Türk İdare Hukuku Prof. Dr. Bahtiyar Akyılmaz, Prof. Dr. Murat Sezginer, Prof. Dr. Cemil Kaya  - Kitap
17. Baskı, 
Eylül 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
824
Barkod:
9789750286988
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
445,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
16. baskı
Şubat 2023
445,00
225,00 (%49)
Kitabın Açıklaması
"Türk İdare Hukuku" adlı eser, hukuk fakülteleri öğrencileri için birlikte kaleme aldığımız ilk eserdir. Bu eserde, her birimizin sorumluluğunu üzerine aldığı konular bulunmakla birlikte, kitabı müşterek bir düşüncenin ürünü haline getirmek amacıyla, her birimiz, bir diğerinin yazdığı konulara da katkı vermiştir. Birçok yerde karşılıklı olarak tartışmayla vardığımız ortak kanaatler kitaba aktarılmıştır. Bu itibarla her birimizin yazdığı konuların ve kitabın tümünün, müşterek sorumluluğumuz altında olduğunu belirtmek isteriz. Buna rağmen, birbirimizden farklı düşündüğümüzde, bunu da ifade etmekten geri durmadık. Bu durum, diğer saygın meslektaşlarımızla farklı düşündüğümüz durumlar için de geçerlidir. Kanaatimizi belirtmekle birlikte, bizden farklı düşünen yazarlara da mutlaka atıf yapmak suretiyle, okuyucunun bu eserlere ulaşmasını sağlanmaya çalışıtık.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Genel Olarak İdare ve İdare Hukuku
.
İdari Teşkilat
.
İdari Eylem, İşlem ve İdarenin Sözleşmeleri
.
İdari Usul
.
Kamu Hizmeti
.
Kolluk
.
Kamu Malları
.
Kamulaştırma
.
Kamu Görevlileri
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK İDARE VE İDARE HUKUKU
§1. KAMU HUKUKU BRANŞI OLARAK İDARE HUKUKU 
25
§2. İDARE İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 
32
I. İDARENİN ANLAMI 
32
II. İDARİ FAALİYET / BİREYSEL (FERDİ) FAALİYET 
33
III. DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİNDE İDARE 
34
IV. GÜNLÜK HAYATIMIZDA İDARE 
36
§3. İDARE HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ 
37
I. İDARE HUKUKU YENİ BİR HUKUK DALIDIR 
37
II. İDARE HUKUKU BAĞIMSIZ BİR HUKUK DALIDIR 
38
III. İDARE HUKUKU POZİTİF BİR HUKUK DALIDIR 
39
IV. İDARE HUKUKU MEVZUAT BİRLİĞİ OLMAYAN BİR HUKUK DALIDIR 
40
V. İDARE HUKUKU İÇTİHADİ BİR HUKUK DALIDIR 
41
VI. İDARE HUKUKU STATÜ HUKUKUDUR 
42
§4. İDARE HUKUKUNUN KAYNAKLARI 
46
I. ANAYASA 
48
A. Tanımı ve Mahiyeti 
48
B. Anayasa ve İdare 
49
II. KANUN 
50
A. Tanımı ve Mahiyeti 
50
1. Şekli Kanun 
51
2. Maddi Kanun 
51
B. Kanunların Yapılması 
51
C. Kanunların Yayımlanması ve Yürürlüğe Girmesi 
52
III. MİLLETLERARASI ANTLAŞMALAR 
52
IV. CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (CBK) 
56
V. YÖNETMELİK 
75
VI. İDARENİN DİĞER DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ / ADSIZ DÜZENLEYİCİ İŞLEMLER 
82
VII. HUKUKUN GENEL İLKELERİ 
87
VIII. YARGISAL İÇTİHATLAR (MAHKEME KARARLARI) 
90
IX. DOKTRİN (ÖĞRETİ) 
94
X. ÖRF VE ÂDET (GELENEK) HUKUKU 
94
§5. İDARİ İŞLEMLER ARASINDA HİYERARŞİ 
97
§6. İDARİ REJİM 
100
§7. İDARENİN ALANI 
104
I. DEVLET TEŞKİLATI İÇİNDE İDARİ TEŞKİLAT (ORGANİK İDARE) 
104
II. DEVLET FAALİYETİ İÇİNDE İDARİ FAALİYET (FONKSİYONEL İDARE) 
105
§8. İDAREYİ ETKİLEYEN TEMEL İLKELER 
109
I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ 
109
A. Mülk Devlet – Polis Devlet Aşamaları 
109
1. Mülk Devlet 
109
2. Polis Devlet 
110
B. Hukuk Devleti Kavramı ve Unsurları 
113
1. Hukuk Devletinin Maddi Unsurları 
115
a. İnsan Onuru 
115
b. Adalet 
116
c. Eşitlik 
117
ç. Özgürlük 
120
2. Hukuk Devletinin Şekli Unsurları 
121
a. Demokrasi 
121
aa. Millî Egemenlik İlkesi 
122
bb. Hür Seçimler 
124
b. Temel Hak ve Hürriyetlerin Tanınması ve Güvence Altına Alınması 
125
aa. İnsan Hakları Kavramı 
126
bb. İnsan Haklarının Önemi 
126
cc. Tarihi Gelişim İçinde Çeşitli İnsan Hakları Belgeleri 
127
çç. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
128
dd. Türkiye Cumhuriyeti Anayasaları’nda İnsan Hakları ve Gruplandırılması 
130
ee. Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması 
131
ff. Temel Hak ve Hürriyetlerin Kötüye Kullanılması 
133
gg. Temel Hak ve Hürriyetlerin Kullanılmasının Durdurulması 
134
c. Kuvvetler Ayrılığı 
135
aa. Montesquieu’de Kuvvetler Ayrılığı 
135
bb. Günümüzde Kuvvetler Ayrılığı 
139
ç. Yargı Organının Bağımsızlığı, Tarafsızlığı ve Hâkimlik Teminatı 
141
d. Hukuki Güvenlik ve Belirlilik İlkeleri 
142
e. Yasamanın Yargısal Denetimi 
145
f. Yürütmenin (İdarenin) Yargısal Denetimi 
146
g. İdarenin Kanuniliği 
147
aa. İdarenin Kanuniliği İlkesinin Tanımı ve Boyutları 
147
bb. Bağlı Yetki – Takdir Yetkisi 
148
ğ. Devletin Mali Sorumluluğu 
153
aa. Devletin Mali Sorumluluğu İlkesinin Gelişimi 
153
bb. Kusur Sorumluluğu ve Kusursuz Sorumluluk İlkeleri 
157
II. SOSYAL DEVLET İLKESİ 
164
A. Sosyal Devletin Ortaya Çıkması ve Anlamı 
164
B. Sosyal Devletin Hedefleri 
167
1. Sosyal ve Ekonomik Hak ve Hürriyetleri Güvence Altına Alma 
167
2. Ekonomik Hayata Müdahale Etme 
168
3. Sosyal Adaleti Sağlama 
169
4. Sosyal Güvenliği Sağlama 
169
III. LÂİK DEVLET İLKESİ 
170
A. Kavram ve Özellikleri 
170
B. Anayasa Mahkemesi’ne Göre Lâik Devlet 
171
IV. ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNE BAĞLI DEVLET İLKESİ 
173
İkinci Bölüm
ORGANİK ANLAMDA İDARE (İDARİ TEŞKİLÂT)
§9. İDARİ TEŞKİLÂTA HÂKİM OLAN GENEL ESASLAR 
179
I. MERKEZDEN YÖNETİM (MERKEZİYET) 
179
A. Tanımı ve Mahiyeti 
179
B. Merkezden Yönetimin Türleri 
180
1. Siyasi Merkeziyetçilik 
180
2. İdari Merkeziyetçilik 
181
C. Merkezden Yönetimin Özellikleri 
181
Ç. Merkezden Yönetimin Yararları 
181
D. Merkezden Yönetimin Sakıncaları 
182
E. Yetki Genişliği (Tevsi–i Mezuniyet) 
182
II. YERİNDEN YÖNETİM (ADEMİ MERKEZİYET) 
184
A. Tanımı ve Mahiyeti 
184
B. Yerinden Yönetimin Türleri 
184
1. Siyasi Bakımdan Yerinden Yönetim 
184
2. İdari Bakımdan Yerinden Yönetim 
185
C. Yerinden Yönetimin Özellikleri 
186
Ç. Yerinden Yönetimin Yararları 
187
D. Yerinden Yönetimin Sakıncaları 
187
§10. YETKİ DEVRİ / İMZA DEVRİ / VEKÂLET / TEDVİR 
188
I. YETKİ DEVRİ 
188
A. Yetki Devrinin Çeşitleri 
190
B. Yetki Devrinin Kapsamı 
191
C. Yetki Devrinin Özellikleri ve Sonuçları 
193
II. İMZA DEVRİ 
198
III. VEKÂLET 
200
IV. TEDVİREN GÖREVLENDİRME 
204
§11. İDARENİN BÜTÜNLÜĞÜ İLKESİ 
207
I. HİYERARŞİ 
209
A. Hiyerarşi Yetkisi 
211
1. Emir ve Yönlendirme Yetkisi 
211
2. Denetim Yetkisi 
215
3. Disiplin Yetkisi 
215
4. Atama Yetkisi 
216
II. İDARİ VESAYET 
216
A. İdari Vesayet Yetkisinin Tanımı 
217
B. İdari Vesayet Yetkisinin Amacı 
220
C. İdari Vesayet Yetkisinin Özellikleri 
222
Ç. İdari Vesayet Yetkisinin Kullanılış Şekli 
224
1. İşlemler Üzerinde Denetim 
224
a. Onama 
224
b. İzin 
226
c. İkâme (İşlem İkâmesi) 
227
ç. İptal – Bozma – İade 
229
d. İdari Yargı Yoluna Başvurma – Yargısal İtiraz / Erteleme – Yürütmeyi Durdurma 
230
2. Eylemler Üzerinde Denetim 
233
3. Organlar Üzerinde Denetim 
234
4. Personel Üzerinde Denetim 
238
§12. KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ 
239
I. KURULMASI 
239
II. PERSONELİ 
244
III. YETKİ VE AYRICALIKLARI / İMTİYAZLARI 
244
IV. UĞRAŞ ALANI 
245
V. SONA ERMESİ 
246
VI. BÜTÇELERİ 
246
§13. GENEL OLARAK MERKEZDEN YÖNETİM TEŞKİLÂTI 
248
I. CUMHURBAŞKANI 
248
A. Adaylık, Seçim ve Vekâlet 
248
B. Görev ve Yetkileri 
250
C. Yardımcıları 
251
Ç. Sorumluluğu 
251
D. Teşkilatı 
252
1. Devlet Denetleme Kurulu (DDK) 
253
2. Milli Güvenlik Kurulu (MGK) 
254
II. BAKANLIKLAR 
255
A. Nitelikleri ve Kurulması 
255
B. Bakanlar 
256
C. Teşkilatları 
257
III. İDARİ GÖREVLERİ BULUNAN DİĞER KURULUŞLAR 
268
A. Danıştay 
268
1. Niteliği 
268
2. Teşkilatı 
268
3. Görevleri 
269
a. İdari Görevleri 
270
aa. Görüş / Düşünce / Mütalaa Bildirme 
271
bb. İtirazları Karara Bağlama 
273
cc. Diğer İdari Görevleri 
274
b. Yargısal Görevleri 
276
B. Sayıştay 
276
1. Niteliği 
276
2. Görevleri 
279
a. Kamu Kurum ve İdarelerinin Hesap ve İşlemlerini Yargılamak 
280
b. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Rapor Sunmak 
280
aa. Genel Uygunluk Bildirimi 
280
bb. Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu 
281
cc. Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu 
281
çç. Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu 
281
dd. Diğer Raporlar 
282
c. Görüş Bildirmek 
282
3. Yetkileri 
282
4. Teşkilatı 
283
§14. GENEL OLARAK TAŞRA TEŞKİLATI 
284
I. İL TEŞKİLATI 
284
A. Niteliği ve Kuruluşu 
284
B. Organları 
285
1. Vali 
285
2. İl İdare Şube Başkanları / İl Müdürleri 
288
3. İl İdare Kurulu 
288
II. İLÇE TEŞKİLATI 
290
A. Niteliği ve Kuruluşu 
290
B. Organları 
290
1. Kaymakam 
291
2. İlçe İdare Şube Başkanları / İlçe Müdürleri 
292
3. İlçe İdare Kurulu 
293
III. BUCAK TEŞKİLÂTI 
293
A. Niteliği ve Kuruluşu 
293
B. Organları 
294
1. Bucak Müdürü 
294
2. Bucak Meclisi 
294
3. Bucak Komisyonu 
295
IV. BÖLGE TEŞKİLÂTI 
295
A. Niteliği 
295
B. Türleri 
295
1. Bölge Müdürlükleri 
295
2. Kalkınma Ajansları 
296
3. Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi 
296
§15. GENEL OLARAK YERİNDEN YÖNETİM TEŞKİLÂTI 
298
I. YER BAKIMINDAN YERİNDEN YÖNETİMLER (MAHALLİ İDARELER) 
299
A. İl Özel İdaresi 
306
1. Niteliği ve Kuruluşu 
307
2. Görev, Yetki ve İmtiyazları 
308
3. Organları 
309
a. İl Genel Meclisi 
309
b. İl Encümeni 
313
c. Vali 
314
4. Gelirleri, Giderleri ve Bütçesi 
315
5. Teşkilatı 
316
B. Belediye 
316
1. Niteliği ve Kuruluşu 
316
2. Görev, Yetki ve İmtiyazları 
318
3. Organları 
320
a. Belediye Meclisi 
320
b. Belediye Encümeni 
324
c. Belediye Başkanı 
325
aa. Niteliği 
325
bb. Görev ve Yetkileri 
326
cc. Görevini Sona Erdiren Haller 
326
aaa. Bağdaşmazlık 
327
bbb. Gensoru 
327
ccc. Faaliyet Raporunu Değerlendirme 
327
ççç. Görevi Terk Etme 
328
ddd. Seçilme Yeterliğini Kaybetme 
328
eee. Görevi Sürdürmeye Engel Hastalık veya Engellilik 
328
fff. Belediye Meclisinin Feshini Gerektiren Eylem ve İşlemlere Katılma 
329
ggg. İstifa 
329
ğğğ. Ölüm 
329
4. Gelirleri, Giderleri ve Bütçesi 
329
5. Teşkilatı 
329
C. Büyükşehir Belediyesi 
330
1. Niteliği ve Kuruluşu 
330
2. Görev ve Yetkileri 
331
3. Organları 
332
a. Büyükşehir Belediye Meclisi 
332
b. Büyükşehir Belediye Encümeni 
333
c. Büyükşehir Belediye Başkanı 
334
4. Gelirleri, Giderleri ve Bütçesi 
335
5. Teşkilatı 
335
Ç. Köy 
335
1. Niteliği ve Kuruluşu 
335
2. Görev, Yetki ve İmtiyazları 
337
3. Organları 
338
a. Köy İhtiyar Meclisi 
338
b. Köy Derneği 
340
c. Köy Muhtarı 
340
4. Diğer Memurlar 
342
5. Gelirleri, Giderleri ve Bütçesi 
342
D. Mahalli İdare Birlikleri 
342
II. HİZMET BAKIMINDAN YERİNDEN YÖNETİMLER 
344
A. İdari Kamu Kurumları 
344
B. Sosyal Kamu Kurumları 
345
C. Bilimsel, Teknik ve Kültürel Kamu Kurumları 
345
Ç. İktisadi (Ekonomik) Kamu Kurumları (Kamu İktisadi Teşebbüsleri) 
346
1. Tanımı ve Özellikleri 
346
2. Kuruluşu 
347
3. Organları 
347
4. Müessese / Bağlı Ortaklık / İştirak 
348
III. DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR 
348
IV. KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARI 
350
Üçüncü Bölüm
FONKSİYONEL ANLAMDA İDARE
§16. İDARİ EYLEMLER 
355
§17. İDARİ İŞLEMLER 
361
I. İDARİ İŞLEM KAVRAMI 
361
A. Bir Hukuki İşlem Olarak İdari İşlem 
361
B. İdari İşlemin Tanımı 
361
II. İDARİ İŞLEMİN ÖZELLİKLERİ 
364
A. İdari Makamlarca Yapılma 
364
B. Hukuki Sonuç Doğurmaya Yönelik Bir Düzenleme 
370
C. Kamu Gücü Kullanımı 
371
Ç. Tek Yanlılık 
371
D. Hukuka Uygunluk Karinesinden Yararlanma 
373
E. Kamu Yararı Amacı Taşıma 
373
III. İDARİ İŞLEMİN İCRAİLİĞİ 
373
A. İcrailik Kavramı 
374
B. İdarenin İcrai Olmayan İşlemleri 
376
1. Hazırlık İşlemleri (Ön – Öneri – Yardımcı İşlemler) 
376
a. Danışma İşlemleri 
377
b. Mükellefiyet Tesis Eden İşlemler 
378
c. Raporlar 
379
ç. Tutanaklar 
380
d. Teklifler 
381
2. Görüş (Düşünce – Mütalaa) Belirten İşlemler 
381
3. Bildirici İşlemler 
382
a. Bildirimler 
382
b. Hatırlatmalar / Tekrarlar 
384
c. Uyarılar / İkazlar 
384
4. İç – Düzen İşlemler / Hizmet İçi İşlemler / İç Yazışmalar 
386
5. Uygulamaya İlişkin İşlemler 
388
IV. İDARİ İŞLEMİN ÇEŞİTLERİ 
388
A. Maddi Bakımdan İdari İşlem 
388
1. Genel Düzenleyici İşlem (Kural İşlem) 
389
2. Birel İşlem 
392
a. Şart İşlem (Koşul İşlem) 
393
b. Sübjektif İşlem (Öznel İşlem) 
393
3. Genel Karar 
393
B. İradenin Açıklanması Bakımından İdari İşlem 
395
1. İradenin Dış Dünyaya Yansıması Bakımından 
395
a. Sarih (Açık) İşlem 
395
b. Zimnî (Örtülü – Varsayımsal) İşlem 
397
2. İradenin Sayısı Bakımından 
399
a. Basit (Tek) İradeli İşlem 
399
b. Bileşik (Çoğul) İradeli İşlem 
400
aa. Birleşme İşlem 
400
bb. Kolektif İşlem 
401
C. Hukuki Etkisi Bakımından İdari İşlem 
401
1. Emredici / Yapıcı (İnşai) / Belirleyici İdari İşlem 
401
2. Yararlandırıcı / Yükümlendirici / Garanti Edici İdari İşlem 
402
3. Etkisi Devam Eden / Geçici İdari İşlem 
403
V. İDARİ İŞLEMİN UNSURLARI 
404
A. Yetki 
405
1. Yetkinin Değişik Görünümleri 
408
a. Yer Bakımından Yetki 
408
b. Zaman Bakımından Yetki 
409
c. Kişi Bakımından Yetki 
413
ç. Konu Bakımından Yetki 
413
2. Yetkide Paralellik İlkesi 
414
3. Yetki Konusunda Özel Bir Durum: Fiili Ajan 
416
4. Yetki Sakatlıkları 
416
a. Yetki Gaspı 
417
b. Yetki Tecavüzü 
417
c. Fonksiyon Gaspı (Görev Gaspı / İşlev Gaspı) 
421
ç. Ağır ve Bariz Yetki Tecavüzü 
422
d. Özel Hukuka Ait Yetkinin Gaspı 
423
5. Yetki Sakatlıklarının Derecelendirilmesi 
423
6. Yetki Sakatlıklarının Sonradan Düzeltilmesi 
425
B. Şekil 
426
1. Yazılı Şekil 
427
2. Yazılı Olmayan Şekil 
429
3. Şekilde Paralellik İlkesi 
432
4. Şekil Sakatlıkları 
434
5. Şekil Sakatlıklarının Derecelendirilmesi 
440
6. Şekil Sakatlıklarının Sonradan Düzeltilmesi 
444
C. Sebep (Neden) 
447
1. Mevzuatta Sebep Unsuru Yönünden İdari İşlemler 
448
a. Sebebi Mevzuatta Açıkça Gösterilen İşlemler 
448
b. Sebebi Mevzuatta Belirsiz Kavramlarla Gösterilen İşlemler 
449
c. Sebebi Mevzuatta Gösterilmeyen İşlemler 
450
2. Sebep Sakatlıkları 
450
a. Dayanılan Sebebin Mevcut Olmaması 
451
b. Dayanılan Sebebin Hukuka Aykırı Olması 
451
c. Dayanılan Sebebin Yanlış Nitelendirilmesi / Yeterli Olmaması 
452
3. Sebep İkâmesi 
453
4. İşlemin Birden Fazla Sebebe Dayanması 
457
Ç. Konu 
457
1. Konu Sakatlıkları 
458
a. Mümkün ve Meşru Olmayan Konu 
458
b. Mevzuatta Düzenlenmeyen Konu 
458
c. Mevzuata Uygun Olmayan Konu 
459
ç. Mahkeme Kararının Gereklerine Uygun Olmayan Konu 
461
d. Geriye Yürümezlik İlkesine Aykırı Konu 
461
e. Ölçülülük İlkesine Uygun Olmayan Konu 
462
f. Kazanılmış Hakları İhlal Eden Konu 
463
D. Amaç (Maksat) 
463
1. Amaç Kavramı 
463
2. Amaç Sakatlıkları 
466
a. Genel Amaç Bakımından Hukuka Aykırılık 
466
b. Özel Amaç Bakımından Hukuka Aykırılık 
470
c. Usul (Yöntem) Saptırması 
473
VI. İDARİ İŞLEMLERİN SONA ERMESİ 
476
A. İdari İşlemlerin Kendiliğinden Sona Ermesi 
476
B. İdari İşlemlerin Mahkeme Kararı ile İptal Edilmesi 
478
C. İdari İşlemlerin Yürürlükten Kaldırılması 
480
Ç. İdari İşlemlerin Geri Alınması 
490
D. İdari İşlemlerin Kaldırılması ve Geri Alınmasına İlişkin Değerlendirme 
501
§18. İDARENİN SÖZLEŞMELERİ 
506
I. İDARENİN ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİ 
507
II. İDARİ SÖZLEŞMELER 
514
A. İdari Sözleşmelerin Tanımı ve Niteliği 
514
B. İdari Sözleşmelerin Ölçütleri 
517
1. Sözleşmenin Taraflarından Biri İdare Olmalıdır (Organik Şart) 
518
2. Sözleşmenin Konusu Bir Kamu Hizmetinin Yürütülmesi Amacı İse Kamu Yararı Olmalıdır (İşlevsel Şart) 
518
3. İdareye Üstün ve Ayrıcalıklı Yetkiler Tanınmış Olmalıdır (Maddi Şart) 
520
C. İdari Sözleşmelerin Türleri 
521
1. Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmeleri 
524
2. İltizam Sözleşmeleri 
529
3. Müşterek Emanet Sözleşmeleri 
530
4. Kamu İstikraz (Borçlanma) Sözleşmeleri 
531
5. İdari Hizmet Sözleşmeleri 
532
III. SÖZLEŞMELERİN YAPILMASI USULÜ 
533
A. İhalelerde Gözetilmesi Gereken İlkeler 
536
1. Açıklık / Saydamlık / Şeffaflık İlkesi 
537
2. Rekabet İlkesi 
538
3. Eşit Davranma İlkesi 
538
4. Güvenirlik İlkesi 
539
5. Gizlilik İlkesi 
539
6. Kamuoyu Denetimi İlkesi 
539
7. Ödeneği Bulunmayan İş İçin İhaleye Çıkılmaması İlkesi 
539
8. Kaynakların Verimli Kullanılması İlkesi 
540
9. İhale Konusu İşin Bölünmezliği, Birleştirilemezliği İlkesi 
540
B. İhale Usulleri 
540
1. 4734 Sayılı Kanun’a Göre İhale Usulleri 
541
a. Açık İhale Usulü 
541
b. Belli İstekliler Arasında İhale Usulü 
542
c. Pazarlık Usulü 
543
ç. Doğrudan Temin 
543
d. Tasarım Yarışmaları 
544
2. 2886 Sayılı Kanun’a Göre İhale Usulleri 
545
a. Kapalı Teklif Usulü 
545
b. Belli İstekliler Arasında Kapalı Teklif Usulü 
545
c. Açık Teklif Usulü 
545
ç. Pazarlık Usulü 
546
d. Yarışma Usulü 
547
C. İdarenin Sözleşmelerinin Aşamaları 
547
1. Hazırlık Aşaması 
547
a. İhale Konusu İşin Tespiti ve Teknik Şartname 
547
b. Yaklaşık Maliyet Hesabı ve Ödenek 
548
c. İhale Usulünün Belirlenmesi 
548
ç. İhale Dokümanının Hazırlanması (İdari Şartname ve Sözleşme Tasarısı) 
548
d. İhale Onayının Alınması ve İhale Komisyonunun Kurulması 
549
e. İhalenin İlanı 
550
2. İhale Aşaması 
550
a. İhaleye Katılma 
550
b. Tekliflerin Değerlendirilmesi 
551
c. İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması 
551
3. İhalelere Yönelik Başvurular 
552
4. Sözleşme Aşaması 
553
5. Sözleşmenin Sona Ermesi 
554
a. İdarenin Özel Hukuk Sözleşmeleri Bakımından 
554
b. İdarenin İdari Sözleşmeleri Bakımından 
556
Dördüncü Bölüm
İDARİ USUL
§19. GENEL İDARİ USUL 
559
I. İDARİ USULÜN TANIMI VE KAPSAMI 
559
II. İDARİ USULÜN İŞLEVİ 
560
III. TÜRKİYE’DE GENEL İDARİ USUL İLKELERİ 
562
A. Dinlenilme Hakkı 
562
B. Bilgi Edinme Hakkı 
563
1. Bilgi Edinme Başvurusu 
566
2. Başvuruya Verilen Cevap 
566
3. Bilgi Edinme Hakkının İstisnaları 
568
4. Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna İtiraz 
569
5. Bilgi Edinme Hakkının İhlalinin Müeyyidesi 
570
C. Danışmanlık (Yol Gösterme) ve Hukuki Yardım 
571
Ç. Gerekçe İlkesi (Yükümlülüğü) 
573
D. Başvuru Yollarının Gösterilmesi İlkesi 
575
E. İyi İdare (Yönetim) İlkesi 
577
F. İşlem Yapma Zorunluluğu 
579
G. Kişisel Verilerin Korunması 
580
Ğ. Eşit Muamele / Ayrım Yapmama İlkesi 
582
Beşinci Bölüm
İDARİ FAALİYETİN KONUSU
§20. KAMU HİZMETİ 
585
I. TANIMI VE ANLAMI 
585
II. KAMU HİZMETİNİN KURULMASI VE SONA ERMESİ 
588
III. KAMU HİZMETİNİN TEMEL İLKELERİ 
589
A. Süreklilik (Devamlılık / Kesintisizlik / Düzenlilik) İlkesi 
589
B. Uyarlama (Değişkenlik) İlkesi 
592
C. Eşitlik İlkesi 
593
Ç. Bedelsizlik (Meccanilik) İlkesi 
594
IV. KAMU HİZMETİNİN ÇEŞİTLERİ 
598
V. KAMU HİZMETİNİN GÖRÜLÜŞ USULLERİ 
601
A. İdare Tarafından Görülme (Emanet) Usulü 
604
B. Müşterek Emanet Usulü 
606
C. İltizam Usulü 
606
Ç. Ruhsat Usulü 
606
D. İmtiyaz Usulü 
608
1. Tanımı ve Özellikleri 
608
2. İdarenin Yetkileri 
608
3. İmtiyazcının Yetkileri 
609
4. Malî Denge İlkesi 
609
a. Fait Du Prince Kuramı ve Uygulaması 
610
b. Imprévision – Öngörülemezlik Kuramı ve Uygulaması 
610
5. İmtiyazcının Seçimi 
611
§21. KOLLUK 
614
I. KOLLUK KAVRAMI 
614
II. KOLLUK VE KAMU DÜZENİ 
620
A. Genel Güvenlik 
621
B. Dirlik ve Esenlik 
622
C. Genel Sağlık 
623
Ç. Genel Ahlâk 
625
III. KOLLUK ÇEŞİTLERİ 
627
A. İdari Kolluk – Adli Kolluk 
627
1. İdari Kolluk 
627
2. Adli Kolluk 
628
B. Genel İdari Kolluk – Özel İdari Kolluk 
629
1. Genel İdari Kolluk 
629
a. Polis 
629
b. Jandarma 
630
c. Sahil Güvenlik 
630
ç. Çarşı ve Mahalle Bekçileri 
631
2. Özel İdari Kolluk 
631
a. Belediye Zabıtası 
632
b. Köy Korucuları 
632
c. Çiftçi Malları Koruma Kolluğu 
633
ç. Orman Kolluğu 
633
d. Gümrük Kolluğu 
634
IV. KOLLUK İŞLEMLERİ VE EYLEMLERİ 
634
A. Kolluk İşlemleri 
634
1. Düzenleyici İşlemler 
634
2. Birel İşlemler 
636
a. İzin Verme 
636
b. Bildirim Alma 
636
c. Yaptırım Uygulama 
638
ç. Emir ve Uyarı 
640
B. Kolluk Eylemleri 
641
V. KOLLUK FAALİYETİNİN SINIRLARI 
641
VI. KOLLUK GÖZETİM KOMİSYONU 
646
Altıncı Bölüm
İDARENİN MALLARI
§22. KAMU MALLARI 
649
I. KAMU MALI KAVRAMI 
649
II. KAMU MALLARININ TASNİFİ 
652
A. Kullanma / Yararlanma Açısından 
652
1. Hizmet Malları 
652
2. Orta Malları 
653
3. Sahipsiz Mallar 
654
B. Kökenleri Açısından 
654
1. Doğal (Tabii) Kamu Malları 
654
2. Yapay (Suni) Kamu Malları 
655
III. KAMU MALI NİTELİĞİNİN KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ 
655
IV. KAMU MALLARININ TEMEL ÖZELLİKLERİ 
657
V. KAMU MALLARINDAN YARARLANMA 
662
A. Genel Yararlanma 
663
B. Özel Yararlanma 
664
Yedinci Bölüm
İDARENİN TAŞINMAZ MAL EDİNİMİ
§23. KAMULAŞTIRMA 
667
I. GENEL OLARAK 
667
II. KAMULAŞTIRMA BENZERİ KAVRAMLAR 
669
A. Devletleştirme 
669
B. İstimval (Rekizisyon) 
670
C. Geçici (Muvakkat) İşgâl 
670
III. KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN UNSURLARI 
672
A. Yetki Unsuru 
672
B. Şekil Unsuru 
675
C. Sebep Unsuru 
675
Ç. Konu Unsuru 
676
D. Amaç Unsuru 
678
IV. KAMULAŞTIRMANIN AŞAMALARI 
678
A. İdari Aşama 
679
B. Adli Aşama 
682
V. ACELE KAMULAŞTIRMA 
685
VI. MAL SAHİBİNİN TAŞINMAZINA YENİDEN KAVUŞMASI 
686
A. İdarenin Kamulaştırmadan Tek Taraflı Vazgeçmesi 
686
B. İdarenin Kamulaştırmadan Anlaşarak Vazgeçmesi 
687
C. Mal Sahibinin Geri Alma Hakkını Kullanması 
689
VII. KAMULAŞTIRMANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI 
694
VIII. KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA / EL KOYMA 
694
A. Fiili El Atma 
694
B. Hukuki El Atma 
698
Sekizinci Bölüm
İDARENİN PERSONELİ
§24. KAMU GÖREVLİLERİ 
703
I. KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMI 
703
II. KAMU GÖREVLİLERİNİN TASNİFİ 
707
III. DEVLET MEMURLARI KANUNU VE KAMU GÖREVLİLERİ 
709
A. Devlet Memurları Kanunu ve Kapsamı 
709
B. Devlet Memurları Kanunu’nun Temel İlkeleri 
709
1. Sınıflandırma İlkesi 
710
2. Kariyer İlkesi 
711
3. Liyakat İlkesi 
711
C. Devlet Memurları Kanunu’na Göre İstihdam Şekilleri 
712
1. Memurlar 
712
2. Sözleşmeli Personel 
712
3. İşçiler 
713
IV. DEVLET MEMURLUĞU STATÜSÜ 
713
A. Memurluk Mesleği 
713
B. Memurluğa Giriş 
714
1. Anayasal İlkeler 
714
2. Kanuni Şartlar 
714
a. Genel Şartlar 
715
aa. Vatandaşlık 
715
bb. Yaş 
715
cc. Öğrenim 
716
çç. Kamu (Amme) Haklarından Mahrum (Yoksun) Bulunmamak 
716
dd. Mahkumiyet 
718
ee. Askerlik 
720
ff. Sağlık 
720
gg. Arşiv Araştırması 
720
b. Özel Şartlar 
721
3. Memurluğa Giriş Usulü 
723
C. Aday Memur Olarak Atanma 
724
Ç. Asli Memur Olarak (Asaleten) Atanma 
725
D. Göreve Başlama 
726
V. DEVLET MEMURLARININ ÖDEVLERİ, YASAKLARI VE HAKLARI 
727
A. Devlet Memurlarının Ödevleri 
727
1. Anayasa ve Kanunlara Sadakat Ödevi 
727
2. Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık Ödevi 
727
3. Davranış ve İşbirliği Ödevi 
728
4. Amirin Emrine Uyma Ödevi – Kanunsuz Emir 
729
5. Mal Bildiriminde Bulunma Ödevi 
729
6. Resmi Belge, Araç ve Gereçleri İade Etme ve İzin Verilen Yerler Dışına Çıkarmama Ödevi 
730
7. Bizzat İşbaşında Bulunma Ödevi 
730
8. Kılık ve Kıyafet Kurallarına Uyma Ödevi 
731
B. Devlet Memurlarının Yasakları 
731
1. Siyasi Partilere Girme Yasağı 
731
2. Basına Bilgi veya Demeç Verme Yasağı 
731
3. Toplu Eylem Yasağı 
732
4. Grev Yasağı 
732
5. Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı 
732
6. Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı 
733
7. Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı 
734
8. İkinci Görev Alma Yasağı 
734
9. Ayrıldığı Kuruma Karşı Görev Alma Yasağı 
734
C. Devlet Memurlarının Hakları 
735
1. Hizmet (Çalışma) Hakkı 
735
2. Uygulamayı İsteme Hakkı 
736
3. Güvenlik Hakkı 
736
4. Emeklilik Hakkı 
737
5. Çekilme (İstifa) Hakkı 
737
6. Müracaat, Şikâyet ve Dava Açma Hakkı 
737
7. Sendika Kurma ve Üye Olma Hakkı 
737
8. İzin Hakkı 
738
a. Yıllık İzin (DMK m. 102–103) 
738
b. Sağlık İzni (DMK m. 103/3) 
738
c. Mazeret İzni (DMK m. 104) 
739
ç. Hastalık ve Refakat İzni (DMK m. 105) 
740
d. Aylıksız İzin (DMK m. 108) 
741
9. İsnat ve İftiralara Karşı Korunma Hakkı 
742
10. Aylık (Maaş) Hakkı 
742
VI. DEVLET MEMURLARININ ÖZLÜK DOSYASI VE YÜKSELMELERİ 
743
A. Devlet Memurlarının Özlük Dosyası 
743
B. Devlet Memurlarının Yükselmeleri 
743
1. Kademe İlerlemesi (Yatay İlerleme) 
743
2. Derece Yükselmesi (Dikey Yükselme) 
744
VII. DEVLET MEMURLARININ YETİŞTİRİLMELERİ (HİZMET İÇİ EĞİTİM) 
744
VIII. DEVLET MEMURLARININ DİSİPLİN SORUŞTURMASI 
745
A. Disiplin Cezaları 
748
B. Disiplin Suçları 
750
C. Disiplin Soruşturması Usulü 
750
Ç. Disiplin Cezası Verme Yetkisi 
764
D. Disiplin Cezalarına Karşı Başvuru Yolları 
765
E. Disiplin Cezalarının Uygulanması ve Özlük Dosyasından Silinmesi 
766
IX. DEVLET MEMURLARININ CEZAİ SORUMLULUKLARI 
767
A. Genel Kurallara Göre 
767
B. 4483 Sayılı Kanun’a Göre 
767
1. Kanunun Kapsamı 
768
2. Yetkili Merciin Suçu Öğrenmesi 
771
3. Ön İnceleme ve Soruşturma İzni Vermeye Yetkili Merciler 
772
4. Ön İnceleme Aşaması 
773
5. Karar Aşaması 
774
6. Yargı Aşaması 
777
C. 3628 Sayılı Kanun’a Göre 
778
X. DEVLET MEMURLARININ MALİ SORUMLULUKLARI 
779
A. İdareye Karşı Doğrudan Doğruya Verdikleri Zararlardan Dolayı Sorumlulukları: DMK m. 12 
779
B. Üçüncü Kişilere Verdikleri Zararlardan Dolayı Sorumlulukları: DMK m. 13, Anayasa m. 40/3 ve 129/5 
784
C. Kamu Zararından Sorumluluk 
791
XI. DEVLET MEMURLUĞU STATÜSÜNDE KISINTI YAPAN HALLER 
793
A. Kadronun Kaldırılması (Kadro Açığı) 
793
B. Görevden Uzaklaştırma 
794
1. Görevden Uzaklaştırma Kararının Verilmesi ve Sonuçları 
794
2. Görevden Uzaklaştırma Kararının Kaldırılması ve Sonuçları 
795
XII. DEVLET MEMURLUĞU STATÜSÜNÜN SONA ERMESİ 
796
A. Çekilme (İstifa) 
796
B. Çekilmiş (Müstafi) Sayılma 
798
C. Devlet Memurluğundan Çıkarma (İhraç) 
798
Ç. Koşullarda Eksiklik (Nitelik Kaybı) 
799
D. Emeklilik 
799
E. Bağdaşmazlık 
800
F. Ölüm 
800
Kaynaklar 
801
Kavram Dizini 
819