Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Ceza Genel Hukuku Temel Bilgiler
Eylül 2019 / 10. Baskı / 472 Syf.
Fiyatı: 45.00 TL
24 saatte kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 9. Eylül 2018 41.50 TL 19.90 TL (%53)Sepete Ekle
 6. Ekim 2015 27.50 TL 9.90 TL (%64)Sepete Ekle
   

"Ceza Genel Hukuku - Temel Bilgiler" kitabı, öncelikle meslek yüksekokulları ve müfredatında ceza hukuku dersine yer veren diğer fakülteler için hazırlanmış bir ders kitabıdır. Bunun yanında kısa süre içerisinde ceza hukuku genel hükümler ile ilgili temel bilgilere erişmek isteyen ve mesleki sınavlara hazırlananlar için de bir başvuru kaynağı olma özelliği taşımaktadır. Bu açıdan konular mümkün olduğu kadar teorik ayrıntıya girmeden "öz" bir anlatımla ele alınmaya çalışılmıştır. Aynı sistematikle hazırlanmış olmaları dolayısıyla, bu eserde yer alan konularla ilgili teorik ayrıntılar, tartışmalar ve yargı kararı analizleri için "Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler" adlı eserimize başvurulmasını tavsiye ederiz.

Konu Başlıkları
Ceza Hukukunun Temel Kavramları
Suç Genel Teorisi
Ceza Hukukunun Yaptırımları, Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi
Dava ve Ceza İlişkisini Düşüren Sebepler
Koşullu Salıverilme – Adli Sicil ve Hükümlülük Kaydının Silinmesi
Barkod: 9789750256264
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  10
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 472
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Onuncu Basıya Önsöz  5
Kısaltmalar  33
BİRİNCİ KİTAP
CEZA HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI
Birinci Bölüm
CEZA HUKUKU TERİMİ – TANIM – KAVRAM – CEZA HUKUKUNUN GÖREVİ VE İŞLEVİ CEZA HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ, DİĞER HUKUK DALLARI İLE İLİŞKİSİ VE
CEZA HUKUKUNA YARDIMCI DİSİPLİNLER
§1. CEZA HUKUKU TERİMİ–TANIM VE KAVRAM  35
I. Terim  35
II. Tanım  36
III. Kavram  36
§2. CEZA HUKUKUNUN GÖREVİ, İŞLEVİ VE AMACI  37
I. Görevi  37
II. İşlevi  38
III. Amacı  38
§3. CEZA HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ, DİĞER HUKUK DALLARI İLE İLİŞKİSİ VE CEZA HUKUKUNA YARDIMCI DİSİPLİNLER  39
I. Ceza Hukukunun Hukuk Düzeni İçindeki Yeri  39
II. Diğer Hukuk Dalları ile İlişkisi ve Ceza Hukukuna Yardımcı Disiplinler  40
A. Diğer Hukuk Dalları ile İlişkisi  40
1. Medeni Hukuk ile Arasındaki İlişki  40
2. Anayasa Hukuku ile İlişkisi  41
3. İdare Hukuku ile İlişkisi  41
a. İdari Ceza Hukuku Kavramı ve Kabahatlerin Suç Olmaktan Çıkarılması  42
b. Kabahatler Kanunu  43
aa. Genel Olarak  43
bb. Kanunilik İlkesi ve Kabahatler Kanunu  43
cc. Lehe Kanunun Geçmişe Yürümesi Kuralı  43
dd. Kabahat Fiilinin İşlendiği Zaman  43
ee. Kabahat Fiilinin İşlendiği Yer  44
ff. Kabahat Fiilinde Hareket  44
gg. Hukuka Uygunluk Sebepleri ve Kusurluluğu Kaldıran Haller  44
hh. Kabahat Fiilinde Kusur Yeteneği ve Kusurluluk  44
ii. Teşebbüs  44
jj. İştirak  45
kk. İçtima  45
ll. Tüzel Kişilerin, Temsil Edilenin ve İş Sahibinin Sorumluluğu  46
mm. Yaptırım  46
nn. Zamanaşımı  47
oo. Yaptırıma Karar Verme Yetkisi  47
pp. Denetimi  47
aaa. Başvuru Yolu (KK m.27)  47
bbb. İtiraz Yolu (KK m.29)  48
rr. Vazgeçme ve Kabul (KK m.30)  48
ss. Kabahatler ile Suçların Karşılaştırılması  49
c. Disiplin Ceza Hukuku Kavramı  49
4. Devletler Genel Hukuku ile İlişkisi  50
5. Ceza Muhakemesi Hukuku ile İlişkisi  51
6. İnfaz Hukuku ile İlişkisi  51
B. Ceza Hukukuna Yardımcı Disiplinler  52
1. Kriminoloji  52
2. Kriminalistik  52
3. Viktimoloji  52
4. Adli Tıp  52
İkinci Bölüm
DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİNDE
CEZA HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ
§1. KANUNİLİK İLKESİ (CEZA KANUNLARININ GÜVENCE İŞLEVİ)  55
I. Genel Olarak  55
II. İlkeye Yönelik Eleştiriler  56
III. İlkenin Zorunlu Sonuçları  56
A. Örf ve Adet Kuralları ile Suç ve Ceza Yaratılamaz  56
B. Kıyas Yasaktır  57
C. Ceza Kanunları Belirli ve Açık Olmalıdır  58
D. Ceza Kanunları Geçmişe Yürümez  58
E. İdarenin Düzenleyici İşlemlerle Suç Yaratabilip Yaratamayacağı Sorunu  58
§2. CEZA SORUMLULUĞUNUN ŞAHSİLİĞİ İLKESİ  60
§3. KUSURSUZ SUÇ VE CEZA OLMAZ İLKESİ  61
§4. CEZA HUKUKU BAKIMINDAN ÖNEMLİ DİĞER İLKELER  62
I. İnsan Onurunun Dokunulmazlığı  62
II. Eşitlik İlkesi  63
III. Oranlılık ve İkincillik İlkeleri ile Aşırılık Yasağı  63
§5. CEZA HUKUKU İLKELERİNİN SOMUTLAŞTIRILMASI: CEZA HUKUKU DOGMATİĞİ  64
Üçüncü Bölüm
CEZA HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ VE
CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASINA ETKİSİ
§1. İLKEL CEZA HUKUKU DÖNEMİ  67
I. İlkel Topluluklarda  67
II. Eski Hukuk Düzenlerinde  68
§2. BATI'DA  68
I. Eski Yunan Hukuku'nda  68
II. Roma Hukukunda  69
III. Germen Hukuku  70
IV. Frank Hukuku  70
V. Ortaçağ Hukukunda  71
VI. Müşterek Ceza Hukuku Dönemi  72
§3. TÜRK HUKUKUNDA  73
I. İslamiyet Öncesi Dönemde  73
II. İslamiyet’ten Sonraki Dönemde  74
A. Osmanlı’da  75
1. Tanzimata Kadarki Dönemde  76
a. Genel Olarak  76
b. Kanunnameler  76
2. Tanzimat Döneminde  76
a. 1840 Tarihli Kanunname–i Ceza  76
b. 1851 Tarihli Kanun–u Cedit  77
c. 1858 Ceza Kanunname–i Humayunu  77
B. Cumhuriyet Türkiyesi'nde  77
§4. CEZA HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİNİN CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASINA ETKİSİ  78
I. Klasik Okul  78
II. Pozitivist Okul  79
III. Üçüncü Okul  80
IV. Toplumsal Savunma Akımı  80
Dördüncü Bölüm
CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI
§1. KAYNAK KAVRAMI VE KAYNAKLARIN ÖZELLİKLERİ  81
§2. ÇEŞİTLERİ  81
I. Asıl Kaynaklar  81
A. Anayasa  81
B. Uluslararası Sözleşmeler  81
C. Kanun  82
1. Genel Olarak  82
2. TCK ve Diğer Ceza Kanunları Arasındaki İlişki  83
II. Yardımcı Kaynaklar  84
A. Örf ve Adet (Gelenek) Kuralları  84
B. Ahlak ve Din Kuralları  85
C. Mahkeme İçtihatları  85
D. Doktrin (Öğreti)  86
§3. KAYNAKLARIN YORUMU  86
I. Yorum Kavramı ve Kıyastan Farkı  86
II. Yorum Yöntemleri  87
A. Gramatik ya da Sözel Yorum Yöntemi  87
B. Sistematik Yorum Yöntemi  87
C. Tarihsel Yorum Yöntemi  88
D. Amaçsal (Teleolojik) Yorum Yöntemi  88
III. Yorum Araçları  89
A. Mantık  89
B. Tarihçe  90
C. Hukukun Genel İlkeleri  90
D. Karşılaştırmalı Hukuk  90
E. Örf ve Adet Kuralları  90
IV. Yorum Çeşitleri  91
A. Daraltıcı Yorum  91
B. Genişletici Yorum  91
Beşinci Bölüm
CEZA HUKUKU KURALLARININ UYGULAMA ALANI
§1. CEZA HUKUKU KURALLARININ ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI  93
I. Zaman Bakımından Uygulamaya İlişkin İlkeler  93
A. Hemen Uygulama  93
B. Lehe Kanunun Uygulanması: Lehe Kanunun Geçmişe Yürüyüp Yürümeyeceği Sorunu–Geriye Yürüme Yasağı  94
1. Lehe Yasanın Geriye Yürüyüp Yürümeyeceği Sorunu  95
2. Lehe Kanunun Tespiti  95
3. Zamanaşımına İlişkin Kurallar Bakımından Lehe Kanunun Belirlenmesi  97
4. Mahkeme İçtihatlarının Geçmişe Yürüyüp Yürümeyeceği Sorunu  98
5. İçtihadı Birleştirme Kararlarının Geçmişe Yürüyüp Yürümeyeceği Sorunu  98
6. Anayasa Mahkemesinin İptal Kararlarının Geçmişe Yürüyüp Yürümeyeceği Sorunu  98
C. İleriye Yürüme  99
II. Ceza Kanunlarının Yürürlüğe Girmesi, Yürürlükten Çıkması ve Yürürlük Süreleri Bakımından Ceza Kanunları  99
III. Suçun İşlendiği An  100
A. Ani Suçlar  100
B. İhmali Suçlar  101
C. Kesintisiz (Mütemadi) ve Zincirleme (Müteselsil) Suçlar  101
§2. CEZA HUKUKU KURALLARININ YER BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI  102
I. Mülkilik İlkesi (Sistemi)  102
A. Genel Olarak  102
B. Ülke Kavramı  102
C. Suçun İşlendiği Yer Sorunu  107
D. Yabancı Ülkede Hüküm Verilmesi (TCK m.9)  109
II. Şahsilik İlkesi (Sistemi)  110
A. Faile Göre Şahsilik İlkesi  110
1. Görev Suçları (TCK m.10)  111
2. Vatandaş Tarafından İşlenen Suç (TCK m.11)  111
B. Mağdura Göre Şahsilik  113
1. Türkiye’nin Zararına İşlenen Suçlar (TCK m. 12/1)  113
2. Vatandaşın Zararına İşlenen Suçlar (Vatandaşı Koruma İlkesi
ya da Mağdura Göre Şahsilik İlkesi) (TCK m. 12/2)  114
III. Evrensellik İlkesi (TCK m. 12/3)  115
IV. Koruma İlkesi (TCK m.13)  116
V. Yer Bakımından Uygulamada Özellik Gösteren Haller  116
A. Seçimlik Cezalarda Soruşturma (TCK m.14)  116
B. Soruşturma Koşulu Olan Cezanın Hesaplanması (TCK m.15)  117
C. Cezadan Mahsup (TCK m.16)  117
D. Hak Yoksunlukları (TCK m.17)  118
VI. İade (Geri Verme)  118
A. İade Kavramı  118
B. İadenin Kaynakları  119
C. İadenin Çeşitleri  119
D. İadenin Koşulları  120
1. Fiile İlişkin Koşullar  120
a. Fiil Her İki Devlet Kanununa Göre de Suç Sayılmalı ve Belli Ağırlıkta Olmalıdır (6706 sayılı Kanun m.10/2)  120
b. Suç Türkiye Devletinin Güvenliğine Karşı, Türkiye Devletinin veya Bir Türk Vatandaşının ya da Türk Kanunlarına Göre Kurulmuş Bir Tüzel Kişinin Zararına İşlenmiş Olmamalıdır (6706 sayılı Kanun m.11/1–c–3)  121
c. Suç Zamanaşımına veya Affa Uğramamış Olmalıdır (6706 sayılı Kanun m.11/1–c–5)  121
d. İadeye Konu Olan Suçun Talep Eden Ülke Yasasına Göre Ölüm Cezasını Gerektirmesi Halinde Bu Cezanın İnfaz Edilmeyeceği Konusunda Güvence Verilmiş Olmalıdır (6706 sayılı Kanun m.11/3)  122
e. Suç, Türkiye’nin Yargılama Yetkisine Giren Bir Suç Olmamalıdır (6706 sayılı Kanun m.11/1–c–4)  122
f. Suçun Düşünce Suçu veya Siyasi, Siyasi Suçla Bağlantısı ya da Askeri Suç Olmaması Gerekir (6706 sayılı Kanun m.11/1–c–1, 2)  122
aa. Düşünce Suçu  122
bb. Siyasi Suç  123
aaa. Siyasi Suçun Tanımı  123
bbb. Çeşitleri: Tam ve Nisbi Siyasi Suç  123
ccc. Siyasal Suç Kapsamında Görülmeyen Eylemler  123
cc. Siyasi Suçla Bağlantılı Suç  124
dd. Askeri Suç  124
2. Faile İlişkin Koşul  125
E. İade Yöntemi  125
F. İadesi İstenen Kişi Hakkında Geçici Tutuklama ((6706 sayılı Kanun m.14)  126
G. Teslim (6706 sayılı Kanun m.20)  126
H. İade İsteminin Reddi  127
I. İadede Hususilik Kuralı [Sözl. m. 14; 6706 sayılı Kanun m. 10/4]  127
İ. Türkiye’nin iade talepleri ve şartları (6706 sayılı Kanun m.22)  128
VII. Yabancı Kanunun Göz Önünde Bulundurulması (TCK m.19)  129
A. Bir Türk veya Yabancının Yabancı Ülkede İşlediği Suç Bakımından Türkiye'de Yapılacak Yargılamada Uygulanacak Kanunun Belirlenmesi  129
B. Hükmün Uygulanması  129
§3. CEZA KANUNLARININ KİŞİ BAKIMINDAN UYGULANMASI  129
I. Genel Olarak  129
II. Ceza Kanununun Uygulanmasında Özellik Gösteren Kişiler  130
A. Cumhurbaşkanı  130
B. Milletvekilleri  131
1. Genel Olarak  131
2. Sorumsuzluğun Koşulları  132
3. Sonuçları  132
4. Dokunulmazlık ile Sorumsuzluk Arasındaki Farklar  133
C. Diplomatlar  133
D. NATO Mensupları (Yabancı Asker Kişiler)  135
1. Genel Olarak  135
2. Sözleşme Kapsamına Giren Kişiler  135
3. Gönderen ve Kabul Eden Devletlerin Yargı Yetkileri  136
a. Mutlak Yargı Yetkisi  136
b. Öncelikli Yargı Yetkisi  137
İKİNCİ KİTAP
SUÇ GENEL TEORİSİ
Birinci Bölüm
SUÇ GENEL TEORİSİ KAVRAMI, SUÇUN TANIMI, SUÇ KAVRAMI VE SUÇUN YAPISAL UNSURLARI, UNSURLARIN DIŞINDA KALAN VE CEZALANDIRMAYA ETKİLİ OLAN ŞARTLAR
§1. SUÇ GENEL TEORİSİ KAVRAMI  139
I. Kavram  139
II. Suç Genel Teorisinin Yararı  140
§2. SUÇUN TANIMI VE SUÇ KAVRAMI  140
§3. SUÇUN YAPISAL UNSURLARI  140
I. Tipe Uygunluk  140
A. Kavram  140
B. Tipin İçeriği  142
1. Objektif Nitelikteki Unsurlar  143
a. Fail  143
b. Mağdur  143
c. Hareketin Konusu  143
d. Eylem  144
aa. Hareket  144
aaa. Hareket Teorileri  144
a1. Hareketin Temelini Hukuk Dışında Arayan Teoriler  144
aa1. Nedensel (Doğal) Hareket Teorisi  144
aa2. Amaççı Hareket Teorisi  145
aa3. Sosyal Hareket Teorisi  146
a2. Hareketin Temelini Hukuk İçinde Arayan Teori: Normativist Teori  146
a3. Görüşümüz  146
bbb. Hareket Yeteneği ve Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu  147
a1. Hareket Yeteneği  147
a2. Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu  147
aa1. Tüzel Kişi Kavramı  147
aa2. Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu  148
ccc. Hareketin Niteliğinin Suçların Sınıflandırılmasına Etkisi  150
a1. Hareketin Sayısına Göre Suçlar  150
aa1. Tek Hareketli Suçlar  150
aa2. Birden Fazla Hareketli Suçlar  150
aaa1. Birleşmiş Hareketli Suçlar  150
aaa2. Bölünebilen ya da Kesintili Suçlar  150
aa3. Seçimlik Hareketli Suçlar  150
aa4. İtiyadi Suçlar  151
a2. Hareketin Şekline Göre Suçlar  151
a3. Hareketin Önemine Göre Suçlar  153
bb. Netice  155
aaa. Kavram  155
bbb. Neticeye Göre Suçların Tasnifi  155
a1. Şekli Suç–Maddi Suç (Neticesiz– Neticeli Suçlar– Neticesi Harekete Bitişik Suçlar)  155
a2. Zarar Suçu–Tehlike Suçu  155
a3. Ani Suç–Kesintisiz (Mütemadi) Suç  156
a4. Kalkışma Suçları  158
cc. Nedensellik Bağı ve Fiilin Objektif Yüklenebilirliği (İsnad Edilebilirliği)  159
aaa. Genel Olarak  159
bbb. Nedensellik Bağlantısını Ortaya Koymaya Çalışan Teoriler  159
a1. Şart Teorisi  159
a2. Uygunluk (Uygun sebep) Teorileri  160
ccc. Nedensellik Bağlantısı Konusunda Çıkabilecek Bazı Sorunlar  161
a1. Nedensellik Bağının Kesilmesi Sorunu  161
a2. Atipik Nedensel Gelişme  162
a3. Failce Bilinmeyen Sebeplerin Neticeye Etkisi  162
a4. Mağdurda Mevcut Bir Halin Tipik Neticenin Meydana Gelmesinde Etkili Olması  163
a5. Öne Geçen Sebep  163
a6. Alternatif Nedensellik (Çift Nedensellik)  164
a7. Kümülatif Nedensellik (Neticenin Sebeplerin Toplamından Meydana Gelmesi)  165
a8. Rezerv Sebebin Önemsizliği (Varsayıma Dayalı Nedensellik)  166
ddd. Objektif Yüklenebilirlik (İsnadiyet) Teorisi  167
a1. Hakim Olabilirlik (Hükmedebilirlik)  168
a2. Yükümlülüğe Aykırılık İlişkisinin Bulunmaması (Hukuka Aykırılık İlişkisi ya da Hukuka Uygun Alternatif Hareketler)  172
a3. Neticenin Normun Koruma Alanı (ya da Amacı) Dışında Kalması (Risk Bağlantısının (İlişkisinin) Bulunmaması)  173
a4. Hukuken Önemli Riskin ya da Tehlikenin Bulunmaması, İzin Verilmiş Bir Riskin Varlığı ya da Riskin Azaltılması  174
a5. Varsayıma Dayalı Nedensellik  175
e. Tipte Yer Alan Diğer Objektif Nitelikteki Unsurlar  175
2. Sübjektif Nitelikteki Unsurlar  176
a. Kast  176
aa. Tanım–Kavram  176
bb. Kastın Unsurları  177
aaa. Bilme Unsuru: (Düşünme ve Öngörme)  177
bbb. İstemek (İrade Etmek)  179
cc. Kastın Aranacağı Zaman– Eklenen Kast  181
dd. Kastın Çeşitleri  183
aaa. Genel Kast–Özel Kast  183
a1. Genel kast  183
a2. Özel Kast (Amaç, maksat, niyet, saik)  183
aa1. Genel Olarak  183
aa2. Özel Kastın İşlevi  184
bbb. Ani Kast–Tasarlama (Taammüt–Düşünce) Kastı  184
ccc. Doğrudan Kast–Dolaylı (Olası) Kast  186
ee. Olası Kast (Dolaylı–Gayrı Muayyen Kast)–Bilinçli Taksir  186
aaa. Genel Olarak  186
bbb. Olası Kastın Sonuçları (Sorumluluğun Kapsamı)  187
ccc. Olası Kastın Uygulanamayacağı Suç Tipleri  189
b. Taksir  189
3. Yaptırım  189
4. Tipin İncelenmesinden Çıkan Sonuçlar (Tipin Sentezi)  190
a. Suçun Temel ve Türemiş Biçimi  190
b. Suçun Birleşik Şekli  190
II. Hukuka Aykırılık  190
A. Genel Olarak  190
B. Hukuka Aykırılık ve Kusur Ayrımı  191
C. Hukuka Uygunluk Sebepleri  191
1. Genel Olarak  191
2. Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Niteliği  192
3. Özellikleri  192
4. Çeşitleri  194
a. Kanun Hükmünü Yerine Getirme  194
aa. Kavram– Tanım  194
bb. “Kanun” Teriminin Anlamı  194
cc. Kolluğun Zor ve Silah Kullanma Yetkisi  195
aaa. Genel Olarak  195
bbb. Kapsam  196
ccc. Zor Kullanma Yetkisinin Aşamaları  196
b. Meşru Savunma  198
aa. Hukuki Niteliği  199
bb. Meşru Savunmanın Koşulları  199
aaa. Saldırıya İlişkin Koşullar  199
a1. Bir Saldırı Bulunmalı  199
a2. Saldırı Haksız Olmalı  200
a3. Saldırı Bir Hakka Yönelmiş Olmalı  202
a4. Saldırı Halen Mevcut, Gerçekleşmesi ya da Tekrarı Muhakkak Olmalı  202
bbb. Savunmaya İlişkin Koşullar  203
a1. Savunmada Zorunluluk Bulunmalı  203
a2. Savunma Saldırıya ve Saldırana Karşı Yapılmalı (Saldırı ile Savunma Arasında Nedensellik Bağlantısı Bulunmalı)  203
a3. Saldırı ile Oranlı (=Ölçülü) Olmalı  204
cc. Haksız Tahrik–Meşru Savunma İlişkisi  205
c. Hakkın Kullanılması  206
aa. Genel Olarak  206
bb. Koşulları  206
cc. Hakkın Kullanılması (İcrası) Durumları  206
aaa. Hekimlik Mesleğinin İcrası  206
bbb. Eleştiri Amacıyla Yapılan Düşünce Açıklamaları  208
ccc. Gazetecilik Mesleğinin İcrası  209
ddd. İddia ve Savunma Dokunulmazlığı  210
d. İlgilinin Rızası  212
aa. Hukuksal Nitelik  212
bb. Koşulları  212
aaa. Mağdurun Üzerinde Serbestçe Tasarrufta Bulunabileceği Bir Hakkın Varlığı  212
bbb. Rızaya Ehliyet  214
ccc. Rızanın Açıklanması  215
e. Yükümlülüklerin Çatışması  216
5. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Aşılması (TCK m. 27)  219
a. Sınırın Kasten Aşılması  219
b. Sınırın Taksirle Aşılması  219
c. Meşru Savunmada Sınırın Korku, Panik ya da Heyecan Gibi Nedenlerle Aşılması  220
d. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Hata ve Sınırın Aşılması  220
III. Kusurluluk  220
A. Kusurluluğun Koşulları  221
1. Kusur Yeteneğinin Varlığı  221
a. Kusur Yeteneği Kavramı  221
b. Kusur Yeteneğinin Bulunması Gereken Zaman  222
c. Kusur Yeteneğini Etkileyen Haller  223
aa. Yaş Küçüklüğü  223
aaa. Genel Olarak  223
bbb. Yaşla İlgili Bazı Ön Sorunlar  224
ccc. Yaş Küçüklüğü ve Akıl Hastalığının Aynı Kişide Birleşmesi  225
ddd. Yaş Küçüklüğü Halleri  225
a1. 12 Yaşını Doldurmamış Çocuklar (TCK m.31/1)  225
a2. 13–15 Yaş Arasında Kalan Küçükler (TCK m. 31/2)  227
a3. 16–18 Yaş Grubu (TCK m. 31/3)  228
bb. Akıl Hastalığı  229
aaa. Akıl Hastalığı Nedeniyle, İşlenen Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarının Algılanamaması veya Bu Fiille İlgili Olarak Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Önemli Derecede Azalması  230
a1. Kavram  230
a2. Tedbirin Süresi  231
bbb. Algılama Yeteneğinin Tümüyle Ortadan Kalkmaması ve Fakat İşlenen Fiille İlgili Olarak Önemli Derecede Olmamakla Birlikte Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Azalması  231
cc. Sağır ve Dilsizlik  232
dd. Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma  233
aaa. Geçici Nedenler  233
bbb. Alkol ve Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma  233
2. Mazeret Sebepleri ve Kusurluluğu Kaldıran ya da Azaltan Hallerin Bulunmaması  236
a. Mazeret Sebepleri  237
aa. Zorunluluk (Zaruret) Hali (m. 25/2)  237
aaa. Zorunluluk Halinin Koşulları  237
a1. Tehlikeye İlişkin Koşullar  237
aa1. Ağır ve Muhakkak Bir Tehlikenin Varlığı  237
aa2. Tehlikenin Bir “Hakka” Yönelik Olması  238
aa3. Tehlikeye Bilerek Sebebiyet Verilmemesi  239
a2. Korunmaya İlişkin Koşullar  239
aa1. Tehlike ile Korunma Hareketi Arasında Nedensellik Bağının Olması  239
aa2. Tehlikeden Başka Türlü Korunma İmkanının Bulunmaması  240
aa3. İşlenen Fiil ile Tehlike Arasında Oran Bulunması  240
aa4. Tehlikeye Göğüs Germe Yükümlülüğünün Bulunmaması  241
bbb. Zorunluluk Hali ve Meşru Savunma Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Karşılaştırılması  241
bb. Amirin Emrini İfa (m. 24/2, 3, 4)  242
aaa. Genel Olarak  242
bbb. Hukuki Niteliği  242
ccc. Koşulları  243
a1. Bir Emir Bulunmalıdır  243
a2. Emir Meşru (Bağlayıcı) Olmalıdır  244
a3. Kanuna Aykırı Emir– Konusu Suç Olan Emir  245
cc. Meşru Savunmada Sınırın Heyecan, Korku veya Telaş Nedeniyle Aşılması (m.27/2)  248
b. Kusurluluğu Etkileyen (Kaldıran ya da Azaltan) Haller  249
aa. Cebir–Şiddet–Tehdit  249
bb. Kusurluluğu Azaltan Neden: Haksız Tahrik  252
aaa. Genel Olarak  252
bbb. Haksız Tahrikin Uygulama Koşulları  253
a1. Tahrik Teşkil Eden Haksız Bir Fiil Olmalıdır  253
a2. Haksız Fiil Failde Hiddet veya Şiddetli Elem Etkisi Meydana Getirmelidir  254
a3. Suç Bu Hiddet ve Şiddetli Elem Etkisi Altında İşlenmelidir  254
a4. Suç Tahriki Oluşturan Haksız Eylemi İşleyen Kimseye Karşı İşlenmelidir  254
ccc. Haksız Tahrikle İlgili Olarak Ortaya Çıkabilecek Sorunlar  255
c. Hata  255
aa. Kavram  255
bb. Suçun Maddi Unsurlarında Hata  256
aaa. Suçun Konusunda Hata  256
bbb. Nedensellik Bağında Hata  258
ccc. Suçun Maddi Unsurlarında Hatanın Sonuçları  259
cc. Suçun Nitelikli Unsurlarında (Ağırlatıcı ve Hafifletici Sebeplerde) Hata  260
dd. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenlere Ait Koşulların Varlığında Hata  262
aaa. Genel Olarak  262
bbb. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Hata  263
a1. Hukuka Uygunluk Sebebinin Varlığında Hata  263
a2. Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Koşullarında Hata  264
ccc. Kusurluluğu Kaldıran ya da Azaltan Nedenlerde Hata  267
ee. Şahısta Hata  268
ff. Hedefte Sapma  269
gg. Haksızlık Bilinci (Yasaklılık Yanılması)  272
§4. UNSURLARIN DIŞINDA KALAN VE CEZALANDIRILMAYA ETKİLİ OLAN ŞARTLAR (TİPİKLİK DIŞINDA BULUNAN HUSUSLAR)  274
I. Genel Olarak  274
II. Ön Şartlar  275
III. Cezalandırılabilme Şartları  275
IV. Muhakeme Şartları  277
A. Şikayet  277
1. Tanım–Kavram  277
2. Özellikleri  277
B. İzin  280
C. Talep (İstem)  280
D. Karar  280
E. Uzlaşma  280
İkinci Bölüm
SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ
§1. TEŞEBBÜS AŞAMASINDA KALMIŞ SUÇLAR  285
I. Genel Olarak  285
II. Teşebbüsün Şartları  286
A. Ön Şart: Suç Tipinin Teşebbüse Elverişli Olması  286
B. Suç İşleme Kastının Varlığı (Suç, Kasten İşlenen Suçlardan Olmalıdır)  287
C. Suçun İcrasına Elverişli Hareketlerle Doğrudan Doğruya Başlamak  287
1. Sübjektif Teori  288
2. Objektif Teoriler  288
D. Failin İşlemeyi Kastettiği Suçu Elinde Olmayan Nedenlerle Tamamlayamaması  290
1. Genel Olarak  290
2. Suçun Tamamlanması Kavramı  290
3. Suçun Bitmesi Kavramı ve Teşebbüs ile İlişkisi  291
III. Teşebbüs Halinde Verilecek Cezanın Belirlenmesi  292
IV. İşlenemez Suça Teşebbüs (Elverişsiz Teşebbüs)  293
A. Objektif Teori  293
B. Sübjektif Teori  294
C. Yeni Objektif Teori (Tehlike Teorisi)  294
D. Görüşümüz  295
V. Teşebbüste Özellik Gösteren Diğer Bazı Haller  295
VI. Gönüllü Vazgeçme  296
§2. TAKSİRLİ SUÇLAR  298
I. Taksir Kavramı  298
II. Taksirin Tanımı  299
III. Taksirin Unsurları  299
A. Fiilin Taksirle İşlenebilen Bir Suç Olması  300
B. Hareketin İradi Olması–Neticenin İstenmemiş Bulunması  300
C. Özen Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemiş Olması  300
D. Neticenin Öngörülebilir Olması  301
E. Hareket ile Netice Arasında Nedensellik Bağının Varlığı  302
VI. Taksir Şekilleri  303
V. Bilinçli Taksir–Bilinçsiz Taksir  305
VI. Taksirli Suçlara İştirak  306
VII. Taksirli Suçlarda Verilecek Cezanın Belirlenmesi  308
VIII. Ceza Sorumluluğunun Kalkması  308
§3. İHMALİ HAREKETLE İŞLENEN SUÇLAR  309
I. Kavram  309
II. Gerçek İhmali Suçlar  310
III. Gerçek Olmayan İhmali Suçlar  310
§4. NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇLAR  311
I. Genel Olarak  311
II. Tanım–Çeşitleri–Koşulları  311
A. Tanım  311
B. Çeşitleri  312
C. Koşulları  313
III. Temel Suç ile Ağır veya Başka Netice Arasındaki Bağlantı  314
Üçüncü Bölüm
SUÇLULARIN ÇOKLUĞU: FAİLLİK VE İŞTİRAK
§1. KAVRAM  315
§2. SUÇA KATILANLARIN SORUMLULUĞU KONUSUNDAKİ SİSTEMLER  316
§3. TCK’NIN KABUL ETTİĞİ SİSTEM  317
I. Genel Olarak  317
II. Faillik  317
A. Birlikte (Müşterek) Faillik  317
1. Genel Olarak  317
2. TCK Anlamında Birlikte (Müşterek) Faillik  320
B. Dolayısıyla Faillik (TCK. m. 37/2)  321
III. Suç Ortaklığı (Şeriklik)  323
A. Suç Ortaklığının Koşulları  323
1. Birden Çok Kişi (Fail) Tarafından Yapılan ve Aralarında Nedensel Bağlantı Bulunan Birden Çok Hareketin Varlığı (Objektif Koşul)  323
2. Suça Katılma Kastı (İştirak İradesi) (Sübjektif Koşul)  323
3. Karar Verilen Suçun İşlenmesi (Bağlılık Kuralı)  324
B. Suç Ortaklığı Halleri  327
1. Azmettirme  327
a. Kavram  327
b. Azmettirmede Ağırlatıcı Sebep  328
c. Muhbir Suç Ortağı (TCK m. 38/3)  329
2. Yardım Etme  329
a. Suç İşlemeye Teşvik Etmek  330
b. Suç İşleme Kararını Kuvvetlendirmek  330
c. Fiilin İşlenmesinden Sonra Yardımda Bulunacağını Vaat Etmek  331
d. Suçun Nasıl İşleneceği Hususunda Yol Göstermek  331
e. Fiilin İşlenmesinde Kullanılan Araçları Sağlamak  331
f. Suçun İşlenmesinden Önce veya İşlenmesi Sırasında Yardımda Bulunarak İcrasını Kolaylaştırmak  332
IV. Özgü Suçlarda İştirak  332
V. İştirak Hâlinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme  332
Dördüncü Bölüm
SUÇLARIN ÇOKLUĞU (SUÇLARIN İÇTİMAI)–
YASALARIN TEKLİĞİ (GÖRÜNÜŞTE İÇTİMA)
§1. SUÇLARIN ÇOKLUĞU (SUÇLARIN İÇTİMAI) HALLERİ  335
I. Bileşik Suç  335
A. Genel Olarak  335
B. Bileşik Suç Olarak Kabul Edilmeyen Haller  336
II. Zincirleme Suç  336
A. Tanım–Kavram  336
B. Koşulları  337
1. Aynı Suçun Birden Fazla İşlenmesi  337
2. Aynı Suçun Değişik Zamanlarda İşlenmesi  339
3. Bir (Aynı) Suç İşleme Kararı  339
4. Mağdurun Aynı (Tek) Kişi Olması  340
C. Zincirleme Suçun Varlığının Sonucu  340
D. Zincirleme Suç Hükmünün Uygulanamayacağı Suçlar  341
E. Aynı Suçun Birden Fazla Kişiye Karşı Tek Bir Fiille İşlenmesi  341
III. Fikri İçtima  342
A. Terim–Kavram  342
B. Koşulları  343
1. Tek Fiil  343
2. Birden Fazla Farklı Suçun Oluşması (Kanunun Değişik Hükümlerinin İhlali)  344
§2. YASALARIN TEKLİĞİ (GÖRÜNÜŞTE İÇTİMA)  345
ÜÇÜNCÜ KİTAP
CEZA HUKUKUNUN YAPTIRIMLARI,
BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ
§1. CEZA KAVRAMI VE CEZANIN (CEZALANDIRMANIN) AMAÇLARI  350
§2. CEZANIN NİTELİKLERİ  350
§3. CEZANIN TÜRLERİ  351
§4. TCK’DA YAPTIRIMLAR  352
I. Cezalar  353
A. Hapis Cezaları  353
1. Ağırlaştırılmış Hapis Cezası  353
2. Müebbet Hapis Cezası  353
3. Süreli Hapis Cezası  354
a. Kavram  354
b. Kısa Süreli Hapis Cezası ve Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar  354
aa. Kısa Süreli Hapis Cezası  354
bb. Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar  355
aaa. Çevirmenin Koşulları  355
bbb. Çevirme Zorunluluğu  355
ccc. Çevirme Yasağı  357
ddd. TCK m. 5 ve m. 50  358
ggg. Çevirmeye Konu Yaptırımlar  359
a1. Adli Para Cezasına Çevirme  359
a2. Tedbire Çevirme  359
aa1. Aynen İade, Suçtan Önceki Hale Getirme veya Tazmin Suretiyle Tamamen Giderme  359
aa2. Bir Eğitim Kurumuna Devam Etme  359
aa3. Belirli Yerlere Gitmekten veya Belirli Etkinlikleri Yapmaktan Yasaklanma  359
aa4. Ehliyet ve Ruhsat Belgelerinin Geri Alınması, Belli Bir Meslek ve Sanatı Yapmaktan Yasaklanma  360
aa5. Gönüllü Olarak Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırılma  360
aa6. Çevrilen Ceza ve Tedbirlere Uymamanın Yaptırımı  360
aa7. Önlemin Değiştirilmesi  361
cc. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Özel İnfaz Usulleri  361
B. Adli Para Cezası  363
1. Tanım–Kavram  363
2. Para Cezasına İlişkin Sistemler  363
3. TCK’da Para Cezası  364
4. Adli Para Cezasının İnfazı  364
II. Güvenlik Tedbirleri  364
A. Genel Olarak  364
B. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  366
C. Müsadere  371
1. Genel Olarak  371
2. Hukuki Nitelik  372
3. Müsaderenin Çeşitleri  372
4. Koşulları  373
a. Eşya Müsaderesinin Çeşitleri ve Koşulları  373
aa. Suçla ilgili eşyanın müsaderesi (TCK m. 54/1 ve 3)  373
bb. Suç teşkil eden eşyanın müsaderesi (TCK m.54/4)  375
b. Eşdeğer Müsaderenin Koşulları (TCK m. 54/2)  376
c. TCK m. 54/4 Anlamında Müsaderenin Koşulları  376
5. Kazanç Müsaderesi  377
a. Genel Olarak  377
b. Hukuki Nitelik  377
c. Kazanç Müsaderesinin Koşulları  377
d. Kaim Değerlerin Müsaderesinin Koşulları  378
D. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri  379
E. Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri  379
F. Suçta Tekerrür ve Özel Tehlikeli Suçlular  380
1. Kavram  380
2. Koşulları  380
a. Önceden İşlenen Suçtan Dolayı Verilen Hükmün Kesinleşmiş Olması  380
b. Yeni Bir Suçun İşlenmesi  382
3. Tekerrürde Süre  383
4. Tekerrürün Sonuçları  384
5. Özel Tehlikeli Suçlular  385
G. Sınır Dışı Edilme  387
H. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri  388
1. İznin İptali  389
2. Müsadere  390
3. Hakimin Takdir Yetkisi  390
§5. CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ  392
I. Cezanın Belirlenmesi  393
A. Genel Olarak  393
B. Ceza Türünün Belirlenmesi  394
C. Temel Cezanın Belirlenmesi  394
1. Genel Olarak  394
2. Cezanın Belirlenmesinde Göz Önünde Bulundurulması Gereken Hususlar  395
a. Suçun İşleniş Biçimi  395
b. Suçun İşlenmesinde Kullanılan Araçlar  396
c. Suçun İşlendiği Zaman ve Yer  396
d. Suçun Konusunun Önem ve Değeri  396
e. Meydana Gelen Zarar ve Tehlikenin Ağırlığı  397
f. Failin Kast veya Taksire Dayalı Kusurunun Ağırlığı  398
g. Failin Güttüğü Amaç ve Saiki  398
3. Olası Kast ve Bilinçli Taksirin Dikkate Alınması  399
4. Nitelikli Hallerin Varlığı  399
D. Sonuç Cezanın Belirlenmesi  402
E. Cezanın Yukarı ve Aşağı Sınırlarının Aşılmaması  403
F. Cezanın Hesaplanması  404
1. Genel Olarak  404
2. Adli Para Cezalarının Hesaplanması  404
3. Cezaların İçtimaı (Birleştirilmesi)  405
a. Genel Olarak  405
b. Cezaların İçtimaı Sistemleri  406
c. Cezaların İçtimaı Kuralları  406
d. İçtima Kurallarını Uygulama Yetkisi  407
II. Cezanın Bireyselleştirilmesi  408
A. Cezanın Bireyselleştirilmesi Kavramı  408
B. Cezanın Bireyselleştirilmesi Araçları  408
1. Takdiri İndirim Nedenleri  408
2. Mahsup  410
a. Genel Olarak  410
b. Hukuki Esası  411
c. Mahsup Hükümlerinin Uygulanış Şekli  411
d. Adli Kontrol ve Mahsup  412
e. Yurtdışında Geçen Sürenin Mahsubu  412
3. Hapis Cezasının Ertelenmesi  413
a. Tanım–Kavram  413
b. Koşulları  414
aa. İşlenen Suçtan Dolayı Verilecek Cezanın Belli Ağırlıkta Olması  414
bb. Daha Önce Kasıtlı Bir Suçtan Dolayı Hapis Cezasına Mahkum Edilmemiş Olmak  415
cc. Suç İşlemeyeceği Konusunda Mahkemede Bir Kanaatin Oluşması  417
c. Erteleme Kararı  418
d. Ertelemenin Koşula Bağlanması  418
e. Ertelemenin Denetime Tabi Tutulması: Denetimli Serbestlik  418
aa. Denetim Süresi  419
bb. Denetim Süresince Öngörülebilecek Yükümlülükler  419
cc. Uzman Kişinin Görevlendirilmesi ve Görevleri  420
f. Ertelemenin Sonucu  420
g. Ertelemenin Düşmesi  420
DÖRDÜNCÜ KİTAP
DAVA VE CEZA İLİŞKİSİNİ
DÜŞÜREN SEBEPLER
§1. GENEL OLARAK  423
§2. DAVA VE CEZA İLİŞKİSİNİ DÜŞÜREN SEBEPLER  424
I. Sanığın veya Hükümlünün Ölümü  424
A. Genel Olarak  424
B. Sanığın Ölümü  424
C. Hükümlünün Ölümü  424
D. Mağdurun Ölümü  425
II. Af  425
A. Genel Olarak  425
B. Affın Çeşitleri  426
1. Genel Af  426
2. Özel Af  427
3. Cumhurbaşkanınca Af  427
III. Zamanaşımı  427
A. Genel Olarak  427
B. Dava Zamanaşımı  428
1. Dava Zamanaşımına Tabi Olmayan Suçlar  429
2. Dava Zamanaşımı Süreleri  430
3. Dava Zamanaşımı Süresinin Kısalması  430
4. Dava Zamanaşımı Süresinin Belirlenmesi  431
5. Dava Zamanaşımı Süresinin Başlaması  431
a. Genel Olarak  431
b. Bazı Suçlar Bakımından Dava Zamanaşımı Sürelerinin Başlamasına İlişkin Özel Düzenlemeler  431
aa. Birden Çok Evlilik ve Hileli Evlenme Suçu (TCK m.230/1, 2, 3)  431
bb. İftira Suçu (TCK m.267)  432
6. Dava Zamanaşımının Durması  432
a. İzin – Karar  432
b. Bekletici Mesele  432
c. Kaçaklık Kararı  433
d. TCK Dışındaki Bazı Kanunlarda Zamanaşımının Durmasına İlişkin Hükümler  433
aa. Uzlaşma (CMK m.253 – 255)  433
bb. Kamu Davası Açılmasının Ertelenmesi (CMK m.171/2 vd.)  433
cc. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (CMK. m.231/5 vd.)  434
dd. Çocuk Koruma Kanunu Bakımından Çocuk Hakkında Açılacak Kamu Davasının Ertelenmesi (ÇKK m.19)  434
ee. Çocuk Koruma Kanunu Bakımından Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (ÇKK m.23)  434
ff. Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu Bakımından Geri Bırakma (m.20)  434
gg. Bankacılık Kanunu Bakımından Dosyanın Bilirkişiye Tevdii (m.165)  435
7. Dava Zamanaşımının Kesilmesi  435
a. Kesilme Halinde Dava Zamanaşımının Uzaması  436
b. Dava Zamanaşımının Kesilmesinin Şeriklere Etkisi  436
C. Ceza Zamanaşımı  436
1. Genel Olarak  436
2. Ceza Zamanaşımı Süreleri  437
3. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Adli Para Cezasına Çevrilmesi Halinde Ceza Zamanaşımı Süresinin Tespiti  437
4. Farklı Türde Cezalar İçeren Hükümlerde Ceza Zamanaşımı Süresinin Değerlendirilmesi  438
5. Ceza Zamanaşımı Süresinin Kısalması  438
6. Ceza Zamanaşımı Süresinin Başlaması  438
a. Hükmün Kesinleşmesi  439
b. İnfazın Herhangi Bir Sebeple Kesilmesi  439
7. Ceza Zamanaşımına Tabi Olmayan Suçlar  440
8. Ceza Zamanaşımının Durması  440
9. Ceza Zamanaşımı ve Hak Yoksunlukları  440
10. Ceza Zamanaşımının Kesilmesi  441
11. Ceza Zamanaşımı Süresinin Kesilme Nedenleri  441
12. Kesilmenin Etkisi  442
13. Ceza Zamanaşımının Sonuçları  442
D. Müsadere Zamanaşımı  442
E. Zamanaşımının Hesabı ve Uygulanması  443
IV. Uzlaşma  443
V. Önödeme  443
A. Genel Olarak  443
B. Önödeme Usulünün Uygulanacağı Suçlar  444
§3. DAVA VEYA CEZANIN DÜŞMESİNİN ETKİSİ  447
BEŞİNCİ KİTAP
KOŞULLU SALIVERİLME – ADLİ SİCİL VE
HÜKÜMLÜLÜK KAYDININ SİLİNMESİ
§1. KOŞULLU SALIVERİLME (ŞARTLA SALIVERME–MEŞRUTEN TAHLİYE)  449
I. Tanım–Kavram  449
II. Koşulları  449
A. Hükmedilmiş Cezanın Bir Süre Çekilmiş Olması  449
B. İyi Hal  452
III. Koşullu Salıverilmeye Karar Verecek Mahkeme  452
IV. Koşullu Salıverilme Yasağı  452
V. Denetim Süresi–Denetimli Serbestlik  453
A. Koşullu Salıverilmenin Geri Alınması  455
1. Geri Alınmayı Gerektiren Haller  455
2. Geri Alınmanın Sonucu  455
3. Geri Almaya Karar Verecek Makam  456
B. Koşullu Salıverilmenin Sonucu  456
§2. ADLİ SİCİL VE HÜKÜMLÜLÜK KAYDININ SİLİNMESİ  456
Kaynakça  461
Kavramlar Dizini  465
 


Mahmut Koca ...
Eylül 2020
110.00 TL
Sepete Ekle
İsmail Ercan
Ağustos 2020
57.00 TL
Sepete Ekle
Veli Özer Özbek
Ocak 2020
62.00 TL
Sepete Ekle
Timur Demirbaş
Eylül 2019
92.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Onuncu Basıya Önsöz  5
Kısaltmalar  33
BİRİNCİ KİTAP
CEZA HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI
Birinci Bölüm
CEZA HUKUKU TERİMİ – TANIM – KAVRAM – CEZA HUKUKUNUN GÖREVİ VE İŞLEVİ CEZA HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ, DİĞER HUKUK DALLARI İLE İLİŞKİSİ VE
CEZA HUKUKUNA YARDIMCI DİSİPLİNLER
§1. CEZA HUKUKU TERİMİ–TANIM VE KAVRAM  35
I. Terim  35
II. Tanım  36
III. Kavram  36
§2. CEZA HUKUKUNUN GÖREVİ, İŞLEVİ VE AMACI  37
I. Görevi  37
II. İşlevi  38
III. Amacı  38
§3. CEZA HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ, DİĞER HUKUK DALLARI İLE İLİŞKİSİ VE CEZA HUKUKUNA YARDIMCI DİSİPLİNLER  39
I. Ceza Hukukunun Hukuk Düzeni İçindeki Yeri  39
II. Diğer Hukuk Dalları ile İlişkisi ve Ceza Hukukuna Yardımcı Disiplinler  40
A. Diğer Hukuk Dalları ile İlişkisi  40
1. Medeni Hukuk ile Arasındaki İlişki  40
2. Anayasa Hukuku ile İlişkisi  41
3. İdare Hukuku ile İlişkisi  41
a. İdari Ceza Hukuku Kavramı ve Kabahatlerin Suç Olmaktan Çıkarılması  42
b. Kabahatler Kanunu  43
aa. Genel Olarak  43
bb. Kanunilik İlkesi ve Kabahatler Kanunu  43
cc. Lehe Kanunun Geçmişe Yürümesi Kuralı  43
dd. Kabahat Fiilinin İşlendiği Zaman  43
ee. Kabahat Fiilinin İşlendiği Yer  44
ff. Kabahat Fiilinde Hareket  44
gg. Hukuka Uygunluk Sebepleri ve Kusurluluğu Kaldıran Haller  44
hh. Kabahat Fiilinde Kusur Yeteneği ve Kusurluluk  44
ii. Teşebbüs  44
jj. İştirak  45
kk. İçtima  45
ll. Tüzel Kişilerin, Temsil Edilenin ve İş Sahibinin Sorumluluğu  46
mm. Yaptırım  46
nn. Zamanaşımı  47
oo. Yaptırıma Karar Verme Yetkisi  47
pp. Denetimi  47
aaa. Başvuru Yolu (KK m.27)  47
bbb. İtiraz Yolu (KK m.29)  48
rr. Vazgeçme ve Kabul (KK m.30)  48
ss. Kabahatler ile Suçların Karşılaştırılması  49
c. Disiplin Ceza Hukuku Kavramı  49
4. Devletler Genel Hukuku ile İlişkisi  50
5. Ceza Muhakemesi Hukuku ile İlişkisi  51
6. İnfaz Hukuku ile İlişkisi  51
B. Ceza Hukukuna Yardımcı Disiplinler  52
1. Kriminoloji  52
2. Kriminalistik  52
3. Viktimoloji  52
4. Adli Tıp  52
İkinci Bölüm
DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİNDE
CEZA HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ
§1. KANUNİLİK İLKESİ (CEZA KANUNLARININ GÜVENCE İŞLEVİ)  55
I. Genel Olarak  55
II. İlkeye Yönelik Eleştiriler  56
III. İlkenin Zorunlu Sonuçları  56
A. Örf ve Adet Kuralları ile Suç ve Ceza Yaratılamaz  56
B. Kıyas Yasaktır  57
C. Ceza Kanunları Belirli ve Açık Olmalıdır  58
D. Ceza Kanunları Geçmişe Yürümez  58
E. İdarenin Düzenleyici İşlemlerle Suç Yaratabilip Yaratamayacağı Sorunu  58
§2. CEZA SORUMLULUĞUNUN ŞAHSİLİĞİ İLKESİ  60
§3. KUSURSUZ SUÇ VE CEZA OLMAZ İLKESİ  61
§4. CEZA HUKUKU BAKIMINDAN ÖNEMLİ DİĞER İLKELER  62
I. İnsan Onurunun Dokunulmazlığı  62
II. Eşitlik İlkesi  63
III. Oranlılık ve İkincillik İlkeleri ile Aşırılık Yasağı  63
§5. CEZA HUKUKU İLKELERİNİN SOMUTLAŞTIRILMASI: CEZA HUKUKU DOGMATİĞİ  64
Üçüncü Bölüm
CEZA HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ VE
CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASINA ETKİSİ
§1. İLKEL CEZA HUKUKU DÖNEMİ  67
I. İlkel Topluluklarda  67
II. Eski Hukuk Düzenlerinde  68
§2. BATI'DA  68
I. Eski Yunan Hukuku'nda  68
II. Roma Hukukunda  69
III. Germen Hukuku  70
IV. Frank Hukuku  70
V. Ortaçağ Hukukunda  71
VI. Müşterek Ceza Hukuku Dönemi  72
§3. TÜRK HUKUKUNDA  73
I. İslamiyet Öncesi Dönemde  73
II. İslamiyet’ten Sonraki Dönemde  74
A. Osmanlı’da  75
1. Tanzimata Kadarki Dönemde  76
a. Genel Olarak  76
b. Kanunnameler  76
2. Tanzimat Döneminde  76
a. 1840 Tarihli Kanunname–i Ceza  76
b. 1851 Tarihli Kanun–u Cedit  77
c. 1858 Ceza Kanunname–i Humayunu  77
B. Cumhuriyet Türkiyesi'nde  77
§4. CEZA HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİNİN CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASINA ETKİSİ  78
I. Klasik Okul  78
II. Pozitivist Okul  79
III. Üçüncü Okul  80
IV. Toplumsal Savunma Akımı  80
Dördüncü Bölüm
CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI
§1. KAYNAK KAVRAMI VE KAYNAKLARIN ÖZELLİKLERİ  81
§2. ÇEŞİTLERİ  81
I. Asıl Kaynaklar  81
A. Anayasa  81
B. Uluslararası Sözleşmeler  81
C. Kanun  82
1. Genel Olarak  82
2. TCK ve Diğer Ceza Kanunları Arasındaki İlişki  83
II. Yardımcı Kaynaklar  84
A. Örf ve Adet (Gelenek) Kuralları  84
B. Ahlak ve Din Kuralları  85
C. Mahkeme İçtihatları  85
D. Doktrin (Öğreti)  86
§3. KAYNAKLARIN YORUMU  86
I. Yorum Kavramı ve Kıyastan Farkı  86
II. Yorum Yöntemleri  87
A. Gramatik ya da Sözel Yorum Yöntemi  87
B. Sistematik Yorum Yöntemi  87
C. Tarihsel Yorum Yöntemi  88
D. Amaçsal (Teleolojik) Yorum Yöntemi  88
III. Yorum Araçları  89
A. Mantık  89
B. Tarihçe  90
C. Hukukun Genel İlkeleri  90
D. Karşılaştırmalı Hukuk  90
E. Örf ve Adet Kuralları  90
IV. Yorum Çeşitleri  91
A. Daraltıcı Yorum  91
B. Genişletici Yorum  91
Beşinci Bölüm
CEZA HUKUKU KURALLARININ UYGULAMA ALANI
§1. CEZA HUKUKU KURALLARININ ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI  93
I. Zaman Bakımından Uygulamaya İlişkin İlkeler  93
A. Hemen Uygulama  93
B. Lehe Kanunun Uygulanması: Lehe Kanunun Geçmişe Yürüyüp Yürümeyeceği Sorunu–Geriye Yürüme Yasağı  94
1. Lehe Yasanın Geriye Yürüyüp Yürümeyeceği Sorunu  95
2. Lehe Kanunun Tespiti  95
3. Zamanaşımına İlişkin Kurallar Bakımından Lehe Kanunun Belirlenmesi  97
4. Mahkeme İçtihatlarının Geçmişe Yürüyüp Yürümeyeceği Sorunu  98
5. İçtihadı Birleştirme Kararlarının Geçmişe Yürüyüp Yürümeyeceği Sorunu  98
6. Anayasa Mahkemesinin İptal Kararlarının Geçmişe Yürüyüp Yürümeyeceği Sorunu  98
C. İleriye Yürüme  99
II. Ceza Kanunlarının Yürürlüğe Girmesi, Yürürlükten Çıkması ve Yürürlük Süreleri Bakımından Ceza Kanunları  99
III. Suçun İşlendiği An  100
A. Ani Suçlar  100
B. İhmali Suçlar  101
C. Kesintisiz (Mütemadi) ve Zincirleme (Müteselsil) Suçlar  101
§2. CEZA HUKUKU KURALLARININ YER BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI  102
I. Mülkilik İlkesi (Sistemi)  102
A. Genel Olarak  102
B. Ülke Kavramı  102
C. Suçun İşlendiği Yer Sorunu  107
D. Yabancı Ülkede Hüküm Verilmesi (TCK m.9)  109
II. Şahsilik İlkesi (Sistemi)  110
A. Faile Göre Şahsilik İlkesi  110
1. Görev Suçları (TCK m.10)  111
2. Vatandaş Tarafından İşlenen Suç (TCK m.11)  111
B. Mağdura Göre Şahsilik  113
1. Türkiye’nin Zararına İşlenen Suçlar (TCK m. 12/1)  113
2. Vatandaşın Zararına İşlenen Suçlar (Vatandaşı Koruma İlkesi
ya da Mağdura Göre Şahsilik İlkesi) (TCK m. 12/2)  114
III. Evrensellik İlkesi (TCK m. 12/3)  115
IV. Koruma İlkesi (TCK m.13)  116
V. Yer Bakımından Uygulamada Özellik Gösteren Haller  116
A. Seçimlik Cezalarda Soruşturma (TCK m.14)  116
B. Soruşturma Koşulu Olan Cezanın Hesaplanması (TCK m.15)  117
C. Cezadan Mahsup (TCK m.16)  117
D. Hak Yoksunlukları (TCK m.17)  118
VI. İade (Geri Verme)  118
A. İade Kavramı  118
B. İadenin Kaynakları  119
C. İadenin Çeşitleri  119
D. İadenin Koşulları  120
1. Fiile İlişkin Koşullar  120
a. Fiil Her İki Devlet Kanununa Göre de Suç Sayılmalı ve Belli Ağırlıkta Olmalıdır (6706 sayılı Kanun m.10/2)  120
b. Suç Türkiye Devletinin Güvenliğine Karşı, Türkiye Devletinin veya Bir Türk Vatandaşının ya da Türk Kanunlarına Göre Kurulmuş Bir Tüzel Kişinin Zararına İşlenmiş Olmamalıdır (6706 sayılı Kanun m.11/1–c–3)  121
c. Suç Zamanaşımına veya Affa Uğramamış Olmalıdır (6706 sayılı Kanun m.11/1–c–5)  121
d. İadeye Konu Olan Suçun Talep Eden Ülke Yasasına Göre Ölüm Cezasını Gerektirmesi Halinde Bu Cezanın İnfaz Edilmeyeceği Konusunda Güvence Verilmiş Olmalıdır (6706 sayılı Kanun m.11/3)  122
e. Suç, Türkiye’nin Yargılama Yetkisine Giren Bir Suç Olmamalıdır (6706 sayılı Kanun m.11/1–c–4)  122
f. Suçun Düşünce Suçu veya Siyasi, Siyasi Suçla Bağlantısı ya da Askeri Suç Olmaması Gerekir (6706 sayılı Kanun m.11/1–c–1, 2)  122
aa. Düşünce Suçu  122
bb. Siyasi Suç  123
aaa. Siyasi Suçun Tanımı  123
bbb. Çeşitleri: Tam ve Nisbi Siyasi Suç  123
ccc. Siyasal Suç Kapsamında Görülmeyen Eylemler  123
cc. Siyasi Suçla Bağlantılı Suç  124
dd. Askeri Suç  124
2. Faile İlişkin Koşul  125
E. İade Yöntemi  125
F. İadesi İstenen Kişi Hakkında Geçici Tutuklama ((6706 sayılı Kanun m.14)  126
G. Teslim (6706 sayılı Kanun m.20)  126
H. İade İsteminin Reddi  127
I. İadede Hususilik Kuralı [Sözl. m. 14; 6706 sayılı Kanun m. 10/4]  127
İ. Türkiye’nin iade talepleri ve şartları (6706 sayılı Kanun m.22)  128
VII. Yabancı Kanunun Göz Önünde Bulundurulması (TCK m.19)  129
A. Bir Türk veya Yabancının Yabancı Ülkede İşlediği Suç Bakımından Türkiye'de Yapılacak Yargılamada Uygulanacak Kanunun Belirlenmesi  129
B. Hükmün Uygulanması  129
§3. CEZA KANUNLARININ KİŞİ BAKIMINDAN UYGULANMASI  129
I. Genel Olarak  129
II. Ceza Kanununun Uygulanmasında Özellik Gösteren Kişiler  130
A. Cumhurbaşkanı  130
B. Milletvekilleri  131
1. Genel Olarak  131
2. Sorumsuzluğun Koşulları  132
3. Sonuçları  132
4. Dokunulmazlık ile Sorumsuzluk Arasındaki Farklar  133
C. Diplomatlar  133
D. NATO Mensupları (Yabancı Asker Kişiler)  135
1. Genel Olarak  135
2. Sözleşme Kapsamına Giren Kişiler  135
3. Gönderen ve Kabul Eden Devletlerin Yargı Yetkileri  136
a. Mutlak Yargı Yetkisi  136
b. Öncelikli Yargı Yetkisi  137
İKİNCİ KİTAP
SUÇ GENEL TEORİSİ
Birinci Bölüm
SUÇ GENEL TEORİSİ KAVRAMI, SUÇUN TANIMI, SUÇ KAVRAMI VE SUÇUN YAPISAL UNSURLARI, UNSURLARIN DIŞINDA KALAN VE CEZALANDIRMAYA ETKİLİ OLAN ŞARTLAR
§1. SUÇ GENEL TEORİSİ KAVRAMI  139
I. Kavram  139
II. Suç Genel Teorisinin Yararı  140
§2. SUÇUN TANIMI VE SUÇ KAVRAMI  140
§3. SUÇUN YAPISAL UNSURLARI  140
I. Tipe Uygunluk  140
A. Kavram  140
B. Tipin İçeriği  142
1. Objektif Nitelikteki Unsurlar  143
a. Fail  143
b. Mağdur  143
c. Hareketin Konusu  143
d. Eylem  144
aa. Hareket  144
aaa. Hareket Teorileri  144
a1. Hareketin Temelini Hukuk Dışında Arayan Teoriler  144
aa1. Nedensel (Doğal) Hareket Teorisi  144
aa2. Amaççı Hareket Teorisi  145
aa3. Sosyal Hareket Teorisi  146
a2. Hareketin Temelini Hukuk İçinde Arayan Teori: Normativist Teori  146
a3. Görüşümüz  146
bbb. Hareket Yeteneği ve Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu  147
a1. Hareket Yeteneği  147
a2. Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu  147
aa1. Tüzel Kişi Kavramı  147
aa2. Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu  148
ccc. Hareketin Niteliğinin Suçların Sınıflandırılmasına Etkisi  150
a1. Hareketin Sayısına Göre Suçlar  150
aa1. Tek Hareketli Suçlar  150
aa2. Birden Fazla Hareketli Suçlar  150
aaa1. Birleşmiş Hareketli Suçlar  150
aaa2. Bölünebilen ya da Kesintili Suçlar  150
aa3. Seçimlik Hareketli Suçlar  150
aa4. İtiyadi Suçlar  151
a2. Hareketin Şekline Göre Suçlar  151
a3. Hareketin Önemine Göre Suçlar  153
bb. Netice  155
aaa. Kavram  155
bbb. Neticeye Göre Suçların Tasnifi  155
a1. Şekli Suç–Maddi Suç (Neticesiz– Neticeli Suçlar– Neticesi Harekete Bitişik Suçlar)  155
a2. Zarar Suçu–Tehlike Suçu  155
a3. Ani Suç–Kesintisiz (Mütemadi) Suç  156
a4. Kalkışma Suçları  158
cc. Nedensellik Bağı ve Fiilin Objektif Yüklenebilirliği (İsnad Edilebilirliği)  159
aaa. Genel Olarak  159
bbb. Nedensellik Bağlantısını Ortaya Koymaya Çalışan Teoriler  159
a1. Şart Teorisi  159
a2. Uygunluk (Uygun sebep) Teorileri  160
ccc. Nedensellik Bağlantısı Konusunda Çıkabilecek Bazı Sorunlar  161
a1. Nedensellik Bağının Kesilmesi Sorunu  161
a2. Atipik Nedensel Gelişme  162
a3. Failce Bilinmeyen Sebeplerin Neticeye Etkisi  162
a4. Mağdurda Mevcut Bir Halin Tipik Neticenin Meydana Gelmesinde Etkili Olması  163
a5. Öne Geçen Sebep  163
a6. Alternatif Nedensellik (Çift Nedensellik)  164
a7. Kümülatif Nedensellik (Neticenin Sebeplerin Toplamından Meydana Gelmesi)  165
a8. Rezerv Sebebin Önemsizliği (Varsayıma Dayalı Nedensellik)  166
ddd. Objektif Yüklenebilirlik (İsnadiyet) Teorisi  167
a1. Hakim Olabilirlik (Hükmedebilirlik)  168
a2. Yükümlülüğe Aykırılık İlişkisinin Bulunmaması (Hukuka Aykırılık İlişkisi ya da Hukuka Uygun Alternatif Hareketler)  172
a3. Neticenin Normun Koruma Alanı (ya da Amacı) Dışında Kalması (Risk Bağlantısının (İlişkisinin) Bulunmaması)  173
a4. Hukuken Önemli Riskin ya da Tehlikenin Bulunmaması, İzin Verilmiş Bir Riskin Varlığı ya da Riskin Azaltılması  174
a5. Varsayıma Dayalı Nedensellik  175
e. Tipte Yer Alan Diğer Objektif Nitelikteki Unsurlar  175
2. Sübjektif Nitelikteki Unsurlar  176
a. Kast  176
aa. Tanım–Kavram  176
bb. Kastın Unsurları  177
aaa. Bilme Unsuru: (Düşünme ve Öngörme)  177
bbb. İstemek (İrade Etmek)  179
cc. Kastın Aranacağı Zaman– Eklenen Kast  181
dd. Kastın Çeşitleri  183
aaa. Genel Kast–Özel Kast  183
a1. Genel kast  183
a2. Özel Kast (Amaç, maksat, niyet, saik)  183
aa1. Genel Olarak  183
aa2. Özel Kastın İşlevi  184
bbb. Ani Kast–Tasarlama (Taammüt–Düşünce) Kastı  184
ccc. Doğrudan Kast–Dolaylı (Olası) Kast  186
ee. Olası Kast (Dolaylı–Gayrı Muayyen Kast)–Bilinçli Taksir  186
aaa. Genel Olarak  186
bbb. Olası Kastın Sonuçları (Sorumluluğun Kapsamı)  187
ccc. Olası Kastın Uygulanamayacağı Suç Tipleri  189
b. Taksir  189
3. Yaptırım  189
4. Tipin İncelenmesinden Çıkan Sonuçlar (Tipin Sentezi)  190
a. Suçun Temel ve Türemiş Biçimi  190
b. Suçun Birleşik Şekli  190
II. Hukuka Aykırılık  190
A. Genel Olarak  190
B. Hukuka Aykırılık ve Kusur Ayrımı  191
C. Hukuka Uygunluk Sebepleri  191
1. Genel Olarak  191
2. Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Niteliği  192
3. Özellikleri  192
4. Çeşitleri  194
a. Kanun Hükmünü Yerine Getirme  194
aa. Kavram– Tanım  194
bb. “Kanun” Teriminin Anlamı  194
cc. Kolluğun Zor ve Silah Kullanma Yetkisi  195
aaa. Genel Olarak  195
bbb. Kapsam  196
ccc. Zor Kullanma Yetkisinin Aşamaları  196
b. Meşru Savunma  198
aa. Hukuki Niteliği  199
bb. Meşru Savunmanın Koşulları  199
aaa. Saldırıya İlişkin Koşullar  199
a1. Bir Saldırı Bulunmalı  199
a2. Saldırı Haksız Olmalı  200
a3. Saldırı Bir Hakka Yönelmiş Olmalı  202
a4. Saldırı Halen Mevcut, Gerçekleşmesi ya da Tekrarı Muhakkak Olmalı  202
bbb. Savunmaya İlişkin Koşullar  203
a1. Savunmada Zorunluluk Bulunmalı  203
a2. Savunma Saldırıya ve Saldırana Karşı Yapılmalı (Saldırı ile Savunma Arasında Nedensellik Bağlantısı Bulunmalı)  203
a3. Saldırı ile Oranlı (=Ölçülü) Olmalı  204
cc. Haksız Tahrik–Meşru Savunma İlişkisi  205
c. Hakkın Kullanılması  206
aa. Genel Olarak  206
bb. Koşulları  206
cc. Hakkın Kullanılması (İcrası) Durumları  206
aaa. Hekimlik Mesleğinin İcrası  206
bbb. Eleştiri Amacıyla Yapılan Düşünce Açıklamaları  208
ccc. Gazetecilik Mesleğinin İcrası  209
ddd. İddia ve Savunma Dokunulmazlığı  210
d. İlgilinin Rızası  212
aa. Hukuksal Nitelik  212
bb. Koşulları  212
aaa. Mağdurun Üzerinde Serbestçe Tasarrufta Bulunabileceği Bir Hakkın Varlığı  212
bbb. Rızaya Ehliyet  214
ccc. Rızanın Açıklanması  215
e. Yükümlülüklerin Çatışması  216
5. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Aşılması (TCK m. 27)  219
a. Sınırın Kasten Aşılması  219
b. Sınırın Taksirle Aşılması  219
c. Meşru Savunmada Sınırın Korku, Panik ya da Heyecan Gibi Nedenlerle Aşılması  220
d. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Hata ve Sınırın Aşılması  220
III. Kusurluluk  220
A. Kusurluluğun Koşulları  221
1. Kusur Yeteneğinin Varlığı  221
a. Kusur Yeteneği Kavramı  221
b. Kusur Yeteneğinin Bulunması Gereken Zaman  222
c. Kusur Yeteneğini Etkileyen Haller  223
aa. Yaş Küçüklüğü  223
aaa. Genel Olarak  223
bbb. Yaşla İlgili Bazı Ön Sorunlar  224
ccc. Yaş Küçüklüğü ve Akıl Hastalığının Aynı Kişide Birleşmesi  225
ddd. Yaş Küçüklüğü Halleri  225
a1. 12 Yaşını Doldurmamış Çocuklar (TCK m.31/1)  225
a2. 13–15 Yaş Arasında Kalan Küçükler (TCK m. 31/2)  227
a3. 16–18 Yaş Grubu (TCK m. 31/3)  228
bb. Akıl Hastalığı  229
aaa. Akıl Hastalığı Nedeniyle, İşlenen Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarının Algılanamaması veya Bu Fiille İlgili Olarak Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Önemli Derecede Azalması  230
a1. Kavram  230
a2. Tedbirin Süresi  231
bbb. Algılama Yeteneğinin Tümüyle Ortadan Kalkmaması ve Fakat İşlenen Fiille İlgili Olarak Önemli Derecede Olmamakla Birlikte Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Azalması  231
cc. Sağır ve Dilsizlik  232
dd. Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma  233
aaa. Geçici Nedenler  233
bbb. Alkol ve Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma  233
2. Mazeret Sebepleri ve Kusurluluğu Kaldıran ya da Azaltan Hallerin Bulunmaması  236
a. Mazeret Sebepleri  237
aa. Zorunluluk (Zaruret) Hali (m. 25/2)  237
aaa. Zorunluluk Halinin Koşulları  237
a1. Tehlikeye İlişkin Koşullar  237
aa1. Ağır ve Muhakkak Bir Tehlikenin Varlığı  237
aa2. Tehlikenin Bir “Hakka” Yönelik Olması  238
aa3. Tehlikeye Bilerek Sebebiyet Verilmemesi  239
a2. Korunmaya İlişkin Koşullar  239
aa1. Tehlike ile Korunma Hareketi Arasında Nedensellik Bağının Olması  239
aa2. Tehlikeden Başka Türlü Korunma İmkanının Bulunmaması  240
aa3. İşlenen Fiil ile Tehlike Arasında Oran Bulunması  240
aa4. Tehlikeye Göğüs Germe Yükümlülüğünün Bulunmaması  241
bbb. Zorunluluk Hali ve Meşru Savunma Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Karşılaştırılması  241
bb. Amirin Emrini İfa (m. 24/2, 3, 4)  242
aaa. Genel Olarak  242
bbb. Hukuki Niteliği  242
ccc. Koşulları  243
a1. Bir Emir Bulunmalıdır  243
a2. Emir Meşru (Bağlayıcı) Olmalıdır  244
a3. Kanuna Aykırı Emir– Konusu Suç Olan Emir  245
cc. Meşru Savunmada Sınırın Heyecan, Korku veya Telaş Nedeniyle Aşılması (m.27/2)  248
b. Kusurluluğu Etkileyen (Kaldıran ya da Azaltan) Haller  249
aa. Cebir–Şiddet–Tehdit  249
bb. Kusurluluğu Azaltan Neden: Haksız Tahrik  252
aaa. Genel Olarak  252
bbb. Haksız Tahrikin Uygulama Koşulları  253
a1. Tahrik Teşkil Eden Haksız Bir Fiil Olmalıdır  253
a2. Haksız Fiil Failde Hiddet veya Şiddetli Elem Etkisi Meydana Getirmelidir  254
a3. Suç Bu Hiddet ve Şiddetli Elem Etkisi Altında İşlenmelidir  254
a4. Suç Tahriki Oluşturan Haksız Eylemi İşleyen Kimseye Karşı İşlenmelidir  254
ccc. Haksız Tahrikle İlgili Olarak Ortaya Çıkabilecek Sorunlar  255
c. Hata  255
aa. Kavram  255
bb. Suçun Maddi Unsurlarında Hata  256
aaa. Suçun Konusunda Hata  256
bbb. Nedensellik Bağında Hata  258
ccc. Suçun Maddi Unsurlarında Hatanın Sonuçları  259
cc. Suçun Nitelikli Unsurlarında (Ağırlatıcı ve Hafifletici Sebeplerde) Hata  260
dd. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenlere Ait Koşulların Varlığında Hata  262
aaa. Genel Olarak  262
bbb. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Hata  263
a1. Hukuka Uygunluk Sebebinin Varlığında Hata  263
a2. Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Koşullarında Hata  264
ccc. Kusurluluğu Kaldıran ya da Azaltan Nedenlerde Hata  267
ee. Şahısta Hata  268
ff. Hedefte Sapma  269
gg. Haksızlık Bilinci (Yasaklılık Yanılması)  272
§4. UNSURLARIN DIŞINDA KALAN VE CEZALANDIRILMAYA ETKİLİ OLAN ŞARTLAR (TİPİKLİK DIŞINDA BULUNAN HUSUSLAR)  274
I. Genel Olarak  274
II. Ön Şartlar  275
III. Cezalandırılabilme Şartları  275
IV. Muhakeme Şartları  277
A. Şikayet  277
1. Tanım–Kavram  277
2. Özellikleri  277
B. İzin  280
C. Talep (İstem)  280
D. Karar  280
E. Uzlaşma  280
İkinci Bölüm
SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ
§1. TEŞEBBÜS AŞAMASINDA KALMIŞ SUÇLAR  285
I. Genel Olarak  285
II. Teşebbüsün Şartları  286
A. Ön Şart: Suç Tipinin Teşebbüse Elverişli Olması  286
B. Suç İşleme Kastının Varlığı (Suç, Kasten İşlenen Suçlardan Olmalıdır)  287
C. Suçun İcrasına Elverişli Hareketlerle Doğrudan Doğruya Başlamak  287
1. Sübjektif Teori  288
2. Objektif Teoriler  288
D. Failin İşlemeyi Kastettiği Suçu Elinde Olmayan Nedenlerle Tamamlayamaması  290
1. Genel Olarak  290
2. Suçun Tamamlanması Kavramı  290
3. Suçun Bitmesi Kavramı ve Teşebbüs ile İlişkisi  291
III. Teşebbüs Halinde Verilecek Cezanın Belirlenmesi  292
IV. İşlenemez Suça Teşebbüs (Elverişsiz Teşebbüs)  293
A. Objektif Teori  293
B. Sübjektif Teori  294
C. Yeni Objektif Teori (Tehlike Teorisi)  294
D. Görüşümüz  295
V. Teşebbüste Özellik Gösteren Diğer Bazı Haller  295
VI. Gönüllü Vazgeçme  296
§2. TAKSİRLİ SUÇLAR  298
I. Taksir Kavramı  298
II. Taksirin Tanımı  299
III. Taksirin Unsurları  299
A. Fiilin Taksirle İşlenebilen Bir Suç Olması  300
B. Hareketin İradi Olması–Neticenin İstenmemiş Bulunması  300
C. Özen Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemiş Olması  300
D. Neticenin Öngörülebilir Olması  301
E. Hareket ile Netice Arasında Nedensellik Bağının Varlığı  302
VI. Taksir Şekilleri  303
V. Bilinçli Taksir–Bilinçsiz Taksir  305
VI. Taksirli Suçlara İştirak  306
VII. Taksirli Suçlarda Verilecek Cezanın Belirlenmesi  308
VIII. Ceza Sorumluluğunun Kalkması  308
§3. İHMALİ HAREKETLE İŞLENEN SUÇLAR  309
I. Kavram  309
II. Gerçek İhmali Suçlar  310
III. Gerçek Olmayan İhmali Suçlar  310
§4. NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇLAR  311
I. Genel Olarak  311
II. Tanım–Çeşitleri–Koşulları  311
A. Tanım  311
B. Çeşitleri  312
C. Koşulları  313
III. Temel Suç ile Ağır veya Başka Netice Arasındaki Bağlantı  314
Üçüncü Bölüm
SUÇLULARIN ÇOKLUĞU: FAİLLİK VE İŞTİRAK
§1. KAVRAM  315
§2. SUÇA KATILANLARIN SORUMLULUĞU KONUSUNDAKİ SİSTEMLER  316
§3. TCK’NIN KABUL ETTİĞİ SİSTEM  317
I. Genel Olarak  317
II. Faillik  317
A. Birlikte (Müşterek) Faillik  317
1. Genel Olarak  317
2. TCK Anlamında Birlikte (Müşterek) Faillik  320
B. Dolayısıyla Faillik (TCK. m. 37/2)  321
III. Suç Ortaklığı (Şeriklik)  323
A. Suç Ortaklığının Koşulları  323
1. Birden Çok Kişi (Fail) Tarafından Yapılan ve Aralarında Nedensel Bağlantı Bulunan Birden Çok Hareketin Varlığı (Objektif Koşul)  323
2. Suça Katılma Kastı (İştirak İradesi) (Sübjektif Koşul)  323
3. Karar Verilen Suçun İşlenmesi (Bağlılık Kuralı)  324
B. Suç Ortaklığı Halleri  327
1. Azmettirme  327
a. Kavram  327
b. Azmettirmede Ağırlatıcı Sebep  328
c. Muhbir Suç Ortağı (TCK m. 38/3)  329
2. Yardım Etme  329
a. Suç İşlemeye Teşvik Etmek  330
b. Suç İşleme Kararını Kuvvetlendirmek  330
c. Fiilin İşlenmesinden Sonra Yardımda Bulunacağını Vaat Etmek  331
d. Suçun Nasıl İşleneceği Hususunda Yol Göstermek  331
e. Fiilin İşlenmesinde Kullanılan Araçları Sağlamak  331
f. Suçun İşlenmesinden Önce veya İşlenmesi Sırasında Yardımda Bulunarak İcrasını Kolaylaştırmak  332
IV. Özgü Suçlarda İştirak  332
V. İştirak Hâlinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme  332
Dördüncü Bölüm
SUÇLARIN ÇOKLUĞU (SUÇLARIN İÇTİMAI)–
YASALARIN TEKLİĞİ (GÖRÜNÜŞTE İÇTİMA)
§1. SUÇLARIN ÇOKLUĞU (SUÇLARIN İÇTİMAI) HALLERİ  335
I. Bileşik Suç  335
A. Genel Olarak  335
B. Bileşik Suç Olarak Kabul Edilmeyen Haller  336
II. Zincirleme Suç  336
A. Tanım–Kavram  336
B. Koşulları  337
1. Aynı Suçun Birden Fazla İşlenmesi  337
2. Aynı Suçun Değişik Zamanlarda İşlenmesi  339
3. Bir (Aynı) Suç İşleme Kararı  339
4. Mağdurun Aynı (Tek) Kişi Olması  340
C. Zincirleme Suçun Varlığının Sonucu  340
D. Zincirleme Suç Hükmünün Uygulanamayacağı Suçlar  341
E. Aynı Suçun Birden Fazla Kişiye Karşı Tek Bir Fiille İşlenmesi  341
III. Fikri İçtima  342
A. Terim–Kavram  342
B. Koşulları  343
1. Tek Fiil  343
2. Birden Fazla Farklı Suçun Oluşması (Kanunun Değişik Hükümlerinin İhlali)  344
§2. YASALARIN TEKLİĞİ (GÖRÜNÜŞTE İÇTİMA)  345
ÜÇÜNCÜ KİTAP
CEZA HUKUKUNUN YAPTIRIMLARI,
BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ
§1. CEZA KAVRAMI VE CEZANIN (CEZALANDIRMANIN) AMAÇLARI  350
§2. CEZANIN NİTELİKLERİ  350
§3. CEZANIN TÜRLERİ  351
§4. TCK’DA YAPTIRIMLAR  352
I. Cezalar  353
A. Hapis Cezaları  353
1. Ağırlaştırılmış Hapis Cezası  353
2. Müebbet Hapis Cezası  353
3. Süreli Hapis Cezası  354
a. Kavram  354
b. Kısa Süreli Hapis Cezası ve Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar  354
aa. Kısa Süreli Hapis Cezası  354
bb. Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar  355
aaa. Çevirmenin Koşulları  355
bbb. Çevirme Zorunluluğu  355
ccc. Çevirme Yasağı  357
ddd. TCK m. 5 ve m. 50  358
ggg. Çevirmeye Konu Yaptırımlar  359
a1. Adli Para Cezasına Çevirme  359
a2. Tedbire Çevirme  359
aa1. Aynen İade, Suçtan Önceki Hale Getirme veya Tazmin Suretiyle Tamamen Giderme  359
aa2. Bir Eğitim Kurumuna Devam Etme  359
aa3. Belirli Yerlere Gitmekten veya Belirli Etkinlikleri Yapmaktan Yasaklanma  359
aa4. Ehliyet ve Ruhsat Belgelerinin Geri Alınması, Belli Bir Meslek ve Sanatı Yapmaktan Yasaklanma  360
aa5. Gönüllü Olarak Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırılma  360
aa6. Çevrilen Ceza ve Tedbirlere Uymamanın Yaptırımı  360
aa7. Önlemin Değiştirilmesi  361
cc. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Özel İnfaz Usulleri  361
B. Adli Para Cezası  363
1. Tanım–Kavram  363
2. Para Cezasına İlişkin Sistemler  363
3. TCK’da Para Cezası  364
4. Adli Para Cezasının İnfazı  364
II. Güvenlik Tedbirleri  364
A. Genel Olarak  364
B. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  366
C. Müsadere  371
1. Genel Olarak  371
2. Hukuki Nitelik  372
3. Müsaderenin Çeşitleri  372
4. Koşulları  373
a. Eşya Müsaderesinin Çeşitleri ve Koşulları  373
aa. Suçla ilgili eşyanın müsaderesi (TCK m. 54/1 ve 3)  373
bb. Suç teşkil eden eşyanın müsaderesi (TCK m.54/4)  375
b. Eşdeğer Müsaderenin Koşulları (TCK m. 54/2)  376
c. TCK m. 54/4 Anlamında Müsaderenin Koşulları  376
5. Kazanç Müsaderesi  377
a. Genel Olarak  377
b. Hukuki Nitelik  377
c. Kazanç Müsaderesinin Koşulları  377
d. Kaim Değerlerin Müsaderesinin Koşulları  378
D. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri  379
E. Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri  379
F. Suçta Tekerrür ve Özel Tehlikeli Suçlular  380
1. Kavram  380
2. Koşulları  380
a. Önceden İşlenen Suçtan Dolayı Verilen Hükmün Kesinleşmiş Olması  380
b. Yeni Bir Suçun İşlenmesi  382
3. Tekerrürde Süre  383
4. Tekerrürün Sonuçları  384
5. Özel Tehlikeli Suçlular  385
G. Sınır Dışı Edilme  387
H. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri  388
1. İznin İptali  389
2. Müsadere  390
3. Hakimin Takdir Yetkisi  390
§5. CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ  392
I. Cezanın Belirlenmesi  393
A. Genel Olarak  393
B. Ceza Türünün Belirlenmesi  394
C. Temel Cezanın Belirlenmesi  394
1. Genel Olarak  394
2. Cezanın Belirlenmesinde Göz Önünde Bulundurulması Gereken Hususlar  395
a. Suçun İşleniş Biçimi  395
b. Suçun İşlenmesinde Kullanılan Araçlar  396
c. Suçun İşlendiği Zaman ve Yer  396
d. Suçun Konusunun Önem ve Değeri  396
e. Meydana Gelen Zarar ve Tehlikenin Ağırlığı  397
f. Failin Kast veya Taksire Dayalı Kusurunun Ağırlığı  398
g. Failin Güttüğü Amaç ve Saiki  398
3. Olası Kast ve Bilinçli Taksirin Dikkate Alınması  399
4. Nitelikli Hallerin Varlığı  399
D. Sonuç Cezanın Belirlenmesi  402
E. Cezanın Yukarı ve Aşağı Sınırlarının Aşılmaması  403
F. Cezanın Hesaplanması  404
1. Genel Olarak  404
2. Adli Para Cezalarının Hesaplanması  404
3. Cezaların İçtimaı (Birleştirilmesi)  405
a. Genel Olarak  405
b. Cezaların İçtimaı Sistemleri  406
c. Cezaların İçtimaı Kuralları  406
d. İçtima Kurallarını Uygulama Yetkisi  407
II. Cezanın Bireyselleştirilmesi  408
A. Cezanın Bireyselleştirilmesi Kavramı  408
B. Cezanın Bireyselleştirilmesi Araçları  408
1. Takdiri İndirim Nedenleri  408
2. Mahsup  410
a. Genel Olarak  410
b. Hukuki Esası  411
c. Mahsup Hükümlerinin Uygulanış Şekli  411
d. Adli Kontrol ve Mahsup  412
e. Yurtdışında Geçen Sürenin Mahsubu  412
3. Hapis Cezasının Ertelenmesi  413
a. Tanım–Kavram  413
b. Koşulları  414
aa. İşlenen Suçtan Dolayı Verilecek Cezanın Belli Ağırlıkta Olması  414
bb. Daha Önce Kasıtlı Bir Suçtan Dolayı Hapis Cezasına Mahkum Edilmemiş Olmak  415
cc. Suç İşlemeyeceği Konusunda Mahkemede Bir Kanaatin Oluşması  417
c. Erteleme Kararı  418
d. Ertelemenin Koşula Bağlanması  418
e. Ertelemenin Denetime Tabi Tutulması: Denetimli Serbestlik  418
aa. Denetim Süresi  419
bb. Denetim Süresince Öngörülebilecek Yükümlülükler  419
cc. Uzman Kişinin Görevlendirilmesi ve Görevleri  420
f. Ertelemenin Sonucu  420
g. Ertelemenin Düşmesi  420
DÖRDÜNCÜ KİTAP
DAVA VE CEZA İLİŞKİSİNİ
DÜŞÜREN SEBEPLER
§1. GENEL OLARAK  423
§2. DAVA VE CEZA İLİŞKİSİNİ DÜŞÜREN SEBEPLER  424
I. Sanığın veya Hükümlünün Ölümü  424
A. Genel Olarak  424
B. Sanığın Ölümü  424
C. Hükümlünün Ölümü  424
D. Mağdurun Ölümü  425
II. Af  425
A. Genel Olarak  425
B. Affın Çeşitleri  426
1. Genel Af  426
2. Özel Af  427
3. Cumhurbaşkanınca Af  427
III. Zamanaşımı  427
A. Genel Olarak  427
B. Dava Zamanaşımı  428
1. Dava Zamanaşımına Tabi Olmayan Suçlar  429
2. Dava Zamanaşımı Süreleri  430
3. Dava Zamanaşımı Süresinin Kısalması  430
4. Dava Zamanaşımı Süresinin Belirlenmesi  431
5. Dava Zamanaşımı Süresinin Başlaması  431
a. Genel Olarak  431
b. Bazı Suçlar Bakımından Dava Zamanaşımı Sürelerinin Başlamasına İlişkin Özel Düzenlemeler  431
aa. Birden Çok Evlilik ve Hileli Evlenme Suçu (TCK m.230/1, 2, 3)  431
bb. İftira Suçu (TCK m.267)  432
6. Dava Zamanaşımının Durması  432
a. İzin – Karar  432
b. Bekletici Mesele  432
c. Kaçaklık Kararı  433
d. TCK Dışındaki Bazı Kanunlarda Zamanaşımının Durmasına İlişkin Hükümler  433
aa. Uzlaşma (CMK m.253 – 255)  433
bb. Kamu Davası Açılmasının Ertelenmesi (CMK m.171/2 vd.)  433
cc. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (CMK. m.231/5 vd.)  434
dd. Çocuk Koruma Kanunu Bakımından Çocuk Hakkında Açılacak Kamu Davasının Ertelenmesi (ÇKK m.19)  434
ee. Çocuk Koruma Kanunu Bakımından Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (ÇKK m.23)  434
ff. Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu Bakımından Geri Bırakma (m.20)  434
gg. Bankacılık Kanunu Bakımından Dosyanın Bilirkişiye Tevdii (m.165)  435
7. Dava Zamanaşımının Kesilmesi  435
a. Kesilme Halinde Dava Zamanaşımının Uzaması  436
b. Dava Zamanaşımının Kesilmesinin Şeriklere Etkisi  436
C. Ceza Zamanaşımı  436
1. Genel Olarak  436
2. Ceza Zamanaşımı Süreleri  437
3. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Adli Para Cezasına Çevrilmesi Halinde Ceza Zamanaşımı Süresinin Tespiti  437
4. Farklı Türde Cezalar İçeren Hükümlerde Ceza Zamanaşımı Süresinin Değerlendirilmesi  438
5. Ceza Zamanaşımı Süresinin Kısalması  438
6. Ceza Zamanaşımı Süresinin Başlaması  438
a. Hükmün Kesinleşmesi  439
b. İnfazın Herhangi Bir Sebeple Kesilmesi  439
7. Ceza Zamanaşımına Tabi Olmayan Suçlar  440
8. Ceza Zamanaşımının Durması  440
9. Ceza Zamanaşımı ve Hak Yoksunlukları  440
10. Ceza Zamanaşımının Kesilmesi  441
11. Ceza Zamanaşımı Süresinin Kesilme Nedenleri  441
12. Kesilmenin Etkisi  442
13. Ceza Zamanaşımının Sonuçları  442
D. Müsadere Zamanaşımı  442
E. Zamanaşımının Hesabı ve Uygulanması  443
IV. Uzlaşma  443
V. Önödeme  443
A. Genel Olarak  443
B. Önödeme Usulünün Uygulanacağı Suçlar  444
§3. DAVA VEYA CEZANIN DÜŞMESİNİN ETKİSİ  447
BEŞİNCİ KİTAP
KOŞULLU SALIVERİLME – ADLİ SİCİL VE
HÜKÜMLÜLÜK KAYDININ SİLİNMESİ
§1. KOŞULLU SALIVERİLME (ŞARTLA SALIVERME–MEŞRUTEN TAHLİYE)  449
I. Tanım–Kavram  449
II. Koşulları  449
A. Hükmedilmiş Cezanın Bir Süre Çekilmiş Olması  449
B. İyi Hal  452
III. Koşullu Salıverilmeye Karar Verecek Mahkeme  452
IV. Koşullu Salıverilme Yasağı  452
V. Denetim Süresi–Denetimli Serbestlik  453
A. Koşullu Salıverilmenin Geri Alınması  455
1. Geri Alınmayı Gerektiren Haller  455
2. Geri Alınmanın Sonucu  455
3. Geri Almaya Karar Verecek Makam  456
B. Koşullu Salıverilmenin Sonucu  456
§2. ADLİ SİCİL VE HÜKÜMLÜLÜK KAYDININ SİLİNMESİ  456
Kaynakça  461
Kavramlar Dizini  465
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020