Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Ceza Muhakemesi Hukukunda
Avukatlara Tanınan Hukuki Ayrıcalıklar
Şubat 2021 / 1. Baskı / 224 Syf.
Fiyatı: 65.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Hukukun üstünlüğünün var olduğu, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı, savunmanın özgürce her türlü baskı ve tehditten uzak olarak yapılabildiği hukuk devletinin en büyük göstergelerinden birisi, avukatın bağımsızlığıdır. Bu sebeple ceza muhakemesinin amacına ulaşılmasında ve adil yargılanmanın gerçekleşmesinde bu denli öneme sahip olan, yargının kurucu unsuru ve özgür savunmanın temsilcisi avukata, savunma hakkının korunabilmesi ve etkin bir şekilde kullanılabilmesi için, ceza muhakemesinde bazı ayrıcalıklar tanınmıştır.

Bu kapsamda 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nda avukatın aranması, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişiminin denetlenmesi ve suç sebebiyle yargılanması usulüyle ilgili olumlu düzenlemeler yer almaktadır. Ancak ülkemizde bu hususta hem kuramsal hem de uygulamada bir takım sorunlar yaşanmaktadır.

Bu çalışmayla; yargının kurucu unsuru ve özgür savunmanın temsilcisi konumunda olan avukatın, toplum ve yargı nezdinde arz ettiği önemin ortaya konulması, uygulamadan ve mevzuattan kaynaklanan sorunlara çözüm önerileri üretilerek, yasa koyucuya bu sorunların çözümünde ve hukuka aykırı uygulamaların düzeltilmesinde bir nebze de olsa katkı sağlanması hedeflenmiştir. Bu sebeple çalışmada; avukatın aranması, iletişiminin denetlenmesi ve yargılanmasına ilişkin genel ilkeler ve mevzuatın öngördüğü usul incelenerek, tespit edilen sorunlara çözüm önerileri sunulmuştur.

Konu Başlıkları
Avukatın Hak ve Yükümlülükleri
Avukatın Adli Aranması
Avukatın Önleme Araması
Avukatların Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimlerinin Denetlenmesi
Avukatların Suç Sebebiyle Yargılanması Usulü
Barkod: 9789750266454
Yayın Tarihi: Şubat 2021
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 224
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Semboller ve Kısaltmalar  13
Giriş  15
Birinci Bölüm
AVUKATLIK MESLEĞİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE AVUKATIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. SAVUNMA HAKKI  19
A. Savunma Kavramı  19
B. Genel Olarak Savunma Hakkı  20
II. AVUKATLIK MESLEĞİNİN TARİHİ GELİŞİMİ  25
A. Avukatlık Mesleğinin Avrupa’daki Gelişimi  25
1. Eski Yunan ve Roma’da Avukatlık Mesleğinin Gelişimi  25
2. Fransa’da ve İngiltere’de Avukatlık Mesleğinin Gelişimi  28
B. Türk Hukuku’nda Avukatlık Mesleğinin Gelişimi  28
1. Tanzimat Öncesi Dönem  29
2. Tanzimat ve Sonrası Dönem  31
3. Meşrutiyet Dönemi  34
4. Cumhuriyet Dönemi  38
a. 460 Sayılı Muhamat Kanunu  38
b. 3499 Sayılı Avukatlık Kanunu  40
c. 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu  42
III. AVUKATLIK MESLEĞİ VE ÖZELLİKLERİ  44
A. Avukatın Tanımı  44
B. Avukatlık Mesleğinin Temel Özellikleri  46
1. Avukatlığın Kamu Hizmeti Olması  46
2. Avukatlığın Serbest Meslek Olması  49
3. Avukatlığın Meslek Tekeli Olması  50
4. Avukatın Bağımsız Olması  51
C. Avukatlık Mesleğine Kabul İçin Aranan Şartlar  53
D. Avukatlığa Kabulde Engeller  54
1. Avukatlık Mesleği ile Bağdaşmayan İşler  55
2. Avukatlık Mesleği ile Bağdaşan İşler  55
IV. AVUKATIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  56
A. Avukatın Hakları  56
1. Ücret İsteme Hakkı  57
2. Avukatın Hapis Hakkı  57
3. Avans İsteme ve Masraf Talep Hakkı  58
4. Dosyayı İnceleme Hakkı  59
5. Duruşmayı Terk Hakkı  59
B. Avukatın Yükümlülükleri  60
1. Aydınlatma Yükümlülüğü  60
2. Sadakat Yükümlülüğü  61
3. Sır Saklama Yükümlülüğü  61
4. Özen Yükümlülüğü  62
5. Reklam Yapma Yasağı  63
6. Dosya Tutma Yükümlülüğü  65
İkinci Bölüm
AVUKATIN ARANMASI
I. KORUMA TEDBİRİ OLARAK ARAMA  67
A. Genel Olarak Koruma Tedbirleri  67
B. Koruma Tedbirlerinin Özellikleri ve Şartları  68
1. Koruma Tedbirlerinin Özellikleri  68
a. Yasa ile Düzenlenme Zorunluluğu  69
b. Geçici Olma  69
c. Araç Olma  69
d. Temel Hak ve Özgürlüklerin Bazılarının Hükümden Önce Sınırlandırılması  70
e. Yetkili Merci Kararı  71
2. Koruma Tedbirlerinin Şartları  72
a. Gecikmede Sakınca Bulunması  72
b. Görünüşte Haklılık  73
c. Ölçülülük  73
C. Arama Kavramı, Aramaya Hakim Olan İlkeler ve Aramanın Türleri  74
1. Arama Kavramı  74
a. Beş Duyu Organı ile Varlığı Algılanabilen Delil, İz veya Emareler  76
b. Konutta ve Diğer Mahallerde Arama Sayılmayan Haller  77
c. Araçlarda Arama Sayılmayan Haller  77
d. Kişilerin Terk Ettiği Eşya Üzerinde Delil Araması  78
e. Durdurma, Soru veya Kimlik Sorma, Sıvazlayarak Silah Kontrolü Yapma  78
2. Aramaya Hakim Olan İlkeler  79
a. Hukuk Devleti İlkesi  79
b. İnsan Onurunun Dokunulmazlığı İlkesi  81
c. Özel Hayatın Gizliliği İlkesi  84
d. Orantılılık İlkesi  87
e. Maddi Gerçeğin Araştırılması İlkesi  88
f. Dürüst İşlem İlkesi  89
3. Arama Türleri  90
a. Önleme Araması, Amacı ve Şartları  90
b. Adli Arama, Amacı ve Şartları  93
II. AVUKATIN ADLİ ARANMASI  98
A. Aramanın Avukatlar Açısından Özel Olarak Düzenlenmesinin Amacı  98
1. Avukatın Bağımsızlığı  99
2. Sır Saklama Yükümlülüğü  100
3. Savunma Hakkının Korunması  101
B. Avukatın Üzerinin ve Eşyasının Adli Arama Kapsamında Aranması  103
1. Avukatın Üzerinin ve Eşyasının Aranmasının Şartları  107
a. Suçun Ağır Ceza Mahkemesinin Görev Alanına Giren Bir Suç Olması  108
b. Avukatın Suçüstü Halinde Yakalanmış Olması  109
2. Avukatın Üzerinin ve Eşyasının Aranmasının İcrası  110
3. Avukatın Üzerinin ve Eşyasının Aranmasının Sona Ermesi  115
C. Avukatın Bürosunun Aranması  117
1. Avukat Bürosunun Aranmasının Şartları ve İcrası  118
a. Avukat Bürolarının Mahkeme Kararıyla Aranması  119
b. Avukat Bürolarının Cumhuriyet Savcısı Denetiminde Aranması  122
c. Avukat Bürolarında Arama Sırasında Baro Başkanı veya Onu Temsilen Bir Avukatın Hazır Bulunması  122
2. Avukat Bürosunun Aranmasının Sona Ermesi  123
D. Avukatın Konutunun Aranması  126
1. Avukatın Konutunun Aranmasının Şartları ve İcrası  127
2. Avukatın Konutunun Aranmasının Sona Ermesi  130
III. AVUKATIN ÖNLEME ARAMASI  131
A. Avukatın Önleme Araması Şartları ve İcrası  131
B. Avukatın Önleme Aramasının Sona Ermesi  136
Üçüncü Bölüm
AVUKATIN TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPTIĞI İLETİŞİMİN DENETLENMESİ İLE
AVUKATLARIN SUÇ SEBEBİYLE YARGILANMA USULÜ
I. GENEL OLARAK TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ  137
A. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Koruma Tedbirinin Özellikleri  137
1. Yasa ile Düzenlenme Zorunluluğu  138
2. Geçici Olma  139
3. Araç Olma  139
4. Temel Hak ve Özgürlüklerin Bazılarının Hükümden Önce Sınırlandırılması  139
5. Yetkili Merci Kararı  140
B. İletişimin Denetlenmesi Koruma Tedbirinin Şartları  140
1. Gecikmede Sakınca Bulunması  140
2. Görünüşte Haklılık  140
3. Ölçülülük  141
II. İLETİŞİMİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN GENEL KAVRAMLAR,
İLETİŞİMİN DENETLENMESİ HAKKINDAKİ HUKUKİ DÜZENLEMELER VE İLETİŞİMİN DENETLENMESİ TEDBİRİNİN İLGİLİ OLDUĞU HUKUKİ DEĞERLER  142
A. İletişimin Denetlenmesine İlişkin Genel Kavramlar  142
1. Telekomünikasyon  142
2. İletişim  143
3. Denetim  144
4. İletişimin Dinlenmesi ve Kayda Alınması  144
5. İletişimin Tespiti  145
6. Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi  145
7. Mobil Telefonun Yerinin Tespit Edilmesi  146
8. İletişimin Denetlenmesi Tedbirine Konu Araçlar  146
a. Telefon  146
b. Teleks  147
c. Faks  147
d. Elektronik Posta  148
e. Diğer İletişim Araçları  148
B. İletişimin Denetlenmesi Hakkındaki Hukuki Düzenlemeler  148
1. Anayasal Düzenlemeler  148
a. 1982 Anayasası  148
2. Yasal Düzenlemeler  149
a. Ceza Muhakemesi Kanunu  149
b. Diğer Kanunlardaki Düzenlemeler  150
i. Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu  150
ii. Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu  151
iii. Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun  151
iv. Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu  152
3. Ceza Muhakemesi Kanunu’na Dayanılarak Çıkarılan Yönetmelikler  153
a. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik  153
b. Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik  154
C. İletişimin Denetlenmesi Tedbirinin İlgili Olduğu Hukuki Değerler  155
1. Özel Hayatın Gizliliği  155
2. Haberleşme Hürriyeti ve Gizliliği  157
III. AVUKATIN TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPTIĞI İLETİŞİMİN DENETLENMESİ  160
A. Avukatların İletişiminin Denetlenmesi Tedbirinin Türleri  160
1. Avukatların İletişiminin Tespiti ve Şartları  160
2. Avukatların Telekomünikasyon Yoluyla Yaptığı İletişminin Dinlenmesi, Kayda Alınması ve Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Şartları  166
a. İletişimin Dinlenmesi  166
b. İletişimin Kayda Alınması  167
c. Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi  168
d. Avukatların İletişiminin Dinlenmesinin, Kayda Alınmasının ve Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesinin Şartları  170
i. Suç Sebebiyle Başlatılmış Olan Soruşturma veya Kovuşturma Bulunması  173
ii. Somut Delillere Dayanan Kuvvetli Şüphe Sebeplerinin Varlığı  174
iii. Başka Suretle Delil Elde Etme İmkanının Bulunmaması  176
iv. Tedbirin Uygulanabileceği Katalog Suçlar  177
v. Yetkili Merci Kararı  179
3. Avukatların Mobil Telefon Yerinin Tespiti ve Şartları  182
IV. AVUKATLARIN SUÇ SEBEBİYLE YARGILANMASI USULÜ  184
A. Avukatların Görevlerinden Doğan veya Görev Sırasında İşledikleri Suçlardan Yargılanma Usulü  185
1. Avukatlık Kanununda Düzenlenen Özel Yargılama Usulü  192
a. Soruşturma Öncesi Ön İnceleme Aşaması  192
b. Soruşturma Aşaması  195
c. Kovuşturma Aşaması  197
d. İtiraz  198
B. Avukatların Kişisel Suçları ve Avukatlık Kanunu’nun 61. Maddesi Kapsamındaki Suçlardan Yargılanma Usulü  200
1. Avukatların Kişisel Suçları Sebebiyle Yargılanma Usulü  200
2. Avukatların Avukatlık Kanunu’nun 61. Maddesi Kapsamındaki Suçlar Sebebiyle Yargılanma Usulü  202
a. Ağır Ceza Mahkemesinin Görev Alanına Giren Bir Suç Olması  202
b. Avukatın Suçüstü Halinde Yakalanmış Olması  203
Sonuç ve Değerlendirme  205
Kaynakça  213
Kavramlar Dizini  221
 


Paluri Arzu Kal Demirçi
Şubat 2021
79.00 TL
Sepete Ekle
Atilla Özen
Şubat 2021
92.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Semboller ve Kısaltmalar  13
Giriş  15
Birinci Bölüm
AVUKATLIK MESLEĞİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE AVUKATIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. SAVUNMA HAKKI  19
A. Savunma Kavramı  19
B. Genel Olarak Savunma Hakkı  20
II. AVUKATLIK MESLEĞİNİN TARİHİ GELİŞİMİ  25
A. Avukatlık Mesleğinin Avrupa’daki Gelişimi  25
1. Eski Yunan ve Roma’da Avukatlık Mesleğinin Gelişimi  25
2. Fransa’da ve İngiltere’de Avukatlık Mesleğinin Gelişimi  28
B. Türk Hukuku’nda Avukatlık Mesleğinin Gelişimi  28
1. Tanzimat Öncesi Dönem  29
2. Tanzimat ve Sonrası Dönem  31
3. Meşrutiyet Dönemi  34
4. Cumhuriyet Dönemi  38
a. 460 Sayılı Muhamat Kanunu  38
b. 3499 Sayılı Avukatlık Kanunu  40
c. 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu  42
III. AVUKATLIK MESLEĞİ VE ÖZELLİKLERİ  44
A. Avukatın Tanımı  44
B. Avukatlık Mesleğinin Temel Özellikleri  46
1. Avukatlığın Kamu Hizmeti Olması  46
2. Avukatlığın Serbest Meslek Olması  49
3. Avukatlığın Meslek Tekeli Olması  50
4. Avukatın Bağımsız Olması  51
C. Avukatlık Mesleğine Kabul İçin Aranan Şartlar  53
D. Avukatlığa Kabulde Engeller  54
1. Avukatlık Mesleği ile Bağdaşmayan İşler  55
2. Avukatlık Mesleği ile Bağdaşan İşler  55
IV. AVUKATIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  56
A. Avukatın Hakları  56
1. Ücret İsteme Hakkı  57
2. Avukatın Hapis Hakkı  57
3. Avans İsteme ve Masraf Talep Hakkı  58
4. Dosyayı İnceleme Hakkı  59
5. Duruşmayı Terk Hakkı  59
B. Avukatın Yükümlülükleri  60
1. Aydınlatma Yükümlülüğü  60
2. Sadakat Yükümlülüğü  61
3. Sır Saklama Yükümlülüğü  61
4. Özen Yükümlülüğü  62
5. Reklam Yapma Yasağı  63
6. Dosya Tutma Yükümlülüğü  65
İkinci Bölüm
AVUKATIN ARANMASI
I. KORUMA TEDBİRİ OLARAK ARAMA  67
A. Genel Olarak Koruma Tedbirleri  67
B. Koruma Tedbirlerinin Özellikleri ve Şartları  68
1. Koruma Tedbirlerinin Özellikleri  68
a. Yasa ile Düzenlenme Zorunluluğu  69
b. Geçici Olma  69
c. Araç Olma  69
d. Temel Hak ve Özgürlüklerin Bazılarının Hükümden Önce Sınırlandırılması  70
e. Yetkili Merci Kararı  71
2. Koruma Tedbirlerinin Şartları  72
a. Gecikmede Sakınca Bulunması  72
b. Görünüşte Haklılık  73
c. Ölçülülük  73
C. Arama Kavramı, Aramaya Hakim Olan İlkeler ve Aramanın Türleri  74
1. Arama Kavramı  74
a. Beş Duyu Organı ile Varlığı Algılanabilen Delil, İz veya Emareler  76
b. Konutta ve Diğer Mahallerde Arama Sayılmayan Haller  77
c. Araçlarda Arama Sayılmayan Haller  77
d. Kişilerin Terk Ettiği Eşya Üzerinde Delil Araması  78
e. Durdurma, Soru veya Kimlik Sorma, Sıvazlayarak Silah Kontrolü Yapma  78
2. Aramaya Hakim Olan İlkeler  79
a. Hukuk Devleti İlkesi  79
b. İnsan Onurunun Dokunulmazlığı İlkesi  81
c. Özel Hayatın Gizliliği İlkesi  84
d. Orantılılık İlkesi  87
e. Maddi Gerçeğin Araştırılması İlkesi  88
f. Dürüst İşlem İlkesi  89
3. Arama Türleri  90
a. Önleme Araması, Amacı ve Şartları  90
b. Adli Arama, Amacı ve Şartları  93
II. AVUKATIN ADLİ ARANMASI  98
A. Aramanın Avukatlar Açısından Özel Olarak Düzenlenmesinin Amacı  98
1. Avukatın Bağımsızlığı  99
2. Sır Saklama Yükümlülüğü  100
3. Savunma Hakkının Korunması  101
B. Avukatın Üzerinin ve Eşyasının Adli Arama Kapsamında Aranması  103
1. Avukatın Üzerinin ve Eşyasının Aranmasının Şartları  107
a. Suçun Ağır Ceza Mahkemesinin Görev Alanına Giren Bir Suç Olması  108
b. Avukatın Suçüstü Halinde Yakalanmış Olması  109
2. Avukatın Üzerinin ve Eşyasının Aranmasının İcrası  110
3. Avukatın Üzerinin ve Eşyasının Aranmasının Sona Ermesi  115
C. Avukatın Bürosunun Aranması  117
1. Avukat Bürosunun Aranmasının Şartları ve İcrası  118
a. Avukat Bürolarının Mahkeme Kararıyla Aranması  119
b. Avukat Bürolarının Cumhuriyet Savcısı Denetiminde Aranması  122
c. Avukat Bürolarında Arama Sırasında Baro Başkanı veya Onu Temsilen Bir Avukatın Hazır Bulunması  122
2. Avukat Bürosunun Aranmasının Sona Ermesi  123
D. Avukatın Konutunun Aranması  126
1. Avukatın Konutunun Aranmasının Şartları ve İcrası  127
2. Avukatın Konutunun Aranmasının Sona Ermesi  130
III. AVUKATIN ÖNLEME ARAMASI  131
A. Avukatın Önleme Araması Şartları ve İcrası  131
B. Avukatın Önleme Aramasının Sona Ermesi  136
Üçüncü Bölüm
AVUKATIN TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPTIĞI İLETİŞİMİN DENETLENMESİ İLE
AVUKATLARIN SUÇ SEBEBİYLE YARGILANMA USULÜ
I. GENEL OLARAK TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ  137
A. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Koruma Tedbirinin Özellikleri  137
1. Yasa ile Düzenlenme Zorunluluğu  138
2. Geçici Olma  139
3. Araç Olma  139
4. Temel Hak ve Özgürlüklerin Bazılarının Hükümden Önce Sınırlandırılması  139
5. Yetkili Merci Kararı  140
B. İletişimin Denetlenmesi Koruma Tedbirinin Şartları  140
1. Gecikmede Sakınca Bulunması  140
2. Görünüşte Haklılık  140
3. Ölçülülük  141
II. İLETİŞİMİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN GENEL KAVRAMLAR,
İLETİŞİMİN DENETLENMESİ HAKKINDAKİ HUKUKİ DÜZENLEMELER VE İLETİŞİMİN DENETLENMESİ TEDBİRİNİN İLGİLİ OLDUĞU HUKUKİ DEĞERLER  142
A. İletişimin Denetlenmesine İlişkin Genel Kavramlar  142
1. Telekomünikasyon  142
2. İletişim  143
3. Denetim  144
4. İletişimin Dinlenmesi ve Kayda Alınması  144
5. İletişimin Tespiti  145
6. Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi  145
7. Mobil Telefonun Yerinin Tespit Edilmesi  146
8. İletişimin Denetlenmesi Tedbirine Konu Araçlar  146
a. Telefon  146
b. Teleks  147
c. Faks  147
d. Elektronik Posta  148
e. Diğer İletişim Araçları  148
B. İletişimin Denetlenmesi Hakkındaki Hukuki Düzenlemeler  148
1. Anayasal Düzenlemeler  148
a. 1982 Anayasası  148
2. Yasal Düzenlemeler  149
a. Ceza Muhakemesi Kanunu  149
b. Diğer Kanunlardaki Düzenlemeler  150
i. Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu  150
ii. Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu  151
iii. Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun  151
iv. Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu  152
3. Ceza Muhakemesi Kanunu’na Dayanılarak Çıkarılan Yönetmelikler  153
a. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik  153
b. Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik  154
C. İletişimin Denetlenmesi Tedbirinin İlgili Olduğu Hukuki Değerler  155
1. Özel Hayatın Gizliliği  155
2. Haberleşme Hürriyeti ve Gizliliği  157
III. AVUKATIN TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPTIĞI İLETİŞİMİN DENETLENMESİ  160
A. Avukatların İletişiminin Denetlenmesi Tedbirinin Türleri  160
1. Avukatların İletişiminin Tespiti ve Şartları  160
2. Avukatların Telekomünikasyon Yoluyla Yaptığı İletişminin Dinlenmesi, Kayda Alınması ve Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Şartları  166
a. İletişimin Dinlenmesi  166
b. İletişimin Kayda Alınması  167
c. Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi  168
d. Avukatların İletişiminin Dinlenmesinin, Kayda Alınmasının ve Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesinin Şartları  170
i. Suç Sebebiyle Başlatılmış Olan Soruşturma veya Kovuşturma Bulunması  173
ii. Somut Delillere Dayanan Kuvvetli Şüphe Sebeplerinin Varlığı  174
iii. Başka Suretle Delil Elde Etme İmkanının Bulunmaması  176
iv. Tedbirin Uygulanabileceği Katalog Suçlar  177
v. Yetkili Merci Kararı  179
3. Avukatların Mobil Telefon Yerinin Tespiti ve Şartları  182
IV. AVUKATLARIN SUÇ SEBEBİYLE YARGILANMASI USULÜ  184
A. Avukatların Görevlerinden Doğan veya Görev Sırasında İşledikleri Suçlardan Yargılanma Usulü  185
1. Avukatlık Kanununda Düzenlenen Özel Yargılama Usulü  192
a. Soruşturma Öncesi Ön İnceleme Aşaması  192
b. Soruşturma Aşaması  195
c. Kovuşturma Aşaması  197
d. İtiraz  198
B. Avukatların Kişisel Suçları ve Avukatlık Kanunu’nun 61. Maddesi Kapsamındaki Suçlardan Yargılanma Usulü  200
1. Avukatların Kişisel Suçları Sebebiyle Yargılanma Usulü  200
2. Avukatların Avukatlık Kanunu’nun 61. Maddesi Kapsamındaki Suçlar Sebebiyle Yargılanma Usulü  202
a. Ağır Ceza Mahkemesinin Görev Alanına Giren Bir Suç Olması  202
b. Avukatın Suçüstü Halinde Yakalanmış Olması  203
Sonuç ve Değerlendirme  205
Kaynakça  213
Kavramlar Dizini  221
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021