Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İdare ve Vergi Mahkemelerinde Örnek Dilekçeler
Eylül 2020 / 1. Baskı / 285 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Hazırlanan dilekçelerde; öncelikle objektif ve sübjektif iyiniyet kaidelerine uyularak, ilgili mevzuat araştırılmalı, iddia ve savunmaya esas hukuki içerik açık, net ve anlaşılır olmalıdır. Ayrıca olayın özelliğine ve yasal şartlarına göre, hukuk diliyle hazırlanmalı, hukuki yarar olmalıdır.

Bu çalışmada ağırlıklı olarak ilk derece adli yargıda hukuk mahkemelerine sunulan dava, cevap ve beyan dilekçeleri ile temyiz ve istinaf dilekçeleri yer almaktadır. Kitabın giriş kısmında, dilekçede bulunması gereke hususlar sırası ile belirtilmiştir.

Kitapta daha fazla dilekçeye yer verebilmek için dilekçelerin tam metinleri yerine ilk sayfası kitaba alınmış, tam metinlerine ise, word olarak kitap ekinde olan CD'de yer verilmiştir. CD kullanma imkanınız yok ise, şubelerimiz aracılığıyla taşınabilir belleklerinize yükleme yaptırabilir ya da satın alma esnasında ileteceğiniz e-posta adresinize e-posta yoluyla iletilmesini talep edebilirsiniz.

Konu Başlıkları
Genel Bilgiler
Mevzuat İncelemesi
Örnek Dilekçeler
Barkod: 9789750260933
Yayın Tarihi: Eylül 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 14x20
Sayfa Sayısı: 285
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: CD

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  21
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER – MEVZUAT İNCELEMESİ
I. DİLEKÇELERİN HAZIRLANMASI  23
A. Usul ve Yasaya Uygun Olarak Düzenlenmesi Gereken Dilekçe Hazırlanması  23
B. Davanın Konusunun Belirlenmesi – Tespit Edilmesi  24
C. Gerekçe – Yasal Mevzuat ve Konu İle İlgili Yüksek Yargı Kararlarının Araştırılması  24
D. Örnek Dilekçe Şablonları  25
1. Örnek – 1  25
2. Örnek – 2  26
3. Örnek – 3  27
4. Örnek – 4  29
5. Örnek – 5  30
6. Örnek – 6  31
II. 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU  32
A. Usul ve Yargılama Esasları  32
B. Genel Tanım ve Kavramlar  36
1. Yargı Yolunun Caiz Olması  36
2. Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları  37
a. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları  37
b. Görevli Merciin Belirtilmesi  42
c. UYAP Avukat Bilgi Sistemi  42
B. Mevzuat – 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu –İncelemesi,  44
1. Kapsam ve Nitelik  44
2. İdari Dava Türleri ve İdari Yargı Yetkisinin Sınırı  44
3. İdari Davaların Açılması  48
4. Dilekçelerin Verileceği Yerler  49
5. Aynı Dilekçe ile Dava Açılabilecek Haller  49
6. Dilekçe Üzerine Uygulanacak İşlem  50
7. Dava Açma Süresi  51
8. Sürelerle İlgili Genel Esaslar  57
9. Görevli Olmayan Yerlere Başvurma  58
10. İdari Makamların Sükutu  59
11. Üst Makamlara Başvurma  61
12. İptal ve Tam Yargı Davaları  62
13. Doğrudan Doğruya Tam Yargı Davası Açılması  62
14. Dilekçeler Üzerine İlk İnceleme  63
15. İlk İnceleme Üzerine Verilecek Karar  66
16. Tebligat ve Cevap Verme  67
17. Duruşma  68
18. Duruşmalara İlişkin Esaslar  70
19. Duruşmalı İşlerde Karar Verilmesi  71
20. Dosyaların İncelenmesi  71
21. İvedi Yargılama Usulü  73
22. Merkezî ve Ortak Sınavlara İlişkin Yargılama Usulü  75
23. Sonradan İbraz Olunan Belgeler  76
24. İdari Davalarda Genel Yetki  80
25. Kamu Görevlileri ile İlgili Davalarda Yetki  80
26. Taşınmaz Mallara İlişkin Davalarda Yetki  81
27. Taşınır Mallara İlişkin Davalarda Yetki  81
28. Tam Yargı Davalarında Yetki  82
29. Vergi Uyuşmazlıklarında Yetki  82
30. Bağlantılı Davalar  83
31. İstinaf  84
32. Temyiz  89
İkinci Bölüm
ÖRNEK DİLEKÇELER
I. İDARE VE VERGİ MAHKEMESİ ÖRNEK DİLEKÇELERİ  105
A. İdari İşlemle İlgili Dava Dilekçesi Örnekleri  105
 Atama İşlemine Muvafakat Edilmemesi – İptal Davası  105
 Atama Kriterleri – İşlemin İptali  106
 Belediye Encümen Kararının İptali – 2286 Sayılı Devlet İhale Kanunu  107
 Bilirkişilik Görevine Son Verilmesine İlişkin Davalı İdare İşleminin İptali  108
 Bilirkişilik Listesinde Yer Alınmaması – İşlemin İptali  109
 Davalı İdarenin Naklen Tayine İlişkin İşleminin İptali  110
 Disiplin Cezası İptali – I  111
 Disiplin Cezasının İptali – II  112
 Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesi – Hazine – Vakıf Malı  113
 Ecrimisil İhbarnamesinin İptali  114
 Eksik Ödenen Emekli İkramiyesi – İptal Davası  115
 Husumet Düzeltilmesi  116
 İdarenin Kira Sözleşmesini İptale Yönelik İşleminin İptali  117
 İdari İşlemin İptali ile Emekli İkramiyesinin Tam Olarak Ödenmesi  118
 İdari Para Cezası – SGK  119
 İdari Para Cezasının İptali  120
 Kaçak Elektrik Akımı – Hizmet Kusuru – Maddi Ve Manevi Tazminat – Tam Yargı Davası  121
 Kanalizasyonların ve Kanalların Kapatılması veya Başka Yere Nakline Karar Verilmesi – İşlemin İptali  122
 Naklen Atama İşleminin İptali  123
 Projenin Puanlanması – Hukuka Aykırılığı ve İptali  124
 Reklam Panosu – Büyükşehir Belediyesi Encümen Kararı İptali  125
 Sicil Notunun İptali – I  126
 Sicil Notunun İptali – II  127
 Tam Yargı Davası – Emekli Yardımı Alma  128
 Tam Yargı Davası – Maddi ve Manevi Tazminat – Bariyer veya Korkuluk Demirlerinin Mevcut Olmaması  129
 Teknik Şef Kadrosuna veya Eşdeğer Bir Kadroya Atanma Talebi  130
 Usulsüz Tebligat – İdari Para Cezasına İtirazlar  131
 Uzman Öğretmen Sertifikasının Düzenlenmesi – Mali ve Özlük Haklarının Verilmesi  132
 Uzman Öğretmenlik Unvanı – İdari İşlemin İptali  133
 Üst Geçit Yapılması – İşlemin İptali  134
 Yan Dal Uzmanlık Belgesi Verilmesi İstemiyle Yaptığı Başvurunun Reddine Dair İşlemin İptali  135
 Zam ve Tazminatlar İle Ek Ödemelerin Ödenmesi Talebi  136
B. İdari İşlemle İlgili Cevap Dilekçesi Örnekleri  137
 Ecrimisil İhbarnamesine İtiraz  137
 Fuzuli Şagil – Belediyeye Bağış  138
 Fuzuli Şagil – Ecrimisil  139
 Garajların Meskene Çevrilmesi  140
 Hatalı Aşı Uygulaması – Tazminat  141
 Hizmet Kusuru – Adli Yargıda Açılan Davanın İdari Yargıda Görülmesi – Görevsizlik İtirazı  142
 İdarece Seviye Tespit Tutanağı Düzenlenmemesi – İdari İşlemin İptali  143
 İhale Kapsamında – Değişiklik Yapılması Sebebiyle İptal Edilmesine İlişkin İşlemin İptali  144
 İhalenin Hükümsüz Hale Gelmesi  145
 İmar Planı Revize Edilmesi – Davanın Konusuz Kalması  146
 İmar Raporunun Belediyece Hazırlanması ve Tarafına Verilmesini Talep  147
 İmar Tadilatı  148
 İmara Aykırılık – Binanın Ortak Kullanım Alanlarının Dairelere Çevrilmesi  149
 İmara Aykırılık – Dava Açma Süresine İtiraz  150
 İstinat Duvarının Yıkılması  151
 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesine İlişkin İdari İşleminin İptali  152
 İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Verilmesi Talebinin Reddi İşleminin İptali  153
 Kamu Mülkiyetindeki Ağaçlandırılacak Alanlarda Yapı Yapılamaması  154
 Kamu Orta Malı – Taşınmazın Bulunduğu Alan Üzerinde 1/1000 Ölçekli İmar Planı Bulunmaması  155
 Manevi Tazminat – I  156
 Manevi Tazminat – II  157
 Özel Mülkiyet ve Ecrimisil Bedelinin Tespit Yöntemi  158
 Plan Değişikliği ve Bu Değişiklik Sonucunda Verilen İnşaat Ruhsatının İptali  159
 Plan Değişikliğinin İptali  160
 Ruhsatsız İşyeri – Mühürleme İşleminin İptali (Düğün Salonu)  161
 Ruhsatsız Olarak Faaliyet Gösterdiği Tespit Edilen İşyeri – Mühürleme İşleminin İptali  162
 Ruhsatsız ve Kaçak Yapı – Davacının Hem Yapı Sahibi Olarak Hem de Müteahhit Olması  163
 Ruhsatsız ve Kaçak Yapı – İnşaat Durdurulması  164
 Sağlık Ocaklarındaki Polikliniklerin Aile Hekimlerine Kiralanması  165
 Sosyal Konut Tahsisi – I  166
 Sosyal Konut Tahsisi – II  167
 Sosyal Konut Tahsisi – III  168
 Sözleşmeli Personel – İşlemin İptali  169
 Şuyulandırma İşlemi – Fiili Kullanıma Engel Oluşturmama  170
 Tam Yargı – Tazminat – Ağaç Bedelleri – I  171
 Tam Yargı – Tazminat – Park İçerisinde Bulunan Kondisyon Aletlerinde Kaza  172
 Tam Yargı – Tazminat – Yıkım Kararının Yerine Getirilmemesi  173
 Tam Yargı Davası – Tazminat – Ağaç Bedeli – II  174
 Trafik Kazası  175
 Yapı Denetim Firmasının Çalışma Belgesinin İptal Edilmesi – İdarece Tebliğ Edilmemesi  176
 Yapı Denetim Sözleşmesi Olmadan İşlem Yapılan Faaliyete Devam Edilmesi  177
 Yapı Ruhsatının Geçerlilik Süresi 5 (Beş) Yıl Olması – Süre Aşımı  178
 Yapı Tatil Zaptı – İnşaatın Durdurulması  179
 Yapı Tatil Zaptında ve İmar Cezası Hesaplama Raporunun Bulunması  180
 Yapının Ruhsatsız ve Kaçak Olması – Ruhsat Başvurusu Bulunmaması  181
 Yapının Üçüncü Katı Ruhsatsız ve Kaçak Olarak Yapılması – Yapı Tatil Zaptı – İşlemin İptali  182
C. Vergi Mahkemesine Sunulan Dilekçe Örnekleri  183
 6183 Sayılı Yasanın Mükerrer 35. Maddesi – Tüzel Kişinin Ödemediği Vergilere İtiraz  183
 Arsalara Ait m2 Birim Değerlerinin Tespitine Dair Karar – İptal İstemi  184
 Belediye Tüketim Vergisi’nin (BTV) İadesi – I  185
 Belediye Tüketim Vergisi’nin (BTV) İadesi – II  186
 Emlak ve Kültür Varlığı Vergilerinin İptali  187
 Emlak Vergisi  188
 Haciz İşleminin İptali  189
 Kamulaştırma İşlemi – Ödeme Emrinin İptali  190
 Katma Değer Vergisi ve Kesilen Cezaların Kaldırılması  191
 Mesnetsiz ve Hukuka Aykırı Olarak Kesilen Özel Usulsüzlük Cezasının Kaldırılması – I  192
 Mesnetsiz ve Hukuka Aykırı Olarak Kesilen Özel Usulsüzlük Cezasının Kaldırılması – II  193
 Ödeme Emirlerinin İptali – Müteselsil Sorumluluk – Sahte Fatura  194
 Ödeme Emrinin İptali  195
 Ödeme Emrinin İptali – YÖK Bursu, Harç Kredisi ve Gecikme Cezası)  196
 Ödeme Emrinin İptali – YÖK Harç Kredisi ve Gecikme Cezası)  197
 Özel Usulsüzlük Cezasının İptali  198
 Vergi Ziyaı Cezalı Katma Değer Vergisi Tarhiyatı Yapılması – İşlemin İptali  199
II. YASA YOLUNA BAŞVURU DİLEKÇELERİ  200
A. Temyiz Dilekçe Örnekleri  200
 Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi – İşlemin İptali  200
 Bilirkişi Raporu – Eksik İnceleme – Şüyulandırma  201
 Bilirkişi Raporu İle Yapı Tatil Zaptı Arasındaki Çelişki  202
 Binada Yapılmak İstenen Değişiklerin Yapı Ruhsatına Tabi Olması  203
 Düzenleme Ortaklık Payına İtiraz  204
 Eksik ve Hatalı Bilirkişi Raporu – İmar Plan Tadilatı  205
 Emsal Artışının Belirtildiği İmar Raporu Verilmesi Talebi – İşlemin İptali  206
 Görev Yerinin İzinsiz Olarak Terk Edilmesi  207
 Görevsizlik  208
 İhale Kapsamındaki Park Alanlarının Projelerinde Değişiklik Yapılması – Onama Talebi  209
 İki Farklı Yapı Tatil Zaptı Düzenlenmesi – Mükerrer Ceza Söz Konusu Olmaması  210
 İmar Değişikliği  211
 İmara Aykırılık  212
 İş ve İşlemleri Zamanında Yerine Getirmemesi – İş Akdinin Feshi İşleminin İptali  213
 İşyeri Olarak Kullanılan Yer – Kapalı Alan Oluşturma – İşlemin İptali  214
 Kaçak Yapı – I  215
 Kaçak Yapı – II  216
 Kaçak Yapı – Hırsızlık Olaylarının Engellenmesi İçin Yapıldığı İddiası  217
 Kat Fazlalığı – Çevre ve Görüntü Kirliliğine Sebep Olma  218
 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı  219
 Kurumlar Vergisi – Vergi Ziyaı Cezası ve Özel Usulsüzlük Cezası  220
 Menfaat İhlalinin Bulunmaması  221
 Riskli Alan – İmar Planına Göre Bitişik Nizam – Yapı Adasına Uyması  222
 Ruhsat Verilmesini Takiben Yapılan Kontrol ve Denetimler  223
 Ruhsatsız Alana Farklı Bir İşlem Yapılması – Tek İşyeri  224
 Sicil Raporuna İtiraz  225
 Sosyal Tesis Binası Yapma Talebinin Reddi – I  226
 Sosyal Tesis Binası Yapma Talebinin Reddi – II  227
 Teknik Şef Kadrosuna veya Eşdeğer Bir Kadroya Atanma İşleminin İptali  228
 Teknik Şef Kadrosuna veya Eşdeğer Bir Kadroya Atanma Talebi  229
 Toplu Konut Başvurusu İptali  230
 Tüzel Kişilikleri Kaldırılan Köyler – Taşınmazların Tahsisi ve Kiralanması – Onay Alınması  231
 Uygulanacak Para Cezası Hesaplanması  232
 Yapı Kullanma İzni Alınmaması – Yapının Ruhsatsız Duruma Düşmesi  233
 Yapının Yıkılmasına Karar Verilmesi  234
 Zarar Oluşumu – İdarenin Tamamen Sorumluluk Alanı Dışında Olması  235
B. Bölge İdare Mahkemesine İtiraz – İstinaf Dilekçeleri  236
 Adli – İdari Yargı Uyuşmazlığı – I  236
 Adli – İdari Yargı Uyuşmazlığı – II  237
 Başlangıçta Yer Almayan Mesleki Sertifikalar– Onay Şartının Getirilmesi  238
 Bitişik Nizam Üç Katlı Ticaret "B3 Ticaret" Yapı Adası – Yürütmenin Durdurulmasına İtiraz  239
 Dava Konusu Taşınmazın 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Bulunmaması  240
 Davanın Feragat Nedeniyle Reddi  241
 Davanın Konusuz Kalması  242
 Denetim Komisyonunun Eksik Üyelerle Faaliyet Yürütmesi – Yürütmenin Durdurulması  243
 DOPO Hesabının Hatalı Olduğu – Yürütmenin Durdurulmasına İtiraz  244
 Emlak Vergisi  245
 Hizmet Kusuru – Adli Yargıda Görevsizlik Kararı Verilmesi  246
 İmar Değişikliği Yapılarak Akaryakıt İstasyonu Yapılması Talebinin Reddi  247
 İmar Para Cezası  248
 İmara Aykırılık  249
 Kat Mülkiyetinin Kurulması – Yapı Kullanım İzin Belgesi  250
 Özel Usulsüzlük Cezasına İtiraz  251
 Parselasyon İşleminde Teknik Zorunluluk – Yürütmenin Durdurulması  252
 Ruhsat ve Eklerine Aykırı İnşaat Yapılmış Olması – Yürütmenin Durdurulmasına İtiraz  253
 Sözleşmeli Personel – İtiraz  254
 Taşınmazın Ruhsata Aykırılığı Konusunda Tereddütlerin Giderilmesi – Keşif  255
 Tebligat Yapılmaması – İmar Kirliliği  256
 Yapı Denetim Şirketinden Hizmet Alınmaksızın İnşai Faaliyete Devam Edilmesi  257
 Yürütmenin Durdurulması – Yapıda Mevcut İş Yerlerinin Faaliyetten Men Edilmesi  258
 Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz –Kararın Kaldırılması Talebi – I  259
 Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz –Kararın Kaldırılması Talebi – II  260
 Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz –Kararın Kaldırılması Talebi – III  261
 Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz –Kararın Kaldırılması Talebi – IV  262
 Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz –Kararın Kaldırılması Talebi – V  263
 Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz –Kararın Kaldırılması Talebi – VI  264
 Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz –Kararın Kaldırılması Talebi – VII  265
 Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz –Kararın Kaldırılması Talebi – VIII  266
 Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz –Kararın Kaldırılması Talebi – IX  267
III. SAİR TALEPLER  268
 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 376’ncı Maddesine Göre İndirim Talebi  268
 Ara Kararı – Delillerin Sunulması  269
 Ara Kararı Gereğinin Yerine Getirilmesi  270
 Avukatlık Sözleşmesi Örneği – İdari Dava Açılması  271
 Bilirkişi Raporuna İtiraz – I  272
 Bilirkişi Raporuna İtiraz – II  273
 Bilirkişi Raporuna İtiraz – III  274
 Bilirkişi Raporuna İtiraz – IV  275
 Davacıdan Tahsili İstenilen Bina Vergisi ve Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı – Belgelerin Sunulması  276
 Eksik Hususların Tamamlanması  277
 İdari Para Cezasına İlişkin İşlemin Okunaklı Bir Örneği İstenmesi  278
 Kanuni Süresi İçinde Verilmemiş Beyanname  279
 Meskeniyet İtirazı  280
 Tevkif Suretiyle Kesilen Vergilerden Dolayı İade  281
 Tıbbi Hata Nedeniyle Tazminat Talebi  282
 Uyarma İşleminin İptali  283
 Vergi Dairesi Uzlaşma Talebi  284
 Yatırılan Harç ve Masrafın İadesi  285
Kaynakça  287
 


Filiz Berberoğlu Yenipınar
Eylül 2020
64.00 TL
Sepete Ekle
Ahmet Erol
Mayıs 2017
55.00 TL
Sepete Ekle
Filiz Yenipınar
Şubat 2017
55.50 TL
İndirimli: 24.90 TL (%55)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  21
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER – MEVZUAT İNCELEMESİ
I. DİLEKÇELERİN HAZIRLANMASI  23
A. Usul ve Yasaya Uygun Olarak Düzenlenmesi Gereken Dilekçe Hazırlanması  23
B. Davanın Konusunun Belirlenmesi – Tespit Edilmesi  24
C. Gerekçe – Yasal Mevzuat ve Konu İle İlgili Yüksek Yargı Kararlarının Araştırılması  24
D. Örnek Dilekçe Şablonları  25
1. Örnek – 1  25
2. Örnek – 2  26
3. Örnek – 3  27
4. Örnek – 4  29
5. Örnek – 5  30
6. Örnek – 6  31
II. 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU  32
A. Usul ve Yargılama Esasları  32
B. Genel Tanım ve Kavramlar  36
1. Yargı Yolunun Caiz Olması  36
2. Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları  37
a. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları  37
b. Görevli Merciin Belirtilmesi  42
c. UYAP Avukat Bilgi Sistemi  42
B. Mevzuat – 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu –İncelemesi,  44
1. Kapsam ve Nitelik  44
2. İdari Dava Türleri ve İdari Yargı Yetkisinin Sınırı  44
3. İdari Davaların Açılması  48
4. Dilekçelerin Verileceği Yerler  49
5. Aynı Dilekçe ile Dava Açılabilecek Haller  49
6. Dilekçe Üzerine Uygulanacak İşlem  50
7. Dava Açma Süresi  51
8. Sürelerle İlgili Genel Esaslar  57
9. Görevli Olmayan Yerlere Başvurma  58
10. İdari Makamların Sükutu  59
11. Üst Makamlara Başvurma  61
12. İptal ve Tam Yargı Davaları  62
13. Doğrudan Doğruya Tam Yargı Davası Açılması  62
14. Dilekçeler Üzerine İlk İnceleme  63
15. İlk İnceleme Üzerine Verilecek Karar  66
16. Tebligat ve Cevap Verme  67
17. Duruşma  68
18. Duruşmalara İlişkin Esaslar  70
19. Duruşmalı İşlerde Karar Verilmesi  71
20. Dosyaların İncelenmesi  71
21. İvedi Yargılama Usulü  73
22. Merkezî ve Ortak Sınavlara İlişkin Yargılama Usulü  75
23. Sonradan İbraz Olunan Belgeler  76
24. İdari Davalarda Genel Yetki  80
25. Kamu Görevlileri ile İlgili Davalarda Yetki  80
26. Taşınmaz Mallara İlişkin Davalarda Yetki  81
27. Taşınır Mallara İlişkin Davalarda Yetki  81
28. Tam Yargı Davalarında Yetki  82
29. Vergi Uyuşmazlıklarında Yetki  82
30. Bağlantılı Davalar  83
31. İstinaf  84
32. Temyiz  89
İkinci Bölüm
ÖRNEK DİLEKÇELER
I. İDARE VE VERGİ MAHKEMESİ ÖRNEK DİLEKÇELERİ  105
A. İdari İşlemle İlgili Dava Dilekçesi Örnekleri  105
 Atama İşlemine Muvafakat Edilmemesi – İptal Davası  105
 Atama Kriterleri – İşlemin İptali  106
 Belediye Encümen Kararının İptali – 2286 Sayılı Devlet İhale Kanunu  107
 Bilirkişilik Görevine Son Verilmesine İlişkin Davalı İdare İşleminin İptali  108
 Bilirkişilik Listesinde Yer Alınmaması – İşlemin İptali  109
 Davalı İdarenin Naklen Tayine İlişkin İşleminin İptali  110
 Disiplin Cezası İptali – I  111
 Disiplin Cezasının İptali – II  112
 Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesi – Hazine – Vakıf Malı  113
 Ecrimisil İhbarnamesinin İptali  114
 Eksik Ödenen Emekli İkramiyesi – İptal Davası  115
 Husumet Düzeltilmesi  116
 İdarenin Kira Sözleşmesini İptale Yönelik İşleminin İptali  117
 İdari İşlemin İptali ile Emekli İkramiyesinin Tam Olarak Ödenmesi  118
 İdari Para Cezası – SGK  119
 İdari Para Cezasının İptali  120
 Kaçak Elektrik Akımı – Hizmet Kusuru – Maddi Ve Manevi Tazminat – Tam Yargı Davası  121
 Kanalizasyonların ve Kanalların Kapatılması veya Başka Yere Nakline Karar Verilmesi – İşlemin İptali  122
 Naklen Atama İşleminin İptali  123
 Projenin Puanlanması – Hukuka Aykırılığı ve İptali  124
 Reklam Panosu – Büyükşehir Belediyesi Encümen Kararı İptali  125
 Sicil Notunun İptali – I  126
 Sicil Notunun İptali – II  127
 Tam Yargı Davası – Emekli Yardımı Alma  128
 Tam Yargı Davası – Maddi ve Manevi Tazminat – Bariyer veya Korkuluk Demirlerinin Mevcut Olmaması  129
 Teknik Şef Kadrosuna veya Eşdeğer Bir Kadroya Atanma Talebi  130
 Usulsüz Tebligat – İdari Para Cezasına İtirazlar  131
 Uzman Öğretmen Sertifikasının Düzenlenmesi – Mali ve Özlük Haklarının Verilmesi  132
 Uzman Öğretmenlik Unvanı – İdari İşlemin İptali  133
 Üst Geçit Yapılması – İşlemin İptali  134
 Yan Dal Uzmanlık Belgesi Verilmesi İstemiyle Yaptığı Başvurunun Reddine Dair İşlemin İptali  135
 Zam ve Tazminatlar İle Ek Ödemelerin Ödenmesi Talebi  136
B. İdari İşlemle İlgili Cevap Dilekçesi Örnekleri  137
 Ecrimisil İhbarnamesine İtiraz  137
 Fuzuli Şagil – Belediyeye Bağış  138
 Fuzuli Şagil – Ecrimisil  139
 Garajların Meskene Çevrilmesi  140
 Hatalı Aşı Uygulaması – Tazminat  141
 Hizmet Kusuru – Adli Yargıda Açılan Davanın İdari Yargıda Görülmesi – Görevsizlik İtirazı  142
 İdarece Seviye Tespit Tutanağı Düzenlenmemesi – İdari İşlemin İptali  143
 İhale Kapsamında – Değişiklik Yapılması Sebebiyle İptal Edilmesine İlişkin İşlemin İptali  144
 İhalenin Hükümsüz Hale Gelmesi  145
 İmar Planı Revize Edilmesi – Davanın Konusuz Kalması  146
 İmar Raporunun Belediyece Hazırlanması ve Tarafına Verilmesini Talep  147
 İmar Tadilatı  148
 İmara Aykırılık – Binanın Ortak Kullanım Alanlarının Dairelere Çevrilmesi  149
 İmara Aykırılık – Dava Açma Süresine İtiraz  150
 İstinat Duvarının Yıkılması  151
 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesine İlişkin İdari İşleminin İptali  152
 İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Verilmesi Talebinin Reddi İşleminin İptali  153
 Kamu Mülkiyetindeki Ağaçlandırılacak Alanlarda Yapı Yapılamaması  154
 Kamu Orta Malı – Taşınmazın Bulunduğu Alan Üzerinde 1/1000 Ölçekli İmar Planı Bulunmaması  155
 Manevi Tazminat – I  156
 Manevi Tazminat – II  157
 Özel Mülkiyet ve Ecrimisil Bedelinin Tespit Yöntemi  158
 Plan Değişikliği ve Bu Değişiklik Sonucunda Verilen İnşaat Ruhsatının İptali  159
 Plan Değişikliğinin İptali  160
 Ruhsatsız İşyeri – Mühürleme İşleminin İptali (Düğün Salonu)  161
 Ruhsatsız Olarak Faaliyet Gösterdiği Tespit Edilen İşyeri – Mühürleme İşleminin İptali  162
 Ruhsatsız ve Kaçak Yapı – Davacının Hem Yapı Sahibi Olarak Hem de Müteahhit Olması  163
 Ruhsatsız ve Kaçak Yapı – İnşaat Durdurulması  164
 Sağlık Ocaklarındaki Polikliniklerin Aile Hekimlerine Kiralanması  165
 Sosyal Konut Tahsisi – I  166
 Sosyal Konut Tahsisi – II  167
 Sosyal Konut Tahsisi – III  168
 Sözleşmeli Personel – İşlemin İptali  169
 Şuyulandırma İşlemi – Fiili Kullanıma Engel Oluşturmama  170
 Tam Yargı – Tazminat – Ağaç Bedelleri – I  171
 Tam Yargı – Tazminat – Park İçerisinde Bulunan Kondisyon Aletlerinde Kaza  172
 Tam Yargı – Tazminat – Yıkım Kararının Yerine Getirilmemesi  173
 Tam Yargı Davası – Tazminat – Ağaç Bedeli – II  174
 Trafik Kazası  175
 Yapı Denetim Firmasının Çalışma Belgesinin İptal Edilmesi – İdarece Tebliğ Edilmemesi  176
 Yapı Denetim Sözleşmesi Olmadan İşlem Yapılan Faaliyete Devam Edilmesi  177
 Yapı Ruhsatının Geçerlilik Süresi 5 (Beş) Yıl Olması – Süre Aşımı  178
 Yapı Tatil Zaptı – İnşaatın Durdurulması  179
 Yapı Tatil Zaptında ve İmar Cezası Hesaplama Raporunun Bulunması  180
 Yapının Ruhsatsız ve Kaçak Olması – Ruhsat Başvurusu Bulunmaması  181
 Yapının Üçüncü Katı Ruhsatsız ve Kaçak Olarak Yapılması – Yapı Tatil Zaptı – İşlemin İptali  182
C. Vergi Mahkemesine Sunulan Dilekçe Örnekleri  183
 6183 Sayılı Yasanın Mükerrer 35. Maddesi – Tüzel Kişinin Ödemediği Vergilere İtiraz  183
 Arsalara Ait m2 Birim Değerlerinin Tespitine Dair Karar – İptal İstemi  184
 Belediye Tüketim Vergisi’nin (BTV) İadesi – I  185
 Belediye Tüketim Vergisi’nin (BTV) İadesi – II  186
 Emlak ve Kültür Varlığı Vergilerinin İptali  187
 Emlak Vergisi  188
 Haciz İşleminin İptali  189
 Kamulaştırma İşlemi – Ödeme Emrinin İptali  190
 Katma Değer Vergisi ve Kesilen Cezaların Kaldırılması  191
 Mesnetsiz ve Hukuka Aykırı Olarak Kesilen Özel Usulsüzlük Cezasının Kaldırılması – I  192
 Mesnetsiz ve Hukuka Aykırı Olarak Kesilen Özel Usulsüzlük Cezasının Kaldırılması – II  193
 Ödeme Emirlerinin İptali – Müteselsil Sorumluluk – Sahte Fatura  194
 Ödeme Emrinin İptali  195
 Ödeme Emrinin İptali – YÖK Bursu, Harç Kredisi ve Gecikme Cezası)  196
 Ödeme Emrinin İptali – YÖK Harç Kredisi ve Gecikme Cezası)  197
 Özel Usulsüzlük Cezasının İptali  198
 Vergi Ziyaı Cezalı Katma Değer Vergisi Tarhiyatı Yapılması – İşlemin İptali  199
II. YASA YOLUNA BAŞVURU DİLEKÇELERİ  200
A. Temyiz Dilekçe Örnekleri  200
 Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi – İşlemin İptali  200
 Bilirkişi Raporu – Eksik İnceleme – Şüyulandırma  201
 Bilirkişi Raporu İle Yapı Tatil Zaptı Arasındaki Çelişki  202
 Binada Yapılmak İstenen Değişiklerin Yapı Ruhsatına Tabi Olması  203
 Düzenleme Ortaklık Payına İtiraz  204
 Eksik ve Hatalı Bilirkişi Raporu – İmar Plan Tadilatı  205
 Emsal Artışının Belirtildiği İmar Raporu Verilmesi Talebi – İşlemin İptali  206
 Görev Yerinin İzinsiz Olarak Terk Edilmesi  207
 Görevsizlik  208
 İhale Kapsamındaki Park Alanlarının Projelerinde Değişiklik Yapılması – Onama Talebi  209
 İki Farklı Yapı Tatil Zaptı Düzenlenmesi – Mükerrer Ceza Söz Konusu Olmaması  210
 İmar Değişikliği  211
 İmara Aykırılık  212
 İş ve İşlemleri Zamanında Yerine Getirmemesi – İş Akdinin Feshi İşleminin İptali  213
 İşyeri Olarak Kullanılan Yer – Kapalı Alan Oluşturma – İşlemin İptali  214
 Kaçak Yapı – I  215
 Kaçak Yapı – II  216
 Kaçak Yapı – Hırsızlık Olaylarının Engellenmesi İçin Yapıldığı İddiası  217
 Kat Fazlalığı – Çevre ve Görüntü Kirliliğine Sebep Olma  218
 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı  219
 Kurumlar Vergisi – Vergi Ziyaı Cezası ve Özel Usulsüzlük Cezası  220
 Menfaat İhlalinin Bulunmaması  221
 Riskli Alan – İmar Planına Göre Bitişik Nizam – Yapı Adasına Uyması  222
 Ruhsat Verilmesini Takiben Yapılan Kontrol ve Denetimler  223
 Ruhsatsız Alana Farklı Bir İşlem Yapılması – Tek İşyeri  224
 Sicil Raporuna İtiraz  225
 Sosyal Tesis Binası Yapma Talebinin Reddi – I  226
 Sosyal Tesis Binası Yapma Talebinin Reddi – II  227
 Teknik Şef Kadrosuna veya Eşdeğer Bir Kadroya Atanma İşleminin İptali  228
 Teknik Şef Kadrosuna veya Eşdeğer Bir Kadroya Atanma Talebi  229
 Toplu Konut Başvurusu İptali  230
 Tüzel Kişilikleri Kaldırılan Köyler – Taşınmazların Tahsisi ve Kiralanması – Onay Alınması  231
 Uygulanacak Para Cezası Hesaplanması  232
 Yapı Kullanma İzni Alınmaması – Yapının Ruhsatsız Duruma Düşmesi  233
 Yapının Yıkılmasına Karar Verilmesi  234
 Zarar Oluşumu – İdarenin Tamamen Sorumluluk Alanı Dışında Olması  235
B. Bölge İdare Mahkemesine İtiraz – İstinaf Dilekçeleri  236
 Adli – İdari Yargı Uyuşmazlığı – I  236
 Adli – İdari Yargı Uyuşmazlığı – II  237
 Başlangıçta Yer Almayan Mesleki Sertifikalar– Onay Şartının Getirilmesi  238
 Bitişik Nizam Üç Katlı Ticaret "B3 Ticaret" Yapı Adası – Yürütmenin Durdurulmasına İtiraz  239
 Dava Konusu Taşınmazın 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Bulunmaması  240
 Davanın Feragat Nedeniyle Reddi  241
 Davanın Konusuz Kalması  242
 Denetim Komisyonunun Eksik Üyelerle Faaliyet Yürütmesi – Yürütmenin Durdurulması  243
 DOPO Hesabının Hatalı Olduğu – Yürütmenin Durdurulmasına İtiraz  244
 Emlak Vergisi  245
 Hizmet Kusuru – Adli Yargıda Görevsizlik Kararı Verilmesi  246
 İmar Değişikliği Yapılarak Akaryakıt İstasyonu Yapılması Talebinin Reddi  247
 İmar Para Cezası  248
 İmara Aykırılık  249
 Kat Mülkiyetinin Kurulması – Yapı Kullanım İzin Belgesi  250
 Özel Usulsüzlük Cezasına İtiraz  251
 Parselasyon İşleminde Teknik Zorunluluk – Yürütmenin Durdurulması  252
 Ruhsat ve Eklerine Aykırı İnşaat Yapılmış Olması – Yürütmenin Durdurulmasına İtiraz  253
 Sözleşmeli Personel – İtiraz  254
 Taşınmazın Ruhsata Aykırılığı Konusunda Tereddütlerin Giderilmesi – Keşif  255
 Tebligat Yapılmaması – İmar Kirliliği  256
 Yapı Denetim Şirketinden Hizmet Alınmaksızın İnşai Faaliyete Devam Edilmesi  257
 Yürütmenin Durdurulması – Yapıda Mevcut İş Yerlerinin Faaliyetten Men Edilmesi  258
 Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz –Kararın Kaldırılması Talebi – I  259
 Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz –Kararın Kaldırılması Talebi – II  260
 Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz –Kararın Kaldırılması Talebi – III  261
 Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz –Kararın Kaldırılması Talebi – IV  262
 Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz –Kararın Kaldırılması Talebi – V  263
 Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz –Kararın Kaldırılması Talebi – VI  264
 Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz –Kararın Kaldırılması Talebi – VII  265
 Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz –Kararın Kaldırılması Talebi – VIII  266
 Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz –Kararın Kaldırılması Talebi – IX  267
III. SAİR TALEPLER  268
 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 376’ncı Maddesine Göre İndirim Talebi  268
 Ara Kararı – Delillerin Sunulması  269
 Ara Kararı Gereğinin Yerine Getirilmesi  270
 Avukatlık Sözleşmesi Örneği – İdari Dava Açılması  271
 Bilirkişi Raporuna İtiraz – I  272
 Bilirkişi Raporuna İtiraz – II  273
 Bilirkişi Raporuna İtiraz – III  274
 Bilirkişi Raporuna İtiraz – IV  275
 Davacıdan Tahsili İstenilen Bina Vergisi ve Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı – Belgelerin Sunulması  276
 Eksik Hususların Tamamlanması  277
 İdari Para Cezasına İlişkin İşlemin Okunaklı Bir Örneği İstenmesi  278
 Kanuni Süresi İçinde Verilmemiş Beyanname  279
 Meskeniyet İtirazı  280
 Tevkif Suretiyle Kesilen Vergilerden Dolayı İade  281
 Tıbbi Hata Nedeniyle Tazminat Talebi  282
 Uyarma İşleminin İptali  283
 Vergi Dairesi Uzlaşma Talebi  284
 Yatırılan Harç ve Masrafın İadesi  285
Kaynakça  287
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021