Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İmar Kanunu 18. Madde Uygulamaları (Arazi ve Arsa Düzenlemeleri) İtiraz ve Dava Yolları
Nisan 2019 / 2. Baskı / 504 Syf.
Fiyatı: 120.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 Baskı Tarih Fiyatı İndirimli
 1. Ekim2016 125.00 TL -      Sepete Ekle
   

Bu çalışma, imar hukukuyla ilgilenen hukukçular ve akademisyenler için parselasyon işlemlerinin tüm yönleriyle incelenmesi açısından kaynak kitap niteliğindedir. Çalışmada parselasyon işlemleri ve bunlara karşı açılabilecek davalarla ilgili hususlar, konu bütünlüğü içerisinde değerlendirilmiştir. Çalışma bu işlemlere karşı açılacak davaları tüm yönleriyle incelemesi açısından konunun en önemli kaynaklarından birisi olmaya adaydır.

Çalışmada, arazi ve arsa düzenlemeleri yetki, şekil, sebep, konu gibi hukuki unsurları açısından incelenmiş ve sonrasında bu işlemlere karşı açılacak davalarla ilgili hususlar, Danıştay kararlan ışığında açıklanmıştır.

Çalışmanın ilk kısmında parselasyon işlemleri; yetki, şekil, sebep, konu ve amaç unsurları açısından incelenmiştir. Bu kapsamda parselasyon işlemlerinin hangi idareler tarafından, hangi şekilde kurallarına uyularak nasıl yapılacağı, hangi taşınmazların parselasyona tabi tutulabileceği ayrıntılarıyla izah edilmiştir. Çalışma parselasyon işlemlerinde parsel dağıtım kurallarını ve düzenleme ortaklık payı ile ilgili ilkeleri kapsamlı şekilde açıklamaktadır. Ayrıca çalışmada kamu mallarının ve Hazine taşınmazlarının imar uygulamalarındaki durumu ayrıntılarıyla incelenmiştir.

Çalışmanın ikinci kısmında ise parselasyon işlemlerine karşı açılacak davalar, idari yargı işlem sürecine uygun olarak açıklanmıştır. Bu kapsamda ilk olarak süre, ehliyet, görevli ve yetkili yargı gibi iptal davası ön koşulları açsısından inceleme yapılmıştır. Daha sonra parselasyon işlemlerine karşı açılan davaların esasının görülmesi, bilirkişi incelemesi gibi hususlar açıklanmıştır. Sonrasında ise iptal davasının karara bağlanması, bu kararın sonuçları ve uygulanması, kararın uygulanmaması durumunda yapılabilecek işlemler ayrıntılarıyla izah edilmiştir.

Konu Başlıkları
Genel Olarak İmar Planları ve Bu Planları Uygulamak İçin Kullanılabilecek Araçlar
Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Hukuki Açıdan Unsurları ve Bu Unsurlar Açısından Muhtemel Hukuka Aykırılık Nedenleri
Arazi ve Arsa Düzenlemesine İtiraz ve Dava
Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin İptaline İlişkin Yargı Kararının Yerine Getirilmesi
Barkod: 9789750254314
Yayın Tarihi: Nisan 2019
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 504
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Şekiller Tablosu  23
Kısaltmalar  25
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK İMAR PLANLARI VE
BU PLANLARI UYGULAMAK İÇİN
KULLANILABİLECEK ARAÇLAR
I. İMAR PLANLARI VE TÜRLERİ  27
A. Mekânsal Strateji Planları  27
B. Çevre Düzeni Planları  30
C. İmar Planları  31
1. Nazım İmar Planları  31
2. Uygulama İmar Planları  33
II. İMAR PLANLARINI UYGULAMAK İÇİN KULLANILABİLECEK ARAÇLAR  35
A. Ayırma ve Birleştirme İşlemleri  37
B. Kamulaştırma  38
C. Arazi ve Arsa Düzenlemesi  41
III. İMAR PLANI UYGULAMA ARACI OLARAK ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ  41
A. Genel Olarak  41
B. Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Tarihçesi  44
C. Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Avantajları  48
1. İmar Planlarının Bütüncül Şekilde Uygulanmasına İmkân Tanıması  49
2. Kadastral Durumun Sorunlu Olduğu Bölgelerde Kadastral Durumun Bütüncül Şekilde Düzeltilmesine İmkan Tanıması  49
3. Kamulaştırma Külfetini Ortadan Kaldırması  49
4. Maliklerin Muvafakatine Gerek kalmadan Hızlı Bir Şekilde Uygulamaya İmkan Tanıması  50
5. Maliklerden Yapılan Kesintilerin Yasal Dayanağının Bulunması  50
6. Eşitlik İlkesine Uygun Olması  51
7. Daha Fazla Türde Umumi Hizmet Alanı İçin Kesinti İmkânı Tanıması  52
İkinci Bölüm
ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İŞLEMLERİNİN
HUKUKİ AÇIDAN UNSURLARI VE BU UNSURLAR AÇISINDAN MUHTEMEL HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ
Giriş  53
I. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİNİN SEBEP VE AMAÇ UNSURU  55
A. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Sebep Unsuru: İmar Planlarının Uygulanmasını Sağlamak  55
1. Sadece İmar Planı Bulunan Alanlarda Parselasyon Yapılabilmesi  56
2. İmar Planına Uygunluk Şartı  57
3. İkinci Kez Parselasyon Yapma Yasağı  58
4. İdarelerin Arazi ve Arsa Düzenlemesi Yapmaya Zorlanıp Zorlanmayacağı  60
a. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Görüşü  61
b. Anayasa Mahkemesinin Görüşü  64
c. Yargıtay’ın Görüşü  65
d. Danıştay’ın Görüşü  67
5. Uygulama İmar Planının Yargı Kararıyla İptal Edilmesi Durumu  72
6. Uygulama İmar Planı Değişikliği Durumu  72
B. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Amacı  73
1. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Genel Amacı: Kamu Yararının Sağlanması  73
2. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Asli Amacı ve Bu Amacın Ortaya Çıkardığı Gereklilikler: İnşaata Elverişli İmar Parseli Üretmek  73
a. Yapılaşmaya Elverişli Parsel Tahsis Zorunluluğu  77
b. Artık Parsel Oluşturulmaması Gerekliliği  78
c. Müstakil Parsel Oluşturma Zorunluluğu  79
d. İnşaat Yapmaya Elverişli Parsel Üretilmesi Mümkün Olmayan Alanların Düzenlemeye Tabi Tutulamaması  80
3. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Tali Amacı  80
II. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİNDE YETKİ KURALLARI VE BU KURALLARA (YETKİ YÖNÜNDEN HUKUKA) AYKIRILIK HALLERİ  81
A. Yer Yönünden Yetki Kuralları  81
1. Yer Yönünden Genel Yetki Kuralları  81
a. Belediye Sınırları İçerisinde  82
b. Büyükşehir Belediyesi Olan Yerlerde  82
ba. Genel Kural: Parselasyon Yapmaya İlçe Belediyelerinin Yetkili Olması  82
bb. Büyükşehir Mücavir Alanlarında Arazi ve Arsa Düzenlemesi Yapma Yetkisi  83
bc. Büyükşehir Belediyelerinin Parselasyon Yapmaya Yetkili Olduğu Durumlar  83
bd. İlçe Belediyelerinin Yaptığı Parselasyon İşlemlerinin Büyükşehir Belediyesinin Denetimine Tabi Olması  84
bda. Büyükşehir Belediyesinin Onay ve Denetim Yetkisinin Niteliği  84
bdb. Parselasyon İşlemlerini Büyükşehir Belediyesine Gönderme Zorunluluğu  84
bdc. Gönderme Zorunluluğunun Kapsamı  85
bdd. Gönderme Zamanı  86
bde. Büyükşehirlerde Onay Mercii  86
bdf. Büyükşehir Belediyesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7/b Maddesindeki Denetim Yetkisinin Kapsamı  86
be. İlçe Belediyelerinin Yetkilerini Devredebilmeleri  87
c. Belediye Sınırları Dışına  87
d. Mücavir Alanlarda  88
e. 2981 sayılı Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda  89
2. Özel Yetki Kuralları  90
a. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri  90
b. Organize Sanayi Bölgelerinde  91
ba. Genel Olarak  91
bb. Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri  92
c. Endüstri Bölgelerinde  93
ç. TCDD’ye Ait Taşınmazlarla İlgili Yetkiler  94
d. Gecekondu Alanlarında  95
e. Atatürk Kültür Merkezi Alanında  98
f. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgeleri İle Turizm Alan ve Merkezlerinde  98
g. Merkezi İdarenin Yetkisi Dâhilindeki Kamu Yatırımları ve Tesisleri İçin Gerekli Alanlarda  99
h. Atatürk Orman Çiftliğinde  99
ı. Haydarpaşa Limanı İle İlgili Yetkiler  99
i. Kentsel Dönüşüm Alanlarında  100
ia. Büyükşehir Belediyelerinin Genel Yetkili Olması  100
ib. İlçe Belediyelerinin Yetkilendirilmesi  101
ic. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanlarında Toplu Konut İdaresi Başkanlığının Yetkisi  101
j. Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu Kapsamında Kalan Yerler  102
k. Özel Çevre Koruma Bölgelerinde  102
l. Toplu Konut Alanlarında  102
m. GAP Projesi Kapsamında Kalan Yerlerde Planlama  104
n. 1164 Sayılı Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda  105
o. Tabii Afetlerle İlgili Kanunlar Kapsamındaki Yerlerde  106
ö. Boğaziçi Alanında Planlama  107
p. Özelleştirme Programındaki Kuruluşlara Ait Taşınmalarda  108
r. Şehirlerin Marka Değerini Artırmaya Yönelik Projeler İçin Gerekli Alanlarda  108
s. Milletvekilleri Lojmanları  109
ş. Türk Boğazlar Bölgesinde  109
t. Olimpiyat Köyünde  110
u. 6292 Sayılı Kanununa Göre Belirlenen Proje Alanlarında  110
ü. Kamu ve Özel Sektör Yatırımları İçin Gereken Alanlarda  111
v. Patlayıcı Madde Üretmek/İşlemek Üzere Kurulacak Tesislerde  111
y. Türk Silahlı Kuvvetlerine Ait Savunma ve Eğitim Amaçlı Alanlarda  112
z. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda  113
za. Taşınmaz Maliklerinin Dönüşüm Yaptıkları Durumda Planlama ve Plan Uygulama Yetkisi  113
zb. Maliklerin Dönüşümü Yapmadığı Durumlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkili Olması  113
zc. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının TOKİ Başkanlığını veya Belediyeleri Yetkilendirmesi  114
B. Kişi Yönünden Yetki Kuralları  115
1. Parselasyon İşleminin, Kamu İdarelerinin Parselasyon Yapmaya Yetkili Organları Tarafından Yapılması Zorunluluğu  115
a. Belediyelerde  115
b. İl Özel İdarelerinde  117
c. Diğer İdarelerde  118
2. Parselasyon İşleminin Teknik Açıdan Yeterli Personel Tarafından Yapılması Gerekliliği  118
a. Meslek Türü Açısından Gereklilik  118
b. Mesleki Yeterlilik Şartı  119
c. İdarenin Parselasyon İşlemini Kendisinin Yapması Durumunda Müellifin Memur ya da Diğer Kamu Görevlisi Olması Şartı  121
C. Zaman Yönünden Yetki  121
III. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİNDE ŞEKİL KURALLARI (DÜZENLEMENİN YAPILIŞ ŞEKLİ)  122
A. Düzenleme Alanının Tespiti ve Uygulayıcıların Görevlendirilmesi  125
1. Arazi ve Arsa Düzenlemesi Yapılabilmesi İçin İmar Planı Şartı: İmar Planı Olmayan Alanda Düzenleme Yapılamaması  125
2. Düzenleme Sonucu Oluşturulacak İmar Parseli Sayısının Bir Önceki Yıl Verilen İnşaat Ruhsatından Az Olmaması Gerekliliği  127
3. Yapılaşmış Alanla İrtibatlı ve Şehrin Gelişme Yönündeki Alanların Tercih Edilmesi  128
4. Düzenleme Alanının, Düzenleme Ortaklık Payının ve Kamu Tesisleri Alanına Tahsis Payının Dengeli Çıkmasını Sağlayacak Şekilde Belirlenmesi  129
5. Bir İmar Adasından Küçük Alanda Parselasyon İşlemi Yapılamaması  132
6. Benzer İmar Koşulları Olan Bölgelerin Seçilmesi ve Uygulama İmar Planı Kararlarının Dikkate Alınması  134
7. Düzenleme Alanında Bulunan Tüm Parsellerin Uygulamaya Dahil Edilmesi Gerekliliği  134
8. Düzenleme Alanının Parsel Maliklerinin İsteği Üzerine Belirlenmesi  134
9. Uygulayıcıların Görevlendirilmesi  134
a. İdarelerin Kendi Personelleri Aracılığıyla Parselasyon Yapmaları  135
b. Parselasyon İşinin İhale Yoluyla Yaptırılması  135
B. Tarım Arazileri, Meralar ve Sit Alanları İçin Gerekli İzinlerin Alınması ve Meraların Tescilinin Yapılması  136
1. Tarım Arazileri  136
a. Mutlak Tarım Arazileri, Özel Ürün Arazileri, Dikili Tarım Arazileri ve Sulu Tarım Arazileri  136
b. Diğer Araziler  138
c. Tarım Arazileri İçin İzin Prosedürü  139
2. Mera, Yaylak ve Kışlaklar  139
a. Mera Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesinden Önce İmar Planları Kapsamında Kalan Meralar  140
b. Mera Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesinden Sonra İmar Planları Kapsamında Kalan Meralar  140
ba. Başvuru  141
bb. İnceleme Raporunun Hazırlanması  141
bc. Mera Komisyonunun ve Defterdarlığın Uygun Görüşü ve Tescil  142
3. Sit Alanları İçin İzin Zorunluluğu  142
C. Gerekli Kayıt ve Haritaların Elde Edilmesi  143
1. Kadastro Haritalarının ve Diğer Teknik Belgelerin Temin Edilmesi  143
a. Başvuru  144
b. Döner Sermaye Ücretinin Yatırılması  144
c. Talep İstem Belgesinin Düzenlenmesi  145
d. İşlemin Gerçekleştirilmesi  145
2. Onaylı İmar Planının ve Hâlihazır Haritanın Temini, Hâlihazır Haritanın Güncellenmesi  145
D. Kadastral Parsellerin Hâlihazır Haritaya Aktarılması  146
1. Genel Olarak  146
2. Aktarımım Kadastro Müdürlüğü Tarafından Kontrolü  146
3. Kadastro Görmemiş Alanlarda Yapılacak İşlemler  147
E. Düzenleme Sınırının Geçirilmesi  149
1. Düzenleme Sınırının Belediye Encümeni Tarafından Belirlenmesi Gerekliliği  149
2. Düzenleme Sınırının Geçirilmesiyle İlgili Kurallar  150
3. Düzenlemeye Giren Parsellerin Belirlenmesi  151
4. Düzenleme Sınırının ve Ayırma Çaplarının Encümen Tarafından Onaylanması  153
F. Düzenlemeye Tabi Tutulan Parsellerin Tapu Kayıtlarının İstenmesi ve Tapu Kayıtlarında Belirtme Yapılması  153
1. Düzenlemeye Giren Parsellerin Bilgilerinin İstenmesi  153
2. Tapu Kayıtlarında Belirtme Yapılması  154
3. İmar Uygulamasına Alınan Parsellerde Satış, İfraz, Tevhit  155
4. Malik Hanesi Boş Olan Ya da Mülkiyeti Davalı Olan Parsellerde Yapılacak İşlem  155
a. Genel Kural  155
b. Malik Hanesi Boş Olan Taşınmazlar  156
c. Mülkiyeti Davalı Olan Parseller  157
d. Tescilsiz İktisap Halleri  158
G. Düzenlemeye Tabi Tutulan Parsellerin Yüzölçümlerinin Kontrolü  160
1. Yüzölçümü Kontrolünün Zorunluluğu  160
2. Yüzölçümü Kontrolünün Şekli  161
3. Yüzölçümü Düzeltmesinin Şekli  161
a. Tecviz Dahilinde Kalan Yüzölçümü Farklılıkları  161
b. Tecvizi Aşan Fakat Kaba Olmayan Yüzölçümü Farklılıkları  162
c. Kaba Hatalar  163
ca. Tapudaki Yüzölçümünün Yanlış Yazılmış Olması  166
cb. Ölçü, Sınırlandırma, Tersimat ve Hesaplamalardan Doğan Hatalar  168
cc. Sayısallaştırmadan Sırasında Tespit Edilen Hatalar  169
d. Kısmen Düzenlemeye Tabi Tutulan Parsellerde Yapılacak İşlem  170
H. Poligon Tesisi, Ölçü ve Hesap İşleri  170
I. Uygulama Haritaların Hazırlanması ve İmar Adalarının Teşekkülü  170
İ. İmar Adalarının Numaralandırılması, Krokilendirilmesi ve Aplikasyonu  172
1. İmar Adalarının Numaralandırılması  172
2. Ada Uygulama Krokilerinin Hazırlanması ve İmar Adalarının Zemine Uygulanması  173
3. İmar Adalarının Kesin Boyutlarının Tespiti  174
J. Tescil Harici Yerlerin Ölçümü ve Numaralandırılması  175
K. Parselasyon Haritasının Hazırlanması ve Kadastro Paftasıyla Çakıştırılması  176
1. Genel Olarak  176
2. Kadastro Parsellerinin Uygulama Haritasına Aktarılması  177
L. Düzenleme Ortaklık Payının Hesaplanması  179
1. Umumi Hizmetlere Ayrılacak Alanın Hesabı  180
a. Umumi Hizmet Alanları Toplamında Dikkate Alınacak (DOP’tan Karşılanabilecek) Alanlar  181
b. Şahıslar Tarafından Yapılan Bağışların Umumi Hizmetler Alanı Toplamından Düşülmesi  181
c. Kapanan Yolların DOP’tan Düşülüp Düşülmeyeceği  182
d. Hazine Ya da Belediye Tarafından Umumi Hizmetler İçin Tahsis Edilen Alanların DOP’tan Düşülmesi  183
e. Kamulaştırılacak Alanların Düşülmesi  183
f. Düzenleme Alanında Kalan Park, Yeşil Alan Gibi Tescil Harici Alanların Düşülmesi  184
2. Düzenleme Alanının (Katılım Kütlesinin) Yüzölçümünün Belirlenmesi  184
a. İhdasların Katılım Kütlesine Dahil Edilmesi  185
b. Daha Önceden DOP Kesintisi Yapılmış Eski İmar Parsellerinin Düşülmesi  185
c. Değer Artışı Olmayan Parsellerin Katılım Kütlesinden Düşülmesi  185
d. Şahıslar Tarafından Bağışlanan Alanların Katılım Kütlesinden Düşülmesi  186
e. Hazine ya da Belediye Tarafından Umumi Hizmet Alanları İçin Terk Edilen Parsellerin Katılım Kütlesinden Düşülmesi  186
f. Kamulaştırılacak Alanın Katılım Kütlesinden Düşülmesi  186
3. Düzenleme Ortaklık Payının Hesap Şekli  187
4. Düzenleme Ortaklık Payı Kesintisinin ve Dağıtımının Yapılması  188
a. Genel Olarak Kesinti Şekli  188
b. Okul, İbadet Yeri ve Karakol Alanlarının Hazine Adına Dağıtım Görmesi ve Tescil Edilmesi  188
ba. Genel Olarak  188
bb. Karakol Yerleri  188
bc. İbadet Yerleri  189
bd. İlk Öğretim Alanları  189
c. Yol, Meydan, Park, Otopark, Çocuk Bahçesi, Yeşil Saha Gibi Alanların Durumu  190
d. Düzenleme Ortaklık Payının Bedele Dönüştürülmesi  191
e. Üzerinde Yapılaşma Olan Parsellerde Düzenleme Ortaklık Payı Kesintisinin Yapılaşma Olmayan Kısımdan Yapılması  191
5. Düzenleme Ortaklık Payının Yasal Orandan Fazla Çıkması Durumunda Yapılması Gereken İşlemler  192
M. Umumi Hizmet Alanları İçin Kamulaştırılacak Alanın Hesabı  194
1. Genel Olarak  194
2. Kamulaştırılacak Alanın Hesap Edilmesi  195
3. Kamulaştırma Oranının ve Her Bir Parselden Kamulaştırılacak Alanın Hesaplanması  197
4. DOP Kesintisi Yapılan ve İkinci Kez Düzenlemeye Tabi Tutulan Parsellerden Kamulaştırılacak Alan Kesintisi Yapılması  198
5. Kamulaştırılacak Alanların Temin Edilmesi  198
6. Kamulaştırılacak Alanların Tescili  199
N. Kamu Tesisleri Alanına Tahsis (KOP) ve Hesaplanması  199
1. Yasal Dayanak  202
2. KOP’tan Oluşturulabilecek Alanlar  203
3. KOP Oranının Hesaplanması  204
4. KOP’tan Oluşan Alanların Tescili  206
5. KOP’tan Oluşturulması Gereken Alanların DOP’tan Karşılanması  206
O. İmar Parsellerinin Teşkili (Geçici Parselleme)  206
1. Her Bir Parselden İmar Parsellerine Yapılacak Tahsis Miktarının Belirlenmesi  206
2. Özet Cetvelinin Düzenlenmesi  207
3. Tahsis Cetvelinin Düzenlenmesi  209
Ö. Dağıtım Kurallarına ve Parsel Üretim Şekillerine Göre İmar Parsellerinin Oluşturulması ve Müstakil, Hisseli ya da Kat Mülkiyeti Esasına Göre Dağıtımın Yapılması  210
1. Müstakil/Hisseli Parsel Verilmesi  211
2. Kat Mülkiyetine Göre Hisselendirme  212
3. İmar Parsellerinin Numaralandırılması  212
P. İmar Parsellerine Kesin Şeklin Verilmesi  213
R. Parselasyon Haritasının ve Cetvellerin Düzenlenmesi  213
1. Parselasyon Haritasının Düzenlenmesi  213
2. Ada Dağıtım Cetvelinin Düzenlenmesi  215
3. Mal Sahipleri Araştırma ve Özet Formu (Kadastro Parseline Sıralı)  217
4. Tescile Esas Dağıtım Cetveli (İmar Parseline Sıralı)  218
S. Parselasyonun Onayı  218
Ş. Parselasyon Planlarının Kadastro Müdürlükleri Tarafından Kontrolü  220
1. İstenen Belgeler  220
2. Kontrol Yetkisinin Kapsamı ve Şekli  221
3. Kontrol  222
a. Düzenleme Sahasına Giren Parsellerin Ayırma Çapları, Özet Cetvelleri, Tahsis Cetvelleri, Dağıtım Cetvelleri Kontrolü  223
b. Röleve Ölçü Krokileri ve Yüzölçümü Hesapları Kontrolü  224
c. Pafta Kontrolü  224
d. Kontrol Noktalarının Tesis, Röper, Ölçü, Hesap ve Kanavalarının Kontrolü  224
e. İmar Ada ve Parsellerinin Detay Noktalarının Konum Kontrolü  225
4. İşlemin Mali Yönü (Döner Sermaye Ücreti)  225
5. Kontrol Sonucu  226
T. İmar Uygulamasının Tapuya Tescili, Beyan ve Şerhlerin Nakli  227
1. Genel Olarak Tescilin Şekli  227
2. Mülkiyeti Davalı Yerlerde İmar Uygulamasının Tescil Şekli  228
3. Kat Mülkiyetine Göre Hisselendirme  228
4. Kat İrtifakı Kurulmuş Parsellerin Tescili  229
5. Uygulamaya Tabi Tutulan Parsellerdeki Ayni veya Şahsi Hakların, İrtifak Haklarının, Rehinlerin, Şerhlerin, Beyanların, Takyitlerin Yeni İmar Parsellerine Aktarılması  230
6. Tescilde Maddi Hata Yapılması  232
7. Tescildeki Hatanın Parselasyon İşleminin İptaline Neden Olup Olmayacağı  233
U. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Tebliği  234
1. Genel Tebligat Zorunluluğu  234
2. Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve Mazbut Vakıflara Ait Taşınmazlarla İlgili Tebligat Zorunluluğu  237
3. Tebligatın Kapsamı ve Tebligattaki Hatanın Parselasyon İşlemini Sakatlayıp Sakatlamayacağı  238
Ü. İlk Parselasyon Harcı ve Bu Harcın Yanlış Hesaplanmasının Parselasyon İşleminin İptaline Neden Olup Olmayacağı  238
1. Genel Olarak İlk Parselasyon Harcı  238
2. İstisnalar  239
3. Matrah ve Tarife  241
4. Harçtaki Hatanın Parselasyon İşleminin İptaline Neden Olup Olmayacağı  241
IV. DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI İLE İLGİLİ İLKELER  242
A. Düzenleme Ortaklık Payının, Mülkiyet Hakkına ve Anayasaya Aykırı Olup Olmadığı  243
B. Düzenleme Ortaklık Payı Oranı  247
1. Genel Olarak  247
2. Düzenleme Ortaklık Payının Hesap Zorunluluğu/Bu Oranın İmar Planı ya da Meclis Kararıyla Belirlenememesi  248
3. Düzenleme Ortaklık Payının Hesaplamaya Göre Alınması ve En Fazla %40 Alınabilmesi  249
C. Düzenleme Ortaklık Payı Alınması İçin Parselasyon Yapma Zorunluluğu  250
D. Birden Fazla Kez Düzenleme Ortaklık Payı Alınması Yasağı  251
1. İkinci Kez Düzenleme Ortaklık Payı Alınması Yasağı  252
2. İkinci Kez Düzenleme Ortaklık Payı Alınması Yasağı Kapsamında, Daha Önceden Yapılmış Düzenleme Ortaklık Payı Kesintisi Sayılacak Durumlar  252
a. 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi Gereği Yapılan Kesintiler  253
b. 6785 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesi Kapsamında Yapılan Kesintiler  253
c. 2981 Sayılı Kanun’un 10/c Maddesine Göre Kesinti Yapılan Taşınmazlar  254
3. İkinci Kez Düzenleme Ortaklık Payı Alınması Yasağının İstisnası  255
4. Daha Önceden Kesinti Yapıldığı Halde Düzenleme Ortaklık Payı Alınabilecek Durumlar  256
a. 6785 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesine Göre Terk Yapılmış Parseller  259
b. 3194 Sayılı İmar Kanunu’na Göre Terk Yapılan Parseller  260
c. 2981 sayılı Kanun’un 10/b Uygulaması Yapılmış Yerlerde  263
d. Belediye Yapı ve Yollar Kanunu’na Göre Terkler  265
5. Terk Edilen Miktarın DOP Miktarından Fazla Çıkması Durumunda İade Yapılıp Yapılamayacağı  266
E. Düzenleme Ortaklık Payının Tüm Parsellerden Eşit Şekilde Alınması  267
1. Genel Olarak Eşitlik Zorunluluğu  267
2. Düzenleme Ortaklık Payından Oluşması Gereken Yerlerin Hazine’den Karşılanması  268
F. Düzenleme Ortaklık Payından Karşılanabilecek Alanlar  270
1. Kanun’da Sayılanlar  271
a. Yollar  271
b. Meydanlar  271
c. Parklar  271
d. Yeşil Alanlar  272
e. Çocuk Bahçeleri  272
f. Otoparklar  273
g. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı İlk ve Ortaöğretim Kurumları  273
h. İbadet Yerleri  273
ı. Karakollar  274
i. Su Yolları  274
j. Taşkın Kontrol Tesisi Alanları  274
2. Kanun’da Sayılmayanlar  275
a. Pazaryerleri  276
b. Semt Spor Alanları  276
c. Ağaçlandırılacak Alanlar  276
ç. Çay Bahçeleri  278
G. Düzenleme Ortaklık Payının Değer Artışı Karşılığı Alınabilmesi  278
V. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİNDE DAĞITIM KURALLARI  280
A. Aynı Yerden Parsel Verilmesi İlkesi  280
1. Genel Olarak Aynı Yerden Parsel Verilmesi Zorunluluğu  280
2. İmar Kanunu’nun 18. Maddesi Kapsamında Yapılan Uygulamalarda Aynı Yerden Parsel Verilmesi Zorunluluğu  282
a. Zorunluluk  282
b. Hak Sahiplerine Aynı Yerden Parsel Tahsisi Olanağını Kaldıran Durumlar  283
ba. Hukuki Zorunluluk Halleri  284
baa. Kadastro Parselinin Düzenleme Ortaklık Payından Oluşturulması Gereken Alanda Kalması  285
bab. Kadastro Parselinin Umumi Hizmet Alanlarında Kalması  285
bac. Kadastro Parselinin Özel Mülkiyete Konu Olamayacak Alanda Kalması  286
bad. Kadastro Parselinin Resmi Hizmet Alanlarında Kalması  287
bb. Teknik Zorunluluk Halleri  287
bba. Aynı Parselden Yer Tahsis Edilmesi Gereken Birden Fazla Parsel ya da Hak Sahibi Bulunması  287
bbb. Müstakil İmar Parseli Oluşturamayacak Parseller  287
bc. Fiili Zorunluluk Halleri  289
bca. Taşınmazın Yapı Yapılamayacak Alanlarda Kalması  289
bcb. Mevcut Kullanım Şeklinden Farklı Bir Amaca Ayrılmış Alanda Kalan Taşınmazların Durumu  290
c. Başka Yerden Parsel Verilirken Dikkat Edilecek Hususlar  291
ca. En Yakın Yerden Parsel Verilmesi İlkesi  292
cb. Eşdeğer Yer Verilmesi İlkesi  292
cc. İlkeler Çatışması  294
cd. En Yakın Yerden ya da Eşdeğer Yerden Parsel Tahsisinde Yapılaşma Olmayan Alanların Tercih Edilmesi  295
3. 2981/10–c Uygulamalarında Aynı Yerden Parsel Verilmesi Sorunu  295
a. Genel Olarak  295
b. Aynı Yerden Parsel Verilmesini Engelleyen Durumlar  296
ba. 2981 sayılı Kanunun 14. Maddesinde Sayılan Durumlar  296
bb. Fiili, Hukuki ve Teknik Zorunluluk Halleri  298
bc. Hissenin Bedele Dönüştürülmesi Hali  298
c. Aynı Yerden Parsel Verilememesi Halinde Yapılacak İşlem  298
ca. Başka Yerden Arsa Tahsisi  299
cb. Enkaz Bedeli Ödenmesi  299
B. Hisse Çözümü (Ferdileştirme) Yapılamaması  300
1. Genel Olarak Müşterek Mülkiyet ve Sona Ermesi  300
2. Hisse Çözümünün Mümkün Olduğu Durumlar  302
a. Ek 1. Madde Uygulamaları  302
aa. Genel Olarak Ek 1. Madde Uygulamaları  302
ab. Ek 1. Madde Uygulamalarının Şartları  304
ac. Şartların Denetimi  307
b. Paydaşların Muvafakati ya da Anlaşması  308
c. Kayden Hisseli Fiilen Müstakil Parseller  309
d. 2981/10–c Uygulamasında Hisse Çözümü  310
C. Korunmasında Sakınca Olmayan Yapıların Tek Bir İmar Parselinde Bırakılması  311
1. Genel Olarak  311
2. Hisseli Parsel Üzerinde Kalan Yapıların Durumu  311
a. Korunamadığı İçin Hisseli Parsel Üzerinde Kalan Yapıların Malikleri Tarafından Kullanımına Devam Edilmesi İlkesi  311
b. Bu Yapıların Malikleri Tarafından Kullanımına Devam Edilmesinin Şartları  313
c. Bu Yapıların Malikleri Tarafından Kullanımına Devam Edilmesinde Süre  315
d. Yapı Sahibinin Şerh Talebinde Bulunabilmesi  316
e. Ecrimisil İstenilmesi, Müdahalenin Önlenmesi ve Yıkım Davaları  316
f. Ağaç vb. Muhdesatın Durumu  317
D. Müstakil Parsel Verilmesi Zorunluluğu  319
1. Genel Olarak  319
2. Hisselendirmenin Mümkün Olduğu Durumlar  322
3. Hisselendirme Halinde Yapılabilecek İşlemler  323
E. Kat Mülkiyetine Tabi Taşınmazlarda Şuyulandırma ve Kat Mülkiyetinin Bozulmaması İçin Yapılabilecek İşlemler  324
F. Kooperatif Evleri, Siteler, Toplu Konut Alanlarında Parselasyon Planlarının Düzenlenmesi  326
G. Hisse Yerine Bedel Verilmesi  326
1. 2981 sayılı Kanun Uyarınca Yapılacak İşlemlerde  326
2. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Madde Uyarınca Yapılacak İşlemlerde  328
VI. KONU YÖNÜNDEN HUKUKA AYKIRILIK HALLERİ  328
A. Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Konusu: Uygulama İmar Planı İçindeki Taşınmazlar  329
1. Genel Olarak İmar Planı Şartı  329
2. Parsel Maliklerinin Muvafakatinin Gerekmemesi  329
3. Yapılı ve Yapısız Parsellerin Uygulamaya Tabi Tutulabilmesi  330
4. Encümen Kararında Belirtilmeyen Taşınmazların Arazi ve Arsa Düzenlemesine Tabi Tutulması  331
5. Daha Önceden İmar Uygulamasına Tabi Tutulmuş Taşınmazların İkinci Kez Parselasyon Yapılıp Yapılamayacağı  331
B. Kamu Mallarının İmar Uygulamasın Tabi Tutulması  334
1. Genel Olarak  334
2. Kamu Malı Kavramı  335
3. Kamu Mallarının Özellikleri  336
4. Kamu Mallarının Türleri  339
5. Hizmet Mallarında İmar Uygulaması  339
a. Genel Olarak Hizmet Malları  339
b. Hizmet Mallarının İmar Uygulamasına Tabi Tutulması  339
ba. Genel Olarak  339
bb. Üzerinde Tesis Bulunmayan Resmi Kurum Alanlarının Durumu  340
bc. Üzerinde Hizmet Binası ya da Tesis Bulunan Parsellerin Durumu  342
c. Hizmet Mallarından Düzenleme Ortaklık Payı Kesintisi  343
6. Orta Mallarının İmar Uygulamasına Tabi Tutulması  344
a. Genel Olarak Orta Malları  344
b. Meraların Uygulamaya Tabi Tutulması  345
ba. Mera Kanunu’ndan Önceki Dönem  346
bb. Mera Kanunu’ndan Sonraki Dönem  351
c. Yolların Parselasyona Tabi Tutulması  352
d. Özel Parselasyon Yapılan Alanlarda Kamu Alanları İçin Ayrılan Alanlar  352
7. Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İmar Uygulamasına Tabi Tutulması  353
a. Genel Olarak  353
b. Tarıma Elverişli Olmayan Tescil Harici Alanlar  354
ba. Bu Alanların Belediyeler Adına Tesciline Dair Uygulama  354
bb. Bu Alanların DOP Hesabında Değerlendirilmesine Yönelik Uygulama  354
bc. Sadece Özel Mülkiyete Konu Alanlara Denk Gelenlerin İhdasına Yönelik Uygulama  355
bd. Bu Alanların Hazine Adına İhdas Edilmesi Yönündeki Uygulama  355
be. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Görüşü  355
bf. Değerlendirmemiz  357
c. Kıyılarda ve Sahil Şeritlerinde İmar Uygulaması  359
ca. Kıyılar  359
cb. Sahil Şeritleri  364
d. Düzenleme Sahasında Kalan Ormanların Durumu  367
e. Genel Sular ve Bunların Metrukatı  368
f. Mezarlıkların İmar Uygulamasına Tabi Tutulması  370
8. Kamu Mallarında Mevzuata Aykırı Olarak Yapılan Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Yok Hükmünde Olması  371
C. 2/B Alanlarının Düzenlemeye Tabi Tutulması  372
D. Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların İmar Uygulamasına Tabi Tutulması  376
1. Koruma Amaçlı İmar Planı Şartı  376
2. Geçiş Döneminde Parselasyon Yapılamaması  377
E. Sulak Alanların Düzenlemeye Tabi Tutulması  377
F. Askeri Yasak Bölgelerin ve Güvenlik Bölgelerinin Parselasyona Tabi Tutulması  377
G. Düzenleme Alanındaki Kapanan Yolların Durumu  378
1. Hazine Adına Tescil Edilmesi Gerekenler  379
a. İmar Kanunu’nun 11. Maddesi veya Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’un 7. Maddesi Kapsamında Terk Edilen Yerlerin Durumu  380
b. Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Satın Alma, Kamulaştırma veya Maliye Bakanlığından Devralınmak Suretiyle Edinilen ve Sonrasında Yol Ağı İçin Terk Edilen Yollar  382
c. Turizmi Teşvik Kanunu Kapsamında Kalan Yollar  383
d. Afet Bölgesi İçinde İmar Planına Göre İnşaat Alanında Kalan Yollar  385
e. Savunma ve Güvenlik Amaçlı Alanlarda İhdas Edilen Yollar  385
2. Organize Sanayi Bölgeleri İçinde Kapanan Yoların OSB Adına Tescil Edilmesi  385
3. Kapanan Diğer Yollar ve Meydanların İhdası Konusundaki Farklı Uygulamalar  385
a. Belediyelerin Uygulamaları  385
b. TKGM’nin Yolların İhdas Edilip Edilmeyeceği, İhdasın Kimin Adına Yapılacağı Konusundaki Görüşü  387
c. Anayasa Mahkemesi’nin Görüşü  388
d. Danıştay’ın Görüşü  391
e. Değerlendirme  398
ea. Görüşümüz  398
eb. Anayasa Mahkemesinin Görüşünün ve Tüm Yolların Belediye Adına İhdas Edilebileceğine Dair Yaklaşımın Eleştirisi  401
ec. Danıştay Kararlarının Değerlendirilmesi  403
4. Kapanan Yolların İmar Uygulaması Öncesi İmar Kanunu’nun 15. Maddesine Göre İhdas Edilmesi  405
H. Malikleri Tarafından Kamu Hizmetleri İçin Terk Edilen Yerlerin Durumu  405
1. Anayasa Mahkemesi’nin Görüşü  407
2. Yargıtay’ın Görüşü  408
3. Danıştay’ın Görüşü  410
4. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Uygulaması  412
5. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Görüşü  412
a. Malikin İade Beklentisinin Mülkiyet Hakkı Kapsamına Girip Girmeyeceği  413
b. Terk Edilen Fakat Terk Amacında Kullanılamayan Taşınmazların Eski Malike İade Edilmemesinin Mülkiyet Hakkına Aykırılığı  415
6. Değerlendirme  416
Üçüncü Bölüm
ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİNE
İTİRAZ VE DAVA
Giriş  421
I. İTİRAZ  421
A. Genel Olarak  421
B. İtirazın Yapılacağı Merci  422
C. İtirazı Karara Bağlanması İçin Süre  422
II. İPTAL DAVASININ ÖN KOŞULLARI  423
A. Görev ve Yetki  423
1. Görevli Yargı  423
2. Yetkili Mahkeme  425
B. İdari Merci Tecavüzü  426
C. Ehliyet  426
1. Tapu Maliklerinin Ehliyeti  427
a. Genel Olarak  427
b. Paylı Mülkiyette Bulunan Taşınmazlar Açısından Paydaşların Dava Açma Ehliyeti  429
c. Elbirliği Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazlar Açısından Ortakların Dava Açma Ehliyeti  430
d. Tapu Malikleri Açısından Menfaatin Devamı Şartı  431
2. Malik Olmayan Kişilerin Ehliyeti  432
a. Meslek Odalarının ve Semt/Mahalle/Kent Sakinlerinin Dava Açma Ehliyeti  433
b. Zilyedin Dava Açma Ehliyeti  433
c. Sınırlı Ayni Hak Lehtarının Dava Açma Ehliyeti  434
d. Kuvvetlendirilmiş Alacak Hakkı Sahiplerinin Dava Açma Ehliyeti  434
e. Alacak Hakkı Sahiplerinin Dava Açma Ehliyeti  435
f. Yapı Sahiplerinin Dava Açma Ehliyeti  436
g. Yatırımcıların Dava Açma Ehliyeti  437
h. Taşınmazın Mülkiyetini Tescilden Önce İktisap Eden Kişilerin Dava Açma Ehliyeti  438
ı. Satış Vaadi Alacaklısının Dava Açma Ehliyeti  438
D. Parselasyon İşleminin Kesin ve İcrai İşlem Niteliği  439
E. Dava Açma Süresi  441
1. Encümene İtiraz Edilmişse Dava Açma Süresi  442
2. Encümene İtiraz Edilmemişse Dava Açma Süresi  443
3. İşlem Yok Hükmünde İse Dava Açma Süresi  448
4. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 11. Maddesine Göre Başvuru Halinde Dava Açma Süresi  449
F. Husumet  451
G. Dilekçenin 2577 sayılı Kanun’un 3. ve 5. Maddesine Uygun Olması  452
1. Dava Dilekçesinde Bulunması Gereken Hususlar  452
2. Birden Fazla İşleme Karşı Tek Dilekçe ile Dava Açılması  453
3. Birden Fazla Kişinin Tek Dilekçe ile Dava Açması  455
III. DAVANIN ESASININ GÖRÜLMESİ  456
A. Arazi ve Arsa Düzenlemesine Karşı Açılacak Davalarda Bilirkişi Müessesi  456
1. Arazi ve Arsa Düzenlemesinde Bilirkişiye Başvurulmasını Gerektiren Haller  457
2. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerine Karşı Açılacak Davalarda Bilirkişi Olarak Görevlendirilebilecekler  458
B. Yürütmenin Durdurulması  459
1. Yürütmeyi Durdurma Kararı Verilmesi  459
2. Yürütmeyi Durdurma Kararının Uygulanması  460
C. İptal Davasının Karara Bağlanması  461
1. Uygulama İmar Planı– Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemi  461
2. Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Kısmen mi, Tamamen mi İptal Edileceği Sorunu  463
3. İptal Kararının Tapu Siciline Etkisi  465
4. Parselasyona İlişkin İlk Derece Mahkeme Kararlarının Temyizi  466
Dördüncü Bölüm
ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İŞLEMLERİNİN
İPTALİNE İLİŞKİN YARGI KARARININ YERİNE GETİRİLMESİ
I. GENEL OLARAK  467
II. YERİNE GETİRME ZORUNLULUĞU  468
III. YARGI KARARININ YERİNE GETİRİLMESİ İÇİN İDAREYE BAŞVURU  469
A. İdareye Başvurunun Zorunlu Olup Olmadığı  469
B. Başvuruda Süre ve Zaman Aşımı  469
IV. YERİNE GETİRME ŞEKLİ  470
A. Genel Olarak  470
B. İptal Kararından Önce Mülkiyeti Değişen Taşınmazların Durumu  472
C. İptal Kararından Sonra Mülkiyeti Değişen Taşınmazların Durumu  472
D. Düzenleme Ortaklık Payının İadesi Meselesi  474
V. YARGI KARARININ YERİNE GETİRİLMEMESİ HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER  475
A. İmar Uygulaması Sonucu Oluşan Parsellerin İptali ile Eski Kaydın İhyası Davası Açılması  476
1. Eski Kaydın İhyası Davası Açılması İçin Parselasyonun İdari Yargı Kararı İle İptal Edilmesi Gerekliliği  476
2. Yok Hükmünde Olan Parselasyonlar İçin Doğrudan İmar Uygulaması Sonucu Oluşan Parsellerin İptali ile Eski Kaydın İhyası Davası Açılması  478
3. İmar Uygulaması Sonucu Oluşan Parsellerin İptali ile Eski Kaydın İhyası Davasında Görev Meselesi  479
a. Uyuşmazlık Mahkemesinin Görüşü  479
b. Danıştay’ın Görüşü  481
c. Yargıtay’ın Görüşü  482
d. Değerlendirmemiz  484
4. Kararın Sonuçları  485
B. Parselasyonun İptaline İlişkin Yargı Kararını Uygulamayan İdare Aleyhine Tazminat Davası Açılması  487
1. Genel Olarak  487
2. Tam Yargı Davasının Ön Koşulları  488
a. Görev ve Yetki  488
b. İdari Merci Tecavüzü (İdareye Başvurunun Zorunlu Olup Olmadığı)  488
c. Ehliyet  492
d. İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olup Olmadığı  493
e. Süre  493
ea. Tam Yargı Davası Açma Süresi  493
eb. Sürenin Başlangıcı  493
f. Husumet  493
3. Tam Yargı Davasının Esası  493
C. Kamu Görevlisi Hakkında Şikayette Bulunma ve Tazminat Davası Açılması  495
1. Şikayet  495
2. Kamu Görevlisi Aleyhine Tazminat Davası Açılması  495
Kaynakça  497
Kavramlar Dizini  502
Özgeçmiş  504
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Şekiller Tablosu  23
Kısaltmalar  25
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK İMAR PLANLARI VE
BU PLANLARI UYGULAMAK İÇİN
KULLANILABİLECEK ARAÇLAR
I. İMAR PLANLARI VE TÜRLERİ  27
A. Mekânsal Strateji Planları  27
B. Çevre Düzeni Planları  30
C. İmar Planları  31
1. Nazım İmar Planları  31
2. Uygulama İmar Planları  33
II. İMAR PLANLARINI UYGULAMAK İÇİN KULLANILABİLECEK ARAÇLAR  35
A. Ayırma ve Birleştirme İşlemleri  37
B. Kamulaştırma  38
C. Arazi ve Arsa Düzenlemesi  41
III. İMAR PLANI UYGULAMA ARACI OLARAK ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ  41
A. Genel Olarak  41
B. Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Tarihçesi  44
C. Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Avantajları  48
1. İmar Planlarının Bütüncül Şekilde Uygulanmasına İmkân Tanıması  49
2. Kadastral Durumun Sorunlu Olduğu Bölgelerde Kadastral Durumun Bütüncül Şekilde Düzeltilmesine İmkan Tanıması  49
3. Kamulaştırma Külfetini Ortadan Kaldırması  49
4. Maliklerin Muvafakatine Gerek kalmadan Hızlı Bir Şekilde Uygulamaya İmkan Tanıması  50
5. Maliklerden Yapılan Kesintilerin Yasal Dayanağının Bulunması  50
6. Eşitlik İlkesine Uygun Olması  51
7. Daha Fazla Türde Umumi Hizmet Alanı İçin Kesinti İmkânı Tanıması  52
İkinci Bölüm
ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İŞLEMLERİNİN
HUKUKİ AÇIDAN UNSURLARI VE BU UNSURLAR AÇISINDAN MUHTEMEL HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ
Giriş  53
I. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİNİN SEBEP VE AMAÇ UNSURU  55
A. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Sebep Unsuru: İmar Planlarının Uygulanmasını Sağlamak  55
1. Sadece İmar Planı Bulunan Alanlarda Parselasyon Yapılabilmesi  56
2. İmar Planına Uygunluk Şartı  57
3. İkinci Kez Parselasyon Yapma Yasağı  58
4. İdarelerin Arazi ve Arsa Düzenlemesi Yapmaya Zorlanıp Zorlanmayacağı  60
a. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Görüşü  61
b. Anayasa Mahkemesinin Görüşü  64
c. Yargıtay’ın Görüşü  65
d. Danıştay’ın Görüşü  67
5. Uygulama İmar Planının Yargı Kararıyla İptal Edilmesi Durumu  72
6. Uygulama İmar Planı Değişikliği Durumu  72
B. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Amacı  73
1. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Genel Amacı: Kamu Yararının Sağlanması  73
2. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Asli Amacı ve Bu Amacın Ortaya Çıkardığı Gereklilikler: İnşaata Elverişli İmar Parseli Üretmek  73
a. Yapılaşmaya Elverişli Parsel Tahsis Zorunluluğu  77
b. Artık Parsel Oluşturulmaması Gerekliliği  78
c. Müstakil Parsel Oluşturma Zorunluluğu  79
d. İnşaat Yapmaya Elverişli Parsel Üretilmesi Mümkün Olmayan Alanların Düzenlemeye Tabi Tutulamaması  80
3. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Tali Amacı  80
II. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİNDE YETKİ KURALLARI VE BU KURALLARA (YETKİ YÖNÜNDEN HUKUKA) AYKIRILIK HALLERİ  81
A. Yer Yönünden Yetki Kuralları  81
1. Yer Yönünden Genel Yetki Kuralları  81
a. Belediye Sınırları İçerisinde  82
b. Büyükşehir Belediyesi Olan Yerlerde  82
ba. Genel Kural: Parselasyon Yapmaya İlçe Belediyelerinin Yetkili Olması  82
bb. Büyükşehir Mücavir Alanlarında Arazi ve Arsa Düzenlemesi Yapma Yetkisi  83
bc. Büyükşehir Belediyelerinin Parselasyon Yapmaya Yetkili Olduğu Durumlar  83
bd. İlçe Belediyelerinin Yaptığı Parselasyon İşlemlerinin Büyükşehir Belediyesinin Denetimine Tabi Olması  84
bda. Büyükşehir Belediyesinin Onay ve Denetim Yetkisinin Niteliği  84
bdb. Parselasyon İşlemlerini Büyükşehir Belediyesine Gönderme Zorunluluğu  84
bdc. Gönderme Zorunluluğunun Kapsamı  85
bdd. Gönderme Zamanı  86
bde. Büyükşehirlerde Onay Mercii  86
bdf. Büyükşehir Belediyesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7/b Maddesindeki Denetim Yetkisinin Kapsamı  86
be. İlçe Belediyelerinin Yetkilerini Devredebilmeleri  87
c. Belediye Sınırları Dışına  87
d. Mücavir Alanlarda  88
e. 2981 sayılı Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda  89
2. Özel Yetki Kuralları  90
a. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri  90
b. Organize Sanayi Bölgelerinde  91
ba. Genel Olarak  91
bb. Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri  92
c. Endüstri Bölgelerinde  93
ç. TCDD’ye Ait Taşınmazlarla İlgili Yetkiler  94
d. Gecekondu Alanlarında  95
e. Atatürk Kültür Merkezi Alanında  98
f. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgeleri İle Turizm Alan ve Merkezlerinde  98
g. Merkezi İdarenin Yetkisi Dâhilindeki Kamu Yatırımları ve Tesisleri İçin Gerekli Alanlarda  99
h. Atatürk Orman Çiftliğinde  99
ı. Haydarpaşa Limanı İle İlgili Yetkiler  99
i. Kentsel Dönüşüm Alanlarında  100
ia. Büyükşehir Belediyelerinin Genel Yetkili Olması  100
ib. İlçe Belediyelerinin Yetkilendirilmesi  101
ic. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanlarında Toplu Konut İdaresi Başkanlığının Yetkisi  101
j. Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu Kapsamında Kalan Yerler  102
k. Özel Çevre Koruma Bölgelerinde  102
l. Toplu Konut Alanlarında  102
m. GAP Projesi Kapsamında Kalan Yerlerde Planlama  104
n. 1164 Sayılı Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda  105
o. Tabii Afetlerle İlgili Kanunlar Kapsamındaki Yerlerde  106
ö. Boğaziçi Alanında Planlama  107
p. Özelleştirme Programındaki Kuruluşlara Ait Taşınmalarda  108
r. Şehirlerin Marka Değerini Artırmaya Yönelik Projeler İçin Gerekli Alanlarda  108
s. Milletvekilleri Lojmanları  109
ş. Türk Boğazlar Bölgesinde  109
t. Olimpiyat Köyünde  110
u. 6292 Sayılı Kanununa Göre Belirlenen Proje Alanlarında  110
ü. Kamu ve Özel Sektör Yatırımları İçin Gereken Alanlarda  111
v. Patlayıcı Madde Üretmek/İşlemek Üzere Kurulacak Tesislerde  111
y. Türk Silahlı Kuvvetlerine Ait Savunma ve Eğitim Amaçlı Alanlarda  112
z. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda  113
za. Taşınmaz Maliklerinin Dönüşüm Yaptıkları Durumda Planlama ve Plan Uygulama Yetkisi  113
zb. Maliklerin Dönüşümü Yapmadığı Durumlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkili Olması  113
zc. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının TOKİ Başkanlığını veya Belediyeleri Yetkilendirmesi  114
B. Kişi Yönünden Yetki Kuralları  115
1. Parselasyon İşleminin, Kamu İdarelerinin Parselasyon Yapmaya Yetkili Organları Tarafından Yapılması Zorunluluğu  115
a. Belediyelerde  115
b. İl Özel İdarelerinde  117
c. Diğer İdarelerde  118
2. Parselasyon İşleminin Teknik Açıdan Yeterli Personel Tarafından Yapılması Gerekliliği  118
a. Meslek Türü Açısından Gereklilik  118
b. Mesleki Yeterlilik Şartı  119
c. İdarenin Parselasyon İşlemini Kendisinin Yapması Durumunda Müellifin Memur ya da Diğer Kamu Görevlisi Olması Şartı  121
C. Zaman Yönünden Yetki  121
III. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİNDE ŞEKİL KURALLARI (DÜZENLEMENİN YAPILIŞ ŞEKLİ)  122
A. Düzenleme Alanının Tespiti ve Uygulayıcıların Görevlendirilmesi  125
1. Arazi ve Arsa Düzenlemesi Yapılabilmesi İçin İmar Planı Şartı: İmar Planı Olmayan Alanda Düzenleme Yapılamaması  125
2. Düzenleme Sonucu Oluşturulacak İmar Parseli Sayısının Bir Önceki Yıl Verilen İnşaat Ruhsatından Az Olmaması Gerekliliği  127
3. Yapılaşmış Alanla İrtibatlı ve Şehrin Gelişme Yönündeki Alanların Tercih Edilmesi  128
4. Düzenleme Alanının, Düzenleme Ortaklık Payının ve Kamu Tesisleri Alanına Tahsis Payının Dengeli Çıkmasını Sağlayacak Şekilde Belirlenmesi  129
5. Bir İmar Adasından Küçük Alanda Parselasyon İşlemi Yapılamaması  132
6. Benzer İmar Koşulları Olan Bölgelerin Seçilmesi ve Uygulama İmar Planı Kararlarının Dikkate Alınması  134
7. Düzenleme Alanında Bulunan Tüm Parsellerin Uygulamaya Dahil Edilmesi Gerekliliği  134
8. Düzenleme Alanının Parsel Maliklerinin İsteği Üzerine Belirlenmesi  134
9. Uygulayıcıların Görevlendirilmesi  134
a. İdarelerin Kendi Personelleri Aracılığıyla Parselasyon Yapmaları  135
b. Parselasyon İşinin İhale Yoluyla Yaptırılması  135
B. Tarım Arazileri, Meralar ve Sit Alanları İçin Gerekli İzinlerin Alınması ve Meraların Tescilinin Yapılması  136
1. Tarım Arazileri  136
a. Mutlak Tarım Arazileri, Özel Ürün Arazileri, Dikili Tarım Arazileri ve Sulu Tarım Arazileri  136
b. Diğer Araziler  138
c. Tarım Arazileri İçin İzin Prosedürü  139
2. Mera, Yaylak ve Kışlaklar  139
a. Mera Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesinden Önce İmar Planları Kapsamında Kalan Meralar  140
b. Mera Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesinden Sonra İmar Planları Kapsamında Kalan Meralar  140
ba. Başvuru  141
bb. İnceleme Raporunun Hazırlanması  141
bc. Mera Komisyonunun ve Defterdarlığın Uygun Görüşü ve Tescil  142
3. Sit Alanları İçin İzin Zorunluluğu  142
C. Gerekli Kayıt ve Haritaların Elde Edilmesi  143
1. Kadastro Haritalarının ve Diğer Teknik Belgelerin Temin Edilmesi  143
a. Başvuru  144
b. Döner Sermaye Ücretinin Yatırılması  144
c. Talep İstem Belgesinin Düzenlenmesi  145
d. İşlemin Gerçekleştirilmesi  145
2. Onaylı İmar Planının ve Hâlihazır Haritanın Temini, Hâlihazır Haritanın Güncellenmesi  145
D. Kadastral Parsellerin Hâlihazır Haritaya Aktarılması  146
1. Genel Olarak  146
2. Aktarımım Kadastro Müdürlüğü Tarafından Kontrolü  146
3. Kadastro Görmemiş Alanlarda Yapılacak İşlemler  147
E. Düzenleme Sınırının Geçirilmesi  149
1. Düzenleme Sınırının Belediye Encümeni Tarafından Belirlenmesi Gerekliliği  149
2. Düzenleme Sınırının Geçirilmesiyle İlgili Kurallar  150
3. Düzenlemeye Giren Parsellerin Belirlenmesi  151
4. Düzenleme Sınırının ve Ayırma Çaplarının Encümen Tarafından Onaylanması  153
F. Düzenlemeye Tabi Tutulan Parsellerin Tapu Kayıtlarının İstenmesi ve Tapu Kayıtlarında Belirtme Yapılması  153
1. Düzenlemeye Giren Parsellerin Bilgilerinin İstenmesi  153
2. Tapu Kayıtlarında Belirtme Yapılması  154
3. İmar Uygulamasına Alınan Parsellerde Satış, İfraz, Tevhit  155
4. Malik Hanesi Boş Olan Ya da Mülkiyeti Davalı Olan Parsellerde Yapılacak İşlem  155
a. Genel Kural  155
b. Malik Hanesi Boş Olan Taşınmazlar  156
c. Mülkiyeti Davalı Olan Parseller  157
d. Tescilsiz İktisap Halleri  158
G. Düzenlemeye Tabi Tutulan Parsellerin Yüzölçümlerinin Kontrolü  160
1. Yüzölçümü Kontrolünün Zorunluluğu  160
2. Yüzölçümü Kontrolünün Şekli  161
3. Yüzölçümü Düzeltmesinin Şekli  161
a. Tecviz Dahilinde Kalan Yüzölçümü Farklılıkları  161
b. Tecvizi Aşan Fakat Kaba Olmayan Yüzölçümü Farklılıkları  162
c. Kaba Hatalar  163
ca. Tapudaki Yüzölçümünün Yanlış Yazılmış Olması  166
cb. Ölçü, Sınırlandırma, Tersimat ve Hesaplamalardan Doğan Hatalar  168
cc. Sayısallaştırmadan Sırasında Tespit Edilen Hatalar  169
d. Kısmen Düzenlemeye Tabi Tutulan Parsellerde Yapılacak İşlem  170
H. Poligon Tesisi, Ölçü ve Hesap İşleri  170
I. Uygulama Haritaların Hazırlanması ve İmar Adalarının Teşekkülü  170
İ. İmar Adalarının Numaralandırılması, Krokilendirilmesi ve Aplikasyonu  172
1. İmar Adalarının Numaralandırılması  172
2. Ada Uygulama Krokilerinin Hazırlanması ve İmar Adalarının Zemine Uygulanması  173
3. İmar Adalarının Kesin Boyutlarının Tespiti  174
J. Tescil Harici Yerlerin Ölçümü ve Numaralandırılması  175
K. Parselasyon Haritasının Hazırlanması ve Kadastro Paftasıyla Çakıştırılması  176
1. Genel Olarak  176
2. Kadastro Parsellerinin Uygulama Haritasına Aktarılması  177
L. Düzenleme Ortaklık Payının Hesaplanması  179
1. Umumi Hizmetlere Ayrılacak Alanın Hesabı  180
a. Umumi Hizmet Alanları Toplamında Dikkate Alınacak (DOP’tan Karşılanabilecek) Alanlar  181
b. Şahıslar Tarafından Yapılan Bağışların Umumi Hizmetler Alanı Toplamından Düşülmesi  181
c. Kapanan Yolların DOP’tan Düşülüp Düşülmeyeceği  182
d. Hazine Ya da Belediye Tarafından Umumi Hizmetler İçin Tahsis Edilen Alanların DOP’tan Düşülmesi  183
e. Kamulaştırılacak Alanların Düşülmesi  183
f. Düzenleme Alanında Kalan Park, Yeşil Alan Gibi Tescil Harici Alanların Düşülmesi  184
2. Düzenleme Alanının (Katılım Kütlesinin) Yüzölçümünün Belirlenmesi  184
a. İhdasların Katılım Kütlesine Dahil Edilmesi  185
b. Daha Önceden DOP Kesintisi Yapılmış Eski İmar Parsellerinin Düşülmesi  185
c. Değer Artışı Olmayan Parsellerin Katılım Kütlesinden Düşülmesi  185
d. Şahıslar Tarafından Bağışlanan Alanların Katılım Kütlesinden Düşülmesi  186
e. Hazine ya da Belediye Tarafından Umumi Hizmet Alanları İçin Terk Edilen Parsellerin Katılım Kütlesinden Düşülmesi  186
f. Kamulaştırılacak Alanın Katılım Kütlesinden Düşülmesi  186
3. Düzenleme Ortaklık Payının Hesap Şekli  187
4. Düzenleme Ortaklık Payı Kesintisinin ve Dağıtımının Yapılması  188
a. Genel Olarak Kesinti Şekli  188
b. Okul, İbadet Yeri ve Karakol Alanlarının Hazine Adına Dağıtım Görmesi ve Tescil Edilmesi  188
ba. Genel Olarak  188
bb. Karakol Yerleri  188
bc. İbadet Yerleri  189
bd. İlk Öğretim Alanları  189
c. Yol, Meydan, Park, Otopark, Çocuk Bahçesi, Yeşil Saha Gibi Alanların Durumu  190
d. Düzenleme Ortaklık Payının Bedele Dönüştürülmesi  191
e. Üzerinde Yapılaşma Olan Parsellerde Düzenleme Ortaklık Payı Kesintisinin Yapılaşma Olmayan Kısımdan Yapılması  191
5. Düzenleme Ortaklık Payının Yasal Orandan Fazla Çıkması Durumunda Yapılması Gereken İşlemler  192
M. Umumi Hizmet Alanları İçin Kamulaştırılacak Alanın Hesabı  194
1. Genel Olarak  194
2. Kamulaştırılacak Alanın Hesap Edilmesi  195
3. Kamulaştırma Oranının ve Her Bir Parselden Kamulaştırılacak Alanın Hesaplanması  197
4. DOP Kesintisi Yapılan ve İkinci Kez Düzenlemeye Tabi Tutulan Parsellerden Kamulaştırılacak Alan Kesintisi Yapılması  198
5. Kamulaştırılacak Alanların Temin Edilmesi  198
6. Kamulaştırılacak Alanların Tescili  199
N. Kamu Tesisleri Alanına Tahsis (KOP) ve Hesaplanması  199
1. Yasal Dayanak  202
2. KOP’tan Oluşturulabilecek Alanlar  203
3. KOP Oranının Hesaplanması  204
4. KOP’tan Oluşan Alanların Tescili  206
5. KOP’tan Oluşturulması Gereken Alanların DOP’tan Karşılanması  206
O. İmar Parsellerinin Teşkili (Geçici Parselleme)  206
1. Her Bir Parselden İmar Parsellerine Yapılacak Tahsis Miktarının Belirlenmesi  206
2. Özet Cetvelinin Düzenlenmesi  207
3. Tahsis Cetvelinin Düzenlenmesi  209
Ö. Dağıtım Kurallarına ve Parsel Üretim Şekillerine Göre İmar Parsellerinin Oluşturulması ve Müstakil, Hisseli ya da Kat Mülkiyeti Esasına Göre Dağıtımın Yapılması  210
1. Müstakil/Hisseli Parsel Verilmesi  211
2. Kat Mülkiyetine Göre Hisselendirme  212
3. İmar Parsellerinin Numaralandırılması  212
P. İmar Parsellerine Kesin Şeklin Verilmesi  213
R. Parselasyon Haritasının ve Cetvellerin Düzenlenmesi  213
1. Parselasyon Haritasının Düzenlenmesi  213
2. Ada Dağıtım Cetvelinin Düzenlenmesi  215
3. Mal Sahipleri Araştırma ve Özet Formu (Kadastro Parseline Sıralı)  217
4. Tescile Esas Dağıtım Cetveli (İmar Parseline Sıralı)  218
S. Parselasyonun Onayı  218
Ş. Parselasyon Planlarının Kadastro Müdürlükleri Tarafından Kontrolü  220
1. İstenen Belgeler  220
2. Kontrol Yetkisinin Kapsamı ve Şekli  221
3. Kontrol  222
a. Düzenleme Sahasına Giren Parsellerin Ayırma Çapları, Özet Cetvelleri, Tahsis Cetvelleri, Dağıtım Cetvelleri Kontrolü  223
b. Röleve Ölçü Krokileri ve Yüzölçümü Hesapları Kontrolü  224
c. Pafta Kontrolü  224
d. Kontrol Noktalarının Tesis, Röper, Ölçü, Hesap ve Kanavalarının Kontrolü  224
e. İmar Ada ve Parsellerinin Detay Noktalarının Konum Kontrolü  225
4. İşlemin Mali Yönü (Döner Sermaye Ücreti)  225
5. Kontrol Sonucu  226
T. İmar Uygulamasının Tapuya Tescili, Beyan ve Şerhlerin Nakli  227
1. Genel Olarak Tescilin Şekli  227
2. Mülkiyeti Davalı Yerlerde İmar Uygulamasının Tescil Şekli  228
3. Kat Mülkiyetine Göre Hisselendirme  228
4. Kat İrtifakı Kurulmuş Parsellerin Tescili  229
5. Uygulamaya Tabi Tutulan Parsellerdeki Ayni veya Şahsi Hakların, İrtifak Haklarının, Rehinlerin, Şerhlerin, Beyanların, Takyitlerin Yeni İmar Parsellerine Aktarılması  230
6. Tescilde Maddi Hata Yapılması  232
7. Tescildeki Hatanın Parselasyon İşleminin İptaline Neden Olup Olmayacağı  233
U. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Tebliği  234
1. Genel Tebligat Zorunluluğu  234
2. Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve Mazbut Vakıflara Ait Taşınmazlarla İlgili Tebligat Zorunluluğu  237
3. Tebligatın Kapsamı ve Tebligattaki Hatanın Parselasyon İşlemini Sakatlayıp Sakatlamayacağı  238
Ü. İlk Parselasyon Harcı ve Bu Harcın Yanlış Hesaplanmasının Parselasyon İşleminin İptaline Neden Olup Olmayacağı  238
1. Genel Olarak İlk Parselasyon Harcı  238
2. İstisnalar  239
3. Matrah ve Tarife  241
4. Harçtaki Hatanın Parselasyon İşleminin İptaline Neden Olup Olmayacağı  241
IV. DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI İLE İLGİLİ İLKELER  242
A. Düzenleme Ortaklık Payının, Mülkiyet Hakkına ve Anayasaya Aykırı Olup Olmadığı  243
B. Düzenleme Ortaklık Payı Oranı  247
1. Genel Olarak  247
2. Düzenleme Ortaklık Payının Hesap Zorunluluğu/Bu Oranın İmar Planı ya da Meclis Kararıyla Belirlenememesi  248
3. Düzenleme Ortaklık Payının Hesaplamaya Göre Alınması ve En Fazla %40 Alınabilmesi  249
C. Düzenleme Ortaklık Payı Alınması İçin Parselasyon Yapma Zorunluluğu  250
D. Birden Fazla Kez Düzenleme Ortaklık Payı Alınması Yasağı  251
1. İkinci Kez Düzenleme Ortaklık Payı Alınması Yasağı  252
2. İkinci Kez Düzenleme Ortaklık Payı Alınması Yasağı Kapsamında, Daha Önceden Yapılmış Düzenleme Ortaklık Payı Kesintisi Sayılacak Durumlar  252
a. 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi Gereği Yapılan Kesintiler  253
b. 6785 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesi Kapsamında Yapılan Kesintiler  253
c. 2981 Sayılı Kanun’un 10/c Maddesine Göre Kesinti Yapılan Taşınmazlar  254
3. İkinci Kez Düzenleme Ortaklık Payı Alınması Yasağının İstisnası  255
4. Daha Önceden Kesinti Yapıldığı Halde Düzenleme Ortaklık Payı Alınabilecek Durumlar  256
a. 6785 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesine Göre Terk Yapılmış Parseller  259
b. 3194 Sayılı İmar Kanunu’na Göre Terk Yapılan Parseller  260
c. 2981 sayılı Kanun’un 10/b Uygulaması Yapılmış Yerlerde  263
d. Belediye Yapı ve Yollar Kanunu’na Göre Terkler  265
5. Terk Edilen Miktarın DOP Miktarından Fazla Çıkması Durumunda İade Yapılıp Yapılamayacağı  266
E. Düzenleme Ortaklık Payının Tüm Parsellerden Eşit Şekilde Alınması  267
1. Genel Olarak Eşitlik Zorunluluğu  267
2. Düzenleme Ortaklık Payından Oluşması Gereken Yerlerin Hazine’den Karşılanması  268
F. Düzenleme Ortaklık Payından Karşılanabilecek Alanlar  270
1. Kanun’da Sayılanlar  271
a. Yollar  271
b. Meydanlar  271
c. Parklar  271
d. Yeşil Alanlar  272
e. Çocuk Bahçeleri  272
f. Otoparklar  273
g. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı İlk ve Ortaöğretim Kurumları  273
h. İbadet Yerleri  273
ı. Karakollar  274
i. Su Yolları  274
j. Taşkın Kontrol Tesisi Alanları  274
2. Kanun’da Sayılmayanlar  275
a. Pazaryerleri  276
b. Semt Spor Alanları  276
c. Ağaçlandırılacak Alanlar  276
ç. Çay Bahçeleri  278
G. Düzenleme Ortaklık Payının Değer Artışı Karşılığı Alınabilmesi  278
V. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİNDE DAĞITIM KURALLARI  280
A. Aynı Yerden Parsel Verilmesi İlkesi  280
1. Genel Olarak Aynı Yerden Parsel Verilmesi Zorunluluğu  280
2. İmar Kanunu’nun 18. Maddesi Kapsamında Yapılan Uygulamalarda Aynı Yerden Parsel Verilmesi Zorunluluğu  282
a. Zorunluluk  282
b. Hak Sahiplerine Aynı Yerden Parsel Tahsisi Olanağını Kaldıran Durumlar  283
ba. Hukuki Zorunluluk Halleri  284
baa. Kadastro Parselinin Düzenleme Ortaklık Payından Oluşturulması Gereken Alanda Kalması  285
bab. Kadastro Parselinin Umumi Hizmet Alanlarında Kalması  285
bac. Kadastro Parselinin Özel Mülkiyete Konu Olamayacak Alanda Kalması  286
bad. Kadastro Parselinin Resmi Hizmet Alanlarında Kalması  287
bb. Teknik Zorunluluk Halleri  287
bba. Aynı Parselden Yer Tahsis Edilmesi Gereken Birden Fazla Parsel ya da Hak Sahibi Bulunması  287
bbb. Müstakil İmar Parseli Oluşturamayacak Parseller  287
bc. Fiili Zorunluluk Halleri  289
bca. Taşınmazın Yapı Yapılamayacak Alanlarda Kalması  289
bcb. Mevcut Kullanım Şeklinden Farklı Bir Amaca Ayrılmış Alanda Kalan Taşınmazların Durumu  290
c. Başka Yerden Parsel Verilirken Dikkat Edilecek Hususlar  291
ca. En Yakın Yerden Parsel Verilmesi İlkesi  292
cb. Eşdeğer Yer Verilmesi İlkesi  292
cc. İlkeler Çatışması  294
cd. En Yakın Yerden ya da Eşdeğer Yerden Parsel Tahsisinde Yapılaşma Olmayan Alanların Tercih Edilmesi  295
3. 2981/10–c Uygulamalarında Aynı Yerden Parsel Verilmesi Sorunu  295
a. Genel Olarak  295
b. Aynı Yerden Parsel Verilmesini Engelleyen Durumlar  296
ba. 2981 sayılı Kanunun 14. Maddesinde Sayılan Durumlar  296
bb. Fiili, Hukuki ve Teknik Zorunluluk Halleri  298
bc. Hissenin Bedele Dönüştürülmesi Hali  298
c. Aynı Yerden Parsel Verilememesi Halinde Yapılacak İşlem  298
ca. Başka Yerden Arsa Tahsisi  299
cb. Enkaz Bedeli Ödenmesi  299
B. Hisse Çözümü (Ferdileştirme) Yapılamaması  300
1. Genel Olarak Müşterek Mülkiyet ve Sona Ermesi  300
2. Hisse Çözümünün Mümkün Olduğu Durumlar  302
a. Ek 1. Madde Uygulamaları  302
aa. Genel Olarak Ek 1. Madde Uygulamaları  302
ab. Ek 1. Madde Uygulamalarının Şartları  304
ac. Şartların Denetimi  307
b. Paydaşların Muvafakati ya da Anlaşması  308
c. Kayden Hisseli Fiilen Müstakil Parseller  309
d. 2981/10–c Uygulamasında Hisse Çözümü  310
C. Korunmasında Sakınca Olmayan Yapıların Tek Bir İmar Parselinde Bırakılması  311
1. Genel Olarak  311
2. Hisseli Parsel Üzerinde Kalan Yapıların Durumu  311
a. Korunamadığı İçin Hisseli Parsel Üzerinde Kalan Yapıların Malikleri Tarafından Kullanımına Devam Edilmesi İlkesi  311
b. Bu Yapıların Malikleri Tarafından Kullanımına Devam Edilmesinin Şartları  313
c. Bu Yapıların Malikleri Tarafından Kullanımına Devam Edilmesinde Süre  315
d. Yapı Sahibinin Şerh Talebinde Bulunabilmesi  316
e. Ecrimisil İstenilmesi, Müdahalenin Önlenmesi ve Yıkım Davaları  316
f. Ağaç vb. Muhdesatın Durumu  317
D. Müstakil Parsel Verilmesi Zorunluluğu  319
1. Genel Olarak  319
2. Hisselendirmenin Mümkün Olduğu Durumlar  322
3. Hisselendirme Halinde Yapılabilecek İşlemler  323
E. Kat Mülkiyetine Tabi Taşınmazlarda Şuyulandırma ve Kat Mülkiyetinin Bozulmaması İçin Yapılabilecek İşlemler  324
F. Kooperatif Evleri, Siteler, Toplu Konut Alanlarında Parselasyon Planlarının Düzenlenmesi  326
G. Hisse Yerine Bedel Verilmesi  326
1. 2981 sayılı Kanun Uyarınca Yapılacak İşlemlerde  326
2. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Madde Uyarınca Yapılacak İşlemlerde  328
VI. KONU YÖNÜNDEN HUKUKA AYKIRILIK HALLERİ  328
A. Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Konusu: Uygulama İmar Planı İçindeki Taşınmazlar  329
1. Genel Olarak İmar Planı Şartı  329
2. Parsel Maliklerinin Muvafakatinin Gerekmemesi  329
3. Yapılı ve Yapısız Parsellerin Uygulamaya Tabi Tutulabilmesi  330
4. Encümen Kararında Belirtilmeyen Taşınmazların Arazi ve Arsa Düzenlemesine Tabi Tutulması  331
5. Daha Önceden İmar Uygulamasına Tabi Tutulmuş Taşınmazların İkinci Kez Parselasyon Yapılıp Yapılamayacağı  331
B. Kamu Mallarının İmar Uygulamasın Tabi Tutulması  334
1. Genel Olarak  334
2. Kamu Malı Kavramı  335
3. Kamu Mallarının Özellikleri  336
4. Kamu Mallarının Türleri  339
5. Hizmet Mallarında İmar Uygulaması  339
a. Genel Olarak Hizmet Malları  339
b. Hizmet Mallarının İmar Uygulamasına Tabi Tutulması  339
ba. Genel Olarak  339
bb. Üzerinde Tesis Bulunmayan Resmi Kurum Alanlarının Durumu  340
bc. Üzerinde Hizmet Binası ya da Tesis Bulunan Parsellerin Durumu  342
c. Hizmet Mallarından Düzenleme Ortaklık Payı Kesintisi  343
6. Orta Mallarının İmar Uygulamasına Tabi Tutulması  344
a. Genel Olarak Orta Malları  344
b. Meraların Uygulamaya Tabi Tutulması  345
ba. Mera Kanunu’ndan Önceki Dönem  346
bb. Mera Kanunu’ndan Sonraki Dönem  351
c. Yolların Parselasyona Tabi Tutulması  352
d. Özel Parselasyon Yapılan Alanlarda Kamu Alanları İçin Ayrılan Alanlar  352
7. Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İmar Uygulamasına Tabi Tutulması  353
a. Genel Olarak  353
b. Tarıma Elverişli Olmayan Tescil Harici Alanlar  354
ba. Bu Alanların Belediyeler Adına Tesciline Dair Uygulama  354
bb. Bu Alanların DOP Hesabında Değerlendirilmesine Yönelik Uygulama  354
bc. Sadece Özel Mülkiyete Konu Alanlara Denk Gelenlerin İhdasına Yönelik Uygulama  355
bd. Bu Alanların Hazine Adına İhdas Edilmesi Yönündeki Uygulama  355
be. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Görüşü  355
bf. Değerlendirmemiz  357
c. Kıyılarda ve Sahil Şeritlerinde İmar Uygulaması  359
ca. Kıyılar  359
cb. Sahil Şeritleri  364
d. Düzenleme Sahasında Kalan Ormanların Durumu  367
e. Genel Sular ve Bunların Metrukatı  368
f. Mezarlıkların İmar Uygulamasına Tabi Tutulması  370
8. Kamu Mallarında Mevzuata Aykırı Olarak Yapılan Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Yok Hükmünde Olması  371
C. 2/B Alanlarının Düzenlemeye Tabi Tutulması  372
D. Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların İmar Uygulamasına Tabi Tutulması  376
1. Koruma Amaçlı İmar Planı Şartı  376
2. Geçiş Döneminde Parselasyon Yapılamaması  377
E. Sulak Alanların Düzenlemeye Tabi Tutulması  377
F. Askeri Yasak Bölgelerin ve Güvenlik Bölgelerinin Parselasyona Tabi Tutulması  377
G. Düzenleme Alanındaki Kapanan Yolların Durumu  378
1. Hazine Adına Tescil Edilmesi Gerekenler  379
a. İmar Kanunu’nun 11. Maddesi veya Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’un 7. Maddesi Kapsamında Terk Edilen Yerlerin Durumu  380
b. Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Satın Alma, Kamulaştırma veya Maliye Bakanlığından Devralınmak Suretiyle Edinilen ve Sonrasında Yol Ağı İçin Terk Edilen Yollar  382
c. Turizmi Teşvik Kanunu Kapsamında Kalan Yollar  383
d. Afet Bölgesi İçinde İmar Planına Göre İnşaat Alanında Kalan Yollar  385
e. Savunma ve Güvenlik Amaçlı Alanlarda İhdas Edilen Yollar  385
2. Organize Sanayi Bölgeleri İçinde Kapanan Yoların OSB Adına Tescil Edilmesi  385
3. Kapanan Diğer Yollar ve Meydanların İhdası Konusundaki Farklı Uygulamalar  385
a. Belediyelerin Uygulamaları  385
b. TKGM’nin Yolların İhdas Edilip Edilmeyeceği, İhdasın Kimin Adına Yapılacağı Konusundaki Görüşü  387
c. Anayasa Mahkemesi’nin Görüşü  388
d. Danıştay’ın Görüşü  391
e. Değerlendirme  398
ea. Görüşümüz  398
eb. Anayasa Mahkemesinin Görüşünün ve Tüm Yolların Belediye Adına İhdas Edilebileceğine Dair Yaklaşımın Eleştirisi  401
ec. Danıştay Kararlarının Değerlendirilmesi  403
4. Kapanan Yolların İmar Uygulaması Öncesi İmar Kanunu’nun 15. Maddesine Göre İhdas Edilmesi  405
H. Malikleri Tarafından Kamu Hizmetleri İçin Terk Edilen Yerlerin Durumu  405
1. Anayasa Mahkemesi’nin Görüşü  407
2. Yargıtay’ın Görüşü  408
3. Danıştay’ın Görüşü  410
4. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Uygulaması  412
5. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Görüşü  412
a. Malikin İade Beklentisinin Mülkiyet Hakkı Kapsamına Girip Girmeyeceği  413
b. Terk Edilen Fakat Terk Amacında Kullanılamayan Taşınmazların Eski Malike İade Edilmemesinin Mülkiyet Hakkına Aykırılığı  415
6. Değerlendirme  416
Üçüncü Bölüm
ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİNE
İTİRAZ VE DAVA
Giriş  421
I. İTİRAZ  421
A. Genel Olarak  421
B. İtirazın Yapılacağı Merci  422
C. İtirazı Karara Bağlanması İçin Süre  422
II. İPTAL DAVASININ ÖN KOŞULLARI  423
A. Görev ve Yetki  423
1. Görevli Yargı  423
2. Yetkili Mahkeme  425
B. İdari Merci Tecavüzü  426
C. Ehliyet  426
1. Tapu Maliklerinin Ehliyeti  427
a. Genel Olarak  427
b. Paylı Mülkiyette Bulunan Taşınmazlar Açısından Paydaşların Dava Açma Ehliyeti  429
c. Elbirliği Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazlar Açısından Ortakların Dava Açma Ehliyeti  430
d. Tapu Malikleri Açısından Menfaatin Devamı Şartı  431
2. Malik Olmayan Kişilerin Ehliyeti  432
a. Meslek Odalarının ve Semt/Mahalle/Kent Sakinlerinin Dava Açma Ehliyeti  433
b. Zilyedin Dava Açma Ehliyeti  433
c. Sınırlı Ayni Hak Lehtarının Dava Açma Ehliyeti  434
d. Kuvvetlendirilmiş Alacak Hakkı Sahiplerinin Dava Açma Ehliyeti  434
e. Alacak Hakkı Sahiplerinin Dava Açma Ehliyeti  435
f. Yapı Sahiplerinin Dava Açma Ehliyeti  436
g. Yatırımcıların Dava Açma Ehliyeti  437
h. Taşınmazın Mülkiyetini Tescilden Önce İktisap Eden Kişilerin Dava Açma Ehliyeti  438
ı. Satış Vaadi Alacaklısının Dava Açma Ehliyeti  438
D. Parselasyon İşleminin Kesin ve İcrai İşlem Niteliği  439
E. Dava Açma Süresi  441
1. Encümene İtiraz Edilmişse Dava Açma Süresi  442
2. Encümene İtiraz Edilmemişse Dava Açma Süresi  443
3. İşlem Yok Hükmünde İse Dava Açma Süresi  448
4. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 11. Maddesine Göre Başvuru Halinde Dava Açma Süresi  449
F. Husumet  451
G. Dilekçenin 2577 sayılı Kanun’un 3. ve 5. Maddesine Uygun Olması  452
1. Dava Dilekçesinde Bulunması Gereken Hususlar  452
2. Birden Fazla İşleme Karşı Tek Dilekçe ile Dava Açılması  453
3. Birden Fazla Kişinin Tek Dilekçe ile Dava Açması  455
III. DAVANIN ESASININ GÖRÜLMESİ  456
A. Arazi ve Arsa Düzenlemesine Karşı Açılacak Davalarda Bilirkişi Müessesi  456
1. Arazi ve Arsa Düzenlemesinde Bilirkişiye Başvurulmasını Gerektiren Haller  457
2. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerine Karşı Açılacak Davalarda Bilirkişi Olarak Görevlendirilebilecekler  458
B. Yürütmenin Durdurulması  459
1. Yürütmeyi Durdurma Kararı Verilmesi  459
2. Yürütmeyi Durdurma Kararının Uygulanması  460
C. İptal Davasının Karara Bağlanması  461
1. Uygulama İmar Planı– Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemi  461
2. Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Kısmen mi, Tamamen mi İptal Edileceği Sorunu  463
3. İptal Kararının Tapu Siciline Etkisi  465
4. Parselasyona İlişkin İlk Derece Mahkeme Kararlarının Temyizi  466
Dördüncü Bölüm
ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İŞLEMLERİNİN
İPTALİNE İLİŞKİN YARGI KARARININ YERİNE GETİRİLMESİ
I. GENEL OLARAK  467
II. YERİNE GETİRME ZORUNLULUĞU  468
III. YARGI KARARININ YERİNE GETİRİLMESİ İÇİN İDAREYE BAŞVURU  469
A. İdareye Başvurunun Zorunlu Olup Olmadığı  469
B. Başvuruda Süre ve Zaman Aşımı  469
IV. YERİNE GETİRME ŞEKLİ  470
A. Genel Olarak  470
B. İptal Kararından Önce Mülkiyeti Değişen Taşınmazların Durumu  472
C. İptal Kararından Sonra Mülkiyeti Değişen Taşınmazların Durumu  472
D. Düzenleme Ortaklık Payının İadesi Meselesi  474
V. YARGI KARARININ YERİNE GETİRİLMEMESİ HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER  475
A. İmar Uygulaması Sonucu Oluşan Parsellerin İptali ile Eski Kaydın İhyası Davası Açılması  476
1. Eski Kaydın İhyası Davası Açılması İçin Parselasyonun İdari Yargı Kararı İle İptal Edilmesi Gerekliliği  476
2. Yok Hükmünde Olan Parselasyonlar İçin Doğrudan İmar Uygulaması Sonucu Oluşan Parsellerin İptali ile Eski Kaydın İhyası Davası Açılması  478
3. İmar Uygulaması Sonucu Oluşan Parsellerin İptali ile Eski Kaydın İhyası Davasında Görev Meselesi  479
a. Uyuşmazlık Mahkemesinin Görüşü  479
b. Danıştay’ın Görüşü  481
c. Yargıtay’ın Görüşü  482
d. Değerlendirmemiz  484
4. Kararın Sonuçları  485
B. Parselasyonun İptaline İlişkin Yargı Kararını Uygulamayan İdare Aleyhine Tazminat Davası Açılması  487
1. Genel Olarak  487
2. Tam Yargı Davasının Ön Koşulları  488
a. Görev ve Yetki  488
b. İdari Merci Tecavüzü (İdareye Başvurunun Zorunlu Olup Olmadığı)  488
c. Ehliyet  492
d. İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olup Olmadığı  493
e. Süre  493
ea. Tam Yargı Davası Açma Süresi  493
eb. Sürenin Başlangıcı  493
f. Husumet  493
3. Tam Yargı Davasının Esası  493
C. Kamu Görevlisi Hakkında Şikayette Bulunma ve Tazminat Davası Açılması  495
1. Şikayet  495
2. Kamu Görevlisi Aleyhine Tazminat Davası Açılması  495
Kaynakça  497
Kavramlar Dizini  502
Özgeçmiş  504
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021