Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Ticari İşletme Hukuku
Kasım 2018 / 5. Baskı / 368 Syf.
Fiyatı: 32.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 4. Şubat 2017 21.00 TL 12.90 TL (%39)Sepete Ekle
   

Gözden geçirilmiş ve 7099 Sayılı Kanun değişiklikleri ışığında güncellenmiş ve yenilenmiş 5. Baskısını yapan kitap, üniversitelerde okutulmakta olan "Ticari İşletme Hukuku" dersine uygun olarak hazırlanmıştır. Ayrıca kitabı derslerinde kullanan akademisyenlerden ve öğrencilerden gelen istek ve öneriler de dikkate alınarak, kitabın kullanıcı dostu bir kitap olması amaçlanmıştır.

Kitapta konular öğrencilerin kolayca anlayabileceği bir dille ele alınmış, önemli konular dipnot ve detaylı bilgiler eşliğinde işlenmiştir. Kitapta işlenen konuların daha iyi anlaşılması için kitabın sonuna 100 adet örnek test sorusu ve cevap anahtarı eklenmiştir.

Kitap, ders kitabı olarak hazırlanmış olsa da bu konu hakkında kendisini geliştirmek isteyenler de hitap etmektedir.

Konu Başlıkları
Ticari İşletme Kavramı, Devri, Rehni
Ticari İş ve Hukuki Sonuçları
Ticari Yargı
Tacir ve Tacir Olmanın Hukuki Sonuçları
Esnaf
Ticaret Sicili
Ticari İsimler (Ticaret Unvanı, İşletme Adı, Marka)
Ticari Defterler
Rekabet ve Haksız Rekabet Hukuku
Cari Hesap
Tacir Yardımcıları
Barkod: 9789750251689
Yayın Tarihi: Kasım 2018
Baskı Sayısı:  5
Ebat: 14x20
Sayfa Sayısı: 368
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
2. Baskıya Önsöz  9
3. Baskıya Önsöz  11
4. Baskıya Önsöz  13
5. Baskıya Önsöz  15
Kısaltmalar  35
TİCARİ İŞLETME HUKUKU
§1. TİCARET HUKUKUNA GİRİŞ  39
I. DÜNYA TİCARET SİSTEMİNİN KURUMSAL YAPISI  39
II. TÜRK TİCARET HUKUKU  45
A. Ticaret Hukuku Kavramı  45
B. Ticaret Hukukunun Tarihçesi  48
C. Ticaret Hukukunun Sistemleri  49
1. Subjektif Sistem  49
2. Objektif Sistem  50
3. Modern Sistem  50
D. Ticaret Hukukunun Uluslararası Alanda Düzenlenişi  51
E. Türk Ticaret Hukukunun Gelişimi  54
§2. TİCARİ İŞLETME KAVRAMI  61
I. GENEL OLARAK  61
II. TİCARİ İŞLETME  62
A. Genel Olarak  62
B. Tanımı ve Unsurları  63
1. Tanımı  63
2. Unsurları  63
a. Gelir Sağlama Amacı  63
b. Devamlılık  65
c. Bağımsızlık  66
ç. Amaçlanan Gelirin Esnaf İşletmesi İçin Öngörülen Sınırı Aşan Düzeyde Olması  67
III. TİCARİ İŞLETMEDE MERKEZ VE ŞUBE KAVRAMLARI  70
A. Merkez  70
B. Şube  72
1. Tanımı ve Unsurları  72
2. Şube Olmaya Bağlanan Hukuki Sonuçlar  75
IV. TİCARİ İŞLETMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ  76
A. Maddi Unsur  77
B. Maddi Olmayan Unsur  78
1. Genel Olarak  78
2. TTK’nın Saydığı Manevi Unsurlar  79
a. Ticaret Unvanı ve Diğer Fikri Mülkiyet Hakları  79
b. Hak ve Alacaklar  79
c. Kiracılık Hakkı  80
ç. Müşteri Çevresi  80
V. TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ  81
VI. TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ  86
A. Genel Olarak  86
B. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’na Genel Bakış  88
C. Özet  92
D. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanununa İlişkin Değerlendirmemiz  93
§3. TİCARİ İŞLER VE TİCARİ İŞ OLMAYA BAĞLANAN HUKUKİ SONUÇLAR  95
I. TİCARİ İŞ KRİTERLERİ  96
A. TTK. m.3’e Göre Ticari İşler  96
1. TTK.’da Düzenlenen Bütün Hususlar  96
2. Bir Ticari İşletmeyi İlgilendiren Bütün İşlem ve Fiiller (Eylemler)  96
B. TTK. m.19’a Göre Ticari İşler  98
1. Ticari İş Karinesi  98
2. Taraflardan Biri İçin Ticari İş Niteliğinde Olan Sözleşmeler  99
II. TİCARİ İŞ SAYILMAYA BAĞLANAN ÖZEL SONUÇLAR  103
A. Ticari İşlerde Zamanaşımı  103
B. Ticari İşlerde Faiz  103
1. Faizin Çeşitleri  107
a. Niteliği Açısından Yapılan Faiz Ayrımı  107
aa. Kapital (Anapara) Faizi  107
bb. Temerrüt Faizi  108
b. Hesaplanması Bakımından Faiz  108
aa. Basit Faiz  108
bb. Mürekkep (Bileşik = Kombine) Faiz  108
c. Kaynağı Açısından Faiz  109
aa. İradi (Sözleşme veya Akdi) Faiz  109
bb. Kanuni Faiz  109
d. Ticari Nitelikte Olup Olmamasına Göre Faiz (Ticari Faiz – Adi Faiz Ayrımı)  110
2. Ticari İşlerde Faizin Özellikleri  110
a. Sözleşmede Kararlaştırılmamış Olsa Dahi Faiz Yürütülmesi  110
b. Kapital Faiz Oranının Serbestçe Belirlenebilmesi  111
c. Mürekkep (bileşik) Faiz veya Faize Faiz Yürütülmesi  113
ç. Temerrüt Faizinin İşlemeye Başlayacağı Tarih  114
3. Kanuni Faiz Oranları  115
a. Anapara Faizinde Kanuni Oran  115
b. Temerrüt Faizinde Kanuni Oran  116
c. Yabancı Para Borçlarında Kanuni Faiz Oranı  118
C. Ticari İşlerde Müteselsil Sorumluluk Esası  118
1. Genel Olarak  118
2. Müştereken Borç Altına Girme  119
3. Ticari Borçlara Kefalet  121
§4. TİCARİ HÜKÜMLER VE UYUŞMAZLIKLARA
UYGULANMASI  123
I. TİCARİ HÜKÜMLER  123
II. TİCARİ İŞTEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE UYGULANACAK HÜKÜMLERİN SIRASI  124
A. Emredici Hükümler  125
B. Sözleşme Hükümleri  125
C. Emredici Olmayan Ticari Hükümler  125
D. Ticari Örf ve Âdet  126
E. Genel Hükümler  128
§5. TİCARİ YARGI  131
I. TİCARİ DAVA TÜRLERİ  131
A. Mutlak (Salt) Ticari Davalar  131
1. TTK. m.4 f.1 b.a – f’da Sayılan İşlerden Doğan Davalar  132
a. TTK.’da Düzenlenen İş ve İşlemlerden Doğan Tüm Davalar  132
b. 4721 sayılı TMK.’da Düzenlenen Bazı İş ve İşlemlerden Doğan Davalar  132
c. 6098 sayılı TBK.’da Düzenlenen Bazı İş ve İşlerden Doğan Davalar  132
ç. Fikrî Mülkiyet Hukukuna Dair Mevzuattan Doğan İşler  132
d. Ticarete Ayrılmış Yerlere İlişkin Özel Düzenlemelerden Doğan İşler  132
e. Bankalar ve Diğer Finans Kuruluşlarına İlişkin Düzenlemelerden Doğan İşler  133
2. Özel Düzenlemelerdeki Açık Hüküm Gereğince Mutlak Ticari Sayılan Davalar  133
B. Havale, Saklama ve Fikir ve Sanat Eserlerine İlişkin Haklardan Doğan Davalar  133
C. Her İki Tarafın da Ticari İşletmesiyle İlgili Olan Uyuşmazlıklardan Doğan Davalar (Nispi Ticari Davalar)  134
II. TİCARİ DAVALARIN GÖRÜLECEĞİ MAHKEMELER  134
III. YARGILAMA USULÜ  136
§6. TACİR VE TACİR OLMANIN SONUÇLARI  137
I. TACİR SIFATININ KAZANILMASI  138
A. Gerçek Kişilerde Tacir Sıfatının Kazanılması  138
1. Ticari İşletmenin Kısmen Dahi Olsa Kendi Adına ve Fiilen İşletilmeye Başlanması  138
2. Ticari İşletme Açmasına Rağmen Fiilen İşletmeye Başlamayan Gerçek Kişinin Tacir Sayılması  139
a. Fiilen İşletmeye Başlamadan Reklamlar Yapmak Suretiyle  139
b. Fiilen İşletmeye Başlamadan Ticaret Siciline Tescil ve TTSG.’de İlanıyla  139
c. Tacir Sayılmaya Bağlanan Sonuçlar  139
3. Gerçek Kişinin Tacir Gibi Sorumlu Olması  140
4. Ticaretten Yasaklanan Kişilerin Tacir Sıfatları  140
B. Tüzel Kişilerde Tacir Sıfatının Kazanılması  141
1. Ticaret Şirketleri  141
2. Ticari İşletme İşleten Dernekler  142
3. Ticari İşletme İşleten Vakıflar  142
4. Kendi Kuruluş Kanunları Gereğince Özel Hukuk Hükümlerine Göre Yönetilmek veya Ticari Şekilde İşletilmek Üzere Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Kurulan Kurum ve Kuruluşlar  143
a. Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Bunlara Ait Müesseseler  143
b. Özel Hukuk Hükümleri Uyarınca Yönetilen veya Ticari Şekilde İşletilen Diğer Kurum ve Kuruluşlar  144
C. Donatma İştiraki  145
Ç. Hakim Teşebbüsün Tacir Sıfatı  145
II. TACİR OLMANIN SONUÇLARI (TACİR OLMAYA BAĞLANAN HUKUKİ SONUÇLAR)  146
A. Ticaret Unvanı Seçme ve Kullanma  146
B. İflasa Tabi Olma  147
C. Ticaret Siciline Kaydolma  148
Ç. Ticari Defterleri Tutma ve Saklama  149
D. Ticaret ve Sanayi Odalarına Kaydolma  149
E. Basiretli İş Adamı Gibi Hareket Etme  149
F. Ücret ve Faiz İsteme  151
G. Ticari İş Karinesine Tabi Olma  151
H. Fatura Verme  151
I. Ücret ve Cezai Şartın İndirilmesini İsteyememe  152
İ. Fatura ve Teyit Mektubuna Sekiz Gün İçerisinde İtiraz Etme  154
J. Ticari Örf ve Âdetin Uygulanması  154
K. İhtar ve İhbarları Belirli Şekillerde Yapma  154
L. Satış ve Mal Değişimlerinde Özel Hükümlere Tabi Olma  155
1. Kısım Kısım Yerine Getirilecek Satışlar  155
2. Alıcının Temerrüdü  155
3. Satılan veya Değişilen Malın Ayıplı Olması  156
M. Hapis Hakkından Yararlanmada Kolaylık  156
III. TACİR SIFATININ SON BULMASI  157
§7. ESNAF  159
§8. TİCARET SİCİLİ  161
I. TİCARET SİCİLİ ÖRGÜTÜ VE YÖNETİMİ  161
II. TİCARET SİCİLİNİN ALENİYETİ (KAMUYA AÇIKLIK PRENSİBİ)  163
III. SİCİL İŞLEMLERİ  163
IV. TESCİL PROSEDÜRÜ  164
A. Tescil Çeşitleri  164
1. Talep Üzerine Tescil  164
2. Re’sen veya Bildirim Üzerine Tescil  165
B. Sicil Müdürünün İnceleme Yetkisi  165
C. Sicil Müdürünün İncelemesinin Sonuçları  165
D. Muvakkat (Geçici) Tescil  166
V. TESCİLİN SONUÇLARI (SİCİLİN KAMUYA AÇIK OLMASININ SONUÇLARI)  167
A. Tescilin İzhari (Açıklayıcı) ve İhdasi (Yaratıcı) Sonuçları  167
1. Tescilin İzhari (Açıklayıcı) Sonucu  167
2. Tescilin İhdasi (Kurucu) Sonucu  168
B. Tescilin Müspet (Olumlu) ve Menfi (Olumsuz) Sonucu  168
1. Tescilin Müspet (Olumlu) Sonucu  168
2. Tescilin Menfi (Olumsuz) Sonucu  169
VI. TİCARET SİCİLİNDEN DOĞAN SORUMLULUK  169
A. Hukuki Sorumluluk  169
B. Cezai Sorumluluk  170
§ 9. TİCARET UNVANI VE DİĞER TİCARİ ADLAR  171
I. TİCARET UNVANI  171
A. Ticaret Unvanının Şekli  173
1. Gerçek Kişi Tacirin Ticaret Unvanı  173
2. Ticaret Şirketlerinin Ticaret Unvanı  174
a. Kollektif Şirket  174
b. Komandit Şirket  174
c. Anonim, Limited ve Kooperatif Şirketler  175
3. Tacir Sayılan Diğer Tüzel Kişiler  175
4. Donatma iştiraki  175
B. Zorunlu ve İhtiyari Ek Seçmede Kanuni Sınır  176
C. Ticaret Unvanının Korunması  177
1. Hukuki Sorumluluk  178
2. Cezai Sorumluluk  180
II. İŞLETME ADI  180
§ 10. MARKA  183
I. GENEL OLARAK  183
II. MARKANIN TÜRLERİ  184
A. Mal ve Hizmet Markası  184
1. Mal Markası  184
2. Hizmet Markası  184
B. Ferdi ve Ortak Marka  185
1. Ferdi marka  185
2. Ortak Marka  185
C. Garanti Markası  186
III. MARKANIN TESCİLİ  188
A. Marka Olarak Tescil Edilebilecek İşaretler  188
1. Ayırt Edici Özelliği Olan, Konusunun Açık Ve Kesin Olarak Anlaşılmasını Sağlayabilecek İşaretler Tescil Edilir  188
a. Sicile Tescil Edilebilir Bir İşaret Olması  188
b. Ayırt edici özelliği Olması  189
c. Konusunun Açık ve Kesin Olarak anlaşılmasını Sağlayacak Nitelikte Olması  189
B. Tescili Reddedilecek İşaretler  189
1. Marka Tescilinde Mutlak Red Nedenleri  189
a. Genel Olarak  189
aa. Ayırt Edici Özelliği Olmayan, Konusunun Açık Ve Kesin Olarak Anlaşılmasını Sağlayabilecek Nitelikte Olmayan İşaretler (SMK. 4)  190
bb. Herhangi Bir Ayırt Edici Niteliğe Sahip Olmayan İşaretler  190
cc. Tasviri İşaretler  190
çç. Aynı veya Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzer İşaretler  190
dd. Ticaret Alanında Herkes Tarafından Kullanılan Veya Belirli Bir Meslek, Sanat Veya Ticaret Grubuna Mensup Olanları Ayırt Etmeye Yarayan İşaretler  191
ee. Malın Şeklini veya Mala Asli Değerini Veren Şekli İçeren İşaretler  191
ff. Halkı Yanıltacak İşaretler  191
gg. Paris Sözleşmesinin 2’nci Mükerrer 6’ncı Maddesine Göre Reddedilecek İşaretler  192
ğğ. Halka Mal Olmuş Diğer İşaretler  192
hh. Dinî Değerleri Veya Sembolleri İçeren İşaretler  192
ıı. Kamu Düzenine Veya Genel Ahlaka Aykırı İşaretler  192
ii. Tescilli Coğrafi İşaretten Oluşan Ya Da Tescilli Coğrafi İşaret İçeren İşaretler (SMK. 5.i)  193
b. Mutlak Red Nedenlerine İlişkin İstisnalar  193
aa. Kullanım Yoluyla Ayırt Edicilik Kazanma  193
bb. Muvafakatname  193
2. Nispi Red Nedenleri  194
a. Tescil Edilmiş veya Tescil İçin Başvurusu Yapılmış Bir Marka İle Aynı veya Benzer Olan ve Aynı veya Benzer mal ya da hizmetleri kapsayan işaretler  194
b. Marka Sahibinin Ticari Vekili Veya Temsilcisi Tarafından Marka Sahibin İzni Olmaksızın Markanın Kendi Adına Tescili İçin Başvuruda Bulunma  194
c. Tescilsiz Bir Marka Veya Ticaret Sırasında Kullanılan Tescilsiz Başka Bir İşaret Sahibinin İtirazı  195
d. Paris Sözleşmesi Anlamında Tanınmış Markalar  195
e. Toplumda Belirli Tanınmışlık Düzeyine Ulaşmış Markalar  195
f. Tescil Başvurusu Yapılan Markanın Başkasına Ait Kişi İsmini, Ticaret Ünvanını, Fotoğrafını, Telif Hakkını veya Herhangi Bir Sınai Mülkiyet Hakkını İçermesi  196
g. Süresi İçinde Yenilenmeyen Ortak Marka veya Garanti Markasıyla Aynı veya Benzer Markaların Tesciline İlişkin üç yıl İçinde Yapılan Başvuru  196
ğ. Süresi İçinde Yenilenmeyen Markalarla Aynı veya Benzer Markaların Tescili İlişkin İki yıl İçinde Yapılan Başvuru  196
h. Kötüniyetli Başvurular  197
B. Tescil Başvurusu, İncelenmesi ve İtirazlar  197
1. Tescil Başvurusu  197
a. Başvuruda Bulunacak Kişiler  197
b. Başvuruda Aranan Hususlar  197
aa. Başvuru Belgeleri, Başvurunun Sınıflandırılması ve Başvurunun Bölünmesi  198
aaa. Başvuru Belgeleri  198
bbb. Başvurunun Sınıflandırılması  198
ccc. Başvurunun Bölünmesi  198
bb. Rüçhan Hakkının Etkisi  199
aaa. Rüçhan Hakkını Doğuran Hususlar  199
bbb. Rüçhan Hakkı Talebi ve hükmü  200
cc. Madrid Protokolü Kapsamında Yapılan Uluslararası Marka Başvurularının Doğrudan Etkisi  201
2. Başvurunun İncelenmesi  201
a. Başvurunun Şeklen İncelenmesi ve Eksikliklerin Giderilmesi  201
b. Başvurunun Mutlak Ret Nedenleri Açısından İncelenmesi  202
3. Başvuruya İtiraz  203
a. Başvurunun Yayınlanması ve Üçüncü kişilerin görüşleri  203
aa. Başvurunun Bültende Yayınlanması  203
bb. Üçüncü Kişilerin Görüşleri  203
b. Yayıma İtiraz  203
c. Yayıma İtirazın İncelenmesi  204
4. Kurum Kararlarına İtiraz  205
a. İtiraz Edecek Kişiler  205
b. İtiraz Usulü  205
c. Karara İtirazların İncelenmesi  205
d. Kurumun Nihai Kararlarına Karşı Yargı Yolu  206
C. Tescilin Hüküm ve Sonuçları  206
1. Tescil  206
2. On Yıllık Koruma Süresi Ve Yenileme  207
a. On Yıllık Koruma Süresi  207
b. Koruma Süresinin Devamı İçin Yenileme  207
IV. MARKA SAHİBİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  207
A. Hakları  207
1. Marka Sahibinin Münhasır Hakları  208
a. İzinsiz Kullanılmasının Önleme  208
aa. Tescilli Marka İle Aynı Olan Herhangi Bir İşaretin, Tescil Kapsamına Giren Mal Veya Hizmetlerde Kullanılması  208
bb. Halk Tarafından Tescilli Marka İle İlişkilendirilme İhtimali de Dâhil Karıştırılma İhtimali Bulunan Herhangi Bir İşaretin Kullanılması  208
cc. Tanınmış Tescilli Markaların Haklı Bir Sebep Olmaksızın Kullanılması  208
b. İşaretin Ticaret Alanında Kullanılmasını Yasaklama  209
aa. İşaretin, Mal Veya Ambalajı Üzerine Konulması  209
bb. İşareti Taşıyan Malların Piyasaya Sürülmesi, Teslim Edilebileceğinin Teklif Edilmesi, Bu Amaçlarla Stoklanması Veya İşaret Altında Hizmetlerin Sunulması Ya Da Sunulabileceğinin Teklif Edilmesi  209
cc. İşareti Taşıyan Malın İthal Ya Da İhraç Edilmesi  209
çç. İşaretin, Teşebbüsün İş Evrakı Ve Reklamlarında Kullanılması  209
dd. İşaretin Aynı Veya Benzerinin İnternet Ortamında Ticari Etki Yaratacak Biçimde Kullanılması  209
ee. İşaretin Ticaret Unvanı Ya Da İşletme Adı Olarak Kullanılması  209
ff. İşaretin Hukuka Uygun Olmayan Şekilde Karşılaştırmalı Reklamlarda Kullanılması  210
2. Münhasır Hakların Sınırları  210
a. Markanın Üçüncü Kişiler Tarafından Dürüstçe Ve Ticari Hayatın Olağan Akışı İçinde Kullanımı Engellenemez  210
aa. Gerçek Kişilerin Kendi Ad Veya Adresini Belirtmesi  210
bb. Mal ve Hizmetlere ilişkin Açıklamalar  210
cc. Mal Veya Hizmetin Kullanım Amacının Belirtilmesinin Gerekli Olduğu Hâllerde Kullanılması  210
b. Marka Hakkının Tükenmesi  211
B. Markayı Kullanma Yükümlülüğü  211
V. MARKAYLA İLGİLİ HUKUKİ İŞLEMLER  212
A. Devir  213
B. Rehin  214
C. Haciz  215
D. Lisans  215
VI. MARKA HAKKININ SONA ERMESİ  216
A. Koruma Süresinin Dolması ve Yenilememe  216
B. Marka Sahibinin Hakkından Vazgeçmesi  217
C. Markanın Hükümsüzlüğüne Karar Verilmesi veya İptal Edilmesi  218
1. Markanın Hükümsüzlüğü  218
a. Hükümsüzlük Halleri  218
aa. Kural: Mutlak Veya Nispi Red Nedenlerinin Varlığı  218
bb. İstisnalar: Sonradan Ayırdedici Nitelik Kazanma Ve Sessiz Kalma  218
aaa. Hükümsüzlük Talebinden Önce Ayırt Edici Nitelik Kazanmış Markalar Hükümsüz Kılınamaz  218
bbb. Marka Sahibin, Markanın Kullanıldığını Bildiği Veya Bilmesi Gerektiği Hâlde Bu Duruma Birbirini İzleyen Beş Yıl Boyunca Sessiz Kalması  219
ccc. Hükümsüzlüğün Def’i Olarak İleri Sürülmesi  220
b. Hükümsüzlük Davası  220
2. İptal  221
a. İptal Halleri  221
aa. Markanın Türkiye’de Ciddi Bir Biçimde Kullanılmaması Veya Beş Yıllık Süreyle Kesintisiz Ara Verilemesi Bir İptal Nedenidir  221
bb. Markanın Tescilli Olduğu Mal Ve Hizmetler İçin Yaygın Hale Gelmesi  222
cc. Markanın Tescilli Olduğu Mal Ve Hizmetlerin Özellikle Niteliği Kalitesi Veya Coğrafi Kaynağı Konusunda Yanıltıcı Hale Gelmesi  222
dd. Ortak Marka Veya Garanti Markasının Teknik Şartnameye Aykırı Kullanımı  222
b. İptal Talebinin İleri Sürülmesi  223
VII. MARKA HAKKININ KORUNMASI  224
A. Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Fiiller  224
1. Marka Sahibinin İzni Olmaksızın, Markayı 7. Maddede Belirtilen Biçimlerde Kullanmak  225
2. Marka Sahibinin İzni Olmaksızın, Markayı Veya Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzerini Kullanmak Suretiyle Markayı Taklit Etmek  225
3. Marka Hakkına Tecavüz Oluşturan İşareti Taşıyan Ürünleri Ticarette Kullanmak  225
4. Marka Sahibi Tarafından Lisans yoluyla Verilmiş Hakları İzinsiz Genişletme veya Bu hakları Üçüncü Kişilere Devretmek  225
B. Marka Hakkına Tecavüzün Sonuçları  226
1. Özel Hukuk Sorumluluğu  226
a. Açılabilecek Davalar  226
aa. SMK. 149 Anlamında Açılacak Davalar  226
aaa. Fiilin Tecavüz Olup Olmadığının Tespitini  227
bbb. Muhtemel Tecavüzün Önlenmesi  227
ccc. Tecavüz Fiillerinin Durdurulmasını  227
ççç. Tecavüzün Kaldırılması  227
ddd. Tazminat Davası ve Yoksun Kalınan Kazanç (SMK. 150)  227
eee. Ürünlere El Koyma veya Mülkiyetini Hakkı Tanınması  229
fff. Ürünlerin İmhasını Talep Etme  229
ggg. Tecavüzün Mevcut Olmadığına İlişkin Hak Sahibinden Görüş Sorma Ve Cevap Verilmemesi Halinde Tespit Dava Açma (SMK. 154)  230
bb. Kullanım Kanıtı Savunması  230
c. Davacı ve Davalı Sıfatı  231
aa. Davacı  231
bb. Davalı  232
c. Görevli ve Yetkili Mahkeme  233
d. Zamanaşımı  233
2. Cezai Sorumluluk  234
§11. REKABET HUKUKU  235
I. GENEL OLARAK REKABET  235
II. REKABETE İLİŞKİN TÜRK HUKUKUNDA KANUNİ DÜZENLEMELER  236
A. Borçlar Kanundaki Düzenleme  236
B. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun  237
C. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun  238
D. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun  239
1. Yasaklanan Faaliyetler  239
a. Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylemler ve Kararlar  239
b. Hakim Durumu Kötüye Kullanma  241
c. Birleşme ve Devralma Yoluyla Hakim Durum Yaratma veya Hakim Durumu Güçlendirme  241
2. Rekabet Kurulunun Yetkileri  241
3. Rekabetin Sınırlanmasının Özel Hukuk Alanındaki Sonuçları  242
a. Geçersizlik yaptırımı  242
b. Tazminat  242
aa. Tazminat Hakkı  242
bb. Zararın Tazmini  243
cc. İspat Yükü  243
III. TÜRK TİCARET KANUNU VE HAKSIZ REKABET  244
A. TANIMI VE UNSURLARI  244
B. BAŞLICA HAKSIZ REKABET HÂLLERİ  246
C. HAKSIZ REKABETİN SONUÇLARI  258
1. Hukuki Sorumluluk  258
a. Hukuki Sorumluluğa İlişkin Davalar  258
aa. Tespit Davası  258
bb. Men Davası  258
cc. Sonuçların Ortadan Kaldırılması (Ref) Davası  259
çç. Maddi Tazminat Davası  259
dd. Manevi Tazminat Davası  260
b. Davacı ve Davalı Olabilme Ehliyeti  260
aa. Aktif Dava Ehliyeti (Davacı olabilecekler)  260
aaa. Zarar Gören Veya Böyle Bir Tehlikeyle Karşılaşabilecek Olan Kimse  260
bbb. Müşteriler  261
ccc. Mesleki ve Ekonomik Birlikler  261
bb. Pasif Dava Ehliyeti (Davalı Olabilecekler)  261
aaa. Fail  261
bbb. Çalıştıran (İstihdam Eden Kişi)  262
ccc. Basın, Yayın, İletişim ve Bilişim Kuruluşları  262
c. Kararların İlanı  264
d. Zamanaşımı  264
2. Cezai Sorumluluk  264
§12. TİCARİ DEFTERLER  267
I. KAVRAM  267
II. TİCARİ DEFTER TUTMA VE ENVANTER ÇIKARMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  267
A. Defter Tutma Yükümlülüğü ve Tabi Olduğu Esaslar  267
1. Defter Tutma Yükümlülüğünün Kapsamı  268
2. Yükümlülüğün Konusu Olan Defterlerin Belirlenmesi  270
3. Defterlerin Tutulmasında Şekil Şartları  271
B. Envanter Çıkarmak Yükümlülüğü  272
III. AÇILIŞ BİLANÇOSU VE YILSONU FİNANSAL TABLOLARI  273
IV. TİCARİ DEFTER VE BELGELERİN SAKLANMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ  273
A. Genel Esaslar  273
B. Saklamanın Gerçekleştirileceği Ortam  274
C. Saklama Süresi  274
Ç. Defter ve Belgelerin Zayi Olması  275
V. TİCARİ DEFTER VE BELGELERİN HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARDAKİ FONKSİYONU  276
A. Ticari Defterlerin İncelenmek Üzere İbrazı ve Teslimi  276
B. Ticari Defterlerin İspat Fonksiyonu  277
1. Genel Olarak  277
2. Ticari Defterlerin Sahibi Aleyhine Kanıt Olması  278
a. İbraz Edilmemesi İhtimali  278
b. İbraz Edilmesi İhtimali  278
3. Ticari Defterlerin Sahibi Lehine Kanıt Olması  279
VI. KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMUNUN YETKİSİ  281
§13. CARİ HESAP  283
I. TANIMI, ŞEKLİ VE ESASLARI  283
II. CARİ HESAPTA BAKİYE  285
III. BAKİYENİN HACZİ  286
IV. CARİ HESABIN SONA ERMESİ  286
V. CARİ HESAPTA ZAMANAŞIMI  287
§14. TACİR YARDIMCILARI  289
I. BAĞIMLI TACİR YARDIMCILARI  290
A. Ticari Temsilci  290
1. Tanımı  290
2. Hukuki Niteliği  290
3. Tayini  291
a. Tayinin Şekli  291
b. Tayine Yetkili Kişi  292
c. Tayin Edilecek Kişi  293
4. Temsil Yetkisinin Kapsamı  294
a. Yetki Kapsamına Dâhil İşlemler  294
b. Ticari Temsilcinin Temsil Yetkisinin Doğal ve Kanuni Sınırlamaları  295
c. Temsil Yetkisinin Tacirin İradesi ile Sınırlandırılması  296
aa. Ticari Temsilcinin Yetkisinin Şube İşleriyle Sınırlandırılması  296
bb. Ticari temsilcinin Yetkisinin Birlikte Temsil Yoluyla Sınırlandırılması  297
5. Ticari Temsilcinin Rekabet Yasağına Tabi Olması  298
6. Ticari Temsilcinin Temsil Yetkisinin Sona Ermesi  298
a. Azil ve İstifa  298
b. Ölüm ve Fiil Ehliyetinin Kaybı  299
c. İflas  300
ç. İşletmenin Devri ve Tasfiyesi  300
B. Ticari Vekil  301
1. Tanım  301
2. Tayini  301
3. Yetkileri ve Sınırlandırılması  302
4. Rekabet Yasağı  303
5. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi  304
C. Diğer Tacir Yardımcıları  304
1. Kavram  304
2. Yetkileri  304
3. Rekabet Yasağı ve Temsil Yetkisinin Sona Ermesi  305
Ç. Pazarlamacı  306
1. Tanımı  306
2. Pazarlamacılık İlişkisinin Kurulması  306
3. Pazarlamacının Yükümlülükleri  306
4. Pazarlamacının Yetkileri  307
5. Pazarlamacılık İlişkisinin Sona Ermesi  308
II. BAĞIMSIZ TACİR YARDIMCILARI  309
A. Simsar  309
1. Mevzuattaki Yeri  309
2. Simsarın Tanımı ve Unsurları  310
3. Ücrete Hak Kazanma, Ücretin Miktarının Belirlenmesi ve Masrafların Ödenmesi  311
4. Simsarın Haklarını Kaybetmesi  312
5. Simsarlık İlişkisinin Sona Ermesi ve Zamanaşımı  313
B. Acente  314
1. Tanımı  314
2. Unsurları  314
a. Tacirden Bağımsız Olması  314
b. Bir Ticari İşletme İle İlgili Olması  315
c. Belirli Bir Yer veya Bölge İçinde Faaliyetin İcra Edilmesi  315
ç. Faaliyetin Süreklilik Arz Etmesi ve Meslek Edinilmesi  315
d. Faaliyetin Bir Sözleşmeye Dayanması  316
e. Aracılık Etme veya Sözleşme Yapma Yetkisi  316
3. Acentenin Hakları  317
a. Tekel Hakkı – (İnhihasr Hakkı)  317
b. Olağanüstü Masrafları İsteme Hakkı  317
c. Ücret ve Tahsil Komisyonu Hakkı  317
ç. Hapis Hakkı  320
4. Acentenin Temsil Yetkisinin Kapsamı  321
a. Beyanda Bulunma, Beyanları Kabul, Davacı ve Davalı Olabilme  321
b. Mal Bedellerini Kabul, Malları Teslim, Alacağın Yenilenmesi ve Alacağın Miktarının İndirilmesi  322
c. Sözleşme Yapma  322
ç. Acentenin Yetkisiz Temsilciliği  322
5. Acentenin Borç ve Yükümlülükleri  323
a. Rekabet Yasağı  323
b. Müvekkilinin İşlerini Görme ve Menfaatlerini Koruma  323
c. Haber Verme Yükümlülüğü  324
ç. Müvekkilinin Talimatlarına Uygun Hareket Etme  325
d. Önlemler Alma  325
e. Müvekkiline Ait Parayı Ödeme veya Teslim Etme  326
6. Acentelik Sözleşmesinin Sona Ermesi  326
a. Sona Erme Sebepleri  326
aa. Fesih  326
bb. Sürenin Dolması  326
cc. Ölüm, İflas ve Kısıtlanma  326
b. Sona Ermenin Sonuçları  327
aa. Genel Sonuçları  327
bb. Denkleştirme İstemi ve Rekabet Yasağı Anlaşması  327
aaa. Denkleştirme İstemi  327
bbb. Rekabet Yasağı Anlaşması  329
7. Acentelik İlişkisine Tabi Bazı İş ve İşlemler  330
C. Alım Satım İşlerinde Komisyoncu  330
1. Hukukumuzdaki Düzenlenişi  330
2. Tanımı ve Unsurları  331
3. Komisyoncunun Hakları  331
a. Masrafları, Avansları ve Faizleri İsteme Hakkı  331
b. Ücret İsteme Hakkı  332
c. Hapis ve Malı Açık Artırma İle Sattırma Hakları  332
ç. Komisyoncunun Kendisiyle İşlem Yapma Hakkı  333
4. Komisyoncunun Borçları  334
a. Bildirme ve Sigortalama Borcu  334
b. Özen Borcu  334
c. Bedel İle İlgili Müvekkilinin Talimatına Uyma Borcu  335
ç. Veresiye Satmama ve Teslim Almadan Ödememe Borcu  335
d. Garanti Borcu  336
5. Komisyonculuk Sözleşmesinin Sona Ermesi  336
6. Zamanaşımı  336
Ç. Taşıma İşleri Komisyoncusu  337
1. Kavram  337
2. Komisyoncunun “Eşyanın Taşıtılması” Borcu  337
3. Gönderenin Bildirimde Bulunma Yükümlülüğü  338
4. Komisyoncunun Ücret Alacağının Muacceliyeti  338
5. Hapis Hakkı  338
6. Komisyoncunun Taşıma İşini Üzerine Alması  339
7. Taşıma İşleri Komisyoncusunun Sorumluluğu  339
8. Zamanaşımı  339
Ticari İşletme Hukuku Örnek Test Soruları  341
Yararlanılan Kaynaklar  361
Kavramlar Dizini  367
 


Mustafa İsmail Kaya ...
Eylül 2019
28.00 TL
Sepete Ekle
Mustafa Yasan
Ocak 2019
18.51 TL
Sepete Ekle
Ali Bozer ...
Ekim 2018
60.19 TL
Sepete Ekle
Sabih Arkan
Ekim 2018
97.22 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
2. Baskıya Önsöz  9
3. Baskıya Önsöz  11
4. Baskıya Önsöz  13
5. Baskıya Önsöz  15
Kısaltmalar  35
TİCARİ İŞLETME HUKUKU
§1. TİCARET HUKUKUNA GİRİŞ  39
I. DÜNYA TİCARET SİSTEMİNİN KURUMSAL YAPISI  39
II. TÜRK TİCARET HUKUKU  45
A. Ticaret Hukuku Kavramı  45
B. Ticaret Hukukunun Tarihçesi  48
C. Ticaret Hukukunun Sistemleri  49
1. Subjektif Sistem  49
2. Objektif Sistem  50
3. Modern Sistem  50
D. Ticaret Hukukunun Uluslararası Alanda Düzenlenişi  51
E. Türk Ticaret Hukukunun Gelişimi  54
§2. TİCARİ İŞLETME KAVRAMI  61
I. GENEL OLARAK  61
II. TİCARİ İŞLETME  62
A. Genel Olarak  62
B. Tanımı ve Unsurları  63
1. Tanımı  63
2. Unsurları  63
a. Gelir Sağlama Amacı  63
b. Devamlılık  65
c. Bağımsızlık  66
ç. Amaçlanan Gelirin Esnaf İşletmesi İçin Öngörülen Sınırı Aşan Düzeyde Olması  67
III. TİCARİ İŞLETMEDE MERKEZ VE ŞUBE KAVRAMLARI  70
A. Merkez  70
B. Şube  72
1. Tanımı ve Unsurları  72
2. Şube Olmaya Bağlanan Hukuki Sonuçlar  75
IV. TİCARİ İŞLETMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ  76
A. Maddi Unsur  77
B. Maddi Olmayan Unsur  78
1. Genel Olarak  78
2. TTK’nın Saydığı Manevi Unsurlar  79
a. Ticaret Unvanı ve Diğer Fikri Mülkiyet Hakları  79
b. Hak ve Alacaklar  79
c. Kiracılık Hakkı  80
ç. Müşteri Çevresi  80
V. TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ  81
VI. TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ  86
A. Genel Olarak  86
B. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’na Genel Bakış  88
C. Özet  92
D. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanununa İlişkin Değerlendirmemiz  93
§3. TİCARİ İŞLER VE TİCARİ İŞ OLMAYA BAĞLANAN HUKUKİ SONUÇLAR  95
I. TİCARİ İŞ KRİTERLERİ  96
A. TTK. m.3’e Göre Ticari İşler  96
1. TTK.’da Düzenlenen Bütün Hususlar  96
2. Bir Ticari İşletmeyi İlgilendiren Bütün İşlem ve Fiiller (Eylemler)  96
B. TTK. m.19’a Göre Ticari İşler  98
1. Ticari İş Karinesi  98
2. Taraflardan Biri İçin Ticari İş Niteliğinde Olan Sözleşmeler  99
II. TİCARİ İŞ SAYILMAYA BAĞLANAN ÖZEL SONUÇLAR  103
A. Ticari İşlerde Zamanaşımı  103
B. Ticari İşlerde Faiz  103
1. Faizin Çeşitleri  107
a. Niteliği Açısından Yapılan Faiz Ayrımı  107
aa. Kapital (Anapara) Faizi  107
bb. Temerrüt Faizi  108
b. Hesaplanması Bakımından Faiz  108
aa. Basit Faiz  108
bb. Mürekkep (Bileşik = Kombine) Faiz  108
c. Kaynağı Açısından Faiz  109
aa. İradi (Sözleşme veya Akdi) Faiz  109
bb. Kanuni Faiz  109
d. Ticari Nitelikte Olup Olmamasına Göre Faiz (Ticari Faiz – Adi Faiz Ayrımı)  110
2. Ticari İşlerde Faizin Özellikleri  110
a. Sözleşmede Kararlaştırılmamış Olsa Dahi Faiz Yürütülmesi  110
b. Kapital Faiz Oranının Serbestçe Belirlenebilmesi  111
c. Mürekkep (bileşik) Faiz veya Faize Faiz Yürütülmesi  113
ç. Temerrüt Faizinin İşlemeye Başlayacağı Tarih  114
3. Kanuni Faiz Oranları  115
a. Anapara Faizinde Kanuni Oran  115
b. Temerrüt Faizinde Kanuni Oran  116
c. Yabancı Para Borçlarında Kanuni Faiz Oranı  118
C. Ticari İşlerde Müteselsil Sorumluluk Esası  118
1. Genel Olarak  118
2. Müştereken Borç Altına Girme  119
3. Ticari Borçlara Kefalet  121
§4. TİCARİ HÜKÜMLER VE UYUŞMAZLIKLARA
UYGULANMASI  123
I. TİCARİ HÜKÜMLER  123
II. TİCARİ İŞTEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE UYGULANACAK HÜKÜMLERİN SIRASI  124
A. Emredici Hükümler  125
B. Sözleşme Hükümleri  125
C. Emredici Olmayan Ticari Hükümler  125
D. Ticari Örf ve Âdet  126
E. Genel Hükümler  128
§5. TİCARİ YARGI  131
I. TİCARİ DAVA TÜRLERİ  131
A. Mutlak (Salt) Ticari Davalar  131
1. TTK. m.4 f.1 b.a – f’da Sayılan İşlerden Doğan Davalar  132
a. TTK.’da Düzenlenen İş ve İşlemlerden Doğan Tüm Davalar  132
b. 4721 sayılı TMK.’da Düzenlenen Bazı İş ve İşlemlerden Doğan Davalar  132
c. 6098 sayılı TBK.’da Düzenlenen Bazı İş ve İşlerden Doğan Davalar  132
ç. Fikrî Mülkiyet Hukukuna Dair Mevzuattan Doğan İşler  132
d. Ticarete Ayrılmış Yerlere İlişkin Özel Düzenlemelerden Doğan İşler  132
e. Bankalar ve Diğer Finans Kuruluşlarına İlişkin Düzenlemelerden Doğan İşler  133
2. Özel Düzenlemelerdeki Açık Hüküm Gereğince Mutlak Ticari Sayılan Davalar  133
B. Havale, Saklama ve Fikir ve Sanat Eserlerine İlişkin Haklardan Doğan Davalar  133
C. Her İki Tarafın da Ticari İşletmesiyle İlgili Olan Uyuşmazlıklardan Doğan Davalar (Nispi Ticari Davalar)  134
II. TİCARİ DAVALARIN GÖRÜLECEĞİ MAHKEMELER  134
III. YARGILAMA USULÜ  136
§6. TACİR VE TACİR OLMANIN SONUÇLARI  137
I. TACİR SIFATININ KAZANILMASI  138
A. Gerçek Kişilerde Tacir Sıfatının Kazanılması  138
1. Ticari İşletmenin Kısmen Dahi Olsa Kendi Adına ve Fiilen İşletilmeye Başlanması  138
2. Ticari İşletme Açmasına Rağmen Fiilen İşletmeye Başlamayan Gerçek Kişinin Tacir Sayılması  139
a. Fiilen İşletmeye Başlamadan Reklamlar Yapmak Suretiyle  139
b. Fiilen İşletmeye Başlamadan Ticaret Siciline Tescil ve TTSG.’de İlanıyla  139
c. Tacir Sayılmaya Bağlanan Sonuçlar  139
3. Gerçek Kişinin Tacir Gibi Sorumlu Olması  140
4. Ticaretten Yasaklanan Kişilerin Tacir Sıfatları  140
B. Tüzel Kişilerde Tacir Sıfatının Kazanılması  141
1. Ticaret Şirketleri  141
2. Ticari İşletme İşleten Dernekler  142
3. Ticari İşletme İşleten Vakıflar  142
4. Kendi Kuruluş Kanunları Gereğince Özel Hukuk Hükümlerine Göre Yönetilmek veya Ticari Şekilde İşletilmek Üzere Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Kurulan Kurum ve Kuruluşlar  143
a. Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Bunlara Ait Müesseseler  143
b. Özel Hukuk Hükümleri Uyarınca Yönetilen veya Ticari Şekilde İşletilen Diğer Kurum ve Kuruluşlar  144
C. Donatma İştiraki  145
Ç. Hakim Teşebbüsün Tacir Sıfatı  145
II. TACİR OLMANIN SONUÇLARI (TACİR OLMAYA BAĞLANAN HUKUKİ SONUÇLAR)  146
A. Ticaret Unvanı Seçme ve Kullanma  146
B. İflasa Tabi Olma  147
C. Ticaret Siciline Kaydolma  148
Ç. Ticari Defterleri Tutma ve Saklama  149
D. Ticaret ve Sanayi Odalarına Kaydolma  149
E. Basiretli İş Adamı Gibi Hareket Etme  149
F. Ücret ve Faiz İsteme  151
G. Ticari İş Karinesine Tabi Olma  151
H. Fatura Verme  151
I. Ücret ve Cezai Şartın İndirilmesini İsteyememe  152
İ. Fatura ve Teyit Mektubuna Sekiz Gün İçerisinde İtiraz Etme  154
J. Ticari Örf ve Âdetin Uygulanması  154
K. İhtar ve İhbarları Belirli Şekillerde Yapma  154
L. Satış ve Mal Değişimlerinde Özel Hükümlere Tabi Olma  155
1. Kısım Kısım Yerine Getirilecek Satışlar  155
2. Alıcının Temerrüdü  155
3. Satılan veya Değişilen Malın Ayıplı Olması  156
M. Hapis Hakkından Yararlanmada Kolaylık  156
III. TACİR SIFATININ SON BULMASI  157
§7. ESNAF  159
§8. TİCARET SİCİLİ  161
I. TİCARET SİCİLİ ÖRGÜTÜ VE YÖNETİMİ  161
II. TİCARET SİCİLİNİN ALENİYETİ (KAMUYA AÇIKLIK PRENSİBİ)  163
III. SİCİL İŞLEMLERİ  163
IV. TESCİL PROSEDÜRÜ  164
A. Tescil Çeşitleri  164
1. Talep Üzerine Tescil  164
2. Re’sen veya Bildirim Üzerine Tescil  165
B. Sicil Müdürünün İnceleme Yetkisi  165
C. Sicil Müdürünün İncelemesinin Sonuçları  165
D. Muvakkat (Geçici) Tescil  166
V. TESCİLİN SONUÇLARI (SİCİLİN KAMUYA AÇIK OLMASININ SONUÇLARI)  167
A. Tescilin İzhari (Açıklayıcı) ve İhdasi (Yaratıcı) Sonuçları  167
1. Tescilin İzhari (Açıklayıcı) Sonucu  167
2. Tescilin İhdasi (Kurucu) Sonucu  168
B. Tescilin Müspet (Olumlu) ve Menfi (Olumsuz) Sonucu  168
1. Tescilin Müspet (Olumlu) Sonucu  168
2. Tescilin Menfi (Olumsuz) Sonucu  169
VI. TİCARET SİCİLİNDEN DOĞAN SORUMLULUK  169
A. Hukuki Sorumluluk  169
B. Cezai Sorumluluk  170
§ 9. TİCARET UNVANI VE DİĞER TİCARİ ADLAR  171
I. TİCARET UNVANI  171
A. Ticaret Unvanının Şekli  173
1. Gerçek Kişi Tacirin Ticaret Unvanı  173
2. Ticaret Şirketlerinin Ticaret Unvanı  174
a. Kollektif Şirket  174
b. Komandit Şirket  174
c. Anonim, Limited ve Kooperatif Şirketler  175
3. Tacir Sayılan Diğer Tüzel Kişiler  175
4. Donatma iştiraki  175
B. Zorunlu ve İhtiyari Ek Seçmede Kanuni Sınır  176
C. Ticaret Unvanının Korunması  177
1. Hukuki Sorumluluk  178
2. Cezai Sorumluluk  180
II. İŞLETME ADI  180
§ 10. MARKA  183
I. GENEL OLARAK  183
II. MARKANIN TÜRLERİ  184
A. Mal ve Hizmet Markası  184
1. Mal Markası  184
2. Hizmet Markası  184
B. Ferdi ve Ortak Marka  185
1. Ferdi marka  185
2. Ortak Marka  185
C. Garanti Markası  186
III. MARKANIN TESCİLİ  188
A. Marka Olarak Tescil Edilebilecek İşaretler  188
1. Ayırt Edici Özelliği Olan, Konusunun Açık Ve Kesin Olarak Anlaşılmasını Sağlayabilecek İşaretler Tescil Edilir  188
a. Sicile Tescil Edilebilir Bir İşaret Olması  188
b. Ayırt edici özelliği Olması  189
c. Konusunun Açık ve Kesin Olarak anlaşılmasını Sağlayacak Nitelikte Olması  189
B. Tescili Reddedilecek İşaretler  189
1. Marka Tescilinde Mutlak Red Nedenleri  189
a. Genel Olarak  189
aa. Ayırt Edici Özelliği Olmayan, Konusunun Açık Ve Kesin Olarak Anlaşılmasını Sağlayabilecek Nitelikte Olmayan İşaretler (SMK. 4)  190
bb. Herhangi Bir Ayırt Edici Niteliğe Sahip Olmayan İşaretler  190
cc. Tasviri İşaretler  190
çç. Aynı veya Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzer İşaretler  190
dd. Ticaret Alanında Herkes Tarafından Kullanılan Veya Belirli Bir Meslek, Sanat Veya Ticaret Grubuna Mensup Olanları Ayırt Etmeye Yarayan İşaretler  191
ee. Malın Şeklini veya Mala Asli Değerini Veren Şekli İçeren İşaretler  191
ff. Halkı Yanıltacak İşaretler  191
gg. Paris Sözleşmesinin 2’nci Mükerrer 6’ncı Maddesine Göre Reddedilecek İşaretler  192
ğğ. Halka Mal Olmuş Diğer İşaretler  192
hh. Dinî Değerleri Veya Sembolleri İçeren İşaretler  192
ıı. Kamu Düzenine Veya Genel Ahlaka Aykırı İşaretler  192
ii. Tescilli Coğrafi İşaretten Oluşan Ya Da Tescilli Coğrafi İşaret İçeren İşaretler (SMK. 5.i)  193
b. Mutlak Red Nedenlerine İlişkin İstisnalar  193
aa. Kullanım Yoluyla Ayırt Edicilik Kazanma  193
bb. Muvafakatname  193
2. Nispi Red Nedenleri  194
a. Tescil Edilmiş veya Tescil İçin Başvurusu Yapılmış Bir Marka İle Aynı veya Benzer Olan ve Aynı veya Benzer mal ya da hizmetleri kapsayan işaretler  194
b. Marka Sahibinin Ticari Vekili Veya Temsilcisi Tarafından Marka Sahibin İzni Olmaksızın Markanın Kendi Adına Tescili İçin Başvuruda Bulunma  194
c. Tescilsiz Bir Marka Veya Ticaret Sırasında Kullanılan Tescilsiz Başka Bir İşaret Sahibinin İtirazı  195
d. Paris Sözleşmesi Anlamında Tanınmış Markalar  195
e. Toplumda Belirli Tanınmışlık Düzeyine Ulaşmış Markalar  195
f. Tescil Başvurusu Yapılan Markanın Başkasına Ait Kişi İsmini, Ticaret Ünvanını, Fotoğrafını, Telif Hakkını veya Herhangi Bir Sınai Mülkiyet Hakkını İçermesi  196
g. Süresi İçinde Yenilenmeyen Ortak Marka veya Garanti Markasıyla Aynı veya Benzer Markaların Tesciline İlişkin üç yıl İçinde Yapılan Başvuru  196
ğ. Süresi İçinde Yenilenmeyen Markalarla Aynı veya Benzer Markaların Tescili İlişkin İki yıl İçinde Yapılan Başvuru  196
h. Kötüniyetli Başvurular  197
B. Tescil Başvurusu, İncelenmesi ve İtirazlar  197
1. Tescil Başvurusu  197
a. Başvuruda Bulunacak Kişiler  197
b. Başvuruda Aranan Hususlar  197
aa. Başvuru Belgeleri, Başvurunun Sınıflandırılması ve Başvurunun Bölünmesi  198
aaa. Başvuru Belgeleri  198
bbb. Başvurunun Sınıflandırılması  198
ccc. Başvurunun Bölünmesi  198
bb. Rüçhan Hakkının Etkisi  199
aaa. Rüçhan Hakkını Doğuran Hususlar  199
bbb. Rüçhan Hakkı Talebi ve hükmü  200
cc. Madrid Protokolü Kapsamında Yapılan Uluslararası Marka Başvurularının Doğrudan Etkisi  201
2. Başvurunun İncelenmesi  201
a. Başvurunun Şeklen İncelenmesi ve Eksikliklerin Giderilmesi  201
b. Başvurunun Mutlak Ret Nedenleri Açısından İncelenmesi  202
3. Başvuruya İtiraz  203
a. Başvurunun Yayınlanması ve Üçüncü kişilerin görüşleri  203
aa. Başvurunun Bültende Yayınlanması  203
bb. Üçüncü Kişilerin Görüşleri  203
b. Yayıma İtiraz  203
c. Yayıma İtirazın İncelenmesi  204
4. Kurum Kararlarına İtiraz  205
a. İtiraz Edecek Kişiler  205
b. İtiraz Usulü  205
c. Karara İtirazların İncelenmesi  205
d. Kurumun Nihai Kararlarına Karşı Yargı Yolu  206
C. Tescilin Hüküm ve Sonuçları  206
1. Tescil  206
2. On Yıllık Koruma Süresi Ve Yenileme  207
a. On Yıllık Koruma Süresi  207
b. Koruma Süresinin Devamı İçin Yenileme  207
IV. MARKA SAHİBİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  207
A. Hakları  207
1. Marka Sahibinin Münhasır Hakları  208
a. İzinsiz Kullanılmasının Önleme  208
aa. Tescilli Marka İle Aynı Olan Herhangi Bir İşaretin, Tescil Kapsamına Giren Mal Veya Hizmetlerde Kullanılması  208
bb. Halk Tarafından Tescilli Marka İle İlişkilendirilme İhtimali de Dâhil Karıştırılma İhtimali Bulunan Herhangi Bir İşaretin Kullanılması  208
cc. Tanınmış Tescilli Markaların Haklı Bir Sebep Olmaksızın Kullanılması  208
b. İşaretin Ticaret Alanında Kullanılmasını Yasaklama  209
aa. İşaretin, Mal Veya Ambalajı Üzerine Konulması  209
bb. İşareti Taşıyan Malların Piyasaya Sürülmesi, Teslim Edilebileceğinin Teklif Edilmesi, Bu Amaçlarla Stoklanması Veya İşaret Altında Hizmetlerin Sunulması Ya Da Sunulabileceğinin Teklif Edilmesi  209
cc. İşareti Taşıyan Malın İthal Ya Da İhraç Edilmesi  209
çç. İşaretin, Teşebbüsün İş Evrakı Ve Reklamlarında Kullanılması  209
dd. İşaretin Aynı Veya Benzerinin İnternet Ortamında Ticari Etki Yaratacak Biçimde Kullanılması  209
ee. İşaretin Ticaret Unvanı Ya Da İşletme Adı Olarak Kullanılması  209
ff. İşaretin Hukuka Uygun Olmayan Şekilde Karşılaştırmalı Reklamlarda Kullanılması  210
2. Münhasır Hakların Sınırları  210
a. Markanın Üçüncü Kişiler Tarafından Dürüstçe Ve Ticari Hayatın Olağan Akışı İçinde Kullanımı Engellenemez  210
aa. Gerçek Kişilerin Kendi Ad Veya Adresini Belirtmesi  210
bb. Mal ve Hizmetlere ilişkin Açıklamalar  210
cc. Mal Veya Hizmetin Kullanım Amacının Belirtilmesinin Gerekli Olduğu Hâllerde Kullanılması  210
b. Marka Hakkının Tükenmesi  211
B. Markayı Kullanma Yükümlülüğü  211
V. MARKAYLA İLGİLİ HUKUKİ İŞLEMLER  212
A. Devir  213
B. Rehin  214
C. Haciz  215
D. Lisans  215
VI. MARKA HAKKININ SONA ERMESİ  216
A. Koruma Süresinin Dolması ve Yenilememe  216
B. Marka Sahibinin Hakkından Vazgeçmesi  217
C. Markanın Hükümsüzlüğüne Karar Verilmesi veya İptal Edilmesi  218
1. Markanın Hükümsüzlüğü  218
a. Hükümsüzlük Halleri  218
aa. Kural: Mutlak Veya Nispi Red Nedenlerinin Varlığı  218
bb. İstisnalar: Sonradan Ayırdedici Nitelik Kazanma Ve Sessiz Kalma  218
aaa. Hükümsüzlük Talebinden Önce Ayırt Edici Nitelik Kazanmış Markalar Hükümsüz Kılınamaz  218
bbb. Marka Sahibin, Markanın Kullanıldığını Bildiği Veya Bilmesi Gerektiği Hâlde Bu Duruma Birbirini İzleyen Beş Yıl Boyunca Sessiz Kalması  219
ccc. Hükümsüzlüğün Def’i Olarak İleri Sürülmesi  220
b. Hükümsüzlük Davası  220
2. İptal  221
a. İptal Halleri  221
aa. Markanın Türkiye’de Ciddi Bir Biçimde Kullanılmaması Veya Beş Yıllık Süreyle Kesintisiz Ara Verilemesi Bir İptal Nedenidir  221
bb. Markanın Tescilli Olduğu Mal Ve Hizmetler İçin Yaygın Hale Gelmesi  222
cc. Markanın Tescilli Olduğu Mal Ve Hizmetlerin Özellikle Niteliği Kalitesi Veya Coğrafi Kaynağı Konusunda Yanıltıcı Hale Gelmesi  222
dd. Ortak Marka Veya Garanti Markasının Teknik Şartnameye Aykırı Kullanımı  222
b. İptal Talebinin İleri Sürülmesi  223
VII. MARKA HAKKININ KORUNMASI  224
A. Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Fiiller  224
1. Marka Sahibinin İzni Olmaksızın, Markayı 7. Maddede Belirtilen Biçimlerde Kullanmak  225
2. Marka Sahibinin İzni Olmaksızın, Markayı Veya Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzerini Kullanmak Suretiyle Markayı Taklit Etmek  225
3. Marka Hakkına Tecavüz Oluşturan İşareti Taşıyan Ürünleri Ticarette Kullanmak  225
4. Marka Sahibi Tarafından Lisans yoluyla Verilmiş Hakları İzinsiz Genişletme veya Bu hakları Üçüncü Kişilere Devretmek  225
B. Marka Hakkına Tecavüzün Sonuçları  226
1. Özel Hukuk Sorumluluğu  226
a. Açılabilecek Davalar  226
aa. SMK. 149 Anlamında Açılacak Davalar  226
aaa. Fiilin Tecavüz Olup Olmadığının Tespitini  227
bbb. Muhtemel Tecavüzün Önlenmesi  227
ccc. Tecavüz Fiillerinin Durdurulmasını  227
ççç. Tecavüzün Kaldırılması  227
ddd. Tazminat Davası ve Yoksun Kalınan Kazanç (SMK. 150)  227
eee. Ürünlere El Koyma veya Mülkiyetini Hakkı Tanınması  229
fff. Ürünlerin İmhasını Talep Etme  229
ggg. Tecavüzün Mevcut Olmadığına İlişkin Hak Sahibinden Görüş Sorma Ve Cevap Verilmemesi Halinde Tespit Dava Açma (SMK. 154)  230
bb. Kullanım Kanıtı Savunması  230
c. Davacı ve Davalı Sıfatı  231
aa. Davacı  231
bb. Davalı  232
c. Görevli ve Yetkili Mahkeme  233
d. Zamanaşımı  233
2. Cezai Sorumluluk  234
§11. REKABET HUKUKU  235
I. GENEL OLARAK REKABET  235
II. REKABETE İLİŞKİN TÜRK HUKUKUNDA KANUNİ DÜZENLEMELER  236
A. Borçlar Kanundaki Düzenleme  236
B. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun  237
C. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun  238
D. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun  239
1. Yasaklanan Faaliyetler  239
a. Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylemler ve Kararlar  239
b. Hakim Durumu Kötüye Kullanma  241
c. Birleşme ve Devralma Yoluyla Hakim Durum Yaratma veya Hakim Durumu Güçlendirme  241
2. Rekabet Kurulunun Yetkileri  241
3. Rekabetin Sınırlanmasının Özel Hukuk Alanındaki Sonuçları  242
a. Geçersizlik yaptırımı  242
b. Tazminat  242
aa. Tazminat Hakkı  242
bb. Zararın Tazmini  243
cc. İspat Yükü  243
III. TÜRK TİCARET KANUNU VE HAKSIZ REKABET  244
A. TANIMI VE UNSURLARI  244
B. BAŞLICA HAKSIZ REKABET HÂLLERİ  246
C. HAKSIZ REKABETİN SONUÇLARI  258
1. Hukuki Sorumluluk  258
a. Hukuki Sorumluluğa İlişkin Davalar  258
aa. Tespit Davası  258
bb. Men Davası  258
cc. Sonuçların Ortadan Kaldırılması (Ref) Davası  259
çç. Maddi Tazminat Davası  259
dd. Manevi Tazminat Davası  260
b. Davacı ve Davalı Olabilme Ehliyeti  260
aa. Aktif Dava Ehliyeti (Davacı olabilecekler)  260
aaa. Zarar Gören Veya Böyle Bir Tehlikeyle Karşılaşabilecek Olan Kimse  260
bbb. Müşteriler  261
ccc. Mesleki ve Ekonomik Birlikler  261
bb. Pasif Dava Ehliyeti (Davalı Olabilecekler)  261
aaa. Fail  261
bbb. Çalıştıran (İstihdam Eden Kişi)  262
ccc. Basın, Yayın, İletişim ve Bilişim Kuruluşları  262
c. Kararların İlanı  264
d. Zamanaşımı  264
2. Cezai Sorumluluk  264
§12. TİCARİ DEFTERLER  267
I. KAVRAM  267
II. TİCARİ DEFTER TUTMA VE ENVANTER ÇIKARMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  267
A. Defter Tutma Yükümlülüğü ve Tabi Olduğu Esaslar  267
1. Defter Tutma Yükümlülüğünün Kapsamı  268
2. Yükümlülüğün Konusu Olan Defterlerin Belirlenmesi  270
3. Defterlerin Tutulmasında Şekil Şartları  271
B. Envanter Çıkarmak Yükümlülüğü  272
III. AÇILIŞ BİLANÇOSU VE YILSONU FİNANSAL TABLOLARI  273
IV. TİCARİ DEFTER VE BELGELERİN SAKLANMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ  273
A. Genel Esaslar  273
B. Saklamanın Gerçekleştirileceği Ortam  274
C. Saklama Süresi  274
Ç. Defter ve Belgelerin Zayi Olması  275
V. TİCARİ DEFTER VE BELGELERİN HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARDAKİ FONKSİYONU  276
A. Ticari Defterlerin İncelenmek Üzere İbrazı ve Teslimi  276
B. Ticari Defterlerin İspat Fonksiyonu  277
1. Genel Olarak  277
2. Ticari Defterlerin Sahibi Aleyhine Kanıt Olması  278
a. İbraz Edilmemesi İhtimali  278
b. İbraz Edilmesi İhtimali  278
3. Ticari Defterlerin Sahibi Lehine Kanıt Olması  279
VI. KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMUNUN YETKİSİ  281
§13. CARİ HESAP  283
I. TANIMI, ŞEKLİ VE ESASLARI  283
II. CARİ HESAPTA BAKİYE  285
III. BAKİYENİN HACZİ  286
IV. CARİ HESABIN SONA ERMESİ  286
V. CARİ HESAPTA ZAMANAŞIMI  287
§14. TACİR YARDIMCILARI  289
I. BAĞIMLI TACİR YARDIMCILARI  290
A. Ticari Temsilci  290
1. Tanımı  290
2. Hukuki Niteliği  290
3. Tayini  291
a. Tayinin Şekli  291
b. Tayine Yetkili Kişi  292
c. Tayin Edilecek Kişi  293
4. Temsil Yetkisinin Kapsamı  294
a. Yetki Kapsamına Dâhil İşlemler  294
b. Ticari Temsilcinin Temsil Yetkisinin Doğal ve Kanuni Sınırlamaları  295
c. Temsil Yetkisinin Tacirin İradesi ile Sınırlandırılması  296
aa. Ticari Temsilcinin Yetkisinin Şube İşleriyle Sınırlandırılması  296
bb. Ticari temsilcinin Yetkisinin Birlikte Temsil Yoluyla Sınırlandırılması  297
5. Ticari Temsilcinin Rekabet Yasağına Tabi Olması  298
6. Ticari Temsilcinin Temsil Yetkisinin Sona Ermesi  298
a. Azil ve İstifa  298
b. Ölüm ve Fiil Ehliyetinin Kaybı  299
c. İflas  300
ç. İşletmenin Devri ve Tasfiyesi  300
B. Ticari Vekil  301
1. Tanım  301
2. Tayini  301
3. Yetkileri ve Sınırlandırılması  302
4. Rekabet Yasağı  303
5. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi  304
C. Diğer Tacir Yardımcıları  304
1. Kavram  304
2. Yetkileri  304
3. Rekabet Yasağı ve Temsil Yetkisinin Sona Ermesi  305
Ç. Pazarlamacı  306
1. Tanımı  306
2. Pazarlamacılık İlişkisinin Kurulması  306
3. Pazarlamacının Yükümlülükleri  306
4. Pazarlamacının Yetkileri  307
5. Pazarlamacılık İlişkisinin Sona Ermesi  308
II. BAĞIMSIZ TACİR YARDIMCILARI  309
A. Simsar  309
1. Mevzuattaki Yeri  309
2. Simsarın Tanımı ve Unsurları  310
3. Ücrete Hak Kazanma, Ücretin Miktarının Belirlenmesi ve Masrafların Ödenmesi  311
4. Simsarın Haklarını Kaybetmesi  312
5. Simsarlık İlişkisinin Sona Ermesi ve Zamanaşımı  313
B. Acente  314
1. Tanımı  314
2. Unsurları  314
a. Tacirden Bağımsız Olması  314
b. Bir Ticari İşletme İle İlgili Olması  315
c. Belirli Bir Yer veya Bölge İçinde Faaliyetin İcra Edilmesi  315
ç. Faaliyetin Süreklilik Arz Etmesi ve Meslek Edinilmesi  315
d. Faaliyetin Bir Sözleşmeye Dayanması  316
e. Aracılık Etme veya Sözleşme Yapma Yetkisi  316
3. Acentenin Hakları  317
a. Tekel Hakkı – (İnhihasr Hakkı)  317
b. Olağanüstü Masrafları İsteme Hakkı  317
c. Ücret ve Tahsil Komisyonu Hakkı  317
ç. Hapis Hakkı  320
4. Acentenin Temsil Yetkisinin Kapsamı  321
a. Beyanda Bulunma, Beyanları Kabul, Davacı ve Davalı Olabilme  321
b. Mal Bedellerini Kabul, Malları Teslim, Alacağın Yenilenmesi ve Alacağın Miktarının İndirilmesi  322
c. Sözleşme Yapma  322
ç. Acentenin Yetkisiz Temsilciliği  322
5. Acentenin Borç ve Yükümlülükleri  323
a. Rekabet Yasağı  323
b. Müvekkilinin İşlerini Görme ve Menfaatlerini Koruma  323
c. Haber Verme Yükümlülüğü  324
ç. Müvekkilinin Talimatlarına Uygun Hareket Etme  325
d. Önlemler Alma  325
e. Müvekkiline Ait Parayı Ödeme veya Teslim Etme  326
6. Acentelik Sözleşmesinin Sona Ermesi  326
a. Sona Erme Sebepleri  326
aa. Fesih  326
bb. Sürenin Dolması  326
cc. Ölüm, İflas ve Kısıtlanma  326
b. Sona Ermenin Sonuçları  327
aa. Genel Sonuçları  327
bb. Denkleştirme İstemi ve Rekabet Yasağı Anlaşması  327
aaa. Denkleştirme İstemi  327
bbb. Rekabet Yasağı Anlaşması  329
7. Acentelik İlişkisine Tabi Bazı İş ve İşlemler  330
C. Alım Satım İşlerinde Komisyoncu  330
1. Hukukumuzdaki Düzenlenişi  330
2. Tanımı ve Unsurları  331
3. Komisyoncunun Hakları  331
a. Masrafları, Avansları ve Faizleri İsteme Hakkı  331
b. Ücret İsteme Hakkı  332
c. Hapis ve Malı Açık Artırma İle Sattırma Hakları  332
ç. Komisyoncunun Kendisiyle İşlem Yapma Hakkı  333
4. Komisyoncunun Borçları  334
a. Bildirme ve Sigortalama Borcu  334
b. Özen Borcu  334
c. Bedel İle İlgili Müvekkilinin Talimatına Uyma Borcu  335
ç. Veresiye Satmama ve Teslim Almadan Ödememe Borcu  335
d. Garanti Borcu  336
5. Komisyonculuk Sözleşmesinin Sona Ermesi  336
6. Zamanaşımı  336
Ç. Taşıma İşleri Komisyoncusu  337
1. Kavram  337
2. Komisyoncunun “Eşyanın Taşıtılması” Borcu  337
3. Gönderenin Bildirimde Bulunma Yükümlülüğü  338
4. Komisyoncunun Ücret Alacağının Muacceliyeti  338
5. Hapis Hakkı  338
6. Komisyoncunun Taşıma İşini Üzerine Alması  339
7. Taşıma İşleri Komisyoncusunun Sorumluluğu  339
8. Zamanaşımı  339
Ticari İşletme Hukuku Örnek Test Soruları  341
Yararlanılan Kaynaklar  361
Kavramlar Dizini  367
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019