Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Önalım Hakkı
Ocak 2021 / 3. Baskı / 336 Syf.
Fiyatı: 82.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 Baskı Tarih Fiyatı İndirimli
 2. Nisan2018 77.00 TL 44.90 TL (%42) Sepete Ekle
 1. Mart2016 51.00 TL 29.90 TL (%42) Sepete Ekle
   

Tapulu taşınmaz mülkiyetine ilişkin devir hakkının kısıtlamalarından sayılan önalım hakkına ilişkin uyuşmazlıkların incelendiği kitabın birinci bölümünde, önalım hakkının tanımı, hukuki niteliği, amaç ve kullanılmasındaki kurallar tüm boyutlarıyla incelenmiştir. İkinci bölümde, önalım davalarının yargılama süreci ve usul hukukuna ilişkin kurallara yer verilmiştir. Üçüncü bölümde, önalım davalarında muvazaa, özellikle satış işleminde ve satış bedelinde muvazaa konusu ayrıntılarıyla anlatılmıştır. Dördüncü bölümde, önalım hakkının kullanılmasındaki engeller, özellikle fiili paylaşım, feragat, kesin hüküm ve hakkın kötüye kullanılması yönüyle anlatıma yer verilmiştir. Beşinci bölümde, sözleşmeden doğan önalım hakkı, Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu yönüyle ifade edilmiştir. Altıncı bölümde, soru ve yanıtlı önalım sorunları özetlenmiştir.

Kitabın ek bölümünde ise, önalım hakkının kullanılması, feragat, muvazaa, fiili paylaşım, süre ve bedelin depo ettirilmesiyle ilgili Yargıtay HGK, Özel Daire (14.HD) ve Bölge Adliye Mahkemesi kararlarından güncel tarihli olanlar seçilerek kitaba alınmıştır.

Öte yandan önalım davasına ilişkin yargılama sürecinde, HMK'nın ilgili hükümleri yönüyle dikkate alınması gereken usul işlemlerine değinilmiş ve yargı kararıyla anlatım desteklenmiştir.

Ayrıca bu baskıda; Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'na 6537 sayılı Kanun'la eklenen, tarımsal arazilerin satılması halinde sınırdaş tarımsal arazi maliklerinin sahip oldukları önalım hakkına ve ilgili yargı kararlarına da yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Yasal Önalım Hakkı
Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı
Yargılama Süreci ve Usul Hükümleri
Önalım İşleminde ve Bedelinde Muvazaa
Önalım Hakkının Kullanılması Engelleri
Soru ve Yanıtlı Önalım Sorunları
İçtihadı Birleştirme, Hukuk Genel Kurulu ve Daire Kararları
Barkod: 9789750264504
Yayın Tarihi: Ocak 2021
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 336
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
3. Baskıya Önsöz  5
2. Baskıya Önsöz  7
Önsöz  9
BİRİNCİ BÖLÜM
TANIM, HUKUKİ NİTELİK, AMAÇ VE KURALLAR
I. TANIM  19
II. YASAL ÖNALIM HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ  20
A. Hukuki Niteliği  20
B. Tarihsel Gelişimi  21
III. ÖNALIMDA AMAÇ  23
IV. YASAL ÖNALIM HAKKININ KULLANILMASINDA KURALLAR  23
A. Paydaşlar Arasında Pay Satışı  24
B. Payın Üzerinde İntifa Hakkı Kurulması, Diğer Paydaşlara Önalım Hakkı Vermez  24
C. Payın Cebri İcra Yoluyla Satışı  25
D. Payın Hibe veya Takasa Konu Edilmesi  25
E. Pay Satışının İrade Bozukluğu İle Feshi  28
F. Paydaşlık Sıfatının Kalkması  28
G. Tapuda Aynı İşlem İle Pay Satın Alma  29
H. Payın Satana Geri Verilmesi  29
İ. Hak Doğduktan Sonra Payın Hibesi  30
J. Payın Ardı Sıra Satılması  30
K. Satış Vaadinde Bulunan Paydaşın Önalım Hakkı  31
L. Tüm Paydaşlarca Birlikte Önalım Hakkının Kullanılması  32
M. Dava Sırasında Paydaşlığın Ortadan Kaldırılması Halinin Önalım Davasına Etkisi  32
N. Payın Tüm Mirasçılar Adına Tescili Hali  32
O. Elbirliği Mülkiyetinde Önalım Davasının Açılması  32
Ö. Elbirliği Mülkiyetine Tabi Taşınmazda Ortaklar Kendi Adlarına Önalım Davası Açabilir mi?  32
P. Elbirliği Mülkiyetinde Şufa (Önalım) Davasının Takibi İçin Diğer Ortaklardan Muvafakat Nasıl Sağlanır?  33
R. Danışık İşlemi İptal Ettiren Mirasçının Önalım Hakkı  34
S. Önalım Hakkının Kullanılması İçin Payın Davalı Üzerinde Tapuda Tescilini Beklemek Gerekmez  34
V. ÖNALIM HAKKININ TÜRLERİ VE MADDE NUMARALARI  35
VI. YASAL ÖNALIM HAKKI VE İLGİLİ HÜKÜMLER  35
A. Türk Medeni Kanununda yasal önalım hakkı:  35
1. Yasal Önalım Hakkı – Önalım Hakkı Sahibi  35
2. Kullanma Yasağı, Feragat Ve Hak Düşürücü Süre  36
3. Kullanılması  37
İKİNCİ BÖLÜM
YARGILAMA SÜRECİ VE USUL HÜKÜMLERİ
I. DAVA ŞARTI VE HAKKI  39
II. ÖNALIM HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER  42
A. Cebri Arttırmayla Satış  42
B. Taşınmazın Miras Paylaşımında Mirasçılardan Birine Özgülenmiş Olması  44
C. Taşınmazın Kamu Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi Ve Bunlara Benzer Amaçlarla Edinilmesi  45
D. Hibe Şeklindeki Temlikler  45
E. Trampa Şeklindeki Temlikler  45
F. Önalım Hakkının Sona Ermesi Halinde  46
III. USUL HÜKÜMLERİ  46
A. Hukuk Davalarında İzlenmesi Gereken Yöntem  46
B. 6100 s. HMK Kapsamındaki Yargılama Usulleri  47
C. 6100 s. HMK Kapsamında Süreler  47
D. Önalımda İstek Konusunun Kapsamı  48
1. Görev  49
2. Yetki  49
3. Davacı  49
4. Davalı  52
5. Hak Düşürücü Süre  54
a. Sürenin Niteliği  55
b. Süre Bildiriminin Şekli ve Sürenin Başlangıcı  55
c. Davanın Reddinde Ek Süre  57
d. Sürenin Kanun Değişikliğiyle Kısaltılması  58
e. Noter Bildiriminin Yöntemince Tebliği  59
f. Süre Yönüyle İspat Yükü  60
6. Yargılama Süreci  61
a. Önalım Bedeli  62
b. Depo Ettirilmesi  62
c. Önalım Davalarında İspat  66
aa. Genel Olarak İspat ve İspat Yükü Nedir?  66
bb. Önalım Davasında İspat Yükü  69
d. Yargılama Sırasında Ortaya Çıkabilecek Bazı Usul İşlemleri  70
aa. Dava Şartları Yönüyle İnceleme  70
bb. Dilekçede Yazılı İhtiyati Tedbir Talebinin Reddi Ya Da Kabulünde Kanun Yolu  70
cc. Cevap Dilekçesi Tebliğ Edilmeden Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği  71
dd. Davacının Ölümü ve Taraf Değişikliği  72
ee. Tarafların Davayı Takip Etmemeleri  74
ff. Davadan Feragat–Feragati Kabul  75
gg. Davadan Feragat Halinde Alınacak Harç Türü  76
hh. Davada Belirlenen Yargı Harçları Alınmadan Davaya Devam Edilmesi  77
ıı. Delil Avansı Ve Gider Avansının Yatırılmaması  78
ii. Bilirkişi Raporunda İmza Eksikliği  78
jj. Temyiz Karar ve İlam Harcının Alınması  78
kk. Davaya Cevap Vermeyen Davalının Ön İnceleme Duruşmasından Önce Delil Listesi Sunması  79
ll. Davalının Cevap Vermemesi ve Duruşmalara Katılmaması  81
mm. Öninceleme Duruşmasına Katılmayan Davalının Tahkikat Duruşmasına Çağrılması  82
nn. Hazır Bulunan Tanığı Dinleme Zorunluluğu  83
oo. Öninceleme Duruşması Yapılmadan Evrak Üzerinde Karar Verilmesi  83
öö. Davada Sulh Olunması  85
pp. İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi  85
rr. Davanın Islah Edilmesi Koşulları  85
ss. Fazlaya İlişkin Hak Saklı Tutulmamışsa, Islah Yoluyla İsteğin Arttırılması  86
7. Karar Kapsamı  87
a. Niteliği  87
b. Vekalet Ücreti ve Yargılama Giderleri  90
c. Hükümden Sonra Davadan Feragat  93
d. Kısa Karar ile Gerekçeli Karar Arasında Çelişki Bulunması  94
e. Usulüne Uygun Hüküm Kurulması Gereği  97
f. Hükmün Temyizi  99
g. Bozma Dışında Kalan Hususlarda Yeniden Hüküm Kurulup Kurulmayacağı  102
h. Önalım İlamlarının İnfazı  103
ı. Pay Mülkiyetin Önalım Hak Sahibine Geçmesi  104
8. Örnek Dilekçe ve Mahkeme Kararı  104
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÖNALIMDA MUVAZAA
I. GENEL OLARAK MUVAZAA  111
II. ÖNALIMDA MUVAZAA HALLERİ  112
A. Satış İşleminde Muvazaa  112
1. Üçüncü Kişiye Yapılan Pay Satışında Muvazaa  112
2. Miras Hısımlığı İlişkisi Bulunan Kişiye Yapılan Pay Satışında Muvazaa  113
B. Satış Bedelinde Muvazaa  116
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÖNALIM HAKKININ KULLANILMASI ENGELLERİ
I. FİİLİ PAYLAŞIM  121
II. FERAGAT  122
III. KESİN HÜKÜM  125
IV. HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI  126
BEŞİNCİ BÖLÜM
SÖZLEŞMEDEN DOĞAN ÖNALIM HAKKI
I. YASAL HÜKÜMLER  129
A. Türk Medeni Kanunu  129
1. Önalım Hakkının Kullanılması  129
2. Şerhin Etkisi  129
3. Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkının Türleri  130
4. Yasal Önalım Hakkı Hükmünün Uygulanması  131
B. Türk Borçlar Kanununda Önalım Hakkı  131
1. Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkının Kime Karşı Kullanılacağı  132
2. Koşulları ve Bildirimi  132
3. Hukuki Sonuçları  133
4. Uygulamadan Örnek ve Yargıtay Kararı  133
ALTINCI BÖLÜM
SORU VE YANITLI ÖNALIM SORUNLARI (ÖZET)
1. Önalım Hakkının Tüm Diğer Paydaşlar Tarafından Birlikte Kullanma Zorunluluğu Var mıdır?  135
2. Satış Vaadinde Bulunan Paydaş, Önalım Davası Açabilir mi?  135
3. Önalım Davacısı Ölünce Dava Hakkı Mirasçılara Mı, Yoksa Vasiyet Alacaklısına mı Geçer?  135
4. Payın Satışından Önce Davacıya Yapılan Teklife Rağmen, Önalım Hakkının Kullanılması Mümkün müdür?  135
5. Önalım İlamı, Teslimi de Kapsar mı?  136
6. Tapu İptal Davası, Önalım Davasını Engeller mi?  136
7. Önalım Davası, Tazminata Dönüştüğünde Depo Parasını Tevdi Etmek Söz Konusu Olur mu?  136
8. Davanın Yeni Malike Yöneltilmesinde Süre Söz Konusu Olur mu?  136
9. Davacının İkinci Alıcının Kötü Niyetini Kanıtlaması Gerekli midir?  137
10. Depo Parası Ödendikten Sonra, Haksız İşgal Tazminatı İstenebilir mi?  137
11. Bedelde Muvazaa İddiası İncelenmeden Tapudaki Bedel Ödenmediği Nedeniyle Dava Reddedilir mi?  137
12. Her Yeni Satışta Önalım Hakkı Yeniden Kullanılabilir mi?  138
13. Önalım Davasında Davacı Sıfatı Ne Süre Boyunca Devam Etmelidir?  138
14. Bedeldeki Kıymet Değişikliği Hangi Halde Davacının Ödeme Borcuna Yansıtılmalıdır?  138
15. Önalım Hakkından Feragat, Kimleri Bağlar?  139
16. Yasal Önalım Hakkı Hangi Durumlarda Sona Erer?  140
17. Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı Nasıl Kullanılır?  140
18. Önalım Davasında Payın Yüksek Bedelle Satılması Halinde Davacı Hangi Bedelle Sorumlu Olur?  140
19. Önalım Davasının Kesin Hüküm Yönüyle Hukuki Sebebi Nedir?  141
20. Önalım Hakkı Ne Zaman Doğar ve Ne Zaman Kullanılabilir Hale Gelir?  141
21. Önalım Hakkının Kullanılmasını Engel Olan Diğer Haller Neler Olabilir?  141
22. Önalım Hakkı Kullanıldıktan Sonra Payın Satıcısına Geri Verilmesi Önalım Hakkını Ortadan Kaldırır mı?  142
23. Önalım Davalarında İspat Yükü Hangi Taraftadır?  143
24. Önalım Hakkının Kaybı, Asıl Payın Kaybına mı Bağlıdır?  144
25. Tescile Karar Verilen Miktarın Hüküm Fıkrasında Gösterilmesi Gerekir mi?  144
26. Tescil Davası ile Pay Edinen Kişiye Karşı Önalım Davası Açılabilir mi?  145
27. Önalım Davası Sonunda Verilen Hükmü “İhbar Olunan” Temyiz Edebilir mi?  146
28. Davalı Tapudaki İşlemin Satış Olmadığını Tanıkla İspat Edebilir mi?  147
29. Önalım Davasından Feragat Delillerin Toplanmasından Önce İse Davalı Lehine Ne Oranda Vekalet Ücretine Hükmedilir?  147
30. Pay Bir Çok Satışa Konu Olmuşsa Önalım Davası Kime Karşı Açılır?  148
31. Tarımsal Arazilerde Sınırdaş Arazi Malikine Önalım Hakkı Tanınmış mıdır?  148
32. Fiili Taksimin Önalım Hakkının Kullanılmasına Etkisi Var mıdır?  151
EK BÖLÜM
YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME–ANAYASA MAHKEMESİ–
HGK VE DAİRE KARARLARI
I. İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI  153
A. İhtiyari Artırma ile Yapılan Pay Satışında Önalım Hakkı Kullanılabilir  153
B. Devletçe Tahsis Olunan Yerde Önalım Davası  153
C. Kanuni Şuf’a Hakkının Doğumu  153
D. Paydaşlar, Paydaş Sayısına Göre Önalım Hakkından Yararlanırlar  154
E. Şufa Hakkından Vazgeçmenin Şekli  155
F. Şufa Davasında Hakimin Hükümden Önce Şufa Bedeli İle Masrafları Hak Sahibince Depo Ettirilmesi Gerekir  156
G. Şufada Süreler–Zamanaşımı  159
H. İhtiyari Müzayededen Çekilme, Şufa Hakkından Feragat Anlamına Gelmez  159
İ. Akrabalar Arasında Miras Hukukuna Dayanan Devirler  160
J. Şuf’a Davasında, Davanın Aşamasına Göre Şuf’a Bedelinin Tamamı Veya Bir Kısmı Esas Alınarak Nispi Vekalet Ücretine Hükmedilir  161
K. Önalım İlamlarının İnfazının Her Zaman İstenebileceği  161
L. İktisabın Kötü Niyete Dayalı Olması  162
II. ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  164
A. TMK m.732, 733 ve 734 Hükümleri Anayasa’ya Aykırı Değildir  164
III. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU VE DAİRE KARARLARI  167
A. Önalım Hakkının Kullanılmasıyla İlgili  167
B. Önalım Hakkından Feragatle İlgili  224
C. Önalımda Muvazaa İddiasıyla İlgili  228
D. Fiili Taksim Ve Kötü Niyetle İlgili  256
E. Önalım Hakkının Kullanılması Süresiyle İlgili  283
F. Önalım Bedelinin Depo Ettirilmesiyle İlgili  295
G. Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı İle İlgili  312
H. Tarımsal Arazi Satışında Sınırdaş Arazi Malikinin Önalım Hakkı İle ilgili  317
Kaynakça  325
Yazarın Yayınlanmış Eserleri  327
Kavram Dizini  335
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
3. Baskıya Önsöz  5
2. Baskıya Önsöz  7
Önsöz  9
BİRİNCİ BÖLÜM
TANIM, HUKUKİ NİTELİK, AMAÇ VE KURALLAR
I. TANIM  19
II. YASAL ÖNALIM HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ  20
A. Hukuki Niteliği  20
B. Tarihsel Gelişimi  21
III. ÖNALIMDA AMAÇ  23
IV. YASAL ÖNALIM HAKKININ KULLANILMASINDA KURALLAR  23
A. Paydaşlar Arasında Pay Satışı  24
B. Payın Üzerinde İntifa Hakkı Kurulması, Diğer Paydaşlara Önalım Hakkı Vermez  24
C. Payın Cebri İcra Yoluyla Satışı  25
D. Payın Hibe veya Takasa Konu Edilmesi  25
E. Pay Satışının İrade Bozukluğu İle Feshi  28
F. Paydaşlık Sıfatının Kalkması  28
G. Tapuda Aynı İşlem İle Pay Satın Alma  29
H. Payın Satana Geri Verilmesi  29
İ. Hak Doğduktan Sonra Payın Hibesi  30
J. Payın Ardı Sıra Satılması  30
K. Satış Vaadinde Bulunan Paydaşın Önalım Hakkı  31
L. Tüm Paydaşlarca Birlikte Önalım Hakkının Kullanılması  32
M. Dava Sırasında Paydaşlığın Ortadan Kaldırılması Halinin Önalım Davasına Etkisi  32
N. Payın Tüm Mirasçılar Adına Tescili Hali  32
O. Elbirliği Mülkiyetinde Önalım Davasının Açılması  32
Ö. Elbirliği Mülkiyetine Tabi Taşınmazda Ortaklar Kendi Adlarına Önalım Davası Açabilir mi?  32
P. Elbirliği Mülkiyetinde Şufa (Önalım) Davasının Takibi İçin Diğer Ortaklardan Muvafakat Nasıl Sağlanır?  33
R. Danışık İşlemi İptal Ettiren Mirasçının Önalım Hakkı  34
S. Önalım Hakkının Kullanılması İçin Payın Davalı Üzerinde Tapuda Tescilini Beklemek Gerekmez  34
V. ÖNALIM HAKKININ TÜRLERİ VE MADDE NUMARALARI  35
VI. YASAL ÖNALIM HAKKI VE İLGİLİ HÜKÜMLER  35
A. Türk Medeni Kanununda yasal önalım hakkı:  35
1. Yasal Önalım Hakkı – Önalım Hakkı Sahibi  35
2. Kullanma Yasağı, Feragat Ve Hak Düşürücü Süre  36
3. Kullanılması  37
İKİNCİ BÖLÜM
YARGILAMA SÜRECİ VE USUL HÜKÜMLERİ
I. DAVA ŞARTI VE HAKKI  39
II. ÖNALIM HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER  42
A. Cebri Arttırmayla Satış  42
B. Taşınmazın Miras Paylaşımında Mirasçılardan Birine Özgülenmiş Olması  44
C. Taşınmazın Kamu Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi Ve Bunlara Benzer Amaçlarla Edinilmesi  45
D. Hibe Şeklindeki Temlikler  45
E. Trampa Şeklindeki Temlikler  45
F. Önalım Hakkının Sona Ermesi Halinde  46
III. USUL HÜKÜMLERİ  46
A. Hukuk Davalarında İzlenmesi Gereken Yöntem  46
B. 6100 s. HMK Kapsamındaki Yargılama Usulleri  47
C. 6100 s. HMK Kapsamında Süreler  47
D. Önalımda İstek Konusunun Kapsamı  48
1. Görev  49
2. Yetki  49
3. Davacı  49
4. Davalı  52
5. Hak Düşürücü Süre  54
a. Sürenin Niteliği  55
b. Süre Bildiriminin Şekli ve Sürenin Başlangıcı  55
c. Davanın Reddinde Ek Süre  57
d. Sürenin Kanun Değişikliğiyle Kısaltılması  58
e. Noter Bildiriminin Yöntemince Tebliği  59
f. Süre Yönüyle İspat Yükü  60
6. Yargılama Süreci  61
a. Önalım Bedeli  62
b. Depo Ettirilmesi  62
c. Önalım Davalarında İspat  66
aa. Genel Olarak İspat ve İspat Yükü Nedir?  66
bb. Önalım Davasında İspat Yükü  69
d. Yargılama Sırasında Ortaya Çıkabilecek Bazı Usul İşlemleri  70
aa. Dava Şartları Yönüyle İnceleme  70
bb. Dilekçede Yazılı İhtiyati Tedbir Talebinin Reddi Ya Da Kabulünde Kanun Yolu  70
cc. Cevap Dilekçesi Tebliğ Edilmeden Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği  71
dd. Davacının Ölümü ve Taraf Değişikliği  72
ee. Tarafların Davayı Takip Etmemeleri  74
ff. Davadan Feragat–Feragati Kabul  75
gg. Davadan Feragat Halinde Alınacak Harç Türü  76
hh. Davada Belirlenen Yargı Harçları Alınmadan Davaya Devam Edilmesi  77
ıı. Delil Avansı Ve Gider Avansının Yatırılmaması  78
ii. Bilirkişi Raporunda İmza Eksikliği  78
jj. Temyiz Karar ve İlam Harcının Alınması  78
kk. Davaya Cevap Vermeyen Davalının Ön İnceleme Duruşmasından Önce Delil Listesi Sunması  79
ll. Davalının Cevap Vermemesi ve Duruşmalara Katılmaması  81
mm. Öninceleme Duruşmasına Katılmayan Davalının Tahkikat Duruşmasına Çağrılması  82
nn. Hazır Bulunan Tanığı Dinleme Zorunluluğu  83
oo. Öninceleme Duruşması Yapılmadan Evrak Üzerinde Karar Verilmesi  83
öö. Davada Sulh Olunması  85
pp. İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi  85
rr. Davanın Islah Edilmesi Koşulları  85
ss. Fazlaya İlişkin Hak Saklı Tutulmamışsa, Islah Yoluyla İsteğin Arttırılması  86
7. Karar Kapsamı  87
a. Niteliği  87
b. Vekalet Ücreti ve Yargılama Giderleri  90
c. Hükümden Sonra Davadan Feragat  93
d. Kısa Karar ile Gerekçeli Karar Arasında Çelişki Bulunması  94
e. Usulüne Uygun Hüküm Kurulması Gereği  97
f. Hükmün Temyizi  99
g. Bozma Dışında Kalan Hususlarda Yeniden Hüküm Kurulup Kurulmayacağı  102
h. Önalım İlamlarının İnfazı  103
ı. Pay Mülkiyetin Önalım Hak Sahibine Geçmesi  104
8. Örnek Dilekçe ve Mahkeme Kararı  104
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÖNALIMDA MUVAZAA
I. GENEL OLARAK MUVAZAA  111
II. ÖNALIMDA MUVAZAA HALLERİ  112
A. Satış İşleminde Muvazaa  112
1. Üçüncü Kişiye Yapılan Pay Satışında Muvazaa  112
2. Miras Hısımlığı İlişkisi Bulunan Kişiye Yapılan Pay Satışında Muvazaa  113
B. Satış Bedelinde Muvazaa  116
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÖNALIM HAKKININ KULLANILMASI ENGELLERİ
I. FİİLİ PAYLAŞIM  121
II. FERAGAT  122
III. KESİN HÜKÜM  125
IV. HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI  126
BEŞİNCİ BÖLÜM
SÖZLEŞMEDEN DOĞAN ÖNALIM HAKKI
I. YASAL HÜKÜMLER  129
A. Türk Medeni Kanunu  129
1. Önalım Hakkının Kullanılması  129
2. Şerhin Etkisi  129
3. Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkının Türleri  130
4. Yasal Önalım Hakkı Hükmünün Uygulanması  131
B. Türk Borçlar Kanununda Önalım Hakkı  131
1. Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkının Kime Karşı Kullanılacağı  132
2. Koşulları ve Bildirimi  132
3. Hukuki Sonuçları  133
4. Uygulamadan Örnek ve Yargıtay Kararı  133
ALTINCI BÖLÜM
SORU VE YANITLI ÖNALIM SORUNLARI (ÖZET)
1. Önalım Hakkının Tüm Diğer Paydaşlar Tarafından Birlikte Kullanma Zorunluluğu Var mıdır?  135
2. Satış Vaadinde Bulunan Paydaş, Önalım Davası Açabilir mi?  135
3. Önalım Davacısı Ölünce Dava Hakkı Mirasçılara Mı, Yoksa Vasiyet Alacaklısına mı Geçer?  135
4. Payın Satışından Önce Davacıya Yapılan Teklife Rağmen, Önalım Hakkının Kullanılması Mümkün müdür?  135
5. Önalım İlamı, Teslimi de Kapsar mı?  136
6. Tapu İptal Davası, Önalım Davasını Engeller mi?  136
7. Önalım Davası, Tazminata Dönüştüğünde Depo Parasını Tevdi Etmek Söz Konusu Olur mu?  136
8. Davanın Yeni Malike Yöneltilmesinde Süre Söz Konusu Olur mu?  136
9. Davacının İkinci Alıcının Kötü Niyetini Kanıtlaması Gerekli midir?  137
10. Depo Parası Ödendikten Sonra, Haksız İşgal Tazminatı İstenebilir mi?  137
11. Bedelde Muvazaa İddiası İncelenmeden Tapudaki Bedel Ödenmediği Nedeniyle Dava Reddedilir mi?  137
12. Her Yeni Satışta Önalım Hakkı Yeniden Kullanılabilir mi?  138
13. Önalım Davasında Davacı Sıfatı Ne Süre Boyunca Devam Etmelidir?  138
14. Bedeldeki Kıymet Değişikliği Hangi Halde Davacının Ödeme Borcuna Yansıtılmalıdır?  138
15. Önalım Hakkından Feragat, Kimleri Bağlar?  139
16. Yasal Önalım Hakkı Hangi Durumlarda Sona Erer?  140
17. Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı Nasıl Kullanılır?  140
18. Önalım Davasında Payın Yüksek Bedelle Satılması Halinde Davacı Hangi Bedelle Sorumlu Olur?  140
19. Önalım Davasının Kesin Hüküm Yönüyle Hukuki Sebebi Nedir?  141
20. Önalım Hakkı Ne Zaman Doğar ve Ne Zaman Kullanılabilir Hale Gelir?  141
21. Önalım Hakkının Kullanılmasını Engel Olan Diğer Haller Neler Olabilir?  141
22. Önalım Hakkı Kullanıldıktan Sonra Payın Satıcısına Geri Verilmesi Önalım Hakkını Ortadan Kaldırır mı?  142
23. Önalım Davalarında İspat Yükü Hangi Taraftadır?  143
24. Önalım Hakkının Kaybı, Asıl Payın Kaybına mı Bağlıdır?  144
25. Tescile Karar Verilen Miktarın Hüküm Fıkrasında Gösterilmesi Gerekir mi?  144
26. Tescil Davası ile Pay Edinen Kişiye Karşı Önalım Davası Açılabilir mi?  145
27. Önalım Davası Sonunda Verilen Hükmü “İhbar Olunan” Temyiz Edebilir mi?  146
28. Davalı Tapudaki İşlemin Satış Olmadığını Tanıkla İspat Edebilir mi?  147
29. Önalım Davasından Feragat Delillerin Toplanmasından Önce İse Davalı Lehine Ne Oranda Vekalet Ücretine Hükmedilir?  147
30. Pay Bir Çok Satışa Konu Olmuşsa Önalım Davası Kime Karşı Açılır?  148
31. Tarımsal Arazilerde Sınırdaş Arazi Malikine Önalım Hakkı Tanınmış mıdır?  148
32. Fiili Taksimin Önalım Hakkının Kullanılmasına Etkisi Var mıdır?  151
EK BÖLÜM
YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME–ANAYASA MAHKEMESİ–
HGK VE DAİRE KARARLARI
I. İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI  153
A. İhtiyari Artırma ile Yapılan Pay Satışında Önalım Hakkı Kullanılabilir  153
B. Devletçe Tahsis Olunan Yerde Önalım Davası  153
C. Kanuni Şuf’a Hakkının Doğumu  153
D. Paydaşlar, Paydaş Sayısına Göre Önalım Hakkından Yararlanırlar  154
E. Şufa Hakkından Vazgeçmenin Şekli  155
F. Şufa Davasında Hakimin Hükümden Önce Şufa Bedeli İle Masrafları Hak Sahibince Depo Ettirilmesi Gerekir  156
G. Şufada Süreler–Zamanaşımı  159
H. İhtiyari Müzayededen Çekilme, Şufa Hakkından Feragat Anlamına Gelmez  159
İ. Akrabalar Arasında Miras Hukukuna Dayanan Devirler  160
J. Şuf’a Davasında, Davanın Aşamasına Göre Şuf’a Bedelinin Tamamı Veya Bir Kısmı Esas Alınarak Nispi Vekalet Ücretine Hükmedilir  161
K. Önalım İlamlarının İnfazının Her Zaman İstenebileceği  161
L. İktisabın Kötü Niyete Dayalı Olması  162
II. ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  164
A. TMK m.732, 733 ve 734 Hükümleri Anayasa’ya Aykırı Değildir  164
III. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU VE DAİRE KARARLARI  167
A. Önalım Hakkının Kullanılmasıyla İlgili  167
B. Önalım Hakkından Feragatle İlgili  224
C. Önalımda Muvazaa İddiasıyla İlgili  228
D. Fiili Taksim Ve Kötü Niyetle İlgili  256
E. Önalım Hakkının Kullanılması Süresiyle İlgili  283
F. Önalım Bedelinin Depo Ettirilmesiyle İlgili  295
G. Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı İle İlgili  312
H. Tarımsal Arazi Satışında Sınırdaş Arazi Malikinin Önalım Hakkı İle ilgili  317
Kaynakça  325
Yazarın Yayınlanmış Eserleri  327
Kavram Dizini  335
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021