Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Uygulamada
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve Haksız Rekabet Davaları
Mart 2018 / 5. Baskı / 632 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 162.00 TL
İndirimli: 94.90 TL (%42)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 6. Şubat 2020 165.00 TL -     Sepete Ekle
 4. Mart 2017 122.00 TL 59.90 TL (%51)Sepete Ekle
 3. Ocak 2016 129.50 TL 49.90 TL (%62)Sepete Ekle
 2. Mayıs 2013 68.50 TL 29.90 TL (%57)Sepete Ekle
 1. Eylül 2009 38.00 TL 14.90 TL (%61)Sepete Ekle
   

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 10.01.2017'de yürürlüğe girmiş olduğundan sınai haklar ve sistemde meydana gelen değişikliklerin izlenmesi ihtiyacı ile kitap yeniden gözden geçirilerek güncellenmiştir. Yeni Kanun, sınai haklar ve sistemin temel idari organı bakımından ciddi yenilikler getirmektedir. Kitap, gerek sınai hakları gerekse haksız rekabet hallerini incelemekte ve uyuşmazlıkların çözümünde esas olan ilkeleri içtihatlarla destekleyerek vermektedir. Uygulamacılar için yeni kanunun öngördüğü kural ve sistemle bağdaşan içtihatlar referans verilerek düzenlenmiş ve önceki baskılardan sonra doğan, yasa ve uygulamaya ilişkin konularda güncellemeler yapılmıştır. Tescilli sınai haklar ve tescilsiz olarak korunan hakların karmaşık ve iç içe ilişkilerine de değinilmiştir. Uygulamada en sık görülen marka, tasarım tescili ve tescilsiz tasarım, patent, faydalı model uyuşmazlıkları, ilgili içtihatlarla incelenmiştir. Özel kanunla düzenlenen Entegre devre hakları ve Islahçı haklar da tanıtılmış, emsallerine yer verilmiştir. 03.11.2016 Tarihli, 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu, getirdiği yeni düzenlemelerle, HMK ve CMK'nın ilgili hükümlerini de değiştirerek adli sistemi derinden etkilemeye başlamıştır. Kitap bu yöndeki hükümleri de yorumlayarak bilirkişilik kurumunu ve bilirkişilerin rollerini de ele almaktadır.

Bu eser, sınai hakları haksız rekabet hukuku ile birlikte incelemektedir. Uygulayıcılara, bir biri ile etkileşim içindeki sınai hak ihlali ve haksız rekabet uyuşmazlıklarını tahlil etmeleri ve hukuki çözüm bulmaları bakımından yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Kitap, uygulamacılar için somut örneklerle pratik bilgi ve açıklamalar; tacirler, öğrenciler ve fikri sınai haklar konusuna ilgi duyanlar için giriş mahiyetinde bilgiler de içermektedir. Bu baskıda, Yargıtay 11. HD, 19. CD ve 7. CD‘nin haksız rekabet ve sınai haklarla ilgili güncel içtihatlarına özetler ve referansları ile yer verilmiştir

Konu Başlıkları
Genel Olarak Haksız Rekabet ve Fikri Sınai Mülkiyet Hakları
Yasal Düzenlemeler Işığında Haksız Rekabet Halleri
Uygulamada Haksız Rekabet Davaları
Özetli Yargıtay Karar Fihristi
Barkod: 9789750247521
Yayın Tarihi: Mart 2018
Baskı Sayısı:  5
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 632
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  15
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK HAKSIZ REKABET VE
FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI
I. HAKSIZ REKABET KAVRAMI  17
1. Giriş ve Tarihçe  17
2. Genel Olarak Haksız Rekabet Kavramı  21
A. Haksız Rekabet Kavramının Tanımı ve Amacı  25
B. Haksız Rekabetin Unsurları  30
a. Ekonomik Rekabetin Kötüye Kullanılması  30
b. Dürüstlük Kurallarına Aykırılık  31
c. Ekonomik Çıkarların Etkilenmesi  32
3. Yeni TTK Hükümleri Çerçevesinde Haksız Rekabet Hukuku’na Egemen Olan İlkeler  32
II. FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE HAKSIZ REKABET HUKUKU İLE İLİŞKİLERİ  34
1. Genel Olarak  34
2. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları  55
A. Patent ve Faydalı Modeller  57
a. Patentlenebilirlik Koşulları  61
i. Yenilik  61
ii. Buluş Basamağı  63
iii. Sanayiye Elverişlilik  67
b. Patentlerde Buluş Basamağı ve İnceleme Esasları  72
c. Patent Korumasının Kapsamı  75
d. Patente ve Faydalı Modele Tecavüz  78
e. Patentin veya Faydalı Modelin Hükümsüzlüğü  84
aa. Hükümsüzlüğün Açılmış Davalara Etkisi  86
bb. İstisnalar ve Patent Sahibinin Kötü Niyetinden Kaynaklanan Haller  86
cc. Hükümsüzlük Kararının Mutlak Etkisi  87
B. Tescilli ve Tescilsiz Tasarımlar  90
a. Giriş  90
b. Tanım ve Tescilin Anlamı  90
c. Tasarım Tescil Koşulları  96
i. Yenilik  97
ii. Ayırt Edicilik  106
d. Bilgilenmiş Kullanıcı Gözüyle Değerlendirme  107
e. Korumanın Kapsamı ve Tasarım Hakkına Tecavüz  113
aa. Tasarım Hakkı Sahibinin Engelleyebileceği Eylemler  113
bb. Tasarıma Tecavüz  115
f. Tasarım Tescilinin Hükümsüzlüğü  117
C. Entegre Devre Topoğrafyaları  120
D. Yeni Bitki Çeşitleri Islahçı Hakları  125
E. Markalar  132
a. Genel Olarak  133
b. Marka Türleri  136
aa. Kişi Adları  136
bb. Sözcük veya Sözcükler, Sloganlar  136
cc. Harfler ve Sayılar  138
dd. Şekiller  138
ee. Üç Boyutlu Biçimler  138
ff. Renkler  140
gg. Sesler, Melodiler ve Kokular  142
c. Markalarda İltibas  142
d. Markalar veya İşaretler Arasında İltibasa İlişkin Uygulama Örnekleri  166
e. Marka Korumasının İlkeleri  173
aa. Marka Hakkının Korunmasında Tescil İlkesi  173
bb. Marka Tescilinin Sınıf Esasına Göre Korunması İlkesi  184
cc. Marka Tescilinin Ülkeselliği İlkesi  186
dd. Yenileme Koşullu Sınırsız Koruma İlkesi  188
f. Uygulamada Marka Hakkının Hükümsüzlüğü  190
aa. Hükümsüzlüğün Konusu Olarak Marka Hakkı  191
bb. İşletme Açısından Marka Hakkının Önemi ve Takibi  192
g. Hükümsüzlük ve İptal Davaları Ayrımı  193
aa. Genel Olarak  193
bb. Marka Tescilinin Hükümsüzlüğü Davası  193
cc. Marka Tescilinin Türk Patent ve Marka Kurumu Tarafından (mahkeme) İptal Süreci  196
dd. Mutlak Red Sebepleri ile Hükümsüzlük  204
ee. Nisbi Ret Sebepleri İle Hükümsüzlük  210
ff. Hükümsüzlük ve Kurum İptal Kararının Etkisi  222
gg. Kısmi Hükümsüzlüğün Anlamı  225
hh. Hükümsüzlük Davalarında Görev ve Usul  225
ii. İhtiyati Tedbirler  226
jj. Kötüniyetle Tescillenmiş Marka Kullanılmasından Doğan Hukuki Sonuçlar  228
F. Coğrafi İşaretler  232
a. Genel Olarak  232
b. Tanım ve Tescil Şartları  233
aa. Menşe (Kaynak) Adları  233
bb. Mahreç Adları  233
cc. Geleneksel Ürün Adı  234
c. Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adlarına Tecavüz  234
d. Coğrafi İşaretlerin Hükümsüzlüğü  236
G. Telif Hakları  237
a. Eser Sahibinin Hakları (Mali ve Manevi Yetkileri)  239
b. Bağlantılı Haklar  242
c. FSEK’teki Haksız Rekabet Hükümleri  243
III. TİCARİ KÖKEN VE KİMLİK KONUSUNDA HAKSIZ REKABET  251
1. Ticaret Unvanı  254
2. İşletme Adı  265
3. Ticari Görünüm ve Ambalaj Benzetme  267
4. Alan Adları  272
IV. HAKSIZ REKABET HUKUKU VE REKABET HUKUKU AYRIMI  282
1. Genel Olarak  282
2. Ülkemizde Rekabet Hukuku  284
V. ULUSLARARASI ANLAŞMALARDA HAKSIZ REKABET  288
1. Genel Olarak  288
2. Uluslararası Anlaşmaların Öncelikli Uygulanması  289
VI. GÜMRÜKLERDE FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET KORUMASI  290
1. Giriş  290
2. Fikri ve Sınai Mülkiyet Sahiplerinin Gümrüklerdeki Hakları  290
A. Gümrük Noktalarında Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkı İhlalleri Konusunda Yargı Kararları Örnekleri  292
B. Avrupa Adalet Divanı’nın Yaklaşımı  298
3. Gümrük Yönetmeliği ve Gelişmeler  299
A. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Merkezi Veri Tabanına Kaydolmanın Avantajları  300
B. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na Başvuru Süreci  300
C. Gümrüklerde Taklit Malların Durdurulması Süreci ve Örnekler  301
D. Fikri –Sınai Mülkiyet Hakkını İhlal Eden Malların İmhası ve Hızlı İmha Süreci  303
İkinci Bölüm
YASAL DÜZENLEMELER IŞIĞINDA HAKSIZ REKABET HALLERİ
I. 6102 SAYILI TTK’DA HAKSIZ REKABET VE ETTK HÜKÜMLERİ  309
1. Mülga 6762 Sayılı TTK’da Haksız Rekabet  309
2. Mülga 6762 Sayılı TTK’da Haksız Rekabet Hükümleri ile 6102 Sayılı TTK’daki Haksız Rekabet Hükümlerinin Karşılaştırılması  310
II. 6102 SAYILI TTK’DA ÖZEL HAKSIZ REKABET HALLERİ  311
1. Kötüleme Yoluyla Haksız Rekabet (6102 Sayılı TTK 55/(1)a–1. madde)  312
2. Kendisi, İşletmesi, Mal ve Faaliyetleri, İşleri Hakkında Yanlış veya Yanıltıcı Bilgi Vermek (6102 Sayılı TTK 55/(1)a.2. madde)  323
3. Hak Sahibi Olmadığı Paye, Rütbe ve Unvan Kullanma (6102 Sayılı TTK 55/(1) a. 3 md)  338
4. İltibas Yoluyla Haksız Rekabet (6102 Sayılı TTK 55/(1) a.4 madde)  339
5. Haksız Karşılaştırmalı Reklam (6102 Sayılı TTK 55/(1)5 md)  354
6. Belli ürünleri Tedarik Fiyatının Altında Satış ve Reklamlarında Vurgulama Yoluyla Halkı Yanıltma (6102 Sayılı TTK 55/(1)a.6 md)  359
7. Müşteriyi Ek Edimlerle Sunumun Gerçek Değeri Hakkında Yanıltmak (6102 Sayılı TTK 55/(1)a. 7 madde)  361
8. Saldırgan Satış Yöntemleri İle Müşterinin Karar Özgürlüğünü Kısıtlamak (6102 Sayılı TTK 55/(1)a.8 md)  362
9. Mallar, İş Ürünleri, Faaliyetler Hakkındaki Özellikleri Gizleme (6102 Sayılı TTK 55/(1)a. 9 md)  363
10. Taksitle Satım veya Benzer Hukuki İşlemlere İlişkin Kamuya Yapılan İlanlarda Unvanını Açıkça Belirtmemek, Peşin veya Toplam Satış Fiyatını veya Taksitle Satımdan Kaynaklanan Ek Maliyeti Türk Lirası ve Yıllık Oranlar Üzerinden Belirtmemek (6102 Sayılı TTK 55/(1)a. 10 md)  363
11. Tüketici Kredilerine İlişkin Kamuya Yapılan İlanlarda Unvanını Açıkça Belirtmemek veya Kredilerin Net Tutarlarına, Toplam Giderlerine, Efektif Yıllık Faizlerine İlişkin Açık Beyanlarda Bulunmamak (6102 Sayılı TTK 55/(1)a. 11 md)  364
12. İşletmesine İlişkin Faaliyetleri Çerçevesinde, Taksitle Satım veya Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Sunan veya Akdeden ve Bu Bağlamda Sözleşmenin Konusu, Fiyatı, Ödeme Şartları, Sözleşme Süresi, Müşterinin Cayma veya Fesih Hakkına veya Kalan Borcu Vadeden Önce Ödeme Hakkına İlişkin Eksik veya Yanlış Bilgiler İçeren Sözleşme Formülleri Kullanmak (6102 Sayılı TTK 55/(1)a. 12 md)  364
13. Sözleşmeyi İhlale veya Sona Erdirmeye Yöneltmek; Özellikle; Müşterilerle Kendisinin Bizzat Sözleşme Yapabilmesi İçin, Onları Başkalarıyla Yapmış Oldukları Sözleşmelere Aykırı Davranmaya Yöneltmek (6102 Sayılı TTK 55/(1)b. 1 md)  364
14. Üçüncü Kişilerin İşçilerine, Vekillerine ve Diğer Yardımcı Kişilerine, Haketmedikleri ve Onları İşlerinin İfasında Yükümlülüklerine Aykırı Davranmaya Yöneltebilecek Yararlar Sağlayarak veya Önererek, Kendisine veya Başkalarına Çıkar Sağlamaya Çalışmak (6102 Sayılı TTK 55/(1) b. 2 md)  365
15. İşçileri, Vekilleri veya Diğer Yardımcı Kişileri, İşverenlerinin veya Müvekkillerinin Üretim ve İş Sırlarını İfşa Etmeye veya Ele Geçirmeye Yöneltmek (6102 Sayılı TTK 55/(1)b. 3 md)  365
16. Onunla Kendisinin Bu Tür Bir Sözleşme Yapabilmesi İçin, Taksitle Satış, Peşin Satış veya Tüketici Kredisi Sözleşmesi Yapmış Olan Alıcının veya Kredi Alan Kişinin, Bu Sözleşmeden Caymasına veya Peşin Satış Sözleşmesi Yapmış Olan Alıcının Bu Sözleşmeyi Feshetmesine Yöneltmek (6102 Sayılı TTK 55/(1)b. 4 md)  367
17. Başkalarının İş Ürünlerinden Yetkisiz Yararlanma; Özellikle; Kendisine Emanet Edilmiş Teklif, Hesap veya Plan Gibi Bir İş Ürününden Yetkisiz Yararlanmak (6102 Sayılı TTK 55/(1)c. 1 md)  367
18. Üçüncü Kişilere Ait Teklif, Hesap veya Plan Gibi Bir İş Ürününden, Bunların Kendisine Yetkisiz Olarak Tevdi Edilmiş veya Sağlanmış Olduğunun Bilinmesi Gerektiği Hâlde, Yararlanmak (6102 Sayılı TTK 55/(1)c. 2 md)  369
19. Kendisinin Uygun Bir Katkısı Olmaksızın Başkasına Ait Pazarlanmaya Hazır Çalışma Ürünlerini Teknik Çoğaltma Yöntemleriyle Devralıp Onlardan Yararlanmak (6102 Sayılı TTK 55/(1) c. 3 md)  370
20. Üretim ve İş Sırlarını Hukuka Aykırı Olarak İfşa Etmek; Özellikle, Gizlice ve İzinsiz Olarak Ele Geçirdiği veya Başkaca Hukuka Aykırı Bir Şekilde Öğrendiği Bilgileri ve Üretenin İş Sırlarını Değerlendiren veya Başkalarına Bildiren Dürüstlüğe Aykırı Davranmış Olur (6102 Sayılı TTK 55/(1)d maddesi)  370
21. İş Şartlarına Uymamak; Özellikle Kanun veya Sözleşmeyle, Rakiplere de Yüklenmiş Olan veya Bir Meslek Dalında veya Çevrede Olağan Olan İş Şartlarına Uymayanlar Dürüstlüğe Aykırı Davranmış Olur (6102 Sayılı TTK 55/(1)d maddesi)  372
22. Dürüstlük Kuralına Aykırı İşlem Şartları Kullanmak. Özellikle Yanıltıcı Bir Şekilde Diğer Taraf Aleyhine  375
III. TESCİLLİ KORUMA KONUSU SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE TELİF HAKLARI KORUMASININ HAKSIZ REKABET YÖNÜ  376
Üçüncü Bölüm
UYGULAMADA HAKSIZ REKABET DAVALARI
I. HAKSIZ REKABET HALİNDE AÇILABİLECEK DAVALAR  381
1. Hukuki Çareler; Hukuk ve Ceza Davaları  382
A. Hukuk Davaları, Kararların İcrası  382
a. SMK Kapsamında Korunan Tescilli Hakların İhlallerine Karşı Hukuk Davası  384
b. SMK Kapsamında Tecavüz Bulunmadığının Tespiti Davası  386
c. Haksız Rekabetin Tespiti Davası  387
d. Haksız Rekabetin Önlenmesi Davası  388
e. Haksız Rekabetin Giderilmesi, Sonuçlarının Ortadan Kaldırılması  393
f. Maddi ve Manevi Tazminat Davası  394
i. Maddi Tazminat Davası  394
ii. Manevi Tazminat Davası  400
iii. Haksız İhtiyati Tedbir Nedeniyle Tazminat  401
B. Hukuk Davalarında Zamanaşımı  409
C. Görev ve Yetki  417
D. İhtiyati Tedbirler  424
E. Haksız Rekabet Davasında Taraflar, İlan, İstihdam Edenin Sorumluluğu  426
2. Haksız Rekabet ve Ceza Davaları  427
3. SMK Kapsamında Marka İhlal Suçları  433
II. MEDYA VE HAKSIZ REKABET  435
1. Haksız Rekabete İlişkin TTK Hükümlerine Göre Medyada Haksız Rekabet  435
2. İnternet ve Haksız Rekabet Halleri  436
III. HİZMET SÖZLEŞMELERİNDE REKABET YASAĞI ŞARTI VE HAKSIZ REKABET  437
1. Genel Olarak  438
2. İşverenin Rekabet Yasağı Sağlamak Konusundaki Olanakları  441
A. Rekabeti Kısıtlama Şartları  441
B. Gizlilik (Mahremiyet) Şartı  442
C. Ticari Sır Öğretisi  443
D. Fikri–Sınai Mülkiyet Hakları  447
E. Uygulama, İşverenin Yönetim Anlayışı  448
IV. HAKSIZ REKABET VE SINAİ MÜLKİYET DAVALARINDA BİLİRKİŞİLİK  450
1. Bilirkişi Kimdir?  451
2. Fikri Sınai Haklara İlişkin Çekişmelerde Bilirkişi Uygulaması  453
3. Bilirkişiye Emek Mesaisine Göre Uygun Bir Ücret Ödenmelidir  456
4. Bilirkişi İncelemesi ve Raporunun Sunulması  456
5. Ceza Davalarında Uzman Kişinin Dinlenmesi  457
6. Bilirkişilerin Sorumluluğu  457
A. Bilirkişilerin Etik Sorumlulukları  457
B. Hukuki Sorumlulukları  458
C. Cezai Sorumlulukları  458
a. Gerçeğe Aykırı Mütalaada Bulunması Nedeniyle  459
b. Kamu Görevlisi Olması Nedeniyle  459
c. Usulünce Çağrıldığı Halde Gelmemesi, Gelip de Görüş Bildirmekten Çekinmesi Nedeniyle  460
V. HAKSIZ REKABETLE SUÇLANANLARIN SAVUNMALARI  461
1. Marka Hukuku Alanında Savunmalar, Markanın Hukuka Uygun Kullanımı  477
A. Markanın Başvuru Eserlerinde Yer Alması  477
B. Markanın Ticarette Dürüstçe Kullanımı  478
C. Marka Hakkının Tükenmesi  489
D. Tüketicilerin ve Tazminat Ödeyenden Mal Alanların Eylemi ve Marka Hakkı  497
2. Tanımlayıcı, Cins, Çeşit ve Vasıf Bildirici İşaretler  498
3. Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Alanında Savunmalar  502
A. Kamu Yararına İlişkin Sınırlamalar  506
a. Kamu Düzeni Nedeniyle Hak Sahibinden İzin Almaksızın Eserin Kamu Tarafından Kullanımı  506
b. Eserin Koruma Süresi Bitmeden Devlet Tarafından Kamuya Mal Edilmesi  506
c. Mevzuat ve Mahkeme Kararları  506
d. Nutuklar ve Yasama Organındaki Açıklamalar  506
e. Eğitim ve Öğretim Kurumlarında Temsil  507
f. Eğitim Amacıyla Hazırlanan Derlemeler  507
g. Alıntı Serbestisi  509
h. Gazete İçerikleri  510
i. Haber Verme, Basın Hakkının Kullanımı Sırasında Alıntı ve Haberlerin Niteliği  510
j. Korumanın Süreyle Sınırlanması  511
B. Kişisel Kullanım Yararına Sınırlamalar  511
C. Sınırlamalardan Beklentiler  514
4. Tasarım Hukuku Alanında Savunmalar  515
A. Özel Amaçla Sınırlı Kalan ve Ticari Amaç Taşımayan Fiiller  519
B. Deneme Amaçlı Fiiller  520
C. Ticari Uygulamadaki Dürüstlük Kuralları ile Bağdaşır Olmak, Tasarımın Normal Kullanımını Gereksiz Şekilde Tehlikeye Sokmamak ve Kaynak Göstermek Kaydı ile Eğitim veya Referans Amaçlı Çoğaltmalar  520
D. Yabancı Ülkelere Kayıtlı Olan ve Geçici Olarak Türkiye Cumhuriyeti Sınırları İçinde Bulunan Deniz veya Hava Taşıt Araçlarında Bulunan Ekipman, Bu Araçların Onarımı İçin Kullanılmak Üzere İthal Edilen Yedek Parça ve Aksesuarlar ile Bu Araçların Onarım Fiili  520
E. Onarım Amaçlı Kullanımlar  521
F. Önceki Kullanımdan Doğan Sınırlama  524
G. Tasarım Hakkının Tükenmesi  525
H. İşlevsel Zorunluluk Arz Eden Tasarımlar  526
İ. Kamu Düzeni ve Genel Ahlaka Aykırı Tasarımlar  528
5. Patent ve Faydalı Model Hukuku Alanında Savunmalar  530
A. Patent Korumasının Süre ile Sınırlı Olması  532
B. Patentin Sağladığı Hakkın Tükenmesi  532
C. Ön Kullanım Hakkı  535
D. Özel Amaçlı Eylemler  535
E. Deneme Amaçlı Eylemler  535
F. Eczanelerde Tek Reçetelik Kullanımlar  540
G. Uluslararası Trafik Serbestisinin Gereği Olarak Araçların Kullanılması  540
H. İdari Zorunluluklar  541
EKLER
ÖZETLİ YARGITAY KARAR FİHRİSTİ
HUKUK HUKUK GENEL KURULU VE 11. HUKUK DAİRESİ KARARLARI  545
19. CEZA DAİRESİ KARARLARI  620
7. CEZA DAİRESİ KARARLARI  622
Kaynaklar  623
Kavramlar Dizini  631
 


İlhami Güneş
1963 Erzincan doğumlu olan yazar, Kırklareli Atatürk Lisesi'nden 1979'da, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1984'de mezun olmuştur. İzmir Dokuz Eylül Hukuk Fakültesi'nde Avrupa Birliği Hukuku alanında yüksek lisans yapmış, 1989'dan 2020 Şubatına kadar Hakim olarak hizmet vermiştir. 2002– 2003 yıllarında Avrupa Birliği ile Türkiye Adalet Bakanlığı'nın ortak projesi kapsamında Avrupa'nın önde gelen kurumlarında yoğun Fikri Mülkiyet Hukuku eğitimi almış olup halen emekli bir hukukçudur.

Yabancı dili İngilizce olan yazarın çok sayıda makalesi ve Fikri Mülkiyet Hukuku alanında yazdığı yayınlanmış dört kitabı bulunmaktadır. Evli ve iki çocukludur.
Beste Bulut
Temmuz 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
Ahmet Emir Aladağ
Temmuz 2020
45.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  15
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK HAKSIZ REKABET VE
FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI
I. HAKSIZ REKABET KAVRAMI  17
1. Giriş ve Tarihçe  17
2. Genel Olarak Haksız Rekabet Kavramı  21
A. Haksız Rekabet Kavramının Tanımı ve Amacı  25
B. Haksız Rekabetin Unsurları  30
a. Ekonomik Rekabetin Kötüye Kullanılması  30
b. Dürüstlük Kurallarına Aykırılık  31
c. Ekonomik Çıkarların Etkilenmesi  32
3. Yeni TTK Hükümleri Çerçevesinde Haksız Rekabet Hukuku’na Egemen Olan İlkeler  32
II. FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE HAKSIZ REKABET HUKUKU İLE İLİŞKİLERİ  34
1. Genel Olarak  34
2. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları  55
A. Patent ve Faydalı Modeller  57
a. Patentlenebilirlik Koşulları  61
i. Yenilik  61
ii. Buluş Basamağı  63
iii. Sanayiye Elverişlilik  67
b. Patentlerde Buluş Basamağı ve İnceleme Esasları  72
c. Patent Korumasının Kapsamı  75
d. Patente ve Faydalı Modele Tecavüz  78
e. Patentin veya Faydalı Modelin Hükümsüzlüğü  84
aa. Hükümsüzlüğün Açılmış Davalara Etkisi  86
bb. İstisnalar ve Patent Sahibinin Kötü Niyetinden Kaynaklanan Haller  86
cc. Hükümsüzlük Kararının Mutlak Etkisi  87
B. Tescilli ve Tescilsiz Tasarımlar  90
a. Giriş  90
b. Tanım ve Tescilin Anlamı  90
c. Tasarım Tescil Koşulları  96
i. Yenilik  97
ii. Ayırt Edicilik  106
d. Bilgilenmiş Kullanıcı Gözüyle Değerlendirme  107
e. Korumanın Kapsamı ve Tasarım Hakkına Tecavüz  113
aa. Tasarım Hakkı Sahibinin Engelleyebileceği Eylemler  113
bb. Tasarıma Tecavüz  115
f. Tasarım Tescilinin Hükümsüzlüğü  117
C. Entegre Devre Topoğrafyaları  120
D. Yeni Bitki Çeşitleri Islahçı Hakları  125
E. Markalar  132
a. Genel Olarak  133
b. Marka Türleri  136
aa. Kişi Adları  136
bb. Sözcük veya Sözcükler, Sloganlar  136
cc. Harfler ve Sayılar  138
dd. Şekiller  138
ee. Üç Boyutlu Biçimler  138
ff. Renkler  140
gg. Sesler, Melodiler ve Kokular  142
c. Markalarda İltibas  142
d. Markalar veya İşaretler Arasında İltibasa İlişkin Uygulama Örnekleri  166
e. Marka Korumasının İlkeleri  173
aa. Marka Hakkının Korunmasında Tescil İlkesi  173
bb. Marka Tescilinin Sınıf Esasına Göre Korunması İlkesi  184
cc. Marka Tescilinin Ülkeselliği İlkesi  186
dd. Yenileme Koşullu Sınırsız Koruma İlkesi  188
f. Uygulamada Marka Hakkının Hükümsüzlüğü  190
aa. Hükümsüzlüğün Konusu Olarak Marka Hakkı  191
bb. İşletme Açısından Marka Hakkının Önemi ve Takibi  192
g. Hükümsüzlük ve İptal Davaları Ayrımı  193
aa. Genel Olarak  193
bb. Marka Tescilinin Hükümsüzlüğü Davası  193
cc. Marka Tescilinin Türk Patent ve Marka Kurumu Tarafından (mahkeme) İptal Süreci  196
dd. Mutlak Red Sebepleri ile Hükümsüzlük  204
ee. Nisbi Ret Sebepleri İle Hükümsüzlük  210
ff. Hükümsüzlük ve Kurum İptal Kararının Etkisi  222
gg. Kısmi Hükümsüzlüğün Anlamı  225
hh. Hükümsüzlük Davalarında Görev ve Usul  225
ii. İhtiyati Tedbirler  226
jj. Kötüniyetle Tescillenmiş Marka Kullanılmasından Doğan Hukuki Sonuçlar  228
F. Coğrafi İşaretler  232
a. Genel Olarak  232
b. Tanım ve Tescil Şartları  233
aa. Menşe (Kaynak) Adları  233
bb. Mahreç Adları  233
cc. Geleneksel Ürün Adı  234
c. Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adlarına Tecavüz  234
d. Coğrafi İşaretlerin Hükümsüzlüğü  236
G. Telif Hakları  237
a. Eser Sahibinin Hakları (Mali ve Manevi Yetkileri)  239
b. Bağlantılı Haklar  242
c. FSEK’teki Haksız Rekabet Hükümleri  243
III. TİCARİ KÖKEN VE KİMLİK KONUSUNDA HAKSIZ REKABET  251
1. Ticaret Unvanı  254
2. İşletme Adı  265
3. Ticari Görünüm ve Ambalaj Benzetme  267
4. Alan Adları  272
IV. HAKSIZ REKABET HUKUKU VE REKABET HUKUKU AYRIMI  282
1. Genel Olarak  282
2. Ülkemizde Rekabet Hukuku  284
V. ULUSLARARASI ANLAŞMALARDA HAKSIZ REKABET  288
1. Genel Olarak  288
2. Uluslararası Anlaşmaların Öncelikli Uygulanması  289
VI. GÜMRÜKLERDE FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET KORUMASI  290
1. Giriş  290
2. Fikri ve Sınai Mülkiyet Sahiplerinin Gümrüklerdeki Hakları  290
A. Gümrük Noktalarında Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkı İhlalleri Konusunda Yargı Kararları Örnekleri  292
B. Avrupa Adalet Divanı’nın Yaklaşımı  298
3. Gümrük Yönetmeliği ve Gelişmeler  299
A. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Merkezi Veri Tabanına Kaydolmanın Avantajları  300
B. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na Başvuru Süreci  300
C. Gümrüklerde Taklit Malların Durdurulması Süreci ve Örnekler  301
D. Fikri –Sınai Mülkiyet Hakkını İhlal Eden Malların İmhası ve Hızlı İmha Süreci  303
İkinci Bölüm
YASAL DÜZENLEMELER IŞIĞINDA HAKSIZ REKABET HALLERİ
I. 6102 SAYILI TTK’DA HAKSIZ REKABET VE ETTK HÜKÜMLERİ  309
1. Mülga 6762 Sayılı TTK’da Haksız Rekabet  309
2. Mülga 6762 Sayılı TTK’da Haksız Rekabet Hükümleri ile 6102 Sayılı TTK’daki Haksız Rekabet Hükümlerinin Karşılaştırılması  310
II. 6102 SAYILI TTK’DA ÖZEL HAKSIZ REKABET HALLERİ  311
1. Kötüleme Yoluyla Haksız Rekabet (6102 Sayılı TTK 55/(1)a–1. madde)  312
2. Kendisi, İşletmesi, Mal ve Faaliyetleri, İşleri Hakkında Yanlış veya Yanıltıcı Bilgi Vermek (6102 Sayılı TTK 55/(1)a.2. madde)  323
3. Hak Sahibi Olmadığı Paye, Rütbe ve Unvan Kullanma (6102 Sayılı TTK 55/(1) a. 3 md)  338
4. İltibas Yoluyla Haksız Rekabet (6102 Sayılı TTK 55/(1) a.4 madde)  339
5. Haksız Karşılaştırmalı Reklam (6102 Sayılı TTK 55/(1)5 md)  354
6. Belli ürünleri Tedarik Fiyatının Altında Satış ve Reklamlarında Vurgulama Yoluyla Halkı Yanıltma (6102 Sayılı TTK 55/(1)a.6 md)  359
7. Müşteriyi Ek Edimlerle Sunumun Gerçek Değeri Hakkında Yanıltmak (6102 Sayılı TTK 55/(1)a. 7 madde)  361
8. Saldırgan Satış Yöntemleri İle Müşterinin Karar Özgürlüğünü Kısıtlamak (6102 Sayılı TTK 55/(1)a.8 md)  362
9. Mallar, İş Ürünleri, Faaliyetler Hakkındaki Özellikleri Gizleme (6102 Sayılı TTK 55/(1)a. 9 md)  363
10. Taksitle Satım veya Benzer Hukuki İşlemlere İlişkin Kamuya Yapılan İlanlarda Unvanını Açıkça Belirtmemek, Peşin veya Toplam Satış Fiyatını veya Taksitle Satımdan Kaynaklanan Ek Maliyeti Türk Lirası ve Yıllık Oranlar Üzerinden Belirtmemek (6102 Sayılı TTK 55/(1)a. 10 md)  363
11. Tüketici Kredilerine İlişkin Kamuya Yapılan İlanlarda Unvanını Açıkça Belirtmemek veya Kredilerin Net Tutarlarına, Toplam Giderlerine, Efektif Yıllık Faizlerine İlişkin Açık Beyanlarda Bulunmamak (6102 Sayılı TTK 55/(1)a. 11 md)  364
12. İşletmesine İlişkin Faaliyetleri Çerçevesinde, Taksitle Satım veya Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Sunan veya Akdeden ve Bu Bağlamda Sözleşmenin Konusu, Fiyatı, Ödeme Şartları, Sözleşme Süresi, Müşterinin Cayma veya Fesih Hakkına veya Kalan Borcu Vadeden Önce Ödeme Hakkına İlişkin Eksik veya Yanlış Bilgiler İçeren Sözleşme Formülleri Kullanmak (6102 Sayılı TTK 55/(1)a. 12 md)  364
13. Sözleşmeyi İhlale veya Sona Erdirmeye Yöneltmek; Özellikle; Müşterilerle Kendisinin Bizzat Sözleşme Yapabilmesi İçin, Onları Başkalarıyla Yapmış Oldukları Sözleşmelere Aykırı Davranmaya Yöneltmek (6102 Sayılı TTK 55/(1)b. 1 md)  364
14. Üçüncü Kişilerin İşçilerine, Vekillerine ve Diğer Yardımcı Kişilerine, Haketmedikleri ve Onları İşlerinin İfasında Yükümlülüklerine Aykırı Davranmaya Yöneltebilecek Yararlar Sağlayarak veya Önererek, Kendisine veya Başkalarına Çıkar Sağlamaya Çalışmak (6102 Sayılı TTK 55/(1) b. 2 md)  365
15. İşçileri, Vekilleri veya Diğer Yardımcı Kişileri, İşverenlerinin veya Müvekkillerinin Üretim ve İş Sırlarını İfşa Etmeye veya Ele Geçirmeye Yöneltmek (6102 Sayılı TTK 55/(1)b. 3 md)  365
16. Onunla Kendisinin Bu Tür Bir Sözleşme Yapabilmesi İçin, Taksitle Satış, Peşin Satış veya Tüketici Kredisi Sözleşmesi Yapmış Olan Alıcının veya Kredi Alan Kişinin, Bu Sözleşmeden Caymasına veya Peşin Satış Sözleşmesi Yapmış Olan Alıcının Bu Sözleşmeyi Feshetmesine Yöneltmek (6102 Sayılı TTK 55/(1)b. 4 md)  367
17. Başkalarının İş Ürünlerinden Yetkisiz Yararlanma; Özellikle; Kendisine Emanet Edilmiş Teklif, Hesap veya Plan Gibi Bir İş Ürününden Yetkisiz Yararlanmak (6102 Sayılı TTK 55/(1)c. 1 md)  367
18. Üçüncü Kişilere Ait Teklif, Hesap veya Plan Gibi Bir İş Ürününden, Bunların Kendisine Yetkisiz Olarak Tevdi Edilmiş veya Sağlanmış Olduğunun Bilinmesi Gerektiği Hâlde, Yararlanmak (6102 Sayılı TTK 55/(1)c. 2 md)  369
19. Kendisinin Uygun Bir Katkısı Olmaksızın Başkasına Ait Pazarlanmaya Hazır Çalışma Ürünlerini Teknik Çoğaltma Yöntemleriyle Devralıp Onlardan Yararlanmak (6102 Sayılı TTK 55/(1) c. 3 md)  370
20. Üretim ve İş Sırlarını Hukuka Aykırı Olarak İfşa Etmek; Özellikle, Gizlice ve İzinsiz Olarak Ele Geçirdiği veya Başkaca Hukuka Aykırı Bir Şekilde Öğrendiği Bilgileri ve Üretenin İş Sırlarını Değerlendiren veya Başkalarına Bildiren Dürüstlüğe Aykırı Davranmış Olur (6102 Sayılı TTK 55/(1)d maddesi)  370
21. İş Şartlarına Uymamak; Özellikle Kanun veya Sözleşmeyle, Rakiplere de Yüklenmiş Olan veya Bir Meslek Dalında veya Çevrede Olağan Olan İş Şartlarına Uymayanlar Dürüstlüğe Aykırı Davranmış Olur (6102 Sayılı TTK 55/(1)d maddesi)  372
22. Dürüstlük Kuralına Aykırı İşlem Şartları Kullanmak. Özellikle Yanıltıcı Bir Şekilde Diğer Taraf Aleyhine  375
III. TESCİLLİ KORUMA KONUSU SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE TELİF HAKLARI KORUMASININ HAKSIZ REKABET YÖNÜ  376
Üçüncü Bölüm
UYGULAMADA HAKSIZ REKABET DAVALARI
I. HAKSIZ REKABET HALİNDE AÇILABİLECEK DAVALAR  381
1. Hukuki Çareler; Hukuk ve Ceza Davaları  382
A. Hukuk Davaları, Kararların İcrası  382
a. SMK Kapsamında Korunan Tescilli Hakların İhlallerine Karşı Hukuk Davası  384
b. SMK Kapsamında Tecavüz Bulunmadığının Tespiti Davası  386
c. Haksız Rekabetin Tespiti Davası  387
d. Haksız Rekabetin Önlenmesi Davası  388
e. Haksız Rekabetin Giderilmesi, Sonuçlarının Ortadan Kaldırılması  393
f. Maddi ve Manevi Tazminat Davası  394
i. Maddi Tazminat Davası  394
ii. Manevi Tazminat Davası  400
iii. Haksız İhtiyati Tedbir Nedeniyle Tazminat  401
B. Hukuk Davalarında Zamanaşımı  409
C. Görev ve Yetki  417
D. İhtiyati Tedbirler  424
E. Haksız Rekabet Davasında Taraflar, İlan, İstihdam Edenin Sorumluluğu  426
2. Haksız Rekabet ve Ceza Davaları  427
3. SMK Kapsamında Marka İhlal Suçları  433
II. MEDYA VE HAKSIZ REKABET  435
1. Haksız Rekabete İlişkin TTK Hükümlerine Göre Medyada Haksız Rekabet  435
2. İnternet ve Haksız Rekabet Halleri  436
III. HİZMET SÖZLEŞMELERİNDE REKABET YASAĞI ŞARTI VE HAKSIZ REKABET  437
1. Genel Olarak  438
2. İşverenin Rekabet Yasağı Sağlamak Konusundaki Olanakları  441
A. Rekabeti Kısıtlama Şartları  441
B. Gizlilik (Mahremiyet) Şartı  442
C. Ticari Sır Öğretisi  443
D. Fikri–Sınai Mülkiyet Hakları  447
E. Uygulama, İşverenin Yönetim Anlayışı  448
IV. HAKSIZ REKABET VE SINAİ MÜLKİYET DAVALARINDA BİLİRKİŞİLİK  450
1. Bilirkişi Kimdir?  451
2. Fikri Sınai Haklara İlişkin Çekişmelerde Bilirkişi Uygulaması  453
3. Bilirkişiye Emek Mesaisine Göre Uygun Bir Ücret Ödenmelidir  456
4. Bilirkişi İncelemesi ve Raporunun Sunulması  456
5. Ceza Davalarında Uzman Kişinin Dinlenmesi  457
6. Bilirkişilerin Sorumluluğu  457
A. Bilirkişilerin Etik Sorumlulukları  457
B. Hukuki Sorumlulukları  458
C. Cezai Sorumlulukları  458
a. Gerçeğe Aykırı Mütalaada Bulunması Nedeniyle  459
b. Kamu Görevlisi Olması Nedeniyle  459
c. Usulünce Çağrıldığı Halde Gelmemesi, Gelip de Görüş Bildirmekten Çekinmesi Nedeniyle  460
V. HAKSIZ REKABETLE SUÇLANANLARIN SAVUNMALARI  461
1. Marka Hukuku Alanında Savunmalar, Markanın Hukuka Uygun Kullanımı  477
A. Markanın Başvuru Eserlerinde Yer Alması  477
B. Markanın Ticarette Dürüstçe Kullanımı  478
C. Marka Hakkının Tükenmesi  489
D. Tüketicilerin ve Tazminat Ödeyenden Mal Alanların Eylemi ve Marka Hakkı  497
2. Tanımlayıcı, Cins, Çeşit ve Vasıf Bildirici İşaretler  498
3. Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Alanında Savunmalar  502
A. Kamu Yararına İlişkin Sınırlamalar  506
a. Kamu Düzeni Nedeniyle Hak Sahibinden İzin Almaksızın Eserin Kamu Tarafından Kullanımı  506
b. Eserin Koruma Süresi Bitmeden Devlet Tarafından Kamuya Mal Edilmesi  506
c. Mevzuat ve Mahkeme Kararları  506
d. Nutuklar ve Yasama Organındaki Açıklamalar  506
e. Eğitim ve Öğretim Kurumlarında Temsil  507
f. Eğitim Amacıyla Hazırlanan Derlemeler  507
g. Alıntı Serbestisi  509
h. Gazete İçerikleri  510
i. Haber Verme, Basın Hakkının Kullanımı Sırasında Alıntı ve Haberlerin Niteliği  510
j. Korumanın Süreyle Sınırlanması  511
B. Kişisel Kullanım Yararına Sınırlamalar  511
C. Sınırlamalardan Beklentiler  514
4. Tasarım Hukuku Alanında Savunmalar  515
A. Özel Amaçla Sınırlı Kalan ve Ticari Amaç Taşımayan Fiiller  519
B. Deneme Amaçlı Fiiller  520
C. Ticari Uygulamadaki Dürüstlük Kuralları ile Bağdaşır Olmak, Tasarımın Normal Kullanımını Gereksiz Şekilde Tehlikeye Sokmamak ve Kaynak Göstermek Kaydı ile Eğitim veya Referans Amaçlı Çoğaltmalar  520
D. Yabancı Ülkelere Kayıtlı Olan ve Geçici Olarak Türkiye Cumhuriyeti Sınırları İçinde Bulunan Deniz veya Hava Taşıt Araçlarında Bulunan Ekipman, Bu Araçların Onarımı İçin Kullanılmak Üzere İthal Edilen Yedek Parça ve Aksesuarlar ile Bu Araçların Onarım Fiili  520
E. Onarım Amaçlı Kullanımlar  521
F. Önceki Kullanımdan Doğan Sınırlama  524
G. Tasarım Hakkının Tükenmesi  525
H. İşlevsel Zorunluluk Arz Eden Tasarımlar  526
İ. Kamu Düzeni ve Genel Ahlaka Aykırı Tasarımlar  528
5. Patent ve Faydalı Model Hukuku Alanında Savunmalar  530
A. Patent Korumasının Süre ile Sınırlı Olması  532
B. Patentin Sağladığı Hakkın Tükenmesi  532
C. Ön Kullanım Hakkı  535
D. Özel Amaçlı Eylemler  535
E. Deneme Amaçlı Eylemler  535
F. Eczanelerde Tek Reçetelik Kullanımlar  540
G. Uluslararası Trafik Serbestisinin Gereği Olarak Araçların Kullanılması  540
H. İdari Zorunluluklar  541
EKLER
ÖZETLİ YARGITAY KARAR FİHRİSTİ
HUKUK HUKUK GENEL KURULU VE 11. HUKUK DAİRESİ KARARLARI  545
19. CEZA DAİRESİ KARARLARI  620
7. CEZA DAİRESİ KARARLARI  622
Kaynaklar  623
Kavramlar Dizini  631
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020