Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Tereke Davaları
Ocak 2020 / 1. Baskı / 460 Syf.
Fiyatı: 115.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Miras bırakanın ölümünden sonra doğrudan doğruya mirasçılık sıfatını kazanan mirasçılar yasal mirascılardır. Mirasçılık belgesi, hasım göstermeksizin sulh hukuk mahkemesinden istenen ve çekişmesiz yargılama sonunda verilen bir belge olup adına düzenlenen kişi lehine, mirasçılık karinesi oluşturan bir belgedir. Bu belge, miras hakkı yaratmayıp, sadece ispata yarayan resmi bir belgedir, ilâm hükmünde olmayan mirasçılık belgesi, lehine düzenlenen kişi bakımından bir karine oluşturur ve aksi ispat edilene kadar bu kişi mirasçı kabul edilir.

Ölüm anı itibarıyla terekedeki (taşınır veya taşınmaz) mal ve hakların tespit edilmesi gerekir. Miras ortaklığında mirasçıların birlikte hareket etmeleri zorunluluğu, işlemleri, kullanım ve idareyi birlikte yapmaları, mirasçılar arasında anlaşmazlık bulunması veya bu konularda anlaşamamaları halinde miras ortaklığı adına gerekli işlemleri yapmak, dava açmak, açılmış veya açılacak davaları takip etmek üzere, mirasçılardan biri veya bir kaçının isteği üzerine hakim mirasın paylaşımına kadar görev yapmak üzere miras ortaklığına bir temsilci atayabilir. Miras ortaklığının temsilci atanması isteğinde husumet miras bırakanın tüm mirasçılarına yöneltilmelidir.

Ölüm tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır. Mirasçılar zımnen mirası kabul etmiş duruma düşmüş olmadıkça her zaman murisin ödemeden aczinin tespitini isteyebilir. Türk Medeni Kanununun 606. maddesinde belirtilen süre bu davada uygulanmaz. Dava alacaklılara husumet yöneltilerek görülür. Bu davada yetkili mahkeme ise alacaklıların davanın açıldığı zamandaki ikametgahı mahkemesidir. Ayrıca bu davada mirasın reddi yetkisini içeren özel vekaletname sunulması da zorunludur.

Tereke davalarının konularına göre tasniflenerek anlatıldığı çalışmada; yargı yerinin belirlenmesi, terekenin tespiti, teslimi, korunması, taksimi, resmi tasfiyesi, cezai sorumluluk konularına, uygulama örnekleri ile Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay kararları ışığına yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Yargı Yerinin Belirlenmesi
Terekenin Tespiti, Teslimi, Korunması, Taksimi, Resmi Tasfiyesi
Cezai Sorumluluk
Uygulama Örnekleri
Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay Kararları
Barkod: 9789750258664
Yayın Tarihi: Ocak 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 460
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER
I. TEREKE DAVALARINDA YARGI YERİNİN BELİRLENMESİ (USUL VE YARGILAMA ESASLARI)  15
A. Genel Bilgiler – Elbirliği Mülkiyeti  15
1. Miras Bırakanın Yerleşim Yeri Sulh Hakimi  17
2. Terekeye Temsilci Tayini  18
3. İki Mahkemenin de Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı Vermesi ve Bu Kararların Kanun Yoluna Başvurulmaksızın Kesinleşmiş Bulunması  18
4. Denetim Makamı Görevi – Asliye Hukuk Mahkemesi  19
5. Mirasın Hükmen Reddinin Tespiti Hakkındaki Davalarda Yetkili Mahkeme Davalının Yerleşim Yeri Mahkemesi  20
6. Taksim veya Ortaklığın Satış Yoluyla Giderilmesi Davası  21
B. Mirasçılık Belgesi  21
1. Açıklamalar  21
2. Mirastan Iskat, Mahrumiyet Sebepleri ya da Mirasın Reddi veya Mirastan Feragat Sözleşmesi Hallerinin Bulunması, Mirasçılık Belgesi İstemeye Engel Değildir  23
3. Mirastan Feragat, Iskat, Mirasın Reddi Gibi Hususların Bulunması Halinde Veraset Belgesi  24
C. Terekenin Teslimi – HMK’nın 316/1. Maddesine Göre Basit Yargılama Usulüne Tabidir  25
1. Genel Bilgiler  25
2. Taraf Ehliyeti  26
3. 5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkındaki Kanun (MÖHUK)  27
4. Terekeye Temsilci Atanması  27
5. Gabin  28
II. TEREKENİN TESPİTİ – TESLİMİ  29
A. Genel Bilgiler  29
1. Koruma Önlemi Olarak Terekenin Tespiti  29
2. Tereke Kavramının İçerisine Hem Aktif Malvarlıkları Hem de Borçlar Girmektedir  30
B. Terekenin Tasfiyesi  30
C. Tereke Mallarının Korunması  31
D. Mühürleme  32
E. Terekenin Resmen Yönetilmesi  32
F. Tenkis Davası  34
1. Mutlak Olarak Tenkise Tabi Tasarruflar  34
2. Zamanaşımı Defi  35
3. Mirastan Feragat Sözleşmesi  35
4. Mirastan İskat  36
5. Miras Ortaklığı Temsilcisi  38
6. Hile (Aldatma)  39
III. TEREKENİN TAKSİMİ – ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ  40
A. Miras Taksim Sözleşmeleri – Paydaşlığın (Ortaklığın) Giderilmesi  40
B. Müşterek Mülkiyette De Miras Taksim Sözleşmesi Söz Konusu Olmaz  41
C. Türk Medeni Kanununun 698/2. Maddesi – Ortaklığı Devam Ettirme  42
IV. TEREKENİN RESMİ TASFİYESİ  42
A. Genel Bilgiler  42
B.”Gerçek Ret” – “Hükmen Ret”  42
1. Açıklamalar  42
2. Murisin Ödemeden Aczi Ölüm Tarihine Göre Belirlenir  45
C. “Terekenin İflas Hükümlerine Göre Tasfiyesi” ve “Terekenin Resmen Tasfiyesi”  46
D. Mirasın Sulh Mahkemesince İflas Hükümlerine Göre Tasfiye Edilmesi  47
E. Alacaklılarının, Mirası Reddeden Mirasçıların Buna Haklarının Olmadığının (TMK 610/2) Tespiti İçin Açılan Dava  48
F. Aile Konutu – Eşlerin Müşterek Kullandığı Eşyalar  49
G. Mirasçı Bırakmaksızın Ölen Kimsenin Mirası  49
H. Hazine Menfaatinin Korunmasını Sağlamak Üzere Mahallin En Büyük Mal Memurunun Kayyım Olarak Atanması  50
V. TEREKE TEMSİLCİSİNİN CEZAİ SORUMLUĞU  51
VI. MÜLKİYET KAPSAMI – TANIMLARI  53
A. Taşınmaz Mülkiyeti  53
1. Mülkiyet Hakkı Kapsamı  53
2. Ecrimisil  54
3. Muvazaalı İşlem  54
4. Tapuda Kayıtlı Bulunmayan Taşınmazlar  55
5. İhtiyati Tedbir  55
B. Taraflar Arasında Yapılan Sözleşmeler  56
1. Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmeleri  56
2. Satış Vaadi Sözleşmesi  56
3. Vekalet Sözleşmesi  58
4. Ön Alım Hakkı  58
5. Tapuya Güven İlkesi  59
İkinci Bölüm
TEREKEYLE İLGİLİ ÖRNEK KARARLAR
I. TEREKE DAVALARINDA GÖREVLİ – YETKİLİ MAHKEME  61
A. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  61
B. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  91
II. TERKE PAYLAŞIMI – ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ  112
A. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  112
B. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  146
III. TEREKENİN TESPİTİ – TESLİMİ  158
A. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  158
B. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  186
IV. TEREKEYE TEMSİLCİ TAYİNİ  218
A. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  218
B. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  238
V. TEREKENİN TASFİYESİ  265
A. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  265
B. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  288
VI. TEREKEDE CEZAİ SORUMLULUK  370
A. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  370
B. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararı  386
Üçüncü Bölüm
UYGULAMA VE ÖRNEKLER
I. ÖRNEK DİLEKÇELER  389
II. YARGITAY İNCELEMESİNDEN GEÇEREK KESİNLEŞMİŞ İLK DERECE MAHKEME KARARLARI  412
Kaynakça  453
Uygulama ve Örnekler Dizini  455
Kavramlar Dizini  457
 


Ramazan Karakaya
Ocak 2021
135.00 TL
Sepete Ekle
Zahit İmre ...
Ocak 2021
85.00 TL
Sepete Ekle
Aydın Tekdoğan
Ocak 2021
135.00 TL
Sepete Ekle
Aydın Tekdoğan
Ocak 2021
135.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER
I. TEREKE DAVALARINDA YARGI YERİNİN BELİRLENMESİ (USUL VE YARGILAMA ESASLARI)  15
A. Genel Bilgiler – Elbirliği Mülkiyeti  15
1. Miras Bırakanın Yerleşim Yeri Sulh Hakimi  17
2. Terekeye Temsilci Tayini  18
3. İki Mahkemenin de Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı Vermesi ve Bu Kararların Kanun Yoluna Başvurulmaksızın Kesinleşmiş Bulunması  18
4. Denetim Makamı Görevi – Asliye Hukuk Mahkemesi  19
5. Mirasın Hükmen Reddinin Tespiti Hakkındaki Davalarda Yetkili Mahkeme Davalının Yerleşim Yeri Mahkemesi  20
6. Taksim veya Ortaklığın Satış Yoluyla Giderilmesi Davası  21
B. Mirasçılık Belgesi  21
1. Açıklamalar  21
2. Mirastan Iskat, Mahrumiyet Sebepleri ya da Mirasın Reddi veya Mirastan Feragat Sözleşmesi Hallerinin Bulunması, Mirasçılık Belgesi İstemeye Engel Değildir  23
3. Mirastan Feragat, Iskat, Mirasın Reddi Gibi Hususların Bulunması Halinde Veraset Belgesi  24
C. Terekenin Teslimi – HMK’nın 316/1. Maddesine Göre Basit Yargılama Usulüne Tabidir  25
1. Genel Bilgiler  25
2. Taraf Ehliyeti  26
3. 5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkındaki Kanun (MÖHUK)  27
4. Terekeye Temsilci Atanması  27
5. Gabin  28
II. TEREKENİN TESPİTİ – TESLİMİ  29
A. Genel Bilgiler  29
1. Koruma Önlemi Olarak Terekenin Tespiti  29
2. Tereke Kavramının İçerisine Hem Aktif Malvarlıkları Hem de Borçlar Girmektedir  30
B. Terekenin Tasfiyesi  30
C. Tereke Mallarının Korunması  31
D. Mühürleme  32
E. Terekenin Resmen Yönetilmesi  32
F. Tenkis Davası  34
1. Mutlak Olarak Tenkise Tabi Tasarruflar  34
2. Zamanaşımı Defi  35
3. Mirastan Feragat Sözleşmesi  35
4. Mirastan İskat  36
5. Miras Ortaklığı Temsilcisi  38
6. Hile (Aldatma)  39
III. TEREKENİN TAKSİMİ – ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ  40
A. Miras Taksim Sözleşmeleri – Paydaşlığın (Ortaklığın) Giderilmesi  40
B. Müşterek Mülkiyette De Miras Taksim Sözleşmesi Söz Konusu Olmaz  41
C. Türk Medeni Kanununun 698/2. Maddesi – Ortaklığı Devam Ettirme  42
IV. TEREKENİN RESMİ TASFİYESİ  42
A. Genel Bilgiler  42
B.”Gerçek Ret” – “Hükmen Ret”  42
1. Açıklamalar  42
2. Murisin Ödemeden Aczi Ölüm Tarihine Göre Belirlenir  45
C. “Terekenin İflas Hükümlerine Göre Tasfiyesi” ve “Terekenin Resmen Tasfiyesi”  46
D. Mirasın Sulh Mahkemesince İflas Hükümlerine Göre Tasfiye Edilmesi  47
E. Alacaklılarının, Mirası Reddeden Mirasçıların Buna Haklarının Olmadığının (TMK 610/2) Tespiti İçin Açılan Dava  48
F. Aile Konutu – Eşlerin Müşterek Kullandığı Eşyalar  49
G. Mirasçı Bırakmaksızın Ölen Kimsenin Mirası  49
H. Hazine Menfaatinin Korunmasını Sağlamak Üzere Mahallin En Büyük Mal Memurunun Kayyım Olarak Atanması  50
V. TEREKE TEMSİLCİSİNİN CEZAİ SORUMLUĞU  51
VI. MÜLKİYET KAPSAMI – TANIMLARI  53
A. Taşınmaz Mülkiyeti  53
1. Mülkiyet Hakkı Kapsamı  53
2. Ecrimisil  54
3. Muvazaalı İşlem  54
4. Tapuda Kayıtlı Bulunmayan Taşınmazlar  55
5. İhtiyati Tedbir  55
B. Taraflar Arasında Yapılan Sözleşmeler  56
1. Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmeleri  56
2. Satış Vaadi Sözleşmesi  56
3. Vekalet Sözleşmesi  58
4. Ön Alım Hakkı  58
5. Tapuya Güven İlkesi  59
İkinci Bölüm
TEREKEYLE İLGİLİ ÖRNEK KARARLAR
I. TEREKE DAVALARINDA GÖREVLİ – YETKİLİ MAHKEME  61
A. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  61
B. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  91
II. TERKE PAYLAŞIMI – ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ  112
A. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  112
B. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  146
III. TEREKENİN TESPİTİ – TESLİMİ  158
A. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  158
B. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  186
IV. TEREKEYE TEMSİLCİ TAYİNİ  218
A. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  218
B. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  238
V. TEREKENİN TASFİYESİ  265
A. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  265
B. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  288
VI. TEREKEDE CEZAİ SORUMLULUK  370
A. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  370
B. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararı  386
Üçüncü Bölüm
UYGULAMA VE ÖRNEKLER
I. ÖRNEK DİLEKÇELER  389
II. YARGITAY İNCELEMESİNDEN GEÇEREK KESİNLEŞMİŞ İLK DERECE MAHKEME KARARLARI  412
Kaynakça  453
Uygulama ve Örnekler Dizini  455
Kavramlar Dizini  457
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021