Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Açıklamalı ve İçtihatlı
İdari Yargılama Usulü Kanunu
Vergi Yargılaması ile Birlikte
Eylül 2019 / 1. Baskı / 488 Syf.
Fiyatı: 59.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Bu eser, idare ve vergi hukukçularından oluşan geniş bir ekip tarafından kaleme alınmıştır. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun her bir maddesi, doktrin ve yargı kararları ışığında, hem idare hukuku hem de vergi hukuku yönüyle açıklanmaya çalışılmıştır. Her bir madde önce genel itibariyle açıklanmış, sonrasında ise ilgili maddenin vergi yargılamasına ilişkin hususiyetlerine ayrı bir başlıkta yer verilmiştir. Maddelere ilişkin açıklamalarda mümkün olduğunca Danıştay kararlarına referans yapılmış, yeri geldikçe ilgili kararlardan pasajlara metin içinde veya dipnotta yer verilmiştir. Mahkeme kararlarının yanı sıra uygulamada karşımıza çıkan birtakım sorunlara değinilmiş, bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri getirilmiştir. Bu eserde 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda yer alan bütün maddelerin yanı sıra 2575 sayılı Danıştay Kanunu ve 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un da önemli gördüğümüz maddelerine yeri geldiğince değinilmiştir. Ancak hem Danıştay Kanunu'nun hem de Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un tam metnine eserin son kısmında yer verilerek okuyucuların idari yargılamanın üç temel kanununa tek bir eserde erişmesi de amaçlanmıştır. Eserin gerek akademisyenlere gerek uygulayıcılara ve gerekse öğrencilere yararlı olmasını temenni ederiz.

Barkod: 9789750257001
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 488
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  19
İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU
Madde 1 – Kapsam ve Nitelik  21
AÇIKLAMALAR  21
I. İdari Yargı Teşkilatı  21
A. Danıştay  21
B. Bölge İdare Mahkemeleri  25
C. İdare ve Vergi Mahkemeleri  26
II. İdari Yargının Görev Alanı ve Uyuşmazlık Mahkemesi  28
A. İdari Yargının Görev Alanı  28
B. Adli ve İdari Yargı Yerleri Arasındaki Görev Uyuşmazlığı: Uyuşmazlık Mahkemesi  32
III. Yargılama Usulü  34
Madde 2 – İdari Dava Türleri ve İdari Yargı Yetkisinin Sınırı  36
AÇIKLAMALAR  36
I. İdari Dava Türleri  36
A. Genel Olarak  36
B. İptal Davası  38
1. İptal Davasının Özellikleri  38
2. İptal Davasının Konusu  39
3. İptal Davasının Açılma Koşulları  45
a. Menfaat Açısından  45
b. İdari İşlemlerin İcrailiği Açısından  52
4. Vergi Yargılamasına İlişkin Açıklamalar  53
a. Menfaat Açısından  53
b. İdari İşlemin İcrailiği Açısından  59
C. Tam Yargı Davası  61
1. Tam Yargı Davasının Özellikleri  61
2. Tam Yargı Davasının Konusu  63
a. İdari İşlemler  63
b. İdari Eylemler  63
c. İdari Sözleşmeler  64
3. Tam Yargı Davasının Açılma Koşulları  64
D. Tahkim Yolu  65
II. İdari Yargı Yetkisinin Sınırı  67
A. Hukuka Uygunluk Denetimi  68
B. Yerindelik Denetimi Yasağı & Takdir Yetkisinin Hukuka Uygun Kullanılıp Kullanılmadığının Denetlenmesi  68
C. “Yürütme Görevinin Yerine Getirilmesini Kısıtlayacak Nitelikte” ve “İdari Eylem ve İşlem Niteliğinde” Karar Verme Yasağı  71
D. Vergi Yargılamasına İlişkin Açıklamalar  72
Madde 3 – İdari Davaların Açılması  74
AÇIKLAMALAR  74
Madde 4 – Dilekçelerin Verileceği Yerler  94
AÇIKLAMALAR  94
Madde 5 – Aynı Dilekçe ile Dava Açılabilecek Haller  97
AÇIKLAMALAR  97
I. Birden Fazla İşleme Karşı Bir Dilekçe ile Dava Açılması  97
II. Birden Fazla Şahsın Müşterek Dilekçe ile Dava Açması  101
III. Vergi Yargılamasına İlişkin Açıklamalar  103
Madde 6 – Dilekçe Üzerine Uygulanacak İşlem  105
AÇIKLAMALAR  105
Madde 7 – Dava Açma Süresi  109
AÇIKLAMALAR  109
I. Genel Olarak  109
II. Dava Açma Süresinin Hukuki Niteliği  110
III. Dava Açma Süresinin Başlaması  112
A. Birel İşlemler Bakımından  112
B. Düzenleyici İşlemler Bakımından  115
C. Birel İşlemler ve Düzenleyici İşlemler Bakımından Öğrenme ile Dava Açma Süresinin Başlaması  118
D. Vergi Yargılamasına İlişkin Açıklamalar  120
Madde 8 – Sürelerle İlgili Genel Esaslar  125
AÇIKLAMALAR  125
Madde 9 – Görevli Olmayan Yerlere Başvurma  130
AÇIKLAMALAR  130
Madde 10 – İdari Makamların Sükutu  133
AÇIKLAMALAR  133
Madde 11 – Üst Makamlara Başvurma  139
AÇIKLAMALAR  139
Madde 12 – İptal ve Tam Yargı Davaları  150
AÇIKLAMALAR  150
I. İdari İşlem Dolayısıyla Tam Yargı Davası  150
II. İdari İşlemin İcra Edilmesi Nedeniyle Tam Yargı Davası  153
Madde 13 – Doğrudan Doğruya Tam Yargı Davası Açılması  156
AÇIKLAMALAR  156
I. Genel Olarak  156
II. Zorunlu İdari Başvuru: “Ön Karar”  157
III. Sulh  160
Madde 14 – Dilekçeler Üzerine İlk İnceleme  162
Madde 15 – İlk İnceleme Üzerine Verilecek Karar  163
AÇIKLAMALAR  163
I. Dilekçeler Üzerine İlk İnceleme  163
A. Genel Olarak  163
B. İlk İnceleme Konuları  165
C. İlk İnceleme Usulü  166
II. İlk İnceleme Üzerine Verilecek Karar  166
A. Görev ve Yetki  167
B. İdari Merci Tecavüzü  168
C. Ehliyet  172
D. İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem  173
E. Süre Aşımı  173
F. Husumet  173
G. Dilekçelerin 3 ve 5. Maddelere Uygun Olup Olmadıkları  177
Madde 16 – Tebligat ve Cevap Verme  179
AÇIKLAMALAR  179
Madde 17 – Duruşma  188
AÇIKLAMALAR  188
Madde 18 – Duruşmalara İlişkin Esaslar  195
AÇIKLAMALAR  195
Madde 19 – Duruşmalı İşlerde Karar Verilmesi  200
AÇIKLAMALAR  200
Madde 20 – Dosyaların İncelenmesi  201
AÇIKLAMALAR  201
Madde 20/A – İvedi Yargılama Usulü  214
AÇIKLAMALAR  215
Madde 20/B – Merkezi ve Ortak Sınavlara İlişkin Yargılama Usulü  222
AÇIKLAMALAR  222
Madde 21 – Sonradan İbraz Olunan Belgeler  225
AÇIKLAMALAR  225
Madde 22 – Davaların Karara Bağlanması  227
AÇIKLAMALAR  227
Madde 23 – Tutanaklar  230
AÇIKLAMALAR  230
Madde 24 – Kararlarda Bulunacak Hususlar  232
AÇIKLAMALAR  232
Madde 25 – Kararların Saklanması ve Tebliği  235
AÇIKLAMALAR  235
Madde 26 – Tarafların Kişilik veya Niteliğinde Değişiklik  236
AÇIKLAMALAR  236
I. Genel Olarak  236
II. Gerçek Kişinin (Davacı Taraf/Davalı Taraf/Kanun Yoluna Başvuran Taraf) Kişiliğinde veya Niteliğinde Değişiklik Halinde Verilecek Karar  237
III. Tüzel Kişinin (Davacı Taraf/Davalı Taraf/Kanun Yoluna Başvuran Taraf) Kişiliğinde veya Niteliğinde Değişiklik Halinde Verilecek Karar  240
IV. Tarafların Kişilik veya Niteliğinde Değişikliğine İlişkin Diğer Konular  241
V. Adrese Tebligat Yapılamaması Halinde Verilecek Karar  242
Madde 27 – Yürütmenin Durdurulması  246
AÇIKLAMALAR  247
I. Yürütmenin Durdurulması Kararlarının Hukuki Niteliği  247
II. Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilebilmesi İçin Gereken Şartlar  248
A. Genel Olarak  248
B. Esasa İlişkin Şartlar  248
1. Açıkça Hukuka Aykırılık Şartı  248
2. Telafisi Güç veya İmkânsız Zararların Doğması Şartı  249
3. Yönteme İlişkin Şartlar  250
C. Yürütmenin Durdurulması Kararlarının Türleri  251
1. Ret Kararı  252
2. Savunma Alınıncaya Kadar Kabul Kararı  252
3. Kabul Kararı  253
III. Olumsuz İşlemlerde Yürütmenin Durdurulması  255
IV. Vergi Uyuşmazlıklarında Yürütmenin Durdurulması  258
V. Yürütmenin Durdurulması Kararlarına Karşı İtiraz  259
Madde 28 – Kararların Sonuçları  264
AÇIKLAMALAR  264
I. Kararların Sonuçları  264
A. İptal Davası Açısından  264
1. İptal Kararı Üzerine Aynı Yönde Bir Karar Alınmasını Engellemeyen İptal Kararları  266
2. Kendiliğinden Hukuksal Sonuç Doğuran İptal Kararları  267
3. İdarenin İşlem Yapma Zorunda Kaldığı İptal Kararları  268
4. Hukuksal Durumlarda Değişiklik Yapılmasını Gerektiren İptal Kararları  269
5. Hukuken veya Fiilen Yerine Getirilmesi İmkânı Bulunmayan İptal Kararları  269
B. Tam Yargı Davası Açısından  270
II. Kararın Yerine Getirilme Zorunluluğu ve Süresi  270
III. Kararın Yerine Getirilmemesinin Doğuracağı Hukuksal Sonuçlar  271
A. İdare Açısından  271
B. Kamu Görevlileri Açısından  275
IV. Dava Açma Süresi  275
V. Vergi Yargılamasına İlişkin Açıklamalar  278
Madde 29 – Açıklama  280
AÇIKLAMALAR  280
Madde 30 – Yanlışlıkların Düzeltilmesi  282
AÇIKLAMALAR  282
Madde 31 – Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Vergi Usul Kanununun Uygulanacağı Haller  283
AÇIKLAMALAR  283
I. Hakimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı ve Reddi  284
A. Genel Olarak  284
B. Hakimin Yasaklılık Halleri  286
C. Hakimin Reddi Sebepleri  288
D. Yasaklılık Halinde Takip Edilecek Usul  289
E. Ret veya Çekilme Halinde Takip Edilecek Usul  289
II. Ehliyet  292
A. Genel Olarak  292
B. Taraf Ehliyeti  293
C. Dava Ehliyeti  294
D. Taraf Sıfatı  295
III. Davaya Katılma  296
A. Asli Müdahale  296
B. Fer’i Müdahale  297
IV. Davanın İhbarı  301
V. Taraf Vekilleri  303
VI. Davaya Son Veren Taraf İşlemleri  305
A. Feragat  305
B. Kabul  312
VII. Teminat  313
VIII. Karşı Dava  315
IX. Bilirkişi  316
A. Bilirkişilik Kavramı ve Bilirkişiye Başvurulması Gereken Haller  316
B. Bilirkişi Görevlendirilmesi  317
C. Bilirkişinin Görevi, Yetkileri ve Yükümlülükleri  321
D. Bilirkişi Raporu ve Rapora İtiraz  324
E. Bilirkişinin Sorumluluğu  326
X. Keşif  327
XI. Delillerin Tespiti  330
XII. Yargılama Giderleri  333
A. Yargılama Giderlerinin Kapsamı  333
B. Yargılama Giderlerinden Sorumluluk  336
XIII. Adli Yardım  338
A. Adli Yardımdan Yararlanma Şartları  339
B. Adli Yardımdan Yararlanabilecek Kişiler  341
C. Adli Yardımın Kapsamı  341
D. Adli Yardım Talebinin İncelenmesi  342
E. Adli Yardım Kapsamında Ertelenen Yargılama Giderlerinin Yargılama Sonunda Tahsili  344
XIV. Duruşmanın Düzeni  346
XV. Elektronik İşlemler  346
Madde 32 – İdari Davalarda Genel Yetki  349
AÇIKLAMALAR  349
Madde 33 – Kamu Görevlileri ile İlgili Davalarda Yetki  350
AÇIKLAMALAR  350
Madde 34 – Taşınmaz Mallara İlişkin Davalarda Yetki  355
AÇIKLAMALAR  355
I. Taşınmaz Mallara İlişkin Davalar  355
II. Mahalli İdarelere İlişkin Davalar  356
Madde 35 – Taşınır Mallara İlişkin Davalarda Yetki  357
AÇIKLAMALAR  357
Madde 36 – Tam Yargı Davalarında Yetki  358
AÇIKLAMALAR  358
Madde 37 – Vergi Uyuşmazlıklarında Yetki  361
AÇIKLAMALAR  361
Madde 38 – Bağlantılı Davalar  362
AÇIKLAMALAR  362
I. Bağlantılı Dava Kavramı  362
II. Bağlantı Kararının Verilebilmesi İçin Kanunda Açıkça Belirtilen Koşullar  364
III. Bağlantı Kararının Verilebilmesi İçin Kanunda Açıkça Belirtilmeyen Koşullar  365
IV. Bağlantı Kararının Alınması Usulü  365
Madde 39 – Bağlantının Danıştayca İncelenmesi  367
AÇIKLAMALAR  367
Madde 40 – Bağlantının Bölge İdare Mahkemesince İncelenmesi  368
AÇIKLAMALAR  368
Madde 41 – Bağlantının Mahkemelerce Kabul Edilmemesi  369
AÇIKLAMALAR  369
Madde 42 – Bağlantılı Davalarla İlgili Diğer Esaslar  370
AÇIKLAMALAR  370
Madde 43 – Görevsizlik ve Yetkisizlik Hallerinde Yapılacak İşlem  371
AÇIKLAMALAR  371
Madde 44 – Merci Tayini  373
AÇIKLAMALAR  373
Madde 45 – İstinaf  374
AÇIKLAMALAR  374
Madde 46 – Temyiz  389
AÇIKLAMALAR  390
Madde 47 – Temyiz Edilemeyecek Kararlar  392
Madde 48 – Temyiz Dilekçesi  392
AÇIKLAMALAR  393
Madde 49 – Temyiz İncelemesi Üzerine Verilecek Kararlar  395
AÇIKLAMALAR  395
Madde 50 – Temyizen Verilen Karar Üzerine Yapılacak İşlem  401
AÇIKLAMALAR  401
Madde 51 – Kanun Yararına Temyiz  405
AÇIKLAMALAR  405
Madde 52 – Temyiz veya İstinaf İstemlerinde Yürütmenin Durdurulması  407
AÇIKLAMALAR  407
Madde 53 – Yargılamanın Yenilenmesi  410
AÇIKLAMALAR  410
Madde 54 – Kararın Düzeltilmesi  416
AÇIKLAMALAR  416
Madde 55 – Yargılamanın Yenilenmesi Usulü  417
AÇIKLAMALAR  417
Madde 56 – Danıştayda Çekinme ve Ret  418
AÇIKLAMALAR  418
Madde 57 – Mahkemelerde Çekinme ve Ret  419
AÇIKLAMALAR  419
Madde 58 – İdari Davalarda Delillerin Tespiti  420
AÇIKLAMALAR  420
Madde 59 – Yol Giderleri, Tazminat ve Gündelikler  421
Madde 60 – Tebliğ İşleri ve Ücretler  421
Madde 61 – Çalışmaya Ara Verme  421
Madde 62 – Nöbetçi Mahkemenin Görevleri  421
Madde 63 – Kaldırılan Hükümler  422
Ek Madde 1 –  422
Ek Madde 2 –  422
Ek Madde 3 –  422
Geçici Madde 1 –  422
Geçici Madde 2 –  422
Geçici Madde 3 –  422
Geçici Madde 4 –  422
Geçici Madde 5 –  422
Geçici Madde 6 –  423
Geçici Madde 7 –  423
Geçici Madde 8 –  423
Geçici Madde 9 –  423
Madde 64 – Yürürlük  424
Madde 65 – Yürütme  424
DANIŞTAY KANUNU  425
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN  465
Kaynakça  481
Kavram Dizini  487
 


Halil Kalabalık
Ocak 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
Kamile Türkoğlu Üstün
Haziran 2019
89.90 TL
Sepete Ekle
Cafer Ergen
Ocak 2008
83.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  19
İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU
Madde 1 – Kapsam ve Nitelik  21
AÇIKLAMALAR  21
I. İdari Yargı Teşkilatı  21
A. Danıştay  21
B. Bölge İdare Mahkemeleri  25
C. İdare ve Vergi Mahkemeleri  26
II. İdari Yargının Görev Alanı ve Uyuşmazlık Mahkemesi  28
A. İdari Yargının Görev Alanı  28
B. Adli ve İdari Yargı Yerleri Arasındaki Görev Uyuşmazlığı: Uyuşmazlık Mahkemesi  32
III. Yargılama Usulü  34
Madde 2 – İdari Dava Türleri ve İdari Yargı Yetkisinin Sınırı  36
AÇIKLAMALAR  36
I. İdari Dava Türleri  36
A. Genel Olarak  36
B. İptal Davası  38
1. İptal Davasının Özellikleri  38
2. İptal Davasının Konusu  39
3. İptal Davasının Açılma Koşulları  45
a. Menfaat Açısından  45
b. İdari İşlemlerin İcrailiği Açısından  52
4. Vergi Yargılamasına İlişkin Açıklamalar  53
a. Menfaat Açısından  53
b. İdari İşlemin İcrailiği Açısından  59
C. Tam Yargı Davası  61
1. Tam Yargı Davasının Özellikleri  61
2. Tam Yargı Davasının Konusu  63
a. İdari İşlemler  63
b. İdari Eylemler  63
c. İdari Sözleşmeler  64
3. Tam Yargı Davasının Açılma Koşulları  64
D. Tahkim Yolu  65
II. İdari Yargı Yetkisinin Sınırı  67
A. Hukuka Uygunluk Denetimi  68
B. Yerindelik Denetimi Yasağı & Takdir Yetkisinin Hukuka Uygun Kullanılıp Kullanılmadığının Denetlenmesi  68
C. “Yürütme Görevinin Yerine Getirilmesini Kısıtlayacak Nitelikte” ve “İdari Eylem ve İşlem Niteliğinde” Karar Verme Yasağı  71
D. Vergi Yargılamasına İlişkin Açıklamalar  72
Madde 3 – İdari Davaların Açılması  74
AÇIKLAMALAR  74
Madde 4 – Dilekçelerin Verileceği Yerler  94
AÇIKLAMALAR  94
Madde 5 – Aynı Dilekçe ile Dava Açılabilecek Haller  97
AÇIKLAMALAR  97
I. Birden Fazla İşleme Karşı Bir Dilekçe ile Dava Açılması  97
II. Birden Fazla Şahsın Müşterek Dilekçe ile Dava Açması  101
III. Vergi Yargılamasına İlişkin Açıklamalar  103
Madde 6 – Dilekçe Üzerine Uygulanacak İşlem  105
AÇIKLAMALAR  105
Madde 7 – Dava Açma Süresi  109
AÇIKLAMALAR  109
I. Genel Olarak  109
II. Dava Açma Süresinin Hukuki Niteliği  110
III. Dava Açma Süresinin Başlaması  112
A. Birel İşlemler Bakımından  112
B. Düzenleyici İşlemler Bakımından  115
C. Birel İşlemler ve Düzenleyici İşlemler Bakımından Öğrenme ile Dava Açma Süresinin Başlaması  118
D. Vergi Yargılamasına İlişkin Açıklamalar  120
Madde 8 – Sürelerle İlgili Genel Esaslar  125
AÇIKLAMALAR  125
Madde 9 – Görevli Olmayan Yerlere Başvurma  130
AÇIKLAMALAR  130
Madde 10 – İdari Makamların Sükutu  133
AÇIKLAMALAR  133
Madde 11 – Üst Makamlara Başvurma  139
AÇIKLAMALAR  139
Madde 12 – İptal ve Tam Yargı Davaları  150
AÇIKLAMALAR  150
I. İdari İşlem Dolayısıyla Tam Yargı Davası  150
II. İdari İşlemin İcra Edilmesi Nedeniyle Tam Yargı Davası  153
Madde 13 – Doğrudan Doğruya Tam Yargı Davası Açılması  156
AÇIKLAMALAR  156
I. Genel Olarak  156
II. Zorunlu İdari Başvuru: “Ön Karar”  157
III. Sulh  160
Madde 14 – Dilekçeler Üzerine İlk İnceleme  162
Madde 15 – İlk İnceleme Üzerine Verilecek Karar  163
AÇIKLAMALAR  163
I. Dilekçeler Üzerine İlk İnceleme  163
A. Genel Olarak  163
B. İlk İnceleme Konuları  165
C. İlk İnceleme Usulü  166
II. İlk İnceleme Üzerine Verilecek Karar  166
A. Görev ve Yetki  167
B. İdari Merci Tecavüzü  168
C. Ehliyet  172
D. İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem  173
E. Süre Aşımı  173
F. Husumet  173
G. Dilekçelerin 3 ve 5. Maddelere Uygun Olup Olmadıkları  177
Madde 16 – Tebligat ve Cevap Verme  179
AÇIKLAMALAR  179
Madde 17 – Duruşma  188
AÇIKLAMALAR  188
Madde 18 – Duruşmalara İlişkin Esaslar  195
AÇIKLAMALAR  195
Madde 19 – Duruşmalı İşlerde Karar Verilmesi  200
AÇIKLAMALAR  200
Madde 20 – Dosyaların İncelenmesi  201
AÇIKLAMALAR  201
Madde 20/A – İvedi Yargılama Usulü  214
AÇIKLAMALAR  215
Madde 20/B – Merkezi ve Ortak Sınavlara İlişkin Yargılama Usulü  222
AÇIKLAMALAR  222
Madde 21 – Sonradan İbraz Olunan Belgeler  225
AÇIKLAMALAR  225
Madde 22 – Davaların Karara Bağlanması  227
AÇIKLAMALAR  227
Madde 23 – Tutanaklar  230
AÇIKLAMALAR  230
Madde 24 – Kararlarda Bulunacak Hususlar  232
AÇIKLAMALAR  232
Madde 25 – Kararların Saklanması ve Tebliği  235
AÇIKLAMALAR  235
Madde 26 – Tarafların Kişilik veya Niteliğinde Değişiklik  236
AÇIKLAMALAR  236
I. Genel Olarak  236
II. Gerçek Kişinin (Davacı Taraf/Davalı Taraf/Kanun Yoluna Başvuran Taraf) Kişiliğinde veya Niteliğinde Değişiklik Halinde Verilecek Karar  237
III. Tüzel Kişinin (Davacı Taraf/Davalı Taraf/Kanun Yoluna Başvuran Taraf) Kişiliğinde veya Niteliğinde Değişiklik Halinde Verilecek Karar  240
IV. Tarafların Kişilik veya Niteliğinde Değişikliğine İlişkin Diğer Konular  241
V. Adrese Tebligat Yapılamaması Halinde Verilecek Karar  242
Madde 27 – Yürütmenin Durdurulması  246
AÇIKLAMALAR  247
I. Yürütmenin Durdurulması Kararlarının Hukuki Niteliği  247
II. Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilebilmesi İçin Gereken Şartlar  248
A. Genel Olarak  248
B. Esasa İlişkin Şartlar  248
1. Açıkça Hukuka Aykırılık Şartı  248
2. Telafisi Güç veya İmkânsız Zararların Doğması Şartı  249
3. Yönteme İlişkin Şartlar  250
C. Yürütmenin Durdurulması Kararlarının Türleri  251
1. Ret Kararı  252
2. Savunma Alınıncaya Kadar Kabul Kararı  252
3. Kabul Kararı  253
III. Olumsuz İşlemlerde Yürütmenin Durdurulması  255
IV. Vergi Uyuşmazlıklarında Yürütmenin Durdurulması  258
V. Yürütmenin Durdurulması Kararlarına Karşı İtiraz  259
Madde 28 – Kararların Sonuçları  264
AÇIKLAMALAR  264
I. Kararların Sonuçları  264
A. İptal Davası Açısından  264
1. İptal Kararı Üzerine Aynı Yönde Bir Karar Alınmasını Engellemeyen İptal Kararları  266
2. Kendiliğinden Hukuksal Sonuç Doğuran İptal Kararları  267
3. İdarenin İşlem Yapma Zorunda Kaldığı İptal Kararları  268
4. Hukuksal Durumlarda Değişiklik Yapılmasını Gerektiren İptal Kararları  269
5. Hukuken veya Fiilen Yerine Getirilmesi İmkânı Bulunmayan İptal Kararları  269
B. Tam Yargı Davası Açısından  270
II. Kararın Yerine Getirilme Zorunluluğu ve Süresi  270
III. Kararın Yerine Getirilmemesinin Doğuracağı Hukuksal Sonuçlar  271
A. İdare Açısından  271
B. Kamu Görevlileri Açısından  275
IV. Dava Açma Süresi  275
V. Vergi Yargılamasına İlişkin Açıklamalar  278
Madde 29 – Açıklama  280
AÇIKLAMALAR  280
Madde 30 – Yanlışlıkların Düzeltilmesi  282
AÇIKLAMALAR  282
Madde 31 – Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Vergi Usul Kanununun Uygulanacağı Haller  283
AÇIKLAMALAR  283
I. Hakimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı ve Reddi  284
A. Genel Olarak  284
B. Hakimin Yasaklılık Halleri  286
C. Hakimin Reddi Sebepleri  288
D. Yasaklılık Halinde Takip Edilecek Usul  289
E. Ret veya Çekilme Halinde Takip Edilecek Usul  289
II. Ehliyet  292
A. Genel Olarak  292
B. Taraf Ehliyeti  293
C. Dava Ehliyeti  294
D. Taraf Sıfatı  295
III. Davaya Katılma  296
A. Asli Müdahale  296
B. Fer’i Müdahale  297
IV. Davanın İhbarı  301
V. Taraf Vekilleri  303
VI. Davaya Son Veren Taraf İşlemleri  305
A. Feragat  305
B. Kabul  312
VII. Teminat  313
VIII. Karşı Dava  315
IX. Bilirkişi  316
A. Bilirkişilik Kavramı ve Bilirkişiye Başvurulması Gereken Haller  316
B. Bilirkişi Görevlendirilmesi  317
C. Bilirkişinin Görevi, Yetkileri ve Yükümlülükleri  321
D. Bilirkişi Raporu ve Rapora İtiraz  324
E. Bilirkişinin Sorumluluğu  326
X. Keşif  327
XI. Delillerin Tespiti  330
XII. Yargılama Giderleri  333
A. Yargılama Giderlerinin Kapsamı  333
B. Yargılama Giderlerinden Sorumluluk  336
XIII. Adli Yardım  338
A. Adli Yardımdan Yararlanma Şartları  339
B. Adli Yardımdan Yararlanabilecek Kişiler  341
C. Adli Yardımın Kapsamı  341
D. Adli Yardım Talebinin İncelenmesi  342
E. Adli Yardım Kapsamında Ertelenen Yargılama Giderlerinin Yargılama Sonunda Tahsili  344
XIV. Duruşmanın Düzeni  346
XV. Elektronik İşlemler  346
Madde 32 – İdari Davalarda Genel Yetki  349
AÇIKLAMALAR  349
Madde 33 – Kamu Görevlileri ile İlgili Davalarda Yetki  350
AÇIKLAMALAR  350
Madde 34 – Taşınmaz Mallara İlişkin Davalarda Yetki  355
AÇIKLAMALAR  355
I. Taşınmaz Mallara İlişkin Davalar  355
II. Mahalli İdarelere İlişkin Davalar  356
Madde 35 – Taşınır Mallara İlişkin Davalarda Yetki  357
AÇIKLAMALAR  357
Madde 36 – Tam Yargı Davalarında Yetki  358
AÇIKLAMALAR  358
Madde 37 – Vergi Uyuşmazlıklarında Yetki  361
AÇIKLAMALAR  361
Madde 38 – Bağlantılı Davalar  362
AÇIKLAMALAR  362
I. Bağlantılı Dava Kavramı  362
II. Bağlantı Kararının Verilebilmesi İçin Kanunda Açıkça Belirtilen Koşullar  364
III. Bağlantı Kararının Verilebilmesi İçin Kanunda Açıkça Belirtilmeyen Koşullar  365
IV. Bağlantı Kararının Alınması Usulü  365
Madde 39 – Bağlantının Danıştayca İncelenmesi  367
AÇIKLAMALAR  367
Madde 40 – Bağlantının Bölge İdare Mahkemesince İncelenmesi  368
AÇIKLAMALAR  368
Madde 41 – Bağlantının Mahkemelerce Kabul Edilmemesi  369
AÇIKLAMALAR  369
Madde 42 – Bağlantılı Davalarla İlgili Diğer Esaslar  370
AÇIKLAMALAR  370
Madde 43 – Görevsizlik ve Yetkisizlik Hallerinde Yapılacak İşlem  371
AÇIKLAMALAR  371
Madde 44 – Merci Tayini  373
AÇIKLAMALAR  373
Madde 45 – İstinaf  374
AÇIKLAMALAR  374
Madde 46 – Temyiz  389
AÇIKLAMALAR  390
Madde 47 – Temyiz Edilemeyecek Kararlar  392
Madde 48 – Temyiz Dilekçesi  392
AÇIKLAMALAR  393
Madde 49 – Temyiz İncelemesi Üzerine Verilecek Kararlar  395
AÇIKLAMALAR  395
Madde 50 – Temyizen Verilen Karar Üzerine Yapılacak İşlem  401
AÇIKLAMALAR  401
Madde 51 – Kanun Yararına Temyiz  405
AÇIKLAMALAR  405
Madde 52 – Temyiz veya İstinaf İstemlerinde Yürütmenin Durdurulması  407
AÇIKLAMALAR  407
Madde 53 – Yargılamanın Yenilenmesi  410
AÇIKLAMALAR  410
Madde 54 – Kararın Düzeltilmesi  416
AÇIKLAMALAR  416
Madde 55 – Yargılamanın Yenilenmesi Usulü  417
AÇIKLAMALAR  417
Madde 56 – Danıştayda Çekinme ve Ret  418
AÇIKLAMALAR  418
Madde 57 – Mahkemelerde Çekinme ve Ret  419
AÇIKLAMALAR  419
Madde 58 – İdari Davalarda Delillerin Tespiti  420
AÇIKLAMALAR  420
Madde 59 – Yol Giderleri, Tazminat ve Gündelikler  421
Madde 60 – Tebliğ İşleri ve Ücretler  421
Madde 61 – Çalışmaya Ara Verme  421
Madde 62 – Nöbetçi Mahkemenin Görevleri  421
Madde 63 – Kaldırılan Hükümler  422
Ek Madde 1 –  422
Ek Madde 2 –  422
Ek Madde 3 –  422
Geçici Madde 1 –  422
Geçici Madde 2 –  422
Geçici Madde 3 –  422
Geçici Madde 4 –  422
Geçici Madde 5 –  422
Geçici Madde 6 –  423
Geçici Madde 7 –  423
Geçici Madde 8 –  423
Geçici Madde 9 –  423
Madde 64 – Yürürlük  424
Madde 65 – Yürütme  424
DANIŞTAY KANUNU  425
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN  465
Kaynakça  481
Kavram Dizini  487
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020