Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Ticari İşletme Hukuku
Şubat 2015 / 10. Baskı / 405 Syf.
Fiyatı: 29.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Bu kitap, fakülte ve yüksekokullarda okutulan Ticaret Hukuku ve İşletme Hukuku dersleri için ders kitabı olarak hazırlanmış olup, aynı zamanda mezuniyet sonrasında girilen iş sınavları için de uygun bir kaynaktır. Bu derslerin ve sınavların kapsamı dikkate alınarak, kısa da olsa ticari işletme hukukunun bütün konularına yer verilmiş, ancak kitabın hacmini artırmamak için doktrin tartışmalarına ve Yargıtay içtihatlarına sınırlı olarak değinilmiştir. Kitabın bu baskısı Ocak 2015 itibariyle güncel mevzuata göre hazırlanmıştır.

Konu Başlıkları
Ticari İşletme
Ticari İş, Ticari Hüküm, Ticari Yargı
Tacir, Ticaret Sicili
Ticaret Unvanı , İşletme Adı, Marka
Rekabet ve Haksız Rekabet
Ticari Defterler, Cari Hesap
Tacir Yardımcıları
Örnek Sorular
Barkod: 9789750232282
Yayın Tarihi: Şubat 2015
Baskı Sayısı:  10
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 405
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Onuncu Baskıya Önsöz  
Kısaltmalar  
GİRİŞ
I. TİCARET HUKUKUNUN KONUSU  
II. TÜRK TİCARET HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ  
III. TİCARET HUKUKUNU DÜZENLEMEDE SİSTEMLER  
1. Subjektif Sistem  
2. Objektif Sistem  
3. Ticari İşletme Sistemi  
4. Karma Sistem  
IV. TİCARİ MEVZUAT  
1. Kanunlar  
2. Kanun Hükmünde Kararnameler  
3. Tüzükler  
4. Yönetmelikler  
5. Tebliğler  
V. TÜRK TİCARET KANUNU’NUN SİSTEMATİĞİ  
VI. ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU  
Birinci Bölüm
TİCARİ İŞLETME
I. GENEL OLARAK  
II. TANIMI  
III. TİCARİ İŞLETMENİN ÖZELLİKLERİ  
1. Kazanç Sağlama Hedefi  
2. Devamlılık  
3. Bağımsızlık  
4. Esnaf İşletmesinin Hacmini Aşmak  
a. Genel Olarak  
b. Tacir-Esnaf Ayırımı  
IV. TİCARİ İŞLETMENİN UNSURLARI  
1. Kişi Unsuru  
2. Maddi Unsur  
3. Maddi Olmayan Unsur  
V. TİCARİ İŞLETMEDE MERKEZ VE ŞUBE KAVRAMLARI  
1. Genel Olarak  
2. Merkez  
3. Şube  
a. Şubenin Tanımı ve Özellikleri  
b. Şubenin Unsurları  
aa. Merkezle Aynı Şahsa Ait Olmak  
bb. İdari Bakımdan Merkeze Bağlılık  
cc. Dış İlişkide Bağımsızlık  
dd. Farklı Mekanda Faaliyette Bulunmak  
ee. Ayrı Muhasebe  
c. Şube Sayılmanın Hüküm ve Sonuçları  
VI. TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ  
1. Genel Olarak  
2. Devrin Kapsamı  
3. Devrin Şekli  
4. Devrin Hüküm ve Sonuçları  
VII. TİCARİ İŞLETMELERİN BİRLEŞMESİ  
VIII. TİCARİ İŞLETME REHNİ  
1. Genel Olarak  
2. Ticari İşletme Rehninin Konusu  
3. Ticari İşletme Rehninin Tarafları  
a. Rehin Veren  
b. Rehin Alan  
4. Ticari İşletme Rehni Sözleşmesinin Yapılması  
5. Ticari İşletme Rehni Sözleşmesinin Tescili  
6. Ticari İşletme Rehninin Kapsamı  
7. Ticari İşletme Rehninde İlgililerin Durumu  
a. Rehin Alan (Alacaklı)  
b. Rehin Veren  
c. Üçüncü Kişiler (rehinli mallar üzerinde hak sahipleri)  
8. Ticari İşletme Rehninin Sona Ermesi  
a. Rehnin Paraya Çevrilmesi  
b. İşletmenin Kaydının Sicilden Silinmesi  
c. Rehinli Borcun Ödenmesi  
9. Ticari İşletme Rehni İle İlgili Diğer Konular  
ÖRNEK SORULAR  
İkinci Bölüm
TİCARİ İŞ, TİCARİ HÜKÜM VE TİCARİ YARGI
I. TİCARİ İŞ  
1. Genel Olarak  
2. Ticari İş Türleri  
a. TTK’da Düzenlenen İşler  
b. Ticari İşletmeyi İlgilendiren İşler  
c. Tacirin Borçları (Ticari İş Karinesi)  
d. Taraflardan Yalnız Birisi İçin Ticari İş Niteliğinde Olan Sözleşmeler  
3. Bir İşin Ticari İş Sayılmasının Sonuçları  
a. Ticari Hükümlere Tabi Olma  
b. Ticari İşlerde Teselsül Karinesi  
c. Ticari İşlerde Faiz  
aa. Faiz Kavramı  
bb. Faizin Türleri  
cc. Faizin Niteliği  
dd. Adi ve Ticari İşlerde Faiz Oranı  
ee. Önceden Şart Edilmeden Faize Hak Kazanma  
ff. Faizin Ana Parayı Geçebilmesi  
gg. Ticari İşlerde Bileşik Faiz  
hh. Faizin İşlemeye Başlayacağı Tarih  
d. Ticari İşlerde Zamanaşımı  
e. En Yüksek Haddi Aşan Ticari İşlemlerin Kısmen Geçerliliği  
f. Ticari İş Kavramının Dikkate Alındığı Diğer Hususlar  
II. TİCARİ HÜKÜM  
1. TTK’da Yer Alan Hükümler  
2. Ticari İşletmeyi İlgilendiren Hükümler  
III. TİCARİ İŞLERE UYGULANACAK HÜKÜMLERİN SIRASI  
1. Emredici Hükümler  
2. Sözleşme Hükümleri  
3. Ticari Hükümler  
4. Ticari Örf ve Adetler  
5. Genel Hükümler  
IV. TİCARİ YARGI  
1. Genel Olarak  
2. Ticaret Mahkemeleri  
a. Ticaret Mahkemelerinin Yargı Sistemindeki Yeri  
b. Ticaret Mahkemeleri ve Asliye Hukuk Mahkemeleri Arasındaki İlişki  
3. Ticari Davalar  
a. Mutlak Ticari Davalar (TTK. m. 4/1)  
b. Nisbi Ticari Davalar  
c. Bir Ticari İşletmeyi İlgilendiren Havale, Vedia ve Fikri Haklara İlişkin Davalar  
4. Ticari Nitelikli Çekişmesiz Yargı İşleri  
5. Ticari Davalarda Deliller ve Yargılama Usulü  
ÖRNEK SORULAR  
Üçüncü Bölüm
TACİR
I. GERÇEK KİŞİLERDE TACİR SIFATI  
1. Tacir Olanlar  
a. Bir Ticari İşletmenin Bulunması  
b. Ticari İşletmenin Kendi Adına İşletilmesi  
2. Tacir Sayılanlar  
3. Tacir Gibi Sorumlu Olanlar  
II. TÜZEL KİŞİLERDE TACİR SIFATI  
1. Genel Olarak  
2. Ticaret Şirketleri  
3. Dernekler  
4. Vakıflar  
5. Kamu İktisadi Teşebbüsleri  
6. Diğer Kurum ve Kuruluşlar  
7. Kooperatifler  
III. TÜZEL KİŞİLİĞİ OLMAYAN TACİRLER  
1. Donatma İştiraki  
2. Hakim Teşebbüs  
IV. TACİR SIFATININ KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ  
1. Tacir Sıfatının Kazanılması  
2. Tacir Sıfatının Kaybedilmesi  
V. TACİR OLMANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI  
1. İflasa Tabi Olmak  
a. Ticareti Terk Eden Tacir  
b. Kollektif ve Komandit Şirket Ortakları  
c. Banka Yöneticileri ve Denetçileri  
d. Konkordatosu Tasdik Olunmayan Borçlu  
e. Sermaye Piyasası Kurumlarının Ortakları ve Yöneticileri  
f. Tacir Gibi Sorumlu Olanlar  
2. Ticaret Unvanı Seçmek ve Kullanmak  
3. Ticaret Siciline Kaydolmak  
4. Ticari Defterler Tutmak  
5. Basiretli Bir İş Adamı Gibi Hareket Etmek  
6. Ticari İş Karinesine Tabi Olmak  
7. Ticari Örf ve Adetlerin Bilindiği Varsayımı  
8. Ticaret ve Sanayi Odalarına Kaydolmak  
9. Ücret ve Faiz İstemek  
11. Fatura ve Teyit Mektubu  
a. Fatura Vermek  
b. Teyit Mektubu Göndermek  
c. Fatura ve Teyit Mektubuna İtiraz  
VI. İKİ TARAFI TACİR OLAN İLİŞKİLERDE TACİR SIFATININ HÜKÜM VE SONUÇLARI  
1. Ticari Defterlerin Delil Olması  
2. İhtar ve İhbarların Özel Şekle Tabi Olması  
3. Ticari Satış ve Mal Değişimi İle İlgili Özel Hükümler  
a. Kısım Kısım İfa Edilecek Sözleşmelerde Alıcının Hakları  
b. Alıcının Temerrüdünün Sonuçları  
c. Ayıp İhbar Süreleri  
4. Hapis Hakkı  
VII. ESNAFA DA UYGULANACAK TACİRLERLE İLGİLİ HÜKÜMLER  
VIII. MAL VE HİZMET TEDARİKİNDE GEÇ ÖDEMENİN SONUÇLARI  
ÖRNEK SORULAR  
Dördüncü Bölüm
TİCARET SİCİLİ
I. GENEL OLARAK  
II. TİCARET SİCİLİ TEŞKİLATI  
III. TİCARET SİCİLİNİN ÖZELLİKLERİ  
1. Aleniyet  
2. Tescil Edilecek Hususların Belirliliği  
3. İlan  
4. Ticaret Sicilinin Denetimi ve Sicil Kayıtlarının Tutulmasından Sorumluluk  
IV. TESCİL PROSEDÜRÜ  
1. Talep Üzerine Tescil  
a. Talebin Şekli ve Süresi  
b. Sicil Müdürünün İnceleme Yetkisi  
aa. Kanuna Uygunluk  
bb. Gerçeğe Uygunluk  
cc. Kamu Düzenine Uygunluk  
c. Sicil Memurunun Kararı  
aa. Tescil Talebinin Kabulü  
bb. Tescil Talebinin Reddi  
cc. Geçici Tescil  
d. Sicil Memurunun Kararına İtiraz  
2. Resen ve Bildirim Üzerine Tescil  
3. Tescile Davet  
V. TİCARET SİCİLİNİN FONKSİYONLARI  
1. Genel Olarak  
2. Tescilin Tescile Tabi Konulara Etkisi  
a. Tescilin Açıklayıcı Etkisi  
b. Tescilin Kurucu Etkisi  
3. Tescil ve İlanın Üçüncü Kişilere Etkisi  
a. Ticaret Sicilinin Olumlu Etkisi  
b. Ticaret Sicilinin Olumsuz Etkisi  
4. Sicile İtimat İlkesinin Geçersizliği  
5. Ticaret Sicilinde İlana (Görünüşe) Güven  
VI. TİCARET SİCİLİ İLE İLGİLİ MÜEYYİDELER  
1. Hukuki Sorumluluk  
2. Cezai Sorumluluk  
a. Sicil Müdürünün Tescile Davetine Kayıtsızlık  
b. Gerçeğe Aykırı Tescil Yaptırmak  
ÖRNEK SORULAR  
Beşinci Bölüm
TİCARET UNVANI, İŞLETME ADI VE MARKA
I. GENEL OLARAK  
II. TİCARET UNVANI  
1. Genel Olarak  
2. Ticaret Unvanı Seçmede Sistemler  
3. Ticaret Unvanının Yapısı  
a. Çekirdek  
b. Ek  
aa. Ek Seçme Serbestisi ve Sınırları  
bb. Ek Seçme Zorunluluğu  
aaa. Ayırt Edici Ekler  
bbb. Şube Ekleri  
ccc. Tasfiye Eki  
4. Ticaret Unvanının Oluşumu  
a. Gerçek Kişilerde Ticaret Unvanı  
b. Tüzel Kişilerde Ticaret Unvanı  
aa. Ticaret Şirketleri  
aaa. Kollektif Şirketler  
bbb. Komandit Şirketler  
ccc. Anonim Şirketler  
ddd. Limited Şirketler  
bb. Kooperatifler  
cc. Ticari İşletme İşleten Diğer Tüzel Kişiler  
c. Donatma İştirakinde Ticaret Unvanı  
d. Adi Şirkette Ticaret Unvanı  
5. Ticaret Unvanının Tescili  
6. Ticaret Unvanının Devamlılığı  
7. Ticaret Unvanının Devri ve İntikali  
8. Ticaret Unvanının Korunması  
a. Tekel Hakkı  
b. Ticaret Unvanına Tecavüz Halinde Unvan Sahibinin Hakları  
9. Ticaret Unvanı ile İlgili Cezai Yaptırımlar  
III. İŞLETME ADI  
IV. MARKA  
1. Genel Olarak  
2. Markanın Tanımı ve Özellikleri  
3. Marka Türleri  
4. Markanın Tescili  
5. Tescil Edilmeyecek Markalar  
a. Mutlak Red Nedenleri  
b. Nisbi Red Nedenleri  
6. Markanın Sağladığı Haklar  
a. Markayı Kullanma Hakkı  
b. Başkasının Kullanmasını Yasaklama Hakkı  
7. Marka Sahibinin Yükümlülükleri  
8. Markanın Çeşitli Hukuki İşlemlere Konu Olması  
a. Markanın Devri (KHK/556, m. 16)  
b. Markanın Teminat Gösterilmesi (KHK/556, m. 18)  
c. Markanın Haczi (KHK/556, m. 19)  
d. Marka Lisansı (KHK/556, m. 20, 21)  
9. Markanın Korunması  
a. Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Davranışlar (KHK/556, m. 61)  
b. Hukuki Sorumluluk (KHK/556, m. 62)  
c. Cezai Sorumluluk  
10. Marka Hakkının Sona Ermesi  
a. Markanın Hükümsüzlüğü-İptali (KHK/556, m. 42-44)  
b. Koruma Süresinin Dolması (KHK/556, m. 45)  
c. Marka Hakkından Vazgeçme (KHK/556, m. 46)  
ÖRNEK SORULAR  
Altıncı Bölüm
REKABET VE HAKSIZ REKABET
I. REKABET HUKUKU VE REKABETİN SINIRLARI  
1. Rekabeti Sağlamaya Yönelik Düzenleme ve Tedbirler  
2. Rekabet Hakkının Kötüye Kullanılmasını Önlemeye Yönelik Düzenleme ve Tedbirler  
II. HAKSIZ REKABET  
1. Genel Olarak  
2. Haksız Rekabetin Tanımı ve Unsurları  
3. Önemli Haksız Rekabet Halleri  
a. Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar ve Satış Yöntemleri ile Diğer Hukuka Aykırı Davranışlar  
aa. Kötüleme  
bb. Gerçek Dışı Beyanlarla Rekabette Öne Geçmek  
cc. Müstesna Kabiliyet İmajı Yaratmak  
dd. İltibas  
ee. Karşılaştırmalı Reklam  
ff. Göstermelik Yem ile Aldatma (Mostra İle Avlama)  
gg. Müşteriyi Ek Edimlerle Yanıltma  
ıı. Bilgi Gizlemek  
ii. Taksitle Satışlarda ve İlanlarda Ticaret Unvanını ve Toplam Maliyeti Belirtmemek  
jj. Tüketici Kredilerine İlişkin İlanlarda Açık Beyanlarda Bulunmamak  
kk. Eksik veya Yanlış Bilgiler İçeren Sözleşme Formülleri Kullanmak  
b. Sözleşmeyi İhlale veya Sona Erdirmeye Yöneltmek  
aa. Müşterileri Başkalarıyla Yaptıkları Sözleşmeleri İhlal Etmeye Yöneltmek  
bb. Başkalarının Çalışanlarını Ayartarak Haksız Menfaat Temin Etmek  
cc. Çalışanlarını İkna Etmek Suretiyle Başkalarının İmalat ve Ticaret Sırlarını Ele Geçirmek  
dd. Alıcı veya Kredi Alan Kişiyi Sözleşmeden Caymaya Yöneltmek  
c. Başkasının İş Ürünlerinden Yetkisiz Yararlanmak  
aa. Emanet Edilen İş Ürününden Haksız Yararlanmak  
bb. Kendisine Yetkisiz Olarak Bırakılmış İş Ürünlerinden Yararlanma  
cc. Başkasına Ait Pazarlanmaya Hazır Çalışma Ürünlerini Çoğaltmak  
d. Üretim ve İş Sırlarını Hukuka Aykırı Olarak İfşa Etmek  
e. İş Şartlarına Uymamak  
f. Dürüstlük Kuralına Aykırı Genel İşlem Şartları Kullanmak  
4. Haksız Rekabet Sebebiyle Açılabilecek Davalar  
a. Hukuk Davaları  
aa. Tespit Davası (TTK m. 56/1-a)  
bb. Önleme Davası (TTK m. 56/1-b)  
cc. Düzeltme Davası (Eski Hale İade - TTK m. 56/1-c)  
dd. Maddi Tazminat Davası (TTK m. 56/1-d)  
ee. Manevi Tazminat Davası (TTK m. 56/1-e)  
b. Hukuk Davalarında Taraflar  
aa. Davacılar  
aaa. Rakip  
bbb. Müşteriler  
ccc. Mesleki Teşekküller  
bb. Davalılar  
aaa. Haksız Rekabet Eden  
bbb. İstihdam Eden  
ccc. Basın, Yayın, İletişim ve Bilişim Kuruluşları ve Yöneticileri  
cc. Kararın İlanı  
dd. Hükmün Başkası Hakkında İcrası  
ee. İhtiyati Tedbirler  
ff. Yetkili Mahkeme  
gg. Hukuk Davalarında Zamanaşımı  
c. Ceza Davaları  
ÖRNEK SORULAR  
Yedinci Bölüm
TİCARİ DEFTERLER
I. GENEL OLARAK  
II. DEFTER TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  
III. TUTULACAK TİCARİ DEFTERLER  
1. Yevmiye Defteri  
2. Defteri Kebir  
3. Envanter Defteri  
4. Karar Defteri  
5. Pay Defteri  
6. Özel Hükümlere Göre Tutulacak Defterler  
7. İhtiyari Defterler  
IV. TİCARİ DEFTERLERLE İLGİLİ İLKELER  
1. Bütün Zorunlu Defterlerin Tutulması  
2. Açılış ve Kapanış Tasdiklerinin Yapılması  
3. İşletmenin Gerçek Faaliyetlerini ve Finansal Durumunu Göstermesi  
4. TTK Hükümlerinin Vergi Mevzuatı İle Birlikte Uygulanması  
5. Türkiye Muhasebe Standartlarına Uyulması  
6. Türkçe ve Türk Lirası Üzerinden Tutulması  
7. Ticari Defterlerin Dayanağı Olan Belgelerin Saklanması  
V. ENVANTER  
VI. FİNANSAL TABLOLAR  
VII. TİCARİ DEFTERLERİN TESLİM VE İBRAZI  
1. Defterlerin Teslimi  
2. Defterlerin İbrazı  
VIII. TİCARİ DEFTERLERİN SAKLANMASI VE ZIYAI  
1. Defterlerin Saklanması  
2. Defterlerin Zıyaı ve Zayi Belgesi  
IX. TİCARİ DEFTERLERİN İSPAT FONKSİYONU  
1. Genel Olarak  
2. Defterlerin Sahibi Lehine Delil Olması  
3. Defterlerin Sahibi Aleyhine Delil Olması  
X. DEFTER TUTMAMANIN SONUÇLARI  
1. Hukuki Sorumluluk  
2. Cezai Sorumluluk  
a. İdari Para Cezasını Gerektiren Haller:  
b. Adli Para Cezasını Gerektiren Haller  
c. Hapis Cezasını Gerektiren Haller  
d. Cezaların Artırılması  
ÖRNEK SORULAR  
Sekizinci Bölüm
CARİ HESAP
I. GENEL OLARAK  
II. TANIMI, ÖZELLİKLERİ VE TÜRLERİ  
III. CARİ HESAP VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ KAVRAMLARI  
IV. CARİ HESABA YAZILAN VE YAZILAMAYAN ALACAKLAR  
V. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI  
1. Bütünlük İlkesi  
2. Yenileme  
3. Ticari Senetlerin Cari Hesaba Yazılması  
4. Hesap Devresi - Sözleşme Süresi  
5. Bakiyenin Tespiti  
6. Cari Hesapta Faiz  
a. Hesap Devresi İçinde  
aa. Faizin Başlangıcı  
bb. Faiz Uygulanacak Alacak  
cc. Faiz Hesaplama Yöntemi  
dd. Uygulanacak Faizin Hukuki Niteliği ve Oranı  
b. Hesap Bakiyesine Uygulanacak Faiz  
c. Cari Hesapta Bileşik Faiz  
7. Ücret ve Masraflar  
8. Hesap Bakiyesinin Haczi  
VI. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  
VII. ZAMANAŞIMI  
ÖRNEK SORULAR  
Dokuzuncu Bölüm
TACİR YARDIMCILARI
I. GENEL OLARAK  
II. BAĞIMLI TACİR YARDIMCILARI  
1. Ticari Temsilci  
a. Tanımı  
b. Atanması  
c. Ticari Temsilcinin Yetkileri  
d. Ticari Temsilcinin Yetkilerinin Sınırları  
aa. Kanundan Doğan Sınırlamalar  
aaa. İşletme Konusu  
bbb. Temel İşlemler  
ccc. Taşınmazların Devri ve Ayni Hakla Sınırlandırılması  
bb. İradeden Doğan Sınırlamalar  
aaa. Şube İşleri  
bbb. Birlikte Temsil  
ccc. Üçüncü Şahısların Bildiği Sınırlamalar  
e. Ticari Temsilciliğin Sona Ermesi  
2. Ticari Vekil  
3. Pazarlamacı  
a. Tanımı ve Özellikleri  
b. Pazarlamacının Yükümlülükleri  
c. Pazarlamacının Hakları  
d. Pazarlamacılığın Sona Ermesi  
4. Yetkisiz Çalışanlar  
III. BAĞIMSIZ TACİR YARDIMCILARI  
1. Acente  
a. Tanımı  
b. Özellikleri  
c. Acentenin Yetkileri  
d. Acentenin Borçları  
e. Acentenin Hakları  
aa. Tekel Hakkı  
bb. Olağanüstü Masrafları İsteme Hakkı  
cc. Ücret Hakkı  
dd. Hapis Hakkı  
f. Acenteliğin Sona Ermesi  
g. Acenteliğin Sona Ermesinin Sonuçları  
h. Acentenin Rekabet Yasağı  
2. Simsar  
3. Komisyoncu  
a. Tanımı ve Özellikleri  
b. Komisyoncunun Borçları  
c. Komisyoncunun Hakları  
d. Komisyoncunun Sözleşmenin Tarafı Olması  
e. Komisyonculuğun Sona Ermesi  
4. Taşıma İşleri Komisyoncusu  
a. Tanımı ve Özellikleri  
b. Taşıma İşleri Komisyoncusunun Borçları  
c. Taşıma İşleri Komisyoncusunun Hakları  
ÖRNEK SORULAR  
ÖRNEK SORULAR CEVAP ANAHTARI  
Kaynakça  
Kavramlar Dizini  
 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Selma Çetiner ...
Ekim 2017
36.90 TL
Sepete Ekle
Sevilay Uzunallı ...
Eylül 2017
21.50 TL
Sepete Ekle
Ali Bozer ...
Haziran 2017
40.00 TL
Sepete Ekle
Serhan Dinç
Mayıs 2017
42.90 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017