Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İş Kazasından Doğan Maddi Tazminat ve Hesaplanması
Ağustos 2020 / 1. Baskı / 223 Syf.
Fiyatı: 65.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Çalışma yaşamının etkili bir şekilde denetlenememesi ve işverenlerin maliyet kaygısı ile bilinçli bir şekilde işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini almaktan kaçınmaları iş kazalarını arttırmış, özellikle ölümle sonuçlanan kazalarda büyük artış meydana gelmiştir.

Gerçekleşen iş kazaları nedeni ile zarar gören işçinin ya da hak sahiplerinin zararları öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaktadır. Ancak çalışma yaşamının neredeyse üçte birinin kayıt dışı olduğu ülkemizde, işçilerin Kuruma gerçek ücretleri üzerinden bildirilmemesi ve Kurumun mali dengeleri gözeterek hareket etmesi nedeni ile zarar görenlerin zararları tam olarak karşılanmamakta, bu nedenle kazaya neden olanların sorumluluğu gündeme gelmektedir. İşverenin iş kazasından doğan maddi tazminat sorumluluğunun kapsamı ve sınırını da Kurumca karşılanmayan zarar oluşturmaktadır.

İş kazası nedeni ile zarara uğrayanların zararları, Yargıtay tarafından belirlenen kriterlere göre hesaplanmaktadır. Varsayıma dayanan zarar hesabının anlaşılabilmesi için Yargıtay uygulamasının ortaya konulması ve hesaplamada esas alınacak faktörlerin belirlenmesi büyük öneme sahiptir. Kitapta işvereninin iş kazasından doğan hukuki sorumluluğu, tazminat hesabına esas alınacak faktörlerin tespiti, tazminatın hesap yöntemi ve tazminat sorumluluğunu ortadan kaldıran durumlar doktrin görüşleri, güncel Yargıtay içtihatları, örnek bilirkişi raporları ile tazminat hesabında kullanılan tablolarla birlikte ele alınmıştır.

Konu Başlıkları
İşverenin İş Kazasından Doğan Hukuki Sorumluluğu
Tazminat Hesabında Dikkate Alınacak Faktörlerin Tespiti
Maddi Tazminatın Hesaplanması
Tazminat Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran Durumlar
Zamanaşımı
Bilirkişi Rapor Örnekleri
Yaşam Tabloları, Asgari Ücret ve AGİ Tablosu
Barkod: 9789750260971
Yayın Tarihi: Ağustos 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 223
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Sunuş  7
Teşekkür  13
Kısaltmalar  19
GİRİŞ  21
BİRİNCİ BÖLÜM
KAVRAMLAR VE İŞVERENİN İŞ KAZASINDAN DOĞAN
HUKUKİ SORUMLULUĞU
I. GENEL KAVRAMLAR  25
A. Kaza Kavramı  25
1. Tanım  25
2. Unsurları  26
a. Dıştan Gelen Bir Olay Olması  26
b. İstenmemiş Olması  27
c. Aniden Meydana Gelmesi  28
d. Vücut Bütünlüğünün İhlaline veya Ölüme Sebebiyet Vermesi  29
e. Uygun İlliyet Bağı Bulunması  30
B. İş Kazası Kavramı  30
1. Tanım  31
2. Unsurları  33
a. Kazaya Uğrayan Kişinin 5510 Sayılı Kanun Kapsamında Sigortalı Sayılması  33
b. Sigortalının Kazaya Uğraması  35
ba. Sigortalının İşyerinde Bulunduğu Sırada Kazaya Uğraması  35
bb. Sigortalının İşveren Tarafından Yürütülmekte Olan İş Nedeniyle Kazaya Uğraması  36
bc.İşveren Tarafından Görev ile Başka Bir Yere Gönderilen Sigortalının Asıl İşini Yapmaksızın Geçen Zamanlarda Kazaya Uğraması  37
bd. Emziren Kadın Sigortalının Çocuğuna Süt Vermek İçin Ayrılan Zamanlarda Kazaya Uğraması  38
be. Sigortalının, İşverence Sağlanan Bir Taşıtla İşin Yapıldığı Yere Gidiş Gelişi Sırasında Kazaya Uğraması  39
c. Sigortalının Kaza Sonucu Bedensel veya Ruhsal Zarara Uğraması  41
d. Kaza ile Sigortalının Uğradığı Zarar Arasında Uygun İlliyet Bağının Bulunması  42
da. 5510 Sayılı Yasa Anlamında İş Kazası İçin Aranan İlliyet Bağı  42
db. İşverenin Sorumluluğunun Doğması İçin Aranan İlliyet Bağı  44
dba. Kaza ile Zarar Arasında Uygun İlliyet Bağının Bulunması  44
dbb. Kaza ile İşverence Yürütülen İş Arasında Uygun İlliyet Bağının Bulunması  44
dc. İlliyet Bağının Kesilmesi  45
dca. Mücbir Sebep  46
dcb. Zarar Görenin Ağır Kusuru  47
dcc. Üçüncü Kişinin Ağır Kusuru  48
C. Maddi Tazminat Kavramı  49
II. İŞVERENİN İŞ KAZASINDAN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUĞU  50
A. Genel Olarak Sorumluluk  50
B. İşverenin İşçiyi Koruma ve Gözetme Borcu  51
C. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerini Alma Borcunun Hukuki Dayanağı  53
D. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerinin Alınmamasının Sonuçları  55
E. İşverenin İş Kazasından Doğan Maddi Tazminat Sorumluluğunun Hukuksal Niteliği  58
1. Sigortaca Karşılanmayan Zarar  58
2. Kusursuz Sorumluluk Görüşü  60
3. Kusura Dayanan Sorumluluk Görüşü  63
4. Yargıtay Uygulaması  64
5. Akdi Sorumluluk ile Haksız Fiil Sorumluluğunun Yarışması  67
6. İşverenin Sorumluluğunun Değerlendirilmesi ve Görüşümüz  68
İKİNCİ BÖLÜM
MADDİ TAZMİNATIN İÇERİĞİ VE TAZMİNATIN HESABI İÇİN
GEREKLİ OLAN FAKTÖRLER
I. MADDİ TAZMİNATIN İÇERİĞİ  71
A. Tedavi Giderleri  71
B. Kazanç Kaybı ve Çalışma Gücünün Azalmasından Ya Da Yitirilmesinden Doğan Kayıplar  73
C. Ekonomik Geleceğin Sarsılmasından Doğan Kayıplar  75
II. MADDİ TAZMİNATIN HESABI İÇİN GEREKLİ FAKTÖRLER  76
A. İş Göremezlik Oranı  77
1. İş Göremezlik Oranının Belirlenmesi  78
2. İş Göremezlik Oranına İtiraz  81
3. Tazminat Hesabında Esas Alınacak İş Göremezlik Oranı ve Usuli Kazanılmış Hak Oluşturduğu Durumlar  84
B. İş Görebilme Çağı ve Ortalama Ömür  87
C. Ücret  97
1. Ücretin Kanıtlanması  101
2. Asgari Ücretin Esas Alınacağı Durumlar  103
3. Toplu İş Sözleşmesi ile Tespit Edilen Ücretin Esas Alınacağı Durumlar  105
4. Çıraklar, Yer Altında Çalışanlar ve Mevsimlik İşçiler İçin Esas Alınacak Ücret  106
D. Kusur  108
1. Kusurun Belirlenmesi  109
a. Kurumca Belirlen Kusur Oranlarının Tazminata Etkisi  115
b. Ceza Davasında Belirlenen Kusur Oranlarının Tazminata Etkisi  115
c. Rücu Davasında Belirlenen Kusur Oranlarının Tazminata Etkisi  117
2. Tazminatın Hesaplanmasında Esas Alınacak Kusur Oranı ve Usuli Kazanılmış Hak Oluşturduğu Durumlar  118
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MADDİ TAZMİNATA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE
TAZMİNATIN HESAPLANMASI
I. MADDİ TAZMİNATA ETKİ EDEN FAKTÖRLER  121
A. İşçiye Bağlı Faktörler  121
1. Sosyal Güvenlik Kurumunca Sağlanan Yardımlar  121
a. Geçici İş Göremezlik Ödeneği  121
b. Sürekli İş Göremezlik Geliri  122
c. Peşin Sermaye Değeri  123
2. Özel Sigorta Tazminatları  125
3. İşverenlerce veya Üçüncü Kişilerce Yapılan Maddi Yardımlar  127
4. Diğer Yararlar  128
5. Denkleştirme  129
6. İş Göremezlik Oranı  131
7. Müterafik Kusur  131
8. Zarara Razı Olma  133
9. Sürekli Bakıma Muhtaç Olma  133
10. Mali Külfetler  136
B. İşverene Bağlı Faktörler  137
1. Kusur Durumu  137
a. İşverenin Tam Kusurlu Olduğu Durumlar  137
b. İşçinin Tam Kusurlu Olduğu Durumlar  137
c. İşçi ve İşverenin Birlikte Kusurlu Olduğu Durumlar  137
d. Kaçınılmazlığın Etkili Olduğu Durumlar  138
e. Üçüncü Kişilerin Kusurlu Olduğu Durumlar  138
2. Ekonomik Durum  139
C. Türk Borçlar Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Tazminattan Hakkaniyet İndirimi Sorunu  140
D. Tazminata Etki Eden Faktörlerin Etki Sırası  143
II. MADDİ TAZMİNATIN HESAPLANMASI  145
A. Tazminatın Hesaplanma Tarihi  145
B. Tazminatın Hesap Yöntemi  146
1. Genel Olarak  146
2. Bilinen Dönem (İşlemiş Dönem)  147
3. Bilinmeyen Dönem (İşleyecek Dönem)  149
a. Aktif Dönem  150
b. Pasif Dönem  153
4. Zararın Tazmin Şekilleri  155
a. Genel Olarak  155
b. İrat Olarak Tazmin Edilmesi  157
c. Kapital Olarak Tazmin Edilmesi  159
C. FAİZ  160
1. Faizin Niteliği  160
2. Faiz Oranı  163
3. Faizin Başlangıç Anı  164
D. Tazminat Borcunu Ortadan Kaldıran Durumlar  167
1. İbra  167
2. Feragat  171
3. Zamanaşımı  172
a. Kavram ve İşlevi  172
b. İleri Sürülmesi ve İncelenmesi  172
c. Zamanaşımı Süresi ve Başlangıcı  173
d. Ceza Zamanaşımı Süresi  178
e. Zamanaşımının Kesilmesi  183
SONUÇ  187
BİLİRKİŞİ RAPORU–1  191
BİLİRKİŞİ RAPORU–2  197
BİLİRKİŞİ RAPORU–3  205
YAŞAM TABLOLARI VE ASGARİ ÜCRET TABLOSU  211
Kaynakça  215
Kavram Dizini  221
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Sunuş  7
Teşekkür  13
Kısaltmalar  19
GİRİŞ  21
BİRİNCİ BÖLÜM
KAVRAMLAR VE İŞVERENİN İŞ KAZASINDAN DOĞAN
HUKUKİ SORUMLULUĞU
I. GENEL KAVRAMLAR  25
A. Kaza Kavramı  25
1. Tanım  25
2. Unsurları  26
a. Dıştan Gelen Bir Olay Olması  26
b. İstenmemiş Olması  27
c. Aniden Meydana Gelmesi  28
d. Vücut Bütünlüğünün İhlaline veya Ölüme Sebebiyet Vermesi  29
e. Uygun İlliyet Bağı Bulunması  30
B. İş Kazası Kavramı  30
1. Tanım  31
2. Unsurları  33
a. Kazaya Uğrayan Kişinin 5510 Sayılı Kanun Kapsamında Sigortalı Sayılması  33
b. Sigortalının Kazaya Uğraması  35
ba. Sigortalının İşyerinde Bulunduğu Sırada Kazaya Uğraması  35
bb. Sigortalının İşveren Tarafından Yürütülmekte Olan İş Nedeniyle Kazaya Uğraması  36
bc.İşveren Tarafından Görev ile Başka Bir Yere Gönderilen Sigortalının Asıl İşini Yapmaksızın Geçen Zamanlarda Kazaya Uğraması  37
bd. Emziren Kadın Sigortalının Çocuğuna Süt Vermek İçin Ayrılan Zamanlarda Kazaya Uğraması  38
be. Sigortalının, İşverence Sağlanan Bir Taşıtla İşin Yapıldığı Yere Gidiş Gelişi Sırasında Kazaya Uğraması  39
c. Sigortalının Kaza Sonucu Bedensel veya Ruhsal Zarara Uğraması  41
d. Kaza ile Sigortalının Uğradığı Zarar Arasında Uygun İlliyet Bağının Bulunması  42
da. 5510 Sayılı Yasa Anlamında İş Kazası İçin Aranan İlliyet Bağı  42
db. İşverenin Sorumluluğunun Doğması İçin Aranan İlliyet Bağı  44
dba. Kaza ile Zarar Arasında Uygun İlliyet Bağının Bulunması  44
dbb. Kaza ile İşverence Yürütülen İş Arasında Uygun İlliyet Bağının Bulunması  44
dc. İlliyet Bağının Kesilmesi  45
dca. Mücbir Sebep  46
dcb. Zarar Görenin Ağır Kusuru  47
dcc. Üçüncü Kişinin Ağır Kusuru  48
C. Maddi Tazminat Kavramı  49
II. İŞVERENİN İŞ KAZASINDAN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUĞU  50
A. Genel Olarak Sorumluluk  50
B. İşverenin İşçiyi Koruma ve Gözetme Borcu  51
C. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerini Alma Borcunun Hukuki Dayanağı  53
D. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerinin Alınmamasının Sonuçları  55
E. İşverenin İş Kazasından Doğan Maddi Tazminat Sorumluluğunun Hukuksal Niteliği  58
1. Sigortaca Karşılanmayan Zarar  58
2. Kusursuz Sorumluluk Görüşü  60
3. Kusura Dayanan Sorumluluk Görüşü  63
4. Yargıtay Uygulaması  64
5. Akdi Sorumluluk ile Haksız Fiil Sorumluluğunun Yarışması  67
6. İşverenin Sorumluluğunun Değerlendirilmesi ve Görüşümüz  68
İKİNCİ BÖLÜM
MADDİ TAZMİNATIN İÇERİĞİ VE TAZMİNATIN HESABI İÇİN
GEREKLİ OLAN FAKTÖRLER
I. MADDİ TAZMİNATIN İÇERİĞİ  71
A. Tedavi Giderleri  71
B. Kazanç Kaybı ve Çalışma Gücünün Azalmasından Ya Da Yitirilmesinden Doğan Kayıplar  73
C. Ekonomik Geleceğin Sarsılmasından Doğan Kayıplar  75
II. MADDİ TAZMİNATIN HESABI İÇİN GEREKLİ FAKTÖRLER  76
A. İş Göremezlik Oranı  77
1. İş Göremezlik Oranının Belirlenmesi  78
2. İş Göremezlik Oranına İtiraz  81
3. Tazminat Hesabında Esas Alınacak İş Göremezlik Oranı ve Usuli Kazanılmış Hak Oluşturduğu Durumlar  84
B. İş Görebilme Çağı ve Ortalama Ömür  87
C. Ücret  97
1. Ücretin Kanıtlanması  101
2. Asgari Ücretin Esas Alınacağı Durumlar  103
3. Toplu İş Sözleşmesi ile Tespit Edilen Ücretin Esas Alınacağı Durumlar  105
4. Çıraklar, Yer Altında Çalışanlar ve Mevsimlik İşçiler İçin Esas Alınacak Ücret  106
D. Kusur  108
1. Kusurun Belirlenmesi  109
a. Kurumca Belirlen Kusur Oranlarının Tazminata Etkisi  115
b. Ceza Davasında Belirlenen Kusur Oranlarının Tazminata Etkisi  115
c. Rücu Davasında Belirlenen Kusur Oranlarının Tazminata Etkisi  117
2. Tazminatın Hesaplanmasında Esas Alınacak Kusur Oranı ve Usuli Kazanılmış Hak Oluşturduğu Durumlar  118
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MADDİ TAZMİNATA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE
TAZMİNATIN HESAPLANMASI
I. MADDİ TAZMİNATA ETKİ EDEN FAKTÖRLER  121
A. İşçiye Bağlı Faktörler  121
1. Sosyal Güvenlik Kurumunca Sağlanan Yardımlar  121
a. Geçici İş Göremezlik Ödeneği  121
b. Sürekli İş Göremezlik Geliri  122
c. Peşin Sermaye Değeri  123
2. Özel Sigorta Tazminatları  125
3. İşverenlerce veya Üçüncü Kişilerce Yapılan Maddi Yardımlar  127
4. Diğer Yararlar  128
5. Denkleştirme  129
6. İş Göremezlik Oranı  131
7. Müterafik Kusur  131
8. Zarara Razı Olma  133
9. Sürekli Bakıma Muhtaç Olma  133
10. Mali Külfetler  136
B. İşverene Bağlı Faktörler  137
1. Kusur Durumu  137
a. İşverenin Tam Kusurlu Olduğu Durumlar  137
b. İşçinin Tam Kusurlu Olduğu Durumlar  137
c. İşçi ve İşverenin Birlikte Kusurlu Olduğu Durumlar  137
d. Kaçınılmazlığın Etkili Olduğu Durumlar  138
e. Üçüncü Kişilerin Kusurlu Olduğu Durumlar  138
2. Ekonomik Durum  139
C. Türk Borçlar Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Tazminattan Hakkaniyet İndirimi Sorunu  140
D. Tazminata Etki Eden Faktörlerin Etki Sırası  143
II. MADDİ TAZMİNATIN HESAPLANMASI  145
A. Tazminatın Hesaplanma Tarihi  145
B. Tazminatın Hesap Yöntemi  146
1. Genel Olarak  146
2. Bilinen Dönem (İşlemiş Dönem)  147
3. Bilinmeyen Dönem (İşleyecek Dönem)  149
a. Aktif Dönem  150
b. Pasif Dönem  153
4. Zararın Tazmin Şekilleri  155
a. Genel Olarak  155
b. İrat Olarak Tazmin Edilmesi  157
c. Kapital Olarak Tazmin Edilmesi  159
C. FAİZ  160
1. Faizin Niteliği  160
2. Faiz Oranı  163
3. Faizin Başlangıç Anı  164
D. Tazminat Borcunu Ortadan Kaldıran Durumlar  167
1. İbra  167
2. Feragat  171
3. Zamanaşımı  172
a. Kavram ve İşlevi  172
b. İleri Sürülmesi ve İncelenmesi  172
c. Zamanaşımı Süresi ve Başlangıcı  173
d. Ceza Zamanaşımı Süresi  178
e. Zamanaşımının Kesilmesi  183
SONUÇ  187
BİLİRKİŞİ RAPORU–1  191
BİLİRKİŞİ RAPORU–2  197
BİLİRKİŞİ RAPORU–3  205
YAŞAM TABLOLARI VE ASGARİ ÜCRET TABLOSU  211
Kaynakça  215
Kavram Dizini  221
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020