Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
İdare Hukuku Dersleri C: I
Ekim 2018 / 4. Baskı / 528 Syf.
Fiyatı: 60.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

İdare hukuku, kısaca idarenin hukukudur. Nerede bir devlet varsa, o devletin de bir idari teşkilatı ve bu teşkilata uygulanan hukuk kuralları vardır. Ancak, idareye uygulanan hukuk kuralları her ülkede idare hukuku adını almaz. Başta Fransa ve Türkiye olmak üzere, bazı devletlerde idareye uygulanan hukuk kuralları ile özel hukuk kişilerine uygulanan hukuk kuralları birbirinden ayrılmış, idareye uygulanan hukuk kurallarına idare hukuku denilmiştir. Bu tür ülkelerde, idare hukukundan doğan uyuşmazlıklar, idari yargıda çözümlenir. Buna karşılık, İngiltere ve ABD gibi Anglo-Sakson ülkelerinde idareye uygulanan hukuk kurallarının özel hukuk kişilerine uygulanan hukuk kuralları arasında bir fark yaratılmamıştır. Bu nedenle hem idarenin ve hem de özel kişilerin işlem eylemlerinden doğan uyuşmazlıklara adli yargıda bakılır.

Kamu hukukunun bir alt dalı olan idare hukuku; idari teşkilatın, idari faaliyetlerin (onun işlem ve eylemlerinin), idarenin beşerî (kamu personeli) ve ayni (kamu malları) vasıtalarının, idari sözleşmelerin, kamu hizmetlerinin, idarenin kusura dayanan ve kusursuz sorumluluğunun, idarenin yargı dışı ve yargısal denetiminin hukuki çerçevesini çizmektedir. Hukuka bağlı idarenin bu çerçeve dışına çıkmaması beklenir.

Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinin ders notu ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanan elinizdeki kitap; idarenin teşkilatını (idari teşkilata hakim olan anayasal ilkeleri, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı teşkilatını, merkezi idarenin taşra teşkilatını, mahalli idareleri (il özel idareleri belediyeler ve köyler) hizmet yerinden yönetim kuruluşlarını (kamu kurumları, düzenleyici ve denetleyici kurumları), kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarını ve kamu görevlilerini konu edinmektedir.

Konu Başlıkları
İdare Hukukuna Giriş
Organik İdare (İdari Teşkilat)
İdarenin Beşeri ve Ayni Vasıtaları
Barkod: 9789750251221
Yayın Tarihi: Ekim 2018
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 528
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Dördüncü (9.) Baskı için önsöz  5
Kısaltmalar  31
Birinci Kısım
İDARE HUKUKUNA GİRİŞ
Bölüm I İDARE HUKUKU  37
I. TANIM VE İDARE HUKUKU SİSTEMLERİ  37
A. Tanım  37
B. İdare Hukuku Sistemleri  37
1. Anglo–Sakson Sistemi  37
2. Kara Avrupası Sistemi  38
II. İDARE HUKUKUNUN DOĞUŞU VE GELİŞİMİ  39
A. Avrupa’da  39
B. Türkiye’de  40
III. İDARE HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ  40
IV. İDARE HUKUKUNUN KAYNAKLARI  41
A. Anayasa  41
B. Kanun ve Kanunlara Eşdeğer Metinler  42
C. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  43
D. Düzenleyici İdari İşlemler ve Örf ve Adetler  44
V. İDARE HUKUKUNUN ALANINI BELİRLEYEN ÖLÇÜTLER  45
A. Kamu Gücü Ölçütü  45
B. Kamu Hizmeti Ölçütü  46
C. Karma Ölçüt  47
D. Kamu Yararı Ölçütü  47
VI. İDARE HUKUKUNUN BÖLÜMLERİ  48
Bölüm II
ORGANİK VE İŞLEVSEL İDARE
I. ORGANİK İDARE  50
II. İŞLEVSEL İDARE  52
A. İdari İşlevin Devletin Diğer İşlevlerinden Ayırt Edilmesi  52
1. Yasama İşlevinden Ayırt Edilmesi  52
2. Yargı İşlevinden Ayırt Edilmesi  54
3. Yürütme İşlevinden Ayırt Edilmesi  57
B. İdari İşlevin Konusu, Kapsamı, Amacı ve Nitelikleri  58
1. İdari İşlevin Konusu  58
2. İdari İşlevin Kapsamı  58
3. İdari İşlevin Amacı  58
4. İdari İşlevin Nitelikleri  59
a. İdari İşlev Kamu Gücü Kullanır  59
b. İdari İşlev Sürekli Bir Devlet İşlevidir  60
c. İdari İşlev Teknik Bir İşlevdir  60
ç. İdari İşlev Hukuka Uygunluk Karinesinden Yararlanır  60
d. İdari İşlevin Amacı Kamu Yararını Gerçekleştirmektir  61
e. İdari İşlev İdari İşlem ve Eylemlerle Yerine Getirilir  61
f. İdari İşlevin İfasından Doğan Uyuşmazlıklara İdari Yargıda Bakılır  61
Bölüm III
İDARE HUKUKUNA HAKİM OLAN
TEMEL İLKELER
I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ (İDARENİN HUKUKA BAĞLILIĞI)  63
A. Kavram ve Tanım  63
B. Hukuk Devleti Anlayışının Tarihi Gelişimi  65
1. Mülk Devleti Anlayışı  65
2. Polis Devleti Anlayışı  65
3. Hazine Teorisi  66
4. Mülk Devleti ve Polis Devleti Anlayışları Karşısında Osmanlı Devleti’nin Durumu  67
C. Hukuk Devletinin Asgari Varlık Şartları  68
1. Temel Hak ve Hürriyetlerin Güvence Altına Alınması  68
a. Şekli Güvenceler  68
b. Asli (Yargısal) Güvenceler  69
aa. Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Yargısal Denetimi  69
bb. İdarenin Yargısal Denetimi  70
cc. Yürütmenin Durdurulması  70
çç. Bazı Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması İçin Mahkeme Kararının Gerekmesi  71
dd. Haksız Yere Tutuklananlara Devletçe Tazminat Ödenmesi  71
ee. Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması  71
2. Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Yargısal Denetimi  72
3. Kanunî İdare İlkesi  72
a. Kanuna Dayanma İlkesi  73
b. Kanuna Aykırı Olmama  74
4. Açıklık İlkesi  75
5. İdarenin Yargısal Denetimi  77
6. İdarenin Malî Sorumluluğu  77
7. Mahkemelerin Bağımsızlığı  78
II. EŞİTLİK İLKESİ VE AYRIMCILIK YASAĞI  79
A. Eşitlik İlkesi  79
1. Tarihi Gelişimi, Hukuki Niteliği ve Anlamı  79
2. Hakkın Ulusal ve Uluslararası Normlarda Düzenlenişi  81
a. Hakkın İçeriği  81
b. Kanun Önünde Eşitlik  81
c. Eşit Kanuni Koruma  83
B. Ayrımcılık Yasağı  84
İkinci Kısım
TÜRKİYE’NİN İDARİ TEŞKİLATI
Bölüm IV
İDARİ TEŞKİLATA HAKİM OLAN
ANAYASAL İLKELER
I. MERKEZDEN YÖNETİM İLKESİ  90
A. Tanım ve Özellikleri  90
B. Faydalı ve Sakıncalı Yönleri  91
1. Faydalı Yönleri  91
2. Sakıncalı Yönleri  92
C. Yetki Genişliği  93
1. Tanımı ve Özellikleri  93
2. Yetki Genişliğinin Türleri  94
a. Coğrafi Yetki Genişliği  94
b. Fonksiyonel Yetki Genişliği  96
3. Faydalı ve Sakıncalı Yönleri  96
II. YERİNDEN YÖNETİM (ADEM–İ MERKEZİYET) İLKESİ  96
A. Kavram ve Tanım  96
B. Yerinden Yönetimin Şartları  97
1. Kamu Tüzelkişiliği  97
2. Özerklik  97
a. İdarî Özerklik  98
b. Fonksiyonel Özerklik  98
c. Mali Özerklik  98
3. İdari Vesayet  99
C. Faydalı ve Sakıncalı Yönleri  100
1. Faydalı Yönleri  100
2. Sakıncalı Yönleri  101
Ç. Yerinden Yönetim Türleri  101
1. Otokratik – Demokratik Yerinden Yönetim  102
2. Siyasî Yerinden Yönetim – İdarî Yerinden Yönetim  103
a. Siyasî Yerinden Yönetim  103
b. İdarî Yerinden Yönetim  103
c. Coğrafi Yerinden Yönetim  104
ç. Hizmet Yerinden Yönetim  105
3. Yerinden Yönetim Türlerinin Karşılaştırılması  105
III. İDARENİN BÜTÜNLÜĞÜ İLKESİ  107
A. Kavram ve Tanım  107
B. İdarenin Bütünlüğünü Sağlayan Mekanizmalar  108
1. Hiyerarşi (Silsile–i Meratip, Sıralı Düzen)  108
a. Tanımı ve Pozitif Temelleri  108
b. Hiyerarşik Denetimin Kapsadığı Yetkiler  109
c. Hiyerarşik Denetim Dışında Kalan Kamu Görevlileri  111
2. İdarî Vesayet  112
a. Tanımı ve Gerekliliği  112
b. İdari Vesayetin Özellikleri  114
c. İdari Vesayetin Çeşitleri  115
ç. İdari Vesayetin Uygulanma Şekli  115
aa. İdarî İşlemler Üzerinde  115
bb. Eylemler Üzerinde  116
cc. Organlar Üzerinde  116
çç. Personel Üzerinde  117
d. İdari Vesayetin Kapsadığı Yetkiler  117
aa. İptal  117
bb. Erteleme  118
cc. İzin  118
çç. Yerine Geçme  118
dd. Onama (Tasdik)  120
ee. İdari Yargıya Başvuru  121
IV. KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ VE KAMU TÜZEL KİŞİLERİ  121
A. Kamu Tüzel Kişiliğinin Kurulması ve Kaldırılması  121
1. Kamu Tüzelkişiliğinin Kurulması  121
a. Anayasa İle Kurulma  122
b. Kanunla Kurulma  122
c. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Kurulma  123
2. Kamu Tüzelkişiliğinin Kaldırılması  124
B. Kamu Tüzelkişiliğinin Ölçütleri  124
1. İdare Tarafından Kurulmuş Olması  125
2. Kamu Gücünü Kullanma Yetkisine Sahip Kılınması  125
3. Ek Ölçütler  126
C. Yetenek ve Organları  127
Ç. Uğraş Konuları ve Alanları  128
D. Kamu Tüzel Kişilerinin Türleri  128
1. Yapıları Bakımından  128
2. Amaçları Bakımından  129
3. Kuruluş Tarzları Bakımından  129
4. Kamu İdareleri – Kamu Kurumları Ayrımı  129
a. Kamu idareleri  129
b. Kamu Kurumları  130
c. Kamu İdareleri – Kamu Kurumları Arasındaki Farklar  131
E. Kamu Tüzel Kişilerinin Bütçeleri  132
1. Genel Bütçeli Kuruluşlar  132
2. Özel Bütçeli Kuruluşlar  133
3. Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Bütçeleri  133
4. Sosyal Güvenlik Kurumu Bütçesi  133
5. Mahalli İdare Bütçesi  133
6. KİT’lerin Bütçesi  134
Bölüm V
CUMHURBAŞKANI VE
CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI
I. CUMHURBAŞKANI  135
A. Seçilmesi, Niteliği ve Görev ve Yetkileri  135
1. Seçilmesi  135
2. Nitelikleri  138
3. Görev ve Yetkileri  138
B. Cumhurbaşkanlığı İşlemleri  141
1. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  142
a. Olağan Kararnameler  142
b. Olağanüstü Kararnameler  147
2. Cumhurbaşkanlığı Yönetmelikleri  148
3. Cumhurbaşkanlığı Kararları  148
C. Cumhurbaşkanının Sorumluluğu  149
1. Cezai Sorumluluğu  149
a. Göreviyle İlgili Suçlar  149
b. Göreviyle İlgili Olmayan Suçlar  150
2. Hukuki Sorumluluğu  151
II. CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI  152
A. Cumhurbaşkanlığı Makamı  152
B. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı  154
1. İdari İşler Başkanlığı Teşkilatı  154
a. İdari İşler Başkanı  154
b. Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü  154
c. Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü  155
ç. Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü  156
d. Destek ve Mali İşler Genel Müdürlüğü  157
2. Personel Rejimi  157
C. Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları  160
1. Kuruluşu  160
2. Görev ve Yetkileri  161
3. Çalışma Usul ve Esasları  161
4. Kurullarla İlgili Mali Hükümler  163
Ç. Cumhurbaşkanlığı’na Bağlı Kurum ve Kuruluşlar  163
D. Devlet Denetleme Kurulu  163
1. Kapsamı  164
2. Görev ve Yetkileri  165
3. Kuruluşu, Teşkilatı ve Personeli  167
4. Denetim ve Denetçiler  167
5. Raporlar  168
E. Cumhurbaşkanı Yardımcıları  169
1. Atanması  169
2. Cumhurbaşkanı İle Hukuki İlişkileri  169
3. Görev ve Yetkileri  170
4. Sorumluluğu  170
a. Cezai Sorumluluğu  170
b. Hukuki Sorumluluğu  171
F. Bakanlıklar ve Bakanlar  171
1. Bakanlıklar  171
a. Tanım ve Kurulması  171
b. Bakanlık Yurtiçi Teşkilatı  172
c. Yurtdışı Teşkilatı  174
aa. Elçilik Niteliğindeki Dış Temsilcilikler  174
bb. Diplomatik Temsilcilikler  175
cc. Daimi Temsilcilikler ve Temsilcilikler  175
çç. İhtisas Birimleri  176
dd. Dış Temsilcilik Niteliği Taşımayan Yurtdışı Teşkilatı  176
ee. Yurtdışı Teşkilatı ile Merkez Araszındaki Yazışmalar  176
ç. Bakanlık Bağlı ve İlgili Kuruluşları  177
2. Bakanlar  178
a. Atanması  178
b. Cumhurbaşkanı İle Hukuki İlişkileri  178
c. Görev ve Yetkileri  179
d. Sorumluluğu  179
aa. Cezai Sorumluluğu  179
bb. Hukuki Sorumluluğu  180
3. Bakan Yardımcıları  180
4. Bakan Müşavirleri  181
G. Cumhurbaşkanlığı Ofisleri  182
1. Kuruluş  182
2. Ofislerin Görevleri  182
3. Ofislerin Teşkilatı ve Koordinasyon  184
4. Ofis Başkan ve Yöneticilerinin Sorumluluğu  184
5. Ofislerde Personel İstihdamı ve Görevlendirme  185
6. Ofislerin Bütçe Gelirleri  186
H. İdari Kurul, Konsey ve Komisyonlar  186
1. Malvarlığının Dondurulmasını Değerlendirme Komisyonu  186
2. Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu  187
3. Ekonomik İşler Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu  187
4. Maden İşletme Faaliyetleri ile Diğer Yatarımların Kamu Yararı Açısından Önceliğini ve Önemini Tespit ve Karar Kurulu  188
5. İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu  189
6. Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu  189
7. Asgari Ücret Tespit Komisyonu  190
8. 5015 Sayılı Kanunun 16/5’te Belirtilen Komisyon  190
9. Toptancı Hal Konseyi  191
10. Göç Kurulu  191
Bölüm VI
BAŞKENTTEKİ YARDIMCI KURULUŞLAR
I. DANIŞTAY  193
A. İdari Görevleri  194
1. Danışma Kararları  194
2. Diğer İdari Kararları  196
B. İdari Teşkilatları  198
C. Danıştay Personeli  200
D. Danıştay’ın Çalışma Usulü  200
II. SAYIŞTAY  201
A. Sayıştay Denetimine Tabi Kurum ve Kuruluşlar ve Sayıştay Denetiminin Kapsamı  202
B. Sayıştay’ın Hukuki Niteliği  203
C. İdari Görevleri  208
1. Denetim Görevleri  209
2. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Rapor Sunma Görevleri  210
3. Görüş Bildirme Görevleri  212
4. İdari Nitelikteki Kararların Birleştirilmesi Görevleri  212
D. Teşkilatı ve Personeli  213
E. Çalışma Şekil ve Usulleri  215
III. MİLLİ GÜVENLİK KURULU  216
A. Kuruluşu ve Teşkilatı  216
B. Milli Güvenlik Kurulu’nun Görevleri  218
C. Personel Rejimi  218
D. Kararlarının Hukuki Niteliği  219
E. Çalışma Şekil ve Usulleri  219
IV. EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY  220
V. YÜKSEK PLANLAMA KURULU  221
VI. PARA–KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU  222
Bölüm VII
TAŞRA TEŞKİLATI
I. İL GENEL İDARESİ  226
A. Vali  227
1. Hukuki Statüsü  227
2. Görev ve Yetkileri  229
3. Askeriye İle İlişkileri  231
4. Adliye İle İlişkileri  235
5. İdari Vesayet Yetkileri  235
6. Yurtdışı İlişkileri  236
B. İl İdare Şube Başkanları  236
C. İl İdare Kurulu  237
II. İLÇE İDARESİ  238
A. Kaymakam  239
1. Atanması ve Hukuki Statüsü  239
2. Görev ve Yetkileri  240
B. İlçe İdare Şube Başkanları  242
C. İlçe İdare Kurulu  243
III. BUCAK İDARESİ  243
A. Tanım ve Kuruluşu  243
B. Organları  244
1. Bucak Müdürü  244
2. Bucak Meclisi  245
3. Bucak Komisyonu  245
IV. BÖLGE İDARESİ  245
A. Hukuki Niteliği ve Kuruluşu  245
B. Türleri  246
1. Taşra Bölge Teşkilatları  246
2. Bölge Valiliği  246
3. Olağanüstü Hal Bölge Valiliği  247
4. Serbest Bölgeler  248
Bölüm VIII
İL ÖZEL İDARELERİ
I. MAHALLİ İDARELERİN ANAYASAL NİTELİKLERİ  251
II. İL ÖZEL İDARELERİNİN TANIMI, TARİHİ GELİŞİMİ VE KURULUŞU  252
A. Tanım  252
B. Tarihi Gelişimi  252
C. Kuruluşu  252
III. GÖREV VE YETKİLERİ  253
A. Görevleri  253
B. Yetkileri ve İmtiyazları  255
IV. ORGANLARI  256
A. İl Genel Meclisi  256
1. Seçimi ve Üyeliğin Sona Ermesi  256
2. Çalışma Usul ve Esasları  257
a. Başkanlık Divanı  258
b. Toplantıları  258
c. İhtisas Komisyonları  259
d. Meclis Kararlarının Kesinleşmesi  261
3. Görev ve Yetkileri  261
4. Meclisin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları  263
B. İl Encümeni  263
1. Oluşumu ve Çalışma Esas ve Usulleri  263
2. Görev ve Yetkileri  264
C. Vali  264
V. TEŞKİLATI VE PERSONELİ  266
A. Teşkilatı  266
B. Personeli  266
VI. GELİRLERİ, GİDERLERİ VE BÜTÇESİ  269
A. Gelirleri  269
1. Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilatından Ayrılacak Paylar  269
2. Borçlanma Gelirleri  270
B. Giderleri  271
C. Bütçesi  271
VII. İDARİ VESAYET  272
A. Organlar Üzerinde  272
1. İl Genel Meclisinin Feshi ve Sonuçları  272
2. Görevden Uzaklaştırma  272
B. Hizmetlerde Aksama  273
VIII. YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI  273
A. Kuruluşu ve Görevleri  273
B. Gelirleri, Giderleri ve Bütçesi  275
C. Teşkilatı ve Personeli  276
Bölüm IX
BELEDİYE İDARESİ
I. BELEDİYELERİN KURULMASI VE KALDIRILMASI  277
A. Belediyelerin Kurulması  277
B. Birleşme ve İltihak  278
C. Belde Adının Değişmesi  278
D. Belediyelerin Kaldırılması  279
II. BELEDİYELERİN GÖREV VE YETKİLERİ  279
A. Belediyelerin Görevleri  279
1. Zorunlu Görevleri  279
2. İhtiyari Görevleri  280
B. Belediyelerin Yetkileri  281
III. BELEDİYELERİN ORGANLARI  285
A. Belediye Meclisi  285
1. Oluşumu ve Üyeliğin Sona Ermesi  285
2. Üyeliğin Sona Ermesi  286
3. Üyelikle Bağdaşmayan İşler  287
4. Görevleri  287
5. Çalışma Esas ve Usulleri  288
a. Başkanlık Divanı  289
b. Toplantıları  289
c. İhtisas Komisyonları  291
ç. Meclis Kararlarının Kesinleşmesi  291
6. Meclisin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları  293
B. Belediye Encümeni  294
1. Oluşumu ve Çalışma Usulü  294
2. Encümen Toplantıları  295
3. Encümenin Görevleri  295
4. Encümen Üzerinde İdari Vesayet  296
C. Belediye Başkanı  296
1. Seçilmesi veya Görevlendirilmesi  296
2. Görevleri  297
3. Özlük Hakları  297
4. Görevini Sona Erdiren Haller  298
5. Başkanlığın Boşalması Halinde Yapılacak İşlemler  299
IV. BELEDİYE ÜZERİNDE İDARİ VESAYET  300
A. Belediye Meclisinin Feshi  300
B. Hizmetlerde Aksama  301
V. BELEDİYE TEŞKİLATI VE PERSONELİ  302
A. Belediye Teşkilatı  302
B. Belediye Personeli  302
1. Belediye Zabıtası  302
2. Belediye İtfaiyesi  302
3. Belediye Personeli  303
VI. BELEDİYENİN GELİRLERİ VE BÜTÇESİ  305
A. Belediyenin Gelirleri  306
1. Vergi Gelirleri  306
2. Borçlanma Gelirleri  307
3. İller Bankası Kârının Dağıtımından Elde Edilen Gelirleri  308
B. Belediye Bütçesi  309
VII. MAHALLE İDARESİ  309
A. Tanım  310
B. Kurulması ve Kaldırılması  310
C. Görevleri  310
D. Birimleri  310
1. Oluşumu  311
2. Görevleri  311
E. Gelirleri  311
VIII. İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYELERİN DENETİMİ  311
A. Denetimin Amacı  311
B. Denetimin Kapsamı ve Türleri  312
C. Faaliyet Raporu  312
Bölüm X
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ
I. TANIM, KURULUŞ VE SINIRLARI  313
II. BÜYÜKŞEHİR VE İLÇE BELEDİYELERİ ARASINDA GÖREV VE YETKİ BÖLÜŞÜMÜ  314
A. Büyükşehir Belediyesinin Görevleri  314
B. İlçe Belediyelerinin Görevleri  317
C. Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinin Ortak Görevleri  318
D. Büyükşehir Belediyesinin Yetki ve İmtiyazları  318
1. Normal Yetkiler  318
2. İmar Uygulamalarını Denetleme Yetkisi  319
III. ORGANLARI  319
A. Büyükşehir Belediye Meclisi  319
1. Oluşumu  319
2. Çalışma Usul ve Esasları  320
a. Toplantıları  320
b. İhtisas Komisyonları  320
c. Meclis Kararlarının Kesinleşmesi  321
3. Görevleri  322
B. Büyükşehir Belediye Encümeni  322
1. Oluşumu  322
2. Görevleri  322
C. Büyükşehir Belediye Başkanı  322
1. Seçilmesi ve Görevinin Sona Ermesi  322
2. Görev ve Yetkileri  323
IV. TEŞKİLATI VE PERSONELİ  324
A. Teşkilatı  324
B. Personeli  325
V. KOORDİNASYON MERKEZLERİ  326
A. Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME)  326
B. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)  327
VI. GELİRLERİ, GİDERLERİ VE BÜTÇESİ  328
A. Gelirleri  328
B. Giderleri  329
C. Büyükşehir Bütçesi  329
Bölüm XI
KÖY İDARESİ
I. TANIM, KURULMASI/KALDIRILMASI VE SINIR UYUŞMAZLIKLARI  331
A. Tanım  331
B. Kurulması/Kaldırılması  331
C. Sınır Uyuşmazlıkları ve Giderilmesi  332
II. KÖY İDARESİNİN GÖREV VE YETKİLERİ  332
A. Görevleri  332
B. Yetkileri  333
III. KÖY İDARESİNİN ORGANLARI  334
A. Köy Derneği  334
1. Oluşumu  334
2. Görevleri  334
3. İdari Vesayet  334
B. İhtiyar Meclisi  334
1. Oluşumu  334
2. Toplantıları  335
3. Görevleri  335
a. İdari Görevleri  335
b. Yargısal Görevleri  335
4. İdari Vesayet  336
C. Köy muhtarı  336
1. Seçilmesi  336
2. Görevleri  336
a. Devlete İlişkin Görevleri  336
b. Köy İdaresine İlişkin Görevleri  336
3. İdari Vesayet  337
IV. KÖY İDARESİNİN PERSONELİ  337
A. Köy Korucuları  337
B. Köy Katibi  339
C. Köy İmamı  339
V. KÖY İDARESİNİN MALLARI, GELİRLERİ VE BÜTÇESİ  339
A. Malları  339
B. Gelirleri  340
C. Köy Bütçesi  341
Bölüm XII
BOZCAADA VE İMROZ İDARESİ
I. GENEL OLARAK  343
II. ORGANLARI  343
A. Nahiye Meclisi  343
B. Nahiye Müdürü  344
III. GELİRLERİ VE BÜTÇESİ  344
IV. PERSONELİ  344
Bölüm XIII
MAHALLİ İDARELERARASI İLİŞKİLER
I. MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ  345
A. Tanım  345
B. Kuruluşu  346
C. Yetkileri  347
Ç. Birliğin Organları  347
1. Birlik Meclisi  347
2. Birlik Encümeni  347
3. Birlik Başkanı  348
D. Birlik Teşkilatı  348
E. Birlik Gelirleri  348
II. KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİ  348
A. Kuruluşu  348
B. Organları  349
C. Görevleri  349
Ç. Personeli  349
III. SULAMA BİRLİKLERİ  350
A. Birlik Başkanlığı’nın Oluşumu, Görev ve Yetkileri  351
B. Birliğin Görev ve Yetkileri  351
C. Birlik Gelirleri ve Bütçesi  352
1. Birliğin Gelirleri  352
2. Birlik Bütçesi  352
Ç. Birlik Personeli  353
D. Birliklerin Denetimi ve Mallarının Durumu  353
E. Birlik Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi ve Başka Birlikle Birleştirme  354
IV. TURİZM ALTYAPI BİRLİKLERİ  354
V. BİRLİKLERİN DENETİMİ  355
A. İki veya Daha Fazla Köyler Arasındaki İşlerin Müştereken Halli  355
B. Belediyelerin Diğer Kuruluşlarla İlişkileri  356
VI. MAHALİ İDARELERİN YURTDIŞI İLİŞKİLERİ  357
Bölüm XIV
HİZMET YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI
(KAMU KURUMLARI)
I. TANIMI VE ORTAYA ÇIKIŞLARI  363
II. KURULMALARI VE KALDIRILMALARI  364
III. ORTAK NİTELİK VE ÖZELLİKLERİ  364
A. Kamu Tüzelkişiliği  364
B. Özerklik  365
C. İdare Vesayet  365
D. İhtisas (Uzmanlık) Kuralı  366
IV. KAMU KURUMLARININ TÜRLERİ  366
A. Faaliyet Alanları Bakımından  367
1. Milli Kamu Kurumları  367
2. Bölgesel Kamu Kurumları  367
3. Mahallî Kamu Kurumları  367
B. Yönetim Şekilleri Bakımından  368
1. Kamusal Yönetim Şekilleri Uygulanan Kamu Kurumları  368
2. Özel Yönetim Şekilleri Uygulanan Kamu Kurumları  368
Bölüm XV
MİLLİ KAMU KURUMLARI
I. İDARİ KAMU KURUMLARI  369
A. Tanım ve Ortaya Çıkışları  369
B. Görev ve Yetkileri  370
C. Teşkilatı ve Personeli  370
D. Gelirleri, Giderleri ve Bütçesi  371
E. Hukuki Rejimi ve Özellikleri  372
II. İKTİSADİ KAMU KURUMLARI  372
A. Kavram  372
B. Teşebbüsler  374
1. İktisadi Devlet Teşekkülleri  374
2. Kamu İktisadi Kuruluşları  375
C. Kurulmaları  375
Ç. Organları  376
D. Personeli  377
E. Özellikleri  378
F. Müesseseler  380
G. Bağlı Ortaklıklar  381
H. Kamu İştirakleri  382
İ. KİT’lerin Özelleştirilmesi  382
III. SOSYAL KAMU KURUMLARI  386
A. Tanım ve Kavram  386
B. Türleri  387
1. Sosyal Güvenlik Kurumu  387
2. Türkiye İş Kurumu  387
C. Ortak Özellikleri  388
IV. BİLİMSEL–TEKNİK–KÜLTÜREL KAMU KURUMLARI  389
A. Tanım Kavram  389
B. Ortak Özellikleri  391
V. DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KAMU KURUMLARI  394
A. Kavram ve Kavram  394
B. Hukuki Niteliği  395
C. Ortak Özellikleri  396
1. Kuruluş Amaçları  396
2. Devlet Nam ve Hesabına Çalışma  396
3. Tüzel Kişilik  397
4. Bağımsızlık  397
4. Özerklik  398
5. İdari Vesayet  399
6. Yargı Denetimi  399
7. Düzenleme ve Denetleme Yetkilerine Sahiptirler  400
8. Yaptırım Uygulama  400
9. Diğer özellikleri  401
D. Faydalı ve Zararlı Yönleri  402
Bölüm XVI
BÖLGESEL VE YEREL KAMU KURUMLARI
I. GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI  405
A. Hukuki Statüsü  405
B. Hukuki Niteliği  406
C. Görevleri  406
D. Teşkilatı ve Personeli  407
E. Gelirleri ve Bütçesi  407
F. Özellikleri  409
II. KALKINMA AJANSLARI  410
A. Kavram  410
B. Ülkemizde Bölgesel Kalkınma Ajansları  411
1. Kuruluşu  411
2. Hukuki Rejim  411
3. Ajansların Koordinasyonu  412
4. Görev ve Yetkileri  413
5. Ajansın Teşkilat Yapısı  414
a. Kalkınma Kurulu  414
b. Yönetim Kurulu  414
c. Genel Sekreterlik  416
ç. Yatırım Destek Ofisleri  416
6. Personeli  417
7. Gelirleri, Giderleri ve Bütçesi  418
a. Ajansın Gelirleri  418
b. Ajansın Giderleri  418
c. Mali Saydamlık ve Hesap Verme Sorumluluğu  418
ç. Ajansın Bütçesi  419
8. Ajansın Denetimi  419
III. DOĞU ANADOLU, KONYA OVASI VE DOĞU KARADENİZ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIKLARI  420
A. Kuruluşu  420
B. Görevleri  420
C. Teşkilatı ve Personeli  421
D. Gelir ve Giderleri  421
IV. MAHALLİ KAMU KURUMLARI  422
Bölüm XVII
KAMU KURUMU NİTELİĞİNDE
MESLEK KURULUŞLARI
I. KAVRAM VE TANIM  425
II. ORTAK ÖZELLİK VE NİTELİKLERİ  426
A. Kamu Kurumu Niteliğinde Kuruluşlardır  426
B. Kanunla Kurulurlar  427
C. Zorunlu Üyelik Esasına Dayanırlar  427
Ç. Kamu Gücü Kullanma Yetkisi İle Donatılmışlardır  428
D. Özerkliğe Sahiptirler  429
E. Gelirleri Parafiskal Gelir Niteliğindedir  429
F. Kendi Bütçeleri Vardır  429
G. Organları, Üyeleri Tarafından Yargı Gözetimi Altında Seçilir  430
H. İdari Vesayete Tabidirler  431
İ. Kuruluş Amaçları Dışında Faaliyette Bulunamazlar  432
J. Yönetim Şekli, Malları ve Personeli  432
Üçüncü Kısım
MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ
BÖLÜM XVIII
KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMI VE ŞARTLARI
I. KAMU GÖREVLİSİ TANIMI  437
A. Geniş Anlamda Kamu Görevlileri  437
1. Hizmete Alınmaları Yönünden  437
2. Hizmet Süreleri Yönünden  437
3. Esas ve Yardımcı Olma Yönünden  438
4. Ücret Yönünden  438
5. Uygulanan Hukuk Yönünden  438
6. Üst Kademe Yöneticisi Kamu Görevlileri ve Diğer Kamu Görevlileri  439
a. Üst Kademe Kamu Yöneticileri Kavramı ve Tanım  439
b. Üst Kademe Kamu Yöneticilerinin Özellikleri  440
c. Üst Kademe Kamu Yöneticilerinin Yönetim Sistemleri  440
ç. Üst Kademe Kamu Yöneticilerinin Atanmasında Sistemler  442
d. Türk Hukukunda Üst Kademe Kamu Yöneticileri  442
B. Dar Anlamda Kamu Görevlileri  445
II. KAMU GÖREVLİLİĞİNİN ŞARTLARI  446
BÖLÜM XIX
DEVLET MEMURLUĞU
I. TANIM  447
A. Anayasa’da  447
B. Ceza Hukukunda  447
C. Memur Yargılama Hukukunda  447
D. Memur Hukukunda  448
II. MEMURLUK MESLEĞİNİN TEMEL İLKELERİ  448
A. Sınıflandırma  449
1. Rütbe Sınıflandırması  449
2. Kadro Sınıflandırması  449
3. Sınıflandırmada Türk Sistemi  450
a. Tanım ve Özellikleri  450
b. Memurların Sınıfları ve Kapsamı  451
B. Kariyer  453
C. Liyakat  453
III. DEVLET MEMURLARI KANUNU’NA GÖRE İSTİHDAM ŞEKİLLERİ  454
A. Memurlar  454
B. Sözleşmeli Personel  454
C. İşçiler  457
IV. MEMURLUĞA GİRİŞ  457
A. Anayasal İlkeler  458
B. Memurlukta Aranan Şartlar  458
1. Genel Şartlar  458
a. Türk Vatandaşı Olmak  458
b. Yaş Şartı  458
c. Eğitim Şartı  459
ç. Sağlıklı Olma Şartı  459
d. Askerlikle İlginin Bulunmaması  460
e. Mahkum Olmamak  460
2. Özel Şartlar  460
C. Memurluğa Alma Yöntemleri  461
1. Sınav  461
2. Yerleştirme  462
V. DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA  465
A. Adaylık  465
B. Asli Memurluğa Atama  466
C. İşe Başlama  468
VI. HİZMETİÇİ EĞİTİM  469
VII. MEMURLARIN ÖDEV VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE YASAKLAR  470
A. Memurların Ödev ve Yükümlülükleri  470
1. Sadakat  470
2. Tarafsızlık  470
3. Davranış ve İşbirliği  471
4. Emirlere Uyma ve Kanunsuz Emir  471
5. İşbaşında Bulunma  471
6. Devlet Malını Koruma  472
7. Mal Bildiriminde Bulunma  472
8. Kıyafet Yükümlülüğü  474
9. Resmî Belge, Araç ve Gereçleri Geri Verme  474
B. Memurlar İçin Konan Yasaklar  474
1. İkinci Bir Görev Alma Yasağı  474
2. Toplu Eylem ve Hareketlerde Bulunma Yasağı  475
3. Grev Yasağı  476
4. Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı  476
5. Hediye Alma ve Çıkar Sağlama Yasağı  477
6. Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı  478
7. Siyasi Partilere Girme Yasağı  478
8. Dernek Kurma ve Derneklere Üye Olma Yasağı  479
9. Ayrıldığı Kuruma Karşı Görev Alma Yasağı  479
VIII. MEMURLARIN TEMEL VE SOSYAL HAKLARI  480
A. Memurların Temel Hakları  480
1. Memurluk Statüsünün Kanunla Düzenlenmesi  480
2. Güvenlik Hakkı  480
3. İsnat ve İftiralara Karşı Korunma Hakkı  481
4. Müracaat, Şikâyet ve Dava Açma Hakkı  481
5. Sendika Kurma Hakkı  482
6. İzin Hakkı  486
a. Yıllık İzin Hakkı  486
b. Sağlık İzni  487
c. Mazeret İzni  487
aa. Amirin Takdirine Bağlı Mazeret İzinleri  487
bb. Amirin Takdirine Bağlı Olmayan Mazeret İzinleri  487
aaa. Analık İzni  487
bbb. Babalık İzni  488
ccc. Süt İzni  488
ççç. Hastalık Mazeret İzni  488
ç. Hastalık İzni  489
d. Refakat İzni  489
e. Aylıksız İzin  490
7. Aylık Hakkı  491
B. Memurların Sosyal Hakları  492
1. Aile Yardımı  493
2. Ölüm Yardımı  493
3. Cenaze Giderleri Yardımı  493
4. Yiyecek ve Giyecek Yardımı  494
5. Emeklilik Hakkı  494
a. Re’sen Emeklilik  494
b. İstek Üzerine Emeklilik  495
c. Malulen Emeklilik  495
ç. Emeklilere Sağlanan Haklar  496
d. Vazife Malullüğü  497
IX. MEMURLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  497
A. Memurlar Bilgi Sistemi ve Özlük Dosyası  497
B. Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesi  497
X. MEMURLARIN YÜKSELMELERİ  498
A. Kademe İlerlemesi (Yatay İlerleme)  498
B. Derece Yükselmesi (Dikey İlerleme)  499
XI. DİSİPLİN SORUŞTURMASI  500
A. Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar  500
B. Disiplin Soruşturmalarında Usul  501
1. Zamanaşımı Süreleri  501
2. Karar Süreleri  501
3. Savunma Hakkı  502
4. Disiplin Usulleri  502
5. Disiplin Cezalarına Karşı Başvuru Yolları  502
6. Disiplin Cezalarının Uygulanması  503
7. Disiplin Suçu Teşkil Eden Fiiller  504
8. Disiplin Cezalarının Verilmesi  504
XII. GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA  505
XIII. KADRO AÇIĞI  506
XIV. MEMURLUĞUN SONA ERMESİ  507
A. Çekilme  507
B. Çekilmiş Sayılma  507
C. Çıkarılma  508
D. Şartlarda Eksiklik  509
E. Bağdaşmazlık  509
F. Ölüm ve Emeklilik  509
XV. DEVLET MEMURLARININ SORUMLULUĞU  509
A. Hukuki Sorumluluk  509
B. Cezai Sorumluluk  511
1. Adi Suçlar  511
2. 3628 Sayılı Kanunda Yer Alan Suçlar  511
3. 4483 Sayılı Kanun Kapsamındaki Suçlar  511
a. 4483 sayılı Kanuna Tabi Kamu Görevlileri  512
b. 4483 sayılı Kanuna Tabi Suçlar  512
c. 4483 sayılı Kanuna Göre Ceza Soruşturması  513
aa. Soruşturma İzni  513
bb. Ön İnceleme  515
cc. Soruşturma İzni Verilmemesine/Verilmesine İtiraz  516
çç. Hazırlık Soruşturması  517
dd. Yetkili ve Görevli Mahkeme  517
ee. Cumhuriyet Başsavcılığınca Re’sen Dava Açılabilecek Haller  518
ff. Ön İnceleme ve İdari Soruşturmalar Nedeniyle İdarenin Sorumluluğu  518
Kavramlar Dizini  519
 


Halil Kalabalık
Ocak 2019
52.50 TL
Sepete Ekle
Ali D. Ulusoy
Nisan 2019
90.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Dördüncü (9.) Baskı için önsöz  5
Kısaltmalar  31
Birinci Kısım
İDARE HUKUKUNA GİRİŞ
Bölüm I İDARE HUKUKU  37
I. TANIM VE İDARE HUKUKU SİSTEMLERİ  37
A. Tanım  37
B. İdare Hukuku Sistemleri  37
1. Anglo–Sakson Sistemi  37
2. Kara Avrupası Sistemi  38
II. İDARE HUKUKUNUN DOĞUŞU VE GELİŞİMİ  39
A. Avrupa’da  39
B. Türkiye’de  40
III. İDARE HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ  40
IV. İDARE HUKUKUNUN KAYNAKLARI  41
A. Anayasa  41
B. Kanun ve Kanunlara Eşdeğer Metinler  42
C. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  43
D. Düzenleyici İdari İşlemler ve Örf ve Adetler  44
V. İDARE HUKUKUNUN ALANINI BELİRLEYEN ÖLÇÜTLER  45
A. Kamu Gücü Ölçütü  45
B. Kamu Hizmeti Ölçütü  46
C. Karma Ölçüt  47
D. Kamu Yararı Ölçütü  47
VI. İDARE HUKUKUNUN BÖLÜMLERİ  48
Bölüm II
ORGANİK VE İŞLEVSEL İDARE
I. ORGANİK İDARE  50
II. İŞLEVSEL İDARE  52
A. İdari İşlevin Devletin Diğer İşlevlerinden Ayırt Edilmesi  52
1. Yasama İşlevinden Ayırt Edilmesi  52
2. Yargı İşlevinden Ayırt Edilmesi  54
3. Yürütme İşlevinden Ayırt Edilmesi  57
B. İdari İşlevin Konusu, Kapsamı, Amacı ve Nitelikleri  58
1. İdari İşlevin Konusu  58
2. İdari İşlevin Kapsamı  58
3. İdari İşlevin Amacı  58
4. İdari İşlevin Nitelikleri  59
a. İdari İşlev Kamu Gücü Kullanır  59
b. İdari İşlev Sürekli Bir Devlet İşlevidir  60
c. İdari İşlev Teknik Bir İşlevdir  60
ç. İdari İşlev Hukuka Uygunluk Karinesinden Yararlanır  60
d. İdari İşlevin Amacı Kamu Yararını Gerçekleştirmektir  61
e. İdari İşlev İdari İşlem ve Eylemlerle Yerine Getirilir  61
f. İdari İşlevin İfasından Doğan Uyuşmazlıklara İdari Yargıda Bakılır  61
Bölüm III
İDARE HUKUKUNA HAKİM OLAN
TEMEL İLKELER
I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ (İDARENİN HUKUKA BAĞLILIĞI)  63
A. Kavram ve Tanım  63
B. Hukuk Devleti Anlayışının Tarihi Gelişimi  65
1. Mülk Devleti Anlayışı  65
2. Polis Devleti Anlayışı  65
3. Hazine Teorisi  66
4. Mülk Devleti ve Polis Devleti Anlayışları Karşısında Osmanlı Devleti’nin Durumu  67
C. Hukuk Devletinin Asgari Varlık Şartları  68
1. Temel Hak ve Hürriyetlerin Güvence Altına Alınması  68
a. Şekli Güvenceler  68
b. Asli (Yargısal) Güvenceler  69
aa. Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Yargısal Denetimi  69
bb. İdarenin Yargısal Denetimi  70
cc. Yürütmenin Durdurulması  70
çç. Bazı Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması İçin Mahkeme Kararının Gerekmesi  71
dd. Haksız Yere Tutuklananlara Devletçe Tazminat Ödenmesi  71
ee. Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması  71
2. Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Yargısal Denetimi  72
3. Kanunî İdare İlkesi  72
a. Kanuna Dayanma İlkesi  73
b. Kanuna Aykırı Olmama  74
4. Açıklık İlkesi  75
5. İdarenin Yargısal Denetimi  77
6. İdarenin Malî Sorumluluğu  77
7. Mahkemelerin Bağımsızlığı  78
II. EŞİTLİK İLKESİ VE AYRIMCILIK YASAĞI  79
A. Eşitlik İlkesi  79
1. Tarihi Gelişimi, Hukuki Niteliği ve Anlamı  79
2. Hakkın Ulusal ve Uluslararası Normlarda Düzenlenişi  81
a. Hakkın İçeriği  81
b. Kanun Önünde Eşitlik  81
c. Eşit Kanuni Koruma  83
B. Ayrımcılık Yasağı  84
İkinci Kısım
TÜRKİYE’NİN İDARİ TEŞKİLATI
Bölüm IV
İDARİ TEŞKİLATA HAKİM OLAN
ANAYASAL İLKELER
I. MERKEZDEN YÖNETİM İLKESİ  90
A. Tanım ve Özellikleri  90
B. Faydalı ve Sakıncalı Yönleri  91
1. Faydalı Yönleri  91
2. Sakıncalı Yönleri  92
C. Yetki Genişliği  93
1. Tanımı ve Özellikleri  93
2. Yetki Genişliğinin Türleri  94
a. Coğrafi Yetki Genişliği  94
b. Fonksiyonel Yetki Genişliği  96
3. Faydalı ve Sakıncalı Yönleri  96
II. YERİNDEN YÖNETİM (ADEM–İ MERKEZİYET) İLKESİ  96
A. Kavram ve Tanım  96
B. Yerinden Yönetimin Şartları  97
1. Kamu Tüzelkişiliği  97
2. Özerklik  97
a. İdarî Özerklik  98
b. Fonksiyonel Özerklik  98
c. Mali Özerklik  98
3. İdari Vesayet  99
C. Faydalı ve Sakıncalı Yönleri  100
1. Faydalı Yönleri  100
2. Sakıncalı Yönleri  101
Ç. Yerinden Yönetim Türleri  101
1. Otokratik – Demokratik Yerinden Yönetim  102
2. Siyasî Yerinden Yönetim – İdarî Yerinden Yönetim  103
a. Siyasî Yerinden Yönetim  103
b. İdarî Yerinden Yönetim  103
c. Coğrafi Yerinden Yönetim  104
ç. Hizmet Yerinden Yönetim  105
3. Yerinden Yönetim Türlerinin Karşılaştırılması  105
III. İDARENİN BÜTÜNLÜĞÜ İLKESİ  107
A. Kavram ve Tanım  107
B. İdarenin Bütünlüğünü Sağlayan Mekanizmalar  108
1. Hiyerarşi (Silsile–i Meratip, Sıralı Düzen)  108
a. Tanımı ve Pozitif Temelleri  108
b. Hiyerarşik Denetimin Kapsadığı Yetkiler  109
c. Hiyerarşik Denetim Dışında Kalan Kamu Görevlileri  111
2. İdarî Vesayet  112
a. Tanımı ve Gerekliliği  112
b. İdari Vesayetin Özellikleri  114
c. İdari Vesayetin Çeşitleri  115
ç. İdari Vesayetin Uygulanma Şekli  115
aa. İdarî İşlemler Üzerinde  115
bb. Eylemler Üzerinde  116
cc. Organlar Üzerinde  116
çç. Personel Üzerinde  117
d. İdari Vesayetin Kapsadığı Yetkiler  117
aa. İptal  117
bb. Erteleme  118
cc. İzin  118
çç. Yerine Geçme  118
dd. Onama (Tasdik)  120
ee. İdari Yargıya Başvuru  121
IV. KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ VE KAMU TÜZEL KİŞİLERİ  121
A. Kamu Tüzel Kişiliğinin Kurulması ve Kaldırılması  121
1. Kamu Tüzelkişiliğinin Kurulması  121
a. Anayasa İle Kurulma  122
b. Kanunla Kurulma  122
c. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Kurulma  123
2. Kamu Tüzelkişiliğinin Kaldırılması  124
B. Kamu Tüzelkişiliğinin Ölçütleri  124
1. İdare Tarafından Kurulmuş Olması  125
2. Kamu Gücünü Kullanma Yetkisine Sahip Kılınması  125
3. Ek Ölçütler  126
C. Yetenek ve Organları  127
Ç. Uğraş Konuları ve Alanları  128
D. Kamu Tüzel Kişilerinin Türleri  128
1. Yapıları Bakımından  128
2. Amaçları Bakımından  129
3. Kuruluş Tarzları Bakımından  129
4. Kamu İdareleri – Kamu Kurumları Ayrımı  129
a. Kamu idareleri  129
b. Kamu Kurumları  130
c. Kamu İdareleri – Kamu Kurumları Arasındaki Farklar  131
E. Kamu Tüzel Kişilerinin Bütçeleri  132
1. Genel Bütçeli Kuruluşlar  132
2. Özel Bütçeli Kuruluşlar  133
3. Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Bütçeleri  133
4. Sosyal Güvenlik Kurumu Bütçesi  133
5. Mahalli İdare Bütçesi  133
6. KİT’lerin Bütçesi  134
Bölüm V
CUMHURBAŞKANI VE
CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI
I. CUMHURBAŞKANI  135
A. Seçilmesi, Niteliği ve Görev ve Yetkileri  135
1. Seçilmesi  135
2. Nitelikleri  138
3. Görev ve Yetkileri  138
B. Cumhurbaşkanlığı İşlemleri  141
1. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  142
a. Olağan Kararnameler  142
b. Olağanüstü Kararnameler  147
2. Cumhurbaşkanlığı Yönetmelikleri  148
3. Cumhurbaşkanlığı Kararları  148
C. Cumhurbaşkanının Sorumluluğu  149
1. Cezai Sorumluluğu  149
a. Göreviyle İlgili Suçlar  149
b. Göreviyle İlgili Olmayan Suçlar  150
2. Hukuki Sorumluluğu  151
II. CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI  152
A. Cumhurbaşkanlığı Makamı  152
B. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı  154
1. İdari İşler Başkanlığı Teşkilatı  154
a. İdari İşler Başkanı  154
b. Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü  154
c. Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü  155
ç. Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü  156
d. Destek ve Mali İşler Genel Müdürlüğü  157
2. Personel Rejimi  157
C. Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları  160
1. Kuruluşu  160
2. Görev ve Yetkileri  161
3. Çalışma Usul ve Esasları  161
4. Kurullarla İlgili Mali Hükümler  163
Ç. Cumhurbaşkanlığı’na Bağlı Kurum ve Kuruluşlar  163
D. Devlet Denetleme Kurulu  163
1. Kapsamı  164
2. Görev ve Yetkileri  165
3. Kuruluşu, Teşkilatı ve Personeli  167
4. Denetim ve Denetçiler  167
5. Raporlar  168
E. Cumhurbaşkanı Yardımcıları  169
1. Atanması  169
2. Cumhurbaşkanı İle Hukuki İlişkileri  169
3. Görev ve Yetkileri  170
4. Sorumluluğu  170
a. Cezai Sorumluluğu  170
b. Hukuki Sorumluluğu  171
F. Bakanlıklar ve Bakanlar  171
1. Bakanlıklar  171
a. Tanım ve Kurulması  171
b. Bakanlık Yurtiçi Teşkilatı  172
c. Yurtdışı Teşkilatı  174
aa. Elçilik Niteliğindeki Dış Temsilcilikler  174
bb. Diplomatik Temsilcilikler  175
cc. Daimi Temsilcilikler ve Temsilcilikler  175
çç. İhtisas Birimleri  176
dd. Dış Temsilcilik Niteliği Taşımayan Yurtdışı Teşkilatı  176
ee. Yurtdışı Teşkilatı ile Merkez Araszındaki Yazışmalar  176
ç. Bakanlık Bağlı ve İlgili Kuruluşları  177
2. Bakanlar  178
a. Atanması  178
b. Cumhurbaşkanı İle Hukuki İlişkileri  178
c. Görev ve Yetkileri  179
d. Sorumluluğu  179
aa. Cezai Sorumluluğu  179
bb. Hukuki Sorumluluğu  180
3. Bakan Yardımcıları  180
4. Bakan Müşavirleri  181
G. Cumhurbaşkanlığı Ofisleri  182
1. Kuruluş  182
2. Ofislerin Görevleri  182
3. Ofislerin Teşkilatı ve Koordinasyon  184
4. Ofis Başkan ve Yöneticilerinin Sorumluluğu  184
5. Ofislerde Personel İstihdamı ve Görevlendirme  185
6. Ofislerin Bütçe Gelirleri  186
H. İdari Kurul, Konsey ve Komisyonlar  186
1. Malvarlığının Dondurulmasını Değerlendirme Komisyonu  186
2. Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu  187
3. Ekonomik İşler Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu  187
4. Maden İşletme Faaliyetleri ile Diğer Yatarımların Kamu Yararı Açısından Önceliğini ve Önemini Tespit ve Karar Kurulu  188
5. İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu  189
6. Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu  189
7. Asgari Ücret Tespit Komisyonu  190
8. 5015 Sayılı Kanunun 16/5’te Belirtilen Komisyon  190
9. Toptancı Hal Konseyi  191
10. Göç Kurulu  191
Bölüm VI
BAŞKENTTEKİ YARDIMCI KURULUŞLAR
I. DANIŞTAY  193
A. İdari Görevleri  194
1. Danışma Kararları  194
2. Diğer İdari Kararları  196
B. İdari Teşkilatları  198
C. Danıştay Personeli  200
D. Danıştay’ın Çalışma Usulü  200
II. SAYIŞTAY  201
A. Sayıştay Denetimine Tabi Kurum ve Kuruluşlar ve Sayıştay Denetiminin Kapsamı  202
B. Sayıştay’ın Hukuki Niteliği  203
C. İdari Görevleri  208
1. Denetim Görevleri  209
2. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Rapor Sunma Görevleri  210
3. Görüş Bildirme Görevleri  212
4. İdari Nitelikteki Kararların Birleştirilmesi Görevleri  212
D. Teşkilatı ve Personeli  213
E. Çalışma Şekil ve Usulleri  215
III. MİLLİ GÜVENLİK KURULU  216
A. Kuruluşu ve Teşkilatı  216
B. Milli Güvenlik Kurulu’nun Görevleri  218
C. Personel Rejimi  218
D. Kararlarının Hukuki Niteliği  219
E. Çalışma Şekil ve Usulleri  219
IV. EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY  220
V. YÜKSEK PLANLAMA KURULU  221
VI. PARA–KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU  222
Bölüm VII
TAŞRA TEŞKİLATI
I. İL GENEL İDARESİ  226
A. Vali  227
1. Hukuki Statüsü  227
2. Görev ve Yetkileri  229
3. Askeriye İle İlişkileri  231
4. Adliye İle İlişkileri  235
5. İdari Vesayet Yetkileri  235
6. Yurtdışı İlişkileri  236
B. İl İdare Şube Başkanları  236
C. İl İdare Kurulu  237
II. İLÇE İDARESİ  238
A. Kaymakam  239
1. Atanması ve Hukuki Statüsü  239
2. Görev ve Yetkileri  240
B. İlçe İdare Şube Başkanları  242
C. İlçe İdare Kurulu  243
III. BUCAK İDARESİ  243
A. Tanım ve Kuruluşu  243
B. Organları  244
1. Bucak Müdürü  244
2. Bucak Meclisi  245
3. Bucak Komisyonu  245
IV. BÖLGE İDARESİ  245
A. Hukuki Niteliği ve Kuruluşu  245
B. Türleri  246
1. Taşra Bölge Teşkilatları  246
2. Bölge Valiliği  246
3. Olağanüstü Hal Bölge Valiliği  247
4. Serbest Bölgeler  248
Bölüm VIII
İL ÖZEL İDARELERİ
I. MAHALLİ İDARELERİN ANAYASAL NİTELİKLERİ  251
II. İL ÖZEL İDARELERİNİN TANIMI, TARİHİ GELİŞİMİ VE KURULUŞU  252
A. Tanım  252
B. Tarihi Gelişimi  252
C. Kuruluşu  252
III. GÖREV VE YETKİLERİ  253
A. Görevleri  253
B. Yetkileri ve İmtiyazları  255
IV. ORGANLARI  256
A. İl Genel Meclisi  256
1. Seçimi ve Üyeliğin Sona Ermesi  256
2. Çalışma Usul ve Esasları  257
a. Başkanlık Divanı  258
b. Toplantıları  258
c. İhtisas Komisyonları  259
d. Meclis Kararlarının Kesinleşmesi  261
3. Görev ve Yetkileri  261
4. Meclisin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları  263
B. İl Encümeni  263
1. Oluşumu ve Çalışma Esas ve Usulleri  263
2. Görev ve Yetkileri  264
C. Vali  264
V. TEŞKİLATI VE PERSONELİ  266
A. Teşkilatı  266
B. Personeli  266
VI. GELİRLERİ, GİDERLERİ VE BÜTÇESİ  269
A. Gelirleri  269
1. Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilatından Ayrılacak Paylar  269
2. Borçlanma Gelirleri  270
B. Giderleri  271
C. Bütçesi  271
VII. İDARİ VESAYET  272
A. Organlar Üzerinde  272
1. İl Genel Meclisinin Feshi ve Sonuçları  272
2. Görevden Uzaklaştırma  272
B. Hizmetlerde Aksama  273
VIII. YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI  273
A. Kuruluşu ve Görevleri  273
B. Gelirleri, Giderleri ve Bütçesi  275
C. Teşkilatı ve Personeli  276
Bölüm IX
BELEDİYE İDARESİ
I. BELEDİYELERİN KURULMASI VE KALDIRILMASI  277
A. Belediyelerin Kurulması  277
B. Birleşme ve İltihak  278
C. Belde Adının Değişmesi  278
D. Belediyelerin Kaldırılması  279
II. BELEDİYELERİN GÖREV VE YETKİLERİ  279
A. Belediyelerin Görevleri  279
1. Zorunlu Görevleri  279
2. İhtiyari Görevleri  280
B. Belediyelerin Yetkileri  281
III. BELEDİYELERİN ORGANLARI  285
A. Belediye Meclisi  285
1. Oluşumu ve Üyeliğin Sona Ermesi  285
2. Üyeliğin Sona Ermesi  286
3. Üyelikle Bağdaşmayan İşler  287
4. Görevleri  287
5. Çalışma Esas ve Usulleri  288
a. Başkanlık Divanı  289
b. Toplantıları  289
c. İhtisas Komisyonları  291
ç. Meclis Kararlarının Kesinleşmesi  291
6. Meclisin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları  293
B. Belediye Encümeni  294
1. Oluşumu ve Çalışma Usulü  294
2. Encümen Toplantıları  295
3. Encümenin Görevleri  295
4. Encümen Üzerinde İdari Vesayet  296
C. Belediye Başkanı  296
1. Seçilmesi veya Görevlendirilmesi  296
2. Görevleri  297
3. Özlük Hakları  297
4. Görevini Sona Erdiren Haller  298
5. Başkanlığın Boşalması Halinde Yapılacak İşlemler  299
IV. BELEDİYE ÜZERİNDE İDARİ VESAYET  300
A. Belediye Meclisinin Feshi  300
B. Hizmetlerde Aksama  301
V. BELEDİYE TEŞKİLATI VE PERSONELİ  302
A. Belediye Teşkilatı  302
B. Belediye Personeli  302
1. Belediye Zabıtası  302
2. Belediye İtfaiyesi  302
3. Belediye Personeli  303
VI. BELEDİYENİN GELİRLERİ VE BÜTÇESİ  305
A. Belediyenin Gelirleri  306
1. Vergi Gelirleri  306
2. Borçlanma Gelirleri  307
3. İller Bankası Kârının Dağıtımından Elde Edilen Gelirleri  308
B. Belediye Bütçesi  309
VII. MAHALLE İDARESİ  309
A. Tanım  310
B. Kurulması ve Kaldırılması  310
C. Görevleri  310
D. Birimleri  310
1. Oluşumu  311
2. Görevleri  311
E. Gelirleri  311
VIII. İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYELERİN DENETİMİ  311
A. Denetimin Amacı  311
B. Denetimin Kapsamı ve Türleri  312
C. Faaliyet Raporu  312
Bölüm X
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ
I. TANIM, KURULUŞ VE SINIRLARI  313
II. BÜYÜKŞEHİR VE İLÇE BELEDİYELERİ ARASINDA GÖREV VE YETKİ BÖLÜŞÜMÜ  314
A. Büyükşehir Belediyesinin Görevleri  314
B. İlçe Belediyelerinin Görevleri  317
C. Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinin Ortak Görevleri  318
D. Büyükşehir Belediyesinin Yetki ve İmtiyazları  318
1. Normal Yetkiler  318
2. İmar Uygulamalarını Denetleme Yetkisi  319
III. ORGANLARI  319
A. Büyükşehir Belediye Meclisi  319
1. Oluşumu  319
2. Çalışma Usul ve Esasları  320
a. Toplantıları  320
b. İhtisas Komisyonları  320
c. Meclis Kararlarının Kesinleşmesi  321
3. Görevleri  322
B. Büyükşehir Belediye Encümeni  322
1. Oluşumu  322
2. Görevleri  322
C. Büyükşehir Belediye Başkanı  322
1. Seçilmesi ve Görevinin Sona Ermesi  322
2. Görev ve Yetkileri  323
IV. TEŞKİLATI VE PERSONELİ  324
A. Teşkilatı  324
B. Personeli  325
V. KOORDİNASYON MERKEZLERİ  326
A. Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME)  326
B. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)  327
VI. GELİRLERİ, GİDERLERİ VE BÜTÇESİ  328
A. Gelirleri  328
B. Giderleri  329
C. Büyükşehir Bütçesi  329
Bölüm XI
KÖY İDARESİ
I. TANIM, KURULMASI/KALDIRILMASI VE SINIR UYUŞMAZLIKLARI  331
A. Tanım  331
B. Kurulması/Kaldırılması  331
C. Sınır Uyuşmazlıkları ve Giderilmesi  332
II. KÖY İDARESİNİN GÖREV VE YETKİLERİ  332
A. Görevleri  332
B. Yetkileri  333
III. KÖY İDARESİNİN ORGANLARI  334
A. Köy Derneği  334
1. Oluşumu  334
2. Görevleri  334
3. İdari Vesayet  334
B. İhtiyar Meclisi  334
1. Oluşumu  334
2. Toplantıları  335
3. Görevleri  335
a. İdari Görevleri  335
b. Yargısal Görevleri  335
4. İdari Vesayet  336
C. Köy muhtarı  336
1. Seçilmesi  336
2. Görevleri  336
a. Devlete İlişkin Görevleri  336
b. Köy İdaresine İlişkin Görevleri  336
3. İdari Vesayet  337
IV. KÖY İDARESİNİN PERSONELİ  337
A. Köy Korucuları  337
B. Köy Katibi  339
C. Köy İmamı  339
V. KÖY İDARESİNİN MALLARI, GELİRLERİ VE BÜTÇESİ  339
A. Malları  339
B. Gelirleri  340
C. Köy Bütçesi  341
Bölüm XII
BOZCAADA VE İMROZ İDARESİ
I. GENEL OLARAK  343
II. ORGANLARI  343
A. Nahiye Meclisi  343
B. Nahiye Müdürü  344
III. GELİRLERİ VE BÜTÇESİ  344
IV. PERSONELİ  344
Bölüm XIII
MAHALLİ İDARELERARASI İLİŞKİLER
I. MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ  345
A. Tanım  345
B. Kuruluşu  346
C. Yetkileri  347
Ç. Birliğin Organları  347
1. Birlik Meclisi  347
2. Birlik Encümeni  347
3. Birlik Başkanı  348
D. Birlik Teşkilatı  348
E. Birlik Gelirleri  348
II. KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİ  348
A. Kuruluşu  348
B. Organları  349
C. Görevleri  349
Ç. Personeli  349
III. SULAMA BİRLİKLERİ  350
A. Birlik Başkanlığı’nın Oluşumu, Görev ve Yetkileri  351
B. Birliğin Görev ve Yetkileri  351
C. Birlik Gelirleri ve Bütçesi  352
1. Birliğin Gelirleri  352
2. Birlik Bütçesi  352
Ç. Birlik Personeli  353
D. Birliklerin Denetimi ve Mallarının Durumu  353
E. Birlik Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi ve Başka Birlikle Birleştirme  354
IV. TURİZM ALTYAPI BİRLİKLERİ  354
V. BİRLİKLERİN DENETİMİ  355
A. İki veya Daha Fazla Köyler Arasındaki İşlerin Müştereken Halli  355
B. Belediyelerin Diğer Kuruluşlarla İlişkileri  356
VI. MAHALİ İDARELERİN YURTDIŞI İLİŞKİLERİ  357
Bölüm XIV
HİZMET YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI
(KAMU KURUMLARI)
I. TANIMI VE ORTAYA ÇIKIŞLARI  363
II. KURULMALARI VE KALDIRILMALARI  364
III. ORTAK NİTELİK VE ÖZELLİKLERİ  364
A. Kamu Tüzelkişiliği  364
B. Özerklik  365
C. İdare Vesayet  365
D. İhtisas (Uzmanlık) Kuralı  366
IV. KAMU KURUMLARININ TÜRLERİ  366
A. Faaliyet Alanları Bakımından  367
1. Milli Kamu Kurumları  367
2. Bölgesel Kamu Kurumları  367
3. Mahallî Kamu Kurumları  367
B. Yönetim Şekilleri Bakımından  368
1. Kamusal Yönetim Şekilleri Uygulanan Kamu Kurumları  368
2. Özel Yönetim Şekilleri Uygulanan Kamu Kurumları  368
Bölüm XV
MİLLİ KAMU KURUMLARI
I. İDARİ KAMU KURUMLARI  369
A. Tanım ve Ortaya Çıkışları  369
B. Görev ve Yetkileri  370
C. Teşkilatı ve Personeli  370
D. Gelirleri, Giderleri ve Bütçesi  371
E. Hukuki Rejimi ve Özellikleri  372
II. İKTİSADİ KAMU KURUMLARI  372
A. Kavram  372
B. Teşebbüsler  374
1. İktisadi Devlet Teşekkülleri  374
2. Kamu İktisadi Kuruluşları  375
C. Kurulmaları  375
Ç. Organları  376
D. Personeli  377
E. Özellikleri  378
F. Müesseseler  380
G. Bağlı Ortaklıklar  381
H. Kamu İştirakleri  382
İ. KİT’lerin Özelleştirilmesi  382
III. SOSYAL KAMU KURUMLARI  386
A. Tanım ve Kavram  386
B. Türleri  387
1. Sosyal Güvenlik Kurumu  387
2. Türkiye İş Kurumu  387
C. Ortak Özellikleri  388
IV. BİLİMSEL–TEKNİK–KÜLTÜREL KAMU KURUMLARI  389
A. Tanım Kavram  389
B. Ortak Özellikleri  391
V. DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KAMU KURUMLARI  394
A. Kavram ve Kavram  394
B. Hukuki Niteliği  395
C. Ortak Özellikleri  396
1. Kuruluş Amaçları  396
2. Devlet Nam ve Hesabına Çalışma  396
3. Tüzel Kişilik  397
4. Bağımsızlık  397
4. Özerklik  398
5. İdari Vesayet  399
6. Yargı Denetimi  399
7. Düzenleme ve Denetleme Yetkilerine Sahiptirler  400
8. Yaptırım Uygulama  400
9. Diğer özellikleri  401
D. Faydalı ve Zararlı Yönleri  402
Bölüm XVI
BÖLGESEL VE YEREL KAMU KURUMLARI
I. GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI  405
A. Hukuki Statüsü  405
B. Hukuki Niteliği  406
C. Görevleri  406
D. Teşkilatı ve Personeli  407
E. Gelirleri ve Bütçesi  407
F. Özellikleri  409
II. KALKINMA AJANSLARI  410
A. Kavram  410
B. Ülkemizde Bölgesel Kalkınma Ajansları  411
1. Kuruluşu  411
2. Hukuki Rejim  411
3. Ajansların Koordinasyonu  412
4. Görev ve Yetkileri  413
5. Ajansın Teşkilat Yapısı  414
a. Kalkınma Kurulu  414
b. Yönetim Kurulu  414
c. Genel Sekreterlik  416
ç. Yatırım Destek Ofisleri  416
6. Personeli  417
7. Gelirleri, Giderleri ve Bütçesi  418
a. Ajansın Gelirleri  418
b. Ajansın Giderleri  418
c. Mali Saydamlık ve Hesap Verme Sorumluluğu  418
ç. Ajansın Bütçesi  419
8. Ajansın Denetimi  419
III. DOĞU ANADOLU, KONYA OVASI VE DOĞU KARADENİZ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIKLARI  420
A. Kuruluşu  420
B. Görevleri  420
C. Teşkilatı ve Personeli  421
D. Gelir ve Giderleri  421
IV. MAHALLİ KAMU KURUMLARI  422
Bölüm XVII
KAMU KURUMU NİTELİĞİNDE
MESLEK KURULUŞLARI
I. KAVRAM VE TANIM  425
II. ORTAK ÖZELLİK VE NİTELİKLERİ  426
A. Kamu Kurumu Niteliğinde Kuruluşlardır  426
B. Kanunla Kurulurlar  427
C. Zorunlu Üyelik Esasına Dayanırlar  427
Ç. Kamu Gücü Kullanma Yetkisi İle Donatılmışlardır  428
D. Özerkliğe Sahiptirler  429
E. Gelirleri Parafiskal Gelir Niteliğindedir  429
F. Kendi Bütçeleri Vardır  429
G. Organları, Üyeleri Tarafından Yargı Gözetimi Altında Seçilir  430
H. İdari Vesayete Tabidirler  431
İ. Kuruluş Amaçları Dışında Faaliyette Bulunamazlar  432
J. Yönetim Şekli, Malları ve Personeli  432
Üçüncü Kısım
MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ
BÖLÜM XVIII
KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMI VE ŞARTLARI
I. KAMU GÖREVLİSİ TANIMI  437
A. Geniş Anlamda Kamu Görevlileri  437
1. Hizmete Alınmaları Yönünden  437
2. Hizmet Süreleri Yönünden  437
3. Esas ve Yardımcı Olma Yönünden  438
4. Ücret Yönünden  438
5. Uygulanan Hukuk Yönünden  438
6. Üst Kademe Yöneticisi Kamu Görevlileri ve Diğer Kamu Görevlileri  439
a. Üst Kademe Kamu Yöneticileri Kavramı ve Tanım  439
b. Üst Kademe Kamu Yöneticilerinin Özellikleri  440
c. Üst Kademe Kamu Yöneticilerinin Yönetim Sistemleri  440
ç. Üst Kademe Kamu Yöneticilerinin Atanmasında Sistemler  442
d. Türk Hukukunda Üst Kademe Kamu Yöneticileri  442
B. Dar Anlamda Kamu Görevlileri  445
II. KAMU GÖREVLİLİĞİNİN ŞARTLARI  446
BÖLÜM XIX
DEVLET MEMURLUĞU
I. TANIM  447
A. Anayasa’da  447
B. Ceza Hukukunda  447
C. Memur Yargılama Hukukunda  447
D. Memur Hukukunda  448
II. MEMURLUK MESLEĞİNİN TEMEL İLKELERİ  448
A. Sınıflandırma  449
1. Rütbe Sınıflandırması  449
2. Kadro Sınıflandırması  449
3. Sınıflandırmada Türk Sistemi  450
a. Tanım ve Özellikleri  450
b. Memurların Sınıfları ve Kapsamı  451
B. Kariyer  453
C. Liyakat  453
III. DEVLET MEMURLARI KANUNU’NA GÖRE İSTİHDAM ŞEKİLLERİ  454
A. Memurlar  454
B. Sözleşmeli Personel  454
C. İşçiler  457
IV. MEMURLUĞA GİRİŞ  457
A. Anayasal İlkeler  458
B. Memurlukta Aranan Şartlar  458
1. Genel Şartlar  458
a. Türk Vatandaşı Olmak  458
b. Yaş Şartı  458
c. Eğitim Şartı  459
ç. Sağlıklı Olma Şartı  459
d. Askerlikle İlginin Bulunmaması  460
e. Mahkum Olmamak  460
2. Özel Şartlar  460
C. Memurluğa Alma Yöntemleri  461
1. Sınav  461
2. Yerleştirme  462
V. DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA  465
A. Adaylık  465
B. Asli Memurluğa Atama  466
C. İşe Başlama  468
VI. HİZMETİÇİ EĞİTİM  469
VII. MEMURLARIN ÖDEV VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE YASAKLAR  470
A. Memurların Ödev ve Yükümlülükleri  470
1. Sadakat  470
2. Tarafsızlık  470
3. Davranış ve İşbirliği  471
4. Emirlere Uyma ve Kanunsuz Emir  471
5. İşbaşında Bulunma  471
6. Devlet Malını Koruma  472
7. Mal Bildiriminde Bulunma  472
8. Kıyafet Yükümlülüğü  474
9. Resmî Belge, Araç ve Gereçleri Geri Verme  474
B. Memurlar İçin Konan Yasaklar  474
1. İkinci Bir Görev Alma Yasağı  474
2. Toplu Eylem ve Hareketlerde Bulunma Yasağı  475
3. Grev Yasağı  476
4. Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı  476
5. Hediye Alma ve Çıkar Sağlama Yasağı  477
6. Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı  478
7. Siyasi Partilere Girme Yasağı  478
8. Dernek Kurma ve Derneklere Üye Olma Yasağı  479
9. Ayrıldığı Kuruma Karşı Görev Alma Yasağı  479
VIII. MEMURLARIN TEMEL VE SOSYAL HAKLARI  480
A. Memurların Temel Hakları  480
1. Memurluk Statüsünün Kanunla Düzenlenmesi  480
2. Güvenlik Hakkı  480
3. İsnat ve İftiralara Karşı Korunma Hakkı  481
4. Müracaat, Şikâyet ve Dava Açma Hakkı  481
5. Sendika Kurma Hakkı  482
6. İzin Hakkı  486
a. Yıllık İzin Hakkı  486
b. Sağlık İzni  487
c. Mazeret İzni  487
aa. Amirin Takdirine Bağlı Mazeret İzinleri  487
bb. Amirin Takdirine Bağlı Olmayan Mazeret İzinleri  487
aaa. Analık İzni  487
bbb. Babalık İzni  488
ccc. Süt İzni  488
ççç. Hastalık Mazeret İzni  488
ç. Hastalık İzni  489
d. Refakat İzni  489
e. Aylıksız İzin  490
7. Aylık Hakkı  491
B. Memurların Sosyal Hakları  492
1. Aile Yardımı  493
2. Ölüm Yardımı  493
3. Cenaze Giderleri Yardımı  493
4. Yiyecek ve Giyecek Yardımı  494
5. Emeklilik Hakkı  494
a. Re’sen Emeklilik  494
b. İstek Üzerine Emeklilik  495
c. Malulen Emeklilik  495
ç. Emeklilere Sağlanan Haklar  496
d. Vazife Malullüğü  497
IX. MEMURLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  497
A. Memurlar Bilgi Sistemi ve Özlük Dosyası  497
B. Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesi  497
X. MEMURLARIN YÜKSELMELERİ  498
A. Kademe İlerlemesi (Yatay İlerleme)  498
B. Derece Yükselmesi (Dikey İlerleme)  499
XI. DİSİPLİN SORUŞTURMASI  500
A. Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar  500
B. Disiplin Soruşturmalarında Usul  501
1. Zamanaşımı Süreleri  501
2. Karar Süreleri  501
3. Savunma Hakkı  502
4. Disiplin Usulleri  502
5. Disiplin Cezalarına Karşı Başvuru Yolları  502
6. Disiplin Cezalarının Uygulanması  503
7. Disiplin Suçu Teşkil Eden Fiiller  504
8. Disiplin Cezalarının Verilmesi  504
XII. GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA  505
XIII. KADRO AÇIĞI  506
XIV. MEMURLUĞUN SONA ERMESİ  507
A. Çekilme  507
B. Çekilmiş Sayılma  507
C. Çıkarılma  508
D. Şartlarda Eksiklik  509
E. Bağdaşmazlık  509
F. Ölüm ve Emeklilik  509
XV. DEVLET MEMURLARININ SORUMLULUĞU  509
A. Hukuki Sorumluluk  509
B. Cezai Sorumluluk  511
1. Adi Suçlar  511
2. 3628 Sayılı Kanunda Yer Alan Suçlar  511
3. 4483 Sayılı Kanun Kapsamındaki Suçlar  511
a. 4483 sayılı Kanuna Tabi Kamu Görevlileri  512
b. 4483 sayılı Kanuna Tabi Suçlar  512
c. 4483 sayılı Kanuna Göre Ceza Soruşturması  513
aa. Soruşturma İzni  513
bb. Ön İnceleme  515
cc. Soruşturma İzni Verilmemesine/Verilmesine İtiraz  516
çç. Hazırlık Soruşturması  517
dd. Yetkili ve Görevli Mahkeme  517
ee. Cumhuriyet Başsavcılığınca Re’sen Dava Açılabilecek Haller  518
ff. Ön İnceleme ve İdari Soruşturmalar Nedeniyle İdarenin Sorumluluğu  518
Kavramlar Dizini  519
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019