Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Açıklamalı–İçtihatlı
Tasarrufun İptali Davaları İle Muvazaa Davaları ve Karşılaştırılması
Mart 2019 / 1. Baskı / 344 Syf.
Fiyatı: 81.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Kanun koyucu, borçlunun hacizden veya iflasın açılmasından önceki bir tarihte mal varlığında bulunan hakları veya değerleri mal varlığından çıkarmış olması halinde elinde aciz vesikası bulunan alacaklıları ve borçlunun iflas etmesi halinde iflas alacaklılarını korumak amacı ile tasarrufun iptali davalarını düzenlemiştir. Tasarrufun iptali davaları, borçlunun geçerli bir tasarruf işlemi ile mal varlığından çıkarmış olduğu malları, tekrar alacaklının cebri icra sahasına veya iflas masasına dâhil edebilmesine imkân tanımaktadır. Dürüst olmayan borçlu ile muhatap olan her alacaklının yolu tasarrufun iptali davasına çıkmaktadır.

Son yıllarda icra takibine dayalı olarak açılan muvazaa davalarındaki Yargıtay uygulaması ile muvazaa davaları, tasarrufun iptali davalarına benzemeye başlamıştır. Muvazaa davalarında İİK m. 283/1'in kıyasen uygulanması en önemli benzerliklerdendir. Muvazaa davaları genel hükümlere göre ispat açısından kolay bir dava iken, tasarrufun iptali davaları gerek yargılama gerek süreler gerekse de ispat açısından muvazaa davalarına kıyasla zor davalardır. Ancak tasarrufun iptali davalarının şartları mevcut ise bu dava neticesinde cebri icra daha avantajlı hale gelmektedir. Tasarrufun iptali davaları ile muvazaa davaları açısından karşılaşılabilecek tüm durumlarla ilgili bilgiler veren ve her duruma ilişkin zengin içtihatlarla desteklenen bu kitap ile akademik anlamda ve uygulamaya yönelik tüm sorulara cevap bulunacak bir eser ortaya konulmuştur.

Konu Başlıkları
Tasarrufun İptali Davaları
Muvazaa Davaları
Tasarrufun İptali Davaları ile Muvazaa Davalarının Karşılaştırılması
Aciz Vesikası
İflasta Tasarrufun İptali Davaları
6183 sayılı Kanundan Kaynaklanan Tasarrufun İptali Davaları
Muvazaa Davalarında İİK m. 283
1'in Kıyasen Uygulanması
Tasarrufun İptali Davalarının Cezai Sonuçları
Barkod: 9789750253638
Yayın Tarihi: Mart 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 344
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  13
Giriş  17
Birinci Bölüm
TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI
§1. GENEL OLARAK TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI, TASARRUFUN İPTALİ DAVALARININ AMACI VE HUKUKİ NİTELİĞİ  19
A. Kavram Olarak Tasarrufun İptali Davaları  19
B. Tasarrufun İptali Davalarının Tarihsel Gelişimi  22
C. Tasarrufun İptali Davalarının Türk Hukuk Sistemindeki Görünümü  24
D. Tasarrufun İptali Davalarının Konusu ve Amacı  25
I. Tasarrufun İptali Davalarının Konusu  25
II. Tasarrufun İptali Davalarının Amacı  28
E. Tasarrufun İptali Davalarının Hukuki Niteliği  31
§2. TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA TASARRUF KAVRAMI VE YAPILAN TASARRUFUN ALACAKLIYA ZARAR VERMESİ  36
A. Tasarrufun İptali Davalarında Tasarruf Kavramı  36
I. Genel Olarak  36
II. Hukuki Fiil Kavramı  39
B. Tasarrufun İptali Davasına Konu Olmayan Tasarruflar  47
I. Borçlandırıcı İşlemler  47
II. Takip Hukuku Bakımından Hükümsüz Olan İşlemler  49
III. Muhasebe İşlemleri  50
IV. Maddi Hukuk Bakımından Batıl Olan İşlemler  50
V. Borçlunun Bir Kazanç İmkânını Değerlendirmemesi  52
VI. Haczi Kabil Olmayan Malların Devri  52
VII. Cebri İcra Yoluyla Yapılan Satışlar  53
VIII. Kişiler ve Aile Hukukuna İlişkin İşlemler  55
IX. Borçlunun Taraf Olmadığı İşlemler  56
X. Mahkeme Kararları  57
XI. Borçlunun Ticari Plakası ve Hattının Satışı  58
C. Tasarrufun Alacaklıya Zarar Vermesi  59
I. Genel Olarak  59
II. Takibe Konu Alacağın Gerçek Bir Alacak Olması ve Alacağın Kesinleşmiş Olması  59
III. İptale Konu Tasarrufun Haczi Kabil Bir Mal Varlığına İlişkin Olması  64
IV. Tasarrufun Takibe Konu Alacaktan Önce veya Sonra Yapılması Durumu  68
V. Borçlu Aleyhinde Başlatılmış Bir İcra Takibinin Bulunması ve Bu İcra Takibinin Kesinleşmiş Olması  75
VI. Alacaklının Tasarruftan Zarar Gördüğünün İspatı ve Aciz Vesikası  80
a. Alacaklının Tasarruftan Zarar Gördüğünün İspatı  80
b. Aciz Vesikası (Dava şartı)  81
i. Geçici (Muvakkat) Aciz Vesikası  94
ii. Kesin Aciz Vesikası  99
§3. TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA GÖREV, YETKİ VE YARGILAMA USULÜ  100
A. Tasarrufun İptali Davasının Tarafları  103
I. Tasarrufun İptali Davalarında Davacı  104
a. İflâs Dışı Tasarrufun İptali Davalarında Davacı  104
b. İflâs İçi Tasarrufun İptali Davalarında Davacı  105
II. Tasarrufun İptali Davalarında Davalılar  108
B. Tasarrufun İptali Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme  112
I. Tasarrufun İptali Davalarında Yetki  112
II. Tasarrufun İptali Davalarında Görev  117
III. Dava Şartı Olarak Arabuluculuğun Tasarrufun İptali Davalarında Uygulanabilip Uygulanamayacağı Hususu  121
IV. Yargılama Usulü  122
C. Tasarrufun İptali Davalarında Süreler  129
I. Genel Olarak  129
II. İptal Sebepleri Yönünden Süreler  132
a. Bağışlamalar ve İvazsız Tasarrufların İptalinde Dava Açma Süresi (İİK m. 278)  132
b. Borçlunun Aciz Halinde İken Yaptığı Tasarruflarının İptaline İlişkin Dava Açma Süresi (İİK m. 279)  134
c. Alacaklılara Zarar Verme Kastı ile Yapılan Tasarruflarda Dava Açma Süresi
(İİK m. 280)  136
§4. TASARRUFUN İPTALİ DAVASINA KONU OLAN TASARRUFLAR  139
A. Genel Olarak  139
B. Bağışlama ve İvazsız Tasarruflar  141
I. Bağışlama  143
II. Kanunda Belirtilen Kişiler Arasında Yapılmasından Dolayı Bağışlama Sayılan Tasarruflar  149
III. Değerinin Altında Satış Olarak Gösterilen Tasarruflar (İİK m. 278/3–2)  152
IV. Kaydı Hayat Şartıyla İrat veya İntifa Hakkı Tesis Edilen Sözleşmeler ile Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri (İİK m. 278/3–3)  157
C. Aciz Halinde Yapılan Tasarruflardan Dolayı İptal (İİK m. 279)  158
I. Borçlunun Teminat Göstermeyi Evvelce Taahhüt Etmiş Olduğu Haller Ayrık Olmak Üzere, Borçlu Tarafından Mevcut Bir Borcu Güvence Altına Almak Üzere Yapılan Rehinler (İİK m.279/1)  160
II. Borçlunun Para veya Mutad Ödeme Vasıtalarından Başka Bir Şekilde Yaptığı Ödemeler (İİK m. 279/2)  164
III. Vadesi Gelmemiş Bir Borç İçin Yapılan Ödemeler (İİK m. 279/3)  166
IV. Kişisel Hakların Kuvvetlendirilmesi İçin Tapuya Verilen Şerhler (İİK m. 279/4)  167
D. Zarar Verme Kastından Dolayı İptal (İİK m. 280)  169
I. Genel Olarak  169
II. Zarar Verme Kastından Dolayı Tasarrufun İptali Davası Açılabilmesinin Şartları  170
a. Borçlunun Borçlarını Ödeme Kabiliyetini Kaybetmiş Olması  170
b. Borçlunun Zarar Verme Kastı ile Hareket Etmesi  172
c. Borçlunun Yakın Akraba ve Hısımları ile Tasarrufları  174
d. Borçlunun Ticari İşletmesini veya İşyerindeki Mallarını Devretmesi  176
III. Malı Alan Üçüncü Kişinin Kötü Niyetli Olması  179
IV. Davanın Süresinde Açılmış Olması  182
E. Tasarrufun İptali Davalarında İspat Sorunu  183
§5. İFLÂSTA TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI  183
§6. 6183 SAYILI KANUNDAN KAYNAKLANAN TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI  188
A. Tanımı, Amacı ve Hukuki Niteliği  188
B. Görev, Yetki, Davanın Tarafları ve Yargılama Usulü  189
C. Davanın Koşulları  192
D. Tasarrufun İptali Davasına Konu Tasarruflar  194
I. Karşılıksız Tasarrufların İptali  194
II. Borçlunun Borca Batık Durumda Yaptığı Tasarrufların İptali  195
III. Kamu veya Kurum Alacağının Tahsiline Olanak Vermemek Amacıyla Yapılan Tasarrufların İptali  195
IV. Yargılama Neticesinde Verilecek Olan Karar ve Kararın İfası  195
§7. TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA İPTALİN SONUÇLARI VE DİĞER HÜKÜMLER  196
A. Hacizdeki Tasarrufun İptali Davalarının Sonuçları  196
B. İflâsta Açılan Tasarrufun İptali Davalarının Sonuçları  204
C. Tasarrufun İptali Davalarında Yargılama Giderleri  205
D. Tasarrufun İptali Davalarında Yargılama Usulü ve Kanun Yolu  208
I. Tasarrufun İptali Davalarında Yargılama Usulü  208
II. Tasarrufun İptali Davalarında Kanun Yolu  209
E. Geri Vermenin Kapsamı  209
I. Hacizde  209
II. İflâsta  213
İkinci Bölüm
MUVAZAA VE MUVAZAA DAVALARI
§8. GENEL OLARAK MUVAZAA  215
A. Roma Hukukundan Günümüze Muvazaanın Gelişimi  215
B. Muvazaanın Tanımı ve Unsurları  217
I. Tanımı  217
II. Muvazaanın Unsurları  219
a. Görünürdeki İşlem  220
b. Muvazaa Anlaşması  222
c. Aldatma Kastı  224
d. Gizli İşlem  226
C. Muvazaanın Türleri  227
I. Mutlak Muvazaa  228
II. Nispi Muvazaa  229
D. Muvazaaya Konu İşlem Çeşitleri  230
I. Sözleşmede Muvazaa  230
II. Sözleşmenin Konusunda ve Şartlarında Yapılan Muvazaa  231
III. Tarafların Kişiliğinde Yapılan Muvazaa  232
E. Muvazaanın Hüküm ve Sonuçları  234
I. Görünürdeki İşlem Bakımından  234
II. Gizli İşlem Bakımından  236
§9. MUVAZAAYA KONU İŞLEMLER  238
A. Genel Olarak  238
B. Tek Taraflı Hukuki İşlemlerde Muvazaa  238
C. Muvazaanın Görülebileceği Durumlar  241
I. Önalım (Şufa) Davalarında Muvazaa  241
a. Önalım (Şufa) Davalarında Sözleşmede Muvazaa İddiası  241
b. Bedelde Muvazaa  243
II. Kredi Sözleşmelerinde Muvazaa  245
III. Satış Vaadi Sözleşmelerinde Muvazaa  245
IV. Tüketim Ödüncü (Karz) Sözleşmelerinde Muvazaa  246
V. Muris Muvazaası  246
VI. Ortaklığın Giderilmesi Davalarında Muvazaa  247
VII. Paylı Mülkiyette Muvazaa  247
VIII. Kiracıyı Tahliye Etmek İçin Kiralananın Muvazaalı Olarak Bir Başkasına Devredilmesi  247
X. İİK m. 278’deki Sebeplerin Birer Muvazaa Olarak Kabul Edilip Edilemeyeceği Hususu  248
D. Muvazaanın Mümkün Olmadığı İşlemler  249
§ 10. MUVAZAANIN İLERİ SÜRÜLMESİ VE İSPATI  250
A. Taraflar Yönünden  251
B. Üçüncü Kişiler Yönünden  253
§11. MUVAZAA DAVALARINDA GÖREV YETKİ VE YARGILAMA USULÜ  256
A. Muvazaa Davalarının Tarafları  256
I. Davacı  256
II. Davalı  257
III. Üçüncü Kişi (Davacı Olarak)  257
B. Muvazaa Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme  257
C. Muvazaa Davalarında Zamanaşımı  258
D. İİK m. 120 Hükmü Gereğince Yetki Alınarak Muvazaa Davası Açılması  259
Üçüncü Bölüm
TASARRUFUN İPTALİ İLE
MUVAZAA DAVALARININ KARŞILAŞTIRILMASI,
MUVAZAA DAVALARINDA İİK M. 283/1’İN
KIYASEN UYGULANMASI VE TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ CEZAİ SONUÇLARI
§12. TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İLE MUVAZAA DAVALARININ KARŞILAŞTIRILMASI  261
A. Genel Olarak Tasarrufun İptali Davaları İle Muvazaa Davalarının Benzerlikleri ve Farklılıkları  261
B. Tasarrufun İptali Davaları İle Muvazaa Davalarının Konu Bakımından Karşılaştırılması  269
C. Tasarrufun İptali Davası İle Muvazaa Davasının Görev ve Yetki Açısından Karşılaştırılması  272
D. Tasarrufun İptali Davası İle Muvazaa Davasının İspat Usulü ve Karineler Açısından Karşılaştırılması  273
E. Tasarrufun İptali Davaları İle Muvazaa Davalarının Davanın Sonunda Verilecek Kararlar Açısından Karşılaştırılması  275
F. Tasarrufun İptali Davaları İle Muvazaa Davalarının Hak Düşürücü Süre ve Zamanaşımı Açısından Karşılaştırılması  276
§13. MUVAZAA DAVALARINDA İİK M. 283/1’İN KIYASEN UYGULANMASI  277
A. İİK m. 283/1’in Kıyasen Uygulandığı Davalar  277
§14. TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ CEZAİ SONUÇLARI  286
Sonuç  293
Kaynakça  321
Kavramlar Dizini  335
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  13
Giriş  17
Birinci Bölüm
TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI
§1. GENEL OLARAK TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI, TASARRUFUN İPTALİ DAVALARININ AMACI VE HUKUKİ NİTELİĞİ  19
A. Kavram Olarak Tasarrufun İptali Davaları  19
B. Tasarrufun İptali Davalarının Tarihsel Gelişimi  22
C. Tasarrufun İptali Davalarının Türk Hukuk Sistemindeki Görünümü  24
D. Tasarrufun İptali Davalarının Konusu ve Amacı  25
I. Tasarrufun İptali Davalarının Konusu  25
II. Tasarrufun İptali Davalarının Amacı  28
E. Tasarrufun İptali Davalarının Hukuki Niteliği  31
§2. TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA TASARRUF KAVRAMI VE YAPILAN TASARRUFUN ALACAKLIYA ZARAR VERMESİ  36
A. Tasarrufun İptali Davalarında Tasarruf Kavramı  36
I. Genel Olarak  36
II. Hukuki Fiil Kavramı  39
B. Tasarrufun İptali Davasına Konu Olmayan Tasarruflar  47
I. Borçlandırıcı İşlemler  47
II. Takip Hukuku Bakımından Hükümsüz Olan İşlemler  49
III. Muhasebe İşlemleri  50
IV. Maddi Hukuk Bakımından Batıl Olan İşlemler  50
V. Borçlunun Bir Kazanç İmkânını Değerlendirmemesi  52
VI. Haczi Kabil Olmayan Malların Devri  52
VII. Cebri İcra Yoluyla Yapılan Satışlar  53
VIII. Kişiler ve Aile Hukukuna İlişkin İşlemler  55
IX. Borçlunun Taraf Olmadığı İşlemler  56
X. Mahkeme Kararları  57
XI. Borçlunun Ticari Plakası ve Hattının Satışı  58
C. Tasarrufun Alacaklıya Zarar Vermesi  59
I. Genel Olarak  59
II. Takibe Konu Alacağın Gerçek Bir Alacak Olması ve Alacağın Kesinleşmiş Olması  59
III. İptale Konu Tasarrufun Haczi Kabil Bir Mal Varlığına İlişkin Olması  64
IV. Tasarrufun Takibe Konu Alacaktan Önce veya Sonra Yapılması Durumu  68
V. Borçlu Aleyhinde Başlatılmış Bir İcra Takibinin Bulunması ve Bu İcra Takibinin Kesinleşmiş Olması  75
VI. Alacaklının Tasarruftan Zarar Gördüğünün İspatı ve Aciz Vesikası  80
a. Alacaklının Tasarruftan Zarar Gördüğünün İspatı  80
b. Aciz Vesikası (Dava şartı)  81
i. Geçici (Muvakkat) Aciz Vesikası  94
ii. Kesin Aciz Vesikası  99
§3. TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA GÖREV, YETKİ VE YARGILAMA USULÜ  100
A. Tasarrufun İptali Davasının Tarafları  103
I. Tasarrufun İptali Davalarında Davacı  104
a. İflâs Dışı Tasarrufun İptali Davalarında Davacı  104
b. İflâs İçi Tasarrufun İptali Davalarında Davacı  105
II. Tasarrufun İptali Davalarında Davalılar  108
B. Tasarrufun İptali Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme  112
I. Tasarrufun İptali Davalarında Yetki  112
II. Tasarrufun İptali Davalarında Görev  117
III. Dava Şartı Olarak Arabuluculuğun Tasarrufun İptali Davalarında Uygulanabilip Uygulanamayacağı Hususu  121
IV. Yargılama Usulü  122
C. Tasarrufun İptali Davalarında Süreler  129
I. Genel Olarak  129
II. İptal Sebepleri Yönünden Süreler  132
a. Bağışlamalar ve İvazsız Tasarrufların İptalinde Dava Açma Süresi (İİK m. 278)  132
b. Borçlunun Aciz Halinde İken Yaptığı Tasarruflarının İptaline İlişkin Dava Açma Süresi (İİK m. 279)  134
c. Alacaklılara Zarar Verme Kastı ile Yapılan Tasarruflarda Dava Açma Süresi
(İİK m. 280)  136
§4. TASARRUFUN İPTALİ DAVASINA KONU OLAN TASARRUFLAR  139
A. Genel Olarak  139
B. Bağışlama ve İvazsız Tasarruflar  141
I. Bağışlama  143
II. Kanunda Belirtilen Kişiler Arasında Yapılmasından Dolayı Bağışlama Sayılan Tasarruflar  149
III. Değerinin Altında Satış Olarak Gösterilen Tasarruflar (İİK m. 278/3–2)  152
IV. Kaydı Hayat Şartıyla İrat veya İntifa Hakkı Tesis Edilen Sözleşmeler ile Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri (İİK m. 278/3–3)  157
C. Aciz Halinde Yapılan Tasarruflardan Dolayı İptal (İİK m. 279)  158
I. Borçlunun Teminat Göstermeyi Evvelce Taahhüt Etmiş Olduğu Haller Ayrık Olmak Üzere, Borçlu Tarafından Mevcut Bir Borcu Güvence Altına Almak Üzere Yapılan Rehinler (İİK m.279/1)  160
II. Borçlunun Para veya Mutad Ödeme Vasıtalarından Başka Bir Şekilde Yaptığı Ödemeler (İİK m. 279/2)  164
III. Vadesi Gelmemiş Bir Borç İçin Yapılan Ödemeler (İİK m. 279/3)  166
IV. Kişisel Hakların Kuvvetlendirilmesi İçin Tapuya Verilen Şerhler (İİK m. 279/4)  167
D. Zarar Verme Kastından Dolayı İptal (İİK m. 280)  169
I. Genel Olarak  169
II. Zarar Verme Kastından Dolayı Tasarrufun İptali Davası Açılabilmesinin Şartları  170
a. Borçlunun Borçlarını Ödeme Kabiliyetini Kaybetmiş Olması  170
b. Borçlunun Zarar Verme Kastı ile Hareket Etmesi  172
c. Borçlunun Yakın Akraba ve Hısımları ile Tasarrufları  174
d. Borçlunun Ticari İşletmesini veya İşyerindeki Mallarını Devretmesi  176
III. Malı Alan Üçüncü Kişinin Kötü Niyetli Olması  179
IV. Davanın Süresinde Açılmış Olması  182
E. Tasarrufun İptali Davalarında İspat Sorunu  183
§5. İFLÂSTA TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI  183
§6. 6183 SAYILI KANUNDAN KAYNAKLANAN TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI  188
A. Tanımı, Amacı ve Hukuki Niteliği  188
B. Görev, Yetki, Davanın Tarafları ve Yargılama Usulü  189
C. Davanın Koşulları  192
D. Tasarrufun İptali Davasına Konu Tasarruflar  194
I. Karşılıksız Tasarrufların İptali  194
II. Borçlunun Borca Batık Durumda Yaptığı Tasarrufların İptali  195
III. Kamu veya Kurum Alacağının Tahsiline Olanak Vermemek Amacıyla Yapılan Tasarrufların İptali  195
IV. Yargılama Neticesinde Verilecek Olan Karar ve Kararın İfası  195
§7. TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA İPTALİN SONUÇLARI VE DİĞER HÜKÜMLER  196
A. Hacizdeki Tasarrufun İptali Davalarının Sonuçları  196
B. İflâsta Açılan Tasarrufun İptali Davalarının Sonuçları  204
C. Tasarrufun İptali Davalarında Yargılama Giderleri  205
D. Tasarrufun İptali Davalarında Yargılama Usulü ve Kanun Yolu  208
I. Tasarrufun İptali Davalarında Yargılama Usulü  208
II. Tasarrufun İptali Davalarında Kanun Yolu  209
E. Geri Vermenin Kapsamı  209
I. Hacizde  209
II. İflâsta  213
İkinci Bölüm
MUVAZAA VE MUVAZAA DAVALARI
§8. GENEL OLARAK MUVAZAA  215
A. Roma Hukukundan Günümüze Muvazaanın Gelişimi  215
B. Muvazaanın Tanımı ve Unsurları  217
I. Tanımı  217
II. Muvazaanın Unsurları  219
a. Görünürdeki İşlem  220
b. Muvazaa Anlaşması  222
c. Aldatma Kastı  224
d. Gizli İşlem  226
C. Muvazaanın Türleri  227
I. Mutlak Muvazaa  228
II. Nispi Muvazaa  229
D. Muvazaaya Konu İşlem Çeşitleri  230
I. Sözleşmede Muvazaa  230
II. Sözleşmenin Konusunda ve Şartlarında Yapılan Muvazaa  231
III. Tarafların Kişiliğinde Yapılan Muvazaa  232
E. Muvazaanın Hüküm ve Sonuçları  234
I. Görünürdeki İşlem Bakımından  234
II. Gizli İşlem Bakımından  236
§9. MUVAZAAYA KONU İŞLEMLER  238
A. Genel Olarak  238
B. Tek Taraflı Hukuki İşlemlerde Muvazaa  238
C. Muvazaanın Görülebileceği Durumlar  241
I. Önalım (Şufa) Davalarında Muvazaa  241
a. Önalım (Şufa) Davalarında Sözleşmede Muvazaa İddiası  241
b. Bedelde Muvazaa  243
II. Kredi Sözleşmelerinde Muvazaa  245
III. Satış Vaadi Sözleşmelerinde Muvazaa  245
IV. Tüketim Ödüncü (Karz) Sözleşmelerinde Muvazaa  246
V. Muris Muvazaası  246
VI. Ortaklığın Giderilmesi Davalarında Muvazaa  247
VII. Paylı Mülkiyette Muvazaa  247
VIII. Kiracıyı Tahliye Etmek İçin Kiralananın Muvazaalı Olarak Bir Başkasına Devredilmesi  247
X. İİK m. 278’deki Sebeplerin Birer Muvazaa Olarak Kabul Edilip Edilemeyeceği Hususu  248
D. Muvazaanın Mümkün Olmadığı İşlemler  249
§ 10. MUVAZAANIN İLERİ SÜRÜLMESİ VE İSPATI  250
A. Taraflar Yönünden  251
B. Üçüncü Kişiler Yönünden  253
§11. MUVAZAA DAVALARINDA GÖREV YETKİ VE YARGILAMA USULÜ  256
A. Muvazaa Davalarının Tarafları  256
I. Davacı  256
II. Davalı  257
III. Üçüncü Kişi (Davacı Olarak)  257
B. Muvazaa Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme  257
C. Muvazaa Davalarında Zamanaşımı  258
D. İİK m. 120 Hükmü Gereğince Yetki Alınarak Muvazaa Davası Açılması  259
Üçüncü Bölüm
TASARRUFUN İPTALİ İLE
MUVAZAA DAVALARININ KARŞILAŞTIRILMASI,
MUVAZAA DAVALARINDA İİK M. 283/1’İN
KIYASEN UYGULANMASI VE TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ CEZAİ SONUÇLARI
§12. TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İLE MUVAZAA DAVALARININ KARŞILAŞTIRILMASI  261
A. Genel Olarak Tasarrufun İptali Davaları İle Muvazaa Davalarının Benzerlikleri ve Farklılıkları  261
B. Tasarrufun İptali Davaları İle Muvazaa Davalarının Konu Bakımından Karşılaştırılması  269
C. Tasarrufun İptali Davası İle Muvazaa Davasının Görev ve Yetki Açısından Karşılaştırılması  272
D. Tasarrufun İptali Davası İle Muvazaa Davasının İspat Usulü ve Karineler Açısından Karşılaştırılması  273
E. Tasarrufun İptali Davaları İle Muvazaa Davalarının Davanın Sonunda Verilecek Kararlar Açısından Karşılaştırılması  275
F. Tasarrufun İptali Davaları İle Muvazaa Davalarının Hak Düşürücü Süre ve Zamanaşımı Açısından Karşılaştırılması  276
§13. MUVAZAA DAVALARINDA İİK M. 283/1’İN KIYASEN UYGULANMASI  277
A. İİK m. 283/1’in Kıyasen Uygulandığı Davalar  277
§14. TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ CEZAİ SONUÇLARI  286
Sonuç  293
Kaynakça  321
Kavramlar Dizini  335
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019