselsil Sorumluluk 
193
5.2.5.4. KDV Kanunu’nda Müteselsil Sorumluluk 
194
5.2.5.5. Damga Vergisinde Müteselsil Sorumluluk 
195
5.2.5.6. Harçlar Kanunu’nda Müteselsil Sorumluluk 
195
5.2.5.7. Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nda Müteselsil Sorumluluk 
195
5.2.5.8. Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Müteselsil Sorumluluğu 
196
Beşinci Bölüm
VERGİLEME SÜRECİ
1. GİRİŞ 
199
2. TARH 
199
2.1. Beyana Dayalı Tarh 
199
2.2. İdare Tarafından Matrahın Belirlenmesi 
200
2.2.1. İkmalen Tarh 
200
2.2.2. Re’sen Tarh 
202
2.2.2.1. Re’sen Tarh Nedenleri 
202
2.2.2.2. Re’sen Tarhın İkmalen Tarhtan Farkı 
206
2.2.3. İdarece Tarh 
206
2.2.4. Düzeltme Sonucunda Tarh 
206
3. TEBLİĞ 
207
3.1. Tebliğ Yapılacak Kişiler 
209
3.2. Hatalı Tebliğ 
210
3.3. Tebliğ Edilecek Belgeler 
214
3.4. Tebliğin Koşulları 
215
3.5. Tebliğ Usulleri 
216
3.5.1. Posta Yoluyla Tebliğ 
216
3.5.2. İlan Yoluyla Tebliğ 
220
3.5.3. Memur Vasıtasıyla Tebliğ 
221
3.5.4. Elektronik Ortamda Tebliğ 
221
3.5.4.1. Elektronik Ortamda Tebliğ ile Birlikte SMS gönderme Zorunluluğu 
223
3.6. Tebliğde Sıralama 
228
3.7. Tebliğle Alakalı Bazı Özellikli Hususlar 
228
4. TAHAKKUK 
232
4.1. Kendiliğinden Tahakkuk 
233
4.2. Tahakkuku Tahsile Bağlı Vergilerde Tahakkuk 
234
5. TAHSİL 
235
Altıncı Bölüm
VERGİ USUL KANUNU’NDA YER ALAN
GÜVENLİK MÜESSESELERİ
1. GİRİŞ 
237
2. VERGİ USUL KANUNU’NDA YER ALAN GÜVENLİK MÜESSESELERİ 
237
2.1. Yoklama 
238
2.2. Vergi İncelemesi 
240
2.2.1. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 
243
2.2.2. Vergi İncelemesinin Türleri 
244
2.2.3. Vergi İncelemesine Alınacaklar 
245
2.2.4. Vergi İncelemesine Tabi Olanların Uyması Gerekenler 
247
2.2.5. Vergi İncelemesi Yapanların Uyması Gerekenler 
248
2.2.6. Vergi İncelemesi Esnasında İnceleme Elemanlarının Yetkileri 
253
2.2.7. Vergi İncelemesinde Süre 
254
2.2.8. Vergi İncelemesi Sonucunda Düzenlenen Raporlar 
257
2.2.9. Defter ve Belgelerin İadesi 
258
2.3. Arama 
259
2.4. Bilgi Toplama 
261
Yedinci Bölüm
VERGİ CEZA HUKUKU
1. GİRİŞ 
263
2. GENEL OLARAK SUÇ VE KABAHAT AYIRIMI 
265
2.1. Suç Kavramı 
267
2.2. Suç ve Cezada Kanunilik İlkesi 
270
3. VERGİ KABAHATLERİ 
273
3.1. Vergi Ziyaı Kabahati 
274
3.1.1. Vergi Ziyaı Cezası 
274
3.1.2. Beyannamenin Kanuni Süresi Geçtikten Sonra Kendiliğinden Verilmesi Durumunda Vergi Ziyaı Cezası 
277
3.1.3. Vergi Ziyaına Uğratılan Vergiler İçin Özel Kanunlarına Göre Kesilecek Cezalar 
277
3.1.3.1. Emlak Vergisi Kanunu İçin 
277
3.1.3.2. Geçici Vergiye İlişkin Vergi Ziyaı Cezası 
279
3.1.3.3. Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu İçin 
279
3.1.3.4. Harçlar Kanunu İçin 
279
3.1.3.5. Katma Değer Vergisi Kanunu İçin 
280
3.1.3.6. Kurumlar Vergisi Kanunu İçin 
280
3.2. Usulsüzlük Kabahati 
281
3.2.1. Usulsüzlük Cezası 
282
3.2.1.1. Genel Usulsüzlük 
282
3.2.1.1.1. Birinci Derece Usulsüzlükler 
282
3.2.1.1.2. İkinci Derece Usulsüzlükler 
286
3.2.1.2. Özel Usulsüzlük 
291
3.2.1.2.1. VUK m.353 Uyarınca Özel Usulsüzlük Kabahatleri ve Cezaları 
291
3.2.1.2.2. Damga Vergisinde Özel Usulsüzlük Cezası 
300
3.2.1.2.3. Elektronik Ortamda Bildirim veya Form Verilmesi Mecburiyetine Uyulmaması Hâlinde Özel Usulsüzlük Cezaları 
300
3.2.1.2.4. Tahsilat ve Ödemelerini Banka ya da Benzeri Finans Kuruluşlarca Yapmayanlarla Alakalı Özel Usulsüzlük Cezaları 
301
3.2.1.2.5. Elektronik Ortamda Beyanname Verilmemesi Durumunda Özel Usulsüzlük Cezaları 
302
3.2.1.2.6. Gerçek Faydalanıcı Bildirimine İlişkin Özel Usulsüzlük Cezaları 
304
3.2.1.2.7. VUK mük. m.355’teki Diğer Özel Usulsüzlük Cezaları 
305
3.3. Fiil Ayrılığı–İçtima (Birleşme) 
307
3.3.1. VUK’taki Kabahatler ile Suçların Birleş(me)mesi 
307
3.3.2. Tek Fiil ile Birden Çok Verginin Ziyaa Uğratılmış Olması Durumunda Birleşme 
308
3.3.3. Tek Fiil ile İşlenen Suçların Birden Çok Vergi Cezasını Gerektirmesi Durumunda Birleşme 
309
3.3.4. Ayrı Fiillerle Başka Türden Vergi Kabahatlerinin Yapılması 
310
3.3.5. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilmemesi Durumunda Birleşme 
310
3.4. Tekerrür 
311
4. VERGİ SUÇLARI VE CEZALARI 
315
4.1. Genel Olarak Vergi Kaçakçılığı Suçu 
315
4.1.1. VUK m.359 Uyarınca Suç Teşkil Eden Eylemler 
322
4.1.1.1. Muhasebe Hilesi Yapmak 
322
4.1.1.1.1. Hesap Hatası ile Hesap Hilesi 
324
4.1.1.2. Çift Defter Tutmak 
327
4.1.1.3. Gerçek Olmayan ya da Kayda Konu İşlemlerle İlgisi Olmayan Kişiler Adına Hesap Açmak 
329
4.1.1.4. Defter, Kayıt ve Belgeleri Tahrif Etmek 
329
4.1.1.5. Defter, Kayıt ve Belgeleri Gizlemek 
331
4.1.1.6. Yanıltıcı Belge Düzenlemek ve Kullanmak 
336
4.1.1.7. Sahte Belge Düzenlemek 
338
4.1.1.8. Sahte Belge Kullanmak 
340
4.1.1.9. Sahte ya da Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanımı Suçunun İlzamında Kastın Rolü 
341
4.1.1.10. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Anlaşması Olmayanların Belge Basması ve Bunların Kullanılması 
344
4.1.1.11. Ödeme Kaydedici Cihazla Üretilen Belgelere İlişkin Suçlar 
345
4.1.2. 7394 sayılı Kanunla VUK m.359’da Yapılan Değişikliklere İlişkin 
347
4.1.2.1. VUK m.359’daki Fiillere İlişkin Dava Açma Zamanaşımı 
347
4.1.2.2. VUK m.359’daki Fiillere İlişkin Zincirleme Suç Düzenlemesi 
349
4.1.2.3. VUK m.359’daki Suçlara İlişkin Etkin Pişmanlık Hükümleri 
350
4.1.3. İştirak–Cezadan İndirim 
355
4.1.4. Dava Şartı Olarak Rapor Değerlendirme Komisyonu Mütalaası 
358
4.1.5. Ceza Mahkemesi Kararının Vergi Cezalarına Etkisi 
361
4.2. Vergi Mahremiyetini İhlal Suçu ve Cezası 
362
4.3. Mükellefin Özel İşini Takip Suçu ve Cezası 
367
4.4. Vergi Kimlik Numarası Kullanımı ile İlgili Düzenlemelere Uymayanlar 
368
5. NE BİS İN İDEM KURALI 
368
Sekizinci Bölüm
MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ
1. MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ 
373
1.1. Bildirim Ödevleri 
374
1.1.1. İşe Başlamayı Bildirme Ödevi 
375
1.1.1.1. İşe Başlamada Teminat Uygulaması 
378
1.1.2. Adres, İş Değişikliğini ve İşletmede Değişikliği Bildirme Ödevi 
379
1.1.3. İşi Bırakmayı Bildirme Ödevi 
380
1.1.4. Mükellefiyet Kaydının Analiz ve Değerlendirme Sonuçlarına Bağlı Olarak Terkini 
382
1.2. Defter Tutma Ödevi 
383
1.2.1. Tasdike Tabi Defterler 
390
1.2.2. Defterlerin Tasdik Zamanı 
390
1.2.3. Elektronik Ortamda Tutulabilecek Defterler 
391
2. VUK’A GÖRE DÜZENLENMESİ MECBURİ BELGELER 
391
2.1. Fatura 
392
2.1.1. Elektronik Fatura 
394
2.2. Serbest Meslek Makbuzu 
394
2.3. Gider Pusulası 
395
2.4. Müstahsil Makbuzu 
396
2.5. Sevk İrsaliyesi 
397
2.6. İrsaliyeli Fatura 
398
2.7. Ücret Bordrosu 
398
2.8. Taşıma İrsaliyesi 
399
Dokuzuncu Bölüm
DEĞERLEME
1. GİRİŞ 
401
2. DEĞERLEME GÜNÜ 
403
3. DEĞERLEME ÖLÇÜLERİ 
404
3.1. Maliyet Bedeli (Cost Value) 
404
3.2. Borsa Rayici (Stock Exchange Price) 
406
3.3. Tasarruf Değeri (Store of Value) 
407
3.4. Mukayyet Değer (Book Value) 
408
3.5. İtibari Değer (Face Value) 
409
3.6. Rayiç Bedel (Fair Value) 
409
3.7. Vergi Değeri (Tax Value) 
409
3.8. Emsal Bedeli ve Emsal Ücreti (Equivalent Value– Equivalent Wage) 
410
3.9. Alış Bedeli 
412
3.10. Alış Emsal Bedeli 
413
3.11. Ortalama Perakende Satış Fiyatı 
413
3.12. Tapu Siciline Kayıtlı Bedel 
413
3.13. Kira Ödemelerinin Bugünkü Değeri 
413
Onuncu Bölüm
VERGİ BORÇLARINI SONA ERDİREN HALLER
1. GİRİŞ 
415
2. ÖDEME 
416
2.1. Ödeme Süresi 
416
2.2. Ödeme Yeri 
418
2.3. Ödeme Şekli 
418
2.4. Özel Ödeme Zamanları 
419
3. AF 
423
4. UZLAŞMA 
425
4.1. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma 
425
4.2. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma (Genel Uzlaşma) 
429
4.3. Uzlaşma Kapsamı Dışında Olan Vergi ve Cezalar 
432
4.4. Uzlaşma Sonucunda Ayrıca Cezada İndirme 
432
4.5. Uzlaşılan Tutarların Dava Konusu Yapılması 
433
5. ZAMANAŞIMI 
435
5.1. Tarh Zamanaşımı 
436
5.1.1. Tarh Zamanaşımının Durması 
436
5.1.2. Tarh Zamanaşımında Vergiyi Doğuran Olaya Bağlı Olmayan Durumlar 
439
5.1.2.1. Özel Hesap Döneminde 
439
5.1.2.2. Tasfiye Sürecinde 
440
5.1.2.3. Gelir Vergisi Tevkifatında 
440
5.1.2.4. Damga Vergisinde 
441
5.1.2.5. Yıllara Sâri İnşaat ve Onarım İşlerinde 
442
5.1.2.6. Motorlu Taşıtlar Vergisinde 
442
5.1.2.7. Emlak Vergisinde 
442
5.1.2.8. Veraset ve İntikal Vergisinde 
443
5.1.2.9. Gümrük Vergilerinde 
443
5.1.2.10. Ecrimisillerde 
444
5.1.2.11. Diğer Durumlarda 
444
5.2. Ceza Kesme Zamanaşımı 
444
5.3. Tahsil Zamanaşımı 
445
5.3.1. Tahsil Zamanaşımının Durması 
446
5.3.2. Tahsil Zamanaşımının Kesilmesi 
446
5.3.2.1. Tahsil Zamanaşımını Kesen Nedenler 
447
5.3.3. Mücbir Sebebin Tahsil Zamanaşımına Etkisi 
450
6. TERKİN 
450
6.1. VUK’a Göre Terkin 
450
6.2. 6183 sayılı Yasa’ya Göre Terkin 
453
6.3. Tahsil İmkânsızlığı Sebebiyle Terkin 
454
7. TAHAKKUKTAN VAZGEÇME 
455
8. VERGİ HATALARI 
456
8.1. Hesap Hataları 
459
8.2. Vergilendirme Hataları 
462
8.3. Vergi Hatalarının Ortaya Çıkarılması 
465
8.4. Vergi Hatalarının Düzeltilmesi 
466
8.5. Vergi Hatalarını Düzeltme Yolları 
468
8.5.1. Re’sen Düzeltme 
468
8.5.2. Şikâyet Yoluyla Düzeltme 
468
8.6. Düzeltme Zamanaşımı 
469
9. TAKAS 
469
10. DAVA SONUCU 
470
11. KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME 
470
Onbirinci Bölüm
SADECE VERGİ CEZALARINI SONA ERDİREN HALLER
1. GİRİŞ 
471
2. ÖLÜM 
471
2.1. Ölüm Durumunda Vergiyle Alakalı Özellikli Hususlar 
474
3. CEZALARDA İNDİRİM 
475
4. PİŞMANLIK VE ISLAH 
477
4.1. Emlak Vergisi Açısından 
478
4.2. Değerli Konut Vergisi Açısından 
478
4.3. Pişmanlıktan Yararlanmak İçin Gerekli Şartlar 
479
4.4. Pişmanlık Koşullarına Uyulmamasının Sonuçları 
482
4.5. Pişmanlık Uygulamasında Özellikli Durumlar 
482
5. İZAHA DAVET 
483
5.1. İzaha Davet Yazısı 
486
6. YANILMA VE GÖRÜŞ DEĞİŞTİRME 
487
7. MÜCBİR SEBEPLER 
490
Onikinci Bölüm
KAMU İCRA HUKUKU
1. GİRİŞ 
491
2. 6183 SAYILI KANUNUN KAPSAMI 
492
2.1. Tahsili, Tahsili Emval Kanununa Atfedilen Alacaklar 
493
3. 6183 SAYILI KANUNDAKİ TERİMLER 
498
3.1. Amme Alacağı 
498
3.2. Amme Borçlusu 
498
3.3. Alacaklı Amme İdaresi 
499
3.4. Tahsil Dairesi 
499
3.5. Mal Kavramı 
500
3.6. Para Cezası 
500
3.7. Tahsil Edilemeyen Amme Alacağı Terimi 
501
3.8. Takibat Giderleri 
501
3.9. Takibata Salahiyetli Tahsil Dairesi 
502
4. AMME ALACAĞININ KORUNMASI 
505
4.1. Teminat İsteme 
505
4.1.1. Şahsi Kefalet 
510
4.2. İhtiyati Tahakkuk 
510
4.3. İhtiyati Haciz 
515
4.3.1. 6183 Sayılı Yasa m.9’da Yer Alan Teminat İstenmesi Gerektiren Bir Durumun Varlığı Halinde 
518
4.3.2. Kamu Borçlusunun Belli Bir İkametgahı Yoksa 
518
4.3.3. Borçlunun Kaçmış Olması veya Kaçması, Mallarını Kaçırması ve Hileli Yollara Sapması İhtimallerinin Olması Halinde 
519
4.3.4. Teminat ya da Kefil Gösterilmemiş Olması Halinde 
521
4.3.5. Mal Bildirimine Çağrılan Borçlunun Belli Bir Müddet İçinde Mal Bildiriminde Bulunmaması veya Noksan Bildirimde Bulunmuş Olması Halinde 
521
4.3.6. Hüküm Verilmiş Olsun Olmasın Para Cezasını Gerektiren Bir Fiil Dolayısıyla Kamu Davası Açılması Halinde 
522
4.3.7. Tasarrufun İptali Davasının Açılmasını Gerektiren Hallerin Olması Halinde 
522
4.4. Diğer Koruma Hükümleri 
523
4.4.1. Amme Alacaklarında Rüçhan Hakkı 
523
4.4.2. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler 
526
4.4.3. Takas (Ödeşme) 
528
4.4.4. Hükümsüz Sayılan Tasarruflar 
529
4.4.5. Yurt Dışı Çıkış Yasağı 
532
5. GECİKME ZAMMI 
533
5.1. Köylerde Gecikme Zammı 
536
6. GECİKME FAİZİ 
537
7. CEBREN TAHSİL 
540
7.1. Teminatlı Alacaklarda Takip Yolu 
540
7.2. Ödeme Emri 
541
7.2.1. Mal Bildirimi 
548
7.3. Haciz 
551
7.3.1. Haczedilemeyecek Olanlar 
552
7.3.2. Kısmen Haczedilebilen Gelirler 
555
7.3.3. Haczin Neticeleri 
556
7.3.4. Zor Kullanma 
556
7.4. İflas Yoluyla Takip 
558
8. KONKORDATO 
561
9. ACİZ HALİ 
563
10. TECİL 
564
10.1. Tecil İçin Ödenecek Teminata İlişkin Hükümler 
566
10.2. Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili 
567
Onüçüncü Bölüm
VERGİ UYUŞMAZLIKLARI İLE İLGİLİ YARGILAMA SÜRECİ
1. GİRİŞ 
569
2. VERGİ YARGILAMA USULÜNE HAKİM OLAN İLKELER 
569
2.1. Yazılı Yargılama Esası 
569
2.2. Re’sen Araştırma İlkesi 
570
2.3. Delil Serbestisi İlkesi 
572
2.4. Kıyas Yasağı 
572
2.5. Ekonomik Yaklaşım 
572
2.6. İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi Yasağı 
573
3. VERGİ YARGISINDA GÖREVLİ YERLER 
574
3.1. Vergi Mahkemeleri 
574
3.2. Bölge İdare Mahkemeleri 
576
3.3. Danıştay 
576
3.3.1. Danıştay Üçüncü Daire 
577
3.3.2. Danıştay Dördüncü Daire 
577
3.3.3. Danıştay Yedinci Daire 
577
3.3.4. Danıştay Dokuzuncu Daire 
577
3.3.5. Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu 
578
3.3.6. Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu 
578
4. VERGİ YARGISINDA DAVA AÇMA SÜRELERİ 
579
4.1. İdari İşlemlerde Dava Açma Süresi ve Yeri Belirtilmemişse 
584
5. VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA YARGI YOLU 
584
5.1. Anayasa Mahkemesinde Yargı Yolu 
585
5.1.1. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Yolu 
587
5.2. Danıştay’ın İlk Derece Mahkemesi Olarak Görevli Olduğu Davalar 
589
5.3. Vergi Uyuşmazlıklarının Vergi Mahkemelerinde Çözümlenmesi 
591
5.3.1. Vergi Davalarının Hukuki Niteliği 
592
5.3.1.1. İlk İnceleme 
594
5.3.1.2. Vergi Mahkemesinde Dava Açmaya Yetkili Olanlar 
597
5.3.1.3. Tek Dilekçe ile Birden Fazla İşleme Karşı Dava Açma 
601
5.3.1.4. Vergi Mahkemesinde Dava Açmanın Verginin Tahsiline Etkisi ve Yürütmenin Durdurulması 
603
5.3.1.5. Uzlaşma Yolu ile Dava Açma Süresinin Uzaması 
607
5.3.1.6. Vergi Hatalarının Yargısal Yoldan Düzeltilmesi 
607
5.3.1.6.1. Dava Açma Süresinde Hata Düzeltme Dilekçesi Verilirse 
608
5.3.1.6.2. Dava Açma Süresinden Sonra Hata Düzeltme Dilekçesi Verilirse 
609
5.3.1.6.2.1. Yargı ve Vergi İdaresinin VUK m.124’ü Yanlış Okuma Sorunsalı 
609
5.3.1.6.3. Şikâyet Merci 
610
5.3.1.6.4. Düzeltmenin Kapsamı 
611
5.3.1.6.5. Ödeme Emri Aşamasında Düzeltme İşlemleri 
612
5.3.1.7. Ödeme Emrinin Dava Konusu Yapılması 
614
5.3.1.7.1. Ödeme Emri ve Haksız Çıkma Zammı 
619
5.3.1.7.2. Ödeme Emrine Karşı Açılan Davanın Davaya Konu Borcun Tahsilatına Etkisi 
621
5.3.2. Vergi Yargılamasında Duruşma 
621
5.4. Vergi Yargısında İstinaf Kanun Yolu 
623
5.5. Vergi Yargısında Temyiz Kanun Yolu 
626
6. KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME 
628
7. OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI 
635
7.1. Kanun Yararına Temyiz 
635
7.2. Yargılamanın Yenilenmesi 
635
Kaynakça 
639
Kavramlar Dizini 
659