Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Uygulamada
Fikri – Sınai Mülkiyet ve Haksız Rekabet Suçları
Açıklamalı – İçtihatlı
Nisan 2019 / 1. Baskı / 544 Syf.
Fiyatı: 118.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Kitap, fikri mülkiyet haklarını cezai anlamda ele almaktadır. Esas itibarıyla sınai mülkiyet hak sahipleri ve telif alanında eser sahipleri, bağlantılı hak sahiplerinin mali ve manevi haklarının ihlaline karşı düzenlenmiş suçlar detaylı olarak uygulama açılımıyla incelenmekte; uygulamaya ilişkin bilgileri, içtihatları, sorunları ve çözüm önerilerini içermektedir. Sade bir dille kaleme alındığından hakim, avukat, savcı ve hukukçuların yanında, sektör mensuplarının da başvuru kaynağı olabilecek vasıfları taşımaktadır. Yazar meslektaşım sayın Önder Bayrak'ın Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesinde 2007'den beri devam eden uzmanlığını kitapta billurlaştırmış olması, kitabı uygulamacılar için değerli kılmaktadır.

Eserin, fikri ve sınai mülkiyet hakları alanında çalışanlara, hakim, savcı, öğretim üyesi, Kültür Bakanlığı uzmanı ve tüm ilgili okurlara faydalı olacağı inancındayım. Bu nitelikli eseri Fikri Mülkiyet çevrelerine kazandırdığı için sayın Bayrak'a tebrik ve teşekkürlerimi sunarım.

İLHAMİ GÜNEŞ
İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi

Konu Başlıkları
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku Hakkında Genel Bilgiler
Sınai Mülkiyet Haklarına (Patent, Faydalı Model, Tasarım, Yeni Bitki Çeşitleri ve Marka) İlişkin Ön Açıklamalar
Marka Hukuku ve Marka Suçları
Telif Hukuku ve İlgili Suçlar
Bandrol Suçları
Haksız Rekabet Suçları
Barkod: 9789750254321
Yayın Tarihi: Nisan 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 544
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  19
–§ 1–
FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HUKUKU HAKKINDA
GENEL BİLGİLER
I. GENEL OLARAK FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI  21
II. TARİHSEL GELİŞİM  25
III. FİKRİ MÜLKİYETİN KAPSAMI  29
A. Fikri Mülkiyet Hukuku, Fikri Hak, Sınai Hak ve Fikri ve Sınai Hak Terimleri  29
B. Fikri Hakkın Konusu Olan Ürünün Özellikleri  31
C. Hakların Kapsamı  32
D. Korumanın Konusu  32
E. Ceza Yaptırımı ile Korumanın Nedeni  36
F. Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Sınırları  42
G. Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Rekabet Hukuku ile İlişkisi  43
IV. ULUSLARARASI ANLAŞMALAR  52
A. Bern Sözleşmesi  53
B. Paris Sözleşmesi  53
C. TRIPS Anlaşması (Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması)  54
D. Patent İşbirliği Anlaşması  55
E. Avrupa Patent Sözleşmesi  55
F. Markaların Tescili Hakkında Madrid Protokolü  56
G. Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tescili Hakkında La Haye (Hague) Sözleşmesi  56
H. Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Lokarno Anlaşması  57
İ. Markaların Tescilinde Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Nice Anlaşması  57
J. Markaların Şekilli Elamanlarının Milletlerarası Sınıflandırılmasını Temin Eden Viyana Sözleşmesi İle Markaların Milletlerarası Tescili Konusunda Madrid Sözleşmesi İle İlgili Protokol  58
K. Marka Hukuku Anlaşması  58
L. WIPO Anlaşması  59
M. Roma Sözleşmesi  59
–§ 2–
SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA (PATENT, FAYDALI MODEL, TASARIM, YENİ BİTKİ ÇEŞİTLERİ VE MARKA) İLİŞKİN
ÖN AÇIKLAMALAR
I. ÜRÜNLER ÜZERİNDEKİ SINAİ HAKLAR  62
A. Patentler/Faydalı Modeller  62
B. Tasarımlar  63
C. Entegre Devre Topografyaları  64
D. Yeni Bitki Çeşitlerine İlişkin Islahçı Hakları  65
II. AYIRT EDİCİ İŞARETLER ÜZERİNDEKİ SINAİ HAKLAR  66
A. Unvan ve İşletme Adı  66
B. Markalar  69
C. Coğrafi İşaretler–Geleneksel Ürün Adları  71
D. İnternet Alan Adları  72
III. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARININ CEZAİ KORUMASINDA GÜNCEL DURUM  76
–§ 3–
MARKA HUKUKU VE MARKA SUÇLARI
I. GİRİŞ  79
II. MARKA HUKUKUNA İLİŞKİN AVRUPA BİRLİĞİNİN KAYNAKLARI  81
III. ULUSLARARASI ANLAŞMALARIN İÇ HUKUKA YANSIMASI  81
IV. ÜLKEMİZDE MARKA HAKKININ KAZANILMASININ KOŞULLARI, MARKANIN KULLANILMASI, MARKA TÜRLERİ  82
A. Marka Hakkının Kazanılması ve Tescilin Niteliği  82
B. Markanın Ayırt Edicilik Niteliği  83
C. Marka Olabilecek İşaretler  84
1. Kişi Adları  85
2. Sözcük veya Sözcük Grupları, Sloganlar  85
3. Harfler ve Sayılar  89
4. Şekiller  89
5. Üç Boyutlu Şekiller  90
6. Renkler  90
7. Sesler, Melodiler ve Kokular  91
D. Marka Tescilinin Mutlak Red Nedenleri  92
E. Marka Tescilinin Nisbi Red Nedenleri  98
G. Marka Türleri  107
1. Ticaret Markası  107
2. Hizmet Markası  108
3. Alan Kapatan, Rezerv Markalar ve Merchandizing Markalar  108
4. Garanti Markaları  109
5. Bireysel Marka  110
6. Ortak Markalar  110
7. Tanınmış Markalar  110
V. MARKANIN İŞLEVLERİ  115
VI. MARKA HAKKININ KULLANILMASI  116
VII. MARKA HAKKININ SONA ERMESİ, HÜKÜMSÜZLÜK  117
A. Hükümsüzlük Sebepleri  118
1. Mutlak Hükümsüzlük Sebepleri  119
2. Nisbi Hükümsüzlük Sebepleri  119
B. Markanın Hükümsüzlüğü Davalarında Süre  119
VIII. MARKA HAKKININ HUKUKİ KORUMASI  121
A. Özel Hukuk Bakımından Marka Hakkına Tecavüz Eylemleri  123
B. Marka Hakkı Sahibinin Yasaklayabileceği Eylemler  128
IX. MARKA HAKKININ CEZAİ KORUMASI  135
X. MARKA HAKKINA TECAVÜZ SUÇUNUN UNSURLARI  136
A. Maddi Unsur  136
1. Fail  136
a. Gerçek Kişiler  136
b. Tüzel Kişilerin Sorumluluğu  137
2. Mağdur  138
3. Suçun Maddi Konusu  139
4. Fiil ve Netice  140
a. Taklit Markalı Mal Üretmek, Hizmet Sunmak ya da Taklit Markalı Malı Ticaret Konusu Etmek  140
aa. Markanın İktibas Yoluyla Taklit Edilmesi  142
ab. Markanın İltibas Yoluyla Taklit Edilmesi  144
ac. İltibasta Özel Hukuk ve Ceza Hukuku Ayrımı  148
b. Marka Simgesini Kaldırma  155
c. Yetkisiz Tasarruf  155
B. Manevi Unsur  157
C. Suçun Hukuki Konusu  162
D. Hukuka Aykırılık ve Hukuka Uygunluk Nedenleri  162
1. Hakların Tükenmesi  163
2. Paralel İthalat  166
3. Markanın Dürüstçe Kullanılması  167
4. Kendi Adına Tescil  171
5. Dava Açılamayacak Kişiler (Tüketicilerin ve Tazminat Ödeyen Mütecavizden Mal Alanların Eylemi)  172
6. Markanın Hükümsüzlüğüne Karar Verilmesi  173
7. Mutlak Red Nedeni Olması Gereken Bir Markanın Tescil Edilmiş Olması  175
8. Markanın İptali  177
9. Eskiye Dayalı Kullanım  179
10. Muvafakat  179
11. Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı  180
12. Failin Markasının Kullanım Yoluyla Ayırt Edicilik Kazanması  182
XI. TESCİL VE İLAN  182
XII. TANINMIŞ MARKAYA TECAVÜZ SORUNU  184
XII. MARKA SUÇLARINDA YAPTIRIM  188
A. Ceza  188
B. Güvenlik Tedbirleri  190
1. Hak Yoksunlukları  190
2. Müsadere  196
a. Suç Eşyasının Müsaderesi  200
aa. Mahkumiyet Halinde Müsadere  201
ab. Davanın Düşmesine, Faile Ceza Verilmesine Yer Olmadığına veya Failin Beraatine Karar Verilmesi Hallerinde Müsadere  202
ac. Şikayetten Vazgeçme Halinde Müsadere  203
b. Kaim Değerin Müsaderesi  204
c. Kazanç Müsaderesi  205
d. Taklit Markalı Eşya Makine ve Teçhizat Üzerinde Tescilli Marka Hakkı Sahibine Mülkiyet Hakkı Tanınması  205
e. Hızlı İmha  206
3. Tekerrür  209
4. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri  211
XIV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ HALLERİ  213
A. Teşebbüs  213
B. İştirak  215
C. İçtima  217
XV. ETKİN PİŞMANLIK  220
XVI. ŞİKAYET  222
XVII. UZLAŞMA  226
XVIII. ARAMA– EL KOYMA  228
XIX. KAMU DAVASINA KATILMA  234
XX. GÖREVLİ MAHKEME  236
XXI. SINAİ MÜLKİYET DAVALARINDA BİLİRKİŞİLİK  241
A. Bilirkişilik Kurumu ve Tanım  241
B. Fikri Sınai Haklara İlişkin Çekişmelerde Bilirkişi Uygulaması  244
XXII. YARGITAY 7.CEZA DAİRESİNİN İÇTİHATLARI  245
XXIII. MARKA SUÇLARINA İLİŞKİN GÜNCEL YARGITAY 19. CEZA DAİRESİNİN İÇTİHATLARI  248
–§ 4–
TELİF HUKUKU VE İLGİLİ SUÇLAR
I. GENEL OLARAK  271
II. ESER SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARI KULLANABİLECEK DİĞER KİŞİLER  272
A. Mali Haklar  275
1. Çoğaltma Hakkı  275
2. Yayma Hakkı  282
3. İşleme Hakkı  287
4. Temsil Hakkı  292
5. İşaret Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim, Yayın Hakkı  294
6. Pay ve Takip Hakkı  295
B. Manevi Haklar  296
1. Umuma Arz Hakkı  296
2. Eser Sahibi Olarak Tanınma (Adın Belirtilmesi) Hakkı  300
3. Eserin Bütünlüğünü İsteme, Değişiklik Yapılmasını Önleme Hakkı  306
4. Eserin Aslına Ulaşma Hakkı  311
C. Eser Sahibinin Hakları İle Bağlantılı ve Komşu Haklar  313
IV. MALİ VEYA MANEVİ HAKLARA TECAVÜZ SUÇLARI  316
V. MALİ VE MANEVİ HAKLARA TECAVÜZ SUÇLARININ UNSURLARI  318
A. Maddi Unsur  318
1. Fail  318
2. Mağdur  319
3. Suçun Maddi Konusu  319
4. Fiil ve Netice  321
a. Mali Haklara Tecavüz Suçu  322
b. Manevi Haklara Tecavüz Suçu  330
ba. Eserin İzinsiz Değiştirilmesi (23.01.2008 tarihli 5728 sayılı Yasa ile değişik m.71.f.1.b.1)  330
bb. İsim Hakkının İhlali, (23.01.2008 tarihli 5728 sayılı Yasa ile değişik m.71.f.1.b.2)  330
bc. Kaynak Göstermeden Alıntı Yapma (23.01.2008 tarihli 5728 sayılı Yasa ile değişik m.71.f.1.b.3)  331
bd. Alenileşmemiş Eserin İzinsiz Kamuya Arzı, İçeriği Hakkında Bilgi Verilmesi (23.01.2008 tarihli 5728 sayılı Yasa ile Değişik m.71. f.1.b.4)  334
be. Eserle İlgili Olarak Yanlış Yetersiz ve Aldatıcı Kaynak Gösterme (23.01.2008 tarihli 5728 sayılı Yasa ile Değişik m.71.f.1.b.5)  335
bf. Bir Eseri, İcrayı, Fonogramı veya Yapımı Tanınmış Bir Başkasının Adıyla Çoğaltma, Dağıtma, Yayma veya Yayımlama (23.01.2008 tarihli 5728 sayılı Yasa ile Değişik m.71.f.1.b.6)  336
c. Bağlantılı Haklara Tecavüz  337
B. Manevi Unsur  337
C. Suçun Hukuki Konusu  338
D. Hukuka Aykırılık ve Hukuka Uygunluk Nedenleri  338
1. Rıza  338
2. Müzik Eserlerinin Radyo Televizyondan İşyerlerinde Umuma İletim Yoluyla Temsili  338
3. Hata  338
4. Sınırlamalar  338
a. Sınırlamaların Gerekçeleri  339
b. Kamu Yararına İlişkin Sınırlamalar  340
ba. Kamu Düzeni Nedeniyle Hak Sahibinden İzin Almaksızın Eserin Kamu Tarafından Kullanılması  340
bb. Eserin Koruma Süresi Bitmeden Devlet Tarafından Kamuya Mal Edilmesi  340
bc. Mevzuat ve Mahkeme Kararları  341
bd. Nutuklar ve Yasama Organındaki Açıklamalar  341
be. Eğitim ve Öğretim Kurumlarında Temsil  341
bf. Eğitim Amacıyla Hazırlanan Derlemeler  342
bg. Alıntı Serbestisi  344
bh. Gazete İçerikleri  345
bi. Haber Verme, Basın Hakkının Kullanımı Sırasında Alıntı ve Haberlerin Niteliği  346
bj. Kopye ve Teşhir  346
bk. Korumanın Süreyle Sınırlanması  347
c. Kişisel Kullanım Yararına İlişkin Sınırlamalar  347
d. Sınırlamalardan Beklentiler  352
VI. MALİ VEYA MANEVİ HAKLARA TECAVÜZ SUÇLARININ ÖZEL GÖRÜNÜŞ HALLERİ  353
A. Teşebbüs  353
B. İştirak  353
C. İçtima  354
1. Genel Fikri İçtima  355
2. Özel Fikri İçtima  355
D. Nitelikli Haller  355
VII. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA (ŞİKAYET)  356
VIII. ETKİN PİŞMANLIK  360
IX. UZLAŞMA  360
X. YAPTIRIM  361
A. Ceza  361
B. Güvenlik Tedbirleri  362
1. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakma  362
2. Müsadere  362
3. CD, DVD, Giyim Eşyası, Kitap Gibi Materyalin Niteliklerinin Bozulması Suretiyle İmhası  363
4. Tekerrür  364
5. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri  364
XI. KAYIT VE TESCİL  364
XII. GÖREVLİ MAHKEME  364
XIII. İNTERNETTE İÇERİK SAĞLAYICILARIN FSEK'İN EK 4. MADDESİNE AYKIRI DAVRANIŞLARI  365
XIV. BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ ÇOĞALTILMASINI ÖNLEMEK İÇİN OLUŞTURULMUŞ İLAVE PROGRAMLARI ETKİSİZ KILMA SUÇU  366
7. CD VE 19. CD’NİN TELİF SUÇLARI İLE İLGİLİ İÇTİHATLARI  367
–§ 5–
BANDOL SUÇLARI
I. GİRİŞ  397
A. Genel Olarak Bandrol Koruması  397
1. Zorunlu ve İsteğe Bağlı Bandrole Tabi Eser Türleri  398
2. Avrupa Birliği Ülkelerinde Durum  401
B. 23.01.2008 Tarihli ve 5728 Sayılı Yasa'nın 143. Maddesi İle FSEK’in 81. Maddesi'nde Yapılan Düzenleme  402
II. SUÇUN UNSURLARI  404
A. Maddi Unsur  404
1. Fail  404
2. Mağdur  411
3. Suçun Maddi Konusu  412
4. Fiil ve Netice  413
a. Maddede Düzenlenen Bandrol Suçları  413
aa. Bandrolsüz Yayma (5728 sayılı Yasa ile Değişik FSEK m. 81/4)  413
ab. Sahte Bandrol Ticareti ve Kullanılması (5728 sayılı Yasa ile değişik FSEK
m. 81/9)  415
ac. Yasal Olarak Alınan Orijinal Bandrollerinin Başka Eserlerde Kullanılması
(5728 sayılı Yasa ile değişik FSEK m. 81/10)  416
ad. Yetkisi Olmaksızın Hileli Davranışlarla Bandrol Temin Etme (5728 sayılı Yasa ile değişik FSEK m. 81/11)  417
ae. Bandrol Alma Yetkisi Olmayana Bandrol Temin Etme (5728 sayılı Yasa ile değişik FSEK m. 81/12)  417
b. Maddede Düzenlenen Bandrol Kabahati  418
ba. Bandrollü Yasal Nüshaların Umumi Yerlerde Satılması (5728 sayılı Yasa ile değişik FSEK m. 81/7)  418
B. Manevi Unsur  419
C. Suçun Hukuki Konusu  419
D. Hukuka Aykırılık ve Hukuka Uygunluk Nedenleri  420
III. BANDROL SUÇLARINDA YAPTIRIM  422
A. Ceza  422
B. Güvenlik Tedbirleri  425
1. Hak Yoksunlukları  425
2. Müsadere  425
a. Suç Eşyasının İmhası  426
3. Tekerrür  426
4. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri  426
IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ HALLERİ  427
A. Teşebbüs  427
B. İştirak  427
C. İçtima  428
1. Teselsül  428
2. Fikri İçtima  429
a. Genel Fikri İçtima  429
b. Özel Fikri İçtima  430
V. İL DENETİM KOMİSYONU VE SORUŞTURMA  439
VI. KAMU DAVASINA KATILMA  443
VII. GÖREVLİ MAHKEME  443
VIII. DEFTERDARLIKLARA BİLDİRİM (TAKLİT VE KAYIT DIŞILIKLA MALİ MÜCADELE)  444
XI. YARGITAY KARARLARI  445
–§ 6–
HAKSIZ REKABET SUÇLARI
I. GİRİŞ  461
II. HAKSIZ REKABET SUÇUNUN UNSURLARI  464
A. Maddi Unsur  464
1. Fail  464
2. Mağdur  465
3. Suçun Maddi Konusu  465
4. Fiil ve Netice  466
1. İltibas Yoluyla Haksız Rekabet Suçu  471
a. Türk Ticaret Kanunu'nda Düzenlenen Haklardan Dolayı İltibas  473
b. Sınai Mülkiyet Kanunu'nda Düzenlenen Haklardan Dolayı İltibas  473
2. Başkasının İş Ürünlerinden Yetkisiz Yararlanma Yoluyla Haksız Rekabet Suçu  478
3. Üretim ve İş Sırlarını Hukuka Aykırı Olarak İfşa Etmek Suçu  480
4. Kasten Yanıltıcı Bilgi Vermek Suretiyle Haksız Rekabet Suçu  481
5. Çalışanların Haksız Rekabet Fiilini Önlememe–Gerçeğe Aykırı Beyanlarını Düzeltmeme Suçu  482
6. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında Haksız Rekabet Suçları  482
a. Ad ve Alametler  483
b. İşaret Resim ve Sesler  484
c. Mektuplar  485
d. Resim ve Portreler  485
B. Manevi Unsur  486
C. Suçun Hukuki Konusu  487
D. Hukuka Aykırılık ve Hukuka Uygunluk Nedenleri  487
1. Türk Ceza Kanunu'ndan Kaynaklanan Hukuka Uygunluk Nedenleri  487
a. Rıza  487
b. Hata  487
c. Kendi Hakkını Kullanma  488
2. Sınai Mülkiyet Kanunu'ndan Kaynaklanan Hukuka Uygunluk Nedenleri  488
a. Ortak Hukuka Uygunluk Nedenleri  488
b. Özel Hukuka Uygunluk Nedenleri  488
ba. Marka  488
bb. Patent  488
bc. Faydalı Model  490
bd. Tasarım  490
be. Entegre Devreler (Çipler)  491
bf. Coğrafi İşaret  492
bg. Geleneksel Ürün Adı  493
III. HAKSIZ REKABET SUÇULARININ YAPTIRIMI  493
A. Ceza  493
B. Güvenlik Tedbirleri  494
1. Hak Yoksunlukları  494
2. Müsadere  494
3. Tekerrür  495
4. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri  495
IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ HALLERİ  496
A. Teşebbüs  496
B. İştirak  497
C. İçtima  497
V. ETKİN PİŞMANLIK  498
VI. ŞİKAYET  498
VII. UZLAŞMA  499
VIII. GÖREVLİ MAHKEME  500
IX. HAKSIZ REKABETE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI  502
SONSÖZ  529
Kaynaklar  531
Kavram Dizini  539
 


Cahit Suluk ...
Eylül 2020
69.00 TL
İndirimli: 62.10 TL (%10)
Sepete Ekle
Remzi Özmen
Eylül 2020
8.90 TL
Sepete Ekle
Sami Özgür Memişoğlu
Eylül 2020
70.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  19
–§ 1–
FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HUKUKU HAKKINDA
GENEL BİLGİLER
I. GENEL OLARAK FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI  21
II. TARİHSEL GELİŞİM  25
III. FİKRİ MÜLKİYETİN KAPSAMI  29
A. Fikri Mülkiyet Hukuku, Fikri Hak, Sınai Hak ve Fikri ve Sınai Hak Terimleri  29
B. Fikri Hakkın Konusu Olan Ürünün Özellikleri  31
C. Hakların Kapsamı  32
D. Korumanın Konusu  32
E. Ceza Yaptırımı ile Korumanın Nedeni  36
F. Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Sınırları  42
G. Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Rekabet Hukuku ile İlişkisi  43
IV. ULUSLARARASI ANLAŞMALAR  52
A. Bern Sözleşmesi  53
B. Paris Sözleşmesi  53
C. TRIPS Anlaşması (Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması)  54
D. Patent İşbirliği Anlaşması  55
E. Avrupa Patent Sözleşmesi  55
F. Markaların Tescili Hakkında Madrid Protokolü  56
G. Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tescili Hakkında La Haye (Hague) Sözleşmesi  56
H. Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Lokarno Anlaşması  57
İ. Markaların Tescilinde Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Nice Anlaşması  57
J. Markaların Şekilli Elamanlarının Milletlerarası Sınıflandırılmasını Temin Eden Viyana Sözleşmesi İle Markaların Milletlerarası Tescili Konusunda Madrid Sözleşmesi İle İlgili Protokol  58
K. Marka Hukuku Anlaşması  58
L. WIPO Anlaşması  59
M. Roma Sözleşmesi  59
–§ 2–
SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA (PATENT, FAYDALI MODEL, TASARIM, YENİ BİTKİ ÇEŞİTLERİ VE MARKA) İLİŞKİN
ÖN AÇIKLAMALAR
I. ÜRÜNLER ÜZERİNDEKİ SINAİ HAKLAR  62
A. Patentler/Faydalı Modeller  62
B. Tasarımlar  63
C. Entegre Devre Topografyaları  64
D. Yeni Bitki Çeşitlerine İlişkin Islahçı Hakları  65
II. AYIRT EDİCİ İŞARETLER ÜZERİNDEKİ SINAİ HAKLAR  66
A. Unvan ve İşletme Adı  66
B. Markalar  69
C. Coğrafi İşaretler–Geleneksel Ürün Adları  71
D. İnternet Alan Adları  72
III. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARININ CEZAİ KORUMASINDA GÜNCEL DURUM  76
–§ 3–
MARKA HUKUKU VE MARKA SUÇLARI
I. GİRİŞ  79
II. MARKA HUKUKUNA İLİŞKİN AVRUPA BİRLİĞİNİN KAYNAKLARI  81
III. ULUSLARARASI ANLAŞMALARIN İÇ HUKUKA YANSIMASI  81
IV. ÜLKEMİZDE MARKA HAKKININ KAZANILMASININ KOŞULLARI, MARKANIN KULLANILMASI, MARKA TÜRLERİ  82
A. Marka Hakkının Kazanılması ve Tescilin Niteliği  82
B. Markanın Ayırt Edicilik Niteliği  83
C. Marka Olabilecek İşaretler  84
1. Kişi Adları  85
2. Sözcük veya Sözcük Grupları, Sloganlar  85
3. Harfler ve Sayılar  89
4. Şekiller  89
5. Üç Boyutlu Şekiller  90
6. Renkler  90
7. Sesler, Melodiler ve Kokular  91
D. Marka Tescilinin Mutlak Red Nedenleri  92
E. Marka Tescilinin Nisbi Red Nedenleri  98
G. Marka Türleri  107
1. Ticaret Markası  107
2. Hizmet Markası  108
3. Alan Kapatan, Rezerv Markalar ve Merchandizing Markalar  108
4. Garanti Markaları  109
5. Bireysel Marka  110
6. Ortak Markalar  110
7. Tanınmış Markalar  110
V. MARKANIN İŞLEVLERİ  115
VI. MARKA HAKKININ KULLANILMASI  116
VII. MARKA HAKKININ SONA ERMESİ, HÜKÜMSÜZLÜK  117
A. Hükümsüzlük Sebepleri  118
1. Mutlak Hükümsüzlük Sebepleri  119
2. Nisbi Hükümsüzlük Sebepleri  119
B. Markanın Hükümsüzlüğü Davalarında Süre  119
VIII. MARKA HAKKININ HUKUKİ KORUMASI  121
A. Özel Hukuk Bakımından Marka Hakkına Tecavüz Eylemleri  123
B. Marka Hakkı Sahibinin Yasaklayabileceği Eylemler  128
IX. MARKA HAKKININ CEZAİ KORUMASI  135
X. MARKA HAKKINA TECAVÜZ SUÇUNUN UNSURLARI  136
A. Maddi Unsur  136
1. Fail  136
a. Gerçek Kişiler  136
b. Tüzel Kişilerin Sorumluluğu  137
2. Mağdur  138
3. Suçun Maddi Konusu  139
4. Fiil ve Netice  140
a. Taklit Markalı Mal Üretmek, Hizmet Sunmak ya da Taklit Markalı Malı Ticaret Konusu Etmek  140
aa. Markanın İktibas Yoluyla Taklit Edilmesi  142
ab. Markanın İltibas Yoluyla Taklit Edilmesi  144
ac. İltibasta Özel Hukuk ve Ceza Hukuku Ayrımı  148
b. Marka Simgesini Kaldırma  155
c. Yetkisiz Tasarruf  155
B. Manevi Unsur  157
C. Suçun Hukuki Konusu  162
D. Hukuka Aykırılık ve Hukuka Uygunluk Nedenleri  162
1. Hakların Tükenmesi  163
2. Paralel İthalat  166
3. Markanın Dürüstçe Kullanılması  167
4. Kendi Adına Tescil  171
5. Dava Açılamayacak Kişiler (Tüketicilerin ve Tazminat Ödeyen Mütecavizden Mal Alanların Eylemi)  172
6. Markanın Hükümsüzlüğüne Karar Verilmesi  173
7. Mutlak Red Nedeni Olması Gereken Bir Markanın Tescil Edilmiş Olması  175
8. Markanın İptali  177
9. Eskiye Dayalı Kullanım  179
10. Muvafakat  179
11. Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı  180
12. Failin Markasının Kullanım Yoluyla Ayırt Edicilik Kazanması  182
XI. TESCİL VE İLAN  182
XII. TANINMIŞ MARKAYA TECAVÜZ SORUNU  184
XII. MARKA SUÇLARINDA YAPTIRIM  188
A. Ceza  188
B. Güvenlik Tedbirleri  190
1. Hak Yoksunlukları  190
2. Müsadere  196
a. Suç Eşyasının Müsaderesi  200
aa. Mahkumiyet Halinde Müsadere  201
ab. Davanın Düşmesine, Faile Ceza Verilmesine Yer Olmadığına veya Failin Beraatine Karar Verilmesi Hallerinde Müsadere  202
ac. Şikayetten Vazgeçme Halinde Müsadere  203
b. Kaim Değerin Müsaderesi  204
c. Kazanç Müsaderesi  205
d. Taklit Markalı Eşya Makine ve Teçhizat Üzerinde Tescilli Marka Hakkı Sahibine Mülkiyet Hakkı Tanınması  205
e. Hızlı İmha  206
3. Tekerrür  209
4. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri  211
XIV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ HALLERİ  213
A. Teşebbüs  213
B. İştirak  215
C. İçtima  217
XV. ETKİN PİŞMANLIK  220
XVI. ŞİKAYET  222
XVII. UZLAŞMA  226
XVIII. ARAMA– EL KOYMA  228
XIX. KAMU DAVASINA KATILMA  234
XX. GÖREVLİ MAHKEME  236
XXI. SINAİ MÜLKİYET DAVALARINDA BİLİRKİŞİLİK  241
A. Bilirkişilik Kurumu ve Tanım  241
B. Fikri Sınai Haklara İlişkin Çekişmelerde Bilirkişi Uygulaması  244
XXII. YARGITAY 7.CEZA DAİRESİNİN İÇTİHATLARI  245
XXIII. MARKA SUÇLARINA İLİŞKİN GÜNCEL YARGITAY 19. CEZA DAİRESİNİN İÇTİHATLARI  248
–§ 4–
TELİF HUKUKU VE İLGİLİ SUÇLAR
I. GENEL OLARAK  271
II. ESER SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARI KULLANABİLECEK DİĞER KİŞİLER  272
A. Mali Haklar  275
1. Çoğaltma Hakkı  275
2. Yayma Hakkı  282
3. İşleme Hakkı  287
4. Temsil Hakkı  292
5. İşaret Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim, Yayın Hakkı  294
6. Pay ve Takip Hakkı  295
B. Manevi Haklar  296
1. Umuma Arz Hakkı  296
2. Eser Sahibi Olarak Tanınma (Adın Belirtilmesi) Hakkı  300
3. Eserin Bütünlüğünü İsteme, Değişiklik Yapılmasını Önleme Hakkı  306
4. Eserin Aslına Ulaşma Hakkı  311
C. Eser Sahibinin Hakları İle Bağlantılı ve Komşu Haklar  313
IV. MALİ VEYA MANEVİ HAKLARA TECAVÜZ SUÇLARI  316
V. MALİ VE MANEVİ HAKLARA TECAVÜZ SUÇLARININ UNSURLARI  318
A. Maddi Unsur  318
1. Fail  318
2. Mağdur  319
3. Suçun Maddi Konusu  319
4. Fiil ve Netice  321
a. Mali Haklara Tecavüz Suçu  322
b. Manevi Haklara Tecavüz Suçu  330
ba. Eserin İzinsiz Değiştirilmesi (23.01.2008 tarihli 5728 sayılı Yasa ile değişik m.71.f.1.b.1)  330
bb. İsim Hakkının İhlali, (23.01.2008 tarihli 5728 sayılı Yasa ile değişik m.71.f.1.b.2)  330
bc. Kaynak Göstermeden Alıntı Yapma (23.01.2008 tarihli 5728 sayılı Yasa ile değişik m.71.f.1.b.3)  331
bd. Alenileşmemiş Eserin İzinsiz Kamuya Arzı, İçeriği Hakkında Bilgi Verilmesi (23.01.2008 tarihli 5728 sayılı Yasa ile Değişik m.71. f.1.b.4)  334
be. Eserle İlgili Olarak Yanlış Yetersiz ve Aldatıcı Kaynak Gösterme (23.01.2008 tarihli 5728 sayılı Yasa ile Değişik m.71.f.1.b.5)  335
bf. Bir Eseri, İcrayı, Fonogramı veya Yapımı Tanınmış Bir Başkasının Adıyla Çoğaltma, Dağıtma, Yayma veya Yayımlama (23.01.2008 tarihli 5728 sayılı Yasa ile Değişik m.71.f.1.b.6)  336
c. Bağlantılı Haklara Tecavüz  337
B. Manevi Unsur  337
C. Suçun Hukuki Konusu  338
D. Hukuka Aykırılık ve Hukuka Uygunluk Nedenleri  338
1. Rıza  338
2. Müzik Eserlerinin Radyo Televizyondan İşyerlerinde Umuma İletim Yoluyla Temsili  338
3. Hata  338
4. Sınırlamalar  338
a. Sınırlamaların Gerekçeleri  339
b. Kamu Yararına İlişkin Sınırlamalar  340
ba. Kamu Düzeni Nedeniyle Hak Sahibinden İzin Almaksızın Eserin Kamu Tarafından Kullanılması  340
bb. Eserin Koruma Süresi Bitmeden Devlet Tarafından Kamuya Mal Edilmesi  340
bc. Mevzuat ve Mahkeme Kararları  341
bd. Nutuklar ve Yasama Organındaki Açıklamalar  341
be. Eğitim ve Öğretim Kurumlarında Temsil  341
bf. Eğitim Amacıyla Hazırlanan Derlemeler  342
bg. Alıntı Serbestisi  344
bh. Gazete İçerikleri  345
bi. Haber Verme, Basın Hakkının Kullanımı Sırasında Alıntı ve Haberlerin Niteliği  346
bj. Kopye ve Teşhir  346
bk. Korumanın Süreyle Sınırlanması  347
c. Kişisel Kullanım Yararına İlişkin Sınırlamalar  347
d. Sınırlamalardan Beklentiler  352
VI. MALİ VEYA MANEVİ HAKLARA TECAVÜZ SUÇLARININ ÖZEL GÖRÜNÜŞ HALLERİ  353
A. Teşebbüs  353
B. İştirak  353
C. İçtima  354
1. Genel Fikri İçtima  355
2. Özel Fikri İçtima  355
D. Nitelikli Haller  355
VII. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA (ŞİKAYET)  356
VIII. ETKİN PİŞMANLIK  360
IX. UZLAŞMA  360
X. YAPTIRIM  361
A. Ceza  361
B. Güvenlik Tedbirleri  362
1. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakma  362
2. Müsadere  362
3. CD, DVD, Giyim Eşyası, Kitap Gibi Materyalin Niteliklerinin Bozulması Suretiyle İmhası  363
4. Tekerrür  364
5. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri  364
XI. KAYIT VE TESCİL  364
XII. GÖREVLİ MAHKEME  364
XIII. İNTERNETTE İÇERİK SAĞLAYICILARIN FSEK'İN EK 4. MADDESİNE AYKIRI DAVRANIŞLARI  365
XIV. BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ ÇOĞALTILMASINI ÖNLEMEK İÇİN OLUŞTURULMUŞ İLAVE PROGRAMLARI ETKİSİZ KILMA SUÇU  366
7. CD VE 19. CD’NİN TELİF SUÇLARI İLE İLGİLİ İÇTİHATLARI  367
–§ 5–
BANDOL SUÇLARI
I. GİRİŞ  397
A. Genel Olarak Bandrol Koruması  397
1. Zorunlu ve İsteğe Bağlı Bandrole Tabi Eser Türleri  398
2. Avrupa Birliği Ülkelerinde Durum  401
B. 23.01.2008 Tarihli ve 5728 Sayılı Yasa'nın 143. Maddesi İle FSEK’in 81. Maddesi'nde Yapılan Düzenleme  402
II. SUÇUN UNSURLARI  404
A. Maddi Unsur  404
1. Fail  404
2. Mağdur  411
3. Suçun Maddi Konusu  412
4. Fiil ve Netice  413
a. Maddede Düzenlenen Bandrol Suçları  413
aa. Bandrolsüz Yayma (5728 sayılı Yasa ile Değişik FSEK m. 81/4)  413
ab. Sahte Bandrol Ticareti ve Kullanılması (5728 sayılı Yasa ile değişik FSEK
m. 81/9)  415
ac. Yasal Olarak Alınan Orijinal Bandrollerinin Başka Eserlerde Kullanılması
(5728 sayılı Yasa ile değişik FSEK m. 81/10)  416
ad. Yetkisi Olmaksızın Hileli Davranışlarla Bandrol Temin Etme (5728 sayılı Yasa ile değişik FSEK m. 81/11)  417
ae. Bandrol Alma Yetkisi Olmayana Bandrol Temin Etme (5728 sayılı Yasa ile değişik FSEK m. 81/12)  417
b. Maddede Düzenlenen Bandrol Kabahati  418
ba. Bandrollü Yasal Nüshaların Umumi Yerlerde Satılması (5728 sayılı Yasa ile değişik FSEK m. 81/7)  418
B. Manevi Unsur  419
C. Suçun Hukuki Konusu  419
D. Hukuka Aykırılık ve Hukuka Uygunluk Nedenleri  420
III. BANDROL SUÇLARINDA YAPTIRIM  422
A. Ceza  422
B. Güvenlik Tedbirleri  425
1. Hak Yoksunlukları  425
2. Müsadere  425
a. Suç Eşyasının İmhası  426
3. Tekerrür  426
4. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri  426
IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ HALLERİ  427
A. Teşebbüs  427
B. İştirak  427
C. İçtima  428
1. Teselsül  428
2. Fikri İçtima  429
a. Genel Fikri İçtima  429
b. Özel Fikri İçtima  430
V. İL DENETİM KOMİSYONU VE SORUŞTURMA  439
VI. KAMU DAVASINA KATILMA  443
VII. GÖREVLİ MAHKEME  443
VIII. DEFTERDARLIKLARA BİLDİRİM (TAKLİT VE KAYIT DIŞILIKLA MALİ MÜCADELE)  444
XI. YARGITAY KARARLARI  445
–§ 6–
HAKSIZ REKABET SUÇLARI
I. GİRİŞ  461
II. HAKSIZ REKABET SUÇUNUN UNSURLARI  464
A. Maddi Unsur  464
1. Fail  464
2. Mağdur  465
3. Suçun Maddi Konusu  465
4. Fiil ve Netice  466
1. İltibas Yoluyla Haksız Rekabet Suçu  471
a. Türk Ticaret Kanunu'nda Düzenlenen Haklardan Dolayı İltibas  473
b. Sınai Mülkiyet Kanunu'nda Düzenlenen Haklardan Dolayı İltibas  473
2. Başkasının İş Ürünlerinden Yetkisiz Yararlanma Yoluyla Haksız Rekabet Suçu  478
3. Üretim ve İş Sırlarını Hukuka Aykırı Olarak İfşa Etmek Suçu  480
4. Kasten Yanıltıcı Bilgi Vermek Suretiyle Haksız Rekabet Suçu  481
5. Çalışanların Haksız Rekabet Fiilini Önlememe–Gerçeğe Aykırı Beyanlarını Düzeltmeme Suçu  482
6. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında Haksız Rekabet Suçları  482
a. Ad ve Alametler  483
b. İşaret Resim ve Sesler  484
c. Mektuplar  485
d. Resim ve Portreler  485
B. Manevi Unsur  486
C. Suçun Hukuki Konusu  487
D. Hukuka Aykırılık ve Hukuka Uygunluk Nedenleri  487
1. Türk Ceza Kanunu'ndan Kaynaklanan Hukuka Uygunluk Nedenleri  487
a. Rıza  487
b. Hata  487
c. Kendi Hakkını Kullanma  488
2. Sınai Mülkiyet Kanunu'ndan Kaynaklanan Hukuka Uygunluk Nedenleri  488
a. Ortak Hukuka Uygunluk Nedenleri  488
b. Özel Hukuka Uygunluk Nedenleri  488
ba. Marka  488
bb. Patent  488
bc. Faydalı Model  490
bd. Tasarım  490
be. Entegre Devreler (Çipler)  491
bf. Coğrafi İşaret  492
bg. Geleneksel Ürün Adı  493
III. HAKSIZ REKABET SUÇULARININ YAPTIRIMI  493
A. Ceza  493
B. Güvenlik Tedbirleri  494
1. Hak Yoksunlukları  494
2. Müsadere  494
3. Tekerrür  495
4. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri  495
IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ HALLERİ  496
A. Teşebbüs  496
B. İştirak  497
C. İçtima  497
V. ETKİN PİŞMANLIK  498
VI. ŞİKAYET  498
VII. UZLAŞMA  499
VIII. GÖREVLİ MAHKEME  500
IX. HAKSIZ REKABETE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI  502
SONSÖZ  529
Kaynaklar  531
Kavram Dizini  539
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020