Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Suç Örgütleri
Şubat 2018 / 11. Baskı / 368 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 10. Ağustos 2017 72.90 TL 39.90 TL (%46)Sepete Ekle
   

Kitapta, suç işlemek suretiyle veya suç işlemek dolayısıyla elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması fiilleri maddi ceza hukuku bakımından irdelemeye tabi tutulmuştur. Keza, aralarındaki benzerlikler ve farklılıklar bakımından suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunun diğer suçlarla ilişkisi bağlamında a) suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, b) suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ve c) suçluyu kayırma suçları ile ilgili açıklamalarda bulunulmuştur.

Bütün bu suçlar bağlamında, suçun yapısına ilişkin olarak yeni TCK'nın Genel Hükümler kısmında yer verilen hükümlerle bağdaşmayan uygulama örneklerine tanık olunmakta ve uygulayıcılara hitap eden kitaplarda günümüz ceza hukuku anlayışında terkedilmiş olan anlatım yöntemleriyle açıklamalarda bulunulmaktadır.

Konu Başlıkları
Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme veya Örgüte Üye Olma Suçları
Terör Örgütü
Suç Gelirlerini (Karapara) Aklama Suçu ve Benzer Suçlar
"Terörizmin Finansmanı" Suçu
Anayasal Düzeni İhlal Suçları
Devlet Sırları ve Ceza Hukuku
Barkod: 9789750246906
Yayın Tarihi: Şubat 2018
Baskı Sayısı:  11
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 368
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Sunuş  5
§ 1. SUÇ ÖRGÜTÜ  11
I. GENEL OLARAK “ÖRGÜTLÜ SUÇLULUK” KAVRAMI  11
II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  12
III. SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA VEYA KURULMUŞ ÖRGÜTÜ YÖNETME SUÇU  14
A. Suçun Maddî Unsurları  14
B. Suçun Manevî Unsurları  21
IV. SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULMUŞ ÖRGÜTE ÜYE OLMA SUÇU  22
A. Suçun Maddi Unsurları  22
B. Suçun Manevî Unsurları  23
C. Suç İşlemek Amacıyla Kurulmuş Örgüte Üye Olmak Suçu ve Kusurluluk Sorunu  23
V. ÖRGÜTÜN FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE SUÇ İŞLENMESİ  24
VI. ÖRGÜT ÜYESİ OLMAYAN KİŞİLERİN ÖRGÜT ADINA VEYA ÖRGÜTÜN KORKUTUCU GÜCÜNDEN YARARLANARAK SUÇ İŞLEMESİ  28
VII. MÜEYYİDE VE ETKİN PİŞMANLIK  33
VIII. SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULMUŞ ÖRGÜTE YARDIM ETME  37
IX. DEVLETİN GÜVENLİĞİNE VEYA ANAYASAL DÜZENE VE BU DÜZENİN İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA VEYA KURULMUŞ ÖRGÜTÜ YÖNETME YA DA BU ÖRGÜTE ÜYE OLMA SUÇLARI  44
X. TERÖR ÖRGÜTÜ KURMA VEYA KURULMUŞ TERÖR ÖRGÜTÜNÜ YÖNETME YA DA BU ÖRGÜTE ÜYE OLMA SUÇLARI  48
EKSKURS 1: ÖRGÜTLÜ SUÇLULUK BAĞLAMINDA YAPILAN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMALARDA İNSAN HAKKI İHLÂLLERİ  50
EKSKURS 2: HÜKÜMLÜ OLARAK ABDULLAH ÖCALAN’IN PKK TERÖR ÖRGÜTÜYLE OLAN İLİŞKİSİNİN HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  58
EKSKURS 3: "ABDULLAH ÖCALAN'IN CEZASI AFFEDİLEBİLİR VEYA KONUTUNDA ÇEKTİRİLEBİLİR Mİ?" SORUSU ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER  62
EKSKURS 4: KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ VE PKK’NIN TASFİYESİ İLE İLGİLİ USUL ÖNERİSİ  64
EKSKURS 5: PKK’YA TÜZEL KİŞİLİK İZAFESİ GAYRETLERİ  74
EKSKURS 6: İDARİ KARARLARLA TERÖR ÖRGÜTÜ İHDASI VE TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYELİK SORUNU  79
EKSKURS 7: 15 TEMMUZ 2016 TARİHLİ DARBE TEŞEBBÜSÜ BAĞLAMINDA CEZA SORUMLULUĞU  82
EKSKURS 8: VATANDAŞLIK HAKKI VE SUÇ SEBEBİYLE VATANDAŞLIKTAN ÇIKARMANIN HUKUKİ SONUÇLARI  92
EKSKURS 9: SUÇ SORUŞTURMASI ÇERÇEVESİNDE ŞİRKET YÖNETİMİNE KAYYIM TAYİNİ  95
EKSKURS 10: YARGITAY 16. CEZA DAİRESİNİN “FETÖ” KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ  101
EKSKURS 11: TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN SORUMLULUĞUN ÖLÇÜTLERİNE DAİR HUKUKİ DEĞERLENDİRMELER  116
EKSKURS 12: BİR ÖRGÜTSEL YAPININ SUÇ ÖRGÜTÜNE EVRİLMESİ SORUNU ÜZERİNE  118
EKSKURS 13: “TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ” SUÇLAMASIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN YAKALAMALAR ÜZERİNE  119
EKSKURS 14: OLAĞANÜSTÜ HAL UYGULAMALARI VE CEZA HUKUKU SORUMLULUĞU  121
§2. SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ (“KARAPARA”) AKLAMA SUÇU  127
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  127
II. SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİN AKLANMASINI ÖNLEMEYE YÖNELİK MİLLETLERARASI YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ  128
III. SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ (“KARAPARA”) AKLAMASI SUÇUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELER  138
IV. İNCELEME YÖNTEMİ  139
V. 4208 SAYILI KANUNUN “KARAPARA” AKLAMA SUÇUNA İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN AÇIKLAMASI  139
A. Suçun Maddî Unsurları  139
1) Suçun Konusu Olarak, “Karapara”  139
2) Fiil Olarak, “Karapara” Aklama  142
3) Fail ve Mağdur  146
a) Fail  146
b) Mağdur  148
B. Suçun Manevi Unsurları  148
C. “Karapara” Aklama Suçunun Müeyyidesi  149
VI. 4208 SAYILI KANUNDA YER ALAN “KARAPARA” AKLAMA SUÇUNA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ  150
VII. 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇUNA İLİŞKİN 282. MADDESİ HÜKÜMLERİNİN AÇIKLAMASI  153
A. Suçun Maddî Unsurları  154
1) Suçun Konusu: Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerleri  154
2) Fiil: Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama  164
3) Fail ve Mağdur  167
a) Fail  167
b) Mağdur  168
B. Suçun Manevi Unsurları  168
C. Suçun Nitelikli Unsurları  173
Ç. Suçun Müeyyidesi  173
D. Etkin Pişmanlık  177
VIII. YENİ BİR SUÇ TANIMI OLARAK, SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERİNİN SATIN ALINMASI, KABUL EDİLMESİ, BULUNDURULMASI VEYA KULLANILMASI SUÇUNA İLİŞKİN 282. MADDESİ HÜKÜMLERİNİN AÇIKLAMASI  178
§ 3. ARALARINDAKİ BENZERLİKLER VE FARKLAR BAKIMINDAN SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇUNUN DİĞER SUÇLARLA OLAN İLİŞKİSİ  181
§ 4. SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ SUÇU  183
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  183
II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI  183
A. Suçun Konusu  183
B. Fiil: Seçimlik Hareketli Suç  188
C. Fail  189
Ç. Mağdur  190
III. SUÇUN MANEVİ UNSURU  191
IV. YAPTIRIM  193
V. BİLGİ VERMEME SUÇU  194
§ 5. SUÇ DELİLLERİNİ YOK ETME, GİZLEME VEYA DEĞİŞTİRME SUÇU  197
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  197
II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI  198
A. Suçun Konusu  198
B. Fiil  199
C. Fail  203
Ç. Mağdur  204
III. SUÇUN MANEVİ UNSURLARI  204
IV. YAPTIRIM VE ETKİN PİŞMANLIK  205
§ 6. SUÇLUYU KAYIRMA SUÇU  207
§ 7. “TERÖRİZMİN FİNANSMANI” SUÇU  221
I. “KARAPARA İLE “TERÖRİZMİN FİNANSMANI” ARASINDAKİ İLİŞKİ  221
II. TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR ULUSLARARASI YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ  223
III. “TERÖRİZMİN FİNANSMANI” VE “MALVARLIĞININ DONDURULMASI” SORUNU  234
IV. “TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN”  252
§ 8. ANAYASAYI İHLÂL SUÇU, YASAMA ORGANINA KARŞI SUÇ, HÜKÛMETE KARŞI SUÇ VE SUÇ İÇİN ANLAŞMA SUÇU ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER  257
GİRİŞ  257
I. ANAYASAYI İHLÂL SUÇU (TCK, m. 309)  258
A. Korunan Hukukî Değer  258
B. Suçun Maddi Unsurları  259
1) Suçun Konusu  259
2) Fiil  259
3) Fail ve Mağdur  272
C. Suçun Manevi Unsurları  272
Ç. Anayasayı İhlâl Suçuna Teşebbüs Sorunu  273
D. Anayasayı İhlâl Suçu ve İçtima Sorunu  273
E. “Terör Suçu” Olarak Anayasayı İhlâl Suçu  274
II. YASAMA ORGANINA KARŞI SUÇ (TCK, m. 311)  275
A. Korunan Hukuki Değer  275
B. Suçun Maddi Unsurları  276
1) Suçun Konusu  276
2) Fiil  276
3) Fail ve Mağdur  277
C. Suçun Manevi Unsurları  277
D. “Yasama Organına Karşı Suç”a Teşebbüs Sorunu  277
E. “Yasama Organına Karşı Suç” ve İçtima Sorunu  277
F. “Terör Suçu” Olarak “Yasama Organına Karşı Suç”  278
III. HÜKÛMETE KARŞI SUÇ (TCK, m. 312)  278
A. Korunan Hukukî Değer  278
B. Suçun Maddi Unsurları  278
1) Suçun Konusu  278
2) Fiil  278
3) Fail ve Mağdur  280
C. Suçun Manevi Unsurları  280
D. “Hükûmete Karşı Suç”a Teşebbüs Sorunu  280
E. “Hükûmete Karşı Suç” ve İçtima Sorunu  280
F. “Terör Suçu” Olarak “Hükûmete Karşı Suç”  280
IV. SUÇ İÇİN ANLAŞMA SUÇU (TCK, m. 316)  280
SONUÇ  283
EKSKURS 15: “BALYOZ DAVASI” KARARINA İLİŞKİN TESPİT VE HUKUKİ DEĞERLENDİRMELERİMİZ  287
EKSKURS 16: 15 TEMMUZ 2016 TARİHLİ DARBE TEŞEBBÜSÜ BAĞLAMINDA CEZA SORUMLULUĞU – II  324
§ 9. DEVLET SIRRI VE CEZA HUKUKU  333
I. GİZLİLİK VE BİLGİ İLİŞKİSİ  333
II. KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ  333
III. KAMU GÖREVLİSİNİN GÖREVİYLE BAĞLANTILI OLARAK ÖĞRENDİĞİ BİLGİLERİN GİZLİLİĞİNİN İHLALİ  335
IV. DEVLETİN GÜVENLİĞİ VEYA MİLLETLERARASI İLİŞKİLERİ BAKIMINDAN ÖNEM ARZ EDEN BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ, “DEVLET SIRRI” KAVRAMI  337
V. TÜRK HUKUKUNDA DEVLET SIRRI OLARAK KORUMA ALTINA ALINABİLECEK BİLGİLER  340
VI. “DEVLET SIRRI” VE CEZA HUKUKU  358
Kaynakça  365
  

İÇİNDEKİLER
Sunuş  5
§ 1. SUÇ ÖRGÜTÜ  11
I. GENEL OLARAK “ÖRGÜTLÜ SUÇLULUK” KAVRAMI  11
II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  12
III. SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA VEYA KURULMUŞ ÖRGÜTÜ YÖNETME SUÇU  14
A. Suçun Maddî Unsurları  14
B. Suçun Manevî Unsurları  21
IV. SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULMUŞ ÖRGÜTE ÜYE OLMA SUÇU  22
A. Suçun Maddi Unsurları  22
B. Suçun Manevî Unsurları  23
C. Suç İşlemek Amacıyla Kurulmuş Örgüte Üye Olmak Suçu ve Kusurluluk Sorunu  23
V. ÖRGÜTÜN FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE SUÇ İŞLENMESİ  24
VI. ÖRGÜT ÜYESİ OLMAYAN KİŞİLERİN ÖRGÜT ADINA VEYA ÖRGÜTÜN KORKUTUCU GÜCÜNDEN YARARLANARAK SUÇ İŞLEMESİ  28
VII. MÜEYYİDE VE ETKİN PİŞMANLIK  33
VIII. SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULMUŞ ÖRGÜTE YARDIM ETME  37
IX. DEVLETİN GÜVENLİĞİNE VEYA ANAYASAL DÜZENE VE BU DÜZENİN İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA VEYA KURULMUŞ ÖRGÜTÜ YÖNETME YA DA BU ÖRGÜTE ÜYE OLMA SUÇLARI  44
X. TERÖR ÖRGÜTÜ KURMA VEYA KURULMUŞ TERÖR ÖRGÜTÜNÜ YÖNETME YA DA BU ÖRGÜTE ÜYE OLMA SUÇLARI  48
EKSKURS 1: ÖRGÜTLÜ SUÇLULUK BAĞLAMINDA YAPILAN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMALARDA İNSAN HAKKI İHLÂLLERİ  50
EKSKURS 2: HÜKÜMLÜ OLARAK ABDULLAH ÖCALAN’IN PKK TERÖR ÖRGÜTÜYLE OLAN İLİŞKİSİNİN HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  58
EKSKURS 3: "ABDULLAH ÖCALAN'IN CEZASI AFFEDİLEBİLİR VEYA KONUTUNDA ÇEKTİRİLEBİLİR Mİ?" SORUSU ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER  62
EKSKURS 4: KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ VE PKK’NIN TASFİYESİ İLE İLGİLİ USUL ÖNERİSİ  64
EKSKURS 5: PKK’YA TÜZEL KİŞİLİK İZAFESİ GAYRETLERİ  74
EKSKURS 6: İDARİ KARARLARLA TERÖR ÖRGÜTÜ İHDASI VE TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYELİK SORUNU  79
EKSKURS 7: 15 TEMMUZ 2016 TARİHLİ DARBE TEŞEBBÜSÜ BAĞLAMINDA CEZA SORUMLULUĞU  82
EKSKURS 8: VATANDAŞLIK HAKKI VE SUÇ SEBEBİYLE VATANDAŞLIKTAN ÇIKARMANIN HUKUKİ SONUÇLARI  92
EKSKURS 9: SUÇ SORUŞTURMASI ÇERÇEVESİNDE ŞİRKET YÖNETİMİNE KAYYIM TAYİNİ  95
EKSKURS 10: YARGITAY 16. CEZA DAİRESİNİN “FETÖ” KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ  101
EKSKURS 11: TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN SORUMLULUĞUN ÖLÇÜTLERİNE DAİR HUKUKİ DEĞERLENDİRMELER  116
EKSKURS 12: BİR ÖRGÜTSEL YAPININ SUÇ ÖRGÜTÜNE EVRİLMESİ SORUNU ÜZERİNE  118
EKSKURS 13: “TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ” SUÇLAMASIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN YAKALAMALAR ÜZERİNE  119
EKSKURS 14: OLAĞANÜSTÜ HAL UYGULAMALARI VE CEZA HUKUKU SORUMLULUĞU  121
§2. SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ (“KARAPARA”) AKLAMA SUÇU  127
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  127
II. SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİN AKLANMASINI ÖNLEMEYE YÖNELİK MİLLETLERARASI YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ  128
III. SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ (“KARAPARA”) AKLAMASI SUÇUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELER  138
IV. İNCELEME YÖNTEMİ  139
V. 4208 SAYILI KANUNUN “KARAPARA” AKLAMA SUÇUNA İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN AÇIKLAMASI  139
A. Suçun Maddî Unsurları  139
1) Suçun Konusu Olarak, “Karapara”  139
2) Fiil Olarak, “Karapara” Aklama  142
3) Fail ve Mağdur  146
a) Fail  146
b) Mağdur  148
B. Suçun Manevi Unsurları  148
C. “Karapara” Aklama Suçunun Müeyyidesi  149
VI. 4208 SAYILI KANUNDA YER ALAN “KARAPARA” AKLAMA SUÇUNA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ  150
VII. 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇUNA İLİŞKİN 282. MADDESİ HÜKÜMLERİNİN AÇIKLAMASI  153
A. Suçun Maddî Unsurları  154
1) Suçun Konusu: Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerleri  154
2) Fiil: Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama  164
3) Fail ve Mağdur  167
a) Fail  167
b) Mağdur  168
B. Suçun Manevi Unsurları  168
C. Suçun Nitelikli Unsurları  173
Ç. Suçun Müeyyidesi  173
D. Etkin Pişmanlık  177
VIII. YENİ BİR SUÇ TANIMI OLARAK, SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERİNİN SATIN ALINMASI, KABUL EDİLMESİ, BULUNDURULMASI VEYA KULLANILMASI SUÇUNA İLİŞKİN 282. MADDESİ HÜKÜMLERİNİN AÇIKLAMASI  178
§ 3. ARALARINDAKİ BENZERLİKLER VE FARKLAR BAKIMINDAN SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇUNUN DİĞER SUÇLARLA OLAN İLİŞKİSİ  181
§ 4. SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ SUÇU  183
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  183
II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI  183
A. Suçun Konusu  183
B. Fiil: Seçimlik Hareketli Suç  188
C. Fail  189
Ç. Mağdur  190
III. SUÇUN MANEVİ UNSURU  191
IV. YAPTIRIM  193
V. BİLGİ VERMEME SUÇU  194
§ 5. SUÇ DELİLLERİNİ YOK ETME, GİZLEME VEYA DEĞİŞTİRME SUÇU  197
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  197
II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI  198
A. Suçun Konusu  198
B. Fiil  199
C. Fail  203
Ç. Mağdur  204
III. SUÇUN MANEVİ UNSURLARI  204
IV. YAPTIRIM VE ETKİN PİŞMANLIK  205
§ 6. SUÇLUYU KAYIRMA SUÇU  207
§ 7. “TERÖRİZMİN FİNANSMANI” SUÇU  221
I. “KARAPARA İLE “TERÖRİZMİN FİNANSMANI” ARASINDAKİ İLİŞKİ  221
II. TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR ULUSLARARASI YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ  223
III. “TERÖRİZMİN FİNANSMANI” VE “MALVARLIĞININ DONDURULMASI” SORUNU  234
IV. “TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN”  252
§ 8. ANAYASAYI İHLÂL SUÇU, YASAMA ORGANINA KARŞI SUÇ, HÜKÛMETE KARŞI SUÇ VE SUÇ İÇİN ANLAŞMA SUÇU ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER  257
GİRİŞ  257
I. ANAYASAYI İHLÂL SUÇU (TCK, m. 309)  258
A. Korunan Hukukî Değer  258
B. Suçun Maddi Unsurları  259
1) Suçun Konusu  259
2) Fiil  259
3) Fail ve Mağdur  272
C. Suçun Manevi Unsurları  272
Ç. Anayasayı İhlâl Suçuna Teşebbüs Sorunu  273
D. Anayasayı İhlâl Suçu ve İçtima Sorunu  273
E. “Terör Suçu” Olarak Anayasayı İhlâl Suçu  274
II. YASAMA ORGANINA KARŞI SUÇ (TCK, m. 311)  275
A. Korunan Hukuki Değer  275
B. Suçun Maddi Unsurları  276
1) Suçun Konusu  276
2) Fiil  276
3) Fail ve Mağdur  277
C. Suçun Manevi Unsurları  277
D. “Yasama Organına Karşı Suç”a Teşebbüs Sorunu  277
E. “Yasama Organına Karşı Suç” ve İçtima Sorunu  277
F. “Terör Suçu” Olarak “Yasama Organına Karşı Suç”  278
III. HÜKÛMETE KARŞI SUÇ (TCK, m. 312)  278
A. Korunan Hukukî Değer  278
B. Suçun Maddi Unsurları  278
1) Suçun Konusu  278
2) Fiil  278
3) Fail ve Mağdur  280
C. Suçun Manevi Unsurları  280
D. “Hükûmete Karşı Suç”a Teşebbüs Sorunu  280
E. “Hükûmete Karşı Suç” ve İçtima Sorunu  280
F. “Terör Suçu” Olarak “Hükûmete Karşı Suç”  280
IV. SUÇ İÇİN ANLAŞMA SUÇU (TCK, m. 316)  280
SONUÇ  283
EKSKURS 15: “BALYOZ DAVASI” KARARINA İLİŞKİN TESPİT VE HUKUKİ DEĞERLENDİRMELERİMİZ  287
EKSKURS 16: 15 TEMMUZ 2016 TARİHLİ DARBE TEŞEBBÜSÜ BAĞLAMINDA CEZA SORUMLULUĞU – II  324
§ 9. DEVLET SIRRI VE CEZA HUKUKU  333
I. GİZLİLİK VE BİLGİ İLİŞKİSİ  333
II. KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ  333
III. KAMU GÖREVLİSİNİN GÖREVİYLE BAĞLANTILI OLARAK ÖĞRENDİĞİ BİLGİLERİN GİZLİLİĞİNİN İHLALİ  335
IV. DEVLETİN GÜVENLİĞİ VEYA MİLLETLERARASI İLİŞKİLERİ BAKIMINDAN ÖNEM ARZ EDEN BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ, “DEVLET SIRRI” KAVRAMI  337
V. TÜRK HUKUKUNDA DEVLET SIRRI OLARAK KORUMA ALTINA ALINABİLECEK BİLGİLER  340
VI. “DEVLET SIRRI” VE CEZA HUKUKU  358
Kaynakça  365
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019