Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İdare Hukuku Teorik Çalışma Kitabı
Eylül 2019 / 8. Baskı / 800 Syf.
Fiyatı: 89.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 6. Ekim 2017 67.50 TL 14.90 TL (%78)Sepete Ekle
 5. Ekim 2015 69.50 TL 9.90 TL (%86)Sepete Ekle
   
2 kitabı beraber alın İNDİRİMDEN yararlanın!
 
69.00 TL
+

 

 

89.00 TL
=

 

 

158.00 TL
126.90 TL
Sepete Ekle
 

İdare Hukuku Teorik Çalışma kitabının amacı; İdare Hukukunun genel esaslarını oluşturan teorik (kuramsal) bilgilerin öğrenilmesine / hatırlanmasına yardımcı olmaktır.

Konularına göre "soru–cevap" ekseninde kurgulanan, kuramsal bilgilere yer verilen, ilgili güncel mevzuat ile harmanlanan ve şematik bilgiler de içeren kitap; çok yönlü, özgün, zengin ve yazarların "İdare Hukuku Pratik Çalışma" kitabı ile de bütünleyici bir işleve sahiptir.

Konu Başlıkları
İdare Hukukuna Giriş–Temel İlkeler
T.C. İdare Teşkilâtı
İdari İşlemler
Kamu Personel Hukuku
Kamu Hizmeti
İdari Sözleşmeler
Kamu İhaleleri
Kamu Malları – Kamulaştırma
İdari Kolluk ve İdari Yaptırımlar
İdarenin Mâli Sorumluluğu ve Rücû
Barkod: 9789750257193
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  8
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 800
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
8. Basıya Önsöz  5
Kısaltmalar  33
Bölüm I
İDARE HUKUKUNA GİRİŞ–TEMEL İLKELER
I. İDARE KAVRAMI  35
A. Genel Olarak İdare Kavramı  35
B. Organik Anlamda İdare  36
C. Fonksiyonel (işlevsel) Anlamda İdare  37
D. İdari Fonksiyon Kavramı ve İdarenin Başlıca Görevleri  40
II. İDARE HUKUKU  41
A. İdare Hukukunun Tanımı ve Türleri  41
B. İdare Hukuku–İdarenin Hukuku Ayırımı ve İdari Rejim  41
C. İdare Hukukunun Başlıca Ölçütleri  42
D. İdare Hukukunun Başlıca Özellikleri  44
1. Kodifiye (Tedvin) Edilmemiş, Dağınık Bir Hukuk Dalıdır  44
2. İçtihat Hukukudur  44
3. Nispeten Yeni Bir Hukuk Dalıdır  44
4. Statü Hukukudur  44
5. Taraflar Arasında Kamu Yararı ve Kamu Gücünden Kaynaklanan Eşitsizlik Vardır  44
6. İdari Uyuşmazlıklar Kural Olarak İdari Yargıda Çözümlenir  45
III. İDARE HUKUKUNA HÂKİM OLAN İLKELER  45
A. Genel Olarak  45
B. İdare Hukuku Yönüyle Hukuk Devleti İlkesinin Kısa Tarihi Gelişimi ve Başlıca Gerekleri  46
1. Kısa Tarihi Gelişim  46
2. Hukuk Devleti İlkesinin Başlıca Gerekleri  47
a. Temel Hak ve Özgürlüklerin Güvence Altına Alınmış Olması  47
b. Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Yargısal Denetimi  48
c. Kanuni İdare (İdarenin Kanuniliği) İlkesi  49
d. Devlet Faaliyetlerinin Belirliliği İlkesi  51
e. Mahkemelerin Bağımsızlığı ve Hakimlik Teminatı İlkesi  53
f. İdarenin Mâli Sorumluluğu  55
C. İdare Hukuku Yönüyle Sosyal Devlet İlkesi  55
1. Herkese İnsan Haysiyetine Yakışır Asgari Bir Hayat Düzeni Sağlama  56
2. Sosyal Güvenliği Sağlama  56
3. Gelir ve Servet Dağılımındaki Adaletsizlikleri Giderme  57
D. İdare Hukuku Yönüyle Laiklik İlkesini Genel Olarak Açıklayınız  57
1. Batıda Laiklik  57
2. Türkiye'de Laiklik  57
3. Devletin Temel Niteliklerinden Biri Olarak Laikliğin Öğeleri  58
4. İdarede Laiklik  59
E. Yetki ve Usulde Paralellik İlkesi  59
F. İdarenin Sürekliliği (Devamlılığı) İlkesi  59
G. İdarenin Tarafsızlığı İlkesi  59
H. Diğer İlkeler  60
IV. İDARE HUKUKUNUN KAYNAKLARI  61
A. Anayasa  62
B. Kanun  62
C. Kanun Hükmünde Olan Kaynaklar  66
1. Eski Kaynaklar  66
a. Kanunu Muvakkatler (=geçici kanunlar)  66
b. Meclis Yorumları  66
2. Yeni Kaynaklar  66
a. Kanun Hükmünde Kararname  66
b. Uluslararası Andlaşma  71
3. Olağanüstü Hal Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi  74
D. Düzenleyici İdari İşlemler  76
1. İdarenin Düzenleme Yetkisi  76
2. Tüzük  77
3. Olağan Dönem Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi  79
4. Yönetmelik  83
5. Adsız Düzenleyici İşlemler  87
E. Yargısal İçtihatlar  88
F. İdari Teamül ve Tatbikat  88
G. Öğreti (Doktrin)  89
H. İdare Hukukunun Yazılı Olmayan Kaynağı Olarak Hukukun Genel İlkeleri İle Boşluk Doldurma ve Kıyas  90
I. İdarenin Halk ve Bireyler ile İlişkisi– İyi Yönetim Hakkı ve Yönetişim  91
Bölüm II
T.C. İDARE TEŞKİLÂTI
I. GENEL OLARAK  95
II. KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ  96
III. T.C. İDARİ YAPISI (Şema)  101
IV. İDARENİN BÜTÜNLÜĞÜ İLKESİ  102
A. İdarenin Bütünlüğünü Sağlayan Hukuki Araçlar (şema)  102
B. Hiyerarşi  102
C. İdari Vesayet  105
D. İdari Vesayet ile Hiyerarşi Yetkisi Arasındaki Farklar  107
E. Merkezden Yönetim  108
1. Merkezden Yönetimin Fayda ve Sakıncaları (şema)  109
a. Faydaları  109
aa. Güçlü Bir Devlet Yönetimi Sağlar  109
bb. Hizmetler Daha Az Harcama ile Rasyonel Biçimde Yürütülür  109
cc. Hizmetler Yeknesak Biçimde Yürütülür  109
b. Sakıncaları  109
aa. Bürokrasi ve Kırtasiyeciliğe Yol Açar  109
bb. Hizmetlerin Yerel İhtiyaçlara Göre Yürütülmesi Güçtür  111
cc. Demokratik İlkelere Pek Uygun Değildir  111
2. Yetki Genişliği İlkesi  111
3. Yetki Genişliğinin Yetki Devri ve İmza Devri ile Karşılaştırılması  112
F. Yerinden Yönetim İlkesi  112
1. Yerinden Yönetim İlkesinin Uygulanma Biçimleri  113
2. Yerinden Yönetimin Yararları ve Sakıncaları  115
a. Yararları  115
aa. Demokratik İlkelere Uygun Olması  115
bb. Kırtasiyecilik ve Bürokrasiyi Azaltması  115
cc. Hizmetlerin Yerel İhtiyaçlara Uygun Yürütülmesi  115
b. Sakıncaları  115
aa. Ülke Bütünlüğünün ve Birliğinin Bozulması Tehlikesi  115
bb. Partizanca Uygulamalara Yol Açabilme Tehlikesi  116
cc. Hizmetlerin Yeknesak Bir Biçimde Yürütülememesi  116
dd. Mâli Denetimde Güçlükler Yaratması Sorunu  116
V. MERKEZDEN YÖNETİM  116
A. Başkent Örgütü  116
1. Cumhurbaşkanı  116
a. Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri  118
b. Devlet Denetleme Kurulu  122
c. Milli Güvenlik Kurulu  123
2. Bakanlıklar  125
a. Bakanlıkların Kurulması, Kaldırılması, Türleri, Yapısı ve İşleyişi  125
b. Bakan Yardımcılığı  130
c. Bakanın Başlıca İdarî Yetkileri ve Sorumluluğu  131
d. Bakanlık Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşları  133
3. Merkezi İdareye Yardımcı Kurullar  137
a. Merkezi İdareye Yardımcı Kurulların Ortak Yanları  137
b. Danıştay  137
aa. Danıştay’ın İdari Fonksiyonu ve Örgüt Yapısı (şema)  137
bb. Danıştay'ın Danışma Kararları  139
cc. Danıştay'ın İnceleme Kararları  141
dd. Danıştay’ın Diğer İdari Kararları  141
c. Sayıştay  142
aa. Sayıştay’ın Türk İdare Teşkilatındaki Yeri ve Yapısı  142
bb. Sayıştay’ın Görevleri ve Yetkileri  144
aaa. Görevleri  144
bbb. Yetkileri  144
B. Taşra Örgütü  146
1. Merkezi İdarenin Taşra Örgütü Kavramı  146
2. Valiler ve İl Yönetimi  147
a. Valinin Atanması  147
b. Valinin Görev ve Yetkileri  148
c. Valinin Adli Kuruluşlar ile Olan İlişkileri  149
d. Valinin Kolluk Kuvvetleri ve Askeri Makamlar ile Olan İlişkileri  149
3. İl İdare Şube Başkanları ve İl İdare Kurulu  150
4. Kaymakam ve İlçe Yönetimi  151
5. Vali ve Kaymakamın Görev ve Yetkileri Yönünden Karşılaştırılması  154
C. T.C. İdari Teşkilâtındaki Bölgesel Örgütler  155
1. Taşradaki Bölge Kuruluşları  155
2. Bölge Valiliği  155
3. Olağanüstü Hal Bölge Valiliği  155
4. Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı (GAP İdaresi)  155
VIII. YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI  156
A. Yerinden Yönetimin Fayda ve Sakıncaları (şema)  156
B. Subsidiarite (Subsidiarité, Hizmette Yerellik, İkincillik) İlkesinin Tanımı–Sınırları ve Dayanışma İlkesi Ne Demektir?  156
C. Mahalli İdareler  157
1. Belediyeler  158
a. Belediyelerin Kurulması  158
b. Belediye Sınırları  159
c. Mahalle  160
d. Belediyelerin Başlıca Görevleri  161
e. Belediyelerin Başlıca Yetkileri  162
f. Belediye İdaresinin Organları (şema)  165
2. Belediye Meclisi  165
a. Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri  165
b. Belediye Meclisi Üye Sayısının Belirlenmesi  166
c. Belediye Meclisi Toplantılarının Yeri, Zamanı ve Gündemin Belirlenmesi  167
d. Belediye Meclisinin Toplantı ve Karar Nisabı  168
e. Belediye Meclisi Kararlarının Kesinleşmesi  169
f. Meclisin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları  170
aa. Soru  170
bb. Genel Görüşme  171
cc. Yetersizlik Kararı  171
dd. Gensoru  171
ee. Faaliyet Raporu  171
g. Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerinin Görüşmelere Katılamayacağı Haller  171
h. Meclis Üyeliğinin Sona Ermesi Halleri  171
ı. Belediye Meclisinin Feshini Gerektiren Durumlar  172
i. Boşalan Meclisin Görevinin Yerine Getirilmesi  172
3. Belediye Encümeni  173
a. Belediye Encümeninin Oluşumu  173
b. Belediye Encümeninin Görev ve Yetkileri  173
c. Belediye Encümeninin Toplantı ve Karar Nisabı  174
4. Belediye Başkanı  174
a. Belediye Başkanının Seçimi ve Belediye Başkanlığı Görevi ile Bağdaşmayan İşler  174
b. Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri  174
c. Belediye Başkanına Vekâlet  175
d. Belediye Başkanlığını Sona Erdiren Haller  175
e. Belediye Başkanlığının Boşalması Halinde Yapılacak İşlemler  176
f. Belediye Başkanı Görevlendirilmesi  178
g. Belediye Başkanının Görevden Uzaklaştırılması  178
h. Belediye Hizmetlerindeki Aksamanın Giderilmesi  178
ı. Zabıtanın Görev ve Yetkileri  180
i. Belediye Denetiminin Kapsamı ve Türleri  180
j. Belediye İdaresinin Gelirleri  181
k. Belediye İdaresinin Giderleri  181
l. Belediye Bütçesi  181
m. Belediyelerin Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanlarındaki Görev ve Yetkileri  182
n. Belediyelerin Yurt Dışı İlişkileri  186
o. Belediye Tasarrufundaki Yerler Hakkında Bilgi Veriniz  186
ö. Belde Adı Değiştirme ile Ad Verme, Tanıtıcı Amblem ve Flama Kullanımı  186
p. Belediye Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi  186
5. Büyükşehir Belediyesi  187
a. Büyükşehir Belediyesi  187
b. Büyükşehir Belediyesinin Kurulması ve Sınırlarının Belirlenmesi ile On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulmasına İlişkin Kanun (6360 s. Kanun) ve Getirdikleri  187
c. Büyükşehir Belediyesi Sınırlarında Uygulanmayan Kanunlar  190
d. Belediye Kanunu ile Büyükşehir Belediyesi Kanunu Arasındaki Hukuki İlişki  191
e. Büyükşehir Belediyesinin Görev ve Sorumlulukları  191
f. Büyükşehir Belediyesinin Şirket Kurması  193
g. Büyükşehir Belediyesinin Yetkileri ve İmtiyazları  194
h. Büyükşehir Belediyesinin Denetim Yetkisi  194
ı. İlçe Belediyelerinin Görev ve Yetkileri  195
i. Belediyelerarası Hizmet İlişkileri ve Koordinasyon  196
l. Büyükşehir Belediye Meclisinin Toplanma Zamanı  197
m. Büyükşehir Belediye Meclisi Kararlarının Kesinleşmesi  197
n. Büyükşehir Belediye Encümeni  198
o. Büyükşehir Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri  199
s. Büyükşehir Belediye Başkanlığının Sona Ermesi  199
t. Büyükşehir Belediyesi Personelinin Atanması  199
u. Büyükşehir Belediyesinin Gelirleri  200
v. Büyükşehir Belediyesinin Giderleri  200
y. Büyükşehir Belediye Bütçesinin Kabulü  201
6. İl Özel İdaresi  202
a. İl Özel İdaresini Tanımı, Kurulması ve Görev Alanının Belirlenmesi  202
b. İl Özel İdaresinin Genel Yapısı ve İdari Teşkilâtımızdaki Yeri  203
c. İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları  204
d. İl Özel İdaresinin Yetkileri ve İmtiyazları  205
e. İl Özel İdaresinin Organları  206
aa. İl Genel Meclisi  206
aaa. İl Genel Meclisinin Görev ve Yetkileri  206
bbb. İl Genel Meclisinin Oluşumu, Meclis Başkanlık Divanı Seçimi ve Oluşumu  207
ccc. İl Genel Meclisinin Toplantı Zamanı, Gündemin Belirlenmesi, Toplantı ve Karar Nisabı  208
ddd. İl Genel Meclisinde Başkan ve Meclis Üyelerinin Görüşmelere Katılamayacağı Durumlar ile Meclisi Üyelerinin Yükümlülükleri ve Meclis Üyeliğinin Sona Ermesi  209
eee. İl Genel Meclisi Kararlarının Kesinleşmesi  210
fff. İl Genel Meclisinin Feshini Gerektiren Haller  210
ggg. İl Genel Meclisin Boşalması Durumunda Ona Ait Görevlerin Yerine Getirilmesi  211
hhh. İl Genel Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları  211
bb. İl Encümeni  211
aaa. İl Encümeninin Oluşumunu, Görev ve Yetkileri  211
bbb. İl Encümeninin Gündemi, Toplantı Zamanı ve Karar Nisabı  212
cc. Vali  212
f. İl Özel İdaresi Organlarının Görevden Uzaklaştırılması  213
g. İl Özel İdaresi Teşkilâtı ve Personel İstihdamı  213
h. İl Özel İdareleri Üzerindeki Denetiminin Amacı, Kapsamı ve Türleri  214
ı. İl Özel İdaresince Yürütülmesi Gereken Hizmetlerde Aksama  215
i. İl Özel İdaresinin Gelir ve Giderleri  215
j. İl Özel İdaresi Bütçesi, Hazırlanması ve Kabulü  216
k. İl Özel İdaresince Uygulanacak İdari Yaptırımlar ve Yetkili Makam  216
7. Köy İdaresi  217
a. Köy İdaresinin Organları  217
b. Köy İdaresinin Kurulması ve Hukuki Rejiminin Genel Esasları  217
c. Köy İdaresinin İşleri–Görevleri  218
d. Köy Muhtarının Seçimi, Görevleri ve Organlık Sıfatının Kaybı  218
e. Köy Derneğinin Görevleri  219
f. İhtiyar Meclisinin Seçimi ve Görevleri  220
8. Mahalli İdare Birlikleri  221
D. Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları  222
1. Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşlarının Ortaya Çıkışı ve Genel Özellikleri  222
2. Kamu Kurumunu Kamu İdaresinden Ayıran Hususlar  224
3. Kamu Kurumlarının Ortak Nitelikleri  224
4. Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşlarının Ortak Özellikleri  224
5. Üniversiteler  225
a. Yükseköğretim, Üniversite, Fakülte, Bölüm ve Benzer Kavramlar  225
b. Yükseköğretim Kurulu’nun Hukuki Statüsü, Oluşumu ve Görevleri  226
c. Üniversitelerarası Kurul’un Yapısı ve Görevleri  228
d. Üniversite Organları  228
aa. Rektör  229
bb. Senato  230
cc. Üniversite Yönetim Kurulu  230
e. Fakülte Organları  231
aa. Dekan  231
bb. Fakülte Kurulu  232
cc. Fakülte Yönetim Kurulu  232
f. Vakıf Üniversiteleri  233
6. Kamu İktisadi Teşebbüsleri  236
a. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Hukuki Rejimini Genel Olarak Açıklayınız  236
b. İktisadi Devlet Teşekkülleri (İDT)  237
c. Kamu İktisadi Kuruluşları (KİK)  239
d. Müessese, Bağlı Ortaklık ve İştirak Kavramları  239
aa. Müessese  239
bb. Bağlı Ortaklık  240
cc. İştirak  240
e. KİT’lerin Organları  240
f. KİT Personeli  240
g. KİT’lerin Denetimi  243
h. Özelleştirme, Özelleştirme Yöntemleri ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı  244
7. Belediye İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Bilgi Veriniz.  245
8. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Ortak Özellikleri Nelerdir?  247
9. Cumhurbaşkanlığı Ofisleri  249
E. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar  250
1. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar (Bağımsız İdari Otoriteler)  250
2. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Başlıca Özellikleri  254
3. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Sahip Olduğu Başlıca Yetkiler Nelerdir?  256
a. Araştırma ve Soruşturma Yapma Yetkisi  256
b. Düzenleme ve Kural Koyma Yetkisi  256
c. Görüş Bildirme ve Öneri Yetkisi  256
d. Bireysel Önlemler Alma Yetkisi  257
e. Uyarı ve Emir Verme Yetkisi  257
f. Yaptırım Uygulama Yetkisi  257
4. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)  257
5. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu  258
6. Rekabet Kurumu  259
7. Sermaye Piyasası Kurulu  260
8. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (eski ismi Telekomünikasyon Kurumu)  261
9. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu  262
10. Kamu İhale Kurumu  263
11. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK)  263
12. Kişisel Verileri Koruma Kurumu  265
13. Nükleer Düzenleme Kurumu  266
Bölüm III
İDARİ İŞLEMLER
I. GENEL BİLGİLER  269
A. Tanımı ve Unsurları  269
B. İdari İşlemin Özellikleri  271
C. İdari İşlemler ile İdari Eylemler Arasındaki Başlıca Farklar Nelerdir?  274
D. İdarenin İrade Açıklamaları (şema)  275
E. İdari İşlemin Unsurları(şema)  276
II. İDARİ İŞLEMLERİN UNSURLARI  276
A. İdari İşlemin Yetki Unsurunu Açıklayınız  276
1. Yetki Devri ile İmza Yetkisinin Tanınması Arasındaki Farklar  283
2. Yetki Kurallarına Aykırılığın Yaptırımları  284
a. Fonksiyon Gaspı  284
b. Yetki Gaspı  285
c. Yetki Tecavüzü  285
B. İdari İşlemin Şekil Unsurunu Açıklayınız  286
1. İdari Usûl  286
2. Belli Başlı Şekil Kuralları  287
3. Şekil Kurallarına Aykırılığın Yaptırımları  288
C. İdari İşlemin Sebep Unsurunu Açıklayınız  289
1. İdari İşlemlerde Sebep  289
2. İdarenin Takdir Yetkisi–Bağlı Yetki  290
a. Tanımı  290
b. Önemi ve Gerekliliği  291
c. Sınırları  292
d. İdari İşlemin Unsurları ve Takdir Yetkisi  293
3. İdari İşlemin Sebep Unsurunun Öğrenilmesinde Bilgi Edinme Hakkı ve Sınırları  293
a. Bilgi ve Belge Kavramı  293
b. Bilgi veya Belgelere Erişim Usulü  294
c. Kimler Bilgi Edinme Hakkına Sahiptir?  294
d. Sınırları  295
aa. Yargı Denetimi Dışında Kalan İşlemler  295
bb. Devlet Sırrına İlişkin Bilgi veya Belgeler  295
cc. Ülkenin Ekonomik Çıkarlarına İlişkin Bilgi veya Belgeler  295
dd. İstihbarata İlişkin Bilgi veya Belgeler  295
ee. İdarî Soruşturmaya İlişkin Bilgi veya Belgeler  296
ff. Adlî Soruşturma ve Kovuşturmaya İlişkin Bilgi veya Belgeler  296
gg. Özel Hayatın Gizliliği  296
hh. Haberleşmenin Gizliliği  296
ıı. Ticarî Sır  296
ii. Fikir ve Sanat Eserleri  296
jj. Kurum İçi Düzenlemeler  297
kk. Kurum İçi Görüş, Bilgi Notu ve Tavsiyeler  297
ll. Tavsiye ve Mütalaa Talepleri  297
e. Bilgi veya Belgeye Erişim Süreleri  297
f. İtiraz Usulü  297
4. Sınav Not Değerlendirmelerinin Hukuki Yönü Hakkında Bilgi Veriniz  298
5. Sebep Unsuruna Aykırılığın Yaptırımları  300
D. İdari İşlemin Konu Unsurunu Açıklayınız  301
E. İdari İşlemin Amaç Unsurunu Açıklayınız  301
F. İdari İşlemin Unsurlarının Denetimi  303
III. İDARİ İŞLEMLERİN MUHTELİF YÖNLERDEN SINIFLANDIRILMASI (Şema)  306
A. Düzenleyici İşlem Nedir? Açıklayınız  306
B. Düzenleyici İşlemler ile Genel Kararlar Arasındaki Farkları Sıralayınız  307
C. Birel İşlem Nedir? Türleri Nelerdir?  308
D. Düzenleyici İşlem–Birel İşlem Arasındaki Başlıca Farklar  309
E. İdari İşlemlerin İradenin Açıklanması Bakımından Sınıflandırılması  310
1. Tek Yanlı İşlemler  310
a. Tek İradeli İşlemler  310
b. Çok İradeli İşlemler  310
aa. Kolektif İşlemler  310
bb. Birleşme İşlemler  310
2. İki Yanlı İşlemler  310
3. Zincir İşlem Nedir?  310
4. Ayrılabilir İşlem Nedir?  312
F. İptal Davasına Konu Olup Olmama Bakımından İdari İşlemler  313
1. İptal Davasına Konu Olmayan İdari İşlemler  313
a. Yok İşlemler  313
b. Adli Yargının Görev Alanına Alınmış İşlemler  313
c. Yargısal Dokunulmazlık Tanınan İşlemler  314
d. İcrai Olmayan İşlemler  314
2. İptal Davasına Konu Olan İşlemler (İcrai İşlemler)  316
G. Otomatik İdari İşlemler  316
H. Verilerin Korunması  317
1. Otomatik Bilgi İşleme Konu Teşkil Eden Kişisel Nitelikteki Veriler  317
2. Özellikli Veri Kategorileri  317
3. Verilerin Güvenliği  318
4. İlgili Kişi Hakkındaki Ek Güvenceler  318
5. Daha Geniş Koruma  318
6. Verilerin Sınır Ötesi Akımı  318
I. İdari İşlemlerin Yürürlüğe Girmesi Hakkında Bilgi Veriniz  318
İ. İdari Kararlar Nasıl Uygulanır?  319
J. İdari Kararları Yargısal Kararlar ile Karşılaştırınız  320
K. İdari Kararlardaki Başlıca Sakatlıklar  320
1. Hata  320
2. İlgilinin Hilesi  321
L. Kazanılmış Hak  321
M. Müesses Durum  326
N. Haklı Beklenti  327
O. İdari İşlemleri Sona Erdiren Sebepler  328
1. İdari Kararı Alan Makamın İradesine Bağlı Olmayan Nedenler  328
a. Hukuki Nedenler  328
b. Fiili Nedenler  328
c. İdari Kararın Kendiliğinden Ortadan Kalkması  328
2. İdari Kararı Alan Makamın İradesine Bağlı Nedenler  329
a. Geri Alma  329
b. Değiştirme  331
c. Kaldırma  331
d. Düzeltme  332
Ö. İdari İtiraz Nedir? Hukuki Sonuçlarını Açıklayınız  332
Bölüm IV
KAMU PERSONEL HUKUKU
I. KAMU PERSONEL TÜRLERİNDEN BAZILARI (Şema)  335
II. KAMU PERSONEL TÜRLERİ VE MEMUR KAVRAMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI  335
A. Sözleşmeli Personel  335
B. Mükellefler  338
C. Fahri Ajanlar  339
D. “Diğer Kamu Görevlileri” Kavramı  339
III. MEMUR KAVRAMININ UNSURLARI  343
A. Genel İdare Esaslarına Tâbi KamuHizmeti Kriteri  343
B. Kamu Hizmetinin Gerektirdiği Asli ve Sürekli Görevleri Yürütme Kriteri  344
C. İstihdam Edilen Yer Kriteri  345
D. Atama Kriteri  345
E. Kadro Kriteri  345
F. Aylık Tahsisi Kriteri  346
G. Hiyerarşi Kriteri  347
IV. DEVLET MEMURİYETİNE GİRİŞTE ARANAN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR NELERDİR?  348
A. Genel Koşullar  348
1. Vatandaşlık  348
2. Mahkûmiyet (Olumsuz Koşul)  349
3. Yaş  354
4. Askerlik  356
5. Öğrenim Koşulu  356
6. Sağlık  357
7. Kamu Haklarından Mahrum Bulunmamak  358
8. Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması Yapılmış Olmak  358
B. Özel Koşullar  359
V. MEMURLUK MESLEĞİNİN TEMEL İLKELERİ  360
A. Sınıflandırma İlkesi Nedir? Açıklayınız  361
1. Kadro Sınıflandırması  363
2. Rütbe Sınıflandırması  363
3. DMK’da Öngörülen Hizmet Sınıfları (DMK. md. 36) (şema)  364
a. Genel İdare Hizmetleri Sınıfı  364
b. Teknik Hizmetler Sınıfı  364
c. Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı  364
d. Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı  365
e. Avukatlık Hizmetleri Sınıfı  365
f. Din Hizmetleri Sınıfı  365
g. Emniyet Hizmetleri Sınıfı  365
h. Jandarma Hizmetleri Sınıfı  365
ı. Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı  365
i. Yardımcı Hizmetler Sınıfı  365
j. Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı  366
k. Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı  366
4. Sınıflandırmanın Yarar ve Sakıncaları  366
B. Liyakat Nedir? Liyakat Sisteminin Temel İlkelerini Açıklayınız  366
C. Kayırma ve Liyakat Sistemi Arasındaki Farkları Belirtiniz  368
D. Kariyer İlkesi Hakkında Bilgi Veriniz  368
VI. MEMURİYETE GİRİŞTE HÂKİM OLAN TEMEL İLKELER NELERDİR?  370
A. Serbestlik İlkesi  370
B. Eşitlik İlkesi  370
C. Görevin Gerektirdiği Niteliklerden Başka Nitelik Aranmaması İlkesi  370
VII. MEMURLUĞA ALINMA USULÜ OLARAK SINAV YÖNTEMİ HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  371
VIII. ATAMALARDA GÖREV YERİNE HAREKET VE İŞE BAŞLAMA SÜRESİ, İŞE BAŞLAMAMA HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER  373
IX. ADAY MEMURİYET  374
A. Adaylığa Kabul ve Aday Memurların Yetiştirilmesi  374
B. Aday Memuriyetin Sona Erme Sebepleri  374
C. Asli Memuriyete Atama Hakkında Bilgi Veriniz  377
X. İSTİSNAİ MEMURLUK HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  378
XI. DEVLET MEMURLARININ ÖDEV VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ AÇIKLAYINIZ  381
A. Anayasaya ve Devlete Bağlılık  381
B. Tarafsızlık  382
C. Emirlere Uyma ve Hukuka Aykırı Emir  382
D. İşbaşında Bulunma ve Çalışma Saatlerine Riayet  382
E. Mal Bildiriminde Bulunma  383
F. Uyumlu Giyinme  384
G. Resmi Belge, Araç ve Gereçleri İade  384
H. Davranış ve İşbirliği  385
I. Basına Bilgi veya Demeç Verme Yasağı  385
XII. DEVLET MEMURLARININ HAKLARI  385
A. İzin Hakkı  386
1. Yıllık İzin ve Kullanılmasını Açıklayınız  386
2. Mazeret İzni Nedir? Hangi Hallerde Verilir?  387
3. Hastalık ve Refakat İzni Nedir? Süresi Ne Kadardır?  390
4. Aylıksız İzin Nedir? Hangi Hallerde Verilir?  391
B. Güvenlik, Uygulamayı İsteme ve Hizmet Hakkı (DMK md. 18)  392
C. İlerleme ve Yükselme Hakkı (DMK md. 64, 68)  393
D. Müracaat, Şikâyet ve Dava Açma Hakkı (DMK md. 21)  393
E. Sendika Kurma Hakkı (DMK md. 22)  394
1. Amacı ve Fikri Dayanakları  394
2. Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile Getirilen Başlıca Önemli Yenilikler  395
3. Hizmet Kolları  397
4. Sendika ve Konfederasyonların Kurulması ve Organları  398
5. Sendikaya Üyelik ve Üyeliğin Sona Ermesi  398
6. Sendika Üyelerinin ve Yöneticilerinin Güvencesi  399
7. Kamu Personeli Danışma Kurulu  400
8. Uyuşmazlıkların Çözümü  400
9. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu  400
F. Koğuşturma ve Yargılamada Özel Kurallara Tâbi Olma Hakkı  401
G. İftiralara Kaşı Korunma Hakkı (DMK md. 25)  401
H. Mâli ve Sosyal Haklar (DMK md. 19, 146 vd.)  402
1. Aylık Hakkı  402
a. Tek Ücret  404
b. Ücretlerde Açıklık İlkesi  405
c. Ücretlerde Denklik İlkesi  405
d. Gösterge Tablosu  406
e. Değişen Katsayı  406
f. Ek Gösterge, Taban Aylığı, Kıdem Aylığı  406
2. Yan Ödemeler, Zam ve Tazminatlar  407
3. Yolluk Hakkı  408
4. Sosyal Haklar ve Yardımlar  408
5. İstifa Hakkı  411
XIII. MEMURLAR İÇİN KONAN YASAKLAR NELERDİR? AÇIKLAYINIZ  411
A. Başka Görev Alma Yasağı  412
B. Siyasi Partilere Girme Yasağı  412
C. Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı  412
D. Dernek Kurma ve Derneklere Üye Olma Yasağı  413
E. Ayrıldığı Kuruma Karşı Görev Alma Yasağı  413
F. Toplu Eylem ve Hareketlerde Bulunma Yasağı  414
G. Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı  414
1. Ticaret Yapma Yasağı  414
2. Memurun Ticari Şirketlere Ortaklığı  415
H. Grev Yasağı (md. 27)  417
I. Denetimindeki Teşebbüsten Menfaat Sağlama Yasağı  418
İ. Memurun Özel Hayatıyla İlgili Diğer Mâli Sınırlamalar ve Hediyelerin Durumu  418
XIV. KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU  419
A. Kamu Görevlileri Etik Kurulunun Yapısı  419
B. Kamu Görevlileri Etik Kurulu Tarafından Gerçekleştirilen Denetim  420
XV. MEMUR HUKUKUNDA ALT DERECELERE VE İDARİ GÖREVLERE ATAMA HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  421
XVI. MEMURLARIN KARŞILIKLI OLARAK YER DEĞİŞTİRME (BECAYİŞ), KURUMLARARASI ATAMA, MEMURLUKTAN ÇEKİLENLERİN YENİDEN ATANMASI VE EMEKLİLERİN YENİDEN HİZMETE ALINMASI İÇİN YAPILAN ATAMA KONUSUNDA BİLGİ VERİNİZ  422
A. Becayiş  423
B. Kurumlararası Atama  424
C. Kurum İçi Naklen Atama  424
D. Memurluktan Çekilenlerin Yeniden Atanmaları  425
XVII. YER DEĞİŞTİRME (NAKİL) KAVRAMININ BENZER MÜESSESELERLE KARŞILAŞTIRILMASI  425
XVIII. YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAŞLICA HUSUSLAR NELERDİR?  428
A. Hizmetin Gereği Olarak Yapılabilecek Yer Değiştirmeler  428
B. Memurun İsteği Üzerine Yapılabilecek Yer Değiştirmeler  429
1. Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği  430
2. Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği  431
3. Can Güvenliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği  433
4. Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği  434
5. Nakilde Çocukların Öğrenim Durumu  434
XIX. MEMURLARIN İLERLEMESİ  435
A. Kademe ve Kademe İlerlemesini Açıklayınız  435
B. Derece Yükselmesinin Usul ve Şartları Nelerdir?  437
XX. MEMUR BİLGİ SİSTEMİ, ÖZLÜK DOSYASI HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  438
XXI. BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ VE ÖDÜL HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  438
XXII. “KAMU PERSONELİ BİLGİ SİSTEMİ” HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  439
XXIII. KURUMLARARASI GEÇİCİ SÜRELİ GÖREVLENDİRMENİN KOŞULLARINI AÇIKLAYINIZ  439
XXIV. MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ AÇIKLAYINIZ  440
XXV. DEVLET MEMURİYETİ VE DİSİPLİN REJİMİ  441
A. Disiplin Nedir?  441
B. Disiplin Hukukuna Hâkim Olan Başlıca İlkeler Hangileridir?  442
C. Devlet Memurları Kanunundaki Disiplin Suç ve Cezaları  446
1. Uyarma  447
2. Kınama  447
3. Aylıktan Kesme  448
4. Kademe İlerlemesinin Durdurulması  448
5. Devlet Memurluğundan Çıkarma  449
D. Disiplin Suçlarında Kıyas Mümkün müdür? Açıklayınız  449
E. Soruşturmaya Başlanması ve Soruşturma Emri Hakkında Bilgi Veriniz  451
1. Soruşturmaya Başlanması  451
2. Soruşturma Emri  452
F. Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar Hangileridir?  453
G. Disiplin Cezalarının Uygulanması  454
H. Disiplin Soruşturmalarında Zamanaşımı Hakkında Bilgi Veriniz  454
I. Disiplin Cezalarına İtiraz Nasıldır?  455
İ. Cezai Kovuşturma ile Disiplin Kovuşturmasının Bir Arada Yürütülmesi Hakkında Bilgi Veriniz.  455
XXVI. 4483 S. MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA KOVUŞTURMANIN YÜRÜYÜŞÜ  458
A. İzin Safhası  458
1. Olayın Yetkili Mercie İletilmesi  458
2. İzin Vermeye Yetkili Merciler  459
3. İşleme Konulmayacak İhbar ve Şikâyetler  460
B. Ön İnceleme Safhası  460
1. Ön İnceleme Yapmaya Yetkili Makam  460
2. Ön İnceleme Yapanların Yetkisi ve Rapor  461
3. Süre  461
4. Soruşturma İzninin Kapsamı  462
5. Soruşturma İzninin Gönderileceği Merci  462
C. 4483 Sayılı Kanun Kapsamında İtiraz Usûlü  463
XXVII. MEMURLUK STATÜSÜNDE KISINTI YAPAN HALLER  466
A. Kadro Açığı  466
B. Görevden Uzaklaştırma  468
1. Görevden Uzaklaştırma Tedbirinin Uygulanacağı Haller  469
a. Disiplin Soruşturması Nedeniyle  469
b. Ceza Kovuşturması Nedeniyle  470
2. Görevden Uzaklaştırmada Yetkili Makamlar  470
a. DMK’daki Durum  470
aa. Atamaya Yetkili Amirler  470
bb. Bakanlık ve Genel Müdürlük Müfettişleri  470
cc. Valiler  471
dd. Kaymakamlar  471
b. Özel Düzenlemelerdeki Durum  471
3. Görevden Uzaklaştırılan Memurun Hak ve Yükümlülükleri  471
4. Memurun Göreve Başlatılmasının Zorunlu Olduğu Hallerde Açıkta Geçen Sürelerin Değerlendirilmesi Nasıldır? Açıklayınız  472
5. Görevden Uzaklaştırma Tedbirinin Kaldırılması  473
a. Göreve Başlatmanın Zorunlu Olduğu Haller Hangileridir?  473
b. Görevden Uzaklaştırmanın Süresi ve İtiraz  474
6. Görevden Uzaklaştırma Tedbirinde Amirin Sorumluluğu  475
XXVIII. MEMURİYETİN SONA ERMESİ  476
A. Memuriyetin Doğal Olarak Sona Ermesi  476
B. Çekilme (İstifa) Nedir? Hukuki Sonuçlarını Açıklayınız  477
C. Çekilmiş Sayılma (Müstafi Addedilme) Nedir?  479
D. Memurluktan Çıkarılma (İhraç) Nedir? Hukuki Sonuçları Nelerdir?  481
E. Koşullarda Eksiklik Nedir? Hukuki Sonuçları Nelerdir?  481
F. Bağdaşmazlık Nedir? Hukuki Sonuçları Nelerdir?  482
G. Memurların Emekliliği  483
Bölüm V
KAMU HİZMETİ
I. KAMU HİZMETİ KAVRAMI VE UNSURLARI  485
II. KAMU HİZMETLERİNİN KURULMASI, DEĞİŞTİRİLMESİ, KALDIRILMASI  486
III. KAMU HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE HÂKİM BAŞLICA İLKELER  487
A. Süreklilik ve Düzenlilik  488
B. Değişkenlik–Uyarlanma  488
C. Nesnellik ve Eşitlik  488
D. Kamu Hizmetinin Meccaniliği (Bedelsizliği)  489
E. Yeni Kamu Hizmeti İlkeleri  489
IV. KAMU HİZMETİNİN TÜRLERİ  490
A. Tekelli–Tekelsiz Kamu Hizmetleri  490
B. Yürütüldükleri Alana Göre Kamu Hizmetleri  490
C. Yararlanma Biçimlerine Göre Kamu Hizmetleri  491
D. Konularına Göre Kamu Hizmetleri  491
1. İdari Kamu Hizmetleri  491
2. İktisadi Kamu Hizmetleri  491
3. Sosyal Kamu Hizmetleri  491
4. Bilimsel–Kültürel ve Teknik Kamu Hizmetleri  491
V. VİRTÜEL (OLASI) KAMU HİZMETİ KAVRAMI  492
VI. AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU KAMU HİZMETLERİ REJİMİ VE TÜRK HUKUKU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: EVRENSEL HİZMET KAVRAMI  492
VII. KAMU HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLME BİÇİMLERİ  496
A. Kamu Hizmetlerinin Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Yürütülmesi  496
1. Emanet Usulü  496
2. Kamu Kurumu Usulü  497
B. Kamu Hizmetlerinin Özel Kişiler Tarafından Yürütülmesi  497
1. Kamuya Yararlı Faaliyette Bulunan Özel Kişiler  498
2. Müşterek Emanet Usulü  498
3. İltizam Usulü  499
4. Ruhsat Usulü  499
5. İmtiyaz Usulü  500
6. Yap–İşlet–Devret Usulü  500
7. Yap–İşlet Usulü  505
8. Kamu–Özel Ortaklığı Usulü  506
VIII. KAMU HİZMETİ ETKİNLİĞİ OLARAK KAMUYA YARARLI FAALİYETLERİ ÖZENDİRME VE DESTEKLEME  506
IX. ÖZEL KİŞİLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLMESİ MÜMKÜN OLMAYAN KAMU HİZMETLERİ  507
X. KÜLTÜREL KAMU HİZMETİ OLARAK “KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI”  507
A. Sit Kavramı ve Türleri  507
1. Doğal Sit  508
2. Kentsel Sit ve Sınırlarının Belirlenmesi  512
3. Tarihi Sit  514
4. Arkeolojik Sit  514
5. Diğer Sit Türleri  514
B. “Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlıkları” Kavramı  515
C. “Somut Olmayan Kültürel Miras” Kavramı  520
Bölüm VI
İDARENİN SÖZLEŞMELERİ
I. İDARİ SÖZLEŞMELERİN TANIMI VE ÖLÇÜTLERİ  524
II. İDARENİN ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA ÖRNEKLERLE BİLGİ VERİNİZ  525
A. Elektrik Üretimi, İletimi ve Dağıtımı  526
B. Otoyollar  527
C. Yap–İşlet–Devret Sözleşmeleri  527
D. Yap–İşlet Sözleşmesi  530
III. İDARİ SÖZLEŞME TÜRLERİNDEN BAZI ÖRNEKLER VE AÇIKLAMALAR  530
A. Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmesi  531
1. İmtiyaz Sözleşmesinin Ayırıcı Unsurları  531
a. Yetki Unsuru  531
b. Şekil Unsuru ve Hukuki Niteliği  531
c. Konu Unsuru  532
d. Ücretlendirme Unsuru  532
e. İmtiyazcının Kendi Kâr ve Zararına İşletme Unsuru  533
2. İmtiyazcı Sıfatına Sahip Olabilecekler  533
3. İmtiyaz Sözleşmelerinde Tarafların Hak ve Yükümlülükleri  534
a. İmtiyazcının Hak ve Yükümlülükleri  534
aa. İmtiyazcının Hakları  534
bb. İmtiyazcının Yükümlülükleri  535
b. İmtiyaz Veren İdarenin Yetkileri  536
aa. Denetim ve Yaptırım Uygulama Yetkisi  536
bb. Tek Yanlı Değişiklik Yapma Yetkisi  536
cc. Rachat ya da İmtiyazın Satın Alınması  536
4. İmtiyaz Sözleşmelerinin Sona Ermesi  537
a. İmtiyaz Sözleşmesinin Sona Erme Nedenleri  537
aa. Sürenin Dolması  537
bb. İmtiyazın Düşürülmesi  537
cc. Kamu Yararına Fesih  537
dd. Akdi Geri Satın Alma Yolu (Rachat)  537
ee. Karşılıklı Anlaşmayla Fesih  537
b. İmtiyaz Sözleşmelerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Yargısal Denetimi  538
c. İmtiyaz Sonunda Malların Paylaşımı  539
B. Mali İltizam Sözleşmeleri  539
C. Kamu İstikraz Sözleşmesi  540
D. Müşterek Emanet  540
E. Yeraltı ve Yerüstü Servetlerine İlişkin İşletme Sözleşmeleri  540
F. Orman İşletme Sözleşmeleri  541
G. İdari Hizmet Sözleşmeleri  541
IV. İDARİ SÖZLEŞMELERDE TARAFLARIN HAK VE BORÇLARI  542
A. Özel Kişinin Hak ve Borçları  542
1. Özel Kişinin Hakları  542
a. Genel Olarak  542
aa. Ücret Hakkı  542
bb. Tazminat Hakkı  542
b. İdari Sözleşmelerde Malî Dengenin Korunması  543
aa. Fait du Prince (Bey’in Eylemi/Egemen Olgusu/Kamu Gücünün İşlem ve Davranışı) Kuramı  543
bb. Öngörülemezlik (Imprevision) Kuramı  544
cc. Öngörülemezlik (Imprevizyon) Kuramının Uygulanabilmesinin Şartları  544
dd. “Fait du prince” ve Öngörülmezlik Kuramları Arasındaki Farklar ve Benzerlikler  545
2. Özel Kişinin Borçları (Yükümlülükleri)  545
B. İdarenin Yetki ve Yükümlülükleri  545
V. İDARİ SÖZLEŞMELERİN SONA ERMESİ  547
A. Süresinden Önce Sona Erme  547
1. Tarafların Anlaşması İle Fesih  548
2. İdare Tarafından Sözleşmenin Feshi  548
3. Sözleşmenin Mahkeme Tarafından Feshi  548
B. Olağan Sona Erme  548
VI. İDARİ SÖZLEŞMELER İLE İDARENİN ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİ ARASINDAKİ FARKLAR  548
VII. İDARİ SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLI UYUŞMAZLIKLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI  549
A. Sözleşmeden Ayrılabilir İşlemlerden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar  549
B. Sözleşmeden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar  550
1. İdari Sözleşmelerden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Dava Türleri  550
2. Alternatif Bir Çözüm Yolu Olarak Tahkim  551
3. Alternatif Bir Çözüm Yolu Olarak Arabuluculuk ve İdari Uyuşmazlıklarda Uygulanması  553
Bölüm VII
KAMU İHALELERİ
I. KAMU İHALE SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI NELERDİR?  555
II. KAMU İHALE KANUNU UYGULAMASIYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR  557
III. İHALE AŞAMALARI (Şema)  559
IV. KAMU İHALELERİNE HÂKİM TEMEL İLKELER  559
V. 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE USÛLLERİ VE İHALE SÜRECİ AKIŞ ŞEMASI  565
A. İhale Usûlleri  565
1. Açık İhale Usulü  565
2. Belli İstekliler Arasında İhale Usulü  565
3. Pazarlık Usulü  565
B. İhale Süreci Akış Seması  568
VI. İHALE KOMİSYONUNUN YAPISI VE GÖREVLERİ  574
VII. “EŞİK DEĞER” VE “YAKLAŞIK MALİYET” KAVRAMLARINI BELİRTİNİZ  575
VIII. İHALELERDE ÖDENEK KONUSUNDA BİLGİ VERİNİZ  576
IX. İHALEYE KATILIMDA BAŞLICA YETERLİK KURALLARI  577
A. Ekonomik ve Malî Yeterliğin Belirlenmesi  577
B. Mesleki ve Teknik Yeterliğin Belirlenmesi  578
X. İSTEKLİLER HANGİ DURUMLARDA İHALE DIŞI BIRAKILIR?  579
XI. KAMU İHALE KANUNU KAPSAMINDA İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR KİMLERDİR?  579
XII. KAMU İHALELERİNDEKİ İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMELER HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  581
XIII. ORTAK GİRİŞİMLERİN İHALE UYGULAMASINDAKİ SORUMLULUKLARI NELERDİR?  581
XIV. İHALELERDE İLÂN SÜRELERİ, KURALLARI VE ÖN İLÂN  582
XV. İHALE SAATİNDEN ÖNCE İHALENİN İPTAL EDİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR?  584
XVI. İHALELERDE GEÇİCİ TEMİNAT NE KADARDIR?  584
XVII. TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER HANGİLERİDİR?  585
XVIII. İHALELERDEKİ YASAK FİİL VEYA DAVRANIŞLAR  585
XIX. İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  586
XX. MÜTEAHHİTİN ÖLÜMÜ, İFLASI, AĞIR HASTALIĞI, TUTUKLULUK VEYA MAHKÛMİYET HALİNİN İHALEYE ETKİSİNİ AÇIKLAYINIZ  587
XXI. YÜKLENİCİLERİN VE GÖREVLİLERİN CEZAİ SORUMLULUĞU  587
XXII. BÜTÜN TEKLİFLERİN REDDEDİLMESİ VE İHALENİN İPTALİ
MÜMKÜN MÜDÜR?  588
XXIII. İHALENİN KARARA BAĞLANMASI VE ONAYLANMASINI AÇIKLAYINIZ  588
XXIV. KESİNLEŞEN İHALE KARARLARININ BİLDİRİLMESİ VE SÖZLEŞMEYE DAVET EDİLMESİ  590
XXV. KESİN TEMİNAT HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  590
XXVI. İHALE ÜZERİNDE KALAN İSTEKLİNİN SÖZLEŞMEYİ İMZALAMAMASININ HUKUKİ SONUÇLARI NELERDİR?  591
XXVII. YAPIM İŞLERİ ÖRNEĞİNDE İHALE ÜZERİNDE KALAN İSTEKLİNİN SÖZLEŞMEYİ İMZALAMAMASININ HUKUKİ SONUÇLARINI AÇIKLAYINIZ  591
XXVIII. İHALE SONUCUNUN İLÂNI, İHALENİN SÖZLEŞMEYE BAĞLANMASI  592
XXIX. KAMU İHALE KANUNU UYGULAMASI ÖZET BİLGİ  593
XXX. KAMU İHALE KURUMUNUN İDARE TEŞKİLÂTINDAKİ YERİ VE BAŞLICA GÖREVLERİ  599
XXXI. KAMU İHALELERİNE YÖNELİK İDARİ VE YARGISAL BAŞVURU YOLLARI NELERDİR? AÇIKLAYINIZ  602
A. Şikâyet  603
B. İtirazen Şikâyet  604
C. Yargısal Başvuru  606
XXXII. KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ  609
A. Kamu İhale Kanunu Kapsamında Yapılan İhalelerin Sözleşmeye Bağlanmasının Hukuki Rejimi Hakkında Bilgi Veriniz  609
B. 4735 s. Kanun Kapsamında Düzenlenecek Sözleşmelerde Yer Alması Zorunlu Hususlar  610
C. Sözleşme Uygulamasında Mücbir Sebep Olarak Kabul Edilebilecek Haller Hangileridir?  610
D. Kesin Teminatın Hukuki Rejimini Kısaca Belirtiniz  611
E. Sözleşmede Değişiklik Yapılması Hangi Koşullarda Mümkündür?  612
F. Sözleşmenin Devri Mümkün müdür?  612
G. Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkumiyetinin Sözleşmeye Etkisi Nedir?  612
H. Yüklenicinin Ortak Girişim Olması Halinde Ölüm, İflas, Ağır Hastalık, Tutukluluk veya Mahkûmiyet Durumunun Sözleşmeye Etkisi Nedir?  613
I. Yüklenici Sözleşmeyi Feshedebilir mi?  613
İ. İdare Sözleşmeyi Hangi Hallerde Feshedebilir?  613
J. Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Sözleşmenin Feshi  614
K. Sözleşme Hangi Anda Feshedilmiş Sayılır?  614
L. Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler veya İş Eksilişi ile İşin Tasfiyesinin Esasları  615
M. Sözleşmenin Uygulanmasındaki Yasak Fiil ve Davranışlar Nelerdir?  616
N. Yapım İşlerinde Yüklenicilerin, Alt Yüklenicilerin, Yapı Denetim Görevlilerinin, Tedarikçi ve Hizmet Sunucularının Sorumluluğu  616
XXXIII. 2886 s. DEVLET İHALE KANUNUNUN GENEL ESASLARI VE İHALE USULLERİ HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  617
Bölüm VIII
KAMU MALLARI–KAMULAŞTIRMA
I. KAMU MALI VE KAMUNUN ÖZEL MALI KAVRAMLARI  623
II. KAMU MALLARININ BAŞLICA ÖZELLİKLERİ  623
III. KAMU MALLARI ÜZERİNDEKİ MÜLKİYETİN HUKUKİ NİTELİĞİNE İLİŞKİN BAŞLICA TEORİLER  628
IV. KAMU MALI NİTELİĞİNİN KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ  628
V. KAMUYA İLİŞKİN MAL  629
VI. KAMU MALLARININ SINIFLANDIRILMASI  629
VII. TAHSİS (ÖZGÜLEME)  631
VIII. KAMU MALLARINDAN YARARLANMA VE YARARLANMAYA HÂKİM OLAN BAŞLICA İLKELER  631
X. KIYILARIN HUKUKİ REJİMİNİN GENEL ESASLARI  634
XI. KAMULAŞTIRMA  636
A. Kamulaştırma Ne Demektir? Kamulaştırmanın Başlıca Özellikleri Nelerdir?  636
B. Kamulaştırmanın Fikri Dayanakları  639
C. Kamulaştırmanın Konusu  639
D. Kamulaştırmada Kamu Yararı Kararı Verecek Merciler  640
E. Kamu Yararı Kararlarının Onay Mercileri  641
F. Kamulaştırmanın Aşamaları  642
G. Kamulaştırmada Bedel Hangi Ölçütlere Göre Belirlenir?  642
H. Kısmen Kamulaştırılan Taşınmaz Malın Değeri Nasıl Belirlenir?  645
I. Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti ve Taşınmaz Malın İdare Adına Tescili  646
İ. Mal Sahibinin Geri Alma Hakkı  649
J. Kamulaştırmada Vazgeçme, İade ve Devir  650
K. Bir İdareye Ait Taşınmaz Malın Diğer İdareye Devri  651
L. Kamulaştırmanın Satım Sözleşmesi ile Karşılaştırılması  653
M. Acele Kamulaştırma  653
N. Kamulaştırmasız El Atma ve Türleri  653
1. Hukuka Uygun Kamulaştırmasız El Atma  654
2. Hukuka Aykırı Kamulaştırmasız El Atma  658
O. Fiilen Kamu Hizmetine Ayrılan veya Kamu Yararına Dönük İhtiyaca Tahsis Edilen Tesislerin Durumu–Kamulaştırmasız El Koyma  661
XII. GEÇİCİ İŞGAL  663
XIII. İSTİMVAL  664
XIV. MİLLİLEŞTİRME  665
XV. DEVLETLEŞTİRME  665
XVI. SOSYALLEŞTİRME NE DEMEKTİR?  667
XVII. TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI  667
Bölüm IX
İDARİ KOLLUK VE İDARİ YAPTIRIMLAR
I. KOLLUK TÜRLERİ (Şema)  669
II. İDARİ KOLLUK  669
III. İDARİ KOLLUK–ADLİ KOLLUK–SİYASİ KOLLUK  670
IV. İDARİ KOLLUK VE ADLİ KOLLUK ARASINDAKİ FARKLAR  671
V. İDARİ KOLLUĞUN KONUSU VE AMAÇLARI  672
A. Genel Güvenlik  672
B. Dirlik ve Esenlik  673
C. Genel Sağlığın Korunması  674
D. Genel Ahlâkın Korunması  674
VI. GENEL İDARİ KOLLUK–ÖZEL İDARİ KOLLUK AYIRIMI  675
A. Genel İdari Kolluk  675
B. Özel İdari Kolluk  676
VII. KOLLUKLARIN İÇ İÇE OLMASI VE DOĞURDUĞU SORUNLAR  676
VIII. İDARENİN KOLLUK YETKİSİNİN SINIRLARI  677
A. Amaç Bakımından Sınırlamalar  677
B. Sebep, Konu Bakımından Sınırlama ve Oranlılık İlkesi  677
C. Yer ve Zaman Bakımından Sınırlanması  678
D. Temel Hak ve Özgürlükler Açısından Kolluk Yetkilerinin Kullanılmasıyla İlgili Bazı Değerlendirmeler  679
1. İfade Özgürlüğü ve Radyo–Televizyon İletişimi Açısından  679
2. Kamu Düzeni, Basın Özgürlüğü Açısından  681
3. İnternet Özgürlüğü ve İnternet Erişimi Açısından  683
IX. İDARİ KOLLUK MAKAMLARI VE PERSONELİ  685
X. KOLLUK İŞLEMLERİ / EYLEMLERİ  686
XI. İDARİ KOLLUK YETKİLERİNİN KULLANILMASINDAKİ BAŞLICA YÖNTEMLER  687
A. Düzenleyici İşlem–Birel İşlem Yapma  687
B. Geçici Düzenlemeler  687
C. İzin ve Bildirim Usulleri  687
D. Genel Yaptırımlar/İdari Yaptırımlar  691
E. Re’sen İcra (Doğrudan Uygulama), Zor ve Silah Kullanma Yetkisi  692
XII. ÇEVRENİN KORUNMASI VE İDARİ KOLLUK İLİŞKİSİNİ AÇIKLAYINIZ  693
XIII. İDARİ KOLLUK YÖNÜYLE AFET DÖNÜŞÜM UYGULAMASININ GENEL ESASLARI VE YIKIM KARARLARI  695
XIV. TERÖR, TERÖRLE MÜCADELE VE İDARİ KOLLUK YETKİSİ İLE İLGİLİ AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ  699
A. Terör Nedir?  699
B. Tüzel Kişilerin Sorumluluğu Hakkında Bilgi Veriniz  700
C. Devlet Tarafından Alınacak Başlıca Koruma Tedbirleri Nelerdir?  700
XV. OLAĞANÜSTÜ YÖNETİM USULLERİ  701
A. Olağanüstü Hal Rejimi ve İlan Edilmesi  703
B. Olağanüstü Hal Kavramını Açıklayan Görüşler  706
1. Zaruret Hali Teorisi  706
2. Meşru Müdafaa Teorisi  706
3. Siyasi Teori  706
4. Anayasa Geleneği Teorisi  707
C. Olağanüstü Yönetim Usulü Olarak Olağanüstü Hal (OHAL) İlanı Kararının Hukuki Niteliği  707
1. Yetki Unsuru  707
2. Şekil Unsuru  707
3. Sebep Unsuru  708
4. Konu Unsuru  708
5. Amaç Unsuru  708
D. Olağanüstü Hal Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  709
E. Olağanüstü Hal Dönemlerinde Alınabilecek Tedbirler ve Getirilecek Yükümlülükler  710
1. Tabii Afet ve Tehlikeli Salgın Hastalıklarda Yükümlülükler  710
a. Para Yükümlülüğü  711
b. Mal Yükümlülüğü  711
c. Çalışma Yükümlülüğü  711
2. Tabii Afet ve Tehlikeli Salgın Hastalıklar Sebebiyle Olağanüstü Hal İlanında Alınacak Tedbirler  712
3. Ağır Ekonomik Bunalım Hallerinde Yükümlülükler ve Alınacak Tedbirler  712
4. Şiddet Hareketlerinde Alınacak Tedbirler  713
5. Yükümlülüğün Karşılığının Tespiti ve Ödenmesi Yöntemi  714
XVI. İDARİ YAPTIRIMLAR  714
A. İdari Yaptırım Kavramı ve Genel Esasları  714
1. İdari Yaptırım Kavramı ve Unsurlarını İdari Ceza Kavramı  714
2. İdari Cezaların, Yaptırımlar Teorisindeki Yerine İlişkin Başlıca Görüşler Nelerdir?  717
a. Yaptırımların Birliği Görüşü  718
b. İdari Yaptırımların Cezaî Yaptırımların Bir Alt Dalı Olduğu Görüşü  720
c. İdari Yaptırımlar İle Cezaî Yaptırımlar Arasında Bağlantı Olmadığı Görüşü  722
d. AİHM’nin Yaklaşımı  724
3. Türk Hukukunda İdari Yaptırımların Anayasal Temelleri İle İdari Yaptırımlar (Ve Özellikle İdari Cezalar) Karşısında Anayasal Korunma  725
a. Hukuk Devleti İlkesi  725
b. Kaynağını Anayasadan Almayan Devlet Yetkisinin Kullanılamaması ve İdari Yaptırımlar  726
4. “Yürütmenin Yetki ve Görev Olması” ve İdarenin Düzenleme Yetkisi Bağlamında İdari Yaptırımlar  726
5. İdarenin Kanuniliği İlkesi (Ay M.123/1) Gereği İdari Yaptırımların Yasal Dayanağı Olmalıdır  728
6. Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar ve İdari Yaptırımlar  730
7. Adil Yargılanma Hakkı (AY m.36) ve İdari Yaptırımlar  734
8. İdari Yaptırımların Anayasal Sınırları  742
B. İdari Para Cezalarının Genel Esasları ve Tahsil Yetkisi  743
Bölüm X
İDARENİN MÂLİ SORUMLULUĞU
I. İDARENİN MÂLİ SORUMLULUĞU (Şema)  747
II. İDARENİN MÂLİ SORUMLULUĞUNUN ANAYASAL TEMELLERİ VE KOŞULLARINI BELİRTİNİZ  747
III. HİZMET KUSURU  752
A. Hizmetin Kötü İşlemesi  752
B. Hizmetin Geç İşlemesi  753
C. Hizmetin Hiç İşlememesi  754
IV. HUKUKA AYKIRILIK–KUSUR İLİŞKİSİNİ AÇIKLAYINIZ  756
V. HİZMET KUSURUNUN NİTELİKLERİ  759
A. İdarenin Kusurudur  759
B. Bağımsızdır  759
C. Asli ve Birinci Derecededir  759
D. Soyut, Objektif ve Anonimdir  759
E. Genel ve Geniş Kapsamlıdır  760
F. Olaya Göre Değişebilir ve Farklı Nitelikler Gösterebilir  760
VI. SORUMLULUK İÇİN GEREKEN KUSUR DERECESİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR  760
A. İdarenin Maruz Kaldığı Güçlük  761
B. Kamu Hizmetinin Sosyal Önemi  761
C. Zaman  761
D. Mekân  761
E. Araç ve İmkânlar  761
F. Mevzuat  762
VII. FİİLİ YOL  762
A. Tanımı  762
B. Özellikleri  762
VIII. HİZMET KUSURU VE FİİLİ YOLUN KARŞILAŞTIRILMASI  763
IX. KİŞİSEL KUSUR SAYILAN DURUMLAR  763
X. HİZMET KUSURU İLE KİŞİSEL KUSURUN İÇ İÇE OLMASI  763
XI. GÖREV KUSURU NEDİR?  764
XII. KUSURSUZ SORUMLULUK VE TEORİK TEMELLERİ  765
A. Tehlike (=risk) İlkesi  765
B. Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik İlkesi  767
XIII. SOSYAL RİSK İLKESİ KAPSAMINDA TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN GİDERİLMESİNDE TAZMİNAT VE SORUMLULUK KONUSUNDA AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ  768
A. Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zarar Nasıl Karşılanır?  768
B. Zarar Tespit Komisyonlarının Oluşumu ve Görevleri  768
C. Başvurunun Süresi, Şekli, İncelenmesi ve Sonuçlandırılması  769
D. Karşılanacak Zararların Kapsamı, Zararın Tespiti ve Ödemeler  769
E. Sulhname Hakkında Bilgi Veriniz  770
F. Danıştay'ın Terör Faaliyetinden Kaynaklanan Sorumluluğa Yaklaşımını Belirtiniz  771
XIV. DOĞAL GAZ UYGULAMASI ÖRNEĞİNDE İDARENİN DENETİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE SORUMLULUĞUNUN GENEL ESASLARINI BELİRLEYİNİZ  772
XV. İDARENİN SORUMLULUĞUNU KALDIRAN VEYA AZALTAN HALLER  773
A. Mücbir Sebep  773
B. Umulmayan Hal  776
C. Zarar Görenin Kusuru  776
D. Üçüncü Kişinin Kusuru  777
XVI. TAZMİNATIN İLGİLİ KAMU GÖREVLİSİNE RÜCÛ EDİLMESİNİN BAŞLICA ESASLARINI AÇIKLAYINIZ  777
İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ BİLİMSEL ÇALIŞMALARDAN BAZILARI  781
Kavram Dizini  795
 


Bahtiyar Akyılmaz ...
Eylül 2020
119.00 TL
Sepete Ekle
Canan Yavuz
Haziran 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
Kemal Gözler
Haziran 2020
85.00 TL
Sepete Ekle
Ahmet Talha Tetik
Haziran 2020
55.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
8. Basıya Önsöz  5
Kısaltmalar  33
Bölüm I
İDARE HUKUKUNA GİRİŞ–TEMEL İLKELER
I. İDARE KAVRAMI  35
A. Genel Olarak İdare Kavramı  35
B. Organik Anlamda İdare  36
C. Fonksiyonel (işlevsel) Anlamda İdare  37
D. İdari Fonksiyon Kavramı ve İdarenin Başlıca Görevleri  40
II. İDARE HUKUKU  41
A. İdare Hukukunun Tanımı ve Türleri  41
B. İdare Hukuku–İdarenin Hukuku Ayırımı ve İdari Rejim  41
C. İdare Hukukunun Başlıca Ölçütleri  42
D. İdare Hukukunun Başlıca Özellikleri  44
1. Kodifiye (Tedvin) Edilmemiş, Dağınık Bir Hukuk Dalıdır  44
2. İçtihat Hukukudur  44
3. Nispeten Yeni Bir Hukuk Dalıdır  44
4. Statü Hukukudur  44
5. Taraflar Arasında Kamu Yararı ve Kamu Gücünden Kaynaklanan Eşitsizlik Vardır  44
6. İdari Uyuşmazlıklar Kural Olarak İdari Yargıda Çözümlenir  45
III. İDARE HUKUKUNA HÂKİM OLAN İLKELER  45
A. Genel Olarak  45
B. İdare Hukuku Yönüyle Hukuk Devleti İlkesinin Kısa Tarihi Gelişimi ve Başlıca Gerekleri  46
1. Kısa Tarihi Gelişim  46
2. Hukuk Devleti İlkesinin Başlıca Gerekleri  47
a. Temel Hak ve Özgürlüklerin Güvence Altına Alınmış Olması  47
b. Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Yargısal Denetimi  48
c. Kanuni İdare (İdarenin Kanuniliği) İlkesi  49
d. Devlet Faaliyetlerinin Belirliliği İlkesi  51
e. Mahkemelerin Bağımsızlığı ve Hakimlik Teminatı İlkesi  53
f. İdarenin Mâli Sorumluluğu  55
C. İdare Hukuku Yönüyle Sosyal Devlet İlkesi  55
1. Herkese İnsan Haysiyetine Yakışır Asgari Bir Hayat Düzeni Sağlama  56
2. Sosyal Güvenliği Sağlama  56
3. Gelir ve Servet Dağılımındaki Adaletsizlikleri Giderme  57
D. İdare Hukuku Yönüyle Laiklik İlkesini Genel Olarak Açıklayınız  57
1. Batıda Laiklik  57
2. Türkiye'de Laiklik  57
3. Devletin Temel Niteliklerinden Biri Olarak Laikliğin Öğeleri  58
4. İdarede Laiklik  59
E. Yetki ve Usulde Paralellik İlkesi  59
F. İdarenin Sürekliliği (Devamlılığı) İlkesi  59
G. İdarenin Tarafsızlığı İlkesi  59
H. Diğer İlkeler  60
IV. İDARE HUKUKUNUN KAYNAKLARI  61
A. Anayasa  62
B. Kanun  62
C. Kanun Hükmünde Olan Kaynaklar  66
1. Eski Kaynaklar  66
a. Kanunu Muvakkatler (=geçici kanunlar)  66
b. Meclis Yorumları  66
2. Yeni Kaynaklar  66
a. Kanun Hükmünde Kararname  66
b. Uluslararası Andlaşma  71
3. Olağanüstü Hal Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi  74
D. Düzenleyici İdari İşlemler  76
1. İdarenin Düzenleme Yetkisi  76
2. Tüzük  77
3. Olağan Dönem Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi  79
4. Yönetmelik  83
5. Adsız Düzenleyici İşlemler  87
E. Yargısal İçtihatlar  88
F. İdari Teamül ve Tatbikat  88
G. Öğreti (Doktrin)  89
H. İdare Hukukunun Yazılı Olmayan Kaynağı Olarak Hukukun Genel İlkeleri İle Boşluk Doldurma ve Kıyas  90
I. İdarenin Halk ve Bireyler ile İlişkisi– İyi Yönetim Hakkı ve Yönetişim  91
Bölüm II
T.C. İDARE TEŞKİLÂTI
I. GENEL OLARAK  95
II. KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ  96
III. T.C. İDARİ YAPISI (Şema)  101
IV. İDARENİN BÜTÜNLÜĞÜ İLKESİ  102
A. İdarenin Bütünlüğünü Sağlayan Hukuki Araçlar (şema)  102
B. Hiyerarşi  102
C. İdari Vesayet  105
D. İdari Vesayet ile Hiyerarşi Yetkisi Arasındaki Farklar  107
E. Merkezden Yönetim  108
1. Merkezden Yönetimin Fayda ve Sakıncaları (şema)  109
a. Faydaları  109
aa. Güçlü Bir Devlet Yönetimi Sağlar  109
bb. Hizmetler Daha Az Harcama ile Rasyonel Biçimde Yürütülür  109
cc. Hizmetler Yeknesak Biçimde Yürütülür  109
b. Sakıncaları  109
aa. Bürokrasi ve Kırtasiyeciliğe Yol Açar  109
bb. Hizmetlerin Yerel İhtiyaçlara Göre Yürütülmesi Güçtür  111
cc. Demokratik İlkelere Pek Uygun Değildir  111
2. Yetki Genişliği İlkesi  111
3. Yetki Genişliğinin Yetki Devri ve İmza Devri ile Karşılaştırılması  112
F. Yerinden Yönetim İlkesi  112
1. Yerinden Yönetim İlkesinin Uygulanma Biçimleri  113
2. Yerinden Yönetimin Yararları ve Sakıncaları  115
a. Yararları  115
aa. Demokratik İlkelere Uygun Olması  115
bb. Kırtasiyecilik ve Bürokrasiyi Azaltması  115
cc. Hizmetlerin Yerel İhtiyaçlara Uygun Yürütülmesi  115
b. Sakıncaları  115
aa. Ülke Bütünlüğünün ve Birliğinin Bozulması Tehlikesi  115
bb. Partizanca Uygulamalara Yol Açabilme Tehlikesi  116
cc. Hizmetlerin Yeknesak Bir Biçimde Yürütülememesi  116
dd. Mâli Denetimde Güçlükler Yaratması Sorunu  116
V. MERKEZDEN YÖNETİM  116
A. Başkent Örgütü  116
1. Cumhurbaşkanı  116
a. Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri  118
b. Devlet Denetleme Kurulu  122
c. Milli Güvenlik Kurulu  123
2. Bakanlıklar  125
a. Bakanlıkların Kurulması, Kaldırılması, Türleri, Yapısı ve İşleyişi  125
b. Bakan Yardımcılığı  130
c. Bakanın Başlıca İdarî Yetkileri ve Sorumluluğu  131
d. Bakanlık Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşları  133
3. Merkezi İdareye Yardımcı Kurullar  137
a. Merkezi İdareye Yardımcı Kurulların Ortak Yanları  137
b. Danıştay  137
aa. Danıştay’ın İdari Fonksiyonu ve Örgüt Yapısı (şema)  137
bb. Danıştay'ın Danışma Kararları  139
cc. Danıştay'ın İnceleme Kararları  141
dd. Danıştay’ın Diğer İdari Kararları  141
c. Sayıştay  142
aa. Sayıştay’ın Türk İdare Teşkilatındaki Yeri ve Yapısı  142
bb. Sayıştay’ın Görevleri ve Yetkileri  144
aaa. Görevleri  144
bbb. Yetkileri  144
B. Taşra Örgütü  146
1. Merkezi İdarenin Taşra Örgütü Kavramı  146
2. Valiler ve İl Yönetimi  147
a. Valinin Atanması  147
b. Valinin Görev ve Yetkileri  148
c. Valinin Adli Kuruluşlar ile Olan İlişkileri  149
d. Valinin Kolluk Kuvvetleri ve Askeri Makamlar ile Olan İlişkileri  149
3. İl İdare Şube Başkanları ve İl İdare Kurulu  150
4. Kaymakam ve İlçe Yönetimi  151
5. Vali ve Kaymakamın Görev ve Yetkileri Yönünden Karşılaştırılması  154
C. T.C. İdari Teşkilâtındaki Bölgesel Örgütler  155
1. Taşradaki Bölge Kuruluşları  155
2. Bölge Valiliği  155
3. Olağanüstü Hal Bölge Valiliği  155
4. Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı (GAP İdaresi)  155
VIII. YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI  156
A. Yerinden Yönetimin Fayda ve Sakıncaları (şema)  156
B. Subsidiarite (Subsidiarité, Hizmette Yerellik, İkincillik) İlkesinin Tanımı–Sınırları ve Dayanışma İlkesi Ne Demektir?  156
C. Mahalli İdareler  157
1. Belediyeler  158
a. Belediyelerin Kurulması  158
b. Belediye Sınırları  159
c. Mahalle  160
d. Belediyelerin Başlıca Görevleri  161
e. Belediyelerin Başlıca Yetkileri  162
f. Belediye İdaresinin Organları (şema)  165
2. Belediye Meclisi  165
a. Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri  165
b. Belediye Meclisi Üye Sayısının Belirlenmesi  166
c. Belediye Meclisi Toplantılarının Yeri, Zamanı ve Gündemin Belirlenmesi  167
d. Belediye Meclisinin Toplantı ve Karar Nisabı  168
e. Belediye Meclisi Kararlarının Kesinleşmesi  169
f. Meclisin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları  170
aa. Soru  170
bb. Genel Görüşme  171
cc. Yetersizlik Kararı  171
dd. Gensoru  171
ee. Faaliyet Raporu  171
g. Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerinin Görüşmelere Katılamayacağı Haller  171
h. Meclis Üyeliğinin Sona Ermesi Halleri  171
ı. Belediye Meclisinin Feshini Gerektiren Durumlar  172
i. Boşalan Meclisin Görevinin Yerine Getirilmesi  172
3. Belediye Encümeni  173
a. Belediye Encümeninin Oluşumu  173
b. Belediye Encümeninin Görev ve Yetkileri  173
c. Belediye Encümeninin Toplantı ve Karar Nisabı  174
4. Belediye Başkanı  174
a. Belediye Başkanının Seçimi ve Belediye Başkanlığı Görevi ile Bağdaşmayan İşler  174
b. Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri  174
c. Belediye Başkanına Vekâlet  175
d. Belediye Başkanlığını Sona Erdiren Haller  175
e. Belediye Başkanlığının Boşalması Halinde Yapılacak İşlemler  176
f. Belediye Başkanı Görevlendirilmesi  178
g. Belediye Başkanının Görevden Uzaklaştırılması  178
h. Belediye Hizmetlerindeki Aksamanın Giderilmesi  178
ı. Zabıtanın Görev ve Yetkileri  180
i. Belediye Denetiminin Kapsamı ve Türleri  180
j. Belediye İdaresinin Gelirleri  181
k. Belediye İdaresinin Giderleri  181
l. Belediye Bütçesi  181
m. Belediyelerin Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanlarındaki Görev ve Yetkileri  182
n. Belediyelerin Yurt Dışı İlişkileri  186
o. Belediye Tasarrufundaki Yerler Hakkında Bilgi Veriniz  186
ö. Belde Adı Değiştirme ile Ad Verme, Tanıtıcı Amblem ve Flama Kullanımı  186
p. Belediye Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi  186
5. Büyükşehir Belediyesi  187
a. Büyükşehir Belediyesi  187
b. Büyükşehir Belediyesinin Kurulması ve Sınırlarının Belirlenmesi ile On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulmasına İlişkin Kanun (6360 s. Kanun) ve Getirdikleri  187
c. Büyükşehir Belediyesi Sınırlarında Uygulanmayan Kanunlar  190
d. Belediye Kanunu ile Büyükşehir Belediyesi Kanunu Arasındaki Hukuki İlişki  191
e. Büyükşehir Belediyesinin Görev ve Sorumlulukları  191
f. Büyükşehir Belediyesinin Şirket Kurması  193
g. Büyükşehir Belediyesinin Yetkileri ve İmtiyazları  194
h. Büyükşehir Belediyesinin Denetim Yetkisi  194
ı. İlçe Belediyelerinin Görev ve Yetkileri  195
i. Belediyelerarası Hizmet İlişkileri ve Koordinasyon  196
l. Büyükşehir Belediye Meclisinin Toplanma Zamanı  197
m. Büyükşehir Belediye Meclisi Kararlarının Kesinleşmesi  197
n. Büyükşehir Belediye Encümeni  198
o. Büyükşehir Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri  199
s. Büyükşehir Belediye Başkanlığının Sona Ermesi  199
t. Büyükşehir Belediyesi Personelinin Atanması  199
u. Büyükşehir Belediyesinin Gelirleri  200
v. Büyükşehir Belediyesinin Giderleri  200
y. Büyükşehir Belediye Bütçesinin Kabulü  201
6. İl Özel İdaresi  202
a. İl Özel İdaresini Tanımı, Kurulması ve Görev Alanının Belirlenmesi  202
b. İl Özel İdaresinin Genel Yapısı ve İdari Teşkilâtımızdaki Yeri  203
c. İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları  204
d. İl Özel İdaresinin Yetkileri ve İmtiyazları  205
e. İl Özel İdaresinin Organları  206
aa. İl Genel Meclisi  206
aaa. İl Genel Meclisinin Görev ve Yetkileri  206
bbb. İl Genel Meclisinin Oluşumu, Meclis Başkanlık Divanı Seçimi ve Oluşumu  207
ccc. İl Genel Meclisinin Toplantı Zamanı, Gündemin Belirlenmesi, Toplantı ve Karar Nisabı  208
ddd. İl Genel Meclisinde Başkan ve Meclis Üyelerinin Görüşmelere Katılamayacağı Durumlar ile Meclisi Üyelerinin Yükümlülükleri ve Meclis Üyeliğinin Sona Ermesi  209
eee. İl Genel Meclisi Kararlarının Kesinleşmesi  210
fff. İl Genel Meclisinin Feshini Gerektiren Haller  210
ggg. İl Genel Meclisin Boşalması Durumunda Ona Ait Görevlerin Yerine Getirilmesi  211
hhh. İl Genel Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları  211
bb. İl Encümeni  211
aaa. İl Encümeninin Oluşumunu, Görev ve Yetkileri  211
bbb. İl Encümeninin Gündemi, Toplantı Zamanı ve Karar Nisabı  212
cc. Vali  212
f. İl Özel İdaresi Organlarının Görevden Uzaklaştırılması  213
g. İl Özel İdaresi Teşkilâtı ve Personel İstihdamı  213
h. İl Özel İdareleri Üzerindeki Denetiminin Amacı, Kapsamı ve Türleri  214
ı. İl Özel İdaresince Yürütülmesi Gereken Hizmetlerde Aksama  215
i. İl Özel İdaresinin Gelir ve Giderleri  215
j. İl Özel İdaresi Bütçesi, Hazırlanması ve Kabulü  216
k. İl Özel İdaresince Uygulanacak İdari Yaptırımlar ve Yetkili Makam  216
7. Köy İdaresi  217
a. Köy İdaresinin Organları  217
b. Köy İdaresinin Kurulması ve Hukuki Rejiminin Genel Esasları  217
c. Köy İdaresinin İşleri–Görevleri  218
d. Köy Muhtarının Seçimi, Görevleri ve Organlık Sıfatının Kaybı  218
e. Köy Derneğinin Görevleri  219
f. İhtiyar Meclisinin Seçimi ve Görevleri  220
8. Mahalli İdare Birlikleri  221
D. Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları  222
1. Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşlarının Ortaya Çıkışı ve Genel Özellikleri  222
2. Kamu Kurumunu Kamu İdaresinden Ayıran Hususlar  224
3. Kamu Kurumlarının Ortak Nitelikleri  224
4. Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşlarının Ortak Özellikleri  224
5. Üniversiteler  225
a. Yükseköğretim, Üniversite, Fakülte, Bölüm ve Benzer Kavramlar  225
b. Yükseköğretim Kurulu’nun Hukuki Statüsü, Oluşumu ve Görevleri  226
c. Üniversitelerarası Kurul’un Yapısı ve Görevleri  228
d. Üniversite Organları  228
aa. Rektör  229
bb. Senato  230
cc. Üniversite Yönetim Kurulu  230
e. Fakülte Organları  231
aa. Dekan  231
bb. Fakülte Kurulu  232
cc. Fakülte Yönetim Kurulu  232
f. Vakıf Üniversiteleri  233
6. Kamu İktisadi Teşebbüsleri  236
a. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Hukuki Rejimini Genel Olarak Açıklayınız  236
b. İktisadi Devlet Teşekkülleri (İDT)  237
c. Kamu İktisadi Kuruluşları (KİK)  239
d. Müessese, Bağlı Ortaklık ve İştirak Kavramları  239
aa. Müessese  239
bb. Bağlı Ortaklık  240
cc. İştirak  240
e. KİT’lerin Organları  240
f. KİT Personeli  240
g. KİT’lerin Denetimi  243
h. Özelleştirme, Özelleştirme Yöntemleri ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı  244
7. Belediye İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Bilgi Veriniz.  245
8. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Ortak Özellikleri Nelerdir?  247
9. Cumhurbaşkanlığı Ofisleri  249
E. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar  250
1. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar (Bağımsız İdari Otoriteler)  250
2. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Başlıca Özellikleri  254
3. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Sahip Olduğu Başlıca Yetkiler Nelerdir?  256
a. Araştırma ve Soruşturma Yapma Yetkisi  256
b. Düzenleme ve Kural Koyma Yetkisi  256
c. Görüş Bildirme ve Öneri Yetkisi  256
d. Bireysel Önlemler Alma Yetkisi  257
e. Uyarı ve Emir Verme Yetkisi  257
f. Yaptırım Uygulama Yetkisi  257
4. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)  257
5. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu  258
6. Rekabet Kurumu  259
7. Sermaye Piyasası Kurulu  260
8. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (eski ismi Telekomünikasyon Kurumu)  261
9. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu  262
10. Kamu İhale Kurumu  263
11. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK)  263
12. Kişisel Verileri Koruma Kurumu  265
13. Nükleer Düzenleme Kurumu  266
Bölüm III
İDARİ İŞLEMLER
I. GENEL BİLGİLER  269
A. Tanımı ve Unsurları  269
B. İdari İşlemin Özellikleri  271
C. İdari İşlemler ile İdari Eylemler Arasındaki Başlıca Farklar Nelerdir?  274
D. İdarenin İrade Açıklamaları (şema)  275
E. İdari İşlemin Unsurları(şema)  276
II. İDARİ İŞLEMLERİN UNSURLARI  276
A. İdari İşlemin Yetki Unsurunu Açıklayınız  276
1. Yetki Devri ile İmza Yetkisinin Tanınması Arasındaki Farklar  283
2. Yetki Kurallarına Aykırılığın Yaptırımları  284
a. Fonksiyon Gaspı  284
b. Yetki Gaspı  285
c. Yetki Tecavüzü  285
B. İdari İşlemin Şekil Unsurunu Açıklayınız  286
1. İdari Usûl  286
2. Belli Başlı Şekil Kuralları  287
3. Şekil Kurallarına Aykırılığın Yaptırımları  288
C. İdari İşlemin Sebep Unsurunu Açıklayınız  289
1. İdari İşlemlerde Sebep  289
2. İdarenin Takdir Yetkisi–Bağlı Yetki  290
a. Tanımı  290
b. Önemi ve Gerekliliği  291
c. Sınırları  292
d. İdari İşlemin Unsurları ve Takdir Yetkisi  293
3. İdari İşlemin Sebep Unsurunun Öğrenilmesinde Bilgi Edinme Hakkı ve Sınırları  293
a. Bilgi ve Belge Kavramı  293
b. Bilgi veya Belgelere Erişim Usulü  294
c. Kimler Bilgi Edinme Hakkına Sahiptir?  294
d. Sınırları  295
aa. Yargı Denetimi Dışında Kalan İşlemler  295
bb. Devlet Sırrına İlişkin Bilgi veya Belgeler  295
cc. Ülkenin Ekonomik Çıkarlarına İlişkin Bilgi veya Belgeler  295
dd. İstihbarata İlişkin Bilgi veya Belgeler  295
ee. İdarî Soruşturmaya İlişkin Bilgi veya Belgeler  296
ff. Adlî Soruşturma ve Kovuşturmaya İlişkin Bilgi veya Belgeler  296
gg. Özel Hayatın Gizliliği  296
hh. Haberleşmenin Gizliliği  296
ıı. Ticarî Sır  296
ii. Fikir ve Sanat Eserleri  296
jj. Kurum İçi Düzenlemeler  297
kk. Kurum İçi Görüş, Bilgi Notu ve Tavsiyeler  297
ll. Tavsiye ve Mütalaa Talepleri  297
e. Bilgi veya Belgeye Erişim Süreleri  297
f. İtiraz Usulü  297
4. Sınav Not Değerlendirmelerinin Hukuki Yönü Hakkında Bilgi Veriniz  298
5. Sebep Unsuruna Aykırılığın Yaptırımları  300
D. İdari İşlemin Konu Unsurunu Açıklayınız  301
E. İdari İşlemin Amaç Unsurunu Açıklayınız  301
F. İdari İşlemin Unsurlarının Denetimi  303
III. İDARİ İŞLEMLERİN MUHTELİF YÖNLERDEN SINIFLANDIRILMASI (Şema)  306
A. Düzenleyici İşlem Nedir? Açıklayınız  306
B. Düzenleyici İşlemler ile Genel Kararlar Arasındaki Farkları Sıralayınız  307
C. Birel İşlem Nedir? Türleri Nelerdir?  308
D. Düzenleyici İşlem–Birel İşlem Arasındaki Başlıca Farklar  309
E. İdari İşlemlerin İradenin Açıklanması Bakımından Sınıflandırılması  310
1. Tek Yanlı İşlemler  310
a. Tek İradeli İşlemler  310
b. Çok İradeli İşlemler  310
aa. Kolektif İşlemler  310
bb. Birleşme İşlemler  310
2. İki Yanlı İşlemler  310
3. Zincir İşlem Nedir?  310
4. Ayrılabilir İşlem Nedir?  312
F. İptal Davasına Konu Olup Olmama Bakımından İdari İşlemler  313
1. İptal Davasına Konu Olmayan İdari İşlemler  313
a. Yok İşlemler  313
b. Adli Yargının Görev Alanına Alınmış İşlemler  313
c. Yargısal Dokunulmazlık Tanınan İşlemler  314
d. İcrai Olmayan İşlemler  314
2. İptal Davasına Konu Olan İşlemler (İcrai İşlemler)  316
G. Otomatik İdari İşlemler  316
H. Verilerin Korunması  317
1. Otomatik Bilgi İşleme Konu Teşkil Eden Kişisel Nitelikteki Veriler  317
2. Özellikli Veri Kategorileri  317
3. Verilerin Güvenliği  318
4. İlgili Kişi Hakkındaki Ek Güvenceler  318
5. Daha Geniş Koruma  318
6. Verilerin Sınır Ötesi Akımı  318
I. İdari İşlemlerin Yürürlüğe Girmesi Hakkında Bilgi Veriniz  318
İ. İdari Kararlar Nasıl Uygulanır?  319
J. İdari Kararları Yargısal Kararlar ile Karşılaştırınız  320
K. İdari Kararlardaki Başlıca Sakatlıklar  320
1. Hata  320
2. İlgilinin Hilesi  321
L. Kazanılmış Hak  321
M. Müesses Durum  326
N. Haklı Beklenti  327
O. İdari İşlemleri Sona Erdiren Sebepler  328
1. İdari Kararı Alan Makamın İradesine Bağlı Olmayan Nedenler  328
a. Hukuki Nedenler  328
b. Fiili Nedenler  328
c. İdari Kararın Kendiliğinden Ortadan Kalkması  328
2. İdari Kararı Alan Makamın İradesine Bağlı Nedenler  329
a. Geri Alma  329
b. Değiştirme  331
c. Kaldırma  331
d. Düzeltme  332
Ö. İdari İtiraz Nedir? Hukuki Sonuçlarını Açıklayınız  332
Bölüm IV
KAMU PERSONEL HUKUKU
I. KAMU PERSONEL TÜRLERİNDEN BAZILARI (Şema)  335
II. KAMU PERSONEL TÜRLERİ VE MEMUR KAVRAMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI  335
A. Sözleşmeli Personel  335
B. Mükellefler  338
C. Fahri Ajanlar  339
D. “Diğer Kamu Görevlileri” Kavramı  339
III. MEMUR KAVRAMININ UNSURLARI  343
A. Genel İdare Esaslarına Tâbi KamuHizmeti Kriteri  343
B. Kamu Hizmetinin Gerektirdiği Asli ve Sürekli Görevleri Yürütme Kriteri  344
C. İstihdam Edilen Yer Kriteri  345
D. Atama Kriteri  345
E. Kadro Kriteri  345
F. Aylık Tahsisi Kriteri  346
G. Hiyerarşi Kriteri  347
IV. DEVLET MEMURİYETİNE GİRİŞTE ARANAN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR NELERDİR?  348
A. Genel Koşullar  348
1. Vatandaşlık  348
2. Mahkûmiyet (Olumsuz Koşul)  349
3. Yaş  354
4. Askerlik  356
5. Öğrenim Koşulu  356
6. Sağlık  357
7. Kamu Haklarından Mahrum Bulunmamak  358
8. Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması Yapılmış Olmak  358
B. Özel Koşullar  359
V. MEMURLUK MESLEĞİNİN TEMEL İLKELERİ  360
A. Sınıflandırma İlkesi Nedir? Açıklayınız  361
1. Kadro Sınıflandırması  363
2. Rütbe Sınıflandırması  363
3. DMK’da Öngörülen Hizmet Sınıfları (DMK. md. 36) (şema)  364
a. Genel İdare Hizmetleri Sınıfı  364
b. Teknik Hizmetler Sınıfı  364
c. Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı  364
d. Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı  365
e. Avukatlık Hizmetleri Sınıfı  365
f. Din Hizmetleri Sınıfı  365
g. Emniyet Hizmetleri Sınıfı  365
h. Jandarma Hizmetleri Sınıfı  365
ı. Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı  365
i. Yardımcı Hizmetler Sınıfı  365
j. Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı  366
k. Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı  366
4. Sınıflandırmanın Yarar ve Sakıncaları  366
B. Liyakat Nedir? Liyakat Sisteminin Temel İlkelerini Açıklayınız  366
C. Kayırma ve Liyakat Sistemi Arasındaki Farkları Belirtiniz  368
D. Kariyer İlkesi Hakkında Bilgi Veriniz  368
VI. MEMURİYETE GİRİŞTE HÂKİM OLAN TEMEL İLKELER NELERDİR?  370
A. Serbestlik İlkesi  370
B. Eşitlik İlkesi  370
C. Görevin Gerektirdiği Niteliklerden Başka Nitelik Aranmaması İlkesi  370
VII. MEMURLUĞA ALINMA USULÜ OLARAK SINAV YÖNTEMİ HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  371
VIII. ATAMALARDA GÖREV YERİNE HAREKET VE İŞE BAŞLAMA SÜRESİ, İŞE BAŞLAMAMA HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER  373
IX. ADAY MEMURİYET  374
A. Adaylığa Kabul ve Aday Memurların Yetiştirilmesi  374
B. Aday Memuriyetin Sona Erme Sebepleri  374
C. Asli Memuriyete Atama Hakkında Bilgi Veriniz  377
X. İSTİSNAİ MEMURLUK HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  378
XI. DEVLET MEMURLARININ ÖDEV VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ AÇIKLAYINIZ  381
A. Anayasaya ve Devlete Bağlılık  381
B. Tarafsızlık  382
C. Emirlere Uyma ve Hukuka Aykırı Emir  382
D. İşbaşında Bulunma ve Çalışma Saatlerine Riayet  382
E. Mal Bildiriminde Bulunma  383
F. Uyumlu Giyinme  384
G. Resmi Belge, Araç ve Gereçleri İade  384
H. Davranış ve İşbirliği  385
I. Basına Bilgi veya Demeç Verme Yasağı  385
XII. DEVLET MEMURLARININ HAKLARI  385
A. İzin Hakkı  386
1. Yıllık İzin ve Kullanılmasını Açıklayınız  386
2. Mazeret İzni Nedir? Hangi Hallerde Verilir?  387
3. Hastalık ve Refakat İzni Nedir? Süresi Ne Kadardır?  390
4. Aylıksız İzin Nedir? Hangi Hallerde Verilir?  391
B. Güvenlik, Uygulamayı İsteme ve Hizmet Hakkı (DMK md. 18)  392
C. İlerleme ve Yükselme Hakkı (DMK md. 64, 68)  393
D. Müracaat, Şikâyet ve Dava Açma Hakkı (DMK md. 21)  393
E. Sendika Kurma Hakkı (DMK md. 22)  394
1. Amacı ve Fikri Dayanakları  394
2. Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile Getirilen Başlıca Önemli Yenilikler  395
3. Hizmet Kolları  397
4. Sendika ve Konfederasyonların Kurulması ve Organları  398
5. Sendikaya Üyelik ve Üyeliğin Sona Ermesi  398
6. Sendika Üyelerinin ve Yöneticilerinin Güvencesi  399
7. Kamu Personeli Danışma Kurulu  400
8. Uyuşmazlıkların Çözümü  400
9. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu  400
F. Koğuşturma ve Yargılamada Özel Kurallara Tâbi Olma Hakkı  401
G. İftiralara Kaşı Korunma Hakkı (DMK md. 25)  401
H. Mâli ve Sosyal Haklar (DMK md. 19, 146 vd.)  402
1. Aylık Hakkı  402
a. Tek Ücret  404
b. Ücretlerde Açıklık İlkesi  405
c. Ücretlerde Denklik İlkesi  405
d. Gösterge Tablosu  406
e. Değişen Katsayı  406
f. Ek Gösterge, Taban Aylığı, Kıdem Aylığı  406
2. Yan Ödemeler, Zam ve Tazminatlar  407
3. Yolluk Hakkı  408
4. Sosyal Haklar ve Yardımlar  408
5. İstifa Hakkı  411
XIII. MEMURLAR İÇİN KONAN YASAKLAR NELERDİR? AÇIKLAYINIZ  411
A. Başka Görev Alma Yasağı  412
B. Siyasi Partilere Girme Yasağı  412
C. Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı  412
D. Dernek Kurma ve Derneklere Üye Olma Yasağı  413
E. Ayrıldığı Kuruma Karşı Görev Alma Yasağı  413
F. Toplu Eylem ve Hareketlerde Bulunma Yasağı  414
G. Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı  414
1. Ticaret Yapma Yasağı  414
2. Memurun Ticari Şirketlere Ortaklığı  415
H. Grev Yasağı (md. 27)  417
I. Denetimindeki Teşebbüsten Menfaat Sağlama Yasağı  418
İ. Memurun Özel Hayatıyla İlgili Diğer Mâli Sınırlamalar ve Hediyelerin Durumu  418
XIV. KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU  419
A. Kamu Görevlileri Etik Kurulunun Yapısı  419
B. Kamu Görevlileri Etik Kurulu Tarafından Gerçekleştirilen Denetim  420
XV. MEMUR HUKUKUNDA ALT DERECELERE VE İDARİ GÖREVLERE ATAMA HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  421
XVI. MEMURLARIN KARŞILIKLI OLARAK YER DEĞİŞTİRME (BECAYİŞ), KURUMLARARASI ATAMA, MEMURLUKTAN ÇEKİLENLERİN YENİDEN ATANMASI VE EMEKLİLERİN YENİDEN HİZMETE ALINMASI İÇİN YAPILAN ATAMA KONUSUNDA BİLGİ VERİNİZ  422
A. Becayiş  423
B. Kurumlararası Atama  424
C. Kurum İçi Naklen Atama  424
D. Memurluktan Çekilenlerin Yeniden Atanmaları  425
XVII. YER DEĞİŞTİRME (NAKİL) KAVRAMININ BENZER MÜESSESELERLE KARŞILAŞTIRILMASI  425
XVIII. YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAŞLICA HUSUSLAR NELERDİR?  428
A. Hizmetin Gereği Olarak Yapılabilecek Yer Değiştirmeler  428
B. Memurun İsteği Üzerine Yapılabilecek Yer Değiştirmeler  429
1. Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği  430
2. Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği  431
3. Can Güvenliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği  433
4. Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği  434
5. Nakilde Çocukların Öğrenim Durumu  434
XIX. MEMURLARIN İLERLEMESİ  435
A. Kademe ve Kademe İlerlemesini Açıklayınız  435
B. Derece Yükselmesinin Usul ve Şartları Nelerdir?  437
XX. MEMUR BİLGİ SİSTEMİ, ÖZLÜK DOSYASI HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  438
XXI. BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ VE ÖDÜL HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  438
XXII. “KAMU PERSONELİ BİLGİ SİSTEMİ” HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  439
XXIII. KURUMLARARASI GEÇİCİ SÜRELİ GÖREVLENDİRMENİN KOŞULLARINI AÇIKLAYINIZ  439
XXIV. MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ AÇIKLAYINIZ  440
XXV. DEVLET MEMURİYETİ VE DİSİPLİN REJİMİ  441
A. Disiplin Nedir?  441
B. Disiplin Hukukuna Hâkim Olan Başlıca İlkeler Hangileridir?  442
C. Devlet Memurları Kanunundaki Disiplin Suç ve Cezaları  446
1. Uyarma  447
2. Kınama  447
3. Aylıktan Kesme  448
4. Kademe İlerlemesinin Durdurulması  448
5. Devlet Memurluğundan Çıkarma  449
D. Disiplin Suçlarında Kıyas Mümkün müdür? Açıklayınız  449
E. Soruşturmaya Başlanması ve Soruşturma Emri Hakkında Bilgi Veriniz  451
1. Soruşturmaya Başlanması  451
2. Soruşturma Emri  452
F. Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar Hangileridir?  453
G. Disiplin Cezalarının Uygulanması  454
H. Disiplin Soruşturmalarında Zamanaşımı Hakkında Bilgi Veriniz  454
I. Disiplin Cezalarına İtiraz Nasıldır?  455
İ. Cezai Kovuşturma ile Disiplin Kovuşturmasının Bir Arada Yürütülmesi Hakkında Bilgi Veriniz.  455
XXVI. 4483 S. MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA KOVUŞTURMANIN YÜRÜYÜŞÜ  458
A. İzin Safhası  458
1. Olayın Yetkili Mercie İletilmesi  458
2. İzin Vermeye Yetkili Merciler  459
3. İşleme Konulmayacak İhbar ve Şikâyetler  460
B. Ön İnceleme Safhası  460
1. Ön İnceleme Yapmaya Yetkili Makam  460
2. Ön İnceleme Yapanların Yetkisi ve Rapor  461
3. Süre  461
4. Soruşturma İzninin Kapsamı  462
5. Soruşturma İzninin Gönderileceği Merci  462
C. 4483 Sayılı Kanun Kapsamında İtiraz Usûlü  463
XXVII. MEMURLUK STATÜSÜNDE KISINTI YAPAN HALLER  466
A. Kadro Açığı  466
B. Görevden Uzaklaştırma  468
1. Görevden Uzaklaştırma Tedbirinin Uygulanacağı Haller  469
a. Disiplin Soruşturması Nedeniyle  469
b. Ceza Kovuşturması Nedeniyle  470
2. Görevden Uzaklaştırmada Yetkili Makamlar  470
a. DMK’daki Durum  470
aa. Atamaya Yetkili Amirler  470
bb. Bakanlık ve Genel Müdürlük Müfettişleri  470
cc. Valiler  471
dd. Kaymakamlar  471
b. Özel Düzenlemelerdeki Durum  471
3. Görevden Uzaklaştırılan Memurun Hak ve Yükümlülükleri  471
4. Memurun Göreve Başlatılmasının Zorunlu Olduğu Hallerde Açıkta Geçen Sürelerin Değerlendirilmesi Nasıldır? Açıklayınız  472
5. Görevden Uzaklaştırma Tedbirinin Kaldırılması  473
a. Göreve Başlatmanın Zorunlu Olduğu Haller Hangileridir?  473
b. Görevden Uzaklaştırmanın Süresi ve İtiraz  474
6. Görevden Uzaklaştırma Tedbirinde Amirin Sorumluluğu  475
XXVIII. MEMURİYETİN SONA ERMESİ  476
A. Memuriyetin Doğal Olarak Sona Ermesi  476
B. Çekilme (İstifa) Nedir? Hukuki Sonuçlarını Açıklayınız  477
C. Çekilmiş Sayılma (Müstafi Addedilme) Nedir?  479
D. Memurluktan Çıkarılma (İhraç) Nedir? Hukuki Sonuçları Nelerdir?  481
E. Koşullarda Eksiklik Nedir? Hukuki Sonuçları Nelerdir?  481
F. Bağdaşmazlık Nedir? Hukuki Sonuçları Nelerdir?  482
G. Memurların Emekliliği  483
Bölüm V
KAMU HİZMETİ
I. KAMU HİZMETİ KAVRAMI VE UNSURLARI  485
II. KAMU HİZMETLERİNİN KURULMASI, DEĞİŞTİRİLMESİ, KALDIRILMASI  486
III. KAMU HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE HÂKİM BAŞLICA İLKELER  487
A. Süreklilik ve Düzenlilik  488
B. Değişkenlik–Uyarlanma  488
C. Nesnellik ve Eşitlik  488
D. Kamu Hizmetinin Meccaniliği (Bedelsizliği)  489
E. Yeni Kamu Hizmeti İlkeleri  489
IV. KAMU HİZMETİNİN TÜRLERİ  490
A. Tekelli–Tekelsiz Kamu Hizmetleri  490
B. Yürütüldükleri Alana Göre Kamu Hizmetleri  490
C. Yararlanma Biçimlerine Göre Kamu Hizmetleri  491
D. Konularına Göre Kamu Hizmetleri  491
1. İdari Kamu Hizmetleri  491
2. İktisadi Kamu Hizmetleri  491
3. Sosyal Kamu Hizmetleri  491
4. Bilimsel–Kültürel ve Teknik Kamu Hizmetleri  491
V. VİRTÜEL (OLASI) KAMU HİZMETİ KAVRAMI  492
VI. AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU KAMU HİZMETLERİ REJİMİ VE TÜRK HUKUKU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: EVRENSEL HİZMET KAVRAMI  492
VII. KAMU HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLME BİÇİMLERİ  496
A. Kamu Hizmetlerinin Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Yürütülmesi  496
1. Emanet Usulü  496
2. Kamu Kurumu Usulü  497
B. Kamu Hizmetlerinin Özel Kişiler Tarafından Yürütülmesi  497
1. Kamuya Yararlı Faaliyette Bulunan Özel Kişiler  498
2. Müşterek Emanet Usulü  498
3. İltizam Usulü  499
4. Ruhsat Usulü  499
5. İmtiyaz Usulü  500
6. Yap–İşlet–Devret Usulü  500
7. Yap–İşlet Usulü  505
8. Kamu–Özel Ortaklığı Usulü  506
VIII. KAMU HİZMETİ ETKİNLİĞİ OLARAK KAMUYA YARARLI FAALİYETLERİ ÖZENDİRME VE DESTEKLEME  506
IX. ÖZEL KİŞİLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLMESİ MÜMKÜN OLMAYAN KAMU HİZMETLERİ  507
X. KÜLTÜREL KAMU HİZMETİ OLARAK “KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI”  507
A. Sit Kavramı ve Türleri  507
1. Doğal Sit  508
2. Kentsel Sit ve Sınırlarının Belirlenmesi  512
3. Tarihi Sit  514
4. Arkeolojik Sit  514
5. Diğer Sit Türleri  514
B. “Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlıkları” Kavramı  515
C. “Somut Olmayan Kültürel Miras” Kavramı  520
Bölüm VI
İDARENİN SÖZLEŞMELERİ
I. İDARİ SÖZLEŞMELERİN TANIMI VE ÖLÇÜTLERİ  524
II. İDARENİN ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA ÖRNEKLERLE BİLGİ VERİNİZ  525
A. Elektrik Üretimi, İletimi ve Dağıtımı  526
B. Otoyollar  527
C. Yap–İşlet–Devret Sözleşmeleri  527
D. Yap–İşlet Sözleşmesi  530
III. İDARİ SÖZLEŞME TÜRLERİNDEN BAZI ÖRNEKLER VE AÇIKLAMALAR  530
A. Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmesi  531
1. İmtiyaz Sözleşmesinin Ayırıcı Unsurları  531
a. Yetki Unsuru  531
b. Şekil Unsuru ve Hukuki Niteliği  531
c. Konu Unsuru  532
d. Ücretlendirme Unsuru  532
e. İmtiyazcının Kendi Kâr ve Zararına İşletme Unsuru  533
2. İmtiyazcı Sıfatına Sahip Olabilecekler  533
3. İmtiyaz Sözleşmelerinde Tarafların Hak ve Yükümlülükleri  534
a. İmtiyazcının Hak ve Yükümlülükleri  534
aa. İmtiyazcının Hakları  534
bb. İmtiyazcının Yükümlülükleri  535
b. İmtiyaz Veren İdarenin Yetkileri  536
aa. Denetim ve Yaptırım Uygulama Yetkisi  536
bb. Tek Yanlı Değişiklik Yapma Yetkisi  536
cc. Rachat ya da İmtiyazın Satın Alınması  536
4. İmtiyaz Sözleşmelerinin Sona Ermesi  537
a. İmtiyaz Sözleşmesinin Sona Erme Nedenleri  537
aa. Sürenin Dolması  537
bb. İmtiyazın Düşürülmesi  537
cc. Kamu Yararına Fesih  537
dd. Akdi Geri Satın Alma Yolu (Rachat)  537
ee. Karşılıklı Anlaşmayla Fesih  537
b. İmtiyaz Sözleşmelerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Yargısal Denetimi  538
c. İmtiyaz Sonunda Malların Paylaşımı  539
B. Mali İltizam Sözleşmeleri  539
C. Kamu İstikraz Sözleşmesi  540
D. Müşterek Emanet  540
E. Yeraltı ve Yerüstü Servetlerine İlişkin İşletme Sözleşmeleri  540
F. Orman İşletme Sözleşmeleri  541
G. İdari Hizmet Sözleşmeleri  541
IV. İDARİ SÖZLEŞMELERDE TARAFLARIN HAK VE BORÇLARI  542
A. Özel Kişinin Hak ve Borçları  542
1. Özel Kişinin Hakları  542
a. Genel Olarak  542
aa. Ücret Hakkı  542
bb. Tazminat Hakkı  542
b. İdari Sözleşmelerde Malî Dengenin Korunması  543
aa. Fait du Prince (Bey’in Eylemi/Egemen Olgusu/Kamu Gücünün İşlem ve Davranışı) Kuramı  543
bb. Öngörülemezlik (Imprevision) Kuramı  544
cc. Öngörülemezlik (Imprevizyon) Kuramının Uygulanabilmesinin Şartları  544
dd. “Fait du prince” ve Öngörülmezlik Kuramları Arasındaki Farklar ve Benzerlikler  545
2. Özel Kişinin Borçları (Yükümlülükleri)  545
B. İdarenin Yetki ve Yükümlülükleri  545
V. İDARİ SÖZLEŞMELERİN SONA ERMESİ  547
A. Süresinden Önce Sona Erme  547
1. Tarafların Anlaşması İle Fesih  548
2. İdare Tarafından Sözleşmenin Feshi  548
3. Sözleşmenin Mahkeme Tarafından Feshi  548
B. Olağan Sona Erme  548
VI. İDARİ SÖZLEŞMELER İLE İDARENİN ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİ ARASINDAKİ FARKLAR  548
VII. İDARİ SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLI UYUŞMAZLIKLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI  549
A. Sözleşmeden Ayrılabilir İşlemlerden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar  549
B. Sözleşmeden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar  550
1. İdari Sözleşmelerden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Dava Türleri  550
2. Alternatif Bir Çözüm Yolu Olarak Tahkim  551
3. Alternatif Bir Çözüm Yolu Olarak Arabuluculuk ve İdari Uyuşmazlıklarda Uygulanması  553
Bölüm VII
KAMU İHALELERİ
I. KAMU İHALE SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI NELERDİR?  555
II. KAMU İHALE KANUNU UYGULAMASIYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR  557
III. İHALE AŞAMALARI (Şema)  559
IV. KAMU İHALELERİNE HÂKİM TEMEL İLKELER  559
V. 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE USÛLLERİ VE İHALE SÜRECİ AKIŞ ŞEMASI  565
A. İhale Usûlleri  565
1. Açık İhale Usulü  565
2. Belli İstekliler Arasında İhale Usulü  565
3. Pazarlık Usulü  565
B. İhale Süreci Akış Seması  568
VI. İHALE KOMİSYONUNUN YAPISI VE GÖREVLERİ  574
VII. “EŞİK DEĞER” VE “YAKLAŞIK MALİYET” KAVRAMLARINI BELİRTİNİZ  575
VIII. İHALELERDE ÖDENEK KONUSUNDA BİLGİ VERİNİZ  576
IX. İHALEYE KATILIMDA BAŞLICA YETERLİK KURALLARI  577
A. Ekonomik ve Malî Yeterliğin Belirlenmesi  577
B. Mesleki ve Teknik Yeterliğin Belirlenmesi  578
X. İSTEKLİLER HANGİ DURUMLARDA İHALE DIŞI BIRAKILIR?  579
XI. KAMU İHALE KANUNU KAPSAMINDA İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR KİMLERDİR?  579
XII. KAMU İHALELERİNDEKİ İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMELER HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  581
XIII. ORTAK GİRİŞİMLERİN İHALE UYGULAMASINDAKİ SORUMLULUKLARI NELERDİR?  581
XIV. İHALELERDE İLÂN SÜRELERİ, KURALLARI VE ÖN İLÂN  582
XV. İHALE SAATİNDEN ÖNCE İHALENİN İPTAL EDİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR?  584
XVI. İHALELERDE GEÇİCİ TEMİNAT NE KADARDIR?  584
XVII. TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER HANGİLERİDİR?  585
XVIII. İHALELERDEKİ YASAK FİİL VEYA DAVRANIŞLAR  585
XIX. İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  586
XX. MÜTEAHHİTİN ÖLÜMÜ, İFLASI, AĞIR HASTALIĞI, TUTUKLULUK VEYA MAHKÛMİYET HALİNİN İHALEYE ETKİSİNİ AÇIKLAYINIZ  587
XXI. YÜKLENİCİLERİN VE GÖREVLİLERİN CEZAİ SORUMLULUĞU  587
XXII. BÜTÜN TEKLİFLERİN REDDEDİLMESİ VE İHALENİN İPTALİ
MÜMKÜN MÜDÜR?  588
XXIII. İHALENİN KARARA BAĞLANMASI VE ONAYLANMASINI AÇIKLAYINIZ  588
XXIV. KESİNLEŞEN İHALE KARARLARININ BİLDİRİLMESİ VE SÖZLEŞMEYE DAVET EDİLMESİ  590
XXV. KESİN TEMİNAT HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  590
XXVI. İHALE ÜZERİNDE KALAN İSTEKLİNİN SÖZLEŞMEYİ İMZALAMAMASININ HUKUKİ SONUÇLARI NELERDİR?  591
XXVII. YAPIM İŞLERİ ÖRNEĞİNDE İHALE ÜZERİNDE KALAN İSTEKLİNİN SÖZLEŞMEYİ İMZALAMAMASININ HUKUKİ SONUÇLARINI AÇIKLAYINIZ  591
XXVIII. İHALE SONUCUNUN İLÂNI, İHALENİN SÖZLEŞMEYE BAĞLANMASI  592
XXIX. KAMU İHALE KANUNU UYGULAMASI ÖZET BİLGİ  593
XXX. KAMU İHALE KURUMUNUN İDARE TEŞKİLÂTINDAKİ YERİ VE BAŞLICA GÖREVLERİ  599
XXXI. KAMU İHALELERİNE YÖNELİK İDARİ VE YARGISAL BAŞVURU YOLLARI NELERDİR? AÇIKLAYINIZ  602
A. Şikâyet  603
B. İtirazen Şikâyet  604
C. Yargısal Başvuru  606
XXXII. KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ  609
A. Kamu İhale Kanunu Kapsamında Yapılan İhalelerin Sözleşmeye Bağlanmasının Hukuki Rejimi Hakkında Bilgi Veriniz  609
B. 4735 s. Kanun Kapsamında Düzenlenecek Sözleşmelerde Yer Alması Zorunlu Hususlar  610
C. Sözleşme Uygulamasında Mücbir Sebep Olarak Kabul Edilebilecek Haller Hangileridir?  610
D. Kesin Teminatın Hukuki Rejimini Kısaca Belirtiniz  611
E. Sözleşmede Değişiklik Yapılması Hangi Koşullarda Mümkündür?  612
F. Sözleşmenin Devri Mümkün müdür?  612
G. Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkumiyetinin Sözleşmeye Etkisi Nedir?  612
H. Yüklenicinin Ortak Girişim Olması Halinde Ölüm, İflas, Ağır Hastalık, Tutukluluk veya Mahkûmiyet Durumunun Sözleşmeye Etkisi Nedir?  613
I. Yüklenici Sözleşmeyi Feshedebilir mi?  613
İ. İdare Sözleşmeyi Hangi Hallerde Feshedebilir?  613
J. Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Sözleşmenin Feshi  614
K. Sözleşme Hangi Anda Feshedilmiş Sayılır?  614
L. Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler veya İş Eksilişi ile İşin Tasfiyesinin Esasları  615
M. Sözleşmenin Uygulanmasındaki Yasak Fiil ve Davranışlar Nelerdir?  616
N. Yapım İşlerinde Yüklenicilerin, Alt Yüklenicilerin, Yapı Denetim Görevlilerinin, Tedarikçi ve Hizmet Sunucularının Sorumluluğu  616
XXXIII. 2886 s. DEVLET İHALE KANUNUNUN GENEL ESASLARI VE İHALE USULLERİ HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  617
Bölüm VIII
KAMU MALLARI–KAMULAŞTIRMA
I. KAMU MALI VE KAMUNUN ÖZEL MALI KAVRAMLARI  623
II. KAMU MALLARININ BAŞLICA ÖZELLİKLERİ  623
III. KAMU MALLARI ÜZERİNDEKİ MÜLKİYETİN HUKUKİ NİTELİĞİNE İLİŞKİN BAŞLICA TEORİLER  628
IV. KAMU MALI NİTELİĞİNİN KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ  628
V. KAMUYA İLİŞKİN MAL  629
VI. KAMU MALLARININ SINIFLANDIRILMASI  629
VII. TAHSİS (ÖZGÜLEME)  631
VIII. KAMU MALLARINDAN YARARLANMA VE YARARLANMAYA HÂKİM OLAN BAŞLICA İLKELER  631
X. KIYILARIN HUKUKİ REJİMİNİN GENEL ESASLARI  634
XI. KAMULAŞTIRMA  636
A. Kamulaştırma Ne Demektir? Kamulaştırmanın Başlıca Özellikleri Nelerdir?  636
B. Kamulaştırmanın Fikri Dayanakları  639
C. Kamulaştırmanın Konusu  639
D. Kamulaştırmada Kamu Yararı Kararı Verecek Merciler  640
E. Kamu Yararı Kararlarının Onay Mercileri  641
F. Kamulaştırmanın Aşamaları  642
G. Kamulaştırmada Bedel Hangi Ölçütlere Göre Belirlenir?  642
H. Kısmen Kamulaştırılan Taşınmaz Malın Değeri Nasıl Belirlenir?  645
I. Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti ve Taşınmaz Malın İdare Adına Tescili  646
İ. Mal Sahibinin Geri Alma Hakkı  649
J. Kamulaştırmada Vazgeçme, İade ve Devir  650
K. Bir İdareye Ait Taşınmaz Malın Diğer İdareye Devri  651
L. Kamulaştırmanın Satım Sözleşmesi ile Karşılaştırılması  653
M. Acele Kamulaştırma  653
N. Kamulaştırmasız El Atma ve Türleri  653
1. Hukuka Uygun Kamulaştırmasız El Atma  654
2. Hukuka Aykırı Kamulaştırmasız El Atma  658
O. Fiilen Kamu Hizmetine Ayrılan veya Kamu Yararına Dönük İhtiyaca Tahsis Edilen Tesislerin Durumu–Kamulaştırmasız El Koyma  661
XII. GEÇİCİ İŞGAL  663
XIII. İSTİMVAL  664
XIV. MİLLİLEŞTİRME  665
XV. DEVLETLEŞTİRME  665
XVI. SOSYALLEŞTİRME NE DEMEKTİR?  667
XVII. TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI  667
Bölüm IX
İDARİ KOLLUK VE İDARİ YAPTIRIMLAR
I. KOLLUK TÜRLERİ (Şema)  669
II. İDARİ KOLLUK  669
III. İDARİ KOLLUK–ADLİ KOLLUK–SİYASİ KOLLUK  670
IV. İDARİ KOLLUK VE ADLİ KOLLUK ARASINDAKİ FARKLAR  671
V. İDARİ KOLLUĞUN KONUSU VE AMAÇLARI  672
A. Genel Güvenlik  672
B. Dirlik ve Esenlik  673
C. Genel Sağlığın Korunması  674
D. Genel Ahlâkın Korunması  674
VI. GENEL İDARİ KOLLUK–ÖZEL İDARİ KOLLUK AYIRIMI  675
A. Genel İdari Kolluk  675
B. Özel İdari Kolluk  676
VII. KOLLUKLARIN İÇ İÇE OLMASI VE DOĞURDUĞU SORUNLAR  676
VIII. İDARENİN KOLLUK YETKİSİNİN SINIRLARI  677
A. Amaç Bakımından Sınırlamalar  677
B. Sebep, Konu Bakımından Sınırlama ve Oranlılık İlkesi  677
C. Yer ve Zaman Bakımından Sınırlanması  678
D. Temel Hak ve Özgürlükler Açısından Kolluk Yetkilerinin Kullanılmasıyla İlgili Bazı Değerlendirmeler  679
1. İfade Özgürlüğü ve Radyo–Televizyon İletişimi Açısından  679
2. Kamu Düzeni, Basın Özgürlüğü Açısından  681
3. İnternet Özgürlüğü ve İnternet Erişimi Açısından  683
IX. İDARİ KOLLUK MAKAMLARI VE PERSONELİ  685
X. KOLLUK İŞLEMLERİ / EYLEMLERİ  686
XI. İDARİ KOLLUK YETKİLERİNİN KULLANILMASINDAKİ BAŞLICA YÖNTEMLER  687
A. Düzenleyici İşlem–Birel İşlem Yapma  687
B. Geçici Düzenlemeler  687
C. İzin ve Bildirim Usulleri  687
D. Genel Yaptırımlar/İdari Yaptırımlar  691
E. Re’sen İcra (Doğrudan Uygulama), Zor ve Silah Kullanma Yetkisi  692
XII. ÇEVRENİN KORUNMASI VE İDARİ KOLLUK İLİŞKİSİNİ AÇIKLAYINIZ  693
XIII. İDARİ KOLLUK YÖNÜYLE AFET DÖNÜŞÜM UYGULAMASININ GENEL ESASLARI VE YIKIM KARARLARI  695
XIV. TERÖR, TERÖRLE MÜCADELE VE İDARİ KOLLUK YETKİSİ İLE İLGİLİ AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ  699
A. Terör Nedir?  699
B. Tüzel Kişilerin Sorumluluğu Hakkında Bilgi Veriniz  700
C. Devlet Tarafından Alınacak Başlıca Koruma Tedbirleri Nelerdir?  700
XV. OLAĞANÜSTÜ YÖNETİM USULLERİ  701
A. Olağanüstü Hal Rejimi ve İlan Edilmesi  703
B. Olağanüstü Hal Kavramını Açıklayan Görüşler  706
1. Zaruret Hali Teorisi  706
2. Meşru Müdafaa Teorisi  706
3. Siyasi Teori  706
4. Anayasa Geleneği Teorisi  707
C. Olağanüstü Yönetim Usulü Olarak Olağanüstü Hal (OHAL) İlanı Kararının Hukuki Niteliği  707
1. Yetki Unsuru  707
2. Şekil Unsuru  707
3. Sebep Unsuru  708
4. Konu Unsuru  708
5. Amaç Unsuru  708
D. Olağanüstü Hal Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  709
E. Olağanüstü Hal Dönemlerinde Alınabilecek Tedbirler ve Getirilecek Yükümlülükler  710
1. Tabii Afet ve Tehlikeli Salgın Hastalıklarda Yükümlülükler  710
a. Para Yükümlülüğü  711
b. Mal Yükümlülüğü  711
c. Çalışma Yükümlülüğü  711
2. Tabii Afet ve Tehlikeli Salgın Hastalıklar Sebebiyle Olağanüstü Hal İlanında Alınacak Tedbirler  712
3. Ağır Ekonomik Bunalım Hallerinde Yükümlülükler ve Alınacak Tedbirler  712
4. Şiddet Hareketlerinde Alınacak Tedbirler  713
5. Yükümlülüğün Karşılığının Tespiti ve Ödenmesi Yöntemi  714
XVI. İDARİ YAPTIRIMLAR  714
A. İdari Yaptırım Kavramı ve Genel Esasları  714
1. İdari Yaptırım Kavramı ve Unsurlarını İdari Ceza Kavramı  714
2. İdari Cezaların, Yaptırımlar Teorisindeki Yerine İlişkin Başlıca Görüşler Nelerdir?  717
a. Yaptırımların Birliği Görüşü  718
b. İdari Yaptırımların Cezaî Yaptırımların Bir Alt Dalı Olduğu Görüşü  720
c. İdari Yaptırımlar İle Cezaî Yaptırımlar Arasında Bağlantı Olmadığı Görüşü  722
d. AİHM’nin Yaklaşımı  724
3. Türk Hukukunda İdari Yaptırımların Anayasal Temelleri İle İdari Yaptırımlar (Ve Özellikle İdari Cezalar) Karşısında Anayasal Korunma  725
a. Hukuk Devleti İlkesi  725
b. Kaynağını Anayasadan Almayan Devlet Yetkisinin Kullanılamaması ve İdari Yaptırımlar  726
4. “Yürütmenin Yetki ve Görev Olması” ve İdarenin Düzenleme Yetkisi Bağlamında İdari Yaptırımlar  726
5. İdarenin Kanuniliği İlkesi (Ay M.123/1) Gereği İdari Yaptırımların Yasal Dayanağı Olmalıdır  728
6. Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar ve İdari Yaptırımlar  730
7. Adil Yargılanma Hakkı (AY m.36) ve İdari Yaptırımlar  734
8. İdari Yaptırımların Anayasal Sınırları  742
B. İdari Para Cezalarının Genel Esasları ve Tahsil Yetkisi  743
Bölüm X
İDARENİN MÂLİ SORUMLULUĞU
I. İDARENİN MÂLİ SORUMLULUĞU (Şema)  747
II. İDARENİN MÂLİ SORUMLULUĞUNUN ANAYASAL TEMELLERİ VE KOŞULLARINI BELİRTİNİZ  747
III. HİZMET KUSURU  752
A. Hizmetin Kötü İşlemesi  752
B. Hizmetin Geç İşlemesi  753
C. Hizmetin Hiç İşlememesi  754
IV. HUKUKA AYKIRILIK–KUSUR İLİŞKİSİNİ AÇIKLAYINIZ  756
V. HİZMET KUSURUNUN NİTELİKLERİ  759
A. İdarenin Kusurudur  759
B. Bağımsızdır  759
C. Asli ve Birinci Derecededir  759
D. Soyut, Objektif ve Anonimdir  759
E. Genel ve Geniş Kapsamlıdır  760
F. Olaya Göre Değişebilir ve Farklı Nitelikler Gösterebilir  760
VI. SORUMLULUK İÇİN GEREKEN KUSUR DERECESİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR  760
A. İdarenin Maruz Kaldığı Güçlük  761
B. Kamu Hizmetinin Sosyal Önemi  761
C. Zaman  761
D. Mekân  761
E. Araç ve İmkânlar  761
F. Mevzuat  762
VII. FİİLİ YOL  762
A. Tanımı  762
B. Özellikleri  762
VIII. HİZMET KUSURU VE FİİLİ YOLUN KARŞILAŞTIRILMASI  763
IX. KİŞİSEL KUSUR SAYILAN DURUMLAR  763
X. HİZMET KUSURU İLE KİŞİSEL KUSURUN İÇ İÇE OLMASI  763
XI. GÖREV KUSURU NEDİR?  764
XII. KUSURSUZ SORUMLULUK VE TEORİK TEMELLERİ  765
A. Tehlike (=risk) İlkesi  765
B. Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik İlkesi  767
XIII. SOSYAL RİSK İLKESİ KAPSAMINDA TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN GİDERİLMESİNDE TAZMİNAT VE SORUMLULUK KONUSUNDA AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ  768
A. Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zarar Nasıl Karşılanır?  768
B. Zarar Tespit Komisyonlarının Oluşumu ve Görevleri  768
C. Başvurunun Süresi, Şekli, İncelenmesi ve Sonuçlandırılması  769
D. Karşılanacak Zararların Kapsamı, Zararın Tespiti ve Ödemeler  769
E. Sulhname Hakkında Bilgi Veriniz  770
F. Danıştay'ın Terör Faaliyetinden Kaynaklanan Sorumluluğa Yaklaşımını Belirtiniz  771
XIV. DOĞAL GAZ UYGULAMASI ÖRNEĞİNDE İDARENİN DENETİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE SORUMLULUĞUNUN GENEL ESASLARINI BELİRLEYİNİZ  772
XV. İDARENİN SORUMLULUĞUNU KALDIRAN VEYA AZALTAN HALLER  773
A. Mücbir Sebep  773
B. Umulmayan Hal  776
C. Zarar Görenin Kusuru  776
D. Üçüncü Kişinin Kusuru  777
XVI. TAZMİNATIN İLGİLİ KAMU GÖREVLİSİNE RÜCÛ EDİLMESİNİN BAŞLICA ESASLARINI AÇIKLAYINIZ  777
İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ BİLİMSEL ÇALIŞMALARDAN BAZILARI  781
Kavram Dizini  795
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020