Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt:1
Kasım 2014 / 1. Baskı / 327 Syf.
Fiyatı: 24.50 TL
İndirimli: 14.90 TL (%40)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 2. Ekim 2017 30.90 TL -     Sepete Ekle
   

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt 1 kitabı, hukuk fakültelerinin 2. Sınıflarının birinci döneminde okutulan konuları içinde barındıran, bu derslerde öğrenciye yararlı olacağını düşündüğümüz bir kaynak olması amacıyla hazırlanmıştır. Yazarların uzun yıllara dayanan ders verme deneyimi sonucunda, yıllar içinde ortaya çıkan ders notlarının teorik dayanaklarıyla ve sistematik olarak bir araya getirilmesi neticesinde elinizdeki kitap oluşmuştur.

Bu kitap özellikle örneklere yer veren konu anlatımı, kolay ve anlaşılabilir dili ile öğrenci dostu ders kitabı olma amacına ulaşmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda bazı temel kavramların kaynak kanunun diline uygun olarak Almanca ve Fransızca karşılıklarına da yer verilmiş ve özellikle konu başlarında anahtar sözcüklerin İngilizce karşılıkları da belirtilmiştir. Böylece yabancı hukuklarla etkileşimin yoğunlaştığı bu dönemde okuyucuya küçük de olsa katkıda bulunmak amaçlanmıştır.

Konu Başlıkları
Borçlar Hukukunun Konusu ve Kaynakları
Borç İlişkisi ve İçeriği
Borç ve Sorumluluk
Sözleşmeden Doğan Borçlar
Edim ve Türleri
Sözleşmelerde İrade Bozukluğu ve Aşırı Yararlanma
Sözleşmelerin Şekli
Hukukî İşlemlerde Temsil
Borçların İfası
Borca Aykırılık Halleri
Barkod: 9789750231001
Yayın Tarihi: Kasım 2014
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 327
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  
Kısaltmalar  
§1. BORÇLAR HUKUKUNUN KONUSU VE KAYNAKLARI
I. Özel Hukukun Bir Parçası Olarak Borçlar Hukuku  
II. Borçlar Hukukunun Kaynakları  
A. Yazılı Kaynaklar  
1. Anayasa  
2. Kanun  
a. Borçlar Kanunu  
b. Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu Arasındaki İlişki  
c. Medenî Kanun ve Ticaret Kanunu Arasındaki İlişki  
3. Diğer Kanunlar  
4. Diğer Yazılı Hukuk Kuralları  
B. Yazılı Olmayan Hukuk Kuralları  
1. Örf ve Âdet Kuralları  
a. Objektif Koşul: Uzun Zamandan Beri Yürürlükte Olmak  
b. Sübjektif Koşul: Uyulması Gerektiğine İlişkin Düşünce  
c. Yaptırım  
2. Örf ve Âdetin Türleri  
a. İç Hukukta ve Dış Hukukta Örf ve Âdet Kuralları  
b. Özel ve Genel Nitelikteki Örf ve Âdet Kuralları  
C. Borçlar Kanununun Düzenlenme Biçimi  
1. Genel Hükümler  
a. Birinci Bölüm  
b. İkinci Bölüm  
c. Üçüncü Bölüm  
d. Dördüncü Bölüm  
e. Beşinci Bölüm  
2. Özel Hükümler  
a. Mülkiyetin Nakli Amacını Güden Sözleşmeler  
b. Kullandırma ve Yararlandırma Amacı Güden Sözleşmeler  
c. İş Görme Amacı Güden Sözleşmeler ve Benzer Amaçlı Hukukî İlişkiler  
c. Güvence Amaçlı Sözleşmeler  
d. Sonuçları Şansa ve Rastlantıya Bağlı Sözleşmeler  
e. Adi Ortaklık Sözleşmesi  
3. Son Hükümler  
§2. BORÇ İLİŞKİSİ VE İÇERİĞİ
I. Borç Kavramı  
II. Borç Kavramının Değişik Anlamları  
A. Genel Olarak  
1. Geniş Anlamda Borç  
2. Dar Anlamda Borç  
3. En Dar Anlamda Borç  
B. Borç ve Borç İlişkisi Kavramlarının İlişkisi  
1. Borç İlişkisinin Borç Kavramından Daha Geniş Olması  
2. Borç İlişkisinin Borçluya Defi Hakkı Vermesi  
3. Borç İlişkisinin Alacaklıya Talep ve Dava Hakkı Vermesi  
4. Borç İlişkisi İle Alacağın Doğum Zamanının Farklı Olması  
5. Borç İlişkisinin Devamı Sırasında İlişkiden Doğan Alacakların Devredilebilmesi  
6. Borç İlişkisinde Tarafların Değişebilmesi  
7. Sona Erme Nedenlerinin Ayrılığı  
C. Borç İlişkisinin Tarafları  
D. Borç Menfaati  
E. Borç İlişkisinin Nispîliği  
1. Talep Hakkı ve İhlal Edilme Bakımından  
a. Alacaklı, Alacak Hakkını Yalnız Borçlusuna Karşı İleri Sürebilir  
b. Borç İlişkisi Yalnız Borçlu Tarafından, Mülkiyet Hakkı İse Herkes Tarafından İhlal Olunabilir  
2. İcra ve İflas Hukuku Açısından  
3. Birbirlerine Olan Üstünlükleri Açısından  
a. Nesnel (Aynî) Hak –Kişisel (Şahsî) Hak Ayrımında Ölçü  
b. Güçlendirilmiş Kişisel Haklar ve Zayıflatılmış Nesnel (Aynî) Haklar  
aa. Güçlendirilmiş Kişisel Haklar (Aynî Borç)  
bb. Zayıflatılmış Aynî haklar  
c. Mülkiyet Hakkından Doğan Diğer Alacak Hakları  
4. Alacak Hakkının Üçüncü Kişi Tarafından İhlâl Edilmesi  
5. Borç İlişkisinin Sınırsızlığı ve Geçiciliği  
F. Borç İlişkilerinin Kaynakları  
1. Genel Olarak  
2. Hukukî İşlemlerden Doğan Borçlar  
a. Hukukî Olaylar Arasında Hukukî İşlemlerin Yeri  
aa. İnsanın İradesi Dışında Doğan Hukukî olaylar  
bb. İnsan İradesi ile Gerçekleşen Hukukî olaylar  
b. Hukukî İşlemler  
c. Hukukî İşlemi Oluşturan İrade Beyanlarının (Açıklamalarının) Çeşitleri  
aa. Açık veya Üstü Örtülü (Zımnî) İrade Beyanları  
bb. Yöneltilmesi ve Varması Gerekli Olan ve Olmayan İrade Beyanları  
cc. Sağlam ve Sakat İrade Beyanları  
dd. Şekle Bağlı Olan ve Olmayan İrade Beyanları  
d. Hukukî İşlem Çeşitleri  
aa. Malvarlığına Etkileri Bakımından (Borçlandırıcı İşlem- Tasarruf İşlemi)  
bb. Sebebe Bağlı Olup Olmamaları Bakımından  
cc. Etkilerini Doğurdukları An Bakımından (Sağlararası – Ölüme Bağlı)  
dd. Tek Taraflı – Çok Taraflı Hukuksal İşlemler  
aaa. Karar  
bbb. Sözleşme  
e. Sözleşmelerin Türleri  
aa. Medenî Hukuk ve Borçlar Hukuku Sözleşmeleri  
aaa. Medenî Hukuk Sözleşmeleri  
bbb. Borçlar Hukuku Sözleşmeleri  
bb. Tek Tarafa veya İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmeler  
cc. İvazlı Sözleşmeler-İvazsız Sözleşmeler  
dd. Tipik Sözleşmeler–Atipik Sözleşmeler  
aaa. Karma Sözleşmeler  
bbb. Bileşik Sözleşmeler  
III. Hukukî Görev, Mükellefiyet, Talep Hakkı ve Borç Arasındaki İlişki ve Farklar  
A. Hukukî Görev ve Borç  
1. Alacaklılık ve Borçluluk İlişkisi  
2. Aynî İlişki  
B. Külfet ve Borç  
C. Alacak ve Talep Hakkı  
IV. İkincil Haklar  
A. Genel Bilgi  
B. Yenilik Doğuran Haklar  
1. Genel Olarak  
2. Yenilik Doğuran Hakların Türleri  
a. Yaratıcı (Kurucu) Yenilik Doğuran Haklar  
b. Değiştirici Yenilik Doğuran Haklar:  
c. Bozucu Yenilik Doğuran Haklar:  
3. Yenilik Doğuran Hakların Kullanılması ve Sonuçları  
4. Yenilik Doğuran Hakların Özellikleri  
a. Yenilik Doğuran Haklar Kural Olarak Koşula Bağlanamaz  
b. Yenilik Doğuran Hak Kullanıldıktan Sonra Kesin Sonuç Doğurur ve Geri Alınamaz  
c. Yenilik Doğuran Hak Bir Kez Kullanılmakla Sona Erer  
d. Yenilik Doğuran Hak Kural Olarak Zamanaşımına Uğramaz  
e. Yenilik Doğuran Hak Dürüstlük Kuralına Uygun Kullanılmalıdır.  
C. Temsil ve Yönetim Yetkisi  
1. Doğrudan Temsilde  
2. Dolaylı Temsilde  
3. Yönetim Yetkisi  
D. Savunma Yolları  
1. Defilerin Türleri  
a. Kesin Defiler- Geciktirici Defiler  
b. Bağımlı Defiler-Bağımsız Defiler  
c. Tam Defiler-Bölümsel (Kısmi) Defiler  
2. Defi ve İtiraz Arasındaki Farklar  
a. Defi Resen Dikkate Alınmaz İtiraz Resen Dikkate Alınır  
b. İtiraz Hukukî Bir Olguya; Defi İse Bir Hakka Dayanır  
c. Defiden Vazgeçilebilir İtirazdan Vazgeçilemez  
3. Defi İle Yenilik Doğuran Hak Arasındaki Fark  
V. Borç İlişkisinden Doğan Yükümler  
§3. BORÇ VE SORUMLULUK
I. Genel Olarak  
II. Malvarlığı Kavramı  
III. Sorumluluk Türleri  
A. Sınırsız Sorumluluk  
B. Sınırlı Sorumluluk  
1. Belli Bir Mal ile Sorumluluk  
2. Belli Bir Miktar ile Sorumluluk  
C. “.. den dolayı” ve “..ile” Sorumluluk  
1.“..den dolayı” Sorumluluk  
2. “ ..ile” Sorumluluk  
IV. Eksik Borçlar  
A. Tanım  
B. Eksik Borç Türleri  
1. Doğumu Anında Eksik Olan Borçlar  
a. Kumar ve Bahis Borçları  
b. Evlenme Simsarlığı  
c. Ahlaki Bir Görevin İfası  
2. Geçici Olarak Eksik Borçlar  
3. Sonradan Eksik Hale Gelen Borçlar  
a. Zamanaşımına Uğramış Borç  
b. Konkordato Sonunda Geri Kalan Borc  
4. İçtihad Tarafından İleri Sürülen Eksik Borç  
C. Eksik Borçlara İlişkin Kurallar  
§.4 SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇLAR
I. Genel Olarak Sözleşmelerin Kurulması  
II. Karşılıklı İrade Uyuşması  
A. İrade Beyanı  
B. İradelerin Karşılıklılığı  
C. İradelerin Uyuşması ve Uyuşmaması  
1. Fiili ve Normatif Uyuşma  
2. İradelerin Uyuşmaması  
3. Uyuşmaya Bağlanan Hukuksal Sonuçlar  
a. Sözleşmenin Esaslı ve Esaslı Olmayan Unsurları  
b. Öneri ve Kabul  
aa. Öneri  
aaa. Önerinin Süre Verilerek Yapılması  
bbb. Öneride Süre Belirtilmemesi  
aaaa. Karşı Karşıya /Yüz Yüze Olanlar Arasında  
aaaa. Karşı Karşıya /Yüz Yüze Olmayanlar Arasında  
ccc. Bağlayıcı Olmayan öneri ve Herkese Açık Öneri  
ddd. Ismarlanmayan Şeyin Gönderilmesi  
aaaa. Genel Olarak  
bbbb. Ismarlanmayan Malın Gönderilmesinin Bir öneri Oluşturmaması  
cccc. Alıcının Gönderilen Malla İlgili Sorumluluğu  
bb. Kabul  
c. Öneri ve Kabulün Geri Alınması  
aa. Genel Olarak  
bb. Geri Alma Beyanının Gerçekleşmesi  
aaa. Geri Alma Beyanının Geri Alınan Açıklamayla Eş Zamanlı Ya Da Ondan Önce Muhataba Varması  
bbb. Öneriden Sonra Gerçekleşmesine Karşılık Öneriden Önce Ya da Onunla Birlikte Geri Almadan Haberdar Olunması  
aaaa. Geri Alınan Açıklamadan Haberdar Olma  
bbbb. Geri Alınan Açıklama İle Eş Zamanlı Ya Da Ondan Önce Gerçekleşen Geri Alma Beyanından Haberdar Olma  
cc. Bilgilendirme Hakkı Olan Kişiler  
dd. Geri Almanın Etkisi  
ee. Geri Almanın Sonuçları  
aaa. Genel Olarak  
bbb. Ölüm ya da Fiil Ehliyetinin Yitirilmesi ve İspat Yükü  
d. Sözleşmelerin Kurulduğu ve Hüküm Doğurduğu Anın Belirlenmesi  
III. İlan Yoluyla Ödül Vaadi  
IV. Sözleşmelerin Yorumu ve Tamamlanması  
A. Sözleşmelerin Yorumu  
1. Yorum Araçları  
a. Birincil Yorum Araçları  
b. Ek Yorum Araçları  
2. Yorum Kuralları  
a. «ex tunc» Yorum  
b. Dürüstlük Kuralına Göre Yorum  
c. Diğer Yorum Kuralları  
d. Yorum Kuralları Üzerinde Anlaşma  
3. Özel Durumlar  
B. Sözleşmelerin Tamamlanması  
1. Yedek Hukuk Kuralları Yoluyla Sözleşmelerin Tamamlanması  
2. Yargıcın Sözleşmeyi Tamamlaması  
3. Asli Unsurlarda Sözleşmenin Tamamlanması ve Şekle Bağlı Sözleşmeler  
V. Sebebi Gösterilmeden Borç İkrarı  
§5. SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ VE
GENEL İŞLEM KOŞULLARI
I. Genel Olarak  
II. Genel İşlem Koşulları ile Sözleşme Özgürlüğü ve Sözleşme Adaleti İlkeleri Arasındaki İlişki  
A. Genel İşlem Koşullarının Denetlenmesi  
B. Borçlar Kanununda Genel İşlem Koşulları İle İlgili Olarak Getirilen Düzenlemeler  
1. Genel İşlem Koşullarının Tanımı  
2. Genel İşlem Koşullarının Bireysel Sözleşmeye Dâhil Olması  
3. Genel İşlem Koşullarının Yorumlanması  
4. Sözleşme Koşullarının Tek Taraflı Değiştirilmesini Sağlayacak Koşulların Yasak Olması  
5. Dürüstlük Kurallarına Aykırı Koşulların Geçersizliği  
§6. EDİM VE TÜRLERİ
I. Edim  
II. Edimin Sınıflandırılması  
A. Olumlu Edim (Müspet Edim)  
1. Verme Borcu  
2. Yapma Borcu  
B. Olumsuz Edim (Menfi Edim)  
III. Diğer Edim Sınıflandırmaları  
A. Sürelerine Göre Edim Çeşitleri  
1. Ani Edim  
2. Devamlı (Sürekli) Edim  
3. Dönemsel Edim  
4. Seçimlik Borç ve Geciktirici Koşula Bağlı Borç  
B. Bölünmelerine Göre Edim Çeşitleri  
C. Konularına Göre Edim Çeşitleri  
1. Maddi - Şahsî Edim  
2. Maddi Edimin Türleri  
a. Parça Borcu ve Çeşit Borcu  
aa. Genel Olarak  
bb. Parça Borcu-Çeşit Borcu Ayrımının Sonuçları  
aaa. Parça Borcu Açısından  
bbb. Çeşit Borcu Açısından  
3. Seçimlik Borçlar  
a. Genel Olarak  
b. Seçimlik Borcun Niteliği  
c. Seçim Hakkı ve Kullanılması  
aa. Seçim Hakkının Alacaklıya Ait Olması  
bb. Seçim Hakkının Borçluya Ait Olması  
cc. Edimlerde İmkânsızlık  
aaa. Sözleşme Yapılırken İmkânsızlık  
bbb. Sözleşme Yapıldıktan Sonra İmkânsızlık  
aaaa. Kusursuz Sonradan İmkânsızlık  
bbbb. Kusurlu Sonradan İmkânsızlık  
d. Seçimlik Yetki  
§7. SÖZLEŞMELERDE İRADE BOZUKLUĞU VE
AŞIRI YARARLANMA
I. İrade ile Beyan Arasında İstenerek Oluşan Uygunsuzluklar  
A. Danışıklılık (Muvazaa)  
B. Zihnî Kayıt  
C. Şaka Beyanı  
II. İrade ile Beyan Arasında İstenmeden Oluşan Uygunsuzluklar  
A. Yanılma  
1. Yanılmanın Esaslı Olması  
2. Yanılma Halleri  
a. Açıklamada Yanılma  
aa. Sözleşmenin Niteliğinde Yanılma  
bb. Sözleşmenin Konusunu Oluşturan Şeyde Yanılma  
cc. Kişide Yanılma  
dd. Miktarda Yanılma  
b. Saikte Yanılma  
aa. Genel Olarak  
bb. Yanılmanın Sözleşmenin Temeline İlişkin Olması  
aaa. Yanılanın, Yanıldığı Saiki Sözleşmenin Temeli Sayması  
bbb. Hakkında Yanılınan Saikin İş İlişkilerinde Geçerli Dürüstlük Kuralları Uyarınca Sözleşmenin Temelini Teşkil Etmesi  
ccc. Bu Durumun Karşı Tarafça Bilinebilir Olması  
cc. Ayıba Karşı Garanti Yükümlülüğü  
c. İletmede Yanılma  
3. Yanılmada Dürüstlük Kuralları  
4. Yanılmada Tazminat  
B. Aldatma  
1. Genel Olarak  
2. Aldatmanın Unsurları  
a. Aldatma Eylemi  
b. Aldatma Kastı  
c. İlliyet Bağı  
3. Aldatmada Tazminat  
4. Ayıba Karşı Garanti Yükümlülüğü  
C. Korkutma  
1. Genel Olarak  
2. Korkutmanın Unsurları  
a. Bir Kişinin Kendisinin Ya Da Yakınlarının Kişilik Haklarının Ya Da Mal Varlıklarının Bir Tehlikeye Uğrayacağına Dair Bir Tehditin Varlığı  
b. Tehdidin Ciddi, Ağır ve Yakın Olduğuna Dair Kanaatın Varlığı  
c. Tehdidin Hukuka Aykırı Olması  
d. Tehdit İle Sözleşmenin Kurulması Arasında İlliyet Bağı Olması  
2. Korkutmada Tazminat  
III. İrade Bozukluğunun Giderilmesi  
A. Genel Olarak  
B. İptal Hakkının Niteliği  
C. İptal Hakkının Kullanılması  
1. İptalin Sonuçları  
2. İptal Hakkının Düşmesi  
3. Def’i Olanağı  
4. İrade Bozukluğunun Sözleşme Dışında Tek Taraflı İşlemlerde Gerçekleşmesi  
IV. Aşırı Yararlanma (Gabin)  
A. Genel Olarak  
B. Aşırı Yararlanmanın Koşulları  
1. Edimler Arasında Açık Oransızlık  
2. Edimler Arasındaki Açık Oransızlığın Borçlunun (Zarar Görenin) İçinde Bulunduğu Elverişsiz Durumdan Kaynaklanması  
3. Sözleşmenin Zarar Görenin Elverişsiz Durumundan Yararlanılarak Kurulması  
4. Aşırı Yararlanmanın Sonucu  
V. MUVAZAA  
A. Kavram  
B. Muvazaanın Unsurları  
1. Görünürdeki İşlem  
2. Muvazaa Anlaşması  
3. Aldatma Kastı (Amacı)  
4. Gizli İşlem  
C. Muvazaanın Türleri  
1. Mutlak (Adi) Muvazaa  
2. Nispî (Nitelikli) Muvazaa  
a. Sözleşmenin Niteliğinde (Tam) Muvazaa  
b. Sözleşmenin Koşullarında (Kısmi) Muvazaa  
c. Tarafların Kişiliğinde Muvazaa  
D. Muvazaanın Hüküm ve Sonuçları (Yaptırımı)  
1. Genel Olarak  
2. İstisnalar  
E. Muvazaanın İspatı  
1. Taraflar Yönünden Muvazaayı İspat  
2. Üçüncü Kişiler Yönünden Muvazaayı İspat  
F. Muvazaanın İnançlı İşlemden Farkı  
§8. SÖZLEŞMELERİN ŞEKLİ
I. KAVRAM  
II. ŞEKLİN FAYDALARI VE SAKINCALARI  
A. Faydaları  
1. Hukukî İşlemi Yapanı Esaslı Bir Şekilde Düşünmeye Yöneltir  
2. Hukukî İşleme Kesinlik Sağlar ve Açıklık Getirir  
3. Kanıtlama Kolaylığı Sağlar  
B. Sakıncaları  
1. Hukukî İşlemlerin Yapılmasını Ağırlaştırır ve Geciktirir  
2. Her Zaman Olabilecek Bir Şekil Noksanlığı Bile O Hukukî İşlemin Hükümsüzlüğüne Yol Açabilir  
III. ŞEKLİN ÇEŞİTLERİ  
A. Amaçlarına Göre Şekil  
1. Geçerlilik Şartı Olarak  
a. Kanunî Şekil  
b. İradî Şekil  
2. İspat Şartı Olarak  
B. Yapılış Tarzlarına Göre  
1. Sözlü Şekil  
2. Yazılı Şekil  
a. Adî Yazılı Şekil  
aa. Metin  
bb. İmza  
aaa. Görme Engellilerin İmzası  
bbb. Örf ve Adet Gereği  
ccc. İmza Atamayanlar  
ddd. Güvenli Elektronik İmza  
b. Nitelikli Yazılı Şekil  
c. Resmî Yazılı Şekil  
IV. ŞEKLE BAĞLI SÖZLEŞMELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ  
V. ŞEKİL ŞARTINA UYMAMANIN SONUÇLARI  
§.9 HUKUKİ İŞLEMLERDE TEMSİL
I. KAVRAM  
II. TEMSİLİN KOŞULLARI  
III. TEMSİL BENZERİ KURUMLAR  
IV. TEMSİLİN TÜRLERİ  
A. Vasıtalı (Dolaylı) Temsil – Vasıtasız (Doğrudan) Temsil  
1. Genel Olarak  
2. Temsil Yetkisinin Bulunması  
3. Temsil Olunanın Adına Hareket Etme  
B. Yetkili Temsil – Yetkisiz Temsil  
1. Yetkili Temsil  
a. Kavram  
b. Şekli  
c. Kapsamı  
aa. Yer Yönünden  
bb. Süre Yönünden  
cc. Konu Yönünden  
dd. Kişi Yönünden  
d. Temsilcinin Kendi Kendisiyle Sözleşme Yapması – Çifte Temsil  
e. Müteselsil Yetki – Birlikte Yetki  
f. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi  
aa. Azil (Yetkinin Geri Alınması)  
bb. Temsil Olunan veya Temsilcinin Ölmesi – Gaipliğine Karar Verilmesi – Fiil Ehliyetini Kaybetmesi – İflas Etmesi  
cc. Temsilcinin İstifası  
dd. Sürenin Dolması – Şartın Gerçekleşmesi  
g. Sona Ermenin Hüküm ve Sonuçları  
2. Yetkisiz Temsil  
a. Kavram  
b. Yetkisiz Temsilin Hüküm ve Sonuçları  
aa. Temsil Olunanın Hukukî İşleme İcazet Vermesi  
bb. Temsil Olunanın Hukukî İşleme İcazet Vermemesi  
§10. BORÇLARIN İFASI
I. Genel Olarak  
A. Tanım  
B. İfanın Niteliği  
1. İfa İşlemi  
2. İfada Ehliyet  
a. Hukukî İşlem Ehliyeti Bakımından  
aa. Alacaklı Bakımından  
bb. Borçlu Bakımından  
b. Harcama Yetkisi (Tasarruf Ehliyeti)  
II. İFANIN HÜKMÜ  
III. KISMEN İFA YERİNE GEÇEN EDİM VE İFA AMACIYLA YAPILAN EDİM  
A. Kısmen ifa  
1. Genel Olarak  
a. Dönemsel Edimler  
b. Birden Fazla Edim  
c. Bölünebilir Edim  
2. Kısmen İfanın Hükmü  
B. İfa Yerine Geçen Edim  
C. İfa Uğruna Edim  
IV. İFA YERİ VE İFA ZAMANI  
A. İfa Yeri  
1. Genel Olarak  
2. İfa Yerinin Belirlenmesi  
a. İfa Yerinin Sözleşmeyle Belirlenmesi  
b. İfa Yerinin Sözleşmenin Niteliğine Göre Belirlenmesi  
c. İfa Yerinin Yasa Tarafından Belirlenmesi  
aa. Para Borçlarında İfa Yerinin Belirlenmesi  
bb. Parça Borçlarında İfa Yerinin Belirlenmesi  
cc. Diğer Borçların İfa Yerinin Belirlenmesi  
3. İfa Yerine Göre Borçların Sınıflandırılması  
a. Aranacak Borçlar  
b. Götürülecek Borçlar  
c. Yollanacak Borçlar  
B. İfa Zamanı  
1. Genel Olarak  
2. İfa Zamanının Belirlenmesi  
a. İfa Bir Süreye (Mehil) ya da Bir Vadeye Bağlanabilir.  
aa. Sürenin Belirlenmesi Taraflarca Gerçekleştirilebilir  
bb. Süre Yasa Hükmü İle Belirlenebilir  
cc. Süre Alacaklının İhbarına Bağlanabilir  
b. İfa Bir Vadeye Ya da Süreye Bağlanmamış Olabilir  
3. Sürelerin Hesaplanması  
a. Sürenin Gün Olarak Belirlenmesi Durumunda  
b. Sürenin Hafta Olarak Belirlenmesi  
c. Bir veya Birden Çok Ay ya da Yılın Belirlenmesi Durumunda  
d. Yarım Ayın Anlamı  
e. Tatil Günleri  
f. Sürenin Uzatılması  
4. Karşılıklı (Sinallagmatik) Sözleşmelerde İfa Zamanı ve Ödemezlik Def’i  
a. Genel Olarak  
b. Ödemezlik Definin Koşulları  
aa. Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmenin Varlığı  
bb. Kendi Borcunu İfa Etmiş ya da Önermiş Olması  
c. Ödemezlik Definin Hükmü  
d. İspat Yükü  
5. Sözleşme Faizi  
a. Faizin Anlamı  
b. Türleri  
aa. Kanuni Faiz-Sözleşme Faizi  
bb. Basit Faiz – Bileşik (Mürekkep) Faiz  
cc. Ticari ve Ticari Olmayan (Adi) Faiz  
c. Sözleşme Faizinin Sınırının Belirlenmesi  
d. Sözleşme Faizi Üst Sınırının Belirlenmesi  
V. ÜÇÜNCÜ KİŞİYE İFA VE ÜÇÜNCÜ KİŞİ TARAFINDAN İFA  
A. Üçüncü Kişiye İfa  
1. Genel Olarak  
2. Temsil Yetkisi Verilmesi Yoluyla  
3. Havale Yoluyla  
B. Üçüncü Kişi Tarafından İfa  
1. Üçüncü Kişinin İfasının Çeşitli Görünümleri  
2. İfada Bulunan Üçüncü Kişinin Alacaklıya Halef Olması  
a. Alacaklıya Halefiyetin Yararları  
aa. Alacaklı Açısından  
bb. Borçlu Açısından  
cc. Üçüncü Kişi Açısından  
b. Yasal Halefiyet Türleri  
aa. Başkasının Borcu İçin Rehnedilen Bir Şeyi Rehinden Kurtardığı ve Bu Şey Üzerinde Mülkiyet Veya Başka Bir Aynî Hakkı Bulunduğu Takdirde  
bb. Alacaklıya İfada Bulunan Üçüncü Kişinin Ona Halef Olacağı, Borçlu Tarafından İfadan Önce Alacaklıya Bildirildiği Takdirde.  
c. Yasada Belirilen Diğer Halefiyet Durumları  
aa. Bölünemeyen Borçlarda Halefiyet  
bb. Müteselsil Borçlulukta Halefiyet  
cc. Kefalette Halefiyet  
§11. BORCA AYKIRILIK HALLERİ
I. GENEL OLARAK  
II. Sözleşmeden Doğan Bağın İçeriği  
A. Genel Açıklama  
B. Sözleşmeden Doğan Yükümler  
1. Edim Yükümleri  
2. Davranış Yükümleri  
a. Dar Anlamda Yan Yükümler  
b. Yardımcı Yükümler Olarak Yan Yükümler  
c. Genel Koruma ve Güven Yükümü  
3. Edim Yükümleri- Davranış Yükümleri İlişkisi ve Diğer Yükümler  
C. Koruma Yükümleri  
1. Genel Olarak  
2. Koruma Yükümünün Hukuksal Temeli  
III. ALACAKLININ TEMERRÜDÜ  
A. Kavram  
B. Alacaklı Temerrüdünün Koşulları  
1. Borcun Varlığı  
2. Gereği Gibi Sunulmuş Edimin Haklı Bir Neden Olmadan Reddedilmesi  
a. Edimin Gereği Gibi Sunulması  
b. Edimin Kabul Edilmemesi  
C. Alacaklı Temerrüdüne Bağlanan Sonuçlar  
1. Genel Sonuçlar  
a. Tevdi  
aa. Tevdie Uygunluk  
bb. Mahkemenin İfa Yerine İlişkin Kararı  
cc. Saklama Sözleşmesi Yapılması  
dd. Tevdi Konusunun Geri Alınması  
b. Malın Satışı ve Bedelin Tevdi  
c. Sözleşmeden Dönme  
2. Alacaklı Temerrüdünün Sona Ermesi ve Kanıt Yükü  
3. Diğer İfa Engelleri  
III. İMKÂNSIZLIK  
A. Genel Olarak  
B. İmkânsızlık Doğuran Olay  
1. Kavram  
2. Geniş Anlamda İmkânsızlık (İfanın Beklenilemezliği)  
3. Sübjektif-Objektif İmkânsızlık  
4. Sürekli- Geçici İmkânsızlık  
5. İmkânsızlığın Borçluya Yüklenmesi  
C. Borçlunun Sonraki İmkânsızlıktan Doğan Sorumluluğu  
1. Tazminat  
2. Borçlunun Kusuru  
IV. BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ  
A. Kavram  
B. Borçlu Temerrüdünün Koşulları  
1. Kavram  
a. Borcun Muaccel ve İfasının Mümkün Olması  
b. Borçlunun İfada Bulunmaması  
c. İhtar  
aa. Genel Açıklama  
bb. İhtarın Hukukî Niteliği ve Şekli  
cc. İhtara Gerek Olmayan Hâller  
aaa. Borçlar Kanunu Çerçevesinde İhtara Gerek Olmayan Hâller  
bbb. Ticaret Kanunu Çerçevesinde İhtara Gerek Olmayan Hâller  
dd. Temerrütte Kusurun Rolü  
2. Borçlu Temerrüdünün Sona Ermesi  
3. Borçlu Temerrüdünün Sonuçları  
a. Borçlu Temerrüdünün Genel Sonuçları  
aa. Aynen İfa Talebi  
bb. Borcun İfasında Gecikme Dolayısıyla Alacaklının Uğradığı Zararların Giderilmesi (TBK m.118)  
cc. Borçlunun Kazadan Dolayı Sorumlu Tutulması  
b. Borçlu Temerrüdün Para Borçları İle İlgili Sonuçları  
aa. Gecikme Faizi  
bb. Gecikme Faizinin Oranı  
cc. Gecikme Faizini Aşan Zararın (Munzam, Aşkın Zarar) Tazmini  
c. Borçlu Temerrüdün Karşılıklı Sözleşmelerle İlgili Sonuçları  
d. Sözleşmeden Dönmeye Bağlanan Sonuçlar  
V. Borcun Gereği Gibi İfa Edilmemesi  
A. Genel Olarak  
1. Sözleşmeye Olumlu Aykırılık (Akdin Müspet İhlali)  
a. Genel Olarak  
b. Sözleşmeye Olumlu Aykırılığa Bağlanan Hukukî Sonuçlar  
aa. Yan Edim Yükümüne Aykırılık Durumunda  
aaa. Tazminat Yükümü  
bbb. Aynen İfa  
ccc. Sözleşmeden Dönme  
bb. Diğer Yükümlere Aykırılık Durumunda  
aaa. Giderim Yükümü  
bbb. Aynen İfa  
2. Kötü İfa  
3. Culpa in Contrahendo Sorumluluğu  
B. Borcun Gereği Gibi İfa Edilememesinden Doğan Sorumluluk  
1. Genel Olarak  
2. Sorumluluğun Şartları  
a. Zarar  
aa. Genel Olarak  
bb. Maddî Zarar  
b. Kusur  
aa. Genel Olarak  
bb. Türleri  
c. Nedensellik Bağı  
3. Türk Borçlar Kanununun 112. Maddesi ve Önemi  
Kaynakça  
Kavram Dizini  
 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Mehmet Remzi ...
Temmuz 2017
40.00 TL
Sepete Ekle
Mehmet Ayan
Ekim 2016
41.90 TL
Sepete Ekle
Şaban Kayıhan
Mart 2016
32.90 TL
Sepete Ekle
Ercan Akyiğit
Mart 2015
10.00 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017