Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Açıklamalı – İçtihatlı
İmar Kanunu Mevzuatı ve Uygulaması
Kıyı Kanunu ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
Haziran 2016 / 11. Baskı / 1400 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 250.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 Baskı Tarih Fiyatı İndirimli
 9. Temmuz2012 111.00 TL 67.90 TL (%39) Sepete Ekle
 8. Temmuz2007 78.50 TL 37.90 TL (%52) Sepete Ekle
   

İnsanların refah ve mutluluğu için çalışan, ülke ve bölge planlaması ile ilgili olarak fiziksel, ekonomik, sosyal, teknik, tarihsel, mali, hukuki ve estetik koşullar arasında en uygun düzeni arayan bilim dalı "şehircilik" olarak adlandırılmaktadır. Bu bilim dalı; ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer nedenlerle şehirleşmenin sağlıksız bir şekilde büyümesinin önüne geçilmesi için öncelikle doğru ve hızlı bir planlamayı öngörür. Öngörülen bu planlamaların da mutlak surette bir yasal disiplin içinde yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, düzenli yaşam alanları oluşturarak sürdürülebilir bir kentleşmenin sağlanabilmesi için getirilen hukuki düzenlemeler imar mevzuatını oluşturur.

Bu kitapta, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun güncellenmiş hali yargı kararları ile uygulamadaki bilgi ve deneyimler de göz önünde bulundurularak maddeler halinde açıklanmıştır. Kitapta ayrıca, yasayla yakından ilintili bulunan Kıyı Kanunu da açıklamalı olarak yer almıştır. Öte yandan, güncel yargı kararları, ilgili genelge ve yönergeler ile yasaya ait ikincil mevzuata ait tüm yönetmelikler de kitaba ilave edilmiştir.

Konu Başlıkları
Afet Riski Altındaki Alanlar
Plan Yapımı
Planlı Alanlar – Plansız Alanlar
Arazi ve Arsa Düzenlemesi
İskân
Deprem Bölgeleri
Yapı Denetimi
Çevre Düzeni
Binalarda Enerji Performansı
Kentsel Dönüşüm Kanunu
Kıyı Kanunu
Deprem Yönetmeliği
Güncel Yargı Kararları
Barkod: 9789750238109
Yayın Tarihi: Haziran 2016
Baskı Sayısı:  11
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1400
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  5
Yazarların Özgeçmişi  7
AÇIKLAMALI KANUNLAR  
İMAR KANUNU  
BİRİNCİ BÖLÜM  
Genel Hükümler  
Madde 1 – Amaç  27
Madde 2 – Kapsam  29
Madde 3 – Genel Esaslar  34
Madde 4 – İstisnalar  34
Madde 5 – Tanımlar  37
İKİNCİ BÖLÜM  
İmar Planları ile İlgili Esaslar  
Madde 6 – Planlama Kademeleri  41
Madde 7 – Halihazır Harita ve İmar Planları  52
Madde 8 – Planların Hazırlanması ve Yürürlüğe Konulması  70
Madde 9 – İmar Planlarında Bakanlığın Yetkisi  198
Madde 10 – İmar Programları, Kamulaştırma ve Kısıtlılık Hali  212
Madde 11 – Kamuya Ait Gayrimenkuller  230
Madde 12 – Cephe Hattı  233
Madde 13 – İmar Planlarında Umumi Hizmetlere Ayrılan Yerler  234
Madde 14 – İrtifak Hakları  242
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
İfraz ve Tevhid İşleri  
Madde 15 – İfraz ve Tevhid  247
Madde 16 – Tescil ve Şüyuun İzalesi  263
Madde 17 – Kamulaştırmadan Arta Kalan Kısımlar  266
Madde 18 – Arazi ve Arsa Düzenlemesi  268
Madde 19 – Parselasyon Planlarının Hazırlanması ve Tescili  304
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  
Yapı ve Yapı ile İlgili Esaslar  
Madde 20 – Yapı  316
Madde 21 – Yapı Ruhsatiyesi  352
Madde 22 – Ruhsat Alma Şartları  374
Madde 23 – Geliştirme Alanlarında Yapı Ruhsatı  398
Madde 24 – Yeminli Serbest Mimarlık ve Mühendislik Bürolarının Kuruluşu, Yetki Alanları ve Sorumlulukları  402
Madde 25 – Yeminli Serbest Mimarlık ve Mühendislik Bürolarının Sınıflandırılması  402
Madde 26 – Kamuya Ait Yapı ve Tesisler ile Sanayi Tesislerinde Ruhsat  402
Madde 27– Köylerde Yapılacak Yapılar ve Uyulacak Esaslar  408
Madde 28 – Müellif, Fenni Mesuliyet, Şantiye Şefliği, Yapı Müteahhitliği ve Kayıtlar  437
Madde 29 – Ruhsat Müddeti  451
Madde 30 – Yapı Kullanma İzni  455
Madde 31 – Kullanma İzni Alınmamış Yapılar  467
Madde 32 – Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Olarak Başlayan Yapılar  468
Madde 33 – Umumi Hizmetlere Ayrılan Yerlerde Muvakkat Yapılar  506
Madde 34 – İnşaat, Tamirat ve Bahçe Tanzimi ile İlgili Tedbirler ve Mükellefiyetler  510
Madde 35 – Bina Ön Cephe Hattı ile Yol Arası ve Tabii Zeminin Kazılması  512
Madde 36 – Kapıcı Daireleri ve Sığınaklar  517
Madde 37 – Otoparklar  528
BEŞİNCİ BÖLÜM  
Çeşitli Hükümler  
Madde 38 – Halihazır Haritaların, İmar Planlarının ve Yapı Projelerinin Hazırlanması ve Uygulanması  542
Madde 39 – Yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapılar  552
Madde 40 – Kamunun Selameti İçin Alınması Gereken Tedbirler  556
Madde 41 – Arsaların Yola Bakan Yüzleri  562
Madde 42 – İdari Müeyyideler  562
Madde 43 – Yürürlükten Kaldırılan Hükümler  587
Madde 44 – Yönetmelik  588
Madde 45 – Mücavir Alan  590
ALTINCI BÖLÜM  
2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu ile İlgili Hükümler  
Madde 46 – 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu ile İlgili Hükümler  602
Madde 47–48  605
Ek Madde 1  609
Ek Madde 2  610
Ek Madde 3  611
Ek Madde 4  613
Ek Madde 5  615
YEDİNCİ BÖLÜM  
Geçici Hükümler ve Yürürlük, Yürütme  
Geçici Madde 1 – Yapıların Amacında Kullanılması  617
Geçici Madde 2 – Başka Amaçlarla Kullanılan Otopark Yerleri  617
Geçici Madde 3 – Önce Verilen Ruhsat ve İzinler  617
Geçici Madde 4 – Müşterek Giriş  618
Geçici Madde 5 – Örfü Belde, Paftos  618
Geçici Madde 6  620
Geçici Madde 7  621
Geçici Madde 8 – Yönetmeliklerin Çıkarılma Süresi  621
Geçici Madde 9  621
Geçici Madde 10  621
Geçici Madde 11  622
Geçici Madde 12  624
Geçici Madde 13  624
Geçici Madde 14  624
Madde 49 – Yürürlük  624
Madde 50 – Yürütme  624
KIYI KANUNU  
BİRİNCİ BÖLÜM  
Genel Hükümler  
Madde 1 – Amaç  625
Madde 2 – Kapsam  626
Madde 3 – İstisnalar  627
Madde 4 – Tanımlar  627
Madde 5 – Genel Esaslar  636
İKİNCİ BÖLÜM  
Kıyı, Kıyı Kenar Çizgisi, Sahil Şeridi, Planlama ve Yapılanma  
Madde 6 – Kıyının Korunması, Yapı Yasağı ve Kıyıda Yapılacak Yapılar  639
Madde 7 – Doldurma ve Kurutma Yoluyla Arazi Kazanma ve Bu Araziler Üzerinde Yapılabilecek Yapılar  657
Madde 8 – Sahil Şeridinde Yapılabilecek Yapılar  674
Madde 9 – Kıyı Kenar Çizgisinin Tespiti  682
Madde 10 – Kıyı ve Sahil Şeridinde Planlar  708
Madde 11 – Kıyıda ve Doldurma ve Kurutma Yoluyla Kazanılan Araziler Üzerinde Yapılanmalara İzin Verilmesi  712
Madde 12 – Tapuya Şerh Verilmesi  713
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
Kontrol, İmar Mevzuatına Aykırı Yapı ve Ceza Hükümleri  
Madde 13 – Kontrol  714
Madde 14 – İmar Mevzuatına Aykırı Yapı  716
Madde 15 – Ceza Hükümleri  716
Madde 16 – Yönetmelik  722
Ek Madde 1  722
Geçici Madde  722
Madde 17 – Yürürlük  723
Madde 18 – Yürütme  723
İLGİLİ YÖNETMELİKLER  
PLÂN YAPIMINI YÜKÜMLENECEK MÜELLİFLERİN YETERLİLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK  727
MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ  735
PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ  763
PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ  835
KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK  853
KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGELERİNDE VE TURİZM MERKEZLERİNDE İMAR PLANLARININ HAZIRLANMASI VE ONAYLANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK  860
HARİTA MÜHENDİSLİK HİZMETLERİNİ YÜKÜMLENECEK MÜELLİF VE MÜELLİF KURULUŞLARININ EHLİYET DURUMLARINA AİT YÖNETMELİK  867
İMAR KANUNUNUN 18’İNCİ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK ARAZİ VE ARSA DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK  876
İMAR KANUNUNUN 38’İNCİ MADDESİNDE SAYILAN MÜHENDİSLER, MİMARLAR VE ŞEHİR PLANCILARI DIŞINDA KALAN FEN ADAMLARININ YETKÎ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK  887
ELEKTRİK İLE İLGİLİ FEN ADAMLARININ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK  894
OTOPARK YÖNETMELİĞİ  899
YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİK  906
KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK  918
BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ  935
BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK  968
KARAYOLLARI KENARINDA YAPILACAK VE AÇILACAK TESİSLER HAKKINDA YÖNETMELİK  1087
YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ  1112
ALT YAPILAR İÇİN AFET YÖNETMELİĞİ  1228
DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK  1237
TASARRUFU KISITLANAN BİNA, ARSA VE ARAZİ HAKKINDA YÖNETMELİK  1397
Kavram Dizini  1399
 


Eraslan Özkaya
Eylül 2000
139.00 TL
İndirimli: 49.90 TL (%64)
Sepete Ekle
Tahir Muratoğlu
Ocak 2021
50.00 TL
Sepete Ekle
Zehra Karakuş Işık
Ocak 2021
53.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  5
Yazarların Özgeçmişi  7
AÇIKLAMALI KANUNLAR  
İMAR KANUNU  
BİRİNCİ BÖLÜM  
Genel Hükümler  
Madde 1 – Amaç  27
Madde 2 – Kapsam  29
Madde 3 – Genel Esaslar  34
Madde 4 – İstisnalar  34
Madde 5 – Tanımlar  37
İKİNCİ BÖLÜM  
İmar Planları ile İlgili Esaslar  
Madde 6 – Planlama Kademeleri  41
Madde 7 – Halihazır Harita ve İmar Planları  52
Madde 8 – Planların Hazırlanması ve Yürürlüğe Konulması  70
Madde 9 – İmar Planlarında Bakanlığın Yetkisi  198
Madde 10 – İmar Programları, Kamulaştırma ve Kısıtlılık Hali  212
Madde 11 – Kamuya Ait Gayrimenkuller  230
Madde 12 – Cephe Hattı  233
Madde 13 – İmar Planlarında Umumi Hizmetlere Ayrılan Yerler  234
Madde 14 – İrtifak Hakları  242
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
İfraz ve Tevhid İşleri  
Madde 15 – İfraz ve Tevhid  247
Madde 16 – Tescil ve Şüyuun İzalesi  263
Madde 17 – Kamulaştırmadan Arta Kalan Kısımlar  266
Madde 18 – Arazi ve Arsa Düzenlemesi  268
Madde 19 – Parselasyon Planlarının Hazırlanması ve Tescili  304
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  
Yapı ve Yapı ile İlgili Esaslar  
Madde 20 – Yapı  316
Madde 21 – Yapı Ruhsatiyesi  352
Madde 22 – Ruhsat Alma Şartları  374
Madde 23 – Geliştirme Alanlarında Yapı Ruhsatı  398
Madde 24 – Yeminli Serbest Mimarlık ve Mühendislik Bürolarının Kuruluşu, Yetki Alanları ve Sorumlulukları  402
Madde 25 – Yeminli Serbest Mimarlık ve Mühendislik Bürolarının Sınıflandırılması  402
Madde 26 – Kamuya Ait Yapı ve Tesisler ile Sanayi Tesislerinde Ruhsat  402
Madde 27– Köylerde Yapılacak Yapılar ve Uyulacak Esaslar  408
Madde 28 – Müellif, Fenni Mesuliyet, Şantiye Şefliği, Yapı Müteahhitliği ve Kayıtlar  437
Madde 29 – Ruhsat Müddeti  451
Madde 30 – Yapı Kullanma İzni  455
Madde 31 – Kullanma İzni Alınmamış Yapılar  467
Madde 32 – Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Olarak Başlayan Yapılar  468
Madde 33 – Umumi Hizmetlere Ayrılan Yerlerde Muvakkat Yapılar  506
Madde 34 – İnşaat, Tamirat ve Bahçe Tanzimi ile İlgili Tedbirler ve Mükellefiyetler  510
Madde 35 – Bina Ön Cephe Hattı ile Yol Arası ve Tabii Zeminin Kazılması  512
Madde 36 – Kapıcı Daireleri ve Sığınaklar  517
Madde 37 – Otoparklar  528
BEŞİNCİ BÖLÜM  
Çeşitli Hükümler  
Madde 38 – Halihazır Haritaların, İmar Planlarının ve Yapı Projelerinin Hazırlanması ve Uygulanması  542
Madde 39 – Yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapılar  552
Madde 40 – Kamunun Selameti İçin Alınması Gereken Tedbirler  556
Madde 41 – Arsaların Yola Bakan Yüzleri  562
Madde 42 – İdari Müeyyideler  562
Madde 43 – Yürürlükten Kaldırılan Hükümler  587
Madde 44 – Yönetmelik  588
Madde 45 – Mücavir Alan  590
ALTINCI BÖLÜM  
2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu ile İlgili Hükümler  
Madde 46 – 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu ile İlgili Hükümler  602
Madde 47–48  605
Ek Madde 1  609
Ek Madde 2  610
Ek Madde 3  611
Ek Madde 4  613
Ek Madde 5  615
YEDİNCİ BÖLÜM  
Geçici Hükümler ve Yürürlük, Yürütme  
Geçici Madde 1 – Yapıların Amacında Kullanılması  617
Geçici Madde 2 – Başka Amaçlarla Kullanılan Otopark Yerleri  617
Geçici Madde 3 – Önce Verilen Ruhsat ve İzinler  617
Geçici Madde 4 – Müşterek Giriş  618
Geçici Madde 5 – Örfü Belde, Paftos  618
Geçici Madde 6  620
Geçici Madde 7  621
Geçici Madde 8 – Yönetmeliklerin Çıkarılma Süresi  621
Geçici Madde 9  621
Geçici Madde 10  621
Geçici Madde 11  622
Geçici Madde 12  624
Geçici Madde 13  624
Geçici Madde 14  624
Madde 49 – Yürürlük  624
Madde 50 – Yürütme  624
KIYI KANUNU  
BİRİNCİ BÖLÜM  
Genel Hükümler  
Madde 1 – Amaç  625
Madde 2 – Kapsam  626
Madde 3 – İstisnalar  627
Madde 4 – Tanımlar  627
Madde 5 – Genel Esaslar  636
İKİNCİ BÖLÜM  
Kıyı, Kıyı Kenar Çizgisi, Sahil Şeridi, Planlama ve Yapılanma  
Madde 6 – Kıyının Korunması, Yapı Yasağı ve Kıyıda Yapılacak Yapılar  639
Madde 7 – Doldurma ve Kurutma Yoluyla Arazi Kazanma ve Bu Araziler Üzerinde Yapılabilecek Yapılar  657
Madde 8 – Sahil Şeridinde Yapılabilecek Yapılar  674
Madde 9 – Kıyı Kenar Çizgisinin Tespiti  682
Madde 10 – Kıyı ve Sahil Şeridinde Planlar  708
Madde 11 – Kıyıda ve Doldurma ve Kurutma Yoluyla Kazanılan Araziler Üzerinde Yapılanmalara İzin Verilmesi  712
Madde 12 – Tapuya Şerh Verilmesi  713
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
Kontrol, İmar Mevzuatına Aykırı Yapı ve Ceza Hükümleri  
Madde 13 – Kontrol  714
Madde 14 – İmar Mevzuatına Aykırı Yapı  716
Madde 15 – Ceza Hükümleri  716
Madde 16 – Yönetmelik  722
Ek Madde 1  722
Geçici Madde  722
Madde 17 – Yürürlük  723
Madde 18 – Yürütme  723
İLGİLİ YÖNETMELİKLER  
PLÂN YAPIMINI YÜKÜMLENECEK MÜELLİFLERİN YETERLİLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK  727
MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ  735
PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ  763
PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ  835
KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK  853
KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGELERİNDE VE TURİZM MERKEZLERİNDE İMAR PLANLARININ HAZIRLANMASI VE ONAYLANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK  860
HARİTA MÜHENDİSLİK HİZMETLERİNİ YÜKÜMLENECEK MÜELLİF VE MÜELLİF KURULUŞLARININ EHLİYET DURUMLARINA AİT YÖNETMELİK  867
İMAR KANUNUNUN 18’İNCİ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK ARAZİ VE ARSA DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK  876
İMAR KANUNUNUN 38’İNCİ MADDESİNDE SAYILAN MÜHENDİSLER, MİMARLAR VE ŞEHİR PLANCILARI DIŞINDA KALAN FEN ADAMLARININ YETKÎ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK  887
ELEKTRİK İLE İLGİLİ FEN ADAMLARININ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK  894
OTOPARK YÖNETMELİĞİ  899
YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİK  906
KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK  918
BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ  935
BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK  968
KARAYOLLARI KENARINDA YAPILACAK VE AÇILACAK TESİSLER HAKKINDA YÖNETMELİK  1087
YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ  1112
ALT YAPILAR İÇİN AFET YÖNETMELİĞİ  1228
DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK  1237
TASARRUFU KISITLANAN BİNA, ARSA VE ARAZİ HAKKINDA YÖNETMELİK  1397
Kavram Dizini  1399
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021