Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Medeni Hukuka Giriş
Ekim 2016 / 12. Baskı / 256 Syf.
Fiyatı: 23.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Özel hukukun en geniş dalını oluşturan medenî hukukun birincil yazılı kaynağı Türk Medenî Kanunu'dur. Türk Medenî Kanunu, kişiler hukuku, aile hukuku, miras hukuku ve eşya hukuku gibi alt dalları düzenlemeye geçmeden önce, "Başlangıç" başlığı altında yedi maddeye yer vermiştir.

Birinci madde, medenî hukukun kaynaklarını ve bu çerçevede hâkimin hukuk boşluklarını doldurmasını düzenlemiştir. Hâkimin hukuk boşluğunu doldurmak için kural koyma faaliyetine hâkimin hukuk yaratması da denilmektedir. İkinci maddenin konusu dürüstlük ilkesi (kuralı), üçüncü maddenin konusu iyiniyet, dördüncü maddenin konusu hâkimin takdir yetkisidir. Beşinci madde, Türk Medenî Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu arasındaki ilişkiyi düzenlemektedir. Altıncı madde ispat yükünün dağılımına, yedinci madde ise resmî sicil ve senetlerin doğruluk karinesine ilişkindir. Söz konusu hükümler medenî hukukun bütün alt dalları için genel esaslar niteliğindedir. Hattâ, dürüstlük kuralı ve hâkimin takdir yetkisini düzenleyen hükümler kamu hukukunda bile uygulama alanı bulabilmektedir.

Bu kitapta esas itibarıyla söz konusu hükümler ele alınmıştır. Bu çerçevede, hak ve hukukî işlem gibi temel kavramlara da yer verilmiştir. Metinler kaleme alınırken kolay okunur ve kolay anlaşılır bir dil kullanılmaya gayret edilmiştir. Örnek mahkeme kararları konuların ilgili dipnotlarında zikredilmiştir.

Konu Başlıkları
Genel Olarak Hukuk Kavramı ve Medeni Hukuk
Medeni Hukukun Kaynakları ve Uygulanması
Hak Kavramı ve Hakka İlişkin Genel Esaslar
Hakları Kazandıran ve Kaybettiren Etkenler
Hakların Kazanılmasında İyiniyetin Korunması İlkesi
Hakların Korunmasında ve Borçların Yerine Getirilmesinde Dürüstlük İlkesi
Hakların Korunması
Barkod: 9789750240140
Yayın Tarihi: Ekim 2016
Baskı Sayısı:  12
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 256
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  7
Kısaltmalar Cetveli  17
Birinci Bölüm  
GENEL OLARAK HUKUK KAVRAMI VE MEDENÎ HUKUK  
§1. SOSYAL HAYATI DÜZENLEYEN DİĞER KURALLAR İLE HUKUK KURALLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ  19
I. Hukuk ve Sosyal Hayatı Düzenleme Amacına Yönelik Diğer Kurallar  19
II. Hukuk Kuralları ile Sosyal Hayatı Düzenleyen Diğer Kurallar Arasındaki Farklar  21
A. Hukuk Kuralları ile Din Kuralları Arasındaki Farklar  21
B. Hukuk Kuralları ile Ahlâk Kuralları Arasındaki Farklar  23
C. Hukuk Kuralları ile Görgü Kuralları Arasındaki Farklar  24
§2. HUKUK KURALLARININ ZORUNLULUĞU  25
§3. HUKUK KURALLARININ ÖZELLİKLERİ  26
§4. HUKUK KURALLARININ ÇEŞİTLERİ  29
I. Doğuş Tarzlarına Göre Hukuk Kuralları  29
A. Konulmuş Hukuk Kuralları  29
B. Konulmamış Hukuk Kuralları  30
C. Hâkimin Yarattığı Hukuk Kuralları  30
II. Biçimlerine Göre Hukuk Kuralları  31
A. Yazılı Hukuk Kuralları  31
1. Kanunlar  32
2. Kanun Hükmünde Kararnameler  33
3. Tüzükler  34
4. Yönetmelikler  34
B. Yazılı Olmayan Hukuk Kuralları  34
1. Genel Olarak Örf ve Âdet Hukuku Kavramı  34
2. Örf ve Âdet Hukukunun Unsurları  35
a. Süreklilik  35
b. Genel İnanç  36
c. Devlet Desteği  36
3. Örf ve Âdet Hukukunun Çeşitleri  37
a. Yöresel Örf ve Âdet Hukuku – Ülkesel Örf ve Âdet Hukuku  37
b. Özel Örf ve Âdet Hukuku – Genel Örf ve Âdet Hukuku  38
c. Alelâde Örf ve Âdet Hukuku – Ticarî Örf ve Âdet Hukuku  39
4. Örf ve Âdet Hukukunun Önemi  39
5. Örf ve Âdet Hukukunun Tespiti ve Uygulanması  40
C. Hâkim Tarafından Yaratılan Hukuk Kuralları  41
III. Bağlayıcı Nitelik Taşıyıp Taşımamalarına Göre Hukuk Kuralları  41
A. Emredici Hukuk Kuralları  42
B. Emredici Olmayan Hukuk Kuralları  44
1. Tamamlayıcı Hukuk Kuralları  44
2. Yorumlayıcı Hukuk Kuralları  45
3. Düzen Kuralları  46
§5. HUKUKUN ÇEŞİTLİ AYIRIMLARI  46
I. İç Hukuk – Dış Hukuk  46
II. Pozitif Hukuk – İdeal Hukuk  47
III. Yazılı Hukuk – Yazılı Olmayan Hukuk  48
IV. Maddî Hukuk – Şeklî Hukuk  49
V. Kamu Hukuku – Özel Hukuk  49
§6. MEDENÎ HUKUKUN TANIMI, GENEL HUKUK SİSTEMİ İÇİNDEKİ YERİ, DİĞER HUKUK DALLARIYLA İLİŞKİSİ, KONUSU VE KAPSAMI  51
I. Medenî Hukukun Tanımı  51
II. Medenî Hukukun Genel Hukuk Sistemi İçindeki Yeri  52
III. Medenî Hukukun Diğer Hukuk Dalları ile İlişkisi  52
IV. Medenî Hukukun Konusu ve Kapsamı  53
A. Başlangıç Hükümleri  53
B. Kişiler Hukuku  55
C. Aile Hukuku  55
D. Borçlar Hukuku  56
E. Eşya Hukuku  61
F. Miras Hukuku  64
İkinci Bölüm  
MEDENÎ HUKUKUN KAYNAKLARI VE UYGULANMASI  
§7. GENEL OLARAK HUKUKTA KAYNAK KAVRAMI  67
§8. MEDENÎ HUKUKUN YAZILI KAYNAKLARI VE YAZILI KAYNAKLARDA OLAYA UYGULANACAK HERHANGİ BİR HÜKMÜN BULUNMAMASI  68
I. Medenî Hukukun Yazılı Kaynakları  68
A. Kanunlar  68
B. Kanun Hükmünde Kararnameler  71
C. Tüzükler  71
D. Yönetmelikler  71
II. Medenî Hukukun Yazılı Kaynaklarında Olaya Uygulanacak Herhangi Bir Hükmün Bulunmaması  71
§9. MEDENÎ HUKUKUN YAZILI OLMAYAN KAYNAĞI VE YAZILI OLMAYAN KAYNAKTA OLAYA UYGULANACAK HERHANGİ BİR HÜKMÜN BULUNMAMASI  75
I. Medenî Hukukun Yazılı Olmayan Kaynağı  75
II. Medenî Hukukun Yazılı Olmayan Kaynağında Olaya Uygulanacak Herhangi Bir Hükmün Bulunmaması  76
§10. HÂKİMİN YARATTIĞI HUKUK  76
I. Hâkimin Hukuk Yaratmasının Şartları  76
II. Hâkimin Hukuk Yaratırken Başvurabileceği Yöntemler  77
A. Hukukun Genel İlkelerine Başvurma  77
B. Doğrudan Kural Koyma  78
III. Hâkimin Yarattığı Hukukun Hükmü  78
§11. BİLİMSEL GÖRÜŞLER VE YARGI KARARLARI  79
§12. MEDENÎ HUKUKUN UYGULANMASI  80
I. Genel Açıklama  80
II. Medenî Hukukun Yer Bakımından Uygulanması  81
III. Medenî Hukukun Zaman Bakımından Uygulanması  82
A. Kanunların Yürürlüğe Girmesi ve Yürürlükten Kalkması  82
B. Kanunların Geçmişe Yürümemesi İlkesi  83
C. Aynı Anda Aynı Konuyu Düzenleyen İki Kanunun Bulunması  87
1. Kanunlar Eşdeğer Niteliktedir  87
2. Kanunlar Eşdeğer Nitelikte Değildir  88
a. Eski Kanun Genel Yeni Kanun Özel Niteliktedir  88
b. Eski Kanun Özel Yeni Kanun Genel Niteliktedir  88
IV. Medenî Hukukun Anlam Bakımından Uygulanması  89
A. Genel Olarak Yorum Kavramı  89
B. Yorumun Çeşitleri  89
1. Yasama Yorumu  89
2. Bilimsel Yorum  90
3. Yargısal Yorum  90
C. Yorumun Yapılması  90
1. Yorum Teorileri  90
a. Sübjektif Yorum Teorisi  90
b. Objektif Yorum Teorisi  91
c. Serbest Yorum Teorisi  91
2. Yorum Yöntemleri  91
a. Lâfzî Yorum Yöntemi  92
b. Sistematik Yorum Yöntemi  93
c. Amaca Bağlı Yorum Yöntemi  94
d. Serbest Yorum Yöntemi  94
§13. MEDENÎ HUKUKUN UYGULANMASINDA HÂKİMİN TAKDİR YETKİSİ  95
I. Genel Olarak Takdir Yetkisi Kavramı  95
II. Takdir Yetkisinin Kullanılabileceği Hâller  96
III. Takdir Yetkisinin Konusu  97
IV. Takdir Yetkisinin Kullanılması  98
Üçüncü Bölüm  
HAK KAVRAMI VE HAKKA İLİŞKİN GENEL ESASLAR  
§14. GENEL OLARAK HAK KAVRAMI  101
§15. HAKKIN KONUSU  102
§16. HAKKIN SAHİBİ  103
§17. HAKKIN ÇEŞİTLERİ  105
I. Düzenlendikleri Hukuk Alanına Göre Haklar  105
II. Parasal Değer Taşıyıp Taşımamalarına Göre Haklar  107
III. El Değiştirip Değiştirememelerine Göre Haklar  108
IV. Şahsen Kullanılmalarının Zorunlu Olup Olmamasına Göre Haklar  109
V. Bağımsız Olup Olmamalarına Göre Haklar  111
VI. Herkese Karşı İleri Sürülüp Sürülememelerine Göre Haklar  112
VII. Kullanılmalarının Etkisine Göre Haklar  118
§18. HAKKIN KAZANILMASI VE KAYBI  121
I. Hakkın Kazanılması  121
A. Aslen Kazanma  122
B. Devren Kazanma  122
C. Tesisen Kazanma  123
II. Hakkın Kaybı  124
A. Mutlak Kayıp – Nisbî Kayıp  124
B. İradî Kayıp – İrade Dışı Kayıp  125
Dördüncü Bölüm  
HAKLARI KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN ETKENLER  
§19. HUKUKÎ OLAYLAR  127
§20. HUKUKÎ FİİLLER  128
I. Kavram  128
II. Hukuka Aykırı Fiiller  129
III. Hukuka Uygun Fiiller  130
A. Duygu Açıklamaları  130
B. Bilgi Açıklamaları  130
C. İrade Açıklamaları  130
1. Hukukî İşlemler  131
2. Hukukî İşlem Benzerleri  131
3. Maddî Fiiller  132
§21. GENEL OLARAK HUKUKÎ İŞLEM KAVRAMI  132
§22. HUKUKÎ İŞLEMİN UNSURLARI  132
I. Hukukî İşlemin Kurucu Unsurları  133
A. İrade Açıklaması  133
B. Hukukî Sonuç  135
II. Hukukî İşlemin Geçerlilik Unsurları  136
A. Bütün Hukukî İşlemler İçin Aranan Geçerlilik Şartları  136
B. Bazı Hukukî İşlemler İçin Aranan Geçerlilik Şartları  137
III. Hukukî İşlemin Etkinlik Unsurları  138
§23. UYULMASI ZORUNLU HUKUK KURALLARINA AYKIRI HAREKET EDİLMESİNİN HUKUKÎ İŞLEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ  139
I. Yokluk  139
II. Kesin Hükümsüzlük  140
III. İptal Edilebilirlik  142
IV. Tek Taraflı Bağlamazlık  143
V. Nisbî Etkisizlik  144
§24. HUKUKÎ İŞLEMİN ÇEŞİTLERİ  145
I. Ait Oldukları Hukuk Alanına Göre Hukukî İşlemler  145
II. Gerekli İrade Açıklamasının Sayısına Göre Hukukî İşlemler  145
III. Hüküm Doğuracakları Zamana Göre Hukukî İşlemler  147
IV. Malvarlığına Yaptıkları Etkiye Göre Hukukî İşlemler  149
V. Temelde Yer Alan Diğer İşlemin Geçersizliğinden Etkilenip Etkilenmemelerine Göre Hukukî İşlemler  150
VI. Koşula Bağlanmış Olup Olmamalarına Göre Hukukî İşlemler  153
A. Koşula Bağlı Olmayan Hukukî İşlemler  153
B. Koşula Bağlı Olan Hukukî İşlemler  154
1. Genel Olarak Koşul Kavramı  154
2. Koşulun Konusu  155
3. Koşulun Çeşitleri  157
4. Koşulun Hükümleri  158
a. Geciktirici Koşulda  158
aa. Askı Safhasına İlişkin Hükümler  158
bb. Askı Safhasının Bitimine İlişkin Hükümler  160
b. Bozucu Koşulda  161
aa. Askı Safhasına İlişkin Hükümler  161
bb. Askı Safhasının Bitimine İlişkin Hükümler  161
Beşinci Bölüm  
HAKLARIN KAZANILMASINDA İYİNİYETİN KORUNMASI  
§25. GENEL OLARAK İYİNİYET KAVRAMI  163
§26. İYİNİYETİN UNSURLARI  164
I. Bir Bilgisizlik Mevcut Olmalıdır  164
II. Bilgisizlik Hoşgörülebilir Olmalıdır  165
III. Hukuk Düzeni Somut Olayda İyiniyetin Korunacağını Öngörmelidir  165
§27. İYİNİYETİN ARANACAĞI KİŞİ  166
§28. İYİNİYETİN ARANACAĞI ZAMAN  167
§29. İYİNİYETİN İSPATLANMASI  168
§30. İYİNİYETİN HÜKMÜ  169
§31. İYİNİYETİN KORUNDUĞU BAŞLICA HÂLLER  169
I. Aile Hukukunda  170
II. Borçlar Hukukunda  170
III. Eşya Hukukunda  172
A. Aynî Hakların Hak Karinesine Dayalı Olarak Kazanılmasında  172
1. Taşınırlara İlişkin Aynî hakların Kazanılmasında  172
a. Eşya Sahibinin Elinden Rızasıyla Çıkmış Olmalıdır  173
b. Zilyetlik Devredilmiş Olmalıdır  175
c. Üçüncü Kişi Tarafından Hak Kazanılmış Olmalıdır  175
d. Kazanan İyiniyetli Olmalıdır  176
e. Aynî Hak Kazanılmış Olmalıdır  177
f. Kazanma Geçerli Olmalıdır  178
2. Taşınmazlara İlişkin Aynî Hakların Kazanılmasında  179
a. Yolsuz Bir Tescil Bulunmalıdır  180
b. Üçüncü Kişi Tarafından Hak Kazanılmalıdır  181
c. Kazanan İyiniyetli Olmalıdır  181
d. Aynî Hak Kazanılmış Olmalıdır  183
e. Kazanma Geçerli Olmalıdır  184
B. Aynî Hakların Zamanaşımına Dayalı Olarak Kazanılmasında  185
C. Zilyetlikte Geri Verme Borcunun Kapsamının Belirlenmesinde  186
D. Hukuka Aykırı ve Taşkın Yapı Durumlarında  187
IV. Miras Hukukunda  188
Altıncı Bölüm  
HAKLARIN KULLANILMASINDA VE  
BORÇLARIN YERİNE GETİRİLMESİNDE DÜRÜSTLÜK İLKESİ  
§32. GENEL OLARAK DÜRÜSTLÜK İLKESİ KAVRAMI  189
§33. DÜRÜSTLÜK İLKESİNİN UYGULAMA ALANI  190
I. Hakların Kullanılmasında ve Borçların Yerine Getirilmesinde  191
II. Kanun Hükümlerinin Yorumlanmasında  192
III. Hukukî İşlemlerde  193
A. Hukukî İşlemlerin Kurulmasında  193
B. Hukukî İşlemlerin Yorumlanmasında  194
C. Hukukî İşlemlerin Tamamlanmasında  195
D. Hukukî İşlemlerin Dönüştürülmesinde  195
E. Hukukî İşlemlerin Değişen Şartlara Uyarlanmasında  196
§34. DÜRÜSTLÜK İLKESİNİN HÜKMÜ  201
I. Hakkın Kötüye Kullanılması Kavramı  201
II. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Yaptırımı  205
Yedinci Bölüm  
HAKLARIN KORUNMASI  
§35. GENEL AÇIKLAMA  209
§36. HAKLARIN HAK SAHİBİ ELİYLE KORUNMASI  209
I. Haklı Savunma  210
A. Kavram  210
B. Şartları  210
C. Hükmü  212
II. Zorunluluk Hâli  212
A. Kavram  212
B. Şartları  213
C. Hükmü  214
III. Kişinin Hakkını Korumak İçin Güç Kullanması  215
A. Kavram  215
B. Şartları  215
C. Hükmü  216
§37. HAKLARIN DEVLET ELİYLE KORUNMASI  217
I. Talep Hakkı  217
II. Dava Hakkı  218
A. Genel Olarak Dava Kavramı  218
B. Davanın Çeşitleri  219
1. Çekişmesiz Davalar  220
2. Çekişmeli Davalar  223
a. Eda Davası  224
b. Tespit Davası  224
c. İnşaî Dava  226
C. Davanın Tarafları  227
D. Davada Tarafların Sergileyebilecekleri Davranışlar  229
1. Davacının Sergileyebileceği Davranışlar  230
2. Davalının Sergileyebileceği Davranışlar  232
E. Davada İspat  235
III. Cebrî İcra  242
A. Genel Olarak Cebrî İcra Kavramı  242
B. Cebrî İcranın Gerçekleştirilmesi  243
Kaynaklar  245
Kavramlara Göre Arama Cetveli  253
 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Hasan Özkan
Kasım 2017
95.00 TL
Sepete Ekle
O. Gökhan Antalya
Kasım 2017
65.00 TL
Sepete Ekle
M. Kemal Oğuzman ...
Kasım 2017
25.00 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017