Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesinde Ekonomik Analizler
Kavram – Yapı – Uygulama
Şubat 2018 / 1. Baskı / 247 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 Baskı Tarih Fiyatı İndirimli
 2. Eylül2018 41.50 TL -      Sepete Ekle
   

Bu kitap çalışmasında yatırım projelerinin değerlendirmesine yönelik olarak karar vericilerin önüne çıkacak tüm noktalar ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Kitabın yazımı teorik bilginin yanında açıklamalı örneklere de yer verilerek güncel yaklaşımlar çerçevesinde açık bir dil ile kaleme alınmıştır. Detaylı bir çalışma niteliğine kavuşan bu kitapta; yatırım analizinin kavramsal temellerine yer verilmiştir. Fizibilite raporlarının hazırlanması ve yatırımların finansmanı konularına değinilerek, finansal açıdan ticari karlılık analizleri ve risk analizlerinde kullanılan yöntemler örneklerle aktarılmıştır. Enflasyon baskısı olan ekonomilerde yatırım projelerinin nasıl değerlendirileceği konularına da değinilen bu kitapta; son dönemde ortaya çıkan yeni yaklaşımlara da yer verilmiştir. Son olarak ulusal ekonomi açısından yatırım projelerinin nasıl değerlendirileceği hususu da açıklığa kavuşturulmuştur.

Okuyucuya sunulan kitabın benzerlerinden ayrılan iki yönü bulunmaktadır; bunlardan birincisi yatırım projelerinin değerlendirilmesi sürecinde hem temel teorilere hem de güncel yaklaşımlara birlikte yer verilerek geniş bir yelpazede konuların irdelenmiş olmasıdır. İkincisi ise, yazılan bölümlerin tamamı, konusunda uzman olan ve uzun yıllar bu konularda ders vererek tecrübelerini aktaran akademisyenler tarafından hazırlanmış olmasıdır.

Konu Başlıkları
Yatırım Analizinin Kavramsal Temelleri, Prof. Dr. Gülüzar Kurt Gümüş
Yatırım Projelerinde Fizibilite Raporunun Hazırlanması, Prof. Dr. Gamze Saner
Yatırımların Finansmanı ve Yatırımlarda Teşvik Sistemleri, Doç. Dr. Hakan Adanacıoğlu
Belirlilik Durumunda Yatırım Projelerinin Finansal Açıdan Değerlendirilmesi: Ticari Karlılık Analizleri, Doç. Dr. Abdulkadir Kaya
Riskli Yatırım Projelerinin Finansal Açıdan Değerlendirilmesi, Yrd. Doç. Dr. Ali Akgün
Enflasyonist Ortamda Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi, Doç. Dr. Ahmet Kurtaran
Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesinde Yeni Yaklaşımlar, Yrd. Doç. Dr. Şaban Çelik
Yatırım Projelerinin Ulusal Ekonomi Açısından Değerlendirilmesi: Ekonomik Analiz (Toplumsal Karlılık Analizi) Doç. Dr. Tolga Ulusoy
Barkod: 9789750246951
Yayın Tarihi: Şubat 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 247
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  5
Ön Söz  7
Tablolar Listesi  15
Şekiller ve Grafikler Listesi  17
Birinci Bölüm
YATIRIM ANALİZİNİN
KAVRAMSAL TEMELLERİ
Prof. Dr. Gülüzar KURT GÜMÜŞ
1.1. YATIRIM KAVRAMI  21
1.1.1. Yatırım Kararlarında Amaç  24
1.1.2. Yatırım Kararlarının Önemi  25
1.1.3. Yatırımların Kaynak Yaratma Sürecindeki Rolü  25
1.2. YATIRIM ÇEŞİTLERİ  26
1.2.1. Yapılma Sebeplerine Göre Yatırımlar  26
1.2.2. Sağlayacağı Araçlar Açısından Yatırımlar  28
1.2.3. Diğer Yatırımlar  28
1.3. İŞLETMELERİN YATIRIM POLİTİKASI  30
1.4. PROJE VE YATIRIM PROJESİ KAVRAMLARI  31
1.5. YATIRIM PROJELERİNİN ÖNEMİ – YATIRIM PROJE ANALİZİNİN GEREKLİLİĞİ  36
1.6. YATIRIM KARARLARINDA KULLANILAN BİLGİLER  36
1.6.1. Yatırım İle İlgili Bilgiler  36
1.6.2. Yatırımcı İle İlgili Bilgiler  37
1.6.3. Ekonomik Etüt  37
1.6.4. Teknik Etüt  37
1.6.5. Finansal Etüt  38
1.6.6. Değerlendirme ve Sonuç  38
1.7. YATIRIM PROJESİNİN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER  38
1.8. STRATEJİK PLANLAMA VE YATIRIM PROJELERİ  39
Kaynakça  40
İkinci Bölüm
YATIRIM PROJELERİNDE
FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI
Prof. Dr. Gamze SANER
2.1. YATIRIM PROJESİNİN HAZIRLANMA AŞAMALARI  43
2.1.1. Proje Fikrinin (Yatırım Düşüncesinin) Ortaya Konması  44
2.1.2. Ön Araştırmanın (Ön Etüd) Yapılması  45
2.1.3. Fizibilite Etüdleri  45
2.1.4. Yatırımın Mali ve Ekonomik Değerlendirmesi  46
2.1.5. Genel Değerlendirme ve Yatırım Kararının Alınması  46
2.1.6. Kesin Projenin Yapılması  46
2.2. FİZİBİLİTE (YAPILABİLİRLİK) ETÜDLERİ  48
2.2.1. Ekonomik Etüdler, Teknik Etüdler ve Finansal Etüdler  48
2.2.1.1. Ekonomik Etüdler  48
2.2.1.2 Teknik Etüdler  60
2.2.1.3. Finansal Etüdler  66
Kaynakça  70
Üçüncü Bölüm
YATIRIMLARIN FİNANSMANI VE
YATIRIMLARDA TEŞVİK SİSTEMLERİ
Doç. Dr. Hakan ADANACIOĞLU
3.1. YATIRIMLARIN FİNANSMANI  76
3.1.1. Finansmanın Tanımı  76
3.2. YATIRIM PROJELERİNDE FİNANSMAN KAYNAKLARI  76
3.2.1. Kısa Vadeli Finansman Kaynakları  77
3.2.2. Orta Vadeli Finansman Kaynakları  82
3.2.3. Uzun Vadeli Finansman Kaynakları  85
3.3. YATIRIM TEŞVİKLERİ  89
3.3.1. Yatırım Teşviki Nedir?  89
3.3.2. Genel Olarak Yatırım Teşviklerinin Tipleri ve Çeşitli Ülkelerdeki Uygulamaları  89
3.4. YATIRIM TEŞVİK POLİTİKALARINA YÖNELİK TAVSİYELER  97
3.4.1. Türkiye’de Uygulanan Yatırım Teşvikleri ve Destekleri  98
3.4.1.1. Ekonomi Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Verilen Başlıca Destekler  98
3.4.1.2. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Verilen Başlıca Destekler  105
3.4.1.3. Diğer Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Verilen Başlıca Destekler  107
3.4.1.4. Çeşitli Kuruluşlar Tarafından Verilen Destekler  110
3.4.1.5. Verilen Teşvik ve Desteklere Genel bir Bakış  110
Kaynakça  112
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BELİRLİLİK DURUMUNDA
YATIRIM PROJELERİNİN FİNANSAL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: TİCARİ KARLILIK ANALİZLERİ
Doç. Dr. Abdulkadir KAYA
4.1. PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ VERİLER  119
4.1.1. Yatırım Tutarı  120
4.1.2. Net Nakit Akışı  123
4.1.3. Ekonomik Ömür  126
4.1.4. Hurda Değeri  127
4.1.5. Beklenen Getiri (İskonto Oranı)  127
4.2. BELİRLİLİK KOŞULLARI ALTINDA YATIRIM PROJELERİ DEĞERLEME YÖNTEMLERİ  129
4.2.1. Paranın Zaman Değerini Dikkate Almayan Yöntemler  129
4.2.1.1. Yatırım Kârlılık Oranı Yöntemi  129
4.2.1.2. Geri Ödeme Süresi Yöntemi  132
4.2.2. Paranın Zaman Değerini Dikkate Alan Yöntemler  133
4.2.2.1. Bugünkü Değer Yöntemi (BDY)  134
4.2.2.2. İç Verim Oranı Yöntemi (İVO)  138
4.2.2.3. Kârlılık Endeksi Yöntemi (KEY)  142
4.2.2.4. İskontolanmış Geri Ödeme Süresi Yöntemi (GÖS)  143
4.2.3. Eşit Ekonomik Ömre Sahip Olmayan Projelerin Analizi  144
4.2.3.1. İkame Zinciri Yöntemi (İZY)  144
4.2.3.2. Yıllık Eşdeğer Masraf Yöntemi (YEM)  146
Kaynakça  148
BEŞİNCİ BÖLÜM
RİSKLİ YATIRIM PROJELERİNİN
FİNANSAL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yrd. Doç. Dr. Ali AKGÜN
5.1. YATIRIMLARDA RİSK BELİRLEME YÖNTEMLERİ  152
5.1.1. Duyarlılık Analizi  152
5.1.2. Simülasyon Analizi  153
5.1.3. Başabaş Noktası Analizi  153
5.1.4. İstatistiksel Yöntemler  154
5.2. RİSKLİ YATIRIM PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER  155
5.2.1. Duyarlılık Analizi  155
5.2.2. Senaryo Analizi Yöntemi  160
5.2.3. Riske Göre Düzeltilmiş İskonto Oranı Yöntemi  162
5.2.4. Belirlilik Eşitliği Yöntemi  163
5.2.5. Olasılık Yöntemi  165
Kaynakça  171
ALTINCI BÖLÜM
ENFLASYONİST ORTAMDA
YATIRIM PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Doç. Dr. Ahmet KURTARAN
6.1. ENFLASYONUN YATIRIM PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ORTAYA ÇIKARDIĞI SORUNLAR  175
6.1.1. Gelecekteki Piyasa Fiyatlarının Tahmini  175
6.1.2. Planlanan Üretimin Talep Programında Kaymalar  176
6.1.3. Reel ve Nominal Nakit Akışları ile Kullanılacak İskonto Oranının Belirlenmesi  178
6.1.4. Vergi Üzerine Etkisi  179
6.1.5. Amortismanlar Üzerine Etkisi  181
6.1.6. Yatırım Tutarına Etkisi  182
6.2. YATIRIM KARARLARI VE ENFLASYON: DEĞERLENDİRMEDE KULLANILAN YÖNTEMLER  183
6.2.1. Enflasyon Ortamında İndirgenmiş Nakit akışı Tekniklerinin Geleneksel Kullanımı  183
6.2.1.1. Nominal Değerler Üzerinden NBD Yönteminin Kullanılması  183
6.2.1.2. Reel Değerler Üzerinden NBD Yönteminin Kullanılması  186
6.2.2. Enflasyona Göre Ayarlanmış İndirgenmiş Nakit akışı Yöntemlerinin Kullanımı  187
6.2.2.1. Ayarlanmış Nakit akışlarının NBD’nin Hesaplanması  187
6.2.2.2. Reel Nakit Akışları Üzerinden NBD Hesaplaması  188
6.2.2.3. Sabit Enflasyon ve Borçlanma Durumunda NBD Hesaplama Yöntemi  190
6.2.2.4. Sabit Enflasyon ve Borçlanma Durumunda Reel NBD Hesaplama Yöntemi  192
Kaynakça  200
Yedinci Bölüm
YATIRIM PROJELERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR
Yrd. Doç. Dr. Şaban ÇELİK
7.1. KLASİK YÖNTEMLERİN ELEŞTİRİSİ  204
7.2. PROJE DEĞERLEMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR  206
7.2.1. Duyarlılık ve Senaryo Analizi  206
7.2.2. Başabaş Noktası Analizi  212
7.2.3. Monte Carlo Simülasyonu  218
7.2.4. Reel Opsiyonlar  222
7.2.4.1. Büyüme Opsiyonu  224
7.2.4.2. Çıkış (Durdurma) Opsiyonu  226
7.2.4.3. Zamanlama Opsiyonu  227
7.2.5. Karar Ağaçları  230
Kaynakça  232
Sekizinci Bölüm
YATIRIM PROJELERİNİN
ULUSAL EKONOMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: EKONOMİK ANALİZ (TOPLUMSAL KARLILIK ANALİZİ)
Doç. Dr. Tolga ULUSOY
8.1. YATIRIM KAVRAMI  235
8.2. ULUSAL EKONOMİ AÇISINDAN YATIRIMLAR  237
8.3. GÖLGE FİYATLAMA  237
8.4. DIŞSAL EKONOMİLERİN YATIRIMLARA ULUSAL FAYDASI  239
8.5. FIRSAT MALİYETİ KAVRAMI VE TOPLUMSAL KARLILIKTA KULLANIMI  241
8.6. YATIRIM PROJELERİNİN TOPLAM MİLLİ HASILAYA ETKİSİ  243
8.7. PROJENİN İSTİHDAMA ETKİSİ  245
 


Esra Gür
Aralık 2020
20.00 TL
Sepete Ekle
Hamza Kahriman ...
Aralık 2020
25.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  5
Ön Söz  7
Tablolar Listesi  15
Şekiller ve Grafikler Listesi  17
Birinci Bölüm
YATIRIM ANALİZİNİN
KAVRAMSAL TEMELLERİ
Prof. Dr. Gülüzar KURT GÜMÜŞ
1.1. YATIRIM KAVRAMI  21
1.1.1. Yatırım Kararlarında Amaç  24
1.1.2. Yatırım Kararlarının Önemi  25
1.1.3. Yatırımların Kaynak Yaratma Sürecindeki Rolü  25
1.2. YATIRIM ÇEŞİTLERİ  26
1.2.1. Yapılma Sebeplerine Göre Yatırımlar  26
1.2.2. Sağlayacağı Araçlar Açısından Yatırımlar  28
1.2.3. Diğer Yatırımlar  28
1.3. İŞLETMELERİN YATIRIM POLİTİKASI  30
1.4. PROJE VE YATIRIM PROJESİ KAVRAMLARI  31
1.5. YATIRIM PROJELERİNİN ÖNEMİ – YATIRIM PROJE ANALİZİNİN GEREKLİLİĞİ  36
1.6. YATIRIM KARARLARINDA KULLANILAN BİLGİLER  36
1.6.1. Yatırım İle İlgili Bilgiler  36
1.6.2. Yatırımcı İle İlgili Bilgiler  37
1.6.3. Ekonomik Etüt  37
1.6.4. Teknik Etüt  37
1.6.5. Finansal Etüt  38
1.6.6. Değerlendirme ve Sonuç  38
1.7. YATIRIM PROJESİNİN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER  38
1.8. STRATEJİK PLANLAMA VE YATIRIM PROJELERİ  39
Kaynakça  40
İkinci Bölüm
YATIRIM PROJELERİNDE
FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI
Prof. Dr. Gamze SANER
2.1. YATIRIM PROJESİNİN HAZIRLANMA AŞAMALARI  43
2.1.1. Proje Fikrinin (Yatırım Düşüncesinin) Ortaya Konması  44
2.1.2. Ön Araştırmanın (Ön Etüd) Yapılması  45
2.1.3. Fizibilite Etüdleri  45
2.1.4. Yatırımın Mali ve Ekonomik Değerlendirmesi  46
2.1.5. Genel Değerlendirme ve Yatırım Kararının Alınması  46
2.1.6. Kesin Projenin Yapılması  46
2.2. FİZİBİLİTE (YAPILABİLİRLİK) ETÜDLERİ  48
2.2.1. Ekonomik Etüdler, Teknik Etüdler ve Finansal Etüdler  48
2.2.1.1. Ekonomik Etüdler  48
2.2.1.2 Teknik Etüdler  60
2.2.1.3. Finansal Etüdler  66
Kaynakça  70
Üçüncü Bölüm
YATIRIMLARIN FİNANSMANI VE
YATIRIMLARDA TEŞVİK SİSTEMLERİ
Doç. Dr. Hakan ADANACIOĞLU
3.1. YATIRIMLARIN FİNANSMANI  76
3.1.1. Finansmanın Tanımı  76
3.2. YATIRIM PROJELERİNDE FİNANSMAN KAYNAKLARI  76
3.2.1. Kısa Vadeli Finansman Kaynakları  77
3.2.2. Orta Vadeli Finansman Kaynakları  82
3.2.3. Uzun Vadeli Finansman Kaynakları  85
3.3. YATIRIM TEŞVİKLERİ  89
3.3.1. Yatırım Teşviki Nedir?  89
3.3.2. Genel Olarak Yatırım Teşviklerinin Tipleri ve Çeşitli Ülkelerdeki Uygulamaları  89
3.4. YATIRIM TEŞVİK POLİTİKALARINA YÖNELİK TAVSİYELER  97
3.4.1. Türkiye’de Uygulanan Yatırım Teşvikleri ve Destekleri  98
3.4.1.1. Ekonomi Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Verilen Başlıca Destekler  98
3.4.1.2. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Verilen Başlıca Destekler  105
3.4.1.3. Diğer Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Verilen Başlıca Destekler  107
3.4.1.4. Çeşitli Kuruluşlar Tarafından Verilen Destekler  110
3.4.1.5. Verilen Teşvik ve Desteklere Genel bir Bakış  110
Kaynakça  112
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BELİRLİLİK DURUMUNDA
YATIRIM PROJELERİNİN FİNANSAL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: TİCARİ KARLILIK ANALİZLERİ
Doç. Dr. Abdulkadir KAYA
4.1. PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ VERİLER  119
4.1.1. Yatırım Tutarı  120
4.1.2. Net Nakit Akışı  123
4.1.3. Ekonomik Ömür  126
4.1.4. Hurda Değeri  127
4.1.5. Beklenen Getiri (İskonto Oranı)  127
4.2. BELİRLİLİK KOŞULLARI ALTINDA YATIRIM PROJELERİ DEĞERLEME YÖNTEMLERİ  129
4.2.1. Paranın Zaman Değerini Dikkate Almayan Yöntemler  129
4.2.1.1. Yatırım Kârlılık Oranı Yöntemi  129
4.2.1.2. Geri Ödeme Süresi Yöntemi  132
4.2.2. Paranın Zaman Değerini Dikkate Alan Yöntemler  133
4.2.2.1. Bugünkü Değer Yöntemi (BDY)  134
4.2.2.2. İç Verim Oranı Yöntemi (İVO)  138
4.2.2.3. Kârlılık Endeksi Yöntemi (KEY)  142
4.2.2.4. İskontolanmış Geri Ödeme Süresi Yöntemi (GÖS)  143
4.2.3. Eşit Ekonomik Ömre Sahip Olmayan Projelerin Analizi  144
4.2.3.1. İkame Zinciri Yöntemi (İZY)  144
4.2.3.2. Yıllık Eşdeğer Masraf Yöntemi (YEM)  146
Kaynakça  148
BEŞİNCİ BÖLÜM
RİSKLİ YATIRIM PROJELERİNİN
FİNANSAL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yrd. Doç. Dr. Ali AKGÜN
5.1. YATIRIMLARDA RİSK BELİRLEME YÖNTEMLERİ  152
5.1.1. Duyarlılık Analizi  152
5.1.2. Simülasyon Analizi  153
5.1.3. Başabaş Noktası Analizi  153
5.1.4. İstatistiksel Yöntemler  154
5.2. RİSKLİ YATIRIM PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER  155
5.2.1. Duyarlılık Analizi  155
5.2.2. Senaryo Analizi Yöntemi  160
5.2.3. Riske Göre Düzeltilmiş İskonto Oranı Yöntemi  162
5.2.4. Belirlilik Eşitliği Yöntemi  163
5.2.5. Olasılık Yöntemi  165
Kaynakça  171
ALTINCI BÖLÜM
ENFLASYONİST ORTAMDA
YATIRIM PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Doç. Dr. Ahmet KURTARAN
6.1. ENFLASYONUN YATIRIM PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ORTAYA ÇIKARDIĞI SORUNLAR  175
6.1.1. Gelecekteki Piyasa Fiyatlarının Tahmini  175
6.1.2. Planlanan Üretimin Talep Programında Kaymalar  176
6.1.3. Reel ve Nominal Nakit Akışları ile Kullanılacak İskonto Oranının Belirlenmesi  178
6.1.4. Vergi Üzerine Etkisi  179
6.1.5. Amortismanlar Üzerine Etkisi  181
6.1.6. Yatırım Tutarına Etkisi  182
6.2. YATIRIM KARARLARI VE ENFLASYON: DEĞERLENDİRMEDE KULLANILAN YÖNTEMLER  183
6.2.1. Enflasyon Ortamında İndirgenmiş Nakit akışı Tekniklerinin Geleneksel Kullanımı  183
6.2.1.1. Nominal Değerler Üzerinden NBD Yönteminin Kullanılması  183
6.2.1.2. Reel Değerler Üzerinden NBD Yönteminin Kullanılması  186
6.2.2. Enflasyona Göre Ayarlanmış İndirgenmiş Nakit akışı Yöntemlerinin Kullanımı  187
6.2.2.1. Ayarlanmış Nakit akışlarının NBD’nin Hesaplanması  187
6.2.2.2. Reel Nakit Akışları Üzerinden NBD Hesaplaması  188
6.2.2.3. Sabit Enflasyon ve Borçlanma Durumunda NBD Hesaplama Yöntemi  190
6.2.2.4. Sabit Enflasyon ve Borçlanma Durumunda Reel NBD Hesaplama Yöntemi  192
Kaynakça  200
Yedinci Bölüm
YATIRIM PROJELERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR
Yrd. Doç. Dr. Şaban ÇELİK
7.1. KLASİK YÖNTEMLERİN ELEŞTİRİSİ  204
7.2. PROJE DEĞERLEMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR  206
7.2.1. Duyarlılık ve Senaryo Analizi  206
7.2.2. Başabaş Noktası Analizi  212
7.2.3. Monte Carlo Simülasyonu  218
7.2.4. Reel Opsiyonlar  222
7.2.4.1. Büyüme Opsiyonu  224
7.2.4.2. Çıkış (Durdurma) Opsiyonu  226
7.2.4.3. Zamanlama Opsiyonu  227
7.2.5. Karar Ağaçları  230
Kaynakça  232
Sekizinci Bölüm
YATIRIM PROJELERİNİN
ULUSAL EKONOMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: EKONOMİK ANALİZ (TOPLUMSAL KARLILIK ANALİZİ)
Doç. Dr. Tolga ULUSOY
8.1. YATIRIM KAVRAMI  235
8.2. ULUSAL EKONOMİ AÇISINDAN YATIRIMLAR  237
8.3. GÖLGE FİYATLAMA  237
8.4. DIŞSAL EKONOMİLERİN YATIRIMLARA ULUSAL FAYDASI  239
8.5. FIRSAT MALİYETİ KAVRAMI VE TOPLUMSAL KARLILIKTA KULLANIMI  241
8.6. YATIRIM PROJELERİNİN TOPLAM MİLLİ HASILAYA ETKİSİ  243
8.7. PROJENİN İSTİHDAMA ETKİSİ  245
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021