Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Vergi Hukuku
Genel Hükümler – Türk Vergi Sistemi
Ağustos 2012 / 29. Baskı / 342 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 46. Ekim 2018 29.90 TL -     Sepete Ekle
   

Vergi Hukuku kendi içinde, genel vergi hukuku ve özel vergi hukuku şeklinde bir sınıflamaya tabi tutulmaktadır. Bu çalışmada da konuların incelenmesi adı geçen sınıflamaya uygun olarak iki kısımda yapılmıştır.

Konular; örnekler, tablolar, şemalardan da yararlanılarak mümkün olduğunca kolay anlaşılır bir dille işlenmektedir. Yine kolay anlaşılmayı sağlama düşüncesiyle dipnot kullanımına alışılmış olandan daha fazla yer verilmiştir. Böylece hayli karışık bir görünüm arz eden Vergi Hukuku konularının izahında akıcılık sağlanması amaçlanmıştır. Bu yöntem aynı zamanda, ayrıntıya girmek istemeyen okuyucular için de kolaylık sağlayacaktır.

Ayrıca, gerek bölüm sonlarına konulan sorular, gerekse kitabın sonunda yer alan test sorularıyla öğrencilere pratik yapma ve sınavlara hazırlanma olanağı sağlanmak istenmiştir.

Kitap içinde;

• Genel Vergi Hukuku Alanında; Verginin Tarafları, Vergilendirme Süreci, Mükellefin Ödevleri, Süreler, Vergi Denetimi, Vergi – Kabahat Suç ve Cezaları, Vergi Alacağının Korunması, Vergi Uyuşmazlıkları,

• Türk Vergi Sistemi Alanında; Gelir Üzerinden Alınan Vergiler (Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi), Harcama Üzerinden Alınan Vergiler (Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Harçlar, Damga Vergisi vd.), Servet Üzerinden Alınan Vergiler (Motorlu Taşıtlar Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi, Emlak Vergisi) gibi konular işlenmektedir.

Konu Başlıkları
Vergi Hukukuna Giriş
Verginin Tarafları
Vergilendirme Süreci Mükellefin Ödevleri, Vergi Denetimi, Süreler
Vergi Suç ve Cezaları
Vergi Alacağının Korunması
Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları
Türk Vergi Sistemi
Tes Soruları
İthalat Vergileri (Gümrük Vergisi, KDV, ÖTV) ile ilgili Özel Düzenlemeler
Barkod: 9789750220111
Yayın Tarihi: Ağustos 2012
Baskı Sayısı:  29
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 342
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  9
Şemalar ve Tablolar Listesi  25
Kısaltmalar  27
Birinci Kısım
GENEL HÜKÜMLER Birinci Bölüm
VERGİ HUKUKUNA GİRİŞ
I. VERGİ HUKUKUNUN HUKUK BÜTÜNÜ İÇİNDEKİ YERİ, KONUSU, DALLARI VE TANIMI  31
1. Vergi Hukukunun Hukuk Bütünü İçindeki Yeri, Konusu  31
2. Vergi Hukukunun Dalları  33
3. Vergi Hukukunun Tanımı  34
II. VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI  34
1. Vergi Hukukunun Yasama Organından Doğan Kaynakları  35
A. Anayasa  35
B. Uluslararası Vergi Anlaşmaları  37
C. Kanun  38
2. Vergi Hukukunun Yürütme Organından Doğan Kaynakları  38
A. Kanun Hükmünde Kararnameler  38
B. Bakanlar Kurulu Kararları (veya Bakanlar Kurulu Kararnameleri)  39
C. Tüzükler  40
D. Yönetmelikler  40
E. Genel Tebliğler  40
F. Muktezalar (Açıklama, Özelge), Sirkülerler, Genelgeler ve Genel Yazılar  41
3. Vergi Hukukunun Yargı Organından Doğan Kaynakları  42
A. Anayasa Mahkemesi Kararları  42
B. Danıştay İçtihadı Birleştirme Kararları  42
C. Diğer Yargı Kararları  43
4. Diğer Kaynaklar  43
III. VERGİ KANUNLARININ ZAMAN, YER VE ANLAM BAKIMINDAN UYGULANMASI  44
1. Vergi Kanunlarının Zaman Bakımından Uygulanması  44
2. Vergi Kanunlarının Yer Bakımından Uygulanması  44
3. Vergi Kanunlarının Anlam Bakımından Uygulanması (Vergi Hukukunda Yorum)  45
BİRİNCİ BÖLÜMLE İLGİLİ SORULAR  46
İkinci Bölüm
VERGİNİN TARAFLARI (VERGİ İDARESİ, MÜKELLEF, SORUMLU)
I. VERGİ İDARESİ  47
1. İdari Teşkilat  47
2. Denetim Birimleri  48
3. Takdir Komisyonları  49
II. VERGİ BORÇLUSU (MÜKELLEF)  50
III. VERGİ SORUMLUSU  51
1. Vergi Kesenlerin Sorumluluğu  51
2. Temsilcinin Vergiyle İlgili Sorumluluğu  52
A. Kanuni Temsil  52
a. Gerçek Kişilerde Kanuni Temsil  52
b. Tüzel Kişilerde Kanuni Temsil  53
B. İradi Temsil  54
3. Diğer Sorumluluk Türleri  55
A. Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu  56
B. Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Sorumluluğu  56
C. Özel Tüketim Vergisi ve Veraset ve İntikal Vergisinde Sorumluluk  56
D. Ölenin Vergi Borçlarından Mirasçıların Sorumluluğu  57
İKİNCİ BÖLÜMLE İLGİLİ SORULAR  58
Üçüncü Bölüm
VERGİLENDİRME SÜRECİ
I. VERGİLENDİRME SÜRECİNİN BAŞLANGICI: VERGİYİ DOĞURAN OLAY  59
II. VERGİNİN TARHI  60
1. Tanım  60
2. Beyan Üzerine Tarh  61
3. Vergi İdaresi Tarafından Tek Taraflı Gerçekleştirilen Tarh  61
A. Re’sen Vergi Tarhı  62
B. İkmalen Vergi Tarhı  63
C. İdarece Tarh  63
D. Diğer Durumlar  64
III. VERGİNİN TEBLİĞİ  64
IV. VERGİNİN TAHAKKUKU  67
V. VERGİNİN TAHSİLİ  69
ÜÇÜNCÜ BÖLÜMLE İLGİLİ SORULAR  71
Dördüncü Bölüm
MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ, VERGİ DENETİMİ, SÜRELER
I. MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ  73
II. VERGİ İDARESİNİN MÜKELLEFİN ÖDEVLERE UYUP UYMADIĞINI DENETLEMESİ (YOKLAMA, VERGİ İNCELEMESİ, ARAMA, BİLGİ TOPLAMA)  76
III. VERGİ HUKUKUNDA SÜRELER  79
1. Sürelerin Sınıflandırılması  79
A. Yargısal Süreler  79
B. İdari Süreler  80
C. Diğer Süreler  80
2. Sürelerin Hesaplanması  81
3. Sürelerin Uzaması  81
A. Mücbir Sebep ve Zor Durum Hâlinde Sürelerin Uzaması  81
B. Ölüm Hâlinde Sürelerin Uzaması  82
DÖRDÜNCÜ BÖLÜMLE İLGİLİ SORULAR  84
Beşinci Bölüm
VERGİ KABAHAT, SUÇ VE CEZALARI
I. VERGİ KABAHATLERİ VE CEZALARI  86
1. Vergi Ziyaı  86
A. Tanım  86
B. Vergi Ziyaının Cezası  86
2. Usulsüzlük  87
A. Genel Usulsüzlük  87
a. 1. Derece Genel Usulsüzlükler  87
b. 2. Derece Genel Usulsüzlükler  88
c. Genel Usulsüzlüklere Verilen Cezalar  88
B. Özel Usulsüzlük  89
a. Fatura, Serbest Meslek Makbuzu, Gider Pusulası ve Müstahsil Makbuzunun Verilmemesi, Alınmaması (VUK m. 353, b. 1).  89
b. Perakende Satış Fişi, Ödeme Kaydedici Cihazla Verilen Fiş, Giriş ve Yolcu Taşıma Bileti Gibi Diğer Belgelerin Düzenlenmemesi, Bulundurulmaması (VUK m. 353, b. 2).  90
c. Diğer Özel Usulsüzlükler  90
d. VUK m. 232/1-5’te Sayılanlar Dışında Kalanların (Tüketicilerin) Belge Almaması (VUK m. 353, b. 3)  91
II. VERGİ SUÇLARI VE CEZALARI  91
1. Kaçakçılık  92
A. Kaçakçılık Suçunun Özellikleri  92
B. 18 Aydan 3 Yıla Kadar Hapis Cezasını Gerektiren Kaçakçılık Suçları  92
C. 2 Yıldan 5 Yıla Kadar Hapis Cezasını Gerektiren Kaçakçılık Suçları  93
D. Kaçakçılık Cezasına İlave Olarak Vergi Ziyaı Cezasının da Uygulanması  94
2. Vergi Mahremiyetini İhlal  94
3. Mükellefin Özel İşlerini Yapma  95
III. CEZALARLA İLGİLİ ORTAK KURALLAR  96
1. Cezanın Kesilmediği veya Azaldığı Durumlar  96
A. Pişmanlık  96
B. Yanılma, Mücbir Neden  97
C. Cezalarda İndirim  97
D. Suçun ve Cezanın Zamanaşımına Uğraması  98
2. Cezanın Artırıldığı Durum (Tekerrür)  98
3. Kaçakçılık Suçuna İştirak Edenlerin Cezalandırılması  98
4. Birden Fazla Kabahat İşlenmesi Durumunda Ceza Uygulaması  99
A. Tek Bir Fiil ile Birden Fazla Vergi Kabahati İşlenmesi Durumu  99
a. Tek Fiil ile Aynı Vergi Açısından İki Kabahat İşlenmesi  99
b. Tek Fiil ile Farklı Vergilere Ait Kabahat İşlenmesi  99
B. Fiil Ayrılığı  100
BEŞİNCİ BÖLÜMLE İLGİLİ SORULAR  101
Altıncı Bölüm
VERGİ ALACAĞININ KORUNMASI
I. VERGİ ALACAĞININ GÜVENCE ALTINA ALINMASI  103
1. Mükelleften Teminat veya Kefil Göstermesinin İstenmesi  103
2. İhtiyati Tahakkuk ve İhtiyati Haciz Uygulamasına Gidilmesi  104
A. İhtiyati Tahakkuk  104
B. İhtiyati Haciz  105
3. Yurt Dışına Çıkış Yasağı  105
4. Diğer Önlemler  106
II. VERGİ ALACAĞININ DEĞERİNİN KORUNMASI (GECİKME FAİZİ VEYA GECİKME ZAMMI UYGULAMASI)  106
1. Gecikme Faizi  107
2. Gecikme Zammı  108
III. VERGİ ALACAĞININ ZORLA TAHSİL EDİLMESİ  108
1. Zorla Tahsil Şekilleri  108
2. Ödeme Emrine Karşı Dava Açılması  110
ALTINCI BÖLÜMLE İLGİLİ SORULAR  111
Yedinci Bölüm
VERGİ BORCUNU VE CEZALARINI SONA ERDİREN VEYA HAFİFLETEN NEDENLER
I. ZAMANAŞIMI  113
1. Zamanaşımının Çeşitleri  113
A. Tahakkuk Zamanaşımı  113
B. Tahsil Zamanaşımı  114
2. Zamanaşımının Durması, Kesilmesi  114
3. Zamanaşımının Hukuki Sonuçları  115
II. UZLAŞMA  115
1. Uzlaşmaya Gidilebilecek Hâller  116
2. Uzlaşmanın Şekli  116
3. Uzlaşmanın Sonucu  117
4. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma  117
III. HATALARIN DÜZELTİLMESİ  118
1. Hata Kavramı  118
A. Hesap Hataları (Aritmetik Hatalar)  119
B. Vergilendirme Hataları  119
2. Hataların Ortaya Çıkarılması ve Düzeltme Talebi  120
IV. TERKİN, TECİL VE DİĞER NEDENLER  121
1. Terkin  121
2. Vergi Alacağının Tecili  121
3. Diğer Nedenler  122
YEDİNCİ BÖLÜMLE İLGİLİ SORULAR  123
Sekizinci Bölüm
VERGİ UYUŞMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI
I. DOĞRUDAN ANAYASA MAHKEMESİNDE VEYA DANIŞTAYDA AÇILAN VERGİ DAVALARI  127
II. VERGİ MAHKEMESİNDE AÇILIP BÖLGE İDARE MAHKEMESİ VEYA DANIŞTAYDA DEVAM EDEN VERGİ DAVALARI  128
1. Vergi Uyuşmazlığının Mahiyeti, Uyuşmazlığın Yargı Yoluna Taşınması ve Vergi Yargısında Kanıtlama  129
A. Vergi Uyuşmazlığının Mahiyeti  129
B. Uyuşmazlıkların İdari Aşamadan Yargı Organına Taşınması  130
C. Beyan Üzerine Tarh Edilen Vergilere Karşı Dava Açılması  130
D. Vergi Yargılamasında Kanıtlama  131
2. Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümünde Görevli Mahkemeler ve Kanun Yolları  133
A. Vergi Mahkemeleri  133
a. Vergi Mahkemelerinin Oluşumu, Vergi Davasının Açılması  133
b. Açılan Davanın Tahsilata Etkisi, Davanın Görülme Usulü  134
c. Vergi Mahkemesi Kararına Karşı İtiraz veya Temyize Başvurma  135
B. Bölge İdare Mahkemesi  135
C. Danıştay  136
3. İstisnai (Olağanüstü) Kanun Yolları  138
SEKİZİNCİ BÖLÜMLE İLGİLİ SORULAR  140
İkinci Kısım
TÜRK VERGİ SİSTEMİ
I. TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN TARİHÇESİ  143
II. VERGİ GELİRLERİNİN KOMPOZİSYONU  143
Birinci Ayırım
GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER Birinci Bölüm
GELİR VERGİSİ
I. ÖN BİLGİLER  145
1. Gelir Vergisinde Tam Mükellef / Dar Mükellef Ayırımı  145
A. Tam Mükellefiyet  146
a. İkametgâh İlkesi Gereği Tam Mükellefiyet  146
b. Tabiiyet İlkesi Gereği Tam Mükellefiyet  146
B. Dar Mükellefiyet  147
2. Gelirin Özellikleri  148
3. Gelir Vergisine Konu Olan Kazanç ve İratlar  149
II. TİCARİ KAZANÇLAR  150
1. Tanım  150
2. Ticari Kazancın Gerçek Usulde Tespiti: Bilanço Esası  151
A. Kimler Bilanço Esasına Tabidir?  151
B. Bilanço Esasında Ticari Kazanç Nasıl Hesaplanır?  152
a. Dönem Öz Sermayesinin Hesaplanması  152
b. İşletmeye İlave Edilen ve İşletmeden Çekilen Değerlerin Dikkate Alınması  154
c. Giderlerin Düşülmesi, Amortisman, Değerleme Hükümlerinin Uygulanması  154
aa. İndirilebilecek Giderler  154
bb. Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler  155
cc. Amortisman, Değerleme Hükümlerinin Uygulanması  157
d. Yatırım İndirimi  159
e. Eğitim ve Öğretim İşletmelerinde Kazanç İstisnası  159
3. İşletme Hesabı Esasında Ticari Kazancın Tespiti  160
4. Ticari Kazancın Basit Usulde Tespiti  162
A. Basit Usulden Yararlanamayan Meslek ve Ticaret Erbabı  162
B. Basit Usule Tabi Olmanın Şartları  162
C. Basit Usulde Gelirin Tespiti  163
5. Ticari Kazançlarda Esnaf Muaflığı  164
A. Esnaf Muaflığından Yararlananlar  164
B. Esnaf Muaflığının Sınırı ve Şartı  164
C. Muaf Esnaflardan Yapılan Vergi Tevkifatı  165
III. ZİRAİ KAZANÇLAR  165
1. Tanım ve Zirai Kazançların Başka Kazançlara Dönüşmesi  165
2. Zirai Kazancın Tespiti ve Vergilendirilmesi  166
A. Zirai Kazançlarda Stopaj Usulüyle Vergileme  166
a. Stopaj Usulüyle Vergiye Tabi Olmanın Şartları  166
b. Stopaj Oranları  167
B. Zirai Kazançların Gerçek Usulde Vergilendirilmesi  168
IV. ÜCRETLER  169
1. Tanım  169
2. Ücretlerin Vergilendirilmesi  169
A. Ücretlerin Stopaj Usulüyle Vergilendirilmesi  170
B. “Diğer Ücretliler”in Vergi Karnesi Üzerinden Vergilendirilmesi  171
C. Bazı Ücretlilerin Beyanname Üzerinden Vergilendirilmesi  172
3. Ücretlerde Muaflık ve İstisnalar  172
A. Diplomat Muaflığı  172
B. Elçilik ve Konsolosluk Çalışanlarının Ücret İstisnası  173
C. Ücretlerde Diğer İstisnalar  173
V. SERBEST MESLEK KAZANÇLARI  174
1. Tanım  174
2. Serbest Meslek Kazancının Başka Kazançlara Dönüşmesi  175
3. Serbest Meslek Kazancının Tespiti ve Vergilendirilmesi  175
4. Serbest Meslek Kazançlarında Muaflık ve Telif Kazançları İstisnası  177
A. Serbest Meslek Kazancı Muaflığı  177
B. Telif Kazançları İstisnası  177
VI. GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARI  179
1. Tanım  179
2. Gayrimenkul Sermaye İradının Başka Kazançlara Dönüşmesi  179
3. Gayrimenkul Sermaye İratlarının Vergilendirme Rejimi  180
A. Vergi Tevkifatı  180
B. Beyan Yoluyla Vergileme  180
a. Üzerinden Stopaj Yapılmış Olan Gayrimenkul Sermaye İratları  180
b. Stopaja Maruz Kalmamış Olan Gayrimenkul Sermaye İratları  181
c. Beyanname Üzerinden Yasa’nın İzin Verdiği Giderlerin Düşülmesi  181
C. Vergi Güvenlik Müessesesi (Kiraya Verilen Mal ve Hakların Kira Bedeli, Emsal Kira Bedelinden Düşük Olamaz)  182
VII. MENKUL SERMAYE İRATLARI  183
1. Tanım ve Menkul Sermaye İratlarının Çeşitleri  183
2. Menkul Sermaye İratlarının Başka Kazançlara Dönüşmesi  184
3. Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirme Rejimi  185
A. Stopaj Yoluyla Vergilendirme  185
B. Beyanname Üzerinden Vergilendirme  186
VIII. DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR  186
1. Değer Artışı Kazançları  187
A. Kapsamı  187
B. Vergilendirilmesi  189
a. Stopaj Yoluyla Vergilendirme  189
b. Beyan Yoluyla Vergilendirme  189
C. Vergi Kolaylıkları (Vergilendirilmeyecek Değer Artışı Kazançları)  190
2. Arızi Kazançlar  191
IX. GELİR VERGİSİNİN TARHI  192
1. Muhtasar Beyanname (Stopaj Beyannamesi) Yoluyla Tarh  193
2. Yıllık Beyanname Yoluyla Tarh  195
A. Gelirlerin Toplanması Kavramı  195
B. Yıllık Beyanname Verilmeyen veya Toplama Yapılmayan Hâller  195
a. Mutlak Anlamda, Beyanname Verilmeyen veya (Başka Gelirler İçin Beyanname Verilmesi Durumunda) Beyannameye Dâhil Edilmeyen Gelirler  195
b. Şartlı Olarak (Beyan Sınırının Aşılmaması Hâlinde) Beyan Dışı Kalan Gelirler  196
aa. Gelir Toplamı, Beyanname Verme Sınırını Aşmayan Mükellefler  196
bb. Toplamı GVK, m. 86/d’de Yazılı Tutarı Aşmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İradı Gelirleri  197
C. Yıllık Beyanname Vermenin Zorunlu Olduğu Hâller  197
a. Mutlak Anlamda Beyanname Verilmesi Gerekli Gelirler  197
b. Beyanname Verme Sınırının Aşılması Hâlinde, Beyan Mecburiyeti Bulunan Gelirler  197
aa. Birden Fazla İşverenden Ücret Geliri Olanlar  198
bb. Gelir Toplamı Beyanname Verme Sınırını Aşanlar  198
D. Yıllık Beyannamenin Verileceği Yer ve Zaman  198
E. Yıllık Beyanname Üzerinden Yapılabilecek İndirimler ve Zararların Düşülmesi  199
F. Verginin Oranı  201
G. Mahsuplar  201
H. Gelir Vergisinin Ödenmesi (Taksitler)  202
I. Geçici Vergi (Peşin Vergi)  203
X. GELİR VERGİSİNDE DAR MÜKELLEFLERE ÖZGÜ DÜZENLEMELER  205
1. Dar Mükellef Gerçek Kişilerin Vergilendirilme Rejimi  205
2. Gelir Unsurları  205
3. Beyannameler  206
A. Yıllık Beyanname  206
B. Yıllık Beyanname Verilmeyen Hâller  207
C. Münferit Beyanname  207
4. Matrah Tespiti  208
BİRİNCİ BÖLÜMLE İLGİLİ SORULAR  210
İkinci Bölüm
KURUMLAR VERGİSİ
I. TAM MÜKELLEF - DAR MÜKELLEF AYIRIMI VE KURUMLAR VERGİSİNİN MÜKELLEFLERİ  213
1. Tam ve Dar Mükellef Ayırımı  213
2. Kurumlar Vergisinin Mükellefleri  215
A. Sermaye Şirketleri  215
B. Kooperatifler  215
C. İktisadi Kamu Kuruluşları  216
D. Dernek ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler  216
E. İş Ortaklıkları (Joint Venture)  218
II. VERGİDEN MUAF TUTULAN KURUMLAR  219
III. KURUMLAR VERGİSİNDE MATRAH TESPİTİ  220
1. Matrah Tespiti Kural Olarak Ticari Kazanç Hükümlerine Göre Yapılır  220
2. Kazanç Tespitinde Kabul Edilmeyen İndirimler  221
A. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı  221
B. Örtülü Sermaye  223
C. Diğer Kabul Edilmeyen İndirimler  223
3. Safi Kurum Kazancının Tespitinde İndirilebilecek Giderler, Diğer İndirimler ve Zarar Mahsubu  224
4. İstisnaların Dikkate Alınması  225
IV. KURUM KAZANÇLARININ BEYANI, VERGİNİN ORANI, ÖDENMESİ  226
1. Yıllık Beyanname  227
2. Verginin Oranı ve Ödenmesi  227
3. Dağıtılan Kâr Payları Üzerinden Gelir Vergisi Stopajı Yapılması  228
V. KURUMLARIN; TASFİYESİ VE YENİDEN YAPILANMALARI (BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ) DURUMUNDA VERGİLENDİRME  229
VI. DAR MÜKELLEFLERE ÖZGÜ DÜZENLEMELER  230
1. Gelir Unsurları  230
2. Safi Kurum Kazancının Tespiti  231
3. Beyannameler  232
A. Yıllık Beyanname  232
B. Özel Beyanname  232
C. Muhtasar Beyanname  233
4. Diğer Hususlar  233
İKİNCİ BÖLÜMLE İLGİLİ SORULAR  234
İkinci Ayırım
HARCAMALAR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER Birinci Bölüm
KATMA DEĞER VERGİSİ
I. VERGİNİN HESAPLANMA TEKNİĞİ VE KATMA DEĞER KAVRAMI  237
II. VERGİNİN KONUSU  238
III. VERGİYİ DOĞURAN OLAY  239
IV. VERGİNİN MATRAHI  240
V. VERGİNİN MÜKELLEFİ, VERGİ SORUMLUSU  241
VI. VERGİNİN ORANI  242
1. %1 Oranı Uygulanan Mal Teslimleri (I Sayılı Liste)  243
2. %8 Oranı Uygulanan Mal Teslimleri ve Hizmet İfaları (II Sayılı Liste)  243
3. %18 Oranı Uygulanan Mal Teslimleri ve Hizmet İfaları (Genel Oran)  244
VII. KDV BEYANNAMESİ, KDV'NİN ÖDENMESİ, ÖDENECEK KDV’NİN HESABI  245
1. Vergilendirme Dönemi ve Beyan  245
2. Verginin Tarhı ve Ödenmesi  245
3. Ödenecek KDV’nin Hesabı, Vergi İndirimi  246
VIII. İSTİSNALAR  247
1. İhracat İstisnası  248
2. Araçlar, Kıymetli Maden ve Petrol Aramaları ile Ulusal Güvenlik Harcamaları ve Yatırımlarda İstisna  249
3. Taşımacılık İstisnası  250
4. Diplomatik İstisnalar  250
5. İthalat İstisnası  250
6. Sosyal ve Askerî Amaçlı İstisnalar  251
7. Diğer İstisnalar  252
8. İstisnadan Vazgeçme Hakkı  253
BİRİNCİ BÖLÜMLE İLGİLİ SORULAR  254
İkinci Bölüm
DİĞER HARCAMA VERGİLERİ
I. GENEL TÜKETİM VERGİSİ NİTELİĞİNDEKİ DİĞER HARCAMA VERGİSİ: GÜMRÜK VERGİSİ  255
1. Verginin Konusu, Vergiyi Doğuran Olay, Mükellef, Matrah  255
2. Verginin Tarhı, Tahakkuku, Ödenmesi, Muaflık ve İstisnalar  256
3. Gümrük (İthalat Vergileri) İle İlgili Özel Düzenlemeler (İthalat Üzerinden Alınacak Vergilere Uygulanacak Usul Hükümleri)  257
II. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ÖZELLİĞİNİ TAŞIYAN HARCAMA VERGİLERİ  262
1. Özel Tüketim Vergisi  262
A. Konu, Vergiyi Doğuran Olay, Mükellef, Vergilendirme Dönemi, Beyan  263
B. Verginin Alınma Şekli, Matrah, Oran  264
2. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi  266
A. Verginin Konusu  266
B. Mükellef, Matrah, Oran  266
C. İstisnalar  268
3. Diğer Özel Tüketim Vergisi Özelliğini Taşıyan Harcama Vergileri  268
A. Özel İletişim Vergisi  268
B. Şans Oyunları Vergisi  269
III. KAMUNUN HİZMET VEYA MAL SATIŞI KARŞILIĞINDA ALINAN HARCAMA VERGİLERİ: HARÇLAR, DEĞERLİ KÂĞITLAR VERGİSİ  270
1. Harca Tabi Olan İşlemler  270
2. Harç Miktarları  271
3. Harçların Ödenmesi, İstisnalar  271
4. Değerli Kâğıtlar Vergisi  272
IV. ÇEŞİTLİ İŞLEMLER ÜZERİNDEN ALINAN HARCAMA VERGİSİ: DAMGA VERGİSİ  273
1. Damga Vergisinin Varlık Nedeni  273
2. Verginin Konusu  273
3. Vergiyi Doğuran Olay, Verginin Yükümlüsü  274
4. İstisnalar  275
5. Oran  276
6. Ödeme Şekilleri  277
İKİNCİ BÖLÜMLE İLGİLİ SORULAR  279
Üçüncü Ayırım
SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER
I. MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ  281
1. Tarihçe, Kavram, Konu, Mükellef  281
2. Mükellefiyetin Başlaması  281
3. Vergi Tarifeleri  282
4. Vergileme Ölçüleri, Vergi Miktarları  282
5. Verginin Tahakkuku, Ödenmesi  283
6. Güvence Önlemleri, İstisnalar  283
II. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ  284
1. Verginin Konusu, Yükümlüsü  284
2. Verginin Stopaj Yoluyla Alınması  285
3. Verginin Beyanname Üzerinden Tahakkuk Ettirilmesi: Beyan Süreleri  286
4. Beyannamenin Geç Verilmesi  286
5. Beyanname Üzerinden İlk Tarhiyatın Yapılması  287
6. Son Tarhiyatın Yapılması  287
7. Verginin Oranı  287
8. Verginin Ödenmesi, Güvence Önlemleri  288
9. Muaflıklar ve İstisnalar  289
III. EMLAK VERGİSİ  290
1. Bina Vergisi  290
A. Konu, Yükümlü, Muaflıklar  290
B. Matrah, Oran  291
2. Arazi Vergisi  292
A. Konu, Yükümlü, Muaflık  292
B. Matrah, Oran  293
3. Ortak Hükümler  293
A. Emlak Vergisinde Mükellefiyetin Başlaması, Emlak Vergisi Bildirimi  293
B. Emlak Vergisinin Tarh ve Tahakkuku, Vergi Değerinde Otomatik Artış, Ödeme  294
C. Müeyyideler, Zamanaşımı, Sorumluluk  295
SORULAR (SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER)  296
EKLER
Ek 1: Kitaptaki Bazı Soruların Olası Yanıtları  297
Ek 2: Rakama Dayalı Bilgiler (Genel Kısım)  305
Ek 3: Vergi Ceza Miktarları  306
Ek 4: Gelir Vergisine İlişkin Rakama Dayalı Bilgiler  307
Ek 5: Gelir Vergisi Tarifesi  309
Ek 6: Gelir Vergisi Stopaj Oranları  310
Ek 7: Asgari Ücret, Asgari Ücret Üzerindeki Vergi-Prim Yükü, Diğer  312
Ek 8: Kurum Kazancı ve Kâr Payı Üzerindeki Vergi Yükü  314
Ek 9: İşletme Adına Elde Edilen Menkul Sermaye İratlarının ve Değer Artış Kazançlarının Vergilendirilme Rejimi  315
Ek 10: Harcama Vergilerine İlişkin Rakama Dayalı Bilgiler  316
Ek 11: Servet Vergilerine İlişkin Rakama Dayalı Bilgiler  317
Ek 12: Yeniden Değerleme Oranı  318
Ek 13: Türkiye’de Mükellef Sayısı  319
Ek 14: Vergi Kaçakçılığının ve Kayıt Dışılığın Boyutu  320
Ek 15: Türkiye’de Denetim Elemanı Sayısı  321
Ek 16: Bütçe Gelirleri ve Vergi Gelirlerinin Kompozisyonu (Milyar TL)  322
Ek 17: Farklı Vergilere Ait Beyanname Verme ve Vergi Ödeme Süreleri  323
Ek 18: Test Soruları  325
Kaynakça  335
Kavramlar Dizini  339
Şema 2 : Vergi Sorumlusunun Ödevlerini Yerine Getirmemesinden Kaynaklanan Vergi, Faiz, Zam Alacaklarının Tahsilinde İzlenen Yol  57
Şema 3 : Vergi Borcunun Kesinleşmesi  68
Şema 4 : Özel Usulsüzlükler ve Cezaları  91
Şema 5 : Vergi Kabahatleri/Suçları  96
Şema 6 : Cezai İşleme Karşı Mükellefin Başvuru Yolları  120
Şema 7 : Vergi Davaları  127
Şema 8 : Vergi Yargısı Aşamaları  138
Şema 9 : Türk Vergi Sistemini Oluşturan Vergiler  144
Şema 10 : Gelir Vergisinde Gelirin Tespit Şekilleri ve Tutulması Zorunlu Defter ve Belgeler  178
Şema 11 : Gelir Vergisinde İstisna ve Muafiyetler  192
Şema 12 : Damga Vergisinin Ödeme Şekilleri ve Süreleri  278
Tablo 1 : Kaçakçılık Suçları ve Cezaları  94
Tablo 2 : Gelir Vergisinde Mükellefiyet Şekilleri  147
Tablo 3 : Dönem Başı Bilançosu (1 Ocak 2009) (TL)  153
Tablo 4 : İşletme Hesabı Özeti (31.12.2008) (TL)  161
Tablo 5 : Stopaj Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin Beyanı ve Ödenme Süresi
(Muhtasar Beyanname) 
 194
Tablo 6 : Beyan Yoluyla Ödenen Gelir Vergisinde Süreler  203
Tablo 7 : Geçici Vergi Beyan ve Ödeme Süresi  203
Tablo 8 : Gelir Vergisinde Vergileme Rejimi ve Vergi Oranları  204
Tablo 9 : Kurumlar Vergisinde Mükellefiyet Şekilleri  214
Tablo 10 : Kurumlar Vergisinin Beyanı ve Ödenme Süresi  228
Tablo 11 : Katma Değer Vergisi Beyan ve Ödeme Süresi  246
Tablo 12 : Emlak Vergisi Oranları  293
 


Erdoğan Öner
Eylül 2018
33.90 TL
Sepete Ekle
S. Ateş Oktar
Eylül 2018
45.00 TL
Sepete Ekle
Muhsin Koçak
Nisan 2018
79.90 TL
Sepete Ekle
Şenol Kocaer
Ocak 2018
185.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  9
Şemalar ve Tablolar Listesi  25
Kısaltmalar  27
Birinci Kısım
GENEL HÜKÜMLER Birinci Bölüm
VERGİ HUKUKUNA GİRİŞ
I. VERGİ HUKUKUNUN HUKUK BÜTÜNÜ İÇİNDEKİ YERİ, KONUSU, DALLARI VE TANIMI  31
1. Vergi Hukukunun Hukuk Bütünü İçindeki Yeri, Konusu  31
2. Vergi Hukukunun Dalları  33
3. Vergi Hukukunun Tanımı  34
II. VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI  34
1. Vergi Hukukunun Yasama Organından Doğan Kaynakları  35
A. Anayasa  35
B. Uluslararası Vergi Anlaşmaları  37
C. Kanun  38
2. Vergi Hukukunun Yürütme Organından Doğan Kaynakları  38
A. Kanun Hükmünde Kararnameler  38
B. Bakanlar Kurulu Kararları (veya Bakanlar Kurulu Kararnameleri)  39
C. Tüzükler  40
D. Yönetmelikler  40
E. Genel Tebliğler  40
F. Muktezalar (Açıklama, Özelge), Sirkülerler, Genelgeler ve Genel Yazılar  41
3. Vergi Hukukunun Yargı Organından Doğan Kaynakları  42
A. Anayasa Mahkemesi Kararları  42
B. Danıştay İçtihadı Birleştirme Kararları  42
C. Diğer Yargı Kararları  43
4. Diğer Kaynaklar  43
III. VERGİ KANUNLARININ ZAMAN, YER VE ANLAM BAKIMINDAN UYGULANMASI  44
1. Vergi Kanunlarının Zaman Bakımından Uygulanması  44
2. Vergi Kanunlarının Yer Bakımından Uygulanması  44
3. Vergi Kanunlarının Anlam Bakımından Uygulanması (Vergi Hukukunda Yorum)  45
BİRİNCİ BÖLÜMLE İLGİLİ SORULAR  46
İkinci Bölüm
VERGİNİN TARAFLARI (VERGİ İDARESİ, MÜKELLEF, SORUMLU)
I. VERGİ İDARESİ  47
1. İdari Teşkilat  47
2. Denetim Birimleri  48
3. Takdir Komisyonları  49
II. VERGİ BORÇLUSU (MÜKELLEF)  50
III. VERGİ SORUMLUSU  51
1. Vergi Kesenlerin Sorumluluğu  51
2. Temsilcinin Vergiyle İlgili Sorumluluğu  52
A. Kanuni Temsil  52
a. Gerçek Kişilerde Kanuni Temsil  52
b. Tüzel Kişilerde Kanuni Temsil  53
B. İradi Temsil  54
3. Diğer Sorumluluk Türleri  55
A. Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu  56
B. Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Sorumluluğu  56
C. Özel Tüketim Vergisi ve Veraset ve İntikal Vergisinde Sorumluluk  56
D. Ölenin Vergi Borçlarından Mirasçıların Sorumluluğu  57
İKİNCİ BÖLÜMLE İLGİLİ SORULAR  58
Üçüncü Bölüm
VERGİLENDİRME SÜRECİ
I. VERGİLENDİRME SÜRECİNİN BAŞLANGICI: VERGİYİ DOĞURAN OLAY  59
II. VERGİNİN TARHI  60
1. Tanım  60
2. Beyan Üzerine Tarh  61
3. Vergi İdaresi Tarafından Tek Taraflı Gerçekleştirilen Tarh  61
A. Re’sen Vergi Tarhı  62
B. İkmalen Vergi Tarhı  63
C. İdarece Tarh  63
D. Diğer Durumlar  64
III. VERGİNİN TEBLİĞİ  64
IV. VERGİNİN TAHAKKUKU  67
V. VERGİNİN TAHSİLİ  69
ÜÇÜNCÜ BÖLÜMLE İLGİLİ SORULAR  71
Dördüncü Bölüm
MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ, VERGİ DENETİMİ, SÜRELER
I. MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ  73
II. VERGİ İDARESİNİN MÜKELLEFİN ÖDEVLERE UYUP UYMADIĞINI DENETLEMESİ (YOKLAMA, VERGİ İNCELEMESİ, ARAMA, BİLGİ TOPLAMA)  76
III. VERGİ HUKUKUNDA SÜRELER  79
1. Sürelerin Sınıflandırılması  79
A. Yargısal Süreler  79
B. İdari Süreler  80
C. Diğer Süreler  80
2. Sürelerin Hesaplanması  81
3. Sürelerin Uzaması  81
A. Mücbir Sebep ve Zor Durum Hâlinde Sürelerin Uzaması  81
B. Ölüm Hâlinde Sürelerin Uzaması  82
DÖRDÜNCÜ BÖLÜMLE İLGİLİ SORULAR  84
Beşinci Bölüm
VERGİ KABAHAT, SUÇ VE CEZALARI
I. VERGİ KABAHATLERİ VE CEZALARI  86
1. Vergi Ziyaı  86
A. Tanım  86
B. Vergi Ziyaının Cezası  86
2. Usulsüzlük  87
A. Genel Usulsüzlük  87
a. 1. Derece Genel Usulsüzlükler  87
b. 2. Derece Genel Usulsüzlükler  88
c. Genel Usulsüzlüklere Verilen Cezalar  88
B. Özel Usulsüzlük  89
a. Fatura, Serbest Meslek Makbuzu, Gider Pusulası ve Müstahsil Makbuzunun Verilmemesi, Alınmaması (VUK m. 353, b. 1).  89
b. Perakende Satış Fişi, Ödeme Kaydedici Cihazla Verilen Fiş, Giriş ve Yolcu Taşıma Bileti Gibi Diğer Belgelerin Düzenlenmemesi, Bulundurulmaması (VUK m. 353, b. 2).  90
c. Diğer Özel Usulsüzlükler  90
d. VUK m. 232/1-5’te Sayılanlar Dışında Kalanların (Tüketicilerin) Belge Almaması (VUK m. 353, b. 3)  91
II. VERGİ SUÇLARI VE CEZALARI  91
1. Kaçakçılık  92
A. Kaçakçılık Suçunun Özellikleri  92
B. 18 Aydan 3 Yıla Kadar Hapis Cezasını Gerektiren Kaçakçılık Suçları  92
C. 2 Yıldan 5 Yıla Kadar Hapis Cezasını Gerektiren Kaçakçılık Suçları  93
D. Kaçakçılık Cezasına İlave Olarak Vergi Ziyaı Cezasının da Uygulanması  94
2. Vergi Mahremiyetini İhlal  94
3. Mükellefin Özel İşlerini Yapma  95
III. CEZALARLA İLGİLİ ORTAK KURALLAR  96
1. Cezanın Kesilmediği veya Azaldığı Durumlar  96
A. Pişmanlık  96
B. Yanılma, Mücbir Neden  97
C. Cezalarda İndirim  97
D. Suçun ve Cezanın Zamanaşımına Uğraması  98
2. Cezanın Artırıldığı Durum (Tekerrür)  98
3. Kaçakçılık Suçuna İştirak Edenlerin Cezalandırılması  98
4. Birden Fazla Kabahat İşlenmesi Durumunda Ceza Uygulaması  99
A. Tek Bir Fiil ile Birden Fazla Vergi Kabahati İşlenmesi Durumu  99
a. Tek Fiil ile Aynı Vergi Açısından İki Kabahat İşlenmesi  99
b. Tek Fiil ile Farklı Vergilere Ait Kabahat İşlenmesi  99
B. Fiil Ayrılığı  100
BEŞİNCİ BÖLÜMLE İLGİLİ SORULAR  101
Altıncı Bölüm
VERGİ ALACAĞININ KORUNMASI
I. VERGİ ALACAĞININ GÜVENCE ALTINA ALINMASI  103
1. Mükelleften Teminat veya Kefil Göstermesinin İstenmesi  103
2. İhtiyati Tahakkuk ve İhtiyati Haciz Uygulamasına Gidilmesi  104
A. İhtiyati Tahakkuk  104
B. İhtiyati Haciz  105
3. Yurt Dışına Çıkış Yasağı  105
4. Diğer Önlemler  106
II. VERGİ ALACAĞININ DEĞERİNİN KORUNMASI (GECİKME FAİZİ VEYA GECİKME ZAMMI UYGULAMASI)  106
1. Gecikme Faizi  107
2. Gecikme Zammı  108
III. VERGİ ALACAĞININ ZORLA TAHSİL EDİLMESİ  108
1. Zorla Tahsil Şekilleri  108
2. Ödeme Emrine Karşı Dava Açılması  110
ALTINCI BÖLÜMLE İLGİLİ SORULAR  111
Yedinci Bölüm
VERGİ BORCUNU VE CEZALARINI SONA ERDİREN VEYA HAFİFLETEN NEDENLER
I. ZAMANAŞIMI  113
1. Zamanaşımının Çeşitleri  113
A. Tahakkuk Zamanaşımı  113
B. Tahsil Zamanaşımı  114
2. Zamanaşımının Durması, Kesilmesi  114
3. Zamanaşımının Hukuki Sonuçları  115
II. UZLAŞMA  115
1. Uzlaşmaya Gidilebilecek Hâller  116
2. Uzlaşmanın Şekli  116
3. Uzlaşmanın Sonucu  117
4. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma  117
III. HATALARIN DÜZELTİLMESİ  118
1. Hata Kavramı  118
A. Hesap Hataları (Aritmetik Hatalar)  119
B. Vergilendirme Hataları  119
2. Hataların Ortaya Çıkarılması ve Düzeltme Talebi  120
IV. TERKİN, TECİL VE DİĞER NEDENLER  121
1. Terkin  121
2. Vergi Alacağının Tecili  121
3. Diğer Nedenler  122
YEDİNCİ BÖLÜMLE İLGİLİ SORULAR  123
Sekizinci Bölüm
VERGİ UYUŞMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI
I. DOĞRUDAN ANAYASA MAHKEMESİNDE VEYA DANIŞTAYDA AÇILAN VERGİ DAVALARI  127
II. VERGİ MAHKEMESİNDE AÇILIP BÖLGE İDARE MAHKEMESİ VEYA DANIŞTAYDA DEVAM EDEN VERGİ DAVALARI  128
1. Vergi Uyuşmazlığının Mahiyeti, Uyuşmazlığın Yargı Yoluna Taşınması ve Vergi Yargısında Kanıtlama  129
A. Vergi Uyuşmazlığının Mahiyeti  129
B. Uyuşmazlıkların İdari Aşamadan Yargı Organına Taşınması  130
C. Beyan Üzerine Tarh Edilen Vergilere Karşı Dava Açılması  130
D. Vergi Yargılamasında Kanıtlama  131
2. Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümünde Görevli Mahkemeler ve Kanun Yolları  133
A. Vergi Mahkemeleri  133
a. Vergi Mahkemelerinin Oluşumu, Vergi Davasının Açılması  133
b. Açılan Davanın Tahsilata Etkisi, Davanın Görülme Usulü  134
c. Vergi Mahkemesi Kararına Karşı İtiraz veya Temyize Başvurma  135
B. Bölge İdare Mahkemesi  135
C. Danıştay  136
3. İstisnai (Olağanüstü) Kanun Yolları  138
SEKİZİNCİ BÖLÜMLE İLGİLİ SORULAR  140
İkinci Kısım
TÜRK VERGİ SİSTEMİ
I. TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN TARİHÇESİ  143
II. VERGİ GELİRLERİNİN KOMPOZİSYONU  143
Birinci Ayırım
GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER Birinci Bölüm
GELİR VERGİSİ
I. ÖN BİLGİLER  145
1. Gelir Vergisinde Tam Mükellef / Dar Mükellef Ayırımı  145
A. Tam Mükellefiyet  146
a. İkametgâh İlkesi Gereği Tam Mükellefiyet  146
b. Tabiiyet İlkesi Gereği Tam Mükellefiyet  146
B. Dar Mükellefiyet  147
2. Gelirin Özellikleri  148
3. Gelir Vergisine Konu Olan Kazanç ve İratlar  149
II. TİCARİ KAZANÇLAR  150
1. Tanım  150
2. Ticari Kazancın Gerçek Usulde Tespiti: Bilanço Esası  151
A. Kimler Bilanço Esasına Tabidir?  151
B. Bilanço Esasında Ticari Kazanç Nasıl Hesaplanır?  152
a. Dönem Öz Sermayesinin Hesaplanması  152
b. İşletmeye İlave Edilen ve İşletmeden Çekilen Değerlerin Dikkate Alınması  154
c. Giderlerin Düşülmesi, Amortisman, Değerleme Hükümlerinin Uygulanması  154
aa. İndirilebilecek Giderler  154
bb. Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler  155
cc. Amortisman, Değerleme Hükümlerinin Uygulanması  157
d. Yatırım İndirimi  159
e. Eğitim ve Öğretim İşletmelerinde Kazanç İstisnası  159
3. İşletme Hesabı Esasında Ticari Kazancın Tespiti  160
4. Ticari Kazancın Basit Usulde Tespiti  162
A. Basit Usulden Yararlanamayan Meslek ve Ticaret Erbabı  162
B. Basit Usule Tabi Olmanın Şartları  162
C. Basit Usulde Gelirin Tespiti  163
5. Ticari Kazançlarda Esnaf Muaflığı  164
A. Esnaf Muaflığından Yararlananlar  164
B. Esnaf Muaflığının Sınırı ve Şartı  164
C. Muaf Esnaflardan Yapılan Vergi Tevkifatı  165
III. ZİRAİ KAZANÇLAR  165
1. Tanım ve Zirai Kazançların Başka Kazançlara Dönüşmesi  165
2. Zirai Kazancın Tespiti ve Vergilendirilmesi  166
A. Zirai Kazançlarda Stopaj Usulüyle Vergileme  166
a. Stopaj Usulüyle Vergiye Tabi Olmanın Şartları  166
b. Stopaj Oranları  167
B. Zirai Kazançların Gerçek Usulde Vergilendirilmesi  168
IV. ÜCRETLER  169
1. Tanım  169
2. Ücretlerin Vergilendirilmesi  169
A. Ücretlerin Stopaj Usulüyle Vergilendirilmesi  170
B. “Diğer Ücretliler”in Vergi Karnesi Üzerinden Vergilendirilmesi  171
C. Bazı Ücretlilerin Beyanname Üzerinden Vergilendirilmesi  172
3. Ücretlerde Muaflık ve İstisnalar  172
A. Diplomat Muaflığı  172
B. Elçilik ve Konsolosluk Çalışanlarının Ücret İstisnası  173
C. Ücretlerde Diğer İstisnalar  173
V. SERBEST MESLEK KAZANÇLARI  174
1. Tanım  174
2. Serbest Meslek Kazancının Başka Kazançlara Dönüşmesi  175
3. Serbest Meslek Kazancının Tespiti ve Vergilendirilmesi  175
4. Serbest Meslek Kazançlarında Muaflık ve Telif Kazançları İstisnası  177
A. Serbest Meslek Kazancı Muaflığı  177
B. Telif Kazançları İstisnası  177
VI. GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARI  179
1. Tanım  179
2. Gayrimenkul Sermaye İradının Başka Kazançlara Dönüşmesi  179
3. Gayrimenkul Sermaye İratlarının Vergilendirme Rejimi  180
A. Vergi Tevkifatı  180
B. Beyan Yoluyla Vergileme  180
a. Üzerinden Stopaj Yapılmış Olan Gayrimenkul Sermaye İratları  180
b. Stopaja Maruz Kalmamış Olan Gayrimenkul Sermaye İratları  181
c. Beyanname Üzerinden Yasa’nın İzin Verdiği Giderlerin Düşülmesi  181
C. Vergi Güvenlik Müessesesi (Kiraya Verilen Mal ve Hakların Kira Bedeli, Emsal Kira Bedelinden Düşük Olamaz)  182
VII. MENKUL SERMAYE İRATLARI  183
1. Tanım ve Menkul Sermaye İratlarının Çeşitleri  183
2. Menkul Sermaye İratlarının Başka Kazançlara Dönüşmesi  184
3. Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirme Rejimi  185
A. Stopaj Yoluyla Vergilendirme  185
B. Beyanname Üzerinden Vergilendirme  186
VIII. DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR  186
1. Değer Artışı Kazançları  187
A. Kapsamı  187
B. Vergilendirilmesi  189
a. Stopaj Yoluyla Vergilendirme  189
b. Beyan Yoluyla Vergilendirme  189
C. Vergi Kolaylıkları (Vergilendirilmeyecek Değer Artışı Kazançları)  190
2. Arızi Kazançlar  191
IX. GELİR VERGİSİNİN TARHI  192
1. Muhtasar Beyanname (Stopaj Beyannamesi) Yoluyla Tarh  193
2. Yıllık Beyanname Yoluyla Tarh  195
A. Gelirlerin Toplanması Kavramı  195
B. Yıllık Beyanname Verilmeyen veya Toplama Yapılmayan Hâller  195
a. Mutlak Anlamda, Beyanname Verilmeyen veya (Başka Gelirler İçin Beyanname Verilmesi Durumunda) Beyannameye Dâhil Edilmeyen Gelirler  195
b. Şartlı Olarak (Beyan Sınırının Aşılmaması Hâlinde) Beyan Dışı Kalan Gelirler  196
aa. Gelir Toplamı, Beyanname Verme Sınırını Aşmayan Mükellefler  196
bb. Toplamı GVK, m. 86/d’de Yazılı Tutarı Aşmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İradı Gelirleri  197
C. Yıllık Beyanname Vermenin Zorunlu Olduğu Hâller  197
a. Mutlak Anlamda Beyanname Verilmesi Gerekli Gelirler  197
b. Beyanname Verme Sınırının Aşılması Hâlinde, Beyan Mecburiyeti Bulunan Gelirler  197
aa. Birden Fazla İşverenden Ücret Geliri Olanlar  198
bb. Gelir Toplamı Beyanname Verme Sınırını Aşanlar  198
D. Yıllık Beyannamenin Verileceği Yer ve Zaman  198
E. Yıllık Beyanname Üzerinden Yapılabilecek İndirimler ve Zararların Düşülmesi  199
F. Verginin Oranı  201
G. Mahsuplar  201
H. Gelir Vergisinin Ödenmesi (Taksitler)  202
I. Geçici Vergi (Peşin Vergi)  203
X. GELİR VERGİSİNDE DAR MÜKELLEFLERE ÖZGÜ DÜZENLEMELER  205
1. Dar Mükellef Gerçek Kişilerin Vergilendirilme Rejimi  205
2. Gelir Unsurları  205
3. Beyannameler  206
A. Yıllık Beyanname  206
B. Yıllık Beyanname Verilmeyen Hâller  207
C. Münferit Beyanname  207
4. Matrah Tespiti  208
BİRİNCİ BÖLÜMLE İLGİLİ SORULAR  210
İkinci Bölüm
KURUMLAR VERGİSİ
I. TAM MÜKELLEF - DAR MÜKELLEF AYIRIMI VE KURUMLAR VERGİSİNİN MÜKELLEFLERİ  213
1. Tam ve Dar Mükellef Ayırımı  213
2. Kurumlar Vergisinin Mükellefleri  215
A. Sermaye Şirketleri  215
B. Kooperatifler  215
C. İktisadi Kamu Kuruluşları  216
D. Dernek ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler  216
E. İş Ortaklıkları (Joint Venture)  218
II. VERGİDEN MUAF TUTULAN KURUMLAR  219
III. KURUMLAR VERGİSİNDE MATRAH TESPİTİ  220
1. Matrah Tespiti Kural Olarak Ticari Kazanç Hükümlerine Göre Yapılır  220
2. Kazanç Tespitinde Kabul Edilmeyen İndirimler  221
A. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı  221
B. Örtülü Sermaye  223
C. Diğer Kabul Edilmeyen İndirimler  223
3. Safi Kurum Kazancının Tespitinde İndirilebilecek Giderler, Diğer İndirimler ve Zarar Mahsubu  224
4. İstisnaların Dikkate Alınması  225
IV. KURUM KAZANÇLARININ BEYANI, VERGİNİN ORANI, ÖDENMESİ  226
1. Yıllık Beyanname  227
2. Verginin Oranı ve Ödenmesi  227
3. Dağıtılan Kâr Payları Üzerinden Gelir Vergisi Stopajı Yapılması  228
V. KURUMLARIN; TASFİYESİ VE YENİDEN YAPILANMALARI (BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ) DURUMUNDA VERGİLENDİRME  229
VI. DAR MÜKELLEFLERE ÖZGÜ DÜZENLEMELER  230
1. Gelir Unsurları  230
2. Safi Kurum Kazancının Tespiti  231
3. Beyannameler  232
A. Yıllık Beyanname  232
B. Özel Beyanname  232
C. Muhtasar Beyanname  233
4. Diğer Hususlar  233
İKİNCİ BÖLÜMLE İLGİLİ SORULAR  234
İkinci Ayırım
HARCAMALAR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER Birinci Bölüm
KATMA DEĞER VERGİSİ
I. VERGİNİN HESAPLANMA TEKNİĞİ VE KATMA DEĞER KAVRAMI  237
II. VERGİNİN KONUSU  238
III. VERGİYİ DOĞURAN OLAY  239
IV. VERGİNİN MATRAHI  240
V. VERGİNİN MÜKELLEFİ, VERGİ SORUMLUSU  241
VI. VERGİNİN ORANI  242
1. %1 Oranı Uygulanan Mal Teslimleri (I Sayılı Liste)  243
2. %8 Oranı Uygulanan Mal Teslimleri ve Hizmet İfaları (II Sayılı Liste)  243
3. %18 Oranı Uygulanan Mal Teslimleri ve Hizmet İfaları (Genel Oran)  244
VII. KDV BEYANNAMESİ, KDV'NİN ÖDENMESİ, ÖDENECEK KDV’NİN HESABI  245
1. Vergilendirme Dönemi ve Beyan  245
2. Verginin Tarhı ve Ödenmesi  245
3. Ödenecek KDV’nin Hesabı, Vergi İndirimi  246
VIII. İSTİSNALAR  247
1. İhracat İstisnası  248
2. Araçlar, Kıymetli Maden ve Petrol Aramaları ile Ulusal Güvenlik Harcamaları ve Yatırımlarda İstisna  249
3. Taşımacılık İstisnası  250
4. Diplomatik İstisnalar  250
5. İthalat İstisnası  250
6. Sosyal ve Askerî Amaçlı İstisnalar  251
7. Diğer İstisnalar  252
8. İstisnadan Vazgeçme Hakkı  253
BİRİNCİ BÖLÜMLE İLGİLİ SORULAR  254
İkinci Bölüm
DİĞER HARCAMA VERGİLERİ
I. GENEL TÜKETİM VERGİSİ NİTELİĞİNDEKİ DİĞER HARCAMA VERGİSİ: GÜMRÜK VERGİSİ  255
1. Verginin Konusu, Vergiyi Doğuran Olay, Mükellef, Matrah  255
2. Verginin Tarhı, Tahakkuku, Ödenmesi, Muaflık ve İstisnalar  256
3. Gümrük (İthalat Vergileri) İle İlgili Özel Düzenlemeler (İthalat Üzerinden Alınacak Vergilere Uygulanacak Usul Hükümleri)  257
II. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ÖZELLİĞİNİ TAŞIYAN HARCAMA VERGİLERİ  262
1. Özel Tüketim Vergisi  262
A. Konu, Vergiyi Doğuran Olay, Mükellef, Vergilendirme Dönemi, Beyan  263
B. Verginin Alınma Şekli, Matrah, Oran  264
2. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi  266
A. Verginin Konusu  266
B. Mükellef, Matrah, Oran  266
C. İstisnalar  268
3. Diğer Özel Tüketim Vergisi Özelliğini Taşıyan Harcama Vergileri  268
A. Özel İletişim Vergisi  268
B. Şans Oyunları Vergisi  269
III. KAMUNUN HİZMET VEYA MAL SATIŞI KARŞILIĞINDA ALINAN HARCAMA VERGİLERİ: HARÇLAR, DEĞERLİ KÂĞITLAR VERGİSİ  270
1. Harca Tabi Olan İşlemler  270
2. Harç Miktarları  271
3. Harçların Ödenmesi, İstisnalar  271
4. Değerli Kâğıtlar Vergisi  272
IV. ÇEŞİTLİ İŞLEMLER ÜZERİNDEN ALINAN HARCAMA VERGİSİ: DAMGA VERGİSİ  273
1. Damga Vergisinin Varlık Nedeni  273
2. Verginin Konusu  273
3. Vergiyi Doğuran Olay, Verginin Yükümlüsü  274
4. İstisnalar  275
5. Oran  276
6. Ödeme Şekilleri  277
İKİNCİ BÖLÜMLE İLGİLİ SORULAR  279
Üçüncü Ayırım
SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER
I. MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ  281
1. Tarihçe, Kavram, Konu, Mükellef  281
2. Mükellefiyetin Başlaması  281
3. Vergi Tarifeleri  282
4. Vergileme Ölçüleri, Vergi Miktarları  282
5. Verginin Tahakkuku, Ödenmesi  283
6. Güvence Önlemleri, İstisnalar  283
II. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ  284
1. Verginin Konusu, Yükümlüsü  284
2. Verginin Stopaj Yoluyla Alınması  285
3. Verginin Beyanname Üzerinden Tahakkuk Ettirilmesi: Beyan Süreleri  286
4. Beyannamenin Geç Verilmesi  286
5. Beyanname Üzerinden İlk Tarhiyatın Yapılması  287
6. Son Tarhiyatın Yapılması  287
7. Verginin Oranı  287
8. Verginin Ödenmesi, Güvence Önlemleri  288
9. Muaflıklar ve İstisnalar  289
III. EMLAK VERGİSİ  290
1. Bina Vergisi  290
A. Konu, Yükümlü, Muaflıklar  290
B. Matrah, Oran  291
2. Arazi Vergisi  292
A. Konu, Yükümlü, Muaflık  292
B. Matrah, Oran  293
3. Ortak Hükümler  293
A. Emlak Vergisinde Mükellefiyetin Başlaması, Emlak Vergisi Bildirimi  293
B. Emlak Vergisinin Tarh ve Tahakkuku, Vergi Değerinde Otomatik Artış, Ödeme  294
C. Müeyyideler, Zamanaşımı, Sorumluluk  295
SORULAR (SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER)  296
EKLER
Ek 1: Kitaptaki Bazı Soruların Olası Yanıtları  297
Ek 2: Rakama Dayalı Bilgiler (Genel Kısım)  305
Ek 3: Vergi Ceza Miktarları  306
Ek 4: Gelir Vergisine İlişkin Rakama Dayalı Bilgiler  307
Ek 5: Gelir Vergisi Tarifesi  309
Ek 6: Gelir Vergisi Stopaj Oranları  310
Ek 7: Asgari Ücret, Asgari Ücret Üzerindeki Vergi-Prim Yükü, Diğer  312
Ek 8: Kurum Kazancı ve Kâr Payı Üzerindeki Vergi Yükü  314
Ek 9: İşletme Adına Elde Edilen Menkul Sermaye İratlarının ve Değer Artış Kazançlarının Vergilendirilme Rejimi  315
Ek 10: Harcama Vergilerine İlişkin Rakama Dayalı Bilgiler  316
Ek 11: Servet Vergilerine İlişkin Rakama Dayalı Bilgiler  317
Ek 12: Yeniden Değerleme Oranı  318
Ek 13: Türkiye’de Mükellef Sayısı  319
Ek 14: Vergi Kaçakçılığının ve Kayıt Dışılığın Boyutu  320
Ek 15: Türkiye’de Denetim Elemanı Sayısı  321
Ek 16: Bütçe Gelirleri ve Vergi Gelirlerinin Kompozisyonu (Milyar TL)  322
Ek 17: Farklı Vergilere Ait Beyanname Verme ve Vergi Ödeme Süreleri  323
Ek 18: Test Soruları  325
Kaynakça  335
Kavramlar Dizini  339
Şema 2 : Vergi Sorumlusunun Ödevlerini Yerine Getirmemesinden Kaynaklanan Vergi, Faiz, Zam Alacaklarının Tahsilinde İzlenen Yol  57
Şema 3 : Vergi Borcunun Kesinleşmesi  68
Şema 4 : Özel Usulsüzlükler ve Cezaları  91
Şema 5 : Vergi Kabahatleri/Suçları  96
Şema 6 : Cezai İşleme Karşı Mükellefin Başvuru Yolları  120
Şema 7 : Vergi Davaları  127
Şema 8 : Vergi Yargısı Aşamaları  138
Şema 9 : Türk Vergi Sistemini Oluşturan Vergiler  144
Şema 10 : Gelir Vergisinde Gelirin Tespit Şekilleri ve Tutulması Zorunlu Defter ve Belgeler  178
Şema 11 : Gelir Vergisinde İstisna ve Muafiyetler  192
Şema 12 : Damga Vergisinin Ödeme Şekilleri ve Süreleri  278
Tablo 1 : Kaçakçılık Suçları ve Cezaları  94
Tablo 2 : Gelir Vergisinde Mükellefiyet Şekilleri  147
Tablo 3 : Dönem Başı Bilançosu (1 Ocak 2009) (TL)  153
Tablo 4 : İşletme Hesabı Özeti (31.12.2008) (TL)  161
Tablo 5 : Stopaj Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin Beyanı ve Ödenme Süresi
(Muhtasar Beyanname) 
 194
Tablo 6 : Beyan Yoluyla Ödenen Gelir Vergisinde Süreler  203
Tablo 7 : Geçici Vergi Beyan ve Ödeme Süresi  203
Tablo 8 : Gelir Vergisinde Vergileme Rejimi ve Vergi Oranları  204
Tablo 9 : Kurumlar Vergisinde Mükellefiyet Şekilleri  214
Tablo 10 : Kurumlar Vergisinin Beyanı ve Ödenme Süresi  228
Tablo 11 : Katma Değer Vergisi Beyan ve Ödeme Süresi  246
Tablo 12 : Emlak Vergisi Oranları  293
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019