Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Roma Özel Hukuku
Eylül 2020 / 1. Baskı / 752 Syf.
Fiyatı: 95.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Romalı hukukçuların oluşturduğu, gerçekliğe, akla, doğru ve adil çözüme dayanan birçok kural, ilke, kurum ve değer, çok uzun bir süreçte oluşan günümüz hukuk ruhunun ve hukuk kültürünün önemli kazanımları arasında yer alır. Nitekim, geçerliliğini asla kaybetmeyecek olan ve bu anlamda da belirli bir zamana ya da belirli bir çağa sığmayan, somut, hukukî ve mantıkî düşünmenin, aklın ürünü olan hukukun genel ilkelerinin büyük bir bölümü, bu hukukçuların hukuk dünyasına kazandırdıklarıdır.

Kıta Avrupası Hukuk Sistemi Roma hukuku geleneğine dayanır. Bu hukuk sisteminde hukuk kuralları, adalet idesine yönelmiş ve ahlakî değer yargılarına dayanan davranış kuralları olarak tasarlanmıştır.

Roma hukuku oluşturduğu zengin ilke, kurum, kavram, kural ve değerlerle günümüz Kıta Avrupası özel hukuk kodifikasyonlarında yerini almıştır.

Günümüz hukukçuları Kıta Avrupası Hukuk Sistemi'nin hukuksal kural, kurum ve kavramları belirlemede ilk yararlandığı kaynak olan Roma hukukuna gitmek suretiyle sürekli olarak ondan beslenmektedir.

Romalı hukukçular, Kıta Avrupası Hukuk Sistemi'nin doğrudan içeriğini belirlemekle kalmamış; hukuk eğitimi alanındaki yöntemleriyle de günümüz hukuk eğitiminin bir parçası olmuşlardır.

Bu kitapta; günümüz hukukunun tarihsel temelini oluşturan ve Roma hukukundan gelen kural, kurum, kavram, ilke ve değerler ile bunları yaratan Romalı hukukçuların akıl yürütme faaliyetleri ele alınmıştır.


Konu Başlıkları
Roma Siyasi Tarihi – Roma Hukuk Tarihi
Roma Özel Hukuku Sistemi Davalara İlişkin Hukuk
İnsanlara İlişkin Hukuk – Kişiler Hukuku ve Aile Hukuku
Malllara İlişkin Hukuk
Malllara İlişkin Hukuk – Eşya Hukuku
Barkod: 9789750261800
Yayın Tarihi: Eylül 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 752
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  27
Giriş  31
Birinci Bölüm
ROMA SİYASÎ TARİHİ – ROMA HUKUK TARİHİ
§1. ROMA SİYASÎ TARİHİ  45
I. KRALLIK DÖNEMİ (M.Ö. 753 – M.Ö. 509)  47
A. Roma Şehir Devletinin Kuruluşu  47
B. Toplumsal Yapı  50
C. Siyasal Yapı  52
1. Kral (Rex)  52
2. Halk Meclisi (Comitia Curiata)  53
3. Senato (Senatus)  54
D. Hukukun Yaratıcı ve Yürürlük Kaynakları  54
1. Halk–Örf ve Âdet Hukuku  55
2. Kral–Kanunlar  57
3. Rahip Hukukçular– Hukukçuların Görüşleri/Yorumları/Hukuk Kurallarını Biçimlendirme Faaliyetleri  58
E. Dönemin Sona Ermesi  58
II. CUMHURİYET DÖNEMİ (M.Ö. 509 – M.Ö. 27)  59
A. Döneme Genel Bakış  59
B. Toplumsal Yapı  60
C. Siyasal Yapı  61
1. Consul’ler ve Diğer Magistra’lar  61
2. Halk Meclisleri (Comitia Centuriata – Comitia Curiata – Concilium Plebis)  63
3. Senato (Senatus)  65
D. Hukukun Yaratıcı ve Yürürlük Kaynakları  65
1. Halk–Örf ve Âdet Hukuku  65
2. Halk Meclisleri–Kanunlar  66
3. Hukukçular–Hukukçuların Görüşleri/Yorumları/Hukuk Kurallarını Biçimlendirme Faaliyetleri  69
4. Praetor’lar–Praetor Beyannameleri  70
E. Sona Ermesi  72
III. PRINCIPATUS DÖNEMİ (M.Ö. 27 – M.S 235/284)  74
A. Döneme Genel Bakış  74
B. Siyasal Yapı  75
1. Princeps  75
2. Cumhuriyet Dönemi’nden Gelen Magistra’lar  76
3. Princeps’e Bağlı Devlet Memurları  77
4. Halk Meclisleri  77
5. Senato  78
C. Hukukun Yaratıcı ve Yürürlük Kaynakları  78
1. Halk Meclisleri–Kanunlar  78
2. Praetor’lar–Edictum Perpetuum  79
3. Princeps–Princeps Emirnameleri  79
4. Senato–Senato Kararları  80
5. Romalı Hukukçular–Romalı Hukukçuların Hukukî Sorunları Princeps Adına Çözme Yetkileri Sonucunda Oluşan Hukuk Kuralları  80
D. Sona Ermesi  81
IV. DOMINATUS DÖNEMİ (M.S. 284 – M.S. 476/1453)  83
A. Döneme Genel Bakış  83
B. Siyasal Yapı  85
1. İmparator (Imperator)  85
2. İmparatora Bağlı Memurlar  85
C. Hukukun Yaratıcı ve Yürürlük Kaynakları  86
D. Roma İmparatorluğunun Sonu  86
§2. ROMA HUKUK TARİHİ  88
I. ROMA HUKUKU'NUN HUKUKÎ DÖNEMLERİ  90
A. Eski Hukuk Dönemi (M.Ö. 753–M.Ö.150)  92
B. Klasik–Öncesi Hukuk Dönemi (M.Ö. 150–M.Ö. 27)  96
1. Şehir Praetor’u (Praetor Urbanus)  96
2. Yabancılar Praetor’u (Praetor Peregrinus)  98
a. Genel Bilgi  98
b. Yabancılar Praetoru'nun Yarattığı Hukuk: Ius Gentium  99
3. Hukukçular  102
C. Klasik Hukuk Dönemi (M.Ö. 27– M.S. 250)  105
D. Klasik–Sonrası Hukuk Dönemi (M.S. 250–M.S. 527)  112
E. Iustinianus Dönemi (M.S. 527–M.S. 565)  115
1. Institutiones  118
2. Digesta (Pandectae)  119
3. Codex  121
4. Novellae  122
II. ROMA HUKUKU'NUN GÜNÜMÜZE DEĞİN GELİŞİMİ VE ETKİSİ  122
İkinci Bölüm
ROMA ÖZEL HUKUKU SİSTEMİ –
DAVALARA İLİŞKİN HUKUK
§1. ROMA ÖZEL HUKUKU SİSTEMİ  129
I. GENEL BİLGİ  129
II. ROMA ÖZEL HUKUKU SİSTEMİ’NİN TÜRK HUKUKUNA ETKİSİ  132
§2. DAVALARA İLİŞKİN HUKUK  135
I. KONUNUN BELİRLENMESİ  136
II. KONUYA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR  140
A. Ius (Hukuk)  140
1. Ius Kavramının Etimolojik Kökeni ve Tarihsel Gelişimi  140
2. Objektif Hukuk – Sübjektif Hukuk  141
3. Ius Naturale (Doğal Hukuk)  142
4. Ius Publicum (Kamu Hukuku) – Ius Privatum (Özel Hukuk)  145
B. Iustitia (Adalet)  146
1. Kavramsal Belirleme  146
2. Türleri  149
a. Düzeltici/Denkleştirici Adalet  150
b. Dağıtıcı Adalet  151
c. Sosyal Adalet  153
C. Aequitas (Hakkaniyet, Somut Olay Adaleti) Kavramı  153
D. Rerum Natura (Eşyanın Doğası)  156
E. Hak Kavramı  158
F. Romalılarda Hak ve Dava İlişkisi  160
III. HAKLARIN KORUNMASI  162
A. Özel Koruma Düzeni  162
1. Günümüz Hukukunda  162
a. Meşru Müdafaa (Haklı Savunma)  162
b. Zorda Kalma (Iztırar / Zaruret Hali)  164
c. Zorla Alma  165
2. Roma Hukukunda  166
B. Devlet Eliyle Koruma  168
1. Özel Yargılama Sistemi  168
a. Legis Actio’lar Usulü  169
b. Formula Usulü  171
2. Sistem Dışı Yargılama  175
Üçüncü Bölüm
İNSANLARA İLİŞKİN HUKUK –
KİŞİLER HUKUKU VE AİLE HUKUKU
§1. HAK EHLİYETİ VE KOŞULLARI  181
I. PERSONA VE STATUS KAVRAMLARI  183
II. HAK EHLİYETİNİN BAŞLANGIÇI VE SONU  186
III. KİŞİ SAYILAN VARLIKLAR  188
IV. HAK EHLİYETİNİN KOŞULLARI  192
A. Özgür Olmak  193
1. Kölelik Kurumu  193
2. Köleliğin Nedenleri  195
3. Özgürlüğün Elde Edilmesi (Azat Edilme)  196
4. Kölelerin Hukukî Konumu  197
5. Kölelerin Sosyal Konumu  198
B. Roma Yurttaşı Olmak  200
C. Baba Egemenliği Altında Bulunmamak  202
V. ROMA AİLE HUKUKUNA GENEL BAKIŞ  203
A. Familia Kavramı  203
B. Ius Civile Ailesi  204
1. Kavramsal Belirleme  204
2. Aile Babası (Pater Familias)  207
3. Aile Babası Egemenliği (Patria Potestas)  208
a. Kavram  208
b. Baba Egemenliğinin Kurulma Yolları  211
aa. Doğum  211
bb. Evlat Edinme  211
cc. Manus  213
dd. Persona in Mancipio  216
c. Baba Egemenliğinin Sona Ermesi  217
C. Ius Gentium Ailesi  218
D. Concubinatus  220
§2. HUKUKÎ İŞLEM KAVRAMI  223
I. HUKUKÎ OLAY VE HUKUKÎ FİİL KAVRAMLARI  223
II. HUKUKÎ İŞLEM KAVRAMI  226
A. Kavramsal Belirleme  226
B. Roma Hukukunda Hukukî İşlemi Belirten Kavramlar  228
III. HUKUKÎ İŞLEM TÜRLERİ  231
A. İrade Beyanında Bulunacak Tarafların Sayısına Göre Hukukî İşlemler  232
1. Tek Taraflı Hukukî İşlemler  232
2. Çok Taraflı Hukukî İşlemler  232
a. Kararlar  232
b. Sözleşmeler  233
B. İrade Beyanının Şekli Bakımından Hukukî İşlemler  235
1. Günümüz Hukukunda  235
2. Roma Hukukunda  237
a. Terazi ve Maden Külçesi Eşliğinde (Negotia Per Aes Et Libram)  238
aa. Nexum  238
bb. Mancipatio  239
b. Magistra Huzurunda Terk (In Iure Cessio)  240
c. Sözler Eşliğinde  241
C. Hukukî Sonucun Doğduğu An Bakımından Hukukî İşlemler  242
D. Malvarlığına Yaptıkları Etkiye Göre Hukukî İşlemler  243
1. Taahhüt (Borçlandırıcı) İşlemleri  244
2. Tasarruf İşlemleri  245
3. Kazandırıcı İşlemler  246
E. Sebebe Bağlı Olup Olmamaları Bakımından Yapılan Ayırım  246
§3. HUKUKÎ İŞLEM EHLİYETİ VE EK DAVALAR  248
I. HUKUKÎ İŞLEM EHLİYETİ  249
A. Kavramsal Belirleme  249
B. Koşulları  250
1. Yaş  251
a. Ergenliğe Ermemiş Küçükler (Impuberes)  251
aa. 0–7 Yaş Aralığındakiler (Infantes)  251
bb. 7–14 (Kadınlar için 12) Yaş Aralığındakiler (Impuberes Infantia Maiores)  252
b. Ergenliğe Ermiş Küçükler (Puberes Minores)  255
2. Akıl Hastalığı  257
3. İsraf  258
4. Cinsiyet  259
C. Vesayet (Tutela) ve Kayyımlık (Cura)  263
II. EK DAVALAR (ACTIONES ADIECTICIAE QUALITATIS)  265
A. Genel Olarak  265
B. Ek Dava Türleri  268
1. Actio Quod Iussu  269
2. Actio de Peculio  270
3. Actio de in Rem Verso  272
4. Actio Tributoria  272
5. Actio Exercitoria  273
6. Actio Institoria  274
§4. HUKUKÎ İŞLEMLERDE ŞART, VADE, TEMSİL  275
I. ŞART (CONDICIO)  275
A. Kavram ve Unsurları  275
B. Türleri  278
C. Hüküm ve Sonuçları  279
II. VADE (DIES)  280
III. TEMSİL  281
A. Kavramsal Belirleme  281
B. Türleri  282
§5. HUKUKÎ İŞLEMLERİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ  285
I. MODERN HUKUK DOGMATİĞİNE GÖRE  285
A. Yokluk  287
B. Butlan  289
1. Kesin Hükümsüzlük (Mutlak Butlan/Batıl Hukukî İşlemler)  289
a. Tam Kesin Hükümsüzlük  289
b. Kısmî Kesin Hükümsüzlük  290
C. İptal Edilebilirlik (Nisbî Butlan)  291
D. Eksiklik  292
II. ROMA HUKUKUNA GÖRE  293
A. Roma Hukukunda Hükümsüzlük Nedenleri  294
1. Başlangıçtaki İmkânsızlık  295
2. Kanuna Aykırılık  297
3. Kanuna Karşı Hile (In Fraudem Legis Agere)  299
4. Genel Ahlâka Aykırılık  300
a. Kavramsal Belirleme  300
b. Uygulanma Alanı  301
B. İrade Eksikliği  304
1. Genel Olarak  304
2. Yorum  305
3. Tarafların İsteğiyle Yaratılan Uygunsuzluk Halleri  306
a. Latife Beyanı (Iocandi Causa)  306
b. Zihnî Kayıt (Reservatio Mentalis)  307
c. Muvazaa (Simulatio)  308
4. Hata (Error)  310
a. Günümüz Hukukunda  310
b. Roma Hukukunda  312
c. Hata Türleri  314
aa. Beyan Hatası  314
aaa. Hukukî İşlemin Niteliğinde Hata (Error in Negotio)  314
bbb. Hukukî İşlemin Konusunda Hata (Error in Corpore)  315
ccc. Şahısta Hata (Error in Persona)  315
bb. Temel Hatası (Saikte Hata, Error in Materia, Error in Substantia, Nitelik Hatası)  316
5. Aldatma/Hile (Dolus)  319
6. Korkutma/Tehdit (Metus)  321
Dördüncü Bölüm
MALLARA İLİŞKİN HUKUK
Birinci Altbölüm
BORÇLAR HUKUKU GENEL KISIM
§1. ROMA BORÇLAR HUKUKUNUN TÜRK BORÇLAR HUKUKUNA ETKİLERİ  325
§2. BORÇ İLİŞKİSİ  330
I. OBLIGATIO KAVRAMI  330
II. BORÇ İLİŞKİSİNİN UNSURLARI  335
A. Tarafları  335
B. Edim  335
1. Kavramsal Belirleme  335
2. Edimin Özellikleri  338
3. Parça Borcu – Cins (Çeşit) Borcu Ayırımı  340
4. Eksik Borç–Tam Borç Ayırımı  343
§3. SORUMLULUK  345
I. KONUSUNA GÖRE SORUMLULUK (“–İLE SORUMLULUK”)  346
II. KAYNAĞINA GÖRE SORUMLULUK (“–DEN SORUMLULUK”)  351
A. Genel Olarak  351
B. Sorumluluk İlkeleri  353
1. Kusur Sorumluluğu İlkesi  353
a. Kavramsal Belirleme ve Koşulları  353
b. Kusur Kavramı ve Türleri  355
2. Kusursuz Sorumluluk İlkesi  357
3. TBK İle Türk Hukuku’nda Sözleşme Dışı Sorumluluk Alanında Kabul Edilen İlkeler  359
C. Roma Hukukunda Sebep Olma ve Kusur  360
1. Haksız Fiiller Alanında  361
a. Eski Hukuk Dönemi'ne Egemen Olan Sonuç Sorumluluğu  361
b. Dolus'tan Sorumluluk  361
c. Culpa'dan Sorumluluk  362
2. Sözleşme Hukukunda  365
a. Custodia Sorumluluğu  367
b. Dolus (Kast) Sorumluluğu  369
c. Culpa (İhmal) Sorumluluğu  370
aa. Kavramsal Belirleme  370
bb. Culpa Lata (Ağır İhmal)  371
cc. Culpa Levis (Hafif İhmal)  371
dd. Culpa In Eligendo  374
d. Diligentia (Özen Yükümü)  375
e. Utilitas (Fayda) İlkesi  376
D. Sorumluluğun Sınırı: Casus ve Vis Maior  378
1. Casus Kavramı  378
a. Geniş Anlamda  378
b. Dar Anlamda  378
2. Vis Maior Kavramı  379
3. Ayırımda Hareket Noktası  381
4. Ayırımın Sorumluluğa Etkisi  382
§4. ZARAR VE ZARARIN TAZMİNİ  383
I. KAVRAMSAL BELİRLEME VE ZARAR TÜRLERİ  383
A. Kavramsal Belirleme  383
B. Zarar Türleri  386
1. Malvarlığı Zararı – Şahısvarlığı (Kişivarlığı) Zararı  386
2. Maddî Zarar – Manevî Zarar  386
a. Maddî Zarar  386
aa. Fiilî Zarar (Damnum Emergens)  387
bb. Yoksun Kalınan Kazanç (Lucrum Cessans)  387
b. Manevî Zarar  388
3. Doğrudan Zarar – Dolaylı Zarar  389
4. Yansıma Zarar  390
II. ZARAR VE TAZMİNAT BORCU DOĞURAN BİR KAYNAK OLARAK HAKSIZ FİİL  391
A. Genel Olarak  391
B. Roma Hukukunda  393
1. Haksız Fiilde Zarar  393
2. Haksız Fiilde Tazminat ve Belirlenmesi  394
III. ZARAR VE TAZMİNAT BORCU DOĞURAN BİR KAYNAK OLARAK SÖZLEŞME  396
A. Sözleşme Zararı  396
1. Olumlu (Müspet) Zarar  396
2. Olumsuz (Menfi) Zarar  398
B. Roma Hukukunda  399
IV. TAZMİNATIN ŞEKLİ  400
§5. BORÇ İLİŞKİSİNİN TARAFLARININ DEĞİŞMESİ  404
I. ALACAĞIN TEMLİKİ  404
II. BORCUN NAKLİ  406
§6. BORCU SONA ERDİREN NEDENLER  407
I. HUKUK GEREĞİ SONA ERME NEDENLERİ  408
A. İfa (Solutio)  408
B. Yenileme, Tecdit (Novatio)  409
C. İbra (Acceptilatio)  410
D. Alacaklı ve Borçlu Sıfatlarının Birleşmesi (Confusio)  410
E. Takas, Ödeşme (Compensatio)  411
F. Kusursuz Sonraki İmkânsızlık  412
II. DEF’İ YOLUYLA BORÇLARI SONA ERDİREN NEDENLER  413
A. Borcun İstenmeyeceği Anlaşması (Pactum De Non Petendo)  413
B. Uzun Zaman Geçmiş Olduğu Def’i  413
Dördüncü Bölüm
MALLARA İLİŞKİN HUKUK
İkinci Altbölüm
BORÇLAR HUKUKU ÖZEL KISIM
§7. BORÇLARIN KAYNAKLARI  415
§8. SÖZLEŞME (CONTRACTUS)  419
I. KAVRAMSAL BELİRLEME  421
II. TİPE BAĞLILIK  425
III. ROMA SÖZLEŞMELER SİSTEMİ  429
A. Yazılı Sözleşmeler (Litteris Contrahitur)  429
B. Sözlü Sözleşmeler (Verbis Contrahitur)  430
C. Real Sözleşmeler (Re Contrahitur)  432
1. Karz (Tüketim Ödüncü) Sözleşmesi (Mutuum)  433
a. Kurulması ve Konusu  433
b. Tarafların Hak ve Borçları  434
2. Ariyet (Kullanım Ödüncü) Sözleşmesi (Commodatum)  436
a. Kurulması ve Konusu  436
b. Tarafların Hak ve Borçları  437
3. Vedia (Saklama) Sözleşmesi (Depositum)  440
a. Tarihsel Temeli, Kurulması, Konusu  440
b. Tarafların Hak ve Borçları  441
c. Türleri  443
aa. Zorunlu Vedia  443
bb. Düzensiz Vedia  444
cc. Yediemine Tevdi  444
4. Rehin Sözleşmesi (Pignus)  445
a. Kavramsal Belirleme ve Kurulması  445
b. Tarafların Hak ve Borçları  446
aa. Rehinli Alacaklının Hak ve Borçları  446
bb. Rehinli Borçlunun Hak ve Borçları  447
D. Rızaî Sözleşmeler (Consensu Contrahitur)  448
1. İyiniyet Sözleşmelerinin Hukuk Hayatına Girmesi  448
2. Fides ve Bona Fides Kavramları  449
3. Alım–Satım Sözleşmesi (Emptio Venditio)  453
a. Kavramsal Belirleme  453
b. Tarihsel Süreç  453
c. Niteliği  455
d. Satışın Konusu  456
e. Tarafların Hak ve Borçları  459
aa. Alıcının Borcu  459
bb. Satıcının Borçları  462
aaa. Edimi İfa Etme Borcu  462
bbb. Gözetim Borcu  462
ccc. Mülkiyeti Nakil İşlemlerini Yapma Borcu  464
ddd. Yan Edim Yükümlülükleri  465
f. Hasar Sorunu  466
g. Satıcının Zapttan Sorumluluğu  471
aa. Zapt Kavramı  471
bb. Gelişim Aşaması  473
aaa. Satılan Malın Mülkiyetinin Mancipatio İle Devredilmesi  473
bbb. Stipulatio Aracılığıyla Zapta Karşı Güvence Verilmesi  474
ccc. Satış Sözleşmesinden Doğan Davayla Korunması  474
h. Satıcının Ayıptan Sorumluluğu  475
aa. Kavramsal Belirleme  475
bb. Gelişim Aşaması  476
aaa. Eski Hukuk Dönemi  477
aaaa. Actio de Modo Agri  477
bbbb. Garanti Stipulatio'ları  478
bbb. Klasik–Öncesi Hukuk Dönemi  478
aaaa. Aedilis'lerin Edictum'ları  478
bbbb. Actio Empti  481
ccc. Klasik Hukuk Dönemi  482
ddd. Iustinianus Dönemi  483
ı. Ek Anlaşmalar  483
2. Locatio Conductio  484
a. Kira Sözleşmesi (Locatio Conductio Rei)  486
aa. Kavramsal Belirleme, Türleri, Konusu  486
bb. Tarafların Hak ve Borçları  488
aaa. Kiracının Borçları  488
bbb. Kiralayanın Borçları  490
cc. Hasarın Üstlenilmesi  491
aaa. Âdi kirada  491
bbb. Hasılat kirasında  492
dd. Sona Ermesi  493
b. Hizmet Sözleşmesi (Locatio Conductio Operarum)  495
aa. Kavramsal Belirleme  495
bb. Operae Illiberales – Operae Liberales Ayırımı  495
cc. Tarafların Yükümlülükleri  497
aaa. İşçinin Yükümlülüğü  497
bbb. İşverenin Yükümlülüğü  498
dd. Hasar Sorunu  498
c. İstisna Sözleşmesi (Locatio Conductio Operis)  499
aa. Kavramsal Belirleme  499
bb. Tarafların Hak ve Borçları  501
aaa. İş Sahibinin Borçları  501
bbb. Müteahhidin Borçları  501
aaaa. Müteahhidin Custodia Sorumluluğu  501
bbbb. Müteahhidin Imperitia Sorumluluğu  502
cccc. Eseri Ortaya Çıkarma Borcu  504
dddd. Eseri Teslim Etme Borcu  504
cc. Hasar Sorunu  505
dd. Taşıma Sözleşmesi  506
3. Şirket Sözleşmesi (Societas)  506
a. Tanım ve Tarihsel Kökeni  506
b. Unsurları  508
c. Hüküm ve Sonuçları  509
4. Vekâlet Sözleşmesi (Mandatum)  511
a. Kavramsal Belirleme ve Unsurları  511
b. Konusu  513
c. Hüküm ve Sonuçları  514
E. İsimsiz Sözleşmeler  515
1. Roma Sözleşmeler Hukukunda Tip Zorunluluğu  515
2. İsimsiz Sözleşmelerin Gelişimi  516
a. Praetor Hukuku'nda  517
b. Klasik Hukuk Dönemi’nde  517
c. Klasik–Sonrası Hukuk Dönemi’nde  518
d. Iustinianus Dönemi’nde  520
3. Uygulamada Sık Kullanılan İsimsiz Sözleşmeler  521
a. Trampa Sözleşmesi (Permutatio)  521
b. İğreti Sözleşmesi (Precarium)  522
c. Satım İçin Bırakma Sözleşmesi (Aestimatum)  522
d. Uyuşma (Sulh) Sözleşmesi (Transactio)  522
F. Anlaşmalar (Pactum’lar)  522
1. Etimolojik ve Tarihsel Kökeni  522
2. Praetor Edictum’larında Pactum’lar  523
3. Uygulamada Sık Kullanılan Pactum’lar  525
a. Borç ödeme vaadi (Constitum)  525
b. Garanti Sözleşmesi (Receptum)  526
aa. Hakeme Tevdi (Receptum Arbitri)  526
bb. Gemicilere, Hancılara, Ahırcılara Tevdi (Receptum Nautorum, Cauponem, Stabulariorum)  526
cc. Banker Anlaşması (Receptum Argentarii)  527
c. Tahkim Anlaşması (Compromissum)  527
d. Cihaz Vaadi (Dotis Dictio–Dotis Promissio)  527
e. Bağış Vaadi (Pactum Donationis)  528
§9. SÖZLEŞME BENZERLERİ (QUASI CONTRACTUS)  530
I. VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME (NEGOTIORUM GESTIO)  531
A. Kavramsal Belirleme  531
B. Tarihsel Temeli  532
C. Unsurları  533
D. Hüküm ve Sonuçları  534
II. VESAYET (TUTELA)  536
III. TESADÜFÎ MÜŞTEREK MÜLKİYET (COMMUNIO INCIDENS)  537
IV. MUAYYEN MAL VASİYETİ (LEGATUM)  538
V. SEBEPSİZ (HAKSIZ) ZENGİNLEŞME (CONDICTIO)  539
A. Kavramsal Belirleme  539
B. Hukukî Niteliği  540
C. Hüküm ve Sonuçları  541
D. Sebepsiz Zenginleşme Davaları  542
1. Condictio Indebiti  542
2. Condictio Causa Data Causa Non Secuta  543
3. Condictio Ob Turpem Vel Iniustam Causam  543
4. Condictio Furtiva  544
5. Condictio Sine Causa  544
§10. HAKSIZ FİİL (DELICTUM)  546
I. DELICTUM KAVRAMI  547
II. TÜRLERİ  548
A. Kamu Suçları (Delicta Publica)  549
B. Özel Suçlar  552
III. DELICTUM EHLİYETİ VE NOXAL SORUMLULUK  554
IV. DELICTUM DAVALARININ ORTAK NİTELİKLERİ  559
V. UNSURLARI  560
A. Hukuka Aykırı Davranış (Fiil, Hareket)  561
B. Zarar  563
C. Uygun Nedensellik (İlliyet) Bağı  563
D. Kusur  564
VI. IUS CIVILE TARAFINDAN TANINAN HAKSIZ FİİLLER  566
A. Furtum (Hırsızlık)  566
1. Kavramsal Belirleme, Türleri, Konusu ve Unsurları  566
2. Oniki Levha Kanunu’nda Furtum  569
3. Praetor Hukuku'nda Furtum  570
a. Actio Furti  571
b. Rei Vindicatio  572
c. Condictio Ex Causa Furtiva  573
d. Actio Furti Prohibiti  573
e. Actio Furti Nec Exhibiti  574
B. Rapina (Gasp)  574
C. Damnum Iniuria Datum (Mala Verilen Zarar)  575
1. Oniki Levha Kanunu’nda Mala Verilen Zarar  575
2. Lex Aquilia’da Mala Verilen Zarar  576
a. Lex Aquilia’nın Birinci Bölümüne Göre  577
b. Lex Aquilia’nın Üçüncü Bölümüne Göre  577
3. Damnum Iniuria Datum’un Unsurları  578
a. Zarar  578
b. Zararın Bedenden Bedene Verilmiş Olması  580
c. Iniuria (Hukuka Aykırılık)  582
d. Kusur  583
D. Iniuria  586
1. Kavramsal Belirleme  586
2. Oniki Levha Kanunu’nda Iniuria  586
3. Praetor Beyannamelerinde Iniuria  588
4. Lex Cornelia de Iniuriis’de Iniuria  590
5. İmparator Emirnamelerinde Iniuria  591
6. Iniuria Suçundan Dolayı Açılan Davanın Özellikleri  591
VII. PRAETOR’LAR TARAFINDAN TANINAN HAKSIZ FİİLLER  593
A. Dolus (Hile)  593
B. Metus (Tehdit)  594
C. Fraus Creditorum (Alacaklılara Karşı Hileli Hareketler)  597
§11. HAKSIZ FİİL BENZERLERİ  600
I. GENEL OLARAK  600
II. TÜRLERİ  601
A. Iudex, Qui Litem Suam Fecit  601
B. Actio De Effusis Vel Deiectis  602
C. Actio De Positis Vel Suspensis  602
D. Actio De Damno Aut Furto Adversus Nautas, Caupones, Stabularios  602
Beşinci Bölüm
MALLARA İLİŞKİN HUKUK – EŞYA HUKUKU
§1. EŞYA HUKUKUNUN KONUSU – AYNÎ HAK KAVRAMI  605
I. EŞYA HUKUKUNUN KONUSU  605
II. AYNÎ HAK  607
A. Kavramsal Belirleme  607
B. Aynî Hak – Şahsî Hak Ayırımı  608
C. Aynî Hakka Egemen Olan İlkeler  610
1. Mutlaklık İlkesi  610
2. Açıklık (Alenîyet) İlkesi  610
3. Sınırlı Sayı (Numerus Clausus) ve Tipe Bağlılık İlkesi  611
4. Belirlilik İlkesi  611
5. Kamu Güveninin (İyiniyetin) Korunması İlkesi  612
§2. EŞYA  613
I. KAVRAMSAL BELİRLEME  613
II. TÜRLERİ  616
A. Aynî Hakkın Konusunu Oluşturamayan Mallar (Res Extra Commercium)  616
1. Özel Nitelikleri Gereği Aynî Hakkın Konusunu Oluşturamayan Mallar  617
2. Hukuk Düzeni Tarafından Aynî Hakkın Konusu Olamayacağı Saptanmış Olan Mallar  617
a. Tanrısal – Dinsel Hukuk Gereğince Aynî Hak Konusu Olamayan Mallar
(Res Nullius Divini Iuris)  617
aa. Res Sacrae (Kutsal Mallar, Tanrısal Mallar)  618
bb. Res Religiosae (Dinsel Mallar)  618
cc. Res Sanctae (Kutsanmış, Takdis Edilmiş Mallar)  619
b. Beşerî (İnsana İlişkin) Hukuk Gereğince Aynî Hak Konusu Olamayan Mallar
(Res Nullius Humani Iuris)  619
aa. Res Communes Omnium (Herkesin Ortak Kullanımında Olan Mallar)  619
bb. Res Publicae (Kamu Malları)  621
cc. Res Universitatis (Topluluğa Ait Olan Mallar)  621
B. Aynî Hakkın Konusunu Oluşturan Mallar (Res in Commercio)  621
1. Res Corporales – Res Incorporales  621
2. Res Mancipi – Res nec Mancipi  623
3. Taşınır Mal (Res Mobiles) – Taşınmaz Mal (Res Immobiles)  625
4. Mislî Mal (Res Fungibiles) – Mislî Olmayan Mal (Res nec Fungibiles)  626
5. Kullanımı Tüketime Bağlı Mal – Kullanımı Tüketime Bağlı Olmayan Mal  627
6. Bölünebilen Mal (Res Divisibiles) – Bölünemeyen Mal (Res nec Divisibiles)  628
7. Basit Eşya – Bileşik Eşya – Eşya Birliği (Topluluğu)  629
a. Basit Eşya (Corpus Continuum)  629
b. Bileşik Eşya (Corpus ex Contingentibus)  629
c. Eşya Birliği (Corpus ex Distantibus)  631
8. Asıl Mal – Teferruat (Eklenti)  631
9. Semere ve Masraf Kavramları  632
a. Semere  632
b. Masraf  633
§3. ZİLYETLİK  635
I. TANIMI, UNSURLARI, HUKUKÎ NİTELİĞİ, İŞLEVLERİ  635
A. Günümüz Hukukunun Zilyetlik Anlayışı  635
1. Kavramsal Belirleme  635
2. Unsurları  637
a. Fiilî Egemenlik (Possessio Corpore)  637
b. Zilyetlik İradesi (Animus Possidendi)  638
B. Roma Hukukunun Zilyetlik Anlayışı  639
1. Tarihsel Temeli  639
2. Unsurları  641
C. Detentio (Vazülyetlik)  643
1. Kavramsal Belirleme  643
2. Zilyetlik Korumasından Yararlandırılan Vazülyetler  645
a. Rehinli Alacaklı  645
b. Yed–i emin (Güvenilir El)  646
c. Precarium Alan  646
d. Üst Hakkı Sahibi  646
e. Uzun Süreli Kira Hakkı Sahibi  646
D. Hukukî Niteliği  647
E. İşlevleri  649
II. ZİLYETLİK TÜRLERİ  650
A. Aslî (Bağımsız) Zilyetlik–Ferî (Bağımlı) Zilyetlik  650
B. Dolaysız Zilyetlik–Dolaylı Zilyetlik  651
C. Haklı Zilyetlik–Haksız Zilyetlik  651
D. İyiniyetli Zilyetlik–Kötüniyetli Zilyetlik  652
III. ZİLYETLİĞİN KAZANILMASI  653
A. Aslen Kazanma  654
B. Devren Kazanma  654
1. Teslim  655
a. Fiilen Teslim  655
b. Araçların Teslimi  655
c. Hukukî İşlem Yoluyla  655
2. Teslim Olmaksızın  656
a. Kısa Elden Teslim (Brevi Manu Traditio)  656
b. Hükmen Teslim (Constitutum Possessorium)  657
IV. ZİLYETLİĞİN KAYBI  658
V. ZİLYETLİĞİN KORUNMASI  660
A. Günümüz Hukukunda  660
1. Kuvvet Kullanarak Zilyetliği Koruma  660
2. Zilyetliği Dava Yoluyla Koruma  660
a. Zilyetliğin Geri Verilmesi Davası (TMK 982)  660
b. Saldırıyı Savuşturma Davası (TMK 983)  661
c. Hak Karinelerine Dayanan Taşınır Davası  661
B. Roma Hukuku'nda  662
§4. MÜLKİYET HAKKI  665
I. KAVRAMSAL BELİRLEME  666
II. ROMA MÜLKİYETİNİN TARİHSEL KÖKENİ  669
III. TÜRLERİ  672
A. Müşterek Mülkiyet  672
B. Ius Civile Mülkiyeti (Dominium Ex Iure Quiritium)  673
C. Eyalet Mülkiyeti  674
D. Praetor Mülkiyeti (In Bonis Habere)  676
IV. MÜLKİYET HAKKININ SINIRLANMASI  679
A. Özel Hukuk Dışında Kalan Sınırlamalar  680
B. Özel Hukuk Kökenli Sınırlamalar  681
C. Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı  682
V. MÜLKİYET HAKKININ KAZANILMASI  684
A. Genel Bilgi  684
B. Aslen Kazanma  686
1. Sahiplenme (Occupatio)  686
2. Birleşme (Accessio)  688
a. Taşınırla Taşınırın Birleşmesi  688
b. Taşınırla Taşınmazın Birleşmesi  689
c. Taşınmazla Taşınmazın Birleşmesi  689
3. Karışma (Confusio–commixtio)  690
4. Hukukî Tağyir–İşleme (Specificatio)  690
5. Semerelerin Kazanılması  692
C. Devren Kazanma  693
1. Mancipatio  693
2. In Iure Cessio  694
3. Traditio  694
D. Kazandırıcı Zamanaşımı (Usucapio)  695
1. Kavramsal Belirleme  695
2. İşlevi  697
3. Tarihsel Gelişimi  698
4. Koşulları  699
a. Elverişli Mal (Res Habilis)  699
b. Hukukî Neden (Titulus, Iusta Causa)  700
c. Zilyetlik (Possessio)  702
d. İyiniyet (Bonafides)  702
e. Süre (Tempus)  703
VI. MÜLKİYET HAKKININ KORUNMASI  704
A. Rei Vindicatio (İstihkak Davası)  705
B. Actio Negatoria in Rem (Müdahalenin Önlenmesi Davası)  706
C. Actio Publiciana in Rem  706
§5. SINIRLI AYNÎ HAKLAR (IURA IN RE ALIENA)  708
I. GENEL BİLGİ  708
II. TÜRLERİ  710
A. İrtifak Hakları  710
1. Taşınmaz Lehine İrtifak Hakları  712
2. Şahıs Lehine İrtifak Hakları  715
a. İntifa Hakkı (Ususfructus)  715
b. Kullanma Hakkı (Usus)  717
c. Sükna, Oturma Hakkı (Habitatio)  718
d. Kölelerin ya da Hayvanların Hizmetlerinden Yararlanma Hakkı (Operae Servorum vel Animalium)  718
B. Uzun Süreli Kira (Emphyteusis)  718
C. Üst Hakkı (Superficies)  719
D. Rehin Hakkı (Pignus)  720
1. Kavramsal Belirleme  720
2. Türleri  721
3. Lex Commissoria  723
4. Sona Ermesi  724
Yararlanılan Kaynaklar  727
 


Cengiz Koçhisarlıoğlu ...
Ağustos 2018
33.00 TL
Sepete Ekle
Muhammet Özekes
Ocak 2021
45.00 TL
Sepete Ekle
Süleyman Yılmaz
Kasım 2020
50.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  27
Giriş  31
Birinci Bölüm
ROMA SİYASÎ TARİHİ – ROMA HUKUK TARİHİ
§1. ROMA SİYASÎ TARİHİ  45
I. KRALLIK DÖNEMİ (M.Ö. 753 – M.Ö. 509)  47
A. Roma Şehir Devletinin Kuruluşu  47
B. Toplumsal Yapı  50
C. Siyasal Yapı  52
1. Kral (Rex)  52
2. Halk Meclisi (Comitia Curiata)  53
3. Senato (Senatus)  54
D. Hukukun Yaratıcı ve Yürürlük Kaynakları  54
1. Halk–Örf ve Âdet Hukuku  55
2. Kral–Kanunlar  57
3. Rahip Hukukçular– Hukukçuların Görüşleri/Yorumları/Hukuk Kurallarını Biçimlendirme Faaliyetleri  58
E. Dönemin Sona Ermesi  58
II. CUMHURİYET DÖNEMİ (M.Ö. 509 – M.Ö. 27)  59
A. Döneme Genel Bakış  59
B. Toplumsal Yapı  60
C. Siyasal Yapı  61
1. Consul’ler ve Diğer Magistra’lar  61
2. Halk Meclisleri (Comitia Centuriata – Comitia Curiata – Concilium Plebis)  63
3. Senato (Senatus)  65
D. Hukukun Yaratıcı ve Yürürlük Kaynakları  65
1. Halk–Örf ve Âdet Hukuku  65
2. Halk Meclisleri–Kanunlar  66
3. Hukukçular–Hukukçuların Görüşleri/Yorumları/Hukuk Kurallarını Biçimlendirme Faaliyetleri  69
4. Praetor’lar–Praetor Beyannameleri  70
E. Sona Ermesi  72
III. PRINCIPATUS DÖNEMİ (M.Ö. 27 – M.S 235/284)  74
A. Döneme Genel Bakış  74
B. Siyasal Yapı  75
1. Princeps  75
2. Cumhuriyet Dönemi’nden Gelen Magistra’lar  76
3. Princeps’e Bağlı Devlet Memurları  77
4. Halk Meclisleri  77
5. Senato  78
C. Hukukun Yaratıcı ve Yürürlük Kaynakları  78
1. Halk Meclisleri–Kanunlar  78
2. Praetor’lar–Edictum Perpetuum  79
3. Princeps–Princeps Emirnameleri  79
4. Senato–Senato Kararları  80
5. Romalı Hukukçular–Romalı Hukukçuların Hukukî Sorunları Princeps Adına Çözme Yetkileri Sonucunda Oluşan Hukuk Kuralları  80
D. Sona Ermesi  81
IV. DOMINATUS DÖNEMİ (M.S. 284 – M.S. 476/1453)  83
A. Döneme Genel Bakış  83
B. Siyasal Yapı  85
1. İmparator (Imperator)  85
2. İmparatora Bağlı Memurlar  85
C. Hukukun Yaratıcı ve Yürürlük Kaynakları  86
D. Roma İmparatorluğunun Sonu  86
§2. ROMA HUKUK TARİHİ  88
I. ROMA HUKUKU'NUN HUKUKÎ DÖNEMLERİ  90
A. Eski Hukuk Dönemi (M.Ö. 753–M.Ö.150)  92
B. Klasik–Öncesi Hukuk Dönemi (M.Ö. 150–M.Ö. 27)  96
1. Şehir Praetor’u (Praetor Urbanus)  96
2. Yabancılar Praetor’u (Praetor Peregrinus)  98
a. Genel Bilgi  98
b. Yabancılar Praetoru'nun Yarattığı Hukuk: Ius Gentium  99
3. Hukukçular  102
C. Klasik Hukuk Dönemi (M.Ö. 27– M.S. 250)  105
D. Klasik–Sonrası Hukuk Dönemi (M.S. 250–M.S. 527)  112
E. Iustinianus Dönemi (M.S. 527–M.S. 565)  115
1. Institutiones  118
2. Digesta (Pandectae)  119
3. Codex  121
4. Novellae  122
II. ROMA HUKUKU'NUN GÜNÜMÜZE DEĞİN GELİŞİMİ VE ETKİSİ  122
İkinci Bölüm
ROMA ÖZEL HUKUKU SİSTEMİ –
DAVALARA İLİŞKİN HUKUK
§1. ROMA ÖZEL HUKUKU SİSTEMİ  129
I. GENEL BİLGİ  129
II. ROMA ÖZEL HUKUKU SİSTEMİ’NİN TÜRK HUKUKUNA ETKİSİ  132
§2. DAVALARA İLİŞKİN HUKUK  135
I. KONUNUN BELİRLENMESİ  136
II. KONUYA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR  140
A. Ius (Hukuk)  140
1. Ius Kavramının Etimolojik Kökeni ve Tarihsel Gelişimi  140
2. Objektif Hukuk – Sübjektif Hukuk  141
3. Ius Naturale (Doğal Hukuk)  142
4. Ius Publicum (Kamu Hukuku) – Ius Privatum (Özel Hukuk)  145
B. Iustitia (Adalet)  146
1. Kavramsal Belirleme  146
2. Türleri  149
a. Düzeltici/Denkleştirici Adalet  150
b. Dağıtıcı Adalet  151
c. Sosyal Adalet  153
C. Aequitas (Hakkaniyet, Somut Olay Adaleti) Kavramı  153
D. Rerum Natura (Eşyanın Doğası)  156
E. Hak Kavramı  158
F. Romalılarda Hak ve Dava İlişkisi  160
III. HAKLARIN KORUNMASI  162
A. Özel Koruma Düzeni  162
1. Günümüz Hukukunda  162
a. Meşru Müdafaa (Haklı Savunma)  162
b. Zorda Kalma (Iztırar / Zaruret Hali)  164
c. Zorla Alma  165
2. Roma Hukukunda  166
B. Devlet Eliyle Koruma  168
1. Özel Yargılama Sistemi  168
a. Legis Actio’lar Usulü  169
b. Formula Usulü  171
2. Sistem Dışı Yargılama  175
Üçüncü Bölüm
İNSANLARA İLİŞKİN HUKUK –
KİŞİLER HUKUKU VE AİLE HUKUKU
§1. HAK EHLİYETİ VE KOŞULLARI  181
I. PERSONA VE STATUS KAVRAMLARI  183
II. HAK EHLİYETİNİN BAŞLANGIÇI VE SONU  186
III. KİŞİ SAYILAN VARLIKLAR  188
IV. HAK EHLİYETİNİN KOŞULLARI  192
A. Özgür Olmak  193
1. Kölelik Kurumu  193
2. Köleliğin Nedenleri  195
3. Özgürlüğün Elde Edilmesi (Azat Edilme)  196
4. Kölelerin Hukukî Konumu  197
5. Kölelerin Sosyal Konumu  198
B. Roma Yurttaşı Olmak  200
C. Baba Egemenliği Altında Bulunmamak  202
V. ROMA AİLE HUKUKUNA GENEL BAKIŞ  203
A. Familia Kavramı  203
B. Ius Civile Ailesi  204
1. Kavramsal Belirleme  204
2. Aile Babası (Pater Familias)  207
3. Aile Babası Egemenliği (Patria Potestas)  208
a. Kavram  208
b. Baba Egemenliğinin Kurulma Yolları  211
aa. Doğum  211
bb. Evlat Edinme  211
cc. Manus  213
dd. Persona in Mancipio  216
c. Baba Egemenliğinin Sona Ermesi  217
C. Ius Gentium Ailesi  218
D. Concubinatus  220
§2. HUKUKÎ İŞLEM KAVRAMI  223
I. HUKUKÎ OLAY VE HUKUKÎ FİİL KAVRAMLARI  223
II. HUKUKÎ İŞLEM KAVRAMI  226
A. Kavramsal Belirleme  226
B. Roma Hukukunda Hukukî İşlemi Belirten Kavramlar  228
III. HUKUKÎ İŞLEM TÜRLERİ  231
A. İrade Beyanında Bulunacak Tarafların Sayısına Göre Hukukî İşlemler  232
1. Tek Taraflı Hukukî İşlemler  232
2. Çok Taraflı Hukukî İşlemler  232
a. Kararlar  232
b. Sözleşmeler  233
B. İrade Beyanının Şekli Bakımından Hukukî İşlemler  235
1. Günümüz Hukukunda  235
2. Roma Hukukunda  237
a. Terazi ve Maden Külçesi Eşliğinde (Negotia Per Aes Et Libram)  238
aa. Nexum  238
bb. Mancipatio  239
b. Magistra Huzurunda Terk (In Iure Cessio)  240
c. Sözler Eşliğinde  241
C. Hukukî Sonucun Doğduğu An Bakımından Hukukî İşlemler  242
D. Malvarlığına Yaptıkları Etkiye Göre Hukukî İşlemler  243
1. Taahhüt (Borçlandırıcı) İşlemleri  244
2. Tasarruf İşlemleri  245
3. Kazandırıcı İşlemler  246
E. Sebebe Bağlı Olup Olmamaları Bakımından Yapılan Ayırım  246
§3. HUKUKÎ İŞLEM EHLİYETİ VE EK DAVALAR  248
I. HUKUKÎ İŞLEM EHLİYETİ  249
A. Kavramsal Belirleme  249
B. Koşulları  250
1. Yaş  251
a. Ergenliğe Ermemiş Küçükler (Impuberes)  251
aa. 0–7 Yaş Aralığındakiler (Infantes)  251
bb. 7–14 (Kadınlar için 12) Yaş Aralığındakiler (Impuberes Infantia Maiores)  252
b. Ergenliğe Ermiş Küçükler (Puberes Minores)  255
2. Akıl Hastalığı  257
3. İsraf  258
4. Cinsiyet  259
C. Vesayet (Tutela) ve Kayyımlık (Cura)  263
II. EK DAVALAR (ACTIONES ADIECTICIAE QUALITATIS)  265
A. Genel Olarak  265
B. Ek Dava Türleri  268
1. Actio Quod Iussu  269
2. Actio de Peculio  270
3. Actio de in Rem Verso  272
4. Actio Tributoria  272
5. Actio Exercitoria  273
6. Actio Institoria  274
§4. HUKUKÎ İŞLEMLERDE ŞART, VADE, TEMSİL  275
I. ŞART (CONDICIO)  275
A. Kavram ve Unsurları  275
B. Türleri  278
C. Hüküm ve Sonuçları  279
II. VADE (DIES)  280
III. TEMSİL  281
A. Kavramsal Belirleme  281
B. Türleri  282
§5. HUKUKÎ İŞLEMLERİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ  285
I. MODERN HUKUK DOGMATİĞİNE GÖRE  285
A. Yokluk  287
B. Butlan  289
1. Kesin Hükümsüzlük (Mutlak Butlan/Batıl Hukukî İşlemler)  289
a. Tam Kesin Hükümsüzlük  289
b. Kısmî Kesin Hükümsüzlük  290
C. İptal Edilebilirlik (Nisbî Butlan)  291
D. Eksiklik  292
II. ROMA HUKUKUNA GÖRE  293
A. Roma Hukukunda Hükümsüzlük Nedenleri  294
1. Başlangıçtaki İmkânsızlık  295
2. Kanuna Aykırılık  297
3. Kanuna Karşı Hile (In Fraudem Legis Agere)  299
4. Genel Ahlâka Aykırılık  300
a. Kavramsal Belirleme  300
b. Uygulanma Alanı  301
B. İrade Eksikliği  304
1. Genel Olarak  304
2. Yorum  305
3. Tarafların İsteğiyle Yaratılan Uygunsuzluk Halleri  306
a. Latife Beyanı (Iocandi Causa)  306
b. Zihnî Kayıt (Reservatio Mentalis)  307
c. Muvazaa (Simulatio)  308
4. Hata (Error)  310
a. Günümüz Hukukunda  310
b. Roma Hukukunda  312
c. Hata Türleri  314
aa. Beyan Hatası  314
aaa. Hukukî İşlemin Niteliğinde Hata (Error in Negotio)  314
bbb. Hukukî İşlemin Konusunda Hata (Error in Corpore)  315
ccc. Şahısta Hata (Error in Persona)  315
bb. Temel Hatası (Saikte Hata, Error in Materia, Error in Substantia, Nitelik Hatası)  316
5. Aldatma/Hile (Dolus)  319
6. Korkutma/Tehdit (Metus)  321
Dördüncü Bölüm
MALLARA İLİŞKİN HUKUK
Birinci Altbölüm
BORÇLAR HUKUKU GENEL KISIM
§1. ROMA BORÇLAR HUKUKUNUN TÜRK BORÇLAR HUKUKUNA ETKİLERİ  325
§2. BORÇ İLİŞKİSİ  330
I. OBLIGATIO KAVRAMI  330
II. BORÇ İLİŞKİSİNİN UNSURLARI  335
A. Tarafları  335
B. Edim  335
1. Kavramsal Belirleme  335
2. Edimin Özellikleri  338
3. Parça Borcu – Cins (Çeşit) Borcu Ayırımı  340
4. Eksik Borç–Tam Borç Ayırımı  343
§3. SORUMLULUK  345
I. KONUSUNA GÖRE SORUMLULUK (“–İLE SORUMLULUK”)  346
II. KAYNAĞINA GÖRE SORUMLULUK (“–DEN SORUMLULUK”)  351
A. Genel Olarak  351
B. Sorumluluk İlkeleri  353
1. Kusur Sorumluluğu İlkesi  353
a. Kavramsal Belirleme ve Koşulları  353
b. Kusur Kavramı ve Türleri  355
2. Kusursuz Sorumluluk İlkesi  357
3. TBK İle Türk Hukuku’nda Sözleşme Dışı Sorumluluk Alanında Kabul Edilen İlkeler  359
C. Roma Hukukunda Sebep Olma ve Kusur  360
1. Haksız Fiiller Alanında  361
a. Eski Hukuk Dönemi'ne Egemen Olan Sonuç Sorumluluğu  361
b. Dolus'tan Sorumluluk  361
c. Culpa'dan Sorumluluk  362
2. Sözleşme Hukukunda  365
a. Custodia Sorumluluğu  367
b. Dolus (Kast) Sorumluluğu  369
c. Culpa (İhmal) Sorumluluğu  370
aa. Kavramsal Belirleme  370
bb. Culpa Lata (Ağır İhmal)  371
cc. Culpa Levis (Hafif İhmal)  371
dd. Culpa In Eligendo  374
d. Diligentia (Özen Yükümü)  375
e. Utilitas (Fayda) İlkesi  376
D. Sorumluluğun Sınırı: Casus ve Vis Maior  378
1. Casus Kavramı  378
a. Geniş Anlamda  378
b. Dar Anlamda  378
2. Vis Maior Kavramı  379
3. Ayırımda Hareket Noktası  381
4. Ayırımın Sorumluluğa Etkisi  382
§4. ZARAR VE ZARARIN TAZMİNİ  383
I. KAVRAMSAL BELİRLEME VE ZARAR TÜRLERİ  383
A. Kavramsal Belirleme  383
B. Zarar Türleri  386
1. Malvarlığı Zararı – Şahısvarlığı (Kişivarlığı) Zararı  386
2. Maddî Zarar – Manevî Zarar  386
a. Maddî Zarar  386
aa. Fiilî Zarar (Damnum Emergens)  387
bb. Yoksun Kalınan Kazanç (Lucrum Cessans)  387
b. Manevî Zarar  388
3. Doğrudan Zarar – Dolaylı Zarar  389
4. Yansıma Zarar  390
II. ZARAR VE TAZMİNAT BORCU DOĞURAN BİR KAYNAK OLARAK HAKSIZ FİİL  391
A. Genel Olarak  391
B. Roma Hukukunda  393
1. Haksız Fiilde Zarar  393
2. Haksız Fiilde Tazminat ve Belirlenmesi  394
III. ZARAR VE TAZMİNAT BORCU DOĞURAN BİR KAYNAK OLARAK SÖZLEŞME  396
A. Sözleşme Zararı  396
1. Olumlu (Müspet) Zarar  396
2. Olumsuz (Menfi) Zarar  398
B. Roma Hukukunda  399
IV. TAZMİNATIN ŞEKLİ  400
§5. BORÇ İLİŞKİSİNİN TARAFLARININ DEĞİŞMESİ  404
I. ALACAĞIN TEMLİKİ  404
II. BORCUN NAKLİ  406
§6. BORCU SONA ERDİREN NEDENLER  407
I. HUKUK GEREĞİ SONA ERME NEDENLERİ  408
A. İfa (Solutio)  408
B. Yenileme, Tecdit (Novatio)  409
C. İbra (Acceptilatio)  410
D. Alacaklı ve Borçlu Sıfatlarının Birleşmesi (Confusio)  410
E. Takas, Ödeşme (Compensatio)  411
F. Kusursuz Sonraki İmkânsızlık  412
II. DEF’İ YOLUYLA BORÇLARI SONA ERDİREN NEDENLER  413
A. Borcun İstenmeyeceği Anlaşması (Pactum De Non Petendo)  413
B. Uzun Zaman Geçmiş Olduğu Def’i  413
Dördüncü Bölüm
MALLARA İLİŞKİN HUKUK
İkinci Altbölüm
BORÇLAR HUKUKU ÖZEL KISIM
§7. BORÇLARIN KAYNAKLARI  415
§8. SÖZLEŞME (CONTRACTUS)  419
I. KAVRAMSAL BELİRLEME  421
II. TİPE BAĞLILIK  425
III. ROMA SÖZLEŞMELER SİSTEMİ  429
A. Yazılı Sözleşmeler (Litteris Contrahitur)  429
B. Sözlü Sözleşmeler (Verbis Contrahitur)  430
C. Real Sözleşmeler (Re Contrahitur)  432
1. Karz (Tüketim Ödüncü) Sözleşmesi (Mutuum)  433
a. Kurulması ve Konusu  433
b. Tarafların Hak ve Borçları  434
2. Ariyet (Kullanım Ödüncü) Sözleşmesi (Commodatum)  436
a. Kurulması ve Konusu  436
b. Tarafların Hak ve Borçları  437
3. Vedia (Saklama) Sözleşmesi (Depositum)  440
a. Tarihsel Temeli, Kurulması, Konusu  440
b. Tarafların Hak ve Borçları  441
c. Türleri  443
aa. Zorunlu Vedia  443
bb. Düzensiz Vedia  444
cc. Yediemine Tevdi  444
4. Rehin Sözleşmesi (Pignus)  445
a. Kavramsal Belirleme ve Kurulması  445
b. Tarafların Hak ve Borçları  446
aa. Rehinli Alacaklının Hak ve Borçları  446
bb. Rehinli Borçlunun Hak ve Borçları  447
D. Rızaî Sözleşmeler (Consensu Contrahitur)  448
1. İyiniyet Sözleşmelerinin Hukuk Hayatına Girmesi  448
2. Fides ve Bona Fides Kavramları  449
3. Alım–Satım Sözleşmesi (Emptio Venditio)  453
a. Kavramsal Belirleme  453
b. Tarihsel Süreç  453
c. Niteliği  455
d. Satışın Konusu  456
e. Tarafların Hak ve Borçları  459
aa. Alıcının Borcu  459
bb. Satıcının Borçları  462
aaa. Edimi İfa Etme Borcu  462
bbb. Gözetim Borcu  462
ccc. Mülkiyeti Nakil İşlemlerini Yapma Borcu  464
ddd. Yan Edim Yükümlülükleri  465
f. Hasar Sorunu  466
g. Satıcının Zapttan Sorumluluğu  471
aa. Zapt Kavramı  471
bb. Gelişim Aşaması  473
aaa. Satılan Malın Mülkiyetinin Mancipatio İle Devredilmesi  473
bbb. Stipulatio Aracılığıyla Zapta Karşı Güvence Verilmesi  474
ccc. Satış Sözleşmesinden Doğan Davayla Korunması  474
h. Satıcının Ayıptan Sorumluluğu  475
aa. Kavramsal Belirleme  475
bb. Gelişim Aşaması  476
aaa. Eski Hukuk Dönemi  477
aaaa. Actio de Modo Agri  477
bbbb. Garanti Stipulatio'ları  478
bbb. Klasik–Öncesi Hukuk Dönemi  478
aaaa. Aedilis'lerin Edictum'ları  478
bbbb. Actio Empti  481
ccc. Klasik Hukuk Dönemi  482
ddd. Iustinianus Dönemi  483
ı. Ek Anlaşmalar  483
2. Locatio Conductio  484
a. Kira Sözleşmesi (Locatio Conductio Rei)  486
aa. Kavramsal Belirleme, Türleri, Konusu  486
bb. Tarafların Hak ve Borçları  488
aaa. Kiracının Borçları  488
bbb. Kiralayanın Borçları  490
cc. Hasarın Üstlenilmesi  491
aaa. Âdi kirada  491
bbb. Hasılat kirasında  492
dd. Sona Ermesi  493
b. Hizmet Sözleşmesi (Locatio Conductio Operarum)  495
aa. Kavramsal Belirleme  495
bb. Operae Illiberales – Operae Liberales Ayırımı  495
cc. Tarafların Yükümlülükleri  497
aaa. İşçinin Yükümlülüğü  497
bbb. İşverenin Yükümlülüğü  498
dd. Hasar Sorunu  498
c. İstisna Sözleşmesi (Locatio Conductio Operis)  499
aa. Kavramsal Belirleme  499
bb. Tarafların Hak ve Borçları  501
aaa. İş Sahibinin Borçları  501
bbb. Müteahhidin Borçları  501
aaaa. Müteahhidin Custodia Sorumluluğu  501
bbbb. Müteahhidin Imperitia Sorumluluğu  502
cccc. Eseri Ortaya Çıkarma Borcu  504
dddd. Eseri Teslim Etme Borcu  504
cc. Hasar Sorunu  505
dd. Taşıma Sözleşmesi  506
3. Şirket Sözleşmesi (Societas)  506
a. Tanım ve Tarihsel Kökeni  506
b. Unsurları  508
c. Hüküm ve Sonuçları  509
4. Vekâlet Sözleşmesi (Mandatum)  511
a. Kavramsal Belirleme ve Unsurları  511
b. Konusu  513
c. Hüküm ve Sonuçları  514
E. İsimsiz Sözleşmeler  515
1. Roma Sözleşmeler Hukukunda Tip Zorunluluğu  515
2. İsimsiz Sözleşmelerin Gelişimi  516
a. Praetor Hukuku'nda  517
b. Klasik Hukuk Dönemi’nde  517
c. Klasik–Sonrası Hukuk Dönemi’nde  518
d. Iustinianus Dönemi’nde  520
3. Uygulamada Sık Kullanılan İsimsiz Sözleşmeler  521
a. Trampa Sözleşmesi (Permutatio)  521
b. İğreti Sözleşmesi (Precarium)  522
c. Satım İçin Bırakma Sözleşmesi (Aestimatum)  522
d. Uyuşma (Sulh) Sözleşmesi (Transactio)  522
F. Anlaşmalar (Pactum’lar)  522
1. Etimolojik ve Tarihsel Kökeni  522
2. Praetor Edictum’larında Pactum’lar  523
3. Uygulamada Sık Kullanılan Pactum’lar  525
a. Borç ödeme vaadi (Constitum)  525
b. Garanti Sözleşmesi (Receptum)  526
aa. Hakeme Tevdi (Receptum Arbitri)  526
bb. Gemicilere, Hancılara, Ahırcılara Tevdi (Receptum Nautorum, Cauponem, Stabulariorum)  526
cc. Banker Anlaşması (Receptum Argentarii)  527
c. Tahkim Anlaşması (Compromissum)  527
d. Cihaz Vaadi (Dotis Dictio–Dotis Promissio)  527
e. Bağış Vaadi (Pactum Donationis)  528
§9. SÖZLEŞME BENZERLERİ (QUASI CONTRACTUS)  530
I. VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME (NEGOTIORUM GESTIO)  531
A. Kavramsal Belirleme  531
B. Tarihsel Temeli  532
C. Unsurları  533
D. Hüküm ve Sonuçları  534
II. VESAYET (TUTELA)  536
III. TESADÜFÎ MÜŞTEREK MÜLKİYET (COMMUNIO INCIDENS)  537
IV. MUAYYEN MAL VASİYETİ (LEGATUM)  538
V. SEBEPSİZ (HAKSIZ) ZENGİNLEŞME (CONDICTIO)  539
A. Kavramsal Belirleme  539
B. Hukukî Niteliği  540
C. Hüküm ve Sonuçları  541
D. Sebepsiz Zenginleşme Davaları  542
1. Condictio Indebiti  542
2. Condictio Causa Data Causa Non Secuta  543
3. Condictio Ob Turpem Vel Iniustam Causam  543
4. Condictio Furtiva  544
5. Condictio Sine Causa  544
§10. HAKSIZ FİİL (DELICTUM)  546
I. DELICTUM KAVRAMI  547
II. TÜRLERİ  548
A. Kamu Suçları (Delicta Publica)  549
B. Özel Suçlar  552
III. DELICTUM EHLİYETİ VE NOXAL SORUMLULUK  554
IV. DELICTUM DAVALARININ ORTAK NİTELİKLERİ  559
V. UNSURLARI  560
A. Hukuka Aykırı Davranış (Fiil, Hareket)  561
B. Zarar  563
C. Uygun Nedensellik (İlliyet) Bağı  563
D. Kusur  564
VI. IUS CIVILE TARAFINDAN TANINAN HAKSIZ FİİLLER  566
A. Furtum (Hırsızlık)  566
1. Kavramsal Belirleme, Türleri, Konusu ve Unsurları  566
2. Oniki Levha Kanunu’nda Furtum  569
3. Praetor Hukuku'nda Furtum  570
a. Actio Furti  571
b. Rei Vindicatio  572
c. Condictio Ex Causa Furtiva  573
d. Actio Furti Prohibiti  573
e. Actio Furti Nec Exhibiti  574
B. Rapina (Gasp)  574
C. Damnum Iniuria Datum (Mala Verilen Zarar)  575
1. Oniki Levha Kanunu’nda Mala Verilen Zarar  575
2. Lex Aquilia’da Mala Verilen Zarar  576
a. Lex Aquilia’nın Birinci Bölümüne Göre  577
b. Lex Aquilia’nın Üçüncü Bölümüne Göre  577
3. Damnum Iniuria Datum’un Unsurları  578
a. Zarar  578
b. Zararın Bedenden Bedene Verilmiş Olması  580
c. Iniuria (Hukuka Aykırılık)  582
d. Kusur  583
D. Iniuria  586
1. Kavramsal Belirleme  586
2. Oniki Levha Kanunu’nda Iniuria  586
3. Praetor Beyannamelerinde Iniuria  588
4. Lex Cornelia de Iniuriis’de Iniuria  590
5. İmparator Emirnamelerinde Iniuria  591
6. Iniuria Suçundan Dolayı Açılan Davanın Özellikleri  591
VII. PRAETOR’LAR TARAFINDAN TANINAN HAKSIZ FİİLLER  593
A. Dolus (Hile)  593
B. Metus (Tehdit)  594
C. Fraus Creditorum (Alacaklılara Karşı Hileli Hareketler)  597
§11. HAKSIZ FİİL BENZERLERİ  600
I. GENEL OLARAK  600
II. TÜRLERİ  601
A. Iudex, Qui Litem Suam Fecit  601
B. Actio De Effusis Vel Deiectis  602
C. Actio De Positis Vel Suspensis  602
D. Actio De Damno Aut Furto Adversus Nautas, Caupones, Stabularios  602
Beşinci Bölüm
MALLARA İLİŞKİN HUKUK – EŞYA HUKUKU
§1. EŞYA HUKUKUNUN KONUSU – AYNÎ HAK KAVRAMI  605
I. EŞYA HUKUKUNUN KONUSU  605
II. AYNÎ HAK  607
A. Kavramsal Belirleme  607
B. Aynî Hak – Şahsî Hak Ayırımı  608
C. Aynî Hakka Egemen Olan İlkeler  610
1. Mutlaklık İlkesi  610
2. Açıklık (Alenîyet) İlkesi  610
3. Sınırlı Sayı (Numerus Clausus) ve Tipe Bağlılık İlkesi  611
4. Belirlilik İlkesi  611
5. Kamu Güveninin (İyiniyetin) Korunması İlkesi  612
§2. EŞYA  613
I. KAVRAMSAL BELİRLEME  613
II. TÜRLERİ  616
A. Aynî Hakkın Konusunu Oluşturamayan Mallar (Res Extra Commercium)  616
1. Özel Nitelikleri Gereği Aynî Hakkın Konusunu Oluşturamayan Mallar  617
2. Hukuk Düzeni Tarafından Aynî Hakkın Konusu Olamayacağı Saptanmış Olan Mallar  617
a. Tanrısal – Dinsel Hukuk Gereğince Aynî Hak Konusu Olamayan Mallar
(Res Nullius Divini Iuris)  617
aa. Res Sacrae (Kutsal Mallar, Tanrısal Mallar)  618
bb. Res Religiosae (Dinsel Mallar)  618
cc. Res Sanctae (Kutsanmış, Takdis Edilmiş Mallar)  619
b. Beşerî (İnsana İlişkin) Hukuk Gereğince Aynî Hak Konusu Olamayan Mallar
(Res Nullius Humani Iuris)  619
aa. Res Communes Omnium (Herkesin Ortak Kullanımında Olan Mallar)  619
bb. Res Publicae (Kamu Malları)  621
cc. Res Universitatis (Topluluğa Ait Olan Mallar)  621
B. Aynî Hakkın Konusunu Oluşturan Mallar (Res in Commercio)  621
1. Res Corporales – Res Incorporales  621
2. Res Mancipi – Res nec Mancipi  623
3. Taşınır Mal (Res Mobiles) – Taşınmaz Mal (Res Immobiles)  625
4. Mislî Mal (Res Fungibiles) – Mislî Olmayan Mal (Res nec Fungibiles)  626
5. Kullanımı Tüketime Bağlı Mal – Kullanımı Tüketime Bağlı Olmayan Mal  627
6. Bölünebilen Mal (Res Divisibiles) – Bölünemeyen Mal (Res nec Divisibiles)  628
7. Basit Eşya – Bileşik Eşya – Eşya Birliği (Topluluğu)  629
a. Basit Eşya (Corpus Continuum)  629
b. Bileşik Eşya (Corpus ex Contingentibus)  629
c. Eşya Birliği (Corpus ex Distantibus)  631
8. Asıl Mal – Teferruat (Eklenti)  631
9. Semere ve Masraf Kavramları  632
a. Semere  632
b. Masraf  633
§3. ZİLYETLİK  635
I. TANIMI, UNSURLARI, HUKUKÎ NİTELİĞİ, İŞLEVLERİ  635
A. Günümüz Hukukunun Zilyetlik Anlayışı  635
1. Kavramsal Belirleme  635
2. Unsurları  637
a. Fiilî Egemenlik (Possessio Corpore)  637
b. Zilyetlik İradesi (Animus Possidendi)  638
B. Roma Hukukunun Zilyetlik Anlayışı  639
1. Tarihsel Temeli  639
2. Unsurları  641
C. Detentio (Vazülyetlik)  643
1. Kavramsal Belirleme  643
2. Zilyetlik Korumasından Yararlandırılan Vazülyetler  645
a. Rehinli Alacaklı  645
b. Yed–i emin (Güvenilir El)  646
c. Precarium Alan  646
d. Üst Hakkı Sahibi  646
e. Uzun Süreli Kira Hakkı Sahibi  646
D. Hukukî Niteliği  647
E. İşlevleri  649
II. ZİLYETLİK TÜRLERİ  650
A. Aslî (Bağımsız) Zilyetlik–Ferî (Bağımlı) Zilyetlik  650
B. Dolaysız Zilyetlik–Dolaylı Zilyetlik  651
C. Haklı Zilyetlik–Haksız Zilyetlik  651
D. İyiniyetli Zilyetlik–Kötüniyetli Zilyetlik  652
III. ZİLYETLİĞİN KAZANILMASI  653
A. Aslen Kazanma  654
B. Devren Kazanma  654
1. Teslim  655
a. Fiilen Teslim  655
b. Araçların Teslimi  655
c. Hukukî İşlem Yoluyla  655
2. Teslim Olmaksızın  656
a. Kısa Elden Teslim (Brevi Manu Traditio)  656
b. Hükmen Teslim (Constitutum Possessorium)  657
IV. ZİLYETLİĞİN KAYBI  658
V. ZİLYETLİĞİN KORUNMASI  660
A. Günümüz Hukukunda  660
1. Kuvvet Kullanarak Zilyetliği Koruma  660
2. Zilyetliği Dava Yoluyla Koruma  660
a. Zilyetliğin Geri Verilmesi Davası (TMK 982)  660
b. Saldırıyı Savuşturma Davası (TMK 983)  661
c. Hak Karinelerine Dayanan Taşınır Davası  661
B. Roma Hukuku'nda  662
§4. MÜLKİYET HAKKI  665
I. KAVRAMSAL BELİRLEME  666
II. ROMA MÜLKİYETİNİN TARİHSEL KÖKENİ  669
III. TÜRLERİ  672
A. Müşterek Mülkiyet  672
B. Ius Civile Mülkiyeti (Dominium Ex Iure Quiritium)  673
C. Eyalet Mülkiyeti  674
D. Praetor Mülkiyeti (In Bonis Habere)  676
IV. MÜLKİYET HAKKININ SINIRLANMASI  679
A. Özel Hukuk Dışında Kalan Sınırlamalar  680
B. Özel Hukuk Kökenli Sınırlamalar  681
C. Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı  682
V. MÜLKİYET HAKKININ KAZANILMASI  684
A. Genel Bilgi  684
B. Aslen Kazanma  686
1. Sahiplenme (Occupatio)  686
2. Birleşme (Accessio)  688
a. Taşınırla Taşınırın Birleşmesi  688
b. Taşınırla Taşınmazın Birleşmesi  689
c. Taşınmazla Taşınmazın Birleşmesi  689
3. Karışma (Confusio–commixtio)  690
4. Hukukî Tağyir–İşleme (Specificatio)  690
5. Semerelerin Kazanılması  692
C. Devren Kazanma  693
1. Mancipatio  693
2. In Iure Cessio  694
3. Traditio  694
D. Kazandırıcı Zamanaşımı (Usucapio)  695
1. Kavramsal Belirleme  695
2. İşlevi  697
3. Tarihsel Gelişimi  698
4. Koşulları  699
a. Elverişli Mal (Res Habilis)  699
b. Hukukî Neden (Titulus, Iusta Causa)  700
c. Zilyetlik (Possessio)  702
d. İyiniyet (Bonafides)  702
e. Süre (Tempus)  703
VI. MÜLKİYET HAKKININ KORUNMASI  704
A. Rei Vindicatio (İstihkak Davası)  705
B. Actio Negatoria in Rem (Müdahalenin Önlenmesi Davası)  706
C. Actio Publiciana in Rem  706
§5. SINIRLI AYNÎ HAKLAR (IURA IN RE ALIENA)  708
I. GENEL BİLGİ  708
II. TÜRLERİ  710
A. İrtifak Hakları  710
1. Taşınmaz Lehine İrtifak Hakları  712
2. Şahıs Lehine İrtifak Hakları  715
a. İntifa Hakkı (Ususfructus)  715
b. Kullanma Hakkı (Usus)  717
c. Sükna, Oturma Hakkı (Habitatio)  718
d. Kölelerin ya da Hayvanların Hizmetlerinden Yararlanma Hakkı (Operae Servorum vel Animalium)  718
B. Uzun Süreli Kira (Emphyteusis)  718
C. Üst Hakkı (Superficies)  719
D. Rehin Hakkı (Pignus)  720
1. Kavramsal Belirleme  720
2. Türleri  721
3. Lex Commissoria  723
4. Sona Ermesi  724
Yararlanılan Kaynaklar  727
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021