Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Vergi Hukuku
Şubat 2016 / 7. Baskı / 264 Syf.
Fiyatı: 11.90 TL
İndirimli: 8.90 TL (%26)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 8. Ocak 2017 13.90 TL -     Sepete Ekle
 6. Ağustos 2015 11.00 TL 7.90 TL (%29)Sepete Ekle
 5. Şubat 2015 9.90 TL 6.90 TL (%31)Sepete Ekle
   

Kitap 2016 yılı Şubat ayı başında yürürlükte olan vergi mevzuatı dikkate alınarak hazırlanmış, konular “Vergi Hukuku” dersine uygun olarak, basit ve sade bir dille anlatılmış ve çok sayıda tablo ve örnekler ile desteklenmiştir. Kitapta, işlenen konuların daha iyi anlaşılabilmesi ve esaslı bir öğrenim için vergi mevzuatı ile sınırlı kalınmamış, T. Medeni Kanunu, T. Ticaret Kanunu ve İcra İflas Kanunu gibi ana konular ile bağlantıları anlatılmış kısa açıklamalara yer verilmiştir.

Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 7. Baskısını yapan kitap, yazarın uzun yıllar çeşitli fakülte ve bölümlerde anlattığı “Vergi Hukuku” derslerinin notlarından, ders anlatımı esnasında öğrencilerden gelen sorulardan ve 37 yıl Maliye Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı kuruluşlarda genel müdürlükten, müsteşarlığa kadar çeşitli kademelerdeki deneyimlerinden sağladığı birikimlerle yazılmıştır. Kitabın ilk altı baskısının ardından akademisyenler, öğrenciler ve meslek sınavlarını hazırlanan kuyuculardan gelen istek ve öneriler de dikkate alınarak, kitabın okuyucular için daha kullanışlı olması sağlanmıştır.

Çalışma, lisans ve ön lisans düzeyindeki öğrencilere yönelik hazırlanmış olsa da, konu hakkında kendisini geliştirmek, kurum sınavlarına hazırlanmak isteyen ve bilgilerini güncellemek isteyenlere de hitap etmektedir.

Konu Başlıkları
Vergi Hukukuna Giriş
Vergilendirme Süreci (Vergilendirme Hukuku)
Vergi Suç ve Cezaları (Vergi Ceza Hukuku)
Vergi Alacağının Korunması ve Zorla Tahsili (Vergi İcra Hukuku)
Vergi ve Cezalarla İlgili Yargı Öncesi İdari Çözüm Yolları
Vergi Uyuşmazlıklarının Yargı Aşamasında Çözümlenmesi (Vergi Yargılama Hukuku)
Barkod: 9789750236709
Yayın Tarihi: Şubat 2016
Baskı Sayısı:  7
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 264
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  7
Tablolar  19
Kısaltmalar  21
VERGİ HUKUKU  
BİRİNCİ KISIM  
VERGİ HUKUKUNA GİRİŞ  
I. VERGİ HUKUKUNUN HUKUK BÜTÜNÜ İÇİNDEKİ YERİ  25
A. Genel Olarak Hukuk Kavramı  25
B. Mali Hukukun Konusu ve Kapsamı  25
C. Vergi Hukukunun Konusu ve Tanımı  26
II. VERGİ HUKUKUNUN BÖLÜMLERİ  27
A. Vergilendirme Hukuku  27
B. Vergi Ceza Hukuku  28
C. Vergi İcra Hukuku  28
D. Vergi Yargılama Hukuku  28
E. Uluslararası Vergi Hukuku  29
III. VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI  29
A. Yasama Organı Tarafından Çıkartılan Kaynaklar  30
1. Anayasa  30
2. Kanunlar  32
3. Uluslararası Vergi Anlaşmaları  32
B. Yürütme Organı Tarafından Çıkartılan Kaynaklar  34
1. Kanun Hükmünde Kararnameler  34
2. Bakanlar Kurulu Kararları (Kararnameler)  35
3. Tüzükler  35
4. Yönetmelikler  36
5. Genel Tebliğler  36
6. Özelge (Mukteza), Sirküler, Genelge ve Genel Yazılar  37
C. Yargı Organından Doğan Kaynaklar  38
1. Anayasa Mahkemesi Kararları  38
2. İçtihadı Birleştirme Kararları  39
3. Diğer Yargı Kararları  39
D. Diğer Kaynaklar  39
IV. VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASI  40
A. Vergi Kanunlarının Zaman Bakımından Uygulanması  40
B. Vergi Kanunlarının Yer Bakımından Uygulanması  41
C. Vergi Kanunlarının Anlam Bakımından Uygulanması (Yorumu)  42
1. Yorum Çeşitleri  43
2. Yorum Yöntemleri  43
3. Türk Vergi Hukukunda Yorum  44
İKİNCİ KISIM  
VERGİLENDİRME SÜRECİ  
(VERGİLENDİRME HUKUKU)  
I. VERGİNİN KANUNİ UNSURLARI  48
II. VERGİLENDİRME İŞLEMLERİ  48
BİRİNCİ BÖLÜM  
VERGİLENDİRMEYE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR  
(Verginin Konusu, Borcun Tarafları, Hak ve Ödevleri, Süreler)  
I. VERGİNİN KONUSU  51
II. VERGİ BORCU İLİŞKİSİNİN TARAFLARI  52
A. Vergi Alacaklısı (Alacaklı Kamu İdaresi)  52
1. Alacaklı Kamu İdaresini Temsil Eden Daire: Vergi Dairesi  53
2. Devletin Vergi Gelirlerinin Tarh, Tahakkuk ve Tahsilinde Görev Alan İdari Birimler  54
3. Mahalli İdarelerin Vergi İle Görevli Birimleri  59
B. Vergi Borçlusu (Vergi Mükellefi)  59
C. Vergi Sorumlusu  61
1. Vergi Sorumluluğunun Niteliği  61
a. Vergi Kesenlerin Sorumluluğu  63
aa. Genel Olarak  63
bb. Vergi Kesenlerin Ödevleri ve Sorumluluğu  65
b. Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu  66
aa. Temsilcinin Tanımı  66
bb. Kanuni Temsilcinin Mükellef ve Vergi Sorumlusundan Farkı  67
cc. Gerçek Kişilerin Kanuni Temsilcilerinin Ödevleri ve Sorumluluğu  69
dd. Tüzel Kişilerin Kanuni Temsilcilerinin Ödevleri ve Sorumluluğu  70
c. Mirasçıların Sorumluluğu  72
aa. Mirasçıların Terekenin Borçlarından Sorumluluğu  72
bb. Mirasçılara İntikal Eden Şekli Ödevler  73
d. Vergi Hukukunda Müteselsil Sorumluluk  73
2. Vergi Hukukunda İradi Temsil ve Vekâlet  75
III. MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ VE HAKLARI  76
A. Mükellefin Ödevleri  76
1. Bildirimde Bulunma Ödevi  77
2. Defter Tutma Ödevi  80
3. Defter Tasdik Ettirme Ödevi  81
4. Belge Alma ve Verme Ödevi  83
a. Vergi Usul Kanununa Göre Düzenlenecek Belgeler  83
aa. Fatura  84
bb. Perakende Satış Belgeleri (Perakende Satış Fişi, Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi, Giriş Bileti, Yolcu  
Taşıma Bileti)  85
cc. Gider Pusulası  85
dd. Müstahsil Makbuzu  86
ee. Serbest Meslek Makbuzu  86
ff. Ücret Bordrosu  87
hh. Diğer Belgeler  88
b. Maliye Bakanlığınca Düzenleme Zorunluluğu Getirilen Belgeler  89
c. Belge Düzenine İlişkin Cezalar  89
5. Kayıt Nizamına Uyma Ödevi  90
6. Defter ve Belgeleri Muhafaza ve İbraz Ödevi  91
7. Beyanname Verme ve Beyanname İmzalatma Ödevi  92
8. Vergi Beyannamelerini Elektronik Ortamda Gönderme Ödevi (E– Beyanname)  93
9. Tahsilât ve Ödemelerini Aracı Mali Kurumlarca Düzenlenen Belgelerle Tevsik Ödevi  94
10. Kira Tahsilat ve Ödemelerini Bankalar Aracılığı İle Yapma Ödevi  94
11. Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) Kullanma Ödevi  95
12. Kimlik Numarası Kullanma Ödevi  96
13. Vergi Levhası Alma ve Bulundurma Ödevi  96
14. Bilgi Verme Ödevi  97
B. Mükellefin Hakları  97
1. Mükelleflere Verilecek Hizmetlerle İlgili Taahhütler  98
2. Vergilendirme İşlemlerine ve Vergi Denetimine İlişkin Haklar  98
IV. VERGİ DENETİMİ  99
A. Yoklama  99
B. Vergi İncelemesi  100
1. Vergi İncelemesi Yapmaya Yetkili Olanlar  101
2. Vergi İncelemesinin Kapsamı ve İncelemede Uyulacak Esaslar  101
C. Bilgi Alma  104
V. VERGİ HUKUKUNDA SÜRELER  105
A. Sürelerin Sınıflandırılması  106
1. Kanuni Süreler  106
2. İdari Süreler  107
3. Yargısal Süreler  107
B. Sürelerin Hesaplanması  108
C. Sürelerin Uzaması  108
1. Mücbir Sebepler Nedeniyle Sürelerin İşlememesi  108
2. Mükelleflere Zor Durumda Bulunma Nedeniyle Mühlet (Ek Süre) Verilmesi  110
3. Maliye Bakanlığınca Beyanname Verme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması  110
4. Ölüm Halinde Sürelerin Uzaması  111
5. Mali Tatil Nedeniyle Sürelerin Uzaması  111
6. Adli Tatil Nedeniyle Sürelerin Uzaması  112
VI. ZAMANAŞIMI  112
A. Genel Olarak Zamanaşımı  112
B. Vergi Hukukunda Zamanaşımı  113
1. Tarh Zamanaşımı  113
a. Tarh Zamanaşımının Durması  114
aa. Takdir Komisyonuna Başvurulması  114
bb. Mücbir Sebeb Bulunması  115
b. Tarh Zamanaşımının Başlangıcının Ertelenmesi  115
2. Tahsil Zamanaşımı  116
İKİNCİ BÖLÜM  
VERGİLENDİRME İŞLEMLERİ  
(Verginin Tarh, Tebliğ, Tahakkuk ve Tahsili)  
1. VERGİ BORCUNUN DOĞMASI: VERGİYİ DOĞURAN OLAY  117
A. Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi ve Vergi Borcunun Doğuşu  117
B. Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Geldiği Tarihin ve Uygulanacak Hükümlerin Tesbiti  119
II. VERGİNİN TARHI (HESAPLANMASI)  120
A. Verginin Matrahı  121
B. Vergi Tarifesi  121
C. Tarh Usulleri  121
1. Verginin Mükellefin Beyanı Üzerine Tarhı  122
2. İkmalen Vergi Tarhı  123
3. Re’sen Vergi Tarhı  124
4. Verginin İdarece Tarhı  125
III. VERGİNİN TEBLİĞİ  126
A. Tebliğ Yapılacak Kişiler  127
B. Tebliğ Usulleri  128
1. Posta İle Tebliğ  128
2. Memur Vasıtası İle Tebliğ  128
3. Dairede Tebliğ  128
4. İlan Yolu İle Tebliğ  128
5. Elektronik Ortamda Tebliğ (E– Tebligat)  129
C. Tebliğin Usulüne Göre Yapılmamasının Sonuçları  130
IV. VERGİNİN TAHAKKUKU  130
A. Mükellefin Beyanına Dayanan Tarhiyatta Verginin Tahakkuku  130
B. İkmalen, Re’sen ve İdarece Tarhiyatta Vergi ve Cezanın Tahakkuku  131
1. Tarh İşlemine Karşı Dava Açılmamışsa  132
2. Tarh İşlemine Karşı Dava Açılmışsa  133
3. Tarh İşlemine Karşı Uzlaşmaya Başvurulmuşsa  133
C. Tahakkuku Tahsile Bağlı Vergilerde Tahakkuk  134
D. Yıllık Vergilerde Tahakkuk  134
V. VERGİ BORCUNUN SONA ERMESİ  136
A. Vergi Borcunun Mükellef Tarafından Ödenmesi  137
1. Vergi Borcunun Ödeme Zamanları  137
a. Kanuni Ödeme Zamanları  137
b. Özel Ödeme Zamanları  138
2. Vergi Borcunu Ödeme Yeri ve Ödeme Şekilleri  140
3. Fazla Alınan Vergilerin Mükellefe İadesi  141
a. Vergi Fazla Veya Yersiz Olarak Tahsil Edilmişse  142
b. İade Vergi Kanunları Uyarınca Yapılmakta İse  142
B. Vergi Borcunu Sona Erdiren Diğer Nedenler  143
1. Zamanaşımı  145
2. Vergi Hatalarını Düzeltme  145
3. Uzlaşma  145
4. Terkin  145
5. Tahakkuktan Vazgeçme  146
ÜÇÜNCÜ KISIM  
VERGİ SUÇ VE CEZALARI  
(VERGİ CEZA HUKUKU)  
I. GENEL OLARAK TÜRK CEZA SİSTEMİ  147
II. TÜRK VERGİ CEZA SİSTEMİNİN YAPISI  148
III. VERGİ İDARESİ TARAFINDAN CEZALANDIRILAN FİİLLER (VERGİ KABAHATLERİ) VE VERGİ CEZALARI  149
A. Vergi Cezalarının Genel Esasları  149
1. Vergi Cezalarının Özellikleri  149
2. Vergi Cezalarında Sorumluluk (Ceza Ehliyeti)  150
B. Başlıca Vergi Kabahat ve Cezaları  152
1. Vergi Ziyaı  152
a. Vergi Ziyaının Tanımı  152
b. Vergi Ziyaının Cezası  152
2. Usulsüzlükler  153
a. Genel Usulsüzlükler ve Cezaları  153
b. Özel Usulsüzlükler ve Cezaları  154
C. Vergi Kabahatlerinde Birleşme (İçtima) ve Tekerrür  155
1. Birleşme (İçtima)  155
a. Tek Fiil İle Birden Fazla Vergi Kabahati İşlenmesi  155
aa. Tek Bir Fiil İle Başka Neviden Birden Fazla Vergi Ziyaına Sebeb Olunması  155
bb. Tek Bir Fiil İle Hem Usulsüzlük Hem Vergi Ziyaına Sebeb Olunması  156
cc. Tek Bir Fiil İle Vergi Kabahatleri ve Vergi Suçlarının Birlikte İşlenmesi  156
b. Ayrı Fiiller İle Ayrı Vergi Kabahati İşlenmesi  157
aa. Ayrı Fiiller İle Başka Başka Neviden Vergi Kabahati İşlenmesi  157
bb. Ayrı Fiiller İle Aynı Mahiyette Birkaç Vergi Kabahati İşlenmesi  157
2. Vergi Kabahatlerinde Tekerrür  157
D. Vergi Cezalarının Uygulanması  158
E. Vergi Cezalarının Ortadan Kalkması  158
1. Vergi Cezası Kesilmeyen Haller  158
a. Yanılma ve Görüş Değişikliği  159
b. Mücbir Sebeb  159
c. Pişmanlık ve Islah  159
d. Ölüm  161
e. Zamanaşımı  161
2. Vergi Cezalarını Kısmen veya Tamamen Sona Erdiren Nedenler  162
a. Ödeme  162
b. Cezadan Vazgeçme  163
c. Af  163
IV. CEZA MAHKEMELERİ TARAFINDAN CEZALANDIRILAN FİİLLER VE CEZALARI (VERGİ SUÇLARI VE ADLİ CEZALAR)  163
A. Kaçakçılık Suçları  164
1. Kaçakçılık Suçlarının Tanımı  164
2. Kaçakçılık Suçunda Cezai Sorumluluk  165
3. Kaçakçılık Suçlarının Cezası  165
4. Kaçakçılık Suçlarının Takip (Soruşturma– Kovuşturma) Usulü  166
B. Vergi Mahremiyetini İhlal Suçu  167
C. Mükelleflerin Özel İşlerini Yapma Suçu  167
DÖRDÜNCÜ KISIM  
VERGİ ALACAĞININ KORUNMASI VE ZORLA TAHSİLİ  
(VERGİ İCRA HUKUKU)  
I. KAMU ALACAKLARI İÇİN AYRI BİR TAKİP SİSTEMİ UYGULANMA NEDENLERİ  173
II. AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUN KAPSAMI  174
III. VERGİ VE DİĞER KAMU ALACAKLARININ İCRA YOLUYLA TAKİBİNİN ÖZELLİKLERİ  177
IV. KAMU ALACAĞININ KORUNMASI VE BORÇLUYA SAĞLANAN KOLAYLIKLAR  179
A. Kamu Alacağının Korunması İçin Öngörülen Düzenlemeler  180
1. Kamu Alacağının Tahsilinin Güvence Altına Alınmasını Sağlayan Düzenlemeler  180
a. Borçludan Teminat İstenmesi  181
b. İhtiyati Tahakkuk ve İhtiyati Haciz Yoluna Başvurulması  181
aa. İhtiyati Tahakkuk  181
bb. İhtiyati Haciz  183
c. Diğer Korunma Hükümleri  185
aa. Rüçhan Hakkı  185
aaa. Üçüncü Kişilerce Haczedilmiş Mallarda Hacze İştirak  185
bbb. Kamu Alacağının Rehinli Alacaklar Karşısında Durumu  186
ccc. Genel Bütçe Vergi Alacağının Rehnin Önündeki Hacze İştirak Edebilmesi  186
bb. Kamu Alacağının Geri Verilecek Paralar İle Mahsubu (Takası)  187
cc. Borçlunun Bazı Tasarruflarının Hükümsüz Sayılması (İptal Davaları)  188
dd. Kamu Alacağının Sorumlu Sıfatıyla Ödenmesi  189
aaa. Kesinti Yapanların Sorumluluğu  190
bbb. Kamu Borcu Olmadığını Araştırma Zorunluluğu  190
ccc. Mirasçıların Sorumluluğu  190
ddd. Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu  191
eee. Kanuni Temsilcilerin ve Şirket Ortaklarının Sorumluluğu  191
2. Kamu Alacağının Değerini Korumaya Yönelik Düzenlemeler  193
a. Gecikme Faizi Uygulaması  194
b. Gecikme Zammı Uygulaması  195
B. Borçlunun Korunması ve Borçluya Sağlanan Kolaylıklar  198
1. Kamu Alacağının Tecili (Ertelenmesi)  198
2. Kamu Alacağının Terkini (Silinmesi)  200
a. Doğal Afetler Nedeniyle Terkin  200
b. Tahsil İmkânsızlığı Nedeniyle Terkin  201
3. Vergi ve Cezaların Affı  201
IV. VERGİ ALACAĞININ CEBREN (ZORLA) TAHSİL YOLLARI  202
A. Teminatın Paraya Çevrilmesi ve Kefilin Takibi  203
B. Borçlunun Haciz Yoluyla Takibi  203
1. Ödeme Emri Tebliği  204
2. Mal Bildiriminde Bulunulması  206
3. Haczin Uygulanması  206
4. Haczedilen Mallara Karşı İstihkak İddiaları  208
5. Paraya Çevirme  208
C. Borçlunun İflasının İstenmesi  210
D. Borçlu Hakkında Konkordato Kararı Verilmesi  211
E. Kamu Alacağının Tahsili Sırasında Ortaya Çıkan Uyuşmazlıklar  211
BEŞİNCİ KISIM  
VERGİ VE CEZALARLA İLGİLİ  
YARGI ÖNCESİ İDARİ ÇÖZÜM YOLLARI  
I. HATALARI DÜZELTME  216
A. Hesap Hataları  217
B. Vergilendirme Hataları  218
C. Vergi Hatalarının Ortaya Çıkarılması ve İdari Yoldan Düzeltilmesi  219
1. Düzeltme Yetkisi  219
2. Düzeltmede Zamanaşımı  219
3. Hataların Düzeltilmesi ve Şikâyet Başvurusu  219
a. Re’sen Düzeltme  219
b. Mükellefin Talebi Üzerine Düzeltme  220
aa. Dava Açma Süresi Geçmemiş İse  220
bb. Hatalı İşlemle İlgili Dava Açma Süresi Geçmiş İse  220
II. CEZALARDA İNDİRİM  221
III. UZLAŞMA  222
A. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma  223
B. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma  225
ALTINCI KISIM  
VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ YARGI AŞAMASINDA ÇÖZÜMLENMESİ (VERGİ YARGILAMA HUKUKU)  
I. VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ KAYNAĞI  229
II. VERGİ DAVASI KAVRAMI VE NİTELİĞİ  230
III. İDARİ YARGI YOLUNA BAŞVURMAK İÇİN İLGİLİ İDAREYE BAŞVURMA ZORUNLULUĞU OLAN HALLER  230
IV. VERGİ YARGI ORGANLARI VE YARGILAMA USULÜ  231
A. Vergi Mahkemeleri  235
1. Vergi Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri  235
2. Vergi Mahkemelerinde Yargılama Usulü  236
a. Vergi Davasının Konusu  236
b. Dava Açmaya Yetkili Olanlar  237
c. Vergi Davasının Açılması  238
d. Dava Açmanın Tahsilata Etkisi  240
e. Vergi Davasının Görülmesi  240
B. Bölge İdare Mahkemeleri  242
1. Bölge İdare Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri  242
2. Bölge İdare Mahkemelerinin Yargılama Usulü ve İstinaf Yolu  242
C. Danıştay  243
1. Danıştay’ın Kuruluş ve Görevleri  243
2. Danıştay’ın Vergi Davalarını Yargılama Usulü ve Temyiz Yolu  244
D. Vergi Yargı Organlarının Kararlarına Karşı Başvurulabilecek Kanun Yolları  246
1. Olağan Kanun Yolları  247
2. Olağanüstü Kanun Yolları  247
E. Yargı Harçları ve Diğer Yargılama Giderleri  248
1. Genel Olarak Yargı Harçları  248
2. Vergi Yargısı Harçları  249
3. Diğer Yargılama Giderleri  249
4. Avukatlık Ücretleri (Vekâlet Ücreti ve Avukatlık Ücreti)  250
5. Yargılama Giderlerine Hükmedilmesi  251
V. VERGİ YARGILAMASINDA DELİL VE İSPAT  251
A. Delil  251
B. İspat  252
Kaynakça  255
Kavram Dizini  257
Erdoğan ÖNER'in Yayınlanmış Eserleri  264
 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
S. Ateş Oktar
Nisan 2017
28.00 TL
Sepete Ekle
Erdoğan Öner
Şubat 2017
26.90 TL
İndirimli: 21.50 TL (%20)
Sepete Ekle
Erdoğan Öner
Ocak 2017
13.90 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017