Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Borçlar Hukuku Genel Hükümler
Şubat 2021 / 2. Baskı / 360 Syf.
Fiyatı: 51.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 Baskı Tarih Fiyatı İndirimli
 1. Mart 2019 47.00 TL 29.90 TL (%37) Sepete Ekle
   

Türk borçlar hukukunun genel hükümlerinin ele alındığı bu çalışma, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu esas alınarak hazırlanmıştır. Yüksekokullarda, meslek yüksekokullarında ve hukuk fakültesi dışındaki fakültelerde öğrenim gören öğrenciler için öncelikle faydalı olacağını düşünülen bu eser, hukuka ilgi duyan herkesin istifade edebileceği niteliktedir. Eser, özellikle kamu kurumlarında görev almayı düşünen öğrenciler bakımından bir sınava hazırlık kaynağı niteliğini de haizdir.

Türk borçlar hukukunun temel ilke ve müesseselerini ihtiva eden bu eserde, konuların daha iyi anlaşılabilmesini sağlamak amacıyla çokça Yargıtay kararına ve örnek olaya yer verilmiştir.

Yeni baskıda; bazı konularda doktrindeki tartışmalı hususlara dikkat çekilmiş, çoğunluk ve yargı kararlarında benimsenen görüşün yanı sıra diğer görüşlere de kısaca değinilmiştir. Ayrıca konuların anlaşılması bakımından örnek sayısı arttırılmıştır. İlk baskıdan sonra yayımlanan eserler ve mevzuatta meydana gelen değişiklikler de ayrıca değerlendirilmiştir.

Konu Başlıkları
Borçlar Hukukunun Tanımı, Konusu ve Kaynakları
Borçlar Hukukunun Temel Kavramları
Borçların Kaynakları
Haksız Fiilden Doğan Borçlar
Tazminat ve Tazminatın Hesaplanması
Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar
İfa
Alacaklının Temerrüdü
Borca Aykırılık Hâlleri
Borç İlişkisinin ve Borcun Sona Ermesi, Zamanaşımı
Borçların Üçüncü Kişilere Etkileri ve Borç İlişkilerinde Özel Durumlar
Barkod: 9789750266928
Yayın Tarihi: Şubat 2021
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 360
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Baskıya Önsöz  7
Önsöz  9
Kısaltmalar  29
Giriş
§ 1. BORÇLAR HUKUKUNUN TANIMI, KONUSU VE KAYNAKLARI  31
I. Borçlar Hukukunun Tanımı ve Konusu  31
II. Borçlar Hukukunun Kaynakları  32
A. Asli Kaynaklar  32
B. Tali Kaynaklar  34
1. Örf ve Adet Hukuku  34
2. Hâkimin Yarattığı Hukuk  35
C. Yardımcı Kaynaklar  35
§ 2. BORÇLAR HUKUKUNA HÂKİM OLAN İLKELER  36
I. İrade Özerkliği  36
II. Nisbilik  40
III. Kusur Sorumluluğu  41
IV. Üçüncü Kişi Aleyhine Borç Doğurucu İşlem Yapılamaması  41
V. Dürüstlük Kuralı  42
VI. Sözleşmelerde Karşılıklılık  43
§ 3. BORÇLAR HUKUKUNUN DİĞER HUKUK DALLARIYLA İLİŞKİSİ  43
I. Anayasa Hukuku ile Borçlar Hukuku Arasındaki İlişki  43
II. Medeni Hukuk ile Borçlar Hukuku Arasındaki İlişki  44
III. Ticaret Hukuku ile Borçlar Hukuku Arasındaki İlişki  45
IV. İş Hukuku ile Borçlar Hukuku Arasındaki İlişki  46
Birinci Bölüm
BORÇLAR HUKUKUNUN
TEMEL KAVRAMLARI
§ 4. BORÇ VE BORÇ İLİŞKİSİ KAVRAMLARI  47
I. Genel Olarak  47
II. Dar Anlamda Borç – Dar Anlamda Borç İlişkisi (Borç) ve Geniş Anlamda Borç İlişkisi  47
III. BORÇ VE BORÇ İLİŞKİSİ ARASINDAKİ FARKLAR  48
A. Doğum Anları Bakımından Farklar  48
B. Muhtevaları Bakımından Farklar  48
C. Devredilebilmeleri Bakımından  48
D. Sona Erme Bakımından  49
IV. Borç İlişkisinin Unsurları  50
§ 5. BORÇ İLİŞKİSİNİN KONUSU OLARAK EDİM  51
I. Edim Kavramı  51
II. Edimin Unsurları  52
A. Alacaklı Lehine Maddi ve Manevi Yarar Sağlamalı  52
B. Belirli veya Belirlenebilir Olmalı  52
C. İmkânsız Olmamalı  53
D. Kanunun Emredici Hükümlerine, Ahlaka, Kamu Düzenine ve Kişilik Haklarına Aykırı Olmamalı  53
III. Edim Türleri  54
A. Verme Edimi – Yapma Edimi – Yapmama Edimi  54
1. Verme Edimi  54
2. Yapma Edimi  54
3. Yapmama Edimi  54
4. Ayırımın Hukukî Sonuçları  55
B. Şahsi Edim – Maddi Edim  55
1. Şahsi Edim  56
2. Maddî Edim  56
3. Ayırımın Hukukî Sonuçları  56
C. Bölünebilir Edimler – Bölünemez Edimler  57
1. Bölünebilir Edimler  57
2. Bölünemez Edimler  57
3. Ayırımın Hukukî Sonuçları  58
D. Ani Edim– Dönemli Edim –Sürekli Edim  58
1. Ani Edim  58
2. Dönemli Edim  58
3. Sürekli Edim  59
4. Ayırımın Hukukî Sonuçları  59
E. Cins Borcu – Parça Borcu  59
1. Çeşit Borcu (Cinsiyle Belirlenen Edim)  59
2. Parça Borcu (Ferdiyle Belirlenen Edim)  59
3. Sınırlı Çeşit Borcu  60
4. Çeşit Borcu – Parça Borcu Ayırımının Misli Eşya – Misli Olmayan Eşya Ayırımı ile İlişkisi  60
5. Ayırımın Hukukî Sonuçları  61
F. Başlangıçta Belirli Edim – Seçimle Belirlenen Edim (Seçimlik Borç)  62
1. Seçimlik Borç  62
2. Seçimlik Yetki  63
§ 6. BORÇ İLİŞKİSİNİN KAPSAMINDA YER ALAN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER  64
I. Borç İlişkisinin Kapsamında Yer Alan Haklar  64
A. Alacak Hakkı  64
1. Genel Olarak  64
2. Alacak Hakkının Özellikleri  65
3. Alacak Hakkının Nisbîliğinin İstisnaları  66
a. Kuvvetlendirilmiş Alacak Hakları  66
b. Eşyaya Bağlı Borçlar  67
c. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme  67
B. Fer’i Haklar  68
C. Tali Haklar  69
1. Def’i Hakları  69
2. Yenilik Doğuran Haklar  70
a. Genel Olarak  70
b. Türleri  70
c. Özellikleri  71
II. Borç İlişkisinin Kapsamında Yer Alan Yükümlülükler  72
A. Edim Yükümlülükleri  72
1. Aslî Edim Yükümlülüğü  72
2. Yan Edim Yükümlülüğü  73
B. Yan Yükümlülükler  74
1. İfaya Yardımcı Yan Yükümlülükler  74
2. Koruyucu Yan Yükümlülükler  75
C. Tali Yükümlülükler  76
§ 7. BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN SORUMLULUK VE SORUMLULUĞUN OLMADIĞI BORÇ İLİŞKİLERİ (EKSİK BORÇLAR)  77
I. Sorumluluk Kavramı  77
II. Sorumluluğun Türleri  77
A. Tazmin Yükümlülüğünün Kaynağına Göre Sorumluluk (“…Den” Sorumluluk)  77
1. Sözleşme Sorumluluğu (Akdi Sorumluluk)  78
2. Sözleşme Dışı Sorumluluk (Akit Dışı Sorumluluk)  78
B. Tazmin Yükümlülüğünün Yerine Getirileceği Değere Göre Sorumluluk
(“…İle” Sorumluluk)  78
1. Malvarlığı ile Sorumluluk  78
a. Sınırsız Malvarlığı Sorumluluğu  79
b. Sınırlı Malvarlığı Sorumluluğu  80
aa. Miktar İtibariyle Sınırlı Sorumluluk  80
bb. Konu İtibariyle Sınırlı Sorumluluk  80
2. Şahısvarlığı ile Sorumluluk  81
III. Sorumluluğun Olmadığı Borç İlişkileri (Eksik Borçlar)  81
A. Genel Olarak  81
B. Eksik Borçların Türleri  82
1. Doğuştan Eksik Borçlar  82
2. Geçici Eksik Borçlar  83
3. Sonradan Eksik Borçlar  83
§ 8. HUKUKİ İŞLEM KAVRAMI, UNSURLARI VE TÜRLERİ  84
I. Hukuki Olay, Hukuki Fiil ve Hukuki İşlem Kavramları  84
A. Hukuki Olay  84
B. Hukuki Fiiller  84
1. Hukuka Aykırı Fiiller  85
a. Borca Aykırı Davranışlar  85
b. Haksız Fiiller  85
2. Hukuka Uygun Fiiller  85
a. Duygu Açıklamaları (His Açıklamaları)  86
b. Düşünce Açıklamaları (Tasavvur/Bilgi Açıklamaları)  86
c. İrade Açıklamaları  87
aa. Hukukî İşlemler  87
bb. Hukukî İşlem Benzerleri  87
cc. Maddî Fiiller  87
II. Hukuki İşlemin Unsurları  88
A. Kurucu Unsurlar  88
1. İrade Açıklaması  88
a. Genel Olarak  88
b. İrade Açıklamasının Unsurları  88
c. İrade Açıklamasının Türleri  89
2. Hukukî Sonuç  90
3. Diğer Kurucu Unsurlar  91
B. Geçerlilik Unsurları  91
1. Tüm Hukukî İşlemler Bakımından Aranan Geçerlilik Şartları  91
a. Hukukî İşlemi Yapan Kişi Fiil Ehliyetine Sahip Olmalı  91
b. Hukukî İşlem Emredici Hukuk Kurallarına, Kamu Düzenine, Ahlaka ve Kişilik Haklarına Aykırı ve İmkânsız Olmamalı  92
c. Hukukî İşlem Muvazaalı Olmamalı  92
d. Hukukî İşlemi Oluşturan İrade Açıklamaları Sakatlanmamış Olmalı  92
2. Sadece Belirli Hukukî İşlemler Bakımından Aranan Geçerlilik Şartları  93
a. Şekle Bağlı İşlemlerde Şekil Şartına Uyulmuş Olmalı  93
b. Tasarruf İşlemini Yapanın Tasarruf Yetkisi Olmalı  93
c. Karşılıklı Borç Doğuran Sözleşmelerde Aşırı Yararlanma Olmamalı  93
d. Sebebe Bağlı Tasarruf İşlemlerinde Onun Dayandığı Borçlandırıcı İşlem Geçerli Olmalı  93
C. Tamamlayıcı Unsurlar (Etkinlik Unsurları)  94
III. Hukuki İşlemin Türleri  94
A. Hüküm Doğuracakları Zamana Göre Hukuki İşlemler  94
B. İvazlı Olup Olmamalarına Göre Hukuki İşlemler  95
C. Meydana Gelmesi İçin Gerekli İrade Açıklamasının Sayısına Göre Hukuki İşlemler  95
1. Tek Taraflı Hukukî İşlemler  95
2. İki Taraflı Hukukî İşlemler  96
3. Kararlar  96
D. Malvarlığına Yaptıkları Etkiye Göre Hukuki İşlemler  97
1. Borçlandırıcı İşlemler  97
2. Tasarruf İşlemleri  98
3. Kazandırıcı İşlemler  100
E. Sebebe Bağlı Olup Olmamalarına Göre Hukuki İşlemler  101
İkinci Bölüm
BORÇLARIN KAYNAKLARI
§ 9. SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇLAR  103
I. Sözleşme Kavramı  103
II. Sözleşme Çeşitleri  104
A. Genel Olarak  104
B. Tek Tarafa Borç Yükleyen – İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmeler Ayırımı  104
C. Şekle Tâbi Olan – Şekle Tâbi Olmayan Sözleşme Ayırımı  105
D. Tipik – Atipik Sözleşme Ayırımı  105
1. Genel Olarak  105
2. Atipik Sözleşmelerin Tasnifi  106
III. Sözleşmenin Kurulması  107
A. Karşılıklı İrade Beyanlarının Bulunması  107
1. Öneri (İcap–Teklif)  107
a. Öneri Kavramı, Şartları ve Bağlayıcı Olmayan Öneri  107
b. Önerinin Hüküm ve Sonuçları  108
c. Önerinin Geri Alınması  111
2. Kabul  111
3. Öneride Bulunanın ya da Muhatabın Ölmesi veya Fiil Ehliyetini Kaybetmesi  113
B. Karşılıklı İrade Beyanlarının Birbirine Uygun Olması  114
IV. Sözleşmenin Kurulduğu An  115
V. Sözleşmenin Hüküm ve Sonuçlarını Doğurmaya Başladığı An  116
VI. Sözleşmelerde Şekil  117
A. Genel Olarak  117
B. Şeklin Fayda ve Sakıncaları  119
1. Şeklin Faydaları  119
2. Şeklin Sakıncaları  119
C. Şekil Türleri  119
1. Kaynaklarına Göre Şeklin Türleri  119
a. Kanunî Şekil  120
b. İradî Şekil  120
2. Amaçlarına Göre Şeklin Türleri  120
a. Geçerlilik Şekli  120
b. İspat Şekli  121
3. Yapılış Tarzına Göre Şekil  121
a. Sözlü Şekil  121
b. Yazılı Şekil  121
aa. Adi Yazılı Şekil  122
aaa. Metin  122
bbb. İmza  123
bb. Nitelikli (Mevsuf) Yazılı Şekil  124
c. Resmî Şekil  125
d. Resmî Sicillere Tescil  126
e. İlan  126
D. Şekle Aykırılığın Sonuçları  127
VII. Sözleşmenin Yokluğu, Kesin Hükümsüzlüğü ve İptal Edilebilirliği  128
A. Yokluk  129
B. Kesin Hükümsüzlük (Butlan)  129
1. Genel Olarak  129
2. Tahvil  131
C. İptal Edilebilirlik  131
§ 10. İRADE İLE BEYAN ARASINDAKİ UYGUNSUZLUK  132
I. Uygunsuzluğun İstenerek Meydana Getirildiği Hâller  132
A. Muvazaa  133
1. Mutlak Muvazaa  133
2. Nisbî Muvazaa  134
3. Muvazaanın İspatı  136
a. Muvazaanın Taraflarca İspatı  136
b. Muvazaanın İlgili Üçüncü Kişilerce İspatı  137
4. Muvazaanın Mümkün Olmadığı Hâller  137
5. Muvazaanın Üçüncü Kişilere Karşı İleri Sürülemeyeceği Hâller  138
6. Muvazaanın Benzer Müesseselerle Karşılaştırılması  139
a. Muvazaa ile Kanuna Karşı Hilenin Karşılaştırılması  139
b. Muvazaa ile Nam–ı Müstearın Karşılaştırılması  140
c. Muvazaa ile İnançlı İşlemin Karşılaştırılması  140
B. Zihnî Kayıt  141
C. Lâtife Beyanı  142
II. Uygunsuzluğun İstenmeden Meydana Getirildiği Hâller (İrade Bozuklukları)  143
A. Yanılma (Hata)  143
B. Aldatma (Hile)  146
C. Korkutma (İkrah/Tehdit)  148
III. Aşırı Yararlanma (Gabin)  150
A. Genel Olarak  150
B. Aşırı Yararlanmanın Şartları  151
1. Objektif Şart  151
2. Sübjektif Şartlar  151
a. Sömürülen Tarafın Zayıf Durumu  151
aa. Zor Durumda Kalma (Müzayaka Hâli)  152
bb. Düşüncesizlik (Hiffet)  152
cc. Deneyimsizlik (Tecrübesizlik)  152
b. Sömürme Kastı  153
C. Aşırı Yararlanmanın Sonuçları  153
§ 11. GENEL İŞLEM ŞARTLARI  155
I. Kavram ve Tanım  155
II. Genel İşlem Şartlarının Denetimi  156
A. Yürürlük Denetimi  157
B. Yorum Denetimi  158
C. İçerik Denetimi  159
§ 12. AŞIRI İFA GÜÇLÜĞÜ  160
I. Kavram ve Tanım  160
II. Şartları  161
A. Sözleşme Kurulurken Mevcut Olan Şartlar Daha Sonra Değişmiş Olmalı  162
B. Değişiklik Öngörülememiş Olmalı  162
C. Edimler Arasındaki Denge Aşırı Derecede Bozulmuş Olmalı  162
D. Edim İfa Edilmemiş veya Çekince Konularak İfa Edilmiş Olmalı  162
E. Aşırı İfa Güçlüğüne Borçlu Kusuruyla Sebebiyet Vermemiş Olmalı  163
F. Uyarlamaya Engel Bir Kanun ya da Sözleşme Hükmü Bulunmamalı  163
§ 13. TEMSİL  164
I. Temsil Kavramı  164
II. Temsilin Çeşitleri  166
A. Doğrudan Temsil – Dolaylı Temsil  166
B. Kanunî Temsil – İradî Temsil  168
III. Temsil Yetkisi  168
IV. Temsil İlişkisinin Sona Ermesi  171
V. Yetkisiz Temsil  172
§ 14. TEK TARAFLI HUKUKÎ İŞLEMDEN DOĞAN BORÇLAR: İLAN YOLUYLA ÖDÜL SÖZÜ VERME  174
Üçüncü Bölüm
HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN BORÇLAR
§ 15. HAKSIZ FİİL  177
I. Genel Olarak Akit Dışı Sorumluluk  177
II. Haksız Fiil Kavramı ve Türleri  177
III. Haksız Fiilden Doğan Sorumluluğun Şartları  178
A. Olumlu veya Olumsuz Bir Fiil Olmalı  178
B. Fiil Hukuka Aykırı Olmalı  179
1. Hukuk Aykırılık Kavramı  179
2. Hukuka Aykırılığın Şartları  180
3. İhlal Edilmeleri Hukuka Aykırılık Oluşturan Kurallar  181
4. Ahlaka Aykırı Davranışla Gerçekleşen Haksız Fiiller  181
5. Hukuka Uygunluk Sebepleri  183
a. Kanunun Verdiği Yetki  183
b. Zarar Görenin Rızası  184
c. Üstün Nitelikte Özel Yarar  186
d. Üstün Nitelikte Kamusal Yarar  186
e. Zarar Verenin Davranışının Haklı Savunma Niteliği Taşıması (Meşru Müdafaa)  187
aa. Genel Olarak  187
bb. Haklı Savunmanın Şartları  187
aaa. Kişinin Kendisine veya Üçüncü Bir Şahsa Karşı Bir Saldırı Olmalı  187
bbb. Saldırı Mal veya Şahısvarlığına Yönelik Olmalı  187
ccc. Saldırı Hâlen Devam Ediyor Olmalı  188
ddd. Saldırı Hukuka Aykırı Olmalı  188
eee. Savunma Saldırıda Bulunana Karşı Olmalı  188
fff. Saldırı Gerçek Olmalı  188
ggg. Savunma, Saldırıyı Bertaraf Edecek Ölçüde Olmalı  188
cc. Haklı Savunmaya Bağlanan Sonuçlar  189
f. Zorunluluk Hâli (Iztırar Hâli)  189
aa. Genel Olarak  189
bb. Zorunluluk Hâlinin Şartları  190
aaa. Kişinin Kendisine veya Üçüncü Bir Şahsa Yönelik Açık ya da Yakın Bir Zarar Tehlikesi Olmalı  190
bbb. Tehlike Malvarlığına veya Şahısvarlığına Yönelik Olmalı  190
ccc. Tehlikenin Kaynağı Olmayan Üçüncü Bir Kişiye Zarar Verilmiş Olmalı  191
ddd. Tehlikeden Kurtulabilmek İçin Üçüncü Kişinin Sadece Malvarlığı Değerlerine Zarar Verilmiş Olmalı  191
eee. Tehlikeden Kurtulabilmek İçin Üçüncü Kişinin Malvarlığına Zarar Verilmesi Kaçınılmaz Olmalı  191
fff. Üçüncü Kişiye Verilen Zarar Önlenmek İstenen Tehlike İle Orantılı Olmalı  192
cc. Zorunluluk Hâline Bağlanan Sonuçlar  192
g. Kişinin Hakkını Kendi Gücüyle Koruması  193
aa. Genel Olarak  193
bb. Hakkını Kendi Gücüyle Korumanın Şartları  194
aaa. Kişinin Kendisine Ait Bir Hakkın Korunması İçin Güç Kullanmış Olmalı  194
bbb. Yetkili Kamu Makamlarının Müdahalesi Zamanında Sağlanamayacak Olmalı  194
ccc. Güç Kullanılmadığı Takdirde Hakkının Kayba Uğraması ya da Kullanılmasının Önemli Ölçüde Zorlaşması Tehlikesi Olmalı  194
ddd. Hakkın Korunması Güç Kullanma Dışında Başka Bir Yolla Mümkün Olmamalı  195
eee. Hak Sahibinin Güç Kullanmak Suretiyle Vereceği Zarar İle Korunmak İstenen Hakkın Değeri Arasında Orantı Olmalı  195
cc. Hakkını Kendi Gücüyle Korumaya Bağlanan Sonuçlar  195
C. Fiil Kusurlu Olmalı  195
1. Genel Olarak  195
2. Kusuru Açıklayan Görüşler  196
a. Sübjektif Görüş  196
b. Objektif Görüş  196
3. Kusurun Unsurları  197
a. Sübjektif Unsur  197
b. Objektif Unsur  197
4. Kusurun Türleri  198
a. Kast  198
b. İhmal  198
5. Kusurun Sorumlulukta Rolü  200
D. Maddi veya Manevi Bir Zarar Meydana Gelmiş Olmalı  201
1. Genel Olarak  201
2. Zararın Türleri  202
a. Maddî Zarar  202
aa. Fiili Zarar  202
bb. Yoksun Kalınan Kâr  203
b. Manevî zarar  204
E. Zarar ile Fiil Arasında İlliyet Bağı (Sebep–Sonuç İlişkisi) Bulunmalı  205
1. Genel Olarak  205
2. Uygun İlliyet Bağı  205
3. Zararlı Sonucu Meydana Getirmeye Elverişli Birden Fazla Sebebin Bulunması  207
a. Ortak İlliyet  207
b. Yarışan İlliyet  207
c. Seçimlik İlliyet  208
d. Farazi İlliyet  208
4. İlliyet Bağını Kesen Sebepler  209
a. Genel Olarak  209
b. İlliyet Bağını Kesen Sebeplerin Türleri  209
aa. Mücbir Sebep  209
bb. Zarar Görenin Ağır Kusuru  210
cc. Üçüncü Kişinin Ağır Kusuru  211
§ 16. KUSURSUZ SORUMLULUK  211
I. Genel Olarak  211
II. Kusursuz Sorumluluk Türleri  212
A. Hakkaniyet Sorumluluğu  213
1. Genel Olarak  213
2. Hakkaniyet Sorumluğunun Şartları  213
a. Haksız Fiil Sorumluluğunun Kusur Dışındaki Şartları Gerçekleşmiş Olmalı  213
b. Ayırt Etme Gücü Bulunmayan Kişi Tarafından Verilmiş Bir Zarar Olmalı  214
c. Hakkaniyet Zararın Tazminini Gerektirmeli  214
B. Özen Sorumluluğu  215
1. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu  216
a. Genel Olarak  216
b. Adam Çalıştıranın Sorumluluğunun Şartları  217
aa. Haksız Fiil Sorumluluğunun Kusur Dışındaki Şartları Gerçekleşmiş Olmalı  217
bb. Adam Çalıştıran ile Çalışan Arasında Özel Hukuktan Doğan Bir Çalıştırma İlişkisi Bulunmalı  217
cc. Zarar, Çalışanın Kendisine Verilen İşi Gördüğü Sırada Meydana Gelmiş Olmalı  218
dd. Adam Çalıştıran Kurtuluş Kanıtı Getirememiş Olmalı  219
c. Adam Çalıştıranın Sorumluluğuna Bağlanan Sonuçlar  220
2. Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu  220
a. Genel Olarak  220
b. Hayvan Bulunduranın Sorumluluğunun Şartları  221
aa. Haksız Fiil Sorumluluğunun Kusur Dışındaki Şartları Gerçekleşmiş Olmalı  221
bb. Hayvan Bir Kimsenin Bakımında veya Yönetiminde Olmalı  221
cc. Zarar Bir Hayvan Tarafından Verilmiş Olmalı  221
dd. Hayvan Bulunduran Kurtuluş Kanıtı Getirememiş Olmalı  222
c. Hayvan Bulunduranın Sorumluluğuna Bağlanan Sonuçlar  223
aa. Tazminat Sorumluluğu  223
bb. Hayvan Bulunduranın Rücu Hakkı  223
cc. Taşınmaz Zilyedinin Zarar Veren Hayvanı Yakalama, Alıkoyma Hakkı ve Etkisiz Hâle Getirme Hakkı  223
3. Yapı Malikinin Sorumluluğu  224
a. Genel Olarak  224
b. Yapı Malikinin Sorumluluğunun Şartları  224
aa. Haksız Fiil Sorumluluğunun Kusur Dışındaki Şartları Gerçekleşmiş Olmalı  224
bb. Bir Bina veya Diğer Yapı Eseri Olmalı  225
cc. Zarar, Binadaki veya Diğer Yapı Eserindeki Yapım Bozukluğundan veya Bakım Eksikliğinden Meydana Gelmiş Olmalı  225
dd. Yapı Maliki İlliyet Bağının Kesildiğini İspatlayamamış Olmalı  226
c. Yapı Malikinin Sorumluluğuna Bağlanan Sonuçlar  227
aa. Tazminat Sorumluluğu  227
bb. Sorumlu Kişiler  227
cc. Yapı Malikinin Rücu Hakkı  228
dd. Malikin Zarar Tehlikesini Önleme Yükümlülüğü  228
C. Tehlike Sorumluluğu  228
1. Genel Olarak  228
2. Tehlike Sorumluluğunun Şartları  230
a. Haksız Fiil Sorumluluğunun Kusur Dışındaki Şartları Gerçekleşmiş Olmalı  230
b. Zararın, Önemli Ölçüde Tehlike Arz Eden Bir İşletmenin Faaliyetinden Doğmuş Olmalı  230
aa. Önemli Ölçüde Tehlike Arz Eden Bir İşletme  230
aaa. Genel Olarak  230
bbb. Önemli Ölçüde Tehlike Arz Eden Bir İşletme Sayılmanın Şartları  230
aaaa. İşletme Sıkça veya Ağır Zararlar Doğurmaya Elverişli Olmalı  230
bbbb. Uzman Bir Kişiden Beklenen Tüm Özenin Gösterilmesi Durumunda Bile Zararın Doğması Önlenemez Olmalı  231
ccc. Önemli Ölçüde Tehlike Arz Eden İşletme Karinesi  231
bb. Önemli Ölçüde Tehlike Arz Eden İşletmeye Ait Tipik Tehlike Gerçekleşmiş Olmalı  232
c. İlliyet Bağının Kesildiği İspatlanamamış Olmalı  232
3. Tehlike Sorumluluğuna Bağlanan Sonuçlar  233
a. Tazminat Sorumluluğu  233
b. Sorumlu Kişiler  233
c. İşletme Sahibi veya İşletenin Rücu Hakkı  233
d. Denkleştirme  234
Dördüncü Bölüm
TAZMİNAT VE TAZMİNATIN HESAPLANMASI
§ 17. MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT  235
I. Genel Olarak  235
II. Maddi Tazminat  235
A. Malvarlığı Zararlarında Maddi Tazminat  236
B. Şahısvarlığı Zararlarında Maddi Tazminat  237
C. Maddi Tazminatın Belirlenmesi  238
III. Manevî Tazminat  240
IV. Tazminat Miktarının Değiştirilmesi  241
V. Geçici Ödemeler  242
VI. Haksız Fiilde Müteselsil Sorumluluk  242
VII. Haksız Fiilde Zamanaşımı  242
VIII. Daimi Def’î Hakkı  243
IX. Tazminat Sorumluluğunda Sözleşme ve Haksız Fiil Sorumluluğunun Yarışması  243
X. Ceza Mahkemesi Kararının Hukuk Mahkemesine Etkisi  244
Beşinci Bölüm
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN DOĞAN BORÇLAR
§ 18. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME  245
I. Genel Olarak  245
II. Sebepsiz Zenginleşmenin Şartları  245
A. Genel Olarak  245
B. Bir Kişinin Zenginleşmiş Olması  246
C. Zenginleşmenin Başka Bir Kişinin Malvarlığının veya Emeğinin Aleyhinde Gerçekleşmiş Olması  246
D. İlliyet Bağı  247
E. Zenginleşmenin Haklı Bir Sebebe Dayanmaması  247
III. Sebepsiz Zenginleşmenin Hüküm ve Sonuçları  248
A. Sebepsiz Zenginleşme Davası  248
1. Sebepsiz Zenginleşme Davasının Tarafları  248
2. Sebepsiz Zenginleşme Davasının Hukukî Niteliği  249
3. Sebepsiz Zenginleşme Davasının Açılamayacağı Durumlar  249
B. Sebepsiz Zenginleşenin İade Borcu ve Masrafları Talep Hakkı  250
C. Sebepsiz Zenginleşmede Zamanaşımı Süresi  252
Altıncı Bölüm
İFA
§ 19. İFA VE İFAYA İLİŞKİN KURALLAR  253
I. Genel Olarak  253
II. İfanın Konusu  253
A. Genel Olarak  253
B. Parça ve Çeşit Borçlarında İfa  253
C. Para ve Faiz Borçlarında İfa  254
III. İfa İkâmeleri  256
A. İfa Yerine Edim  257
B. İfa Amacıyla Edim  257
C. Seçimlik Yetki  257
IV. İfanın Tarafları  258
A. Genel Olarak  258
B. Üçüncü Kişinin Alacaklıya Halef Olması  259
V. Kısmi İfa  260
VI. Bölünemeyen Borcun İfası  261
VII. İfa Yeri  261
VIII. İfa Zamanı  263
IX. İki Taraf Borç Yükleyen Sözleşmelerde İfa  265
A. Genel Olarak  265
B. Ödemezlik Def’i  265
C. Karşı Tarafın İfa Güçsüzlüğü Sebebiyle İfadan Kaçınma  266
X. İfanın İspatı  266
XI. İfanın Hüküm ve Sonuçları  267
Yedinci Bölüm
ALACAKLININ TEMERRÜDÜ
§ 20. ALACAKLININ TEMERRÜDÜ  269
I. Kavram  269
II. Alacaklının Temerrüdünün Şartları  269
A. Edim, Borçlu Tarafından Usulüne Uygun Olarak Teklif Edilmiş Olmalı  270
B. Alacaklı İfa Teklifini Reddetmiş Olmalı  270
C. Alacaklının İfa Teklifini Reddetmesi Haklı Bir Sebebe Dayanmamalı  270
III. Alacaklının Temerrüdünün Sonuçları  271
A. Alacaklının Temerrüdünün Genel Sonuçları  271
B. Alacaklının Temerrüdünün Özel Sonuçları  272
1. Borçlunun Edim Konusunu Tevdi Hakkı  272
a. Tevdiin Şartları  273
b. Tevdiin Sonuçları  273
2. Borçlunun Borçlanılan Şeyi Satma Hakkı  274
3. Borçlunun Sözleşmeden Dönme Hakkı  275
Sekizinci Bölüm
BORCA AYKIRILIK HÂLLERİ
§ 21. BORCUN İFA EDİLMEMESİ  277
I. Kusurlu Sonraki İfa İmkânsızlığı  277
II. Borçlunun Temerrüdü  280
A. Kavram ve Tanım  280
B. Borçlunun Temerrüdünün Şartları  282
1. Edimin İfası Mümkün Olmalı  282
2. Borç Muaccel Olmalı  283
3. Borçlu İfada Bulunmamış Olmalı  283
4. Kural Olarak Alacaklı İhtarda Bulunmuş Olmalı  283
C. Borçlunun Temerrüdünün Sonuçları  286
1. Temerrüdün Genel Sonuçları  286
a. Alacaklının Aynen İfa ve Gecikme Tazminatını Talep Hakkı  287
b. Mütemerrit Borçlunun Beklenmeyen Hâlden (Kazadan) Sorumluluğu  288
2. Temerrüdün Özel Sonuçları  289
a. Para Borçlarında  289
b. İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde  290
aa. Genel Olarak  290
bb. Seçimlik Haklar  290
aaa. Aynen İfadan Vazgeçip Müspet Zararın Tazminini Talep Hakkı  291
bbb. Sözleşmeden Dönme ve Menfî Zararın Tazminini Talep Hakkı  292
cc. Seçimlik Hakların Kullanılmasında Mehil Meselesi  293
III. Borcun Gereği Gibi İfa Edilmemesi (Kötü İfa)  295
IV. Borcun İfa Edilmemesinin Neticeleri  296
A. Genel Olarak  296
B. Sorumsuzluk Anlaşması  297
C. Aynen İfa Davası ve Cebri İcra  298
D. Tazminat Davası  299
V. Borçlunun Yardımcı Kişinin Fiili Sebebiyle Sorumluluğu  301
A. Kavram ve Tanım  301
B. Yardımcı Kişinin Fiilinden Sorumluluğun Şartları  302
1. Borçlu ile Zarar Gören Arasında Bir Borç İlişkisi Bulunmalı  302
2. Borç İlişkisinden Doğan Bir Borcun İfası ya da Hakkın Kullanılması Yardımcı Kişiye Bırakılmış Olmalı  302
3. Borcun İfasının ya da Hakkın Kullanılmasının Üçüncü Kişiye Bırakılması Borca Aykırılık Teşkil Etmemeli  302
4. Yardımcı Kişi Kendisine Bırakılan İşi Gördüğü Sırada Bir Zarara Sebebiyet Vermiş Olmalı  303
5. Borçlu, Borcu Bizzat İfa Etmesi Hâlinde de Sorumlu Tutulabilecek Olmalı  303
6. Borçlunun Yardımcı Kişinin Fiilinden Sorumluluğunu Kaldıran ya da Sınırlandıran Bir Anlaşma Bulunmamalı  304
C. Yardımcı Kişinin Fiilinden Sorumluluğun Hüküm ve Sonuçları  305
D. Yardımcı Kişinin Fiilinden Sorumluluk ile Adam Çalıştıranın Sorumluluğunun Karşılaştırılması (Türk Borçlar Kanununun 116. Maddesi ile 66. Maddesinin Mukayesesi)  305
Dokuzuncu Bölüm
BORÇ İLİŞKİSİNİN VE
BORCUN SONA ERMESİ, ZAMANAŞIMI
§ 22. BORÇ İLİŞKİSİNİN VE BORCUN SONA ERMESİ  307
I. Genel Olarak  307
II. Borç İlişkisini Sona Erdiren Sebepler  308
A. Genel Olarak  308
B. İkâle (Bozma Sözleşmesi)  308
C. Fesih  308
D. Sözleşmeden Dönme  309
E. İptal  309
F. Taraflardan Birinin Ölmesi, Ayırt Etme Gücünü Kaybetmesi, İflas Etmesi  310
G. Öngörülen Sürenin Dolması  310
H. Geri Alma (Azil)  310
III. Borcu Sona Erdiren Sebepler  310
A. Genel Olarak  310
B. İfa  311
C. İbra  311
D. Alacaklı ve Borçlu Sıfatlarının Birleşmesi  312
E. Kusursuz Sonraki İmkânsızlık  313
F. Yenileme  314
G. Takas  316
1. Genel Olarak  316
2. Takasın Şartları  316
a. Karşılıklı Borçluluk Olmalı  316
b. Karşılıklı Borçlar Aynı Türden Olmalı  317
c. Karşılıklı Borçlar Muaccel Olmalı  317
d. Takas Beyanı Yapılmış Olmalı  318
e. Takastan Feragat Edilmemiş Olmalı  318
3. Alacaklının Rızası ile Takas Edilebilen Alacaklar  319
4. Takasın Hüküm ve Sonuçları  319
§ 23. ZAMANAŞIMI  319
I. Genel Olarak  319
II. Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre Ayırımı  320
III. Borcun Zamanaşımına Uğramasının Şartları  320
IV. Zamanaşımının Durması  322
V. Zamanaşımının Kesilmesi  323
VI. Zamanaşımının Hüküm ve Sonuçları  324
Onuncu Bölüm
BORÇLARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİLERİ VE
BORÇ İLİŞKİLERİNDE ÖZEL DURUMLAR
§ 24. BORÇLARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİLERİ  327
I. Alacağın Devri  327
A. Genel Olarak  327
B. Alacağın Devrinin Şartları  328
C. Alacağın Devrinin Hukukî Niteliği  328
D. Alacağın Devrinin Yasak Olması  328
E. Alacağın Devrinin Hüküm ve Sonuçları  329
II. Borcun Üstlenilmesi  331
A. Genel Olarak  331
B. Borcun İç Üstlenilmesi  331
C. Borcun Dış Üstlenilmesi  332
D. Borcun Üstlenilmesinin Hüküm ve Sonuçları  332
III. Borca Katılma Sözleşmesi  333
IV. Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye Katılma  334
A. Sözleşmenin Devri  334
B. Sözleşmeye Katılma  334
V. Bir İşletmenin veya Mal Varlığının Devri  335
VI. İşletmelerin Birleşmesi ve Şekil Değiştirmesi  336
VII. Üçüncü Kişi Yararına (Lehine) Sözleşme  336
VIII. Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme (Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt)  338
§ 25. BORÇ İLİŞKİLERİNDE ÖZEL DURUMLAR  339
I. Müteselsil Borçluluk  339
A. Genel Olarak  339
B. Müteselsil Borçluluğun Hüküm ve Sonuçları  340
II. Müteselsil Alacaklılık  343
III. Koşula (Şarta) Bağlı Borçlar  344
A. Genel Olarak  344
B. Koşulun Çeşitleri  344
1. Geciktirici Koşul  344
2. Bozucu Koşul  345
3. Olumlu Koşul– Olumsuz Koşul  345
4. İradi Koşul – Tesadüfi Koşul  345
C. Koşulun Hüküm ve Sonuçları  345
IV. Ceza Koşulu (Cezai Şart)  346
A. Genel Olarak  346
B. Ceza Koşulunun Çeşitleri  347
1. Seçimlik Ceza Koşulu  347
2. İfaya Eklenen Ceza Koşulu  347
3. Dönme Cezası (İfa Yerine Ceza Koşulu)  347
C. Ceza Koşulunun Hüküm ve Sonuçları  348
V. Cayma Parası (Pişmanlık Akçesi)  349
VI. Bağlanma Parası (Pey Akçesi)  349
Kaynakça  350
Kavramlar Dizini  355
 


Sinan Sami Akkurt ...
Eylül 2020
65.00 TL
Sepete Ekle
Osman Gökhan Antalya
Kasım 2019
93.00 TL
Sepete Ekle
Osman Gökhan Antalya
Ekim 2019
97.50 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Baskıya Önsöz  7
Önsöz  9
Kısaltmalar  29
Giriş
§ 1. BORÇLAR HUKUKUNUN TANIMI, KONUSU VE KAYNAKLARI  31
I. Borçlar Hukukunun Tanımı ve Konusu  31
II. Borçlar Hukukunun Kaynakları  32
A. Asli Kaynaklar  32
B. Tali Kaynaklar  34
1. Örf ve Adet Hukuku  34
2. Hâkimin Yarattığı Hukuk  35
C. Yardımcı Kaynaklar  35
§ 2. BORÇLAR HUKUKUNA HÂKİM OLAN İLKELER  36
I. İrade Özerkliği  36
II. Nisbilik  40
III. Kusur Sorumluluğu  41
IV. Üçüncü Kişi Aleyhine Borç Doğurucu İşlem Yapılamaması  41
V. Dürüstlük Kuralı  42
VI. Sözleşmelerde Karşılıklılık  43
§ 3. BORÇLAR HUKUKUNUN DİĞER HUKUK DALLARIYLA İLİŞKİSİ  43
I. Anayasa Hukuku ile Borçlar Hukuku Arasındaki İlişki  43
II. Medeni Hukuk ile Borçlar Hukuku Arasındaki İlişki  44
III. Ticaret Hukuku ile Borçlar Hukuku Arasındaki İlişki  45
IV. İş Hukuku ile Borçlar Hukuku Arasındaki İlişki  46
Birinci Bölüm
BORÇLAR HUKUKUNUN
TEMEL KAVRAMLARI
§ 4. BORÇ VE BORÇ İLİŞKİSİ KAVRAMLARI  47
I. Genel Olarak  47
II. Dar Anlamda Borç – Dar Anlamda Borç İlişkisi (Borç) ve Geniş Anlamda Borç İlişkisi  47
III. BORÇ VE BORÇ İLİŞKİSİ ARASINDAKİ FARKLAR  48
A. Doğum Anları Bakımından Farklar  48
B. Muhtevaları Bakımından Farklar  48
C. Devredilebilmeleri Bakımından  48
D. Sona Erme Bakımından  49
IV. Borç İlişkisinin Unsurları  50
§ 5. BORÇ İLİŞKİSİNİN KONUSU OLARAK EDİM  51
I. Edim Kavramı  51
II. Edimin Unsurları  52
A. Alacaklı Lehine Maddi ve Manevi Yarar Sağlamalı  52
B. Belirli veya Belirlenebilir Olmalı  52
C. İmkânsız Olmamalı  53
D. Kanunun Emredici Hükümlerine, Ahlaka, Kamu Düzenine ve Kişilik Haklarına Aykırı Olmamalı  53
III. Edim Türleri  54
A. Verme Edimi – Yapma Edimi – Yapmama Edimi  54
1. Verme Edimi  54
2. Yapma Edimi  54
3. Yapmama Edimi  54
4. Ayırımın Hukukî Sonuçları  55
B. Şahsi Edim – Maddi Edim  55
1. Şahsi Edim  56
2. Maddî Edim  56
3. Ayırımın Hukukî Sonuçları  56
C. Bölünebilir Edimler – Bölünemez Edimler  57
1. Bölünebilir Edimler  57
2. Bölünemez Edimler  57
3. Ayırımın Hukukî Sonuçları  58
D. Ani Edim– Dönemli Edim –Sürekli Edim  58
1. Ani Edim  58
2. Dönemli Edim  58
3. Sürekli Edim  59
4. Ayırımın Hukukî Sonuçları  59
E. Cins Borcu – Parça Borcu  59
1. Çeşit Borcu (Cinsiyle Belirlenen Edim)  59
2. Parça Borcu (Ferdiyle Belirlenen Edim)  59
3. Sınırlı Çeşit Borcu  60
4. Çeşit Borcu – Parça Borcu Ayırımının Misli Eşya – Misli Olmayan Eşya Ayırımı ile İlişkisi  60
5. Ayırımın Hukukî Sonuçları  61
F. Başlangıçta Belirli Edim – Seçimle Belirlenen Edim (Seçimlik Borç)  62
1. Seçimlik Borç  62
2. Seçimlik Yetki  63
§ 6. BORÇ İLİŞKİSİNİN KAPSAMINDA YER ALAN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER  64
I. Borç İlişkisinin Kapsamında Yer Alan Haklar  64
A. Alacak Hakkı  64
1. Genel Olarak  64
2. Alacak Hakkının Özellikleri  65
3. Alacak Hakkının Nisbîliğinin İstisnaları  66
a. Kuvvetlendirilmiş Alacak Hakları  66
b. Eşyaya Bağlı Borçlar  67
c. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme  67
B. Fer’i Haklar  68
C. Tali Haklar  69
1. Def’i Hakları  69
2. Yenilik Doğuran Haklar  70
a. Genel Olarak  70
b. Türleri  70
c. Özellikleri  71
II. Borç İlişkisinin Kapsamında Yer Alan Yükümlülükler  72
A. Edim Yükümlülükleri  72
1. Aslî Edim Yükümlülüğü  72
2. Yan Edim Yükümlülüğü  73
B. Yan Yükümlülükler  74
1. İfaya Yardımcı Yan Yükümlülükler  74
2. Koruyucu Yan Yükümlülükler  75
C. Tali Yükümlülükler  76
§ 7. BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN SORUMLULUK VE SORUMLULUĞUN OLMADIĞI BORÇ İLİŞKİLERİ (EKSİK BORÇLAR)  77
I. Sorumluluk Kavramı  77
II. Sorumluluğun Türleri  77
A. Tazmin Yükümlülüğünün Kaynağına Göre Sorumluluk (“…Den” Sorumluluk)  77
1. Sözleşme Sorumluluğu (Akdi Sorumluluk)  78
2. Sözleşme Dışı Sorumluluk (Akit Dışı Sorumluluk)  78
B. Tazmin Yükümlülüğünün Yerine Getirileceği Değere Göre Sorumluluk
(“…İle” Sorumluluk)  78
1. Malvarlığı ile Sorumluluk  78
a. Sınırsız Malvarlığı Sorumluluğu  79
b. Sınırlı Malvarlığı Sorumluluğu  80
aa. Miktar İtibariyle Sınırlı Sorumluluk  80
bb. Konu İtibariyle Sınırlı Sorumluluk  80
2. Şahısvarlığı ile Sorumluluk  81
III. Sorumluluğun Olmadığı Borç İlişkileri (Eksik Borçlar)  81
A. Genel Olarak  81
B. Eksik Borçların Türleri  82
1. Doğuştan Eksik Borçlar  82
2. Geçici Eksik Borçlar  83
3. Sonradan Eksik Borçlar  83
§ 8. HUKUKİ İŞLEM KAVRAMI, UNSURLARI VE TÜRLERİ  84
I. Hukuki Olay, Hukuki Fiil ve Hukuki İşlem Kavramları  84
A. Hukuki Olay  84
B. Hukuki Fiiller  84
1. Hukuka Aykırı Fiiller  85
a. Borca Aykırı Davranışlar  85
b. Haksız Fiiller  85
2. Hukuka Uygun Fiiller  85
a. Duygu Açıklamaları (His Açıklamaları)  86
b. Düşünce Açıklamaları (Tasavvur/Bilgi Açıklamaları)  86
c. İrade Açıklamaları  87
aa. Hukukî İşlemler  87
bb. Hukukî İşlem Benzerleri  87
cc. Maddî Fiiller  87
II. Hukuki İşlemin Unsurları  88
A. Kurucu Unsurlar  88
1. İrade Açıklaması  88
a. Genel Olarak  88
b. İrade Açıklamasının Unsurları  88
c. İrade Açıklamasının Türleri  89
2. Hukukî Sonuç  90
3. Diğer Kurucu Unsurlar  91
B. Geçerlilik Unsurları  91
1. Tüm Hukukî İşlemler Bakımından Aranan Geçerlilik Şartları  91
a. Hukukî İşlemi Yapan Kişi Fiil Ehliyetine Sahip Olmalı  91
b. Hukukî İşlem Emredici Hukuk Kurallarına, Kamu Düzenine, Ahlaka ve Kişilik Haklarına Aykırı ve İmkânsız Olmamalı  92
c. Hukukî İşlem Muvazaalı Olmamalı  92
d. Hukukî İşlemi Oluşturan İrade Açıklamaları Sakatlanmamış Olmalı  92
2. Sadece Belirli Hukukî İşlemler Bakımından Aranan Geçerlilik Şartları  93
a. Şekle Bağlı İşlemlerde Şekil Şartına Uyulmuş Olmalı  93
b. Tasarruf İşlemini Yapanın Tasarruf Yetkisi Olmalı  93
c. Karşılıklı Borç Doğuran Sözleşmelerde Aşırı Yararlanma Olmamalı  93
d. Sebebe Bağlı Tasarruf İşlemlerinde Onun Dayandığı Borçlandırıcı İşlem Geçerli Olmalı  93
C. Tamamlayıcı Unsurlar (Etkinlik Unsurları)  94
III. Hukuki İşlemin Türleri  94
A. Hüküm Doğuracakları Zamana Göre Hukuki İşlemler  94
B. İvazlı Olup Olmamalarına Göre Hukuki İşlemler  95
C. Meydana Gelmesi İçin Gerekli İrade Açıklamasının Sayısına Göre Hukuki İşlemler  95
1. Tek Taraflı Hukukî İşlemler  95
2. İki Taraflı Hukukî İşlemler  96
3. Kararlar  96
D. Malvarlığına Yaptıkları Etkiye Göre Hukuki İşlemler  97
1. Borçlandırıcı İşlemler  97
2. Tasarruf İşlemleri  98
3. Kazandırıcı İşlemler  100
E. Sebebe Bağlı Olup Olmamalarına Göre Hukuki İşlemler  101
İkinci Bölüm
BORÇLARIN KAYNAKLARI
§ 9. SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇLAR  103
I. Sözleşme Kavramı  103
II. Sözleşme Çeşitleri  104
A. Genel Olarak  104
B. Tek Tarafa Borç Yükleyen – İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmeler Ayırımı  104
C. Şekle Tâbi Olan – Şekle Tâbi Olmayan Sözleşme Ayırımı  105
D. Tipik – Atipik Sözleşme Ayırımı  105
1. Genel Olarak  105
2. Atipik Sözleşmelerin Tasnifi  106
III. Sözleşmenin Kurulması  107
A. Karşılıklı İrade Beyanlarının Bulunması  107
1. Öneri (İcap–Teklif)  107
a. Öneri Kavramı, Şartları ve Bağlayıcı Olmayan Öneri  107
b. Önerinin Hüküm ve Sonuçları  108
c. Önerinin Geri Alınması  111
2. Kabul  111
3. Öneride Bulunanın ya da Muhatabın Ölmesi veya Fiil Ehliyetini Kaybetmesi  113
B. Karşılıklı İrade Beyanlarının Birbirine Uygun Olması  114
IV. Sözleşmenin Kurulduğu An  115
V. Sözleşmenin Hüküm ve Sonuçlarını Doğurmaya Başladığı An  116
VI. Sözleşmelerde Şekil  117
A. Genel Olarak  117
B. Şeklin Fayda ve Sakıncaları  119
1. Şeklin Faydaları  119
2. Şeklin Sakıncaları  119
C. Şekil Türleri  119
1. Kaynaklarına Göre Şeklin Türleri  119
a. Kanunî Şekil  120
b. İradî Şekil  120
2. Amaçlarına Göre Şeklin Türleri  120
a. Geçerlilik Şekli  120
b. İspat Şekli  121
3. Yapılış Tarzına Göre Şekil  121
a. Sözlü Şekil  121
b. Yazılı Şekil  121
aa. Adi Yazılı Şekil  122
aaa. Metin  122
bbb. İmza  123
bb. Nitelikli (Mevsuf) Yazılı Şekil  124
c. Resmî Şekil  125
d. Resmî Sicillere Tescil  126
e. İlan  126
D. Şekle Aykırılığın Sonuçları  127
VII. Sözleşmenin Yokluğu, Kesin Hükümsüzlüğü ve İptal Edilebilirliği  128
A. Yokluk  129
B. Kesin Hükümsüzlük (Butlan)  129
1. Genel Olarak  129
2. Tahvil  131
C. İptal Edilebilirlik  131
§ 10. İRADE İLE BEYAN ARASINDAKİ UYGUNSUZLUK  132
I. Uygunsuzluğun İstenerek Meydana Getirildiği Hâller  132
A. Muvazaa  133
1. Mutlak Muvazaa  133
2. Nisbî Muvazaa  134
3. Muvazaanın İspatı  136
a. Muvazaanın Taraflarca İspatı  136
b. Muvazaanın İlgili Üçüncü Kişilerce İspatı  137
4. Muvazaanın Mümkün Olmadığı Hâller  137
5. Muvazaanın Üçüncü Kişilere Karşı İleri Sürülemeyeceği Hâller  138
6. Muvazaanın Benzer Müesseselerle Karşılaştırılması  139
a. Muvazaa ile Kanuna Karşı Hilenin Karşılaştırılması  139
b. Muvazaa ile Nam–ı Müstearın Karşılaştırılması  140
c. Muvazaa ile İnançlı İşlemin Karşılaştırılması  140
B. Zihnî Kayıt  141
C. Lâtife Beyanı  142
II. Uygunsuzluğun İstenmeden Meydana Getirildiği Hâller (İrade Bozuklukları)  143
A. Yanılma (Hata)  143
B. Aldatma (Hile)  146
C. Korkutma (İkrah/Tehdit)  148
III. Aşırı Yararlanma (Gabin)  150
A. Genel Olarak  150
B. Aşırı Yararlanmanın Şartları  151
1. Objektif Şart  151
2. Sübjektif Şartlar  151
a. Sömürülen Tarafın Zayıf Durumu  151
aa. Zor Durumda Kalma (Müzayaka Hâli)  152
bb. Düşüncesizlik (Hiffet)  152
cc. Deneyimsizlik (Tecrübesizlik)  152
b. Sömürme Kastı  153
C. Aşırı Yararlanmanın Sonuçları  153
§ 11. GENEL İŞLEM ŞARTLARI  155
I. Kavram ve Tanım  155
II. Genel İşlem Şartlarının Denetimi  156
A. Yürürlük Denetimi  157
B. Yorum Denetimi  158
C. İçerik Denetimi  159
§ 12. AŞIRI İFA GÜÇLÜĞÜ  160
I. Kavram ve Tanım  160
II. Şartları  161
A. Sözleşme Kurulurken Mevcut Olan Şartlar Daha Sonra Değişmiş Olmalı  162
B. Değişiklik Öngörülememiş Olmalı  162
C. Edimler Arasındaki Denge Aşırı Derecede Bozulmuş Olmalı  162
D. Edim İfa Edilmemiş veya Çekince Konularak İfa Edilmiş Olmalı  162
E. Aşırı İfa Güçlüğüne Borçlu Kusuruyla Sebebiyet Vermemiş Olmalı  163
F. Uyarlamaya Engel Bir Kanun ya da Sözleşme Hükmü Bulunmamalı  163
§ 13. TEMSİL  164
I. Temsil Kavramı  164
II. Temsilin Çeşitleri  166
A. Doğrudan Temsil – Dolaylı Temsil  166
B. Kanunî Temsil – İradî Temsil  168
III. Temsil Yetkisi  168
IV. Temsil İlişkisinin Sona Ermesi  171
V. Yetkisiz Temsil  172
§ 14. TEK TARAFLI HUKUKÎ İŞLEMDEN DOĞAN BORÇLAR: İLAN YOLUYLA ÖDÜL SÖZÜ VERME  174
Üçüncü Bölüm
HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN BORÇLAR
§ 15. HAKSIZ FİİL  177
I. Genel Olarak Akit Dışı Sorumluluk  177
II. Haksız Fiil Kavramı ve Türleri  177
III. Haksız Fiilden Doğan Sorumluluğun Şartları  178
A. Olumlu veya Olumsuz Bir Fiil Olmalı  178
B. Fiil Hukuka Aykırı Olmalı  179
1. Hukuk Aykırılık Kavramı  179
2. Hukuka Aykırılığın Şartları  180
3. İhlal Edilmeleri Hukuka Aykırılık Oluşturan Kurallar  181
4. Ahlaka Aykırı Davranışla Gerçekleşen Haksız Fiiller  181
5. Hukuka Uygunluk Sebepleri  183
a. Kanunun Verdiği Yetki  183
b. Zarar Görenin Rızası  184
c. Üstün Nitelikte Özel Yarar  186
d. Üstün Nitelikte Kamusal Yarar  186
e. Zarar Verenin Davranışının Haklı Savunma Niteliği Taşıması (Meşru Müdafaa)  187
aa. Genel Olarak  187
bb. Haklı Savunmanın Şartları  187
aaa. Kişinin Kendisine veya Üçüncü Bir Şahsa Karşı Bir Saldırı Olmalı  187
bbb. Saldırı Mal veya Şahısvarlığına Yönelik Olmalı  187
ccc. Saldırı Hâlen Devam Ediyor Olmalı  188
ddd. Saldırı Hukuka Aykırı Olmalı  188
eee. Savunma Saldırıda Bulunana Karşı Olmalı  188
fff. Saldırı Gerçek Olmalı  188
ggg. Savunma, Saldırıyı Bertaraf Edecek Ölçüde Olmalı  188
cc. Haklı Savunmaya Bağlanan Sonuçlar  189
f. Zorunluluk Hâli (Iztırar Hâli)  189
aa. Genel Olarak  189
bb. Zorunluluk Hâlinin Şartları  190
aaa. Kişinin Kendisine veya Üçüncü Bir Şahsa Yönelik Açık ya da Yakın Bir Zarar Tehlikesi Olmalı  190
bbb. Tehlike Malvarlığına veya Şahısvarlığına Yönelik Olmalı  190
ccc. Tehlikenin Kaynağı Olmayan Üçüncü Bir Kişiye Zarar Verilmiş Olmalı  191
ddd. Tehlikeden Kurtulabilmek İçin Üçüncü Kişinin Sadece Malvarlığı Değerlerine Zarar Verilmiş Olmalı  191
eee. Tehlikeden Kurtulabilmek İçin Üçüncü Kişinin Malvarlığına Zarar Verilmesi Kaçınılmaz Olmalı  191
fff. Üçüncü Kişiye Verilen Zarar Önlenmek İstenen Tehlike İle Orantılı Olmalı  192
cc. Zorunluluk Hâline Bağlanan Sonuçlar  192
g. Kişinin Hakkını Kendi Gücüyle Koruması  193
aa. Genel Olarak  193
bb. Hakkını Kendi Gücüyle Korumanın Şartları  194
aaa. Kişinin Kendisine Ait Bir Hakkın Korunması İçin Güç Kullanmış Olmalı  194
bbb. Yetkili Kamu Makamlarının Müdahalesi Zamanında Sağlanamayacak Olmalı  194
ccc. Güç Kullanılmadığı Takdirde Hakkının Kayba Uğraması ya da Kullanılmasının Önemli Ölçüde Zorlaşması Tehlikesi Olmalı  194
ddd. Hakkın Korunması Güç Kullanma Dışında Başka Bir Yolla Mümkün Olmamalı  195
eee. Hak Sahibinin Güç Kullanmak Suretiyle Vereceği Zarar İle Korunmak İstenen Hakkın Değeri Arasında Orantı Olmalı  195
cc. Hakkını Kendi Gücüyle Korumaya Bağlanan Sonuçlar  195
C. Fiil Kusurlu Olmalı  195
1. Genel Olarak  195
2. Kusuru Açıklayan Görüşler  196
a. Sübjektif Görüş  196
b. Objektif Görüş  196
3. Kusurun Unsurları  197
a. Sübjektif Unsur  197
b. Objektif Unsur  197
4. Kusurun Türleri  198
a. Kast  198
b. İhmal  198
5. Kusurun Sorumlulukta Rolü  200
D. Maddi veya Manevi Bir Zarar Meydana Gelmiş Olmalı  201
1. Genel Olarak  201
2. Zararın Türleri  202
a. Maddî Zarar  202
aa. Fiili Zarar  202
bb. Yoksun Kalınan Kâr  203
b. Manevî zarar  204
E. Zarar ile Fiil Arasında İlliyet Bağı (Sebep–Sonuç İlişkisi) Bulunmalı  205
1. Genel Olarak  205
2. Uygun İlliyet Bağı  205
3. Zararlı Sonucu Meydana Getirmeye Elverişli Birden Fazla Sebebin Bulunması  207
a. Ortak İlliyet  207
b. Yarışan İlliyet  207
c. Seçimlik İlliyet  208
d. Farazi İlliyet  208
4. İlliyet Bağını Kesen Sebepler  209
a. Genel Olarak  209
b. İlliyet Bağını Kesen Sebeplerin Türleri  209
aa. Mücbir Sebep  209
bb. Zarar Görenin Ağır Kusuru  210
cc. Üçüncü Kişinin Ağır Kusuru  211
§ 16. KUSURSUZ SORUMLULUK  211
I. Genel Olarak  211
II. Kusursuz Sorumluluk Türleri  212
A. Hakkaniyet Sorumluluğu  213
1. Genel Olarak  213
2. Hakkaniyet Sorumluğunun Şartları  213
a. Haksız Fiil Sorumluluğunun Kusur Dışındaki Şartları Gerçekleşmiş Olmalı  213
b. Ayırt Etme Gücü Bulunmayan Kişi Tarafından Verilmiş Bir Zarar Olmalı  214
c. Hakkaniyet Zararın Tazminini Gerektirmeli  214
B. Özen Sorumluluğu  215
1. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu  216
a. Genel Olarak  216
b. Adam Çalıştıranın Sorumluluğunun Şartları  217
aa. Haksız Fiil Sorumluluğunun Kusur Dışındaki Şartları Gerçekleşmiş Olmalı  217
bb. Adam Çalıştıran ile Çalışan Arasında Özel Hukuktan Doğan Bir Çalıştırma İlişkisi Bulunmalı  217
cc. Zarar, Çalışanın Kendisine Verilen İşi Gördüğü Sırada Meydana Gelmiş Olmalı  218
dd. Adam Çalıştıran Kurtuluş Kanıtı Getirememiş Olmalı  219
c. Adam Çalıştıranın Sorumluluğuna Bağlanan Sonuçlar  220
2. Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu  220
a. Genel Olarak  220
b. Hayvan Bulunduranın Sorumluluğunun Şartları  221
aa. Haksız Fiil Sorumluluğunun Kusur Dışındaki Şartları Gerçekleşmiş Olmalı  221
bb. Hayvan Bir Kimsenin Bakımında veya Yönetiminde Olmalı  221
cc. Zarar Bir Hayvan Tarafından Verilmiş Olmalı  221
dd. Hayvan Bulunduran Kurtuluş Kanıtı Getirememiş Olmalı  222
c. Hayvan Bulunduranın Sorumluluğuna Bağlanan Sonuçlar  223
aa. Tazminat Sorumluluğu  223
bb. Hayvan Bulunduranın Rücu Hakkı  223
cc. Taşınmaz Zilyedinin Zarar Veren Hayvanı Yakalama, Alıkoyma Hakkı ve Etkisiz Hâle Getirme Hakkı  223
3. Yapı Malikinin Sorumluluğu  224
a. Genel Olarak  224
b. Yapı Malikinin Sorumluluğunun Şartları  224
aa. Haksız Fiil Sorumluluğunun Kusur Dışındaki Şartları Gerçekleşmiş Olmalı  224
bb. Bir Bina veya Diğer Yapı Eseri Olmalı  225
cc. Zarar, Binadaki veya Diğer Yapı Eserindeki Yapım Bozukluğundan veya Bakım Eksikliğinden Meydana Gelmiş Olmalı  225
dd. Yapı Maliki İlliyet Bağının Kesildiğini İspatlayamamış Olmalı  226
c. Yapı Malikinin Sorumluluğuna Bağlanan Sonuçlar  227
aa. Tazminat Sorumluluğu  227
bb. Sorumlu Kişiler  227
cc. Yapı Malikinin Rücu Hakkı  228
dd. Malikin Zarar Tehlikesini Önleme Yükümlülüğü  228
C. Tehlike Sorumluluğu  228
1. Genel Olarak  228
2. Tehlike Sorumluluğunun Şartları  230
a. Haksız Fiil Sorumluluğunun Kusur Dışındaki Şartları Gerçekleşmiş Olmalı  230
b. Zararın, Önemli Ölçüde Tehlike Arz Eden Bir İşletmenin Faaliyetinden Doğmuş Olmalı  230
aa. Önemli Ölçüde Tehlike Arz Eden Bir İşletme  230
aaa. Genel Olarak  230
bbb. Önemli Ölçüde Tehlike Arz Eden Bir İşletme Sayılmanın Şartları  230
aaaa. İşletme Sıkça veya Ağır Zararlar Doğurmaya Elverişli Olmalı  230
bbbb. Uzman Bir Kişiden Beklenen Tüm Özenin Gösterilmesi Durumunda Bile Zararın Doğması Önlenemez Olmalı  231
ccc. Önemli Ölçüde Tehlike Arz Eden İşletme Karinesi  231
bb. Önemli Ölçüde Tehlike Arz Eden İşletmeye Ait Tipik Tehlike Gerçekleşmiş Olmalı  232
c. İlliyet Bağının Kesildiği İspatlanamamış Olmalı  232
3. Tehlike Sorumluluğuna Bağlanan Sonuçlar  233
a. Tazminat Sorumluluğu  233
b. Sorumlu Kişiler  233
c. İşletme Sahibi veya İşletenin Rücu Hakkı  233
d. Denkleştirme  234
Dördüncü Bölüm
TAZMİNAT VE TAZMİNATIN HESAPLANMASI
§ 17. MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT  235
I. Genel Olarak  235
II. Maddi Tazminat  235
A. Malvarlığı Zararlarında Maddi Tazminat  236
B. Şahısvarlığı Zararlarında Maddi Tazminat  237
C. Maddi Tazminatın Belirlenmesi  238
III. Manevî Tazminat  240
IV. Tazminat Miktarının Değiştirilmesi  241
V. Geçici Ödemeler  242
VI. Haksız Fiilde Müteselsil Sorumluluk  242
VII. Haksız Fiilde Zamanaşımı  242
VIII. Daimi Def’î Hakkı  243
IX. Tazminat Sorumluluğunda Sözleşme ve Haksız Fiil Sorumluluğunun Yarışması  243
X. Ceza Mahkemesi Kararının Hukuk Mahkemesine Etkisi  244
Beşinci Bölüm
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN DOĞAN BORÇLAR
§ 18. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME  245
I. Genel Olarak  245
II. Sebepsiz Zenginleşmenin Şartları  245
A. Genel Olarak  245
B. Bir Kişinin Zenginleşmiş Olması  246
C. Zenginleşmenin Başka Bir Kişinin Malvarlığının veya Emeğinin Aleyhinde Gerçekleşmiş Olması  246
D. İlliyet Bağı  247
E. Zenginleşmenin Haklı Bir Sebebe Dayanmaması  247
III. Sebepsiz Zenginleşmenin Hüküm ve Sonuçları  248
A. Sebepsiz Zenginleşme Davası  248
1. Sebepsiz Zenginleşme Davasının Tarafları  248
2. Sebepsiz Zenginleşme Davasının Hukukî Niteliği  249
3. Sebepsiz Zenginleşme Davasının Açılamayacağı Durumlar  249
B. Sebepsiz Zenginleşenin İade Borcu ve Masrafları Talep Hakkı  250
C. Sebepsiz Zenginleşmede Zamanaşımı Süresi  252
Altıncı Bölüm
İFA
§ 19. İFA VE İFAYA İLİŞKİN KURALLAR  253
I. Genel Olarak  253
II. İfanın Konusu  253
A. Genel Olarak  253
B. Parça ve Çeşit Borçlarında İfa  253
C. Para ve Faiz Borçlarında İfa  254
III. İfa İkâmeleri  256
A. İfa Yerine Edim  257
B. İfa Amacıyla Edim  257
C. Seçimlik Yetki  257
IV. İfanın Tarafları  258
A. Genel Olarak  258
B. Üçüncü Kişinin Alacaklıya Halef Olması  259
V. Kısmi İfa  260
VI. Bölünemeyen Borcun İfası  261
VII. İfa Yeri  261
VIII. İfa Zamanı  263
IX. İki Taraf Borç Yükleyen Sözleşmelerde İfa  265
A. Genel Olarak  265
B. Ödemezlik Def’i  265
C. Karşı Tarafın İfa Güçsüzlüğü Sebebiyle İfadan Kaçınma  266
X. İfanın İspatı  266
XI. İfanın Hüküm ve Sonuçları  267
Yedinci Bölüm
ALACAKLININ TEMERRÜDÜ
§ 20. ALACAKLININ TEMERRÜDÜ  269
I. Kavram  269
II. Alacaklının Temerrüdünün Şartları  269
A. Edim, Borçlu Tarafından Usulüne Uygun Olarak Teklif Edilmiş Olmalı  270
B. Alacaklı İfa Teklifini Reddetmiş Olmalı  270
C. Alacaklının İfa Teklifini Reddetmesi Haklı Bir Sebebe Dayanmamalı  270
III. Alacaklının Temerrüdünün Sonuçları  271
A. Alacaklının Temerrüdünün Genel Sonuçları  271
B. Alacaklının Temerrüdünün Özel Sonuçları  272
1. Borçlunun Edim Konusunu Tevdi Hakkı  272
a. Tevdiin Şartları  273
b. Tevdiin Sonuçları  273
2. Borçlunun Borçlanılan Şeyi Satma Hakkı  274
3. Borçlunun Sözleşmeden Dönme Hakkı  275
Sekizinci Bölüm
BORCA AYKIRILIK HÂLLERİ
§ 21. BORCUN İFA EDİLMEMESİ  277
I. Kusurlu Sonraki İfa İmkânsızlığı  277
II. Borçlunun Temerrüdü  280
A. Kavram ve Tanım  280
B. Borçlunun Temerrüdünün Şartları  282
1. Edimin İfası Mümkün Olmalı  282
2. Borç Muaccel Olmalı  283
3. Borçlu İfada Bulunmamış Olmalı  283
4. Kural Olarak Alacaklı İhtarda Bulunmuş Olmalı  283
C. Borçlunun Temerrüdünün Sonuçları  286
1. Temerrüdün Genel Sonuçları  286
a. Alacaklının Aynen İfa ve Gecikme Tazminatını Talep Hakkı  287
b. Mütemerrit Borçlunun Beklenmeyen Hâlden (Kazadan) Sorumluluğu  288
2. Temerrüdün Özel Sonuçları  289
a. Para Borçlarında  289
b. İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde  290
aa. Genel Olarak  290
bb. Seçimlik Haklar  290
aaa. Aynen İfadan Vazgeçip Müspet Zararın Tazminini Talep Hakkı  291
bbb. Sözleşmeden Dönme ve Menfî Zararın Tazminini Talep Hakkı  292
cc. Seçimlik Hakların Kullanılmasında Mehil Meselesi  293
III. Borcun Gereği Gibi İfa Edilmemesi (Kötü İfa)  295
IV. Borcun İfa Edilmemesinin Neticeleri  296
A. Genel Olarak  296
B. Sorumsuzluk Anlaşması  297
C. Aynen İfa Davası ve Cebri İcra  298
D. Tazminat Davası  299
V. Borçlunun Yardımcı Kişinin Fiili Sebebiyle Sorumluluğu  301
A. Kavram ve Tanım  301
B. Yardımcı Kişinin Fiilinden Sorumluluğun Şartları  302
1. Borçlu ile Zarar Gören Arasında Bir Borç İlişkisi Bulunmalı  302
2. Borç İlişkisinden Doğan Bir Borcun İfası ya da Hakkın Kullanılması Yardımcı Kişiye Bırakılmış Olmalı  302
3. Borcun İfasının ya da Hakkın Kullanılmasının Üçüncü Kişiye Bırakılması Borca Aykırılık Teşkil Etmemeli  302
4. Yardımcı Kişi Kendisine Bırakılan İşi Gördüğü Sırada Bir Zarara Sebebiyet Vermiş Olmalı  303
5. Borçlu, Borcu Bizzat İfa Etmesi Hâlinde de Sorumlu Tutulabilecek Olmalı  303
6. Borçlunun Yardımcı Kişinin Fiilinden Sorumluluğunu Kaldıran ya da Sınırlandıran Bir Anlaşma Bulunmamalı  304
C. Yardımcı Kişinin Fiilinden Sorumluluğun Hüküm ve Sonuçları  305
D. Yardımcı Kişinin Fiilinden Sorumluluk ile Adam Çalıştıranın Sorumluluğunun Karşılaştırılması (Türk Borçlar Kanununun 116. Maddesi ile 66. Maddesinin Mukayesesi)  305
Dokuzuncu Bölüm
BORÇ İLİŞKİSİNİN VE
BORCUN SONA ERMESİ, ZAMANAŞIMI
§ 22. BORÇ İLİŞKİSİNİN VE BORCUN SONA ERMESİ  307
I. Genel Olarak  307
II. Borç İlişkisini Sona Erdiren Sebepler  308
A. Genel Olarak  308
B. İkâle (Bozma Sözleşmesi)  308
C. Fesih  308
D. Sözleşmeden Dönme  309
E. İptal  309
F. Taraflardan Birinin Ölmesi, Ayırt Etme Gücünü Kaybetmesi, İflas Etmesi  310
G. Öngörülen Sürenin Dolması  310
H. Geri Alma (Azil)  310
III. Borcu Sona Erdiren Sebepler  310
A. Genel Olarak  310
B. İfa  311
C. İbra  311
D. Alacaklı ve Borçlu Sıfatlarının Birleşmesi  312
E. Kusursuz Sonraki İmkânsızlık  313
F. Yenileme  314
G. Takas  316
1. Genel Olarak  316
2. Takasın Şartları  316
a. Karşılıklı Borçluluk Olmalı  316
b. Karşılıklı Borçlar Aynı Türden Olmalı  317
c. Karşılıklı Borçlar Muaccel Olmalı  317
d. Takas Beyanı Yapılmış Olmalı  318
e. Takastan Feragat Edilmemiş Olmalı  318
3. Alacaklının Rızası ile Takas Edilebilen Alacaklar  319
4. Takasın Hüküm ve Sonuçları  319
§ 23. ZAMANAŞIMI  319
I. Genel Olarak  319
II. Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre Ayırımı  320
III. Borcun Zamanaşımına Uğramasının Şartları  320
IV. Zamanaşımının Durması  322
V. Zamanaşımının Kesilmesi  323
VI. Zamanaşımının Hüküm ve Sonuçları  324
Onuncu Bölüm
BORÇLARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİLERİ VE
BORÇ İLİŞKİLERİNDE ÖZEL DURUMLAR
§ 24. BORÇLARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİLERİ  327
I. Alacağın Devri  327
A. Genel Olarak  327
B. Alacağın Devrinin Şartları  328
C. Alacağın Devrinin Hukukî Niteliği  328
D. Alacağın Devrinin Yasak Olması  328
E. Alacağın Devrinin Hüküm ve Sonuçları  329
II. Borcun Üstlenilmesi  331
A. Genel Olarak  331
B. Borcun İç Üstlenilmesi  331
C. Borcun Dış Üstlenilmesi  332
D. Borcun Üstlenilmesinin Hüküm ve Sonuçları  332
III. Borca Katılma Sözleşmesi  333
IV. Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye Katılma  334
A. Sözleşmenin Devri  334
B. Sözleşmeye Katılma  334
V. Bir İşletmenin veya Mal Varlığının Devri  335
VI. İşletmelerin Birleşmesi ve Şekil Değiştirmesi  336
VII. Üçüncü Kişi Yararına (Lehine) Sözleşme  336
VIII. Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme (Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt)  338
§ 25. BORÇ İLİŞKİLERİNDE ÖZEL DURUMLAR  339
I. Müteselsil Borçluluk  339
A. Genel Olarak  339
B. Müteselsil Borçluluğun Hüküm ve Sonuçları  340
II. Müteselsil Alacaklılık  343
III. Koşula (Şarta) Bağlı Borçlar  344
A. Genel Olarak  344
B. Koşulun Çeşitleri  344
1. Geciktirici Koşul  344
2. Bozucu Koşul  345
3. Olumlu Koşul– Olumsuz Koşul  345
4. İradi Koşul – Tesadüfi Koşul  345
C. Koşulun Hüküm ve Sonuçları  345
IV. Ceza Koşulu (Cezai Şart)  346
A. Genel Olarak  346
B. Ceza Koşulunun Çeşitleri  347
1. Seçimlik Ceza Koşulu  347
2. İfaya Eklenen Ceza Koşulu  347
3. Dönme Cezası (İfa Yerine Ceza Koşulu)  347
C. Ceza Koşulunun Hüküm ve Sonuçları  348
V. Cayma Parası (Pişmanlık Akçesi)  349
VI. Bağlanma Parası (Pey Akçesi)  349
Kaynakça  350
Kavramlar Dizini  355
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021